HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: -------------------------- http://prochristo.blogspot.com http://mariaszazada.hu http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://www.pazmaneum.com http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

ELSŐ NAP

immacolata002.jpgHáromszor: 
Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

ELMÉLKEDÉS
A Szent János Apostol által látott csodálatos égi jelenséget, a »napba öltözött asszonyt« nem alaptalanul vonatkoztatja a liturgia a Boldogságos Szűz Máriára, aki a megváltó Krisztus kegyelméből minden ember anyja" (VI. Pál, Signum magnum, 1967. május 13.). »Az égen nagy jel tűnt fel« ‒ olvassuk a Jelenések könyvében, melyet az Egyház elmélkedésünk tárgyául kínál – »egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona« (12,1).  Ebben a fénytől ragyogó asszonyban az Egyházatyák Máriát vélték felismerni. A történelem viszontagságai közepette zarándokló keresztény nép pedig várakozása beteljesülését és reménye biztos jelének látta az ő győzelmét." (XVI. Benedek szavai az Úrangyala előtt 2006. augusztus 15-én. Nagyboldogasszony ünnepén.)
A keresztény hagyomány már a második századtól Szűz Máriával azonosítja a protoevangélium* asszonyát, akit az egyházművészet sátántipró asszonyként jelenít meg. Azok a Mária-ábrázolások, amelyeken a Szent Szűz széttiporja lábával a földgömböt átölelő kígyó fejét, egyértelműen az ősevangélium ígéretére utalnak. A keresztény ember számára világos: Mária személye mint isteni ajándék jelenik meg a történelemben, akinek tevékenysége teljesen és közvetlenül Jézus Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik. Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de Máriáé a láb, mely széttiporja a sátán fejét.
Az üdvtörténet két legfontosabb szerepét játszó asszonya között a párhuzam szembeötlő (Szent Iréneusz). Éva a sátán szavára hallgatott, Mária az Istennek mondott igent. Éva nem hitt az Istennek, s ezzel halált hozott önmagára és utódaira, Mária pedig hite miatt a Boldogasszony. Éva az összes élők anyja, Mária is ‒ mivel Fia mindenkiért meghalt ‒ valamennyiünk édesanyja. Éva társa Ádámnak, Mária társa Szent Fiának. Éva a halált hozta gyermekeire, Mária az életet akarja visszaadni gyermekeinek. Éva a kígyónak szolgáltatta ki önmagát és gyermekeit, Mária széttiporja a sátán fejét. Ez pedig Isten akaratából és erejéből történik. (Antalóczi: Jelenések, üzenetek és a jövő.)
   Az Újszövetség és az Egyház hagyományának fényében tudjuk, hogy a Protoevangélium által előre meghirdetett új asszony Mária, és nemzetségében (Ter 3,15) ráismerünk a Fiúra, Jézusra, aki a Húsvét titka által diadalmaskodik a sátán hatalma fölött.
* Protoevangéliumon az első örömhír értendő és a Szentírás azon bejelentésére vonatkozik, amely meghirdeti a Messiás és az Asszony (Mária) végső győzelmét a sátán és a gonoszság erői fölött. Ez a hír képes felébreszteni az üdvösség reményét az emberiségben, mely a bűn következtében a sátán hatalmába került.

MIATYÁNK ‒ ÜDVÖZLÉGY ‒ DICSŐSÉG

NAPI IMA (Záróima)
     Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat, mely által Megváltónk anyja lettél. Szeplőtelen Szívedben maga a Szentlélek gyújtott lángot, az Isten és emberszeretet tüzét. Gyújtsd lángra az én lanyha szívemet is szereteted Lángjával.
Esd ki számomra isteni Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet, a hűséges, az engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét, hogy életemben megvalósíthassam Isten akaratát.
Ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyám, könyörögd ki  országod – Édes Magyar Hazám – és számomra, a szükséges kegyelmeket Isten akarata szerint! Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret Neked, ó boldogságos, édes jó Anyám! Amen.

Szólj hozzá!

+! 

unnamed_2.jpg


" Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét..."                                               (Mindszenty József esztergomi érsek, 1947.) 

" Az engesztelő szándéknak a jeleként örömmel jelentem be, hogy megépítjük a Normafánál, a Szent Anna réten az Engesztelő Kápolnát..."                                                               (Erdő Péter esztergomi érsek, 2022.)engeszteloimg1_545.jpg

Szólj hozzá!

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük. Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet, és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához.

Az ötödik pecsét

3 fatimai titok gran.jpg    Mint XIII. Leó pápa rámutat, ennek a globális forradalomnak a célja nemcsak a politikai szervezetek megdöntése, az elit által irányított új világrend felállítása céljából, hanem mindenekelőtt „a kereszténység által megteremtett világ” lerombolása! A francia forradalom nemcsak a korrupt urak, hanem a korruptnak látott Egyház elleni lázadás is volt. A Római Katolikus Egyház elleni újabb lázadásra pedig talán még sohasem volt annyira érett a helyzet, mint lásd napjainkban. A libero-ökumenés modernizmus, a hitehagyás, a pedofília szennyfoltjai, a szemen-szedett rágalmak és az intolerancia vádja már az Egyház tekintélye elleni lázadás taktikus előkészítése. „Most is szorongatnak minket. Ma is azzal fenyeget a hatalom, hogy minden lehetséges formában lábbal tiporja a hitet.” (XVI. Benedek pápa, A világ világossága c. interjúkötetének 16. fejezete) A végső eredményesség eléréshez képesek bevetni még a fél muszlim világot is! A jelenlegi európai vagy világhelyzet, az első világháború előtti állapotokat idézi! (Akkor is voltak, akik sokatmondóan csak legyintettek!)

kepatmeretezes_hu_segredo_gran2.jpg 

statueofourladysmashed.jpgA másodiktól a negyedik pecsétig tartó események sorozata az Egyház elleni lázadásba torkollik: ez az ötödik pecsét. „Amikor feltörte az ötödik pecsétet, az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: „Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakóin?” Mindannyian fehér ruhát kaptak, azzal, hogy egy kis ideig legyenek még türelemmel, míg teljessé nem lesz szolgatársaik és testvéreik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket.” (Jel 6,9–11)

Az angyal mennydörgő kiáltása a föld felé: BŰNBÁNAT, BŰNBÁNAT, BŰNBÁNAT! (Mellesleg, hogyha a fentebbi kis képet megnézzük – látható, hogy az angyal –, föld felé irányított büntető "tűz-sugarát" a Szűzanya Lángoló Szeplőtelen Szíve akadályozza meg. Ugyan bizony, nem kéne Őt minden aggályt félretéve imában és engesztelő élettel segítenünk?? Vagy várjuk meg a végkifejletet? Hogy mit kell tennünk – megmondta az angyal: BŰNBÁNAT –, de részletesebben lásd ITT!

ssegredos_de_fatima_222.jpg

„A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie...” (Fatima üzenete, www.vatican.va

 (A szerk. megjegyzése: melyek is a sarkalatos dátumok? 15171717; 17891917; /2017?/! Mert mit is jelent ma az Egyenlőség? A rossz és a jó, a szodómia és az erkölcsös élet közti "teljes egalitását"! És íme:)

E viharfelhőkként sűrűsödő támadások a szólásszabadság megszüntetésére, illetve az egyházi tulajdon és különösen az egyházi személyek ellen irányulnak. A Krisztus papsága elleni támadások végül nagy pillanathoz vezetnek: Ám, maga a Főpap lép közbe a Hatodik Pecsét feltörésével. ( Magyar Kurír cikkének felhasználásával)ssegredos_de_fatima_3_1.jpg  

(Az alábbi két illusztráció forrása

 Előző rész:  http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/02/valoban_megkezdodott_a_het_pecset_feltorese_iv_resz                              

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg
erzsebet_asszony_es_csaladja_530.jpg(A  családi fotó 1943 tavaszán készült)                                                                         1946-ban, 33 évesen megözvegyült hat gyermekkel, akik közül a legkisebb 3 éves volt.rakosi_rev_miklos_hosok_tere.jpg
     Az új, kommunista-szocialista rend elvette minden megélhetésüket. Erzsébet, ennek ellenére családjával következetesen járt szentmisére, a gyermekeit beíratta hittanra, a Mindszenty ellenes papírt nem írta alá, és 1953_250.jpgbékekölcsönt pedig nem tudott jegyezni. Ha netán valahová felvették, a "káderezés" során kiderült "klerikális" beállítottsága és rövid úton menesztették az egyedülálló hatgyermekes családanyát! Hát bizony, ilyen volt az az "emberarcú szocializmus", melyben nem a munkás tevékeny ereje kellett, hanem csakis a lelke! (Kép: Erzsébet 1953-ban)

     Az embert próbáló ötvenes évek végére, 20 évnyi heroikus küzdelem után − látva gyermekei önállósulását −, Erzsébet 1961-re úgy érezte, hogy végre megpihenhet. Ez a dátum hozta el azonban számára a „hívásokkal és kihívásokkal” teli élete főhivatását, azt az Égi megbízatást, melyet neki kellett a világ felé ismertté tennie. Miközben az Úr többször sürgette, hogy „mondj le önmagadról” eközben, az eddiginél még áldozatosabb családi feladatot kellett felvállalnia (I/1-15)
1958_erzsebet_a_250-.jpg     1965-től ugyanis egyik menye halálával három pici gyermek nevelését is magára vállalta nagyanyai jogon, beteg apjukat is gondozva.
     Az Úr közben így sürgette: „Leányom, mondj le önmagadról! Azért kérlek erre sokszor, mert megváltó munkámban csak úgy vehetsz részt, ha egészen és állandóan Velem egyesülve élsz minden pillanatban. Ezt ajánld fel Atyámnak szünet nélkül, azok helyett is, akik Nekem szentelték az életüket, mégis inkább a világnak élnek, mint az Én megváltó munkámnak. Nem gondolnak hivatásukra. Őértük vezekelj!"
     Erzsébet asszonyt egyszerre érték testi és lelki megpróbáltatások, feladatok. Mindent százszor is átgondolt, józan esze és a szeretet parancsa elvárása szerint. A revelációk, melyet (saját szavai szerint) lelke mélyén hallott, a felelősségtudatából fakadóan a kételyek alig szűnő gyötrelmét okozták neki! A vele történteket szerette volna szakemberekkel megkonzultálni, ezért számtalan papot keresett fel iránymutatásért, de ők kevéssé segítették az eligazodásban, nem támogatták a bontakozó küldetésében, sőt inkább csak fokozták félelmét! Az egyik gyóntató azt mondta neki, hogy az ilyen dolgok, jöhetnek Istentől, az ördögtől és saját magunktól is. Különösen az utóbbi két lehetőség késztette nagyobb óvatosságra, hiszen igaz!
     Erzsébet egyébként sem fogadta természetesnek lelki párbeszédeit és a kételyek kínjaival küszködött (IV/25) de kételyei a kísértések elmúltával eloszlottak. A legfélelmetesebb az volt számára, nehogy „megtévesztett vagy másokat megtévesztő” legyen (III/190).
remetekertvarosi-szentlelek-templom-_regi300.jpg     Erzsébet asszony nem csak napi áldozó volt, de az Úr kérésére, hogy "ne hagyja egyedül", elkérte a templomkulcsot, hogy a késő este nagy részét szentségimádással töltse, ezzel is engesztelve a magára hagyott Édes Üdvözítőt! Egy alkalommal az áhítatos templomi magányában, maga Jézus játszotta el neki az orgonán a "Templom csendes mélyén" kezdetű dalt, mely Erzsébet asszony kedvenc egyházi éneke volt. Ezt hallhatják e műsor háttérzenéjeként! (Erzsébet asszony a baloldali padsor első sorának jobb felén térdelt!)remetekertvarosi-szentlelek-templok_belso530.jpg

Szólj hozzá!

A tilma és a csodás kép 5

Juan Diego_1.jpgZumarraga.jpg.jpg    Egy hivatásos fényképész, Alfonso Gonzales, már 1929-ben sokszorosan felnagyította Szűz Mária arcát és megállapította, hogy a szemeiben tisztán látható egy szakállas emberi arc tükröződése. Ezt a későbbiekben Dr. Charles Wahling megerősítette, sőt további alakokat fedezett fel. (1) képen: Juan Diego, 2) képen Zumárraga püspök tükröződése a Szűzanya szemében.) E felfedezés után egész sor részletes vizsgálatot végeztek Szűz Mária szemeivel kapcsolatban a huszadik század ötvenes-nyolcvanas éveiben. Valamennyi tudós egyetért abban, hogy Szűz Mária szemei olyanok, mint egy élő ember szemei, és rendkívüli mélységük van. A fény úgy verődik vissza bennük, ahogyan csak élő emberek szemében képes, s ezt még a legtökéletesebb festészeti technikákkal sem lehet megalkotni.

     1979-ben a kép vizsgálatánál első ízben használtak digitális technikát. Azokat a berendezéseket vették igénybe, amelyeket a NASA alkalmazott a szatelitfelvételeknél. Ez 2500-szoros nagyítást tett lehetővé. Ekkor a tudomány egy megmagyarázhatatlan rejtéllyel szembesült. Szűz Mária szivárványhártyája és pupillája tüzetes elemzése során egy egész jelenetet fedeztek fel a szemben. Azt, amikor Juan Diego a püspökkel találkozott, amikor a tilmán létrejött az Istenanya képmása. A képen még felfedezhető tbk. a püspök tolmácsa - González, egy ülő indián, mások gyermekkel és egy Mária nevű rabszolganő (akit a püspök szabadított fel) összességében mintegy 13 fő. A Nican Mopohua leírása is alátámasztja ezen csoportosulás jelenlétét!

     A Mária szemeiben lévő kép annyira tökéletes, hogy olyan részletek is láthatóak rajta, mint például a meghatottság könnyei, a fülbevalók, a zsinórok az indiánok szandáljain, egy kopasz ember fehér szakállal, egy sasorrú, szakállas indián archoz simuló bajusszal stb.

     A mikroszkopikus kép precíz tökéletessége kizárja annak lehetőségét, hogy ezt a képet ember festette volna. A tudósok egyetértenek abban, hogy hasonló jelenséget nem sikerült egyetlen képen vagy fényképen sem megörökíteni. A vizsgálatokat az optika és a szemészet neves szakemberei végezték: Charles Wahling professzor, Francis T. Avignone professzor és H. G. Noyes professzor a New York-i Columbia Egyetemről, Edward Gebhardt telekommunikációs mérnök és fényképész a National Broadcasting Company-től, Alexander Wahling szemsebész professzor, Italo Mannelli professzor a Pisai Egyetemről és sokan mások.

A Guadalupei Szűzanya képének részletes vizsgálatai a kép titokzatos és tudományosan megmagyarázhatatlan eredetére utalnak.

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 10. szám, 2014)

 

Szólj hozzá!

December 8-át megelőzően, készüljünk egy Kilenceddel, 

tiszteletünket téve drága Szűzanyánk iránt, 

egyben kérve Őt, édes Magyar Népünk és a magunk ügyében.

 

A kilenced imádkozásának menete:

immacolata002.jpg1) Keresztvetés, a bűnbánat felindítása, majd háromszor a fohászt:
"Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen."
2) Napi elmélkedés olvasása.
3) A elmélkedés végén: egy Miatyánk, egy Üdvözlégy és Dicsőség
4) A naponként ismétlődő Záróima elmondása.

      Szentséges Szűz Mária, hiszem és vallom szent és szeplőtelen fogantatásodat, mely által Megváltónk anyja lettél. Szeplőtelen Szívedben maga a Szentlélek gyújtott lángot, az Isten és emberszeretet tüzét. Gyújtsd lángra az én lanyha szívemet is Szereteted Lángjával.
Esd ki számomra isteni Fiadtól az igazi alázat, a tiszta szeretet, a hűség, az engedelmesség és az Istennek való osztatlan szívű önátadás kegyelmét, hogy életemben megvalósíthassam Isten akaratát.
Ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanyám, könyörögd ki  országod – Édes Magyar Hazám – és számomra, a szükséges kegyelmeket Isten akarata szerint! Irgalmas közbenjárásodért örök hála és dicséret Neked, ó boldogságos, édes jó Anyám! Amen.

Az elmélkedések forrása:
1) F. BAMONTE: Szűz Mária harca a gonosszal, IHTYS 2014.
2) L. ANTALÓCZI: Jelenések, üzentek és a jövő, Kisboldogasszony Plébánia Eger 2000.
3) Fatimáról beszél Lúcia nővér - Secretaradio Dos Pastorinhos, Fatima, 1997.

_nossa-senhora-da-assuno.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg     Gondoljon bele a kedves Olvasóm, hogy a Szeretetláng későbbi kiváltságoltjának 13 és fél évesen, hajléktalanként kellett fenntartania magát Budapesten, az akkoriban nem túl jóhírű nyolcadik kerület l_-34563318_530.jpgÜllői út  – Mária utca – Nagycsarnok környékén. Érthető tehát, ha csak négy elemiről volt papírja.
     Az utcán tébláboló, fagyoskodó bakfist egy kúriai bíró felesége vette fel 92 éves ágyban fekvő anyja mellé, napi egyszeri étkezés fejében, fizetség nélkül.
     Az idős néni első etetésekor megfeledkeztek arról, hogy a "kis nővérke" maga is éhes! Az ötszobás lakásban csak egy szalmazsák jutott neki a folyosón. Ágytálazás, mosdatás, etetés és takarítás volt Erzsébet feladata. A „nagylelkű” munkaadóját „nemzetes asszonynak” kellett szólítania, ezzel szemben a nagyasszony semmibe sem vette a kis „honleányt", akinek folyamatos éhezés volt az osztályrésze. Ennyit az urizáló nemzettudatról! A kislány helyzete egy év után sem javult, így 1928. januárjának egy hajnalán, kis batyujával elhagyta a "nemzetes asszonyt"!
     Egy padon aludt éjjel és a rendőrök ébresztették fel. Álmából felriadva ettől annyira megijedt, hogy köhögni kezdett.
Bevitették az Új Szent János kórházba, ahol röntgent készítettek és a svájci elmeszesítést TBC-nek vélték. Befektették tehát a súlyosak közé, hogy másnap kivizsgálják, ám onnan még aznap éjjel megszökött, megint csak nem nagykabátban!
     Ügyesen feltalálta magát a hajléktalan életben és piaci hordárként, hajnali házhoz-szállítóként, pékségi krumplihámozóként és cukrászati diótörőként tartotta fenn magát, de cukorkaárusként is dolgozott moziban.
Szinte folyamatosan benső hívást érzett az Úr szolgálatára, bár gyermekkora óta fel sem tudta fogni, hogyan is lehet ezt megvalósítani, hiszen Isten nem látható!
     Idővel, több szerzetesrendbe is kérte felvételét, de mindenütt szinte ugyanazt az elutasító választ kapta: "Csak azért akarsz belépni közénk mert nincs hová menned"! Ráadásul olyan mennyiségű stafírung volt a belépés feltétele, hogy egy élet sem lett volna elég az összegyűjtésére – mesélte Erzsébet asszony!
03_15_marillac_szt_lujza.jpgPéldás keresztényi és emberi magatartásra csupán a Lujzás nővéreknél talált, ahol a főnökasszony azt kérte a jelentkezőtől, hogy várjon néhány percet, míg megkérdezi az Úr Jézustól, hogy mi a szándéka, s a nővér bement a kápolnába a Tabernákulum elé és letérdelt! (Csak megjegyzem, amit Erzsébet asszony mesélt el később, hogy a legnagyobb rejtély az volt számára, hogy vajon miként fog a főnökasszony választ kapni? ‒ De kapott, mert rövidesen ezzel a biztatással jött vissza: "Kislányom, a mi Urunk neked más és felelősségteljesebb hivatást szán, melyet majd a legnagyobb odaadással kell teljesítened"! És ez a főnökasszony még ezen kívül sem volt közömbös Isten árvája iránt, hanem egy cédulát csúsztatott a sírással küszködő és a választól mélységesen csalódott lány zsebébe, melyen fivérének, a Józsefvárosi Krisztus-király plébánosának a címe volt. 1932_erzsebet_19_y250.jpgAki nem csak állást szerzett neki egy nyugdíjas házaspárnál, de a plébánia énekkari közösségében ismerkedett meg Erzsébet a későbbi férjével, Kindelmann Károllyal, akivel 1931-ben kötött házasságot. (Bal oldali képen Erzsébet 19 évesen 1932-ben. Az alsó képen, az utca végén látható Ferencvárosi templomban házasodtak össze!
l_-34571264_530.jpg

Szólj hozzá!

401a_gyuloletnek_530_3.jpg

Szólj hozzá!

       Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük. Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet, és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához..

A negyedik pecsét (Ó, bárcsak hallgattunk volna a Szűzanyára!)

     „Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól: 'Jöjj!' És láttam: íme, egy fakó ló, a rajta ülőnek neve Halál, és a Pokol követte őt; és hatalom adatott nekik a föld negyedrészén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és döghalállal, és a föld vadállatai által.” (Jel 6,7–8)
ruanda_e.jpg    Míg a második és a harmadik pecsét társadalmi nyugtalansággal és zűrzavarral sújt, a negyedik pecsét magát az alvilágot engedi szabadon: a földön elszabadul a pokol. S erre kaptunk már egy figyelmeztetést: az 1994-es ruandai eseményeket. A mészárlás egyik túlélője így írta le a történteket: „Nem maradt ördög a pokolban; mind ott van Ruandában.” (Egy misszionárius nyilatkozata a Time magazinnak; 1994. május 16.)
kibeho.jpg    Fontos megjegyezni, hogy a Szűzanya 12 évvel korábban megjelent a ruandai Kibehóban, és borzalmas látomásokban mutatta meg a fiatal látnokoknak a jövőt, a „vérfolyamokat". Azt mondta nekik: „Gyermekeim, mindezeknek nem kell megtörténniük, ha az emberek visszatérnek Istenhez!” Az öldöklés túlélője Immaculée Ilibagiza a "Bárcsak hallgattunk volna rá" c. könyvében elmondta: meggyőződése, hogy a kibehói jelenés és a ruandai eseménysorozat „az egész világnak szóló figyelmeztetés!
    A fakó ló, lovas éhínséget és döghalált hoz. A szakemberek szerint jó ideje reális eséllyel számíthatunk egy világméretű járvány kitörésére. Érdekes ugyanakkor Szent János utalása a „föld vadállatainak” pusztítására. Az Egyesült Államok védelmi minisztere 1997-ben figyelmeztetett, hogy egyes országok biológiai fegyvereket fejlesztenek: „Értesüléseink szerint egyes országok az Ebola-vírushoz hasonlót próbálnak előállítani, ami nagyon veszélyes dolog volna, hogy a legfinomabban fejezzem ki magam... egyes tudósok fajspecifikus kórokozók előállításával próbálkoznak, célzottan bizonyos népcsoportok és fajok kiirtására; mások olyan rovarok létrehozásán dolgoznak, amelyek bizonyos fajta terményeket képesek tönkretenni; sőt létezik az ökológiai terrorizmus, mellyel nagy távolságból elektromágneses hullámokkal meg tudják változtatni az időjárást, illetve földrengéseket és vulkánkitöréseket tudnak előidézni.” (William S. Cohen amerikai védelmi miniszter 1997. április 28-án elhangzott beszédéből, www.defense.gov) És ha ez mind nem lenne még elég működőképes, akkor még mindig ott van a migrációs erőszakhullám beindítása! 
 Virgen dolorosa1.jpg    Mindezek fényében vajon hidegen hagyhatnak-e a Szűzanya könnyei, aki újra meg újra figyelmeztetni akarja az évszázadok óta a sötétség útján tévelygő emberiséget, s hívogat, hogy térjünk vissza Szent Fiához?

(folyt)
(Magyar Kurir nyomán)

Az Isten áldjon meg benneteket, imádkozzatok, engeszteljétek Istent és térjetek vissza a szentségi élethez – mert ha most nem, később már biztosan megteszitek –, de akkor már késő lesz!

Ne halogassátok! meg_mire_vartok_001.jpg                                                                     

 Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/08/01/valoban_megkezdodott_a_het_pecset_feltorese_iii_resz

Szólj hozzá!

_1_250.jpg     Szent Katalin a 14 segítő szent egyike és Jeanne d'Arc egyik látomásakor az ő biztató hangját is hallotta.
Alexandriai Szent Katalint a középkorban széles körben és bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért, ennél fogva mivel a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették, így tehát a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték.
     Mivel utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, a kórházak patrónájává vált. Hasonlóképp a börtönbeli kínzatásainak hősies elviseléséért, a foglyok hozzá folyamodtak szabadulásért. Mivel pedig a kínzására szerkesztett kerék összetört, a kerékkel foglalkozó iparosok is védőszentjüknek tekintik.
A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak.
14-holy-martyrs_250.jpg     A tizennégy segítő szent közé sorolták. Ábrázolása császárnői viseletben, könyvvel, kereszttel, karddal, pálmaággal, szöges és törött kerékkel ábrázolják.
     Így vált Alexandriai Szent Katalin a legelterjedtebb nem bibliai szentek egyikévé, olyannyira, hogy november 25-i ünnepe VII. Orbán pápa 1642-ben kiadott bullájának megjelenéséig parancsolt ünnep volt.
     Mivel Katalin-nap közvetlenül az advent kezdete előtti napokra esik, utána már sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem szoktak tartani. Időjóslás is fűződik e naphoz, miszerint, ha Katalinkor fagy, sáros karácsony lesz (Katalin kopog, karácsony locsog). Katalin-gally néven szokás volt karácsonyra kivirágoztatott ágat vízbe tenni szerelmi jósló céllal.

(Forrásokat lásd a 24-i előszóban!)

st-catherine-of-alexandria_530.jpg

Szólj hozzá!

A tilma és a csodás kép 4 

     A művészet valamennyi szakértőjét és ismerőjét épp az ejti igazán ámulatba, hogy a vásznon lévő képen a színek lágysága tökéletesen megőrződött, a maguk teljes gazdagságában és üdeségében. Számos szkeptikus és racionalista, miután szembesült a kép vizsgálatakor megállapított tényekkel, leborult a láthatatlan Isten csodája előtt. Például az ismert mexikói építész, Ramírez Vázquez, aki 1975-ben azt a feladatot kapta, hogy tervezze meg az új bazilikát Guadalupéban, engedélyt kapott, hogy tüzetesen megvizsgálja Szűz Mária képét. A vizsgálatok eredményei láttán lelkileg és intellektuálisan is úgy megrendült, hogy agnosztikusból buzgó katolikussá lett.Ramírez Vázquez, aki 1975 prv-1.jpg

Basilika_in_Guadalupe02.JPG     Szűz Mária képének természetfölötti eredetéről tanúskodik csodálatos ellenálló képessége is, mely hosszú története alatt megvédte őt a megsemmisüléstől a különféle szerencsétlen balesetek és merényletek során.

     A képet az évszázadok során sokszor vetették alá speciális vizsgálatoknak.

     Tudósok és a festészet szakértői azt akarták megállapítani, hogy a kép létrejöhetett-e természetes úton. A mikroszkóppal, infravörös sugárzással és más korszerű módszerekkel végzett összes vizsgálat kimutatta, hogy a képet nem emberi kéz festette. 

 kuhn_postcard.jpg   1936-ban a heidelbergi Richard Kuhn, kémiai Nobel-díjas német professzor, egy igen alapos vizsgálatnak vetette alá a guadalupei Szűzanyát ábrázoló vászonból vett szálakat. Megállapította, hogy a képen használt festék se nem szerves, se nem szervetlen alapú, de még csak nem is szintetikus eredetű, és a tudósok előtt teljesen ismeretlen.

     A kép 1946-ban végzett mikroszkópikus vizsgálatok alátámasztották, hogy semmiféle ecset- vagy vázlatnyom nem látható a képen, miként festői aláírás sincs. Mindezt a tudomány megmagyarázhatatlannak találja. Phillip Callahan a 'University of Florida' biofizikusa felfedezte, hogy a kép textúrája más és más színt mutat, attól függően, hogy milyen távolról vagy milyen szögből nézzük! Ugyanezt támasztották alá az 1954-es és 1966-os vizsgálatok is, melyeket egy másik tudóscsoport végzett Francisco Camps Ribera professzor vezetése alatt. A szakértők megegyeztek abban, hogy a guadalupei Szűzanya képe olyan "műalkotás", amilyet még a legzseniálisabb festő sem lenne képes megfesteni. Ezt megerősítették a KODAK cég szakemberei is azzal a többlettel, hogy a kép egy fénykép valamennyi tulajdonságával bír, kivéve persze a különböző megvilágítási- vagy nézőszögből tapasztalható színárnyalatokat, melyek a fényképek esetében lehetetlen.

     A floridai Egyetem két ismert amerikai tudósa, S. Callaghan és J. B. Smith 1979-ben, infravörös fotókat készítettek a képről. Ez a technika, mindent kimutatna a "festék és a vászon" között, ilyen azonban nem volt felfedezhető. Viszont döbbenten állapították meg, hogy a rózsaszín árnyalat nem verte vissza az infravörös fényt, ami teljesen megmagyarázhatatlan!

 (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST Katolikus magazin 10. szám, 2014)

03 Detail of Angel below our Lady of Guadalupe (Large).JPG

(A Szent Szűz lába alatti holdsarlót tartó angyal kinagyított képe)

Szólj hozzá!

_1_250.jpg     Szent Katalin állhatatossága csodálatra méltó, mert a fenyegetőző császárnak így felelt: »Teljesen mindegy, hogy milyen kínzást eszelsz ki, mert testemet és véremet Krisztusért akarom áldozni.«
Ekkor a császár halállal fenyegette meg szentünket. Készíttetett egy tüskékkel és késekkel fölszerelt kereket, amely már a forgatásával is félelmetes zajt keltett, Katalin azonban ettől sem rémült meg. Amikor hozzá akartak fogni, hogy ezzel halálra kínozzák, angyali kezek széttörték a kereket, melynek szétrepülő darabjai sok katona halálát okozták.
francisco_ribalta_martyrdom_of_st_catherine_wga_530.jpg     A látványtól megrémült tömegben ez akkora tiszteletet keltett a keresztények hatalmas Istene iránt, hogy sokan megtértek, de még a császárné is kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a fent említett testőrtiszttel és a kétszáz katonájával együtt lefejeztette, kiadva a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.
     A vesztőhelyen Katalin arra kérte az Urat, hogy mindazok, akik Krisztus szeretetéért megemlékeznek őróla (Katalinról), bőséget lássanak kenyérben és borban, testük egészséget nyerjen és minden földi jóban részesüljenek. Akik tisztelik őt, azokat óvja meg Isten a természeti katasztrófáktól, betegségtől, s főleg a hirtelen haláltól. Aki segítségül hívja az ő nevét, testének tagját el ne veszítse, egészséges gyermeket szülhessen és meg ne haljon gyermekágyban. Utoljára bűnbocsánatot kért az őt segítségül hívók számára. Miután a mennyből hang hallatszott, amely jelezte, hogy kérései teljesülni fognak, fejét a hóhér kardja alá hajtotta.
Isten azonban mindig igazolja övéit, még akkor is, ha ez nem fér bele a tudományos vizsgálódás szokott formáiba! Amint Jézus Jegyesének feje lehullott, a testéből nem vér, hanem tejszerű folyadék folyt és aki ezt megérintette, nyomban meggyógyult.
     Hamarosan angyalok jöttek és szentünk testét a több mint húsznapi járásra lévő Sínai-hegyre vitték, ahol nagy kegyelettel eltemették. Feltételezések szerint 547-ben Justinianus császár rendelte el, hogy a hegy csúcsán építsenek monostort szerzeteseknek.

(folyt.) (Forrásokat lásd a 24-i előszóban!)47521068_530.jpg
monasterio_santa_catalina_sinai_egipto_530.JPG

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg(A most következő sorozat, a Mária Rádió műsorában a 22. részként hallhatták!)

A Szeretetláng üzenete - első rész

     A Mária-korszak egyházilag kivizsgált fontosabb jelenéseinek ismertetése közt, ma a Szeretetláng üzenetét szeretném több részben bemutatni.
lelki_naplo_250.jpg     Forrásként a személyes visszaemlékezéseimet és a Szent István Társulatnál több kiadásban megjelent, egyházilag jóváhagyott 508 oldalas Lelki Naplót használtam.
     Mindezt aktuálissá teszi, hogy Jézus és Mária 55 éve szólaltak meg Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony lelke mélyén. A revelációk − melyek minden látomást és látványosságot nélkülöztek − 1961-ben kezdődtek el a jézusi hanggal: Mondj le önmagadról! (I/7) Nehezen érthető kérés volt ez egy olyan lélek számára, aki mögött egy egészen tragikus és küzdelmekkel teli, nehéz élet állt.
     Kindelmann Károlyné − Szántó Erzsébet 1913. június 6-án született Kispesten. Szülei, Szántó József és Mészáros Júlia hatszori ikerszülést követően 13. gyermekként fogadták Isten ajándékaként, némileg hitetlenkedve, hogy ő egyedüliként született. (A képen az akkor még Szent Rudolfról nevezett, ma Nagyboldogasszony templom, amelyben megkeresztelték. Alatta a keresztlevelének részlete)
kispest_fo_utca_530.jpgkeresztlevel_e0027_530.jpgApja református kántortanító volt, akit a családja kitagadott, amiért katolikus lányt vett feleségül, ő azonban − közvetlenül katonai behívása előtt −, 1917-ben katolizált. A frontról már csak rózsafüzére és szentírása tért haza egy bajtársa jóvoltából!
     Erzsébet négy éves volt édesapja halálakor és ezzel kezdődött el rendkívül kálváriás életsorsa.
A kicsi Erzsébet bár éleseszű és talpraesett volt, de soványsága miatt, orvosi tanácsra két évre vidékre került nagyszüleihez. Valószínűleg ezért maradt életben, miként későbbiekben ez kiderül! Ezt követően 1923-ban Erzsébetet a Gyermeksegélyző Liga is elküldte felerősödni Svájcba, egy nyolcgyermekes családhoz.
Itt bár mindent megadtak neki, de édesanyja utáni vágyakozását és hatalmas honvágyát nem sikerült csillapítaniuk. Egy téli napon megszökött, aminek tüdőgyulladás lett a vége. Kórházba került, ahol el kellett meszesíteni a fél tüdejét.
De mint említettem, apja halálával súlyos tragédiasorozat indult el a családban. Az 1918-as spanyol influenzában kilenc testvére halt meg, majd az ezt követő években még egy diftériában, egy másik pedig balesetben.
1924-ben, hosszas ágyban fekvés után az édesanyja is elhunyt. Ekkor a Svájcból hazatért kislányt, egyetlen még élő férjezett nővére nevelte, ám ő 1925-ben egy munka-baleset következtében szintén elhunyt, sőt – és ezt ne vegyék tőlem írói túlzásnak –, de még nővérének férje is belehalt felesége elvesztésébe, úgyhogy egyszerre temették őket. Árván maradt kisfiukkal együtt, az anyai nagynéni fogadta örökbe Erzsébetet és – bármily horrorisztikus is kedves Hallgatóim –, de 1926 tavaszán ez a nagynéni is elhagyta a földi világot! A totálisan árva kislány, félévig még tovább vezette nagynénje háztartását a férfiak számára, mígnem 1927 januárjában épp miattuk, hirtelen, kénytelen volt kis batyujával egy szál ruhában, elhagyni „munkaadóit”.

(Az alábbi kép csupán illusztráció! Meggyőződésem, hogy Erzsébet asszony gyermekkorában így nézhetett ki!)

la_couturiere8089_530.jpg

Szólj hozzá!

 Hogy részesüljünk a Szűzanya ígéreteiben, így könyörögjünk:

Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk

és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük. Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet, és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához.

A harmadik pecsét

    Fekete lovas apocalypse.jpg „Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szólt: 'Jöjj!' Ekkor fekete lovat láttam, lovasa mérleget tartott a kezében. Úgy hallottam, mintha a négy élőlény közt szózat hallatszott volna: 'Egy mérő búza egy dénár, három mérő árpa egy dénár. De az olajat és a bort ne bántsd!'” (Jel 6,5–6)
     A pecsétek nem feltétlenül időrendi sorrendben követik egymást; mondhatjuk, hogy egyik áttűnik a másikba. Egy globális válság döntő hatással lesz az országok élelmiszerkészletére is; de máris nyakig benne vagyunk egy növekvő globális élelmiszerválságban, mivel az élelmiszerhiány és a mezőgazdasági katasztrófák miatt
növekednek az élelmiszerárak és csökkennek a tartalékok.
hambre-1.jpg„Sok szegény országban az élet szélsőséges mértékben bizonytalan, és a helyzet még veszélyesebbé válhat. Ez az élelmiszerhiány következménye: az éhezés képtelenül nagy számban szedi áldozatait a Lázárok között, akiknek nem adatik meg, hogy helyet foglaljanak a gazdag ember asztalánál... Mindemellett az éhezés megszüntetése a mai globális korszakban a Föld békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából is követelménnyé vált.” (XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate 27)
     A világ egyes részein máris tanúi lehetünk éhséglázadásoknak. A harmadik pecsét az élelmiszer korlátozás, amit a világ nagy részén ténylegesen be fognak vezetni.

(folyt)

 (Magyar Kurír nyomán) http://szeretetlang.blog.hu/2016/07/31/valoban_megkezdodott_a_het_pecset_feltorese_ii_resz

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A tilma és a csodás kép 3.

     A képírásban kulturálódott indiánok, meglátva a Szent Szűz csodás képét nyomban felismerték, hogy a „Mindenség Anyját és Királynőjét” látják, aki messze nagyobb a Tollaskígyónál és a misszionáriusok által hirdetett Isten Fiának az Édesanyja. Guadalupe dress_1.jpegRuhájának fakó vörös színe az életet adó felkelő Nap színe, a kékeszöld köpeny pedig az isteneknek és uralkodóknak fenntartott színeket egyesíti, de jelenti a termékenységet és az életet, a növekedést és a pusztulást, miként csillagábrázolásával az egész univerzumot is. Amiként a sötétlila szalag a dereka fölött az anyaságára utal, az pedig hogy a hercegnői méltóságú alakját egy angyal tartja a vállán, ez egyértelmű utalás istenanyai mivoltára. Ezt még pontosítja a ruhája nyakát összefogó, keresztet ábrázoló kitűző, mely az Üdvözítő Krisztushoz való szoros kötelékére utal. Az imádkozó testtartás félreérthetetlen célzás az ábrázolás (keresztény) eredetére.
     II. János Pálról azt mondják, hogy amikor a kép egy másolatát meglátta, bizalmasan megjegyezte: „Vonz ez a kép, mert hívogat ez a gyengédségtől és egyszerűségtől sugárzó arc…”  II._janos_pal_papa_guadalupe.jpgÉs valóban, a pápát rögtön az első zarándoklata 1979-ben Mexikóba vitte – ő maga ezt az utazást később pontifikátusának következő éveire nézve iránymutatónak nevezte –, 1990 májusában pedig Juan Diego boldoggá avatásakor Mexikóban a következőket mondta: „Mária, a Szent Szűz arra választotta ki Juan Diegót a legalázatosabbak közül, hogy megmutassa nekünk a Guadalupei Miasszonyunk kedves és bájos képét. Az anya szelíd arca, amelyet ajándékként a szent képen ránk hagyott, mindig erre fog emlékeztetni". (...) Szemorvosok megállapították, hogy mindkét szem szaruhártyáján hasonló fényvisszaverődés látható – mégpedig olyan elrendezésben, ahogyan az az emberi szem esetében csak az 1880-as évtől ismert. 

Már 1929-ben Alfonso Marcué nagyításai révén megállapítást nyert, hogy egy "szakállas alak" tükröződése látható a Szent Szűz jobb szemében, a helyi egyháziak azonban nem tartották helyesnek közzétenni a publikációt erről a felfedezésről, jóllehet Marcué dokumentációját elhelyezték a bazilika levéltárában. 1951-ben azonban egy karikaturista, fotós José Carlos Salinas Chávez, engedélyt kért a tilma üveg nélküli vizsgálatára. Ezt meg is kapta és ellenőrizhette az addigi szóbeszédek és feltevések valódiságát. Egy nyilatkozatban így beszélt erről: "Úgy néz ki, hogy a Szent Szűz szemében tükröződő kép a csoda azon pillanatát mutatja, amikor a résztvevők arcát, mintha a hajnal sugarai ragyogták volna be, mintegy halvány narancssárga fénnyel." Ezt a szenzációs felfedezést természetesen nem kapta fel a világsajtó. Ha egy marsi meteor kőzet tízezerszeres nagyításán fehérjelánc-szerű hasonlóságot találnak, akkor bezzeg éjt-nappallá téve csámcsog rajta a tudományos világ, mígnem beigazolódik, hogy hamis információkról volt szó! A Guadalupei Madonna rejtélye azért mégis foglalkoztatta a tudományos műhelyek érdeklődését, ha másért nem, a "klerikális propaganda" cáfolatára. A szenzációt csak 1953 és 1956 között közölte az Impact magazin és a neves helyi újság, az Excelsior, mintegy bőséges helyet adva a titok "újrafelfedezésének" anélkül, hogy megemlítették volna Alfonso Marcué nevét.

1958-ban felfedezték a Mária-kép szemében az úgynevezett Purkinje-Sanson-képeket, amelyek azt mutatják, hogy a tárgyak mindig két egyenes és egy fordított állású képként tükröződnek vissza az emberi szem különböző rétegein.juan_diego_a_guadalupei_szuz_szemeben_2.jpg
1979-ben a legmodernebb NASA-technológia segítségével kétezer-ötszázszorosára nagyították Mária íriszének és pupillájának mikroszkopikus méretű részleteit. juan_diego_a_guadalupei_szuz_szemeben.jpgAz Észak-Amerikában tanító perui tudós és a digitális fototechnika szakértője, José Aste Tönsmann úgy vélte, hogy a Szűzanya szemében nemcsak egy férfialak körvonalait, hanem egy tizenhárom főből álló csoportét is látni – méghozzá olyan módon eltolva, ahogyan két emberi szem egy képet a valóságban lát. szemvizsgalat tosmann.jpgMivel az ember szemei néhány centiméterre helyezkednek el egymástól, és mert a kötőhártya domború, a két szem különbözőképpen tükrözi vissza a képeket. Ez a jelenség megismétlődik a Szűzanya szemén. 

Kísérletileg többször is igazolható annak ténye, hogy a Szent Szűz szemei a kétdimenziós kép ellenére, három dimenziós élő szemként vizsgálható szemészeti eszközökkel. Megállapítást nyert, hogy a fénytörés megfelel az optika háromszoros törvényszerűségének és az hűen adja vissza a perspektivikus tükröződéseket is.

Fokozza a csodát, hogy fölfedezték: erős nagyítással a tilmán lévő kép szemében négy arc tükröződik, Juan Diego, a tolmács Juan Gonzales és az események idején frissen kinevezett mexikói kormányzó, valamint Ramirez y Fuenleal arca. (Őket festmények nyomán azonosították.)zumarraga_0001.jpgzumarraga_0002.jpg

A szemben tükröződő perspektivikus kép egyértelműen igazolta, hogy a rózsa-csoda pillanatában a Szent Szűz nem csak képként volt jelen a püspök szobájában!

   

 A szakértő a következőképp vélekedett ezzel kapcsolatban: „Emberi pupillák esetében ismert ez a jelenség, de sík képek esetében teljességgel megmagyarázhatatlan.” Más szóval: a kép „fényképszerűen” pontos, anélkül hogy fénykép lenne, és úgy hat, mintha „festve” lenne, holott nincs ember, aki így tudna festeni.      /http://www.ursuslibris.hu/content.php?content=346)

Adatok a Wikipédiából: A NASA szakemberei is vizsgálták a legkorszerűbb berendezésekkel:

  • A tilmán található 'festés' nem ér hozzá a szövethez, "a szövet felett lebeg", ugyanakkor a színek a mai technológiával nem hozhatók létre.
  • A szövet hőmérsékletét vizsgálva arra jutottak, hogy az egy élő emberhez hasonlóan folyamatosan 36,6 fok.
  • A csillagok elhelyezkedése Mária köpenyén azonos a Mexikó fölött, téli napfordulókor láthatóakkal.
  • Szemorvosi eszközökkel való megfigyelések során arra jutottak, hogy összehúzódik a szem ideghártyája.
  • Sztetoszkópos vizsgálat során Mária övénél percenként 115 pulzust észleltek, mintha az egy élő magzat pulzusa volna!  (Magyar Kurír: Nincs magyarázat: a NASA is vizsgálta a Guadalupei Szűzanya kegyképét)

Adolfo Orozco kutató fizikus beszámolója szerint nincs természettudományos magyarázat a tilma megmaradására. 10 év alatt tönkremennek a hasonló szövetek a helyi sós-nedves levegőn. Például az az 1789-ben készített másolat, amit az akkori legfejlettebb technológiával készítettek és védő üveg mögé helyeztek, teljesen kifakult 8 év alatt. Ezzel szemben az eredeti, sokáig védelem nélkül kihelyezett tilmát több mint száz év alatt sem károsította az UV-sugárzás, a sós-nedves levegő és a közelében meggyújtott több tízezer gyertya. Magyar Kurír: „A guadalupei kegykép fennmaradására nincs természettudományos magyarázat”

Szólj hozzá!

_1_250.jpg     Egy alkalommal Katalin álmot látott, melyben egy gyönyörűséges Anya, dicsőséges Fiával felvonultatta szentünk előtt minden addigi kérőjét, hogy válasszon magának. Katalin azonban azt válaszolta, hogy sem tudásban, sem rangban egyik sem hozzá illő! Ekkor a Fölséges Anya így szólt Fiához: "Íme itt áll ez a szűz, aki vággyal teli, jegyezd el Te magadnak"! A dicsfénnyel övezett Fiú azonban így válaszolt: "Anyám! Nem lehetséges, hogy pogány jegyesem legyen, de ha felveszi a Keresztség Szentségét, eljegyzem őt"!
     Szentünk nem értette az álmot, ezért felkereste Ananiás remetét, aki megvilágosította előtte az álom pontos értelmét. Katalin ekkor bölcseleti tudománya helyes szemléletével és a Szentlélek ihletésére felismerte az Egy Igaz Isten valóságát és megkeresztelkedett.
shutterstock_47498_530.jpg     Egy újabb hasonló álmában, melyben egy zöldellő mezőn, angyali seregek kíséretében a Boldogságos Szűzanya, Isten Fiával magához hívta őt, az Üdvözítő Jézus ekkor eljegyezte Katalint valódi gyűrűvel, és ennek emlékére máig ismeretesek az un. "Katalin-gyűrűk".0_91f16_3e058ab4_xxl_250.jpg
     Amikor Maxentius császár Alexandriába érkezett, mindenkinek megparancsolta, hogy áldozzon a bálványoknak. Amint ennek hírét vette a 18 éves Katalin, a keresztények közé sietett, hogy az áldozattól visszatartsa őket, ám a császár katonái elfogták és uruk elé vitték, ahol szentünk keresztet vetett, remek bölcseleti szókinccsel tanúságot tett a császárnak, hogy ő nem élettelen bálványokat, hanem egyedül az Élő Istent követi, mivel a filozófusok és költők műveinek tanulmányozása során fölismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát.
     A császárnak tetszett az okos beszéd, de kényszeríteni akarta, hogy mutassa be az áldozatot a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta és lehetőséget kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius ezért sürgősen Alexandriába hívatta birodalma leghíresebb ötven bölcselőjét, de Szent Mihály főangyal olyan erőt adott neki, hogy a tudományukra hiú bölcselők egymás után hajoltak meg Katalin érvelései ecaterina-sinai-sr.jpgelőtt. A császár dühében máglyára ítélte valamennyit. Amikor ezeket jajgatások közepette a vesztőhelyre vitték, Katalin azzal biztatta őket, hogy a tűzhalál pótolhatja a keresztséget és ha hisznek, elnyerik az örök üdvösséget.
A császár ezután fölkínálta Katalinnak a császárnői trónust, ha megígéri, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin egyértelműen visszautasította ezt.
     Ezután Maxentius erőszakhoz folyamodott: letépette Katalinról ékes ruháját és ólmos ostorokkal megostoroztatta.
Börtönbe vetették, de az ott töltött tizenkét napot Katalin térítésre használta föl. Amikor a kíváncsi császárné meglátogatta esetleges ellenfelét, a kíséretében lévő testőrtisztre Katalin olyan hatással volt, hogy az kétszáz katonájával együtt keresztény lett.

(folyt.) (Forrásokat lásd a 24-i előszóban!)6a00d8341c464853ef019b01617fe3970b-_530.jpg

 

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük. Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet, és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához.

A második pecsét

     „Amikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény szólt: 'Jöjj!' Erre előjött egy vörös ló. Aki rajta ült, hatalmat kapott, hogy megbontsa a földön a békét, hadd gyilkolják egymást az emberek. Hosszú kardot adtak neki.” (Jel 6,3–4)
     Évszázadok óta „titkos társaságok” dolgoznak azon, hogy káoszt előidézve megdöntsék a bárhol fennálló rendet, hogy majd "ők" kínálhassák fel (készségesen) a maguk "rendjét". A szbdkmvesek jelmondata a káoszból megteremtendő új világrendre utal: Ordo ab chao (rend a káoszból).
illuminati 002.JPG„Manapság pedig azt tapasztaljuk, hogy a gonosz irányzatok pártolói mindnyájan összeesküdve, kettőzött erővel működnek, amiben őket a 'szbdkmvesek' elnevezés alatti erősen szervezett szövetkezet nemcsak ösztönzi, hanem hathatósan támogatja is. ... Végcéljuk nem egyéb mint tudniillik, alaposan felforgatni a keresztény intézmények által megteremtett vallási és állami rendet, s helyébe saját kényük szerint a puszta természetelvűség tanainak alapján újat létesíteni.” (XIII. Leó pápa Humanum genus enciklikája a szbdkmvességről, 1884. április 20.)
     A tervük, hogy egy esemény vagy eseménysorozat erőszakot fog kirobbantani, amely „megfosztja a Földet a békétől”. E pontról nem lesz többé visszatérés; ez az a pillanat, amelyet egy évszázada próbál feltartóztatni közbenjárásával a Szűzanya. De vajon nem lehetséges, hogy a terrorizmus, a közel-keleti háborúk, a szemünk láttára kirobbanó forradalmak bizonyos tekintetben már e vörös ló mennydörgő patáinak közeledtét jelzik?

(folyt) (Magyar Kurir 2012. július 19. cikke nyomán. Ha még nem törölték!!!)

Előző rész: http://szeretetlang.blog.hu/2016/07/30/valoban_megkezdodott_a_het_pecset_feltorese_i_resz

az apocalypsis 4 lovasa_1.jpg

Szólj hozzá!

A tilma és a csodás kép 2

guadalupei anyank.jpg

     Elképesztő a különös kép színeinek tartós élénksége és az is, hogy semmilyen szennyeződés nincs rajta, bár több mint száz éven át védőüveg nélkül függött, különböző romboló hatásoknak kitéve: pl. tömjénfüstnek, illatos olajoknak vagy a több tízezer égő gyertyából származó koromnak és viasznak. Az ismert mexikói festő, Miguel Cabrera leírja, hogy 1753-ban látta, amint két óra leforgása alatt a zarándokok mintegy ötszázszor érintettek a képhez különböző magukkal hozott tárgyakat. Bármely más kép hasonló körülmények között nagyon gyorsan tönkremenne, megfeketedne, s felismerhetetlenné válna. De a guadalupei képen nyoma sincs sérülésnek. A kutatások kimutatták, hogy a Szűz Máriát ábrázoló anyag megmagyarázhatatlan okokból taszítja a port, a rovarokat, a baktériumokat és a penészgombákat.

Philip Callahan prof.jpg     A Floridai Egyetemen dolgozó Philip Callahan professzor, aki 1979-ben vizsgálta meg a guadalupei képet, jelentésében azt írta, hogy egy égő gyertya több mint 600 mikrowattot sugároz ki. Egy zárt térben, ahol több száz égő gyertya és több ezer zarándok van, akkora a szennyeződés, hogy attól a színek rövid időn belül teljesen kifakultak volna, és a kép megsemmisül.

     Úgy tűnik azonban, hogy a Guadalupei Szűzanya kegyképe teljesen ellenálló minden káros hatással szemben. (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST Katolikus magazin 10. szám, 2014)

     Korunk tudományos világa mániákusan keresi az univerzumban fellelhető "életjeleket" és csak azt (dollár milliárdos költségvetéssel)! Görcsös akarásukkal, milyen vehemensen próbáltak "fehérjeláncot" belelátni egy marsi kőzetmintába és világszenzációt csinálni – hiába –, mert nem az volt! Ugyanakkor képesek elhallgatni a Turini Lepel-, a Guadalupei- és Manopellói kép, a Lourdes-i csodás gyógyulások, a Lancianó-i vagy a Buenos Aires-i Eucharisztia-csoda – kézzel fogható –, tudományosan már igazolt tényeit! Vagy ez is csak következetesen istenellenes koncepció? Bizony az!

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg2852454738_2.jpg     II. János Pál pápa 1994. november 6-i szirakúzai látogatása alkalmával pedig ezt mondta: ,,Mária könnyei jelek. Az édesanya aggódó jelenlétét bizonyítják az Egyházban, a világban. Egy anya akkor sír, ha gyermekeit nagy veszélytől fenyegetve látja és szavaira már nem figyelnek. Siratja a széthulló családokat, melyek miatt számtalan fiatal válik áldozatává a fogyasztói társadalomnak, a démoni praktikáknak és a fizikai erőszaknak. 
Ezek mindenképp a fájdalom könnyei, az esdeklés könnyei, de a reménység könnyei is azok számára, akik reá tekintenek. Könnyező Szűzanya Szentélye! Te azért jöttél létre, hogy az anya sírására emlékeztesd az Egyházat!''
p_giovanni_paoloii_530.jpg     Szirakúzában a könnyezés befejeződése után is feltűnően sok testi-lelki gyógyulás történt. Évente kb. félezer.
A Szűzanya könnyezésének következményeként tudható be, hogy egész Szicíliában, de Olaszország többi részében is fellendült a hitélet és látványosan háttérbe szorult az a kommunista párt, amely az akkori esedékes választásokon már széleskörű győzelemmel számolt!
     A Mária-korszak könnyezései közül a szirakúzai esemény jelentősen kiemelkedik a magas fokú publicitás, a tudományos elemzés, a gyors egyházi kivizsgálás és az emberekre ható kegyelmi hatása folytán!
maryiconvalb300.jpg     A Siracusai Mária-relief egy "Szeplőtelen Szív" ábrázolás. Az aggódó néma anyai könnyek, korunk emberének súlyos helyzetére a tömeges elkárhozás veszélyére utalnak. Elgondolkoztató, hogy a Könnyező Madonna a LÁNGOLÓ SZÍVÉRE mutat, ezzel megjelölve az orvoslás eszközét és módját, mégpedig a fatimai engesztelés útján!
     El akarja indítani az emberiség nagyságrendű lelki megújulást, amelyhez többletkegyelmeket esdett ki a Mennyei Atyánál. Ehhez a széleskörű lélekmentéshez a lelkesítő kegyelmi hatást az Ő szeretettől lángoló Szeplőtelen Szívétől kaphatjuk, amelyre mutat, mindezt azért, hogy Szent Fia ne hitetlenséget találjon majdan a földön (vö. Lk 18,8). (Legalsó kép: A Könnyezés Bazilikája Szirakúzában, melyben az eredeti reliefet őrzik)

Értünk könnyező Édesanyánk könyörögj érettünk,
és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

syracuse-3_530.jpg568179_530.jpg

Szólj hozzá!

_1_250.jpg     Az alexandriai Costus nevű király lányaként született 305 körül. Szüleinek sokáig nem volt gyermeke, annak ellenére sem, hogy a király szüntelen áldozatot mutatott be a bálványisteneknek. Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki aranyból és áldozzon előtte. Az öntés során csodálatosképp egy feszület formálódott ki. Amint bevitték a pogány templomba, a bálványok mind ledőltek.
     Costus bemutatván a kereszt előtt az áldozatot, felesége Sabinella megfogant, majd leányt szült, aki a Katalin nevet kapta (görögül "tiszta"). Már kisgyermekként megtanult olvasni és elmerült a bölcseleti tudományokban, több nyelven beszélt. Tizenhárom éves korában messzi földre híre ment csodálatos okosságának.
     Apja a halála előtt lelkére kötötte leányának, hogy a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, továbbá csak hozzá méltó szép, gazdag, bölcs ifjúhoz menjen feleségül. Egy kis képet adott Katalinnak, amelyre a Szűzanya és fia volt festve, azt tanácsolva leányának, hogy hozzájuk imádkozzon. A kép azonban teljesen hidegen hagyta Katalint, mert még nem volt keresztény. Nem úgy az édesanyja Sabinella, aki egy Ananiás nevű szent remete tanítása által megtért, megkeresztelkedett és elvonult az Ararát hegyére. Előtte azonban próbálta tudós lányát meggyőzni Krisztus örök igazsága felől, de hiába, mert a tudományok töltötték el Katalin szívét és gondolkodását!
     Anyja aszketikus elvonultságában, szüntelen imádságban kérte Isten Szentséges Anyját, hogy segítse meg lányát a megtérésben és a férjhez menésben. (folyt.) (Forrásokat lásd a 24-i előszóban!)25_ag_aikaterina_530.jpg

Szólj hozzá!

     Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett gondolatait ismertetjük.

Szent János Jelenéseinek könyvében (6-8. fejezet) a Bárány feltöri a hét pecsétet, amelyek Isten igazságosságának előhírnökei. A látomás leghelyesebb értelmezése, ha úgy tekintjük, mint ami a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt bekövetkezik, végigsöpör minden koron, minden generáción, itt is, ott is valamilyen szintig végbemegy, míg végül globális szinten is beteljesül. „A Jelenések könyve titkokkal teljes könyv, és sok dimenziója van... az a feltűnő benne, hogy pont akkor, amikor már azt hinnénk, tulajdonképpen ez a vége, megint elölről kezdődik az egész.” (XVI. Benedek pápa, A világ világossága c. interjúkötetének 18. fej.) Napjainkban egy hatalmas lelki vihar, egy globális felfordulás előszelét érezzük, amely itt is, ott is feltámad, majd világméretűvé válik. „A mindenhatóság lehelete fölkel ellenük és forgószél módjára széthányja őket. Az istentelenség így pusztává teszi majd az egész földet és a bűn felforgatja az uralkodók trónját.” (Bölcs 5,23) A Szentírás szerint a hitehagyás törvényszegése hozza elő e globális felfordulás törvényszegő vezetőjét, az Antikrisztust (ld. 2Tessz 2,3), de ez vezet végül Isten Báránya teljes uralmához.

Az első pecsét

     „Ekkor láttam, hogy a Bárány feltörte a hét pecsét közül az egyiket, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgő hangon szólt: 'Jöjj!' Erre a szemem előtt egy fehér ló jelent meg. A lovasnak íja volt. Koszorút nyújtottak át neki, s ő diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson.” (Jel 6,1–2)
     A szent hagyomány szerint a lovas maga az Úr: „...akiről János is mondja Jelenéseiben: 'Diadalmasan kivonult, hogy győzedelmeskedjék.' ” (Szent Irenaeus: Az eretnekség ellen IV. könyv 21,3)
„[A lovas] Jézus Krisztus. Az evangélista [Szent János] nemcsak a bűn, a háború, az éhínség és a halál pusztítását látta, hanem – elsősorban – Krisztus győzelmét.” (XII. Piusz pápa 1946. november 15-i beszéde)
Jézus tehát megelőzi az Apokalipszis többi lovasát. Az igazságosságot megelőzi az irgalom. Erről beszélt Jézus    Szent Fausztinának:fausztina_es_az_irgalmas_jezus.jpg „Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Szent Fausztina Naplója 1146)
Kezében íjat tart, „miután ugyanis az Úr felment a mennybe, és mindent megnyitott, elküldte a Szentlelket, akinek szavait nyílvesszőkként hirdették a prédikátorok, hogy eltalálják az emberi szíveket, s azok legyőzzék a hitetlenséget.” (Szent Victorinus: Kommentár a Jelenések könyvéhez, 6, 1-2)
     Az utolsó nyílvesszők az Úr utolsó, megtérésre hívó szavai, mielőtt az Apokalipszis többi lovasa végső vágtára indul a világban. Sokan meghallják ma ezeket az üzeneteket, ám ez már nem elég ahhoz, hogy megállítsa az erkölcsi romlást, amely a halál civilizációjához vezet. „Az emberiség el tudta indítani a halál és a félelem körforgását, de megállítani már nem tudja.” (XVI. Benedek pápa 2010. május 13-án Fatimában elhangzott homíliája)

(folyt) 

(Magyar Kurir nyomán)

a_het_pecset.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A tilma és a csodás kép 1.

     A tilma ma is megvan. „Az agave-rostokból szőtt anyag élettartama legfeljebb 10-20 év, és a legszegényebb népréteg viselete volt. agave maguey9.jpgEz az egyszerű indián öltözet az, amelyen a 143 cm magas Madonna kép csodás módon létrejött, tudományosan mindmáig megmagyarázhatatlan módon és tulajdonságokkal! Közel 500 év alatt sem ment tönkre, nem porladt szét, amiként az efféle anyagoknak természetes úton történnie kellett volna. agave rostból szőt szövet.jpgEgy, az 1789-ben ugyanilyen szövetre elkészült másolat nyolc év alatt kifakult, ezzel szemben az akkor még szabadon kihelyezett eredetin, nem okozott kárt 116 évnyi sós-nedves levegő, az emberi lehelet, a csókok és simogatások, az UV-sugárzás és a közelében meggyújtott sok százezer viaszgyertya kormos füstje. A tudósok nem tudnak természetes magyarázatot adni sem az agave-rostok tartósságára, sem pedig a gyönyörű színekben pompázó kép keletkezésére. A Kodak szakemberei a képet színhatása tekintetében, egyenesen fénykép jellegűnek tartják, mely azért is nagy elismerés, mert egy zsákvászon-szerű durva felületen képződött. A NASA kutatói, viszont nem kevesebbet voltak kénytelenek elismerni mint azt, hogy sem az agave-rostok felületén, sem az anyag belsejébe szívódva, semmiféle festék nyoma nem található! A tilmán lévő kép épp oly titokzatos és megfejthetetlen a tudomány számára, mint a Torinói Lepel.torino_es_guadalupe1531..jpg
Miként Krisztus halotti leple, úgy a guadalupei csodás tilma is minden korban újabb és újabb felismeréseket kínál, egyben felvetve az újabb és újabb megválaszolatlan kérdéseket.
      1979 májusában a NASA szakemberei Jody Brant Smith professzor esztétika és filozófia (Pensacola Főiskola) és Philip Serna Callahan biofizikus (University of Florida), infravörös sugárpásztázással megállapították, hogy a színek színkép-spektruma egyetlen, eddig ismert (Mengyelejev-táblázati) elem színképével sem azonosíthatók. Úgy tűnik, hogy a színhatások nem festékanyag, hanem különböző spektrumú hangolások eredményei. A szemlélőnek az a benyomása a képről, hogy selymes és sejtelmes kisugárzása van, amely mintha önmagából eredne, minden külső fényhatást nélkülözve.
      A NASA tudósai szerint is a tilmán látható színek nem állíthatók elő semmilyen, ma rendelkezésre álló eszközzel. A festés lényegében a szövet felett lebeg, anélkül, hogy ahhoz hozzáérne. (Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)vizsgálatok guadalupe.jpg
Ezt látszik igazolni a kép nehéz (reprodukciós) fényképezhetősége is, mivel egészen csekély nézőszög-változás esetén is, a kép színe változik! Egyazon felület egyszer kék, más szögből zöld, rózsaszín vagy sárga, sötétlila vagy fekete stb. Ám, a Guadalupei Szent Szűz csodálatos képe nem csak a színeivel, nem csak az aranymetszés törvényszerűsége szerinti esztétikai tökéletességével ejti ámulatba a szemlélőt, hanem jelrendszerével is. A guadalupei kegykép egy "isteni festmény"!isteni_festmeny_guadalupe02.jpg

      A tilmán csodásan keletkezett kép a lehajtott fejű, imára kulcsolt kezű, dicsfénnyel övezett, félholdon álló Szüzet ábrázolja. A félhold alatt a Szűz alakját egy angyal tartja. Mária arcvonásai, bőrszíne nem azonosítható sem europoidként, sem indiánként, sem palesztinaiként. Se nem színes bőrű, se nem fehér. Az imára összetett kezei közül egyik világosabb a másik sötétebb, ami talán az indián és a fehér lakosság békés egységét jelképezi. A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária különösen fontos jelkép a mexikói indiánok számára, hiszen a Szűzanya Mexikóváros közelében a Tepeyac-dombon, az azték mitológia földanyaistennője, Tonantzin lerombolt templomának helyén jelent meg Juan Diegónak. Az aranyködbe burkolózó nőalak arra szólította föl az indiánt, hogy menjen a püspökhöz, s közölje: „Azt akarom, hogy templomot emeljenek ezen helyen”. A helyen megépült a Miasszonyunk-székesegyház, ahol máig is őrzik Juan Diego csodás tilmáját. (folyt)

a_guadalupei_szent_szuz_1.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgmadonnina_de_siracusa_05_220.jpg     Égi anyánk könnyei rendkívül beszédesek. Ernesto Ruffini sziciliai bíboros, 1953. december 13-i rádióbeszédben hirdette ki a siracusai könnyezést elismerő iratát. Ebben indokként ismertette a laboratóriumi eredményeket, a szemtanúk tanúságát és a számtalan csodát, melyek mind bizonyítják a négy nap rendkívüliségének isteni eredetét. (A képen Ernesto Ruffini bíboros és Angelo Jannuso)madonna-delle-lacrime--5-530.jpg

     A bíboros Szirakuzát nem csak a "csodás könnyezés városának" nevezte, hanem kifejezte szándékát, hogy ennek az eseménynek az emlékére szentély épüljön a városban.
Ennek megépültével került a csodálatos dombormű a végleges helyére, a Santuario altemplomába 1968. szeptember 1-jén, amikor a helyi érsek fölajánlotta Siracusát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. (Új Ember Kat. Hetilap 2003. 08. 17. LIX. Évf. 33-34)santuariomadonnadellelacrimesiracusa530.jpg
     XII. Piusz pápa 1954. október 17-i rádióbeszédében így szólt siracusai eseményekről: ,,Mély megrendüléssel fogadtam a Szicíliai érsekség tanúsító nyilatkozatát a Madonna könnyezéséről! Nem kétséges, hogy amellett, hogy Isten Anyja a mennyben örökké boldog, Ő azonban nem marad érzéketlen földön élő gyermekeinek szenvedései és a rájuk leselkedő veszélyek miatt. Ő valóban anyai szeretettel szeret és valóban anyai aggodalom gyötri a végső sorsunkat illetően.
Amikor fájdalmas anyai könnyeit hullatja értünk, ugyan azok a könnyek gördülnek le fájdalmas orcáján, melyeket hullatott a Szent Fia keresztjének a lábánál is. Vajon meg fogják-e érteni az emberek e könnyek titokzatos beszédét?
Ó Mária könnyei! A Golgotán a részvét könnyei voltak Jézusa iránt, most pedig a szomorúság könnyei a világ bűnei miatt. A Jézus Titokzatos Testén okozott újabb sebekért sír-e, vagy azokért a gyermekeiért sír, akikben a hibák és bűnök kioltották a kegyelmi életet, és akik súlyosan megsértik az isteni méltóságot?
Vagy a várakozás könnyei ezek azon gyermekeiért, akik késlekednek visszatérni Szent Fiához, pedig valamikor hívőként az Anyaszentegyházba tartoztak?
Rajtatok múlik, hogy példátokkal imáitokkal és tetteitekkel közreműködtök-e az eltévelyedettek Atya házába való visszatérésben...'' (vö. AAS 46 (1954) 658-661) – idézet vége!radiobeszed_530.jpg

Szólj hozzá!

A test és a lélek egysége

Az ember egy testi-lelki egységet alkot.

     A Katolikus Egyház Katekizmusában ezt olvassuk: ,,A lélek és a test egysége olyan mély, hogy a lelket a test »formájának« kell tekinteni; azaz az anyagból alkotott test a szellemi lélek miatt emberi és élő test; a szellem és az anyag az emberben nem két egyesült természet, hanem egységük egyetlen természetet alkot" (365).

test és lélek.jpg     II. János Pál pápa arra emlékeztet, amit az Egyház tanít az emberi természet egységéről: "az értelmes lélek – per se et essentialiter –, »önmagában és lényegileg« formája a testnek. A szellemi és halhatatlan lélek az ember egységének elve. Általa egész »test és lélek egysége« mint személy. Ezek a meghatározások nemcsak azt állítják, hogy a test is részese lesz a dicsőségnek, mert ígéretként kapta a föltámadást, hanem emlékeztetnek az értelem és a szabad akarat kapcsolatára az összes testi és érzéki képességgel. A személy testét is beleértve , teljesen magára bízatott, s a lélek és a test egységében alanya saját erkölcsi cselekedeteinek" (Veritatis splendor, 48).

     A modern tudomány azt mondja, hogy az atomok szintjén minden 7-9 évben az összes anyag kicserélődik az emberi testben, beleértve az agyat is. Ennek ellenére mégsem válunk új emberré minden hét-kilenc évben. Az, hogy az ember az idő múlása ellenére is egy és ugyanaz, a szellemi lélekből következik, mely az egység alapja. Az ember a test és a lélek egysége. Nem vagyok képes önmagamról gondolkodni a testemtől elvonatkoztatva és nem tarthatom fölösleges tehernek a testet. Korunk teológiája ezt úgy magyarázza, hogy a test a lélek szimbóluma és a lélek önkifejezéseként formálódik meg. Az ember lelke szüntelenül kapcsolatban áll a fizikai testével, még a test halála után is: Krisztusban élve "várja" a test feltámadását. Ebben az összefüggésben világos, hogy a reinkarnáció teljes mértékben tagadja az emberről szóló igazságot, melyet Krisztus hozott el. A Szentírás világosan kimondja: "az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része" (Zsid 9,27); "Ne felejtsd el soha: nincsen visszatérés" (Sir 38,22).

reincarnation2.jpg     A reinkarnáció valójában, a kasztrendszert tartja fenn a hinduizmus rasszista ideológiájában. Kétségbe vonja az ember életének egyediségét a földön, melynek során végképp eldől az ember örökkévaló sorsa − üdvösség vagy kárhozat. Aki hisz a reinkarnációban, elutasítja Krisztust és a gonosz erők hatalmába adja magát. (Ezt életbevágóan fontos figyelembe vennünk!!!) A lélek, mint szellemi valóság, túlmutat az anyagi világon és lényegét tekintve halhatatlan, mert Isten szüntelenül életben tartja. Isten minden embert meghív a szeretetre, vagyis az önzetlen önátadásra, az önmagával való közösségre a Szentlélekben, Krisztus által.

Ratzinger bíboros szerint az, hogy az embernek van lelke azt jelenti, hogy Isten akarja, ismeri és szereti őt és meghívja őt a szeretet örök párbeszédére. Ha az ember teljesen elutasítja ezt a felhívást, ha konokul megmarad a bűnben és nem akarja, hogy Isten végtelen irgalmában megvalósítsa a megbocsátás csodáját, akkor az ilyen élet a legnagyobb szerencsétlenségbe, az önzés örök poklába vezet. Ha az ember tudatosan és önként a rosszat választja, akkor teljesen tönkreteheti magában a szeretetre való képességét, megszakíthatja a szeretet kötelékét, mely Istenhez és az emberekhez fűzi őt − tehát a poklot választja −, de ugyanakkor képtelen önmagát véglegesen megsemmisíteni, mert a személyes "én", melyet Isten hívott létre, elpusztíthatatlan. Az ember megölheti a testét, de a lelkét nem áll hatalmában megsemmisíteni.

M Piotrowski SChr. 

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) Jesus_Resurrection_High.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg2852454738_2.jpg     Közben Rómából magasrangú csendőrtisztviselők érkeztek és úgy találták helyesnek, ha a reliefet újból beszállítják a parancsnokságra. Bement velük Angelo Jannuso is. Ők is megvizsgálták a képet és fotósorozatot készítettek róla. Ezt követően megfogalmaztak egy nyilatkozatot, hogy a könnyezés magyarázatául semmilyen trükköt vagy manipulációt nem fedeztek fel, és rendkívüliségét maguk is megerősítik!
     Még aznap éjjel visszavitték Jannusoék lakásába a gipsz-reliefet és mivel a fiatalasszony már aludt, nem akasztották a helyére, hanem egy fehér vászonterítőbe tekerve egy fiókban helyezték biztonságba!
     Másnapra, megmozdult az egyházi hatóság is és a helyi érsek Mgr. Ettore Baranzini (1881-1968) felkérte plébánosát, a 00-a-madonna-delle-lacrime--2-_t_330.jpgházaspárt eskető Giuseppe Bruno ferences atyát, hogy az érsekség által biztosított helyre szállíttassa be a csoda tárgyát. A képet elkísérte az ifjú pár és a csendőrparancsnokok is.
     A helyszínen három orvos és egy mérnök vette vizsgálat alá a gipsz-reliefet.
Figyelemre méltó, hogy a vászoncsomagolás teljesen száraz volt, a gipsz-domborművet így nem érhette a reggeli harmat sem, ugyanakkor, amint a szemrevételezést elkezdték, a Mária-kép szemük láttára bőségesen könnyezni kezdett.
labor_0_530.jpg
     Az egyébként bőséges könnyek felfogása annál is inkább körülményes volt, mert a vizsgálat közben egyesek minduntalan igyekeztek vattával felitatni. Ennek ellenére dr. Cassolának egy pipettával sikerült összegyűjtenie egy köbcentiméternyit.
     Mellesleg a vizsgálódás nyilvánvalóan azt a megállapítást is rögzítette, hogy a gipsz-relief homorú hátulja a könnyezés során, teljesen porszáraz volt!
     A könnyezés befejeződését követően a gyártó cég részéről is megvizsgálták a képet és hivatalos nyilatkozatot tettek, miszerint ugyanabban az állapotban van, ahogyan a gyárat elhagyta.
     A könnyezés elmaradása után is tovább özönlött a nép egész Itáliából, s ezért már szeptember 22-én egyházmegyei törvényszéket hoztak létre a csodák kivizsgálására. Több száz csodás gyógyulást vizsgáltak ki és jegyeztek fel. A testi gyógyulások mellett igen nagy csodák történtek a lelkek mélyén is. Az egyre növekvő tömeg miatt a könnyező Madonna képét ideiglenesen a város egyik legnagyobb terére, a Piazza Euripidére helyezték ki. (lásd alul!)

madonna-delle-lacrime--3-_530.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A Szent Szűz spanyol elnevezése

205.png     A "Guadalupe" elnevezés, a nahuatl nyelv hangzásán és a spanyol fül félre értelmezésén alapul.
A tény az, hogy az azték indiánok nem tudták kimondani a "g" és "d" hangokat, hogyan mondhatták volna ki, ha a Szűzanya valóban Guadalupénak nevezte volna meg magát? A megkérdezett indián nők, akik csak a nahuatl nyelvet beszélik, mindig azt válaszolták, hogy Jelenés neve "Coatlaxopeuh" (kvatlaszupe) mely azt jelenti, hogy: aki a kígyót eltapossa. ("Coalt Lope", "Ő, aki szétzúzza a kígyó fejét". Ezt látszik igazolni mind a Teremtés könyve, mind pedig a guadalupei jelenés lényege, a Tollas-kígyó fejének eltiprása! A Szent Szűz egyébként Juan Bernardinónak mutatkozott be nahuatl nyelven, akár a fenti módon, akár esetleg "Tlecuauhtlapcupeuh"-ként, ami "égbe szárnyaló tüzes fényt" jelent (lásd: Hajnal Szép Sugara).
Mindenesetre a spanyol fülnek bármelyik hangzás, a spanyolországi Guadalupe nevű Mária-kegyhely elnevezésére hasonlított. Nos, ez a félrehallás lehetett forrása a kegyhely mai elnevezésének.

Nem csoda, ha a korai években, maguk a spanyolok is inkább Virgen de Tepeyac-nak (a Tepeyac-i Szűznek) hívták!

A spanyolországi Guadalupe szentély története

      Egy, a Szent Lukácsnak tulajdonított 'Mária a Kisjézussal' szobrocska, hosszas viszontagság során a sevillai székesegyházhoz került, ahol tisztelet övezte egészen a 711. évi arab hódításig. Az arabok elől menekítve, márvány ládában elásták a Sierra de las Villuercas-hegység egyik patakja mellett. X. Alfonz király (1252-84) idejében egy Gil Cordero cáceresi tehénpásztor elveszett tehenét keresve, harmadnapra találta meg holtan. Mintegy elfogadva Istentől ezt a csapást, keresztet rajzolt a tetem bőrére. Erre a állat felkelt holtából.spanyolorszagi_guad._gil_cordero01.jpg E pillanatban jelent meg neki Szűz Mária, aki arra kérte a boldog pásztort, hogy majd térjen ide vissza emberekkel és mesélje el nekik a csodás esetet. "Amikor ide fogtok érkezni – folytatta a Szent Szűz –, kezdjetek ásni és egy Mária-szoborra fogtok lelni, melyet ne vigyetek el sehová, hanem építsenek fölé egy kápolnát. Később majd itt igen fontos templom fog állni és egy nagy város fog épülni". Ekként szólt a Madonna kívánsága és jövendölése, mely be is igazolódott. Amikor azonban Gil hazatért, a kisfiát holtan találta, a gyászoló rokonság már össze is gyűlt. Ekkor a pásztor térden állva kérte a Szűzanyát, hogy adja vissza fia életét, hogy mások számára is tapasztalható csodával erősítse meg a neki adatott kinyilatkoztatást. A fiú életre kelt. A jelenlévők Gillel kimentek a megjelölt helyre, ásni kezdtek, s egy föld alatti üregben megtalálták a márványládát s benne a kis Mária-szobrot.spanyolrszagi_guadalupe_pargilcordero.jpg Fel is építettek fából egy kis kápolnát, később kőkápolnát emeltek, őrzésére Gil a családjával oda költözött. A hagyomány szerint mindez 1325-ben történt. A modern kutatások szerint a szobor a 6. sz. előtt libanoni fekete cédrusból készült. A mórok elleni egyik győzelmét XI. Alfonz ezen Senora de Guadalupe-nek nevezett Mária-szobor pártfogásának tulajdonította, ezért 1340-ben a zsákmány feléből templomot és zarándokházat építtetett. 1341-ben a kegyuraságot a toledói érsekségnek adományozta. Az iszlám alóli fölszabadulás nemzeti zarándokhellyé tette. 1348-62-ben épült az erődszerű főépület a Szent Gergely harangtoronnyal és hozzá vendégházak kórházzal. Végül az egész objektumot a jereom-remetékre bízták, akik számára kolostort emeltek. A kegyhely még a királyokat is zarándoklatokra késztette.spanyol_blackmadonna 00.jpg A Madonna-szobor tisztelete a 15-16. században érte el csúcspontját, mikor a spanyol földről induló felfedezők, útjuk kezdete előtt, szinte kötelezően járultak a a Gudalupei Szent Szűz (Senora de Guadalupe) elé, közbenjárását és oltalmát kérve.
     A kegyhelyen monostorváros alakult, melyben a hieronimiták szigorú kontemplatív lelkisége, kézműves és karitatív tevékenységet fakasztott. – A Guadalupei Szűzanyát főként az extremadurai fölfedezők és hódítók királynőjeként és édesanyjaként; valamint, minden spanyolok  patrónájaként (Reina y Patrona de la Hispanidad) tisztelik. A hieronimiták, akik híresek voltak gyógyításaikról, minden különbségtétel nélkül fogadták a betegeket, maguk készítették a gyógyszereket, és nagy gondot fordítottak a cellák és kórtermek tisztaságára.
     1907. március 20-án a Guadalupei Szent Szűz egész Extremadura fő patrónája lett, a szobrot 1928. október 11-ben megkoronázták. A spanyol polgárháború idején a Fantasma, 'rémkép' nevű köztársasági hadoszlop és más baloldali erők (érdekes!) elszántan meg akarták semmisíteni a nemzeti kegyhelyet. 3 napon át ádázul ostromolták a monostort, melyben mellesleg 5000 menekült tartózkodott. A nemzeti hadsereg heves küzdelem és nagy véráldozatok árán szabadította föl Guadalupét.
      1954-ben Extremadura püspöke a tartományt fölajánlotta a (mexikói) Guadalupei Miasszonyunknak.
II. János Pál pápa 1982. november 4-én látogatta meg a spanyolországi Gaudalupét. (lásd alább!)

spanyolorszagi_guadalupeyvirgen.jpg

spanyolrszagi_guadalupe_santuario7380.jpg

Szólj hozzá!

_1_250.jpg     Szent Katalin élete át és át van szőve a materialista tudományosság által legendásnak tartott történetekkel, holott csupán a Fölséges Isten ‒ esetenként természetfölötti ‒ csodái nyilvánultak meg Szent Katalin életén és vértanúságán! Hogy az élete legenda, vagy valós történet, nem változtat a lényegen, mert hozzá tartozik és valós életszentsége által Egyházunk szentje lett!

     Ennek a rendkívüli életnek az áttekintő történetét szeretném bemutatni kedves Olvasóimnak négy részben, a holnapi ünnepétől kezdődően. Fogadják szeretettel!
Felhasznált források:
1) Diós István: A szentek élete
2) Jacobus de Voragine: Legenda Aurea
3) Magyar katolikus lexikon
4) Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
5) http://www.magyarkurir.hu/hirek/alexandriai-szent-katalin
6) http://www.magyarkurir.hu/hirek/mai-nap-szentje-alexandriai-szent-katalin-szuz-vertanu
7) http://www.sacred-texts.com/journals/oc/pc-sca1.htmicon_of_saint_catherine_530.jpg

Szólj hozzá!

A halál küszöbén szerzett tapasztalatok

Habermas .jpg     Az emberi léleknek a halála utáni létezéséről és életéről tanúskodnak azoknak az embereknek a tapasztalatai is, akik a klinikai halál állapotában a valódi halál közvetlen közelébe kerültek. Gary R. Habermas és J. P. Moreland az Immortality: the Other Side of Death c. könyvében számos olyan ember, köztük vakok esetét is dokumentálta, akik átélték a klinikai halált. E vak emberek egyike, aki egy tragikus baleset után túlélte a klinikai halált, miután eszméletére tért, a legapróbb részletekig leírta a "lelkiszemeivel" érzékelt jelenetet, ahogyan a mentőorvosok újraélesztették őt.

     Más, születésüktől fogva vak emberek is olyan részleteket említve írták le saját újraélesztésüket, mint például az egészségügyi személyzet ruhájának színe vagy ékszereinek fajtája. Az agyhullámok hosszú ideje tartó hiányának megállapítása ma a biológiai halál legfontosabb definíciója. Olyan egyének eseteit vizsgálták, akiknél az elektroencefalogram (EEG) kimutatta az agyhullámok teljes hiányát, ami azt jelenti, hogy az agyuk megszűnt működni. Vannak bizonyított tények, melyek szerint azok az emberek, akiknek a klinikai halál alatt nem működött az agyuk, visszatérésük után mégis a legapróbb részletekig emlékeztek ennek az időnek az eseményeire, amikor az agyuk működése megszakadt. Ez világos bizonyítéka annak, hogy az emberi tudat független az agytól, és a test halála után is létezik! agyhalál.JPG

     Gary R. Habermas és J. P. Moreland leírja egy nő esetét, akinél az elektroencefalogram kimutatta az agyhalált − és ezért megállapították a halálát. Ám három és fél órával később, amikor a testét a halottasházba szállították, ez az asszony hirtelen magához tért és felemelte a lepedőt, amely az arcát takarta. Később úgy nyilatkozott, hogy az újraélesztés alatt mintha a teste fölött lett volna és mindent látott, hallott. Pontosan, a legapróbb részletekig leírta az akkor történteket. Mindenre emlékezett, bár az agya nem működött abban az időszakban. Ezt az esetet az orvosok alaposan kivizsgálták és döbbenten állapították meg, hogy a páciens állításai teljesen megegyeznek a valósággal.

Szólj hozzá!

042magyarorszag_egy_kalitka_530_3.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg2852454738_2.jpg     Lehetetlen felbecsülni a zarándokok számát, akik 1953. augusztus 29. és szeptember 1. között a Lacrimazione ‒ vagyis a könnyezés napjaiban ‒ Szirakuzába özönlöttek. Milliókról beszélnek.
     Vasárnap a rádió riportere hangfelvételeket készített az ott tapasztaltakról, a tömeg viselkedéséről és a házaspár vallomásairól, melyeket még aznap este leadtak. A filmhíradó stábja rögzítette a könnyezést, a tévé helyszíni adásban számolt be az eseményekről.
    A hatalmas tömegre való tekintettel a képet kiakasztották a ház bejárata fölé és lám, ott növő futókaktusz, nyomban virágba borult.
    Aki kérte, vattával vagy kendővel fölitathatott a könnyekből. Szeptember kaktusz_530.jpgelsején, a könnyezés negyedik, egyben utolsó napján, a La Sicilia tudósítója egyebek között ezt írta:
0-0-2-lacrimazione--4-330-.jpg"Nem lehet szó szuggesztióról, mert a jelenség tényét olyan személyek is megállapították, akik megrögzötten hitetlenek voltak és csak puszta kíváncsiságból mentek a csodás képhez, talán még azzal a szándékkal is, hogy mindenáron természetes szuletes_1_330.jpgmagyarázatot adjanak a különleges jelenségnek." (vö. Új Ember Kat. Hetilap 2003. 08. 17. LIX. Évf. 33-34.sz)
     Ezidő alatt, a fiatalasszony egészséges fiúgyermeknek adott életet, és mindketten tökéletes egészségnek örvendtek!
     Mária könnyei azonban nem mindenkinek tetszettek, annak ellenére, hogy maguk is megtapasztalhatták minden kétséget kizáró, hiteles voltát!
babtistak_fotoricci330.jpg     A csendőrség jelenlétére mindenképp szükség volt a rend fenntartására, annál is inkább, mert a Via degli Orti-hoz közel volt egy baptista imaház 200 hívővel, akik karöltve a kommunistákkal elkezdték heccelni a tömeget, ordibálva-röhögve figurázva ki a csodákat. Épp ezért a kép biztonságos őrzése is az egyenruhások feladatává vált! Ráadásul a tömeg éjszakára sem gyérült, és imádkozva virrasztott az Orti utcában.0-0-1-lacrimazione--18-530.jpg

Szólj hozzá!

205_1.png     A jelenés idején a meghódított bennszülöttek veszedelmesen forrongtak, lázadás kitörését lehetett várni. Nem lehetetlen, hogy Juan Diegó nagybátyjának „betegsége” se volt más, mint lándzsadöfés, melyet a lázadók egy csoportja ejtett rajta, mint "kollaboránson".(Az adatok e tekintetben nem egészen biztosak!) A mennyei Úrnő szentélyének megépülése után azonban a felkelés elmaradt és az indiánok tömegesen tértek meg (egyben a hódítók is megjámborodtak).
     Addig, éves viszonylatban a megtérések száma a százat sem érte el – az Istenanya csodás közbeavatkozása révén –, 1531. decemberét követően, néhány év leforgása alatt kilencmillió azték keresztelkedett meg, erejük határán túl is terhelve a misszionáriusokat. A történelmi dokumentumok azt írják, hogy a misszionáriusok reggeltől estig keresztelték a sorban várakozó napi többezer indiánt, sőt kit-kit a Házasság Szentségében is részesítettek. Pl. egy Torbidó nevű ferences pap feljegyzése szerint, a társával együtt öt nap alatt 14.200 lelket keresztelt meg. És ugyanez történt valamennyi missziós központban!
     Tudnunk kell, hogy a Szent Keresztség egyedi Szentség és csak személyesen lehet kiszolgáltatni! Az általános paphiány és egy ilyen tömeges igény mellett, ezt csak különleges pápai felhatalmazás mellett és nagyfokú ötletességgel lehetett csak végbevinni. A keresztelendők tömege előtt a közös fogadalmakat és az exorcizmust egységesen végezték, majd ezek után egyes sorba állították az embereket. A keresztség felvétele úgy történt, hogy egy diakónus a keresztnevek könyvéből, minden egyes személy előtt felolvasott egy nevet, nyomban egy másik segédlet tálat tartott a keresztelendő elé, és a pap megkeresztelte őt (az egyes embert) az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
     Juan Diegó tanúságtétele az inkultúráció csodája! A Beszélő Sas, indián mivolta természetfölötti misztériummá lényegült, hiszen ő az egyszerű azték Cuauhtlatoatzin (Juan Diegó), végső soron nem csak Mexikó népének, de az egész amerikai földrésznek evangelizátorává vált. A Szent Szűz megmentette (tízmilliós) azték gyermekeit nemcsak a démoni rabságból, de örök elégedetlen elnyomóik túlkapásaitól is, hiszen eltűnt az indiánok és spanyolok közti kölcsönös gyűlölködés. Az indiánok krisztianizációja, de a hódítók lelkületi átalakulása is egy villámgyors folyamat volt. Kétség kívül az Istenanya közbenjárása – vagyis egy Mária-jelenés hatására –, ez volt az emberiség történelmének eddigi legnagyobb csodája, mintegy példájaként a jövendőnek, hogy érdemes a Szűzanya oltalmában bíznunk!
     A guadalupei Mária-jelenés története, egyértelmű és nyomatékos példát ad nekünk magyaroknak is, hogy népünk életét és jövőjét kinek a kezébe kell helyeznünk maradéktalan bizalommal. (Szent Istvánunk és a Magyar Szentek világosan tudták ezt!!!)megteres_csodaja_530.jpg

Szólj hozzá!

+! 

Kedves Olvasóim!


     2023. december 8-án 11 órakor kerül felszentelésre a normafai Szent Anna-réten az Engesztelő Kápolna miséző oltára. Az Erdő Péter bíboros által celebrált szentmisén, Soltész Miklós államtitkár úr és Pokorni Zoltán polgármester úr is részt vesz.


" Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét..."                                               (Mindszenty József esztergomi érsek, 1947.) 

" Az engesztelő szándéknak a jeleként örömmel jelentem be, hogy megépítjük a Normafánál, a Szent Anna réten az Engesztelő Kápolnát..."                                                               (Erdő Péter esztergomi érsek, 2022.)engeszteloimg1_545.jpg

Szólj hozzá!

036pio_atya_530_5.jpg

Szólj hozzá!

A bilokáció ténye

PIO8a237910d (1).jpg     Az egyik érv, hogy létezik az ember szellemi lelke, a bilokáció számos bizonyított esete a szentek életéből. (Pl. Szent Pio atya esetei.) Isten rendkívüli ajándékának köszönhetően a szentek képesek voltak lélekben akár egy több ezer kilométerre lévő helyen is megjelenni, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Testük azon a helyen maradt, ahol éppen voltak, míg lelkük másutt volt jelen, hogy ott kézzelfogható módon segítsenek. Annak ellenére, hogy szellemi jelenlétről volt szó, mások láthatták őket és beszélhettek velük.

A halottak megjelenése

     Az, hogy tisztítótűzben szenvedő lelkek (Isten engedélyével) megjelenhetnek a földön élő embereknek és imát kérve a maguk számára, arról tanúskodik, hogy az emberi lélek létezik, és élete a test halála után is folytatódik. Számos tanúbizonyság áll rendelkezésünkre azoktól a szentektől, akiknek Isten megadta a különleges kegyelmet, hogy találkozhassanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel, akik azért jöttek hozzájuk, hogy imát és engesztelést kérjenek a bűneikért. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkekkel való találkozás Isten rendkívüli kegyelme. Bármilyen más, arra irányuló törekvés, hogy megidézzük a halottak lelkét (pl. spiritiszta szeánszokon), ajtót nyit a gonosz lelkek működésének, melyek képesek az elhunytak lelkének tettetni magukat ezért az ilyen praktikák  nem csak súlyos bűnök, de lélekveszélyesek!

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám.)

(folyt. köv.)

a7_-_img_-_v4_-_skyrock_-_net_1300_732_50_s_c1_center_center_0_0_1.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgmaryiconvalb200.jpg     Közben a Via degli Orti (utcában) nem csak a csodát látni kívánók tolongtak, hanem a primitív "balhékeltők" és szkeptikusok is! Néhány fiatal protestáns szétszórva a tömegben, megpróbálta lejáratni a rendkívüliséget.
00-a-madonna-delle-lacrime-530.jpgEzért is, meg a tömeg miatt is egy asszony kihívatta a csendőrséget.
     Eközben a hatóságoknál is nagy tanácskozás folyt. Néhányan meg voltak győződve arról, hogy valami csalás történik és kemény fellépést sürgettek. Némelyek, nem kis logikával úgy vélték, hogyha a Madonna Szirakúzában sírni akarna, biztosan nem ilyen semmitmondó helyen tenné.
     Mások viszont, akik látták, valódinak minősítették a csodát és hangoztatták, hogy helyszínelni kell és ki kell vizsgáltatni. Végül úgy döntöttek, hogy elhozzák a képet és a csendőrség épületében alaposan megvizsgálják. Ezt hatósági tekintéllyel meg is valósították.
3_530.jpg     Útközben a Szűzanya könnyei olyan bőségesen patakzottak, hogy a törvény szolgájának az egyenruhája teljesen átnedvesedett. Mikor a képpel a csendőrség épületébe értek, és a hivatalos marcona férfiak meglátták a síró Madonnát, egyszeriben elcsendesedtek, meghatódva a látványon ‒ és azt tették, amit az egyszerű nép ‒, letérdeltek és elkezdtek imádkozni.
A hivatalos közegek személyes tapasztalata hasznosnak bizonyult, mert ettől kezdve csendőri egységeket vezényelt ki a tömeg irányítására.
siracusa_sicilia_2_norm_530.jpg     A hivatalos egyházi és polgári szervek, tudományos vizsgálatnak vetették alá mind a domborművet, mind a könnyeket. A dombormű szeptember elseje déli negyed 12-ig könnyezett. Éppen addig, amíg a szakértői bizottság összegyűjtötte a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges mennyiségű folyadékot.
Az analizálás megállapította, hogy összetétele teljesen azonos az emberi könnyekkel, olyannyira, hogy még a fehérje sem hiányzott belőle, amit pedig csak élő szervezet állíthat elő. Erről 1953. október 17-én nyilatkozatot adtak ki.
     A Madonna könnyezéséről szélesebb körű hírverést a liberális La Sicilia napilap vasárnap reggeli száma közölt, helyszíni tudósításban.
A lap munkatársa többek között azt írta, hogy "a hitetlenkedők is kénytelenek fejet hajtani a látható tények előtt, mert a könnyek egész nap hullottak a Madonna-kép szemeiből". A cikk nyomán Siracusa szűknek bizonyult mindazok befogadására, akik vonaton, buszokon és gépkocsikkal áradtak a város felé nem csak Olaszországból, de külföldről is.

madonna-delle-lacrime--530-.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A negyedik jelenés II. rész

205.png      Juan Diegó meghajolt úrnője előtt, jelezve, hogy megértette és elindult a város felé. Szíve hevesen vert a lelkesedéstől és a boldogságtól.

juan_diego_meghajolt_1.jpg

      Amint a püspöki épülethez ért, a szolgák felháborodva összeszaladtak, hogy elzavarják azt a "senkiházit", aki úgy rászedte társaikat előző napi eltűnésével. Ő azonban könyörgőre fogta a dolgot, hogy most az egyszer még utoljára engedjék be és szóljanak a felséges püspök atyának. A szolgák úgy tettek, mintha nem értenék mit mond és igen durva viccelődésnek tették ki, különösen, hogy nem volt hajlandó elárulni, mi van a tilmájában. Juan diegot zaklattak 16.jpgA szóváltásra többen felfigyeltek, kinyitották a kaput és körbe vették fenyegetően. Azt mondták, hogyha meg nem mutatja a dolgot, akkor ők nézik meg! Juan Diego megérezve a veszélyt, hogy végén még rángatni fogják, kissé megnyitotta köpenyét. A szolgáknak még a lélegzetük is elállt a csodás friss virágok láttán, s a kiáradó illat teljesen elbűvölte őket. Néhányan a virágok felé kaptak, hogy vegyenek belőle, de azok olyanná váltak, mintha csak hímzések vagy festések lennének a tilma felületén. Egyikük szinte megigézve nyomban elszaladt, hogy hírül vigye a püspöknek a rendkívüliséget. A szolga csak hebegett, amikor elmondta, hogy az indián aki már többször járt itt, jó ideje várakozik az udvaron.

      Zumarrága azonnal kérette "azt a derék embert", aki bizonyára a jelet hozta számára, s melyre igen kíváncsi volt. Juan Diegó amint belépett nem hajtott térdet, csak mélyen meghajtotta fejét, óvatosan tartva köpenyében a virágokat. A püspöknél még két személy volt jelen, Don Sebastian Ramirez y Fuenleal, Mexikó kormányzója és Juan Gonzales, aki a legelső alkalommal is tolmácsolt.
– Kegyelmes uram – szólt az indián –, teljesítettem az ön utasítását!

Ezt követően lépésről-lépésre elmesélve a vele történteket, beleértve a virágszedés körülményeit is.

– A mennyei úrnő saját kezével rendezte el a virágokat, itt vannak – mondta.

Erre lazán elengedte tilmájának két csücskét és csodás illatár közepette a rózsák a földre hullottak. csoda_juan diego.jpgA jelenlévők és maga a püspök is döbbenten álltak, ám szemük nem a földön lévő virágokra szegeződött, hanem a tilmára, melyen láthatóvá vált Krisztus Szent Anyjának csodálatos képe. Valamennyien térdre estek, egyedül Juan Diegó állt és nem értette, hogy mi és miért történik körülötte. Félve nézett kérdőn önmagára és csodálkozva ismerte fel annak a hölgynek a pontos képmását, akivel a Tepeyac dombon négy alkalommal találkozott. Úgy érzete, hogy bizonyos tekintetben az Ég Királynője maga jött el, hogy hitelesítse az üzenetét. (Csak a 20. században igazolódott az indián ráérzésének helyessége, mivel a csodálatos képmás szemében tükröződő fények vizsgálatával  igazolást nyert, hogy a Szent Szűz valóban személyesen is jelen volt, nem csak mint kép!)

juan diegoa_puspok_elott.jpg

     Zumarrága amint felállt térdeléséből, megölelte a derék indiánt, vendégül látta éjszakára és megígérte, hogy másnap elmegy vele a megszentelődött helyre, ahol az Istenanya kérésére templomot kell építenie. Másnap Juan Diegó lovagok és papok díszkíséretében érkezett haza falujába, ahol nagybátyját – amiként a Szent Szűz ígérte – teljesen egészségesen találta. Juan Bernardinó könnyek közt újságolta, hogy bizony az Istenanya személyesen jelent meg neki, egyben elmesélve unokaöccse égi megbízatását. 

guadalupe_juan_bernardino_gyogyulasa.jpg
A püspök, egyenlőre csak egy kisebb kápolna létesítését rendelte el, ahol a csodálatos kegyképet megtekintheti a nép. Juan Diegó a "Beszélő Sas" elmélyült imádságban élt ott, a kápolna őreként, s a lakosság szent embernek tartotta. Szent Juan Diego1 (1).jpgMindennap részt vett a Szentmisén. A püspök engedélyével hetenként háromszor is szentáldozáshoz járulhatott, ami akkoriban nagyon ritka kivételnek számított. Juan Diegó újra, meg újra, a saját nyelvükön beszélte el a kápolnát fölkereső indiánoknak a vele történt csodát. És lásd, amit nem hittek el a spanyol hódítóknak, elhitték indián testvérüknek. A Beszélő Sas, íme megszólalt és hangját egész Mexikó meghallotta és szavai, szinte sasszárnyakon emelték az őslakosságot, az Evangélium magaslataira.

Szólj hozzá!

November 21.  - A gyermek Mária bemutatása a templomban

     A Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe. Valószínűleg I. Jusztinianusz császár a Szűzanya születésének feltételezett helyén templomot építtetett (az ószövetségi templom közelében). Ezt 543. november 21-én szentelték fel. Bár a templom később megsemmisült, az emléknap fennmaradt.

A 8. században a Bemutatás ünnepe az összes keleti egyházra kiterjedt és az év tizenkét nagy ünnepének egyike lett. Bár keleten a VIII. századtól, a római naptárban csak 1585 óta szerepel, ám mi magyarok a XII. sz. vége óta megüljük e napot, mert III. Béla királyunk Bizáncban nevelkedett.

     Tartalmában az ünnep ősrégi hagyományt hirdet: Joachim és Anna házasságából hosszú ideig nem született gyermek. Anna asszony fogadalmat tett, hogy születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni.
     Damaszkuszi Szent János írja Máriáról: "Három éves koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi Templomba és ott élt nyolc évig, a templom szolgálatára szentelt hajadonokkal. Itt a Szentlélek irányításával nemcsak tisztaságát őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó tisztasága és minden malaszttal teljessége lett az alap arra, hogy általa szülessen meg a Megváltó". 

     Szűz Mária a Megváltó legtisztább temploma, a Mennyei Sátor, az isteni dicsőség szent kincse. Angyalok énekelnek neki, mert ő hozta el magával az isteni Lélek kegyelmét.

      A liturgiában arra emlékezünk tehát, hogy a Szűzanya Istennek adta, szentelte magát.

11_21_Presentation of the Blessed Virgin Mary (1).jpg

Szólj hozzá!

A szellemi lélek létezésének megnyilvánulásai


megtermékenyülési pillanat 2_1.JPG     A hit egyik igazsága az, hogy a megtermékenyülés pillanatában, tehát a hím- és a női ivarsejt egyesülésének pillanatában, Isten megteremti az egyedi és halhatatlan lelket, mely a halál pillanatában, a testtől való elszakadás után sem semmisül meg. A léleknek köszönhetően az ember magában hordozza Isten képét és képmását, az örökkévalóság csíráját, mely "nem vezethető vissza a puszta anyagra" (Gaudium et spes, 18; vö. 14).

     Amikor az emberi lélek halhatatlanságáról beszélünk, szem előtt kell tartanunk, hogy az emberi "én" titkáról ejtünk szót, önmegismerésével, gondolati szabadságával, szeretetével, képzelőerejével, alkotóképességével együtt. Az összes teremtmény közül egyedül az embernek van értelme, szabad akarata, öntudata és lehetősége az önreflexióra. Gondolataival szellemileg behatolhat a makro- és a mikrokozmoszba és kutathatja azt, fejlesztheti a tudományt, gondolkozhat, megítélhet, értékelhet, absztrakt fogalmakat hozhat létre. Az ember szellemi szintjének világos bizonyítéka az a képesség, hogy nyelvtani szabályokból fölépülő, logikus nyelveken kommunikálunk (ami az állatvilágban egyáltalán nem fordul elő). Ráadásul az ember állandóan előrehalad a tudományban, a civilizáció fejlesztésében (a golyós számológéptől a számítógépig, az íjtól az űrhajóig stb.), ezzel szemben az állatok folyton ugyanazt teszik és ugyanolyan módon.

     Az ember a szellemi léleknek köszönhetően értelmes és szabad lény, képes az önmegismerésre, nyitott az igazságra, szeretetre, jóra és szépségre, van lelkiismerete és erkölcsi érzéke, melynek segítségével meg tudja különböztetni a jót a rossztól, tud hinni vagy nem hinni Istenben. A szellemi életnek ezek a megnyilvánulásai mind hiányoznak az állatvilágból, azon egyszerű oknál fogva, hogy az állatoknak nincs szellemi lelkük. A józan ész itt azt sugallja nekünk, hogy a reinkarnációba vetett hit a benne hívők nagyfokú naivitásáról és józan gondolkodásuk hiányáról tanúskodik. A harmonikus fejlődés a fogantatás pillanatától kezdve belénk van programozva az emberi test minden sejtjében jelen lévő "információkban" (genetikai kódokban).

500_f8b58ad3-e242-434f-bc82-357d781683a7.jpg     E zseniális, kódolt "információ" irányítja, igazgatja és kormányozza a test fejlődését. Ez annak a jele, hogy létezik és működik az egyedülálló emberi lélek, mely oly módon egyesíti, élteti és formálja az anyagot, hogy egy konkrét ember teste lesz belőle. A lélek az emberi testben az emberi "én" szellemi valóságaként nyilvánul meg és jelen van a test valamennyi sejtjében.

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

(folyt. köv.)

 

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgmaryiconvalb200.jpg

     A második világháború után Szicíliában szociális nyomor és munkanélküliség volt. Az Istennel csupán "népszokás-szinten" kapcsolatot tartó emberekre, sajnos az erkölcsi lazulás volt jellemző, mellyel egyenes arányban,  egyre nagyobb méreteket öltött a szovjet típusú marxizmus térnyerése. Ebben különösen Dél-Olaszország régiói voltak fertőzöttek, ahol nagyobb volt a szegénység és a munkanélküliség, márpedig a balos propagandisták igazán tudtak ígérgetni munkát, kenyeret, rifondazione_200.jpgszabadságot és egyenlőséget.
madonna-delle-lacrime--4-_530.jpg     Szirakúza város Santa Lucia negyedének, a Via degli Orti 11. számú kis földszintes házában egy fiatal házaspár húzta meg magát, Angelo Jannuso és felesége Antonietta Guisto. Ők sem voltak vallásgyakorlók, de a Madonnát tisztelték.
maryiconvalb300.jpg     A rokonoktól nászajándékba kaptak egy 38x34 cm-es üveglapra csavarozott színes domborművet, melyen Mária a LÁNGOLÓ Szeplőtelen Szívére mutat. A képet ágyuk fölé akasztották. A fiatalasszony áldott állapotában, igen súlyos terhességi toxémiában szenvedett, amely időszakos rosszullétekkel és látásvesztéssel is járt.
A férj, Angelo Jannuso szervezett kommunista volt, melynek egyenes következményeként a templomba járást, a vallásosságot és az imádságot, csak primitív nép-szokásnak tartotta. Érdekes azonban, hogy hajnalonta munkába menet, ha imádkozni nem is, de vádolni tudta a Madonnát, hogy miért nem segít a feleségén, ha már egyszer a képét kifüggesztették szobájuk falára.
     Augusztus 29-én, szombaton éjjel a kismamának olyan heves rohamai voltak, mint még azelőtt soha. Teljesen kimerült, elvesztette a látását és talpra sem tudott állni.
     Antonietta reggel újabb rohamoktól tartva, az ágyán fekve könyörgött gyógyulásért a Szent Szűzhöz. A beteg egyszerre csak visszanyerte látását, sőt rosszulléte is elmúlt. Alig ocsúdott fel örömteli csodálkozásából, amikor észrevette, hogy vízcseppek hullanak az arcára. Keresni kezdte ennek okát s meglátta, hogy az ágya fölött könnyezik a Mária-dombormű. Döbbenten kiáltotta, hogy ,,Sír a Madonna!''
evento_530.jpgCsakhamar összegyűltek a szomszédok, akik a lakásban első tanúi lehettek a természetfölötti eseménynek.
Ezzel kezdetét vette egy négy napig tartó természetfeletti rendkívüli jelenség! E néhány nap alatt emberek tízezrei láthatták közvetlen közelről a könnyezést, amiként az Olasz Televízió ismételten levetített filmjeit, közvetetten akár tízmilliók is!
     Angelo a férj az esemény napján, aggodalommal igyekezett hazafelé a munkahelyéről du. fél 6-kor. Szorongásának oka a felesége utóbbi hetekben megsokasodó görcsei és látásvesztései voltak. Amikor látta a nagy csődületet, végképp rosszat sejtett annak ellenére is, hogy innen-onnan hallotta, hogy sír a Madonna! Emiatt még inkább azt hitte, hogy felesége haldoklik vagy már meg is halt.
     Amikor nagy nehezen átfurakodott a tömegen és belépett a szobájukba, egészségesen találta feleségét, a folyvást könnyező képet pedig levette a falról, hogy személyesen megbizonyosodjék. Amint azonban közelről belenézett a könnyekben úszó Madonna tekintetébe, maga is könnyekre fakadt. Térdre esve keresgélte emlékeiben gyermekkora elfelejtett imádságait.

giusto-iannuso_530.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A negyedik jelenés I. (1531. december 12.)

205.png 

 

 

 

    Másnap december 12-én, a haldokló Juan Bernardinó sürgősen papot kért, hogy gyónhasson és felvehesse a Betegek Szentségét. Juan Diegó úgy vélte, hogy az idő szűkében jobb ha megkerüli a Tepeyac-ot és elhozza a papot nagybátyjának, mintegy későbbre halasztva a Szent Szűzzel való találkát. Szent Juan Diego1.jpgAmint azonban a nevezetes helyszínt messze kikerülve odatekintett, meglepetve látta, hogy az Ég Királynője a dombról lejövet, épp elébe kerül. A Szűzanya így szólt: Mi történt kedves fiam, hová igyekszel? Juan Diegó zavartan tett néhány lépést úrnője felé és meghajolva mentegetőzött, elbeszélve nagybátyja tragikus helyzetét és azt, hogy most sürgősen papot akar vinni hozzá, hogy ellássa őt a Szent Útravalóval. Közben váltig erősítgette égi Anyjának, hogy a dolga végeztével nyomban visszajön és teljesíteni fogja minden kérését.
      Az égi Édesanya végig hallgatta fiacskája magyarázkodást, majd így szólt: "Figyelj rám és vésd szívedbe szavaim! Semmi ne riasszon, semmi ne aggasszon és semmi ne szomorítsa el az arcodat s szívedet. Ne félj se betegségtől, se gondtól, se fájdalomtól. Hát nem vagyok-e én a te Anyád? Nem állsz-e az én árnyékomban, a védelmemben? Nem én vagyok-e a lelki örömeid forrása? Nem tártam-e ki föléd eddig is védelmező palástomat? Tán nem tartalak oltalmazó karjaimban? Szenvedsz-e bármily szükségben? Ne aggódj tehát nagybátyád állapota miatt sem, mert nem ebben a bajában fog meghalni, és épp ebben a pillanatban gyógyult meg."
      Az aggodalmaktól elcsigázott indán szívét ekkor forróság érzete járta át, mely által megnyugtató bizalom és bátor lelkesedés vett erőt rajta. Soha nem érzett ekkora odaadottságot égi Édesanyja iránt és kifejezte készségét, hogy a kért jel birtokában azonnal a püspökhöz menne. A Szent Szűz mosolyogva ezt mondta: "Menj fel oda, ahol először láttál engem. Sok virágot fogsz látni, amelyek ott nőnek. Gondosan szedd le és gyűjtsd össze őket, aztán hozd ide és mutasd meg nekem, hogy megáldjam!"
      Juan Diegó, amint felért a dombra teljesen elképedt. Ott ugyanis nemesített kasztíliai rózsák pompáztak a fagyos, köves földből kinőve. Nem csak a látvány volt rendkívüli, hanem az a tény is, hogy a rózsa akkor még Mexikóban nem is volt ismert és egy ilyen igényes növény meg sem termett volna azon a sziklás talajon, különösen nem decemberben. Ezek a rózsák azonban virultak, csodás illatot árasztva és harmatcseppek tündököltek színes szirmaikon.
      Juan Diegó kötényt formált köpenyszerű tilmájából és teleszedte a virágokkal. Lejőve a dombról az ovális fénykoszorúban álló Égi Királynő elé járult, aki a pompázatos virágokat elrendezte és így szólt: obj2.jpg"Legkisebb fiacskám, ezen virágok a jel, a bizonyíték a főpap számára. Beszélj neki az én nevemben, hogy ebből ismerje fel akaratom valódiságát és teljesítse azt. Te légy a követem, aki teljes bizalmamat élvezi. Megparancsolom neked, hogy ne nyisd ki tilmádat senkinek, csak a püspöknek. Meséld el neki, hogy én küldtelek a dombra, ahol ezeket a virágokat pazar bőségben találtad. Ismételd meg neki óhajomat, hogy itt építse fel Isten házát, amint azt általad kértem".

Guadalupe1111.jpg

Szólj hozzá!

A halhatatlan lélek létezése

A lélek, mint szellemi valóság, túlmutat az anyagi világon, és lényegét tekintve halhatatlan, mert Isten szüntelenül életben tartja.

     Az ember a szellemi léleknek köszönhetően értelmes és szabad lény, van lelkiismerete és erkölcsi érzéke, melynek segítségével meg tudja különböztetni a jót a rossztól, tud hinni vagy nem hinni Istenben.

     Vannak bizonyított tények, melyek szerint azok az emberek, akiknek a klinikai halál alatt nem működött az agyuk, visszatérésük után mégis a legapróbb részletekig emlékeztek ennek az időnek az eseményeire, amikor az agyműködésük megszakadt.

8bbd6cd56f8083630736c018290fbe99d05d1c32.jpg     Mindazoknak, akik nem hisznek Istenben és a halhatatlan emberi lélek létezésében, tudatosítaniuk kellene egy egyszerű tényt: a valóság szellemi szintjére nem vonatkozik az érzéki megismerés, és létezését egyedül annak az igazságnak az őszinte és következetes keresésével lehet feltárni, mely végtelenül túlszárnyalja az érzékeinkkel megismerhető világot. Így például teljességgel értelmetlen lenne az emberi agyat mágneses rezonanciával vizsgálva keresni az ember okosságát és tudását. Emberi mivoltunk szellemi szintjéről, vagyis a halhatatlan lélek létezéséről tanúskodnak tevékenységének olyan formái, mint például a gondolkodás, a szeretet, a jóság, az erkölcsi érzék, a lelkiismeret, az önmegismerés képessége stb. eccles_john_c1.jpg

     Alázattal meg kell hallgatnunk a tudomány világából azokat, akik őszintén keresik az igazságot, és akiket nem kötnek meg az ideológiai előítéletek. Egyike ezeknek a tudósoknak a Nobel-díjas neurológus, J. C. Eccles (lásd a II.-IV. posztot), aki az emberi agy kutatásának eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy csak a nem fizikai hatások képesek gondolatokat és lelki jelenségeket produkálni, és hogy a tudat nem lehet az anyag terméke. Eccles professzor így arra a következtetésre jutott, hogy létezik szellemi lélek − a nem anyagi természetű elme, mely felhasználja a biológiai agyat és általa működik.

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

(folyt. köv.)

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg

A Szűzanya Szirakúza-i könnyezése
maryiconvalb200.jpg     Kedves Hallgatóim! Amiként azt műsoraimban bemutattam, a Mária-korszak valamennyi jelenése és üzenete az Istenanya egyetlen törekvését tükrözi: a bűnben elmerülő emberiség visszafordítását az evangéliumi útra. Ennek tudható be, hogy az idő előrehaladtával csaknem a fizikai kitapinthatóság határáig közelít meg bennünket a természetfölötti valóság.
     A misztika közvetett megtapasztalása azonban nem mindenkinek adatik meg. Az emberek ún. 'csodavárásának', bántó és kritikus kicsengése van. Ezzel együtt mégis emberi igényről van szó és talán ezért is engedik meg az égiek, hogy a természetfölötti jeleket egyre többen megtapasztalhassák.
     Tény, hogy a csodáknak ‒ mint jeleknek ‒ mindig komoly szerepük volt az üdvtörténet során. Egy-egy gyógyulásnak a híre, bármilyen megdöbbentő is legyen az, viszonylag szűk körben válik ismertté, és akik már nem személyes tanúi, azok közül sokan kétkedve is fogadják. Hatása tehát mérsékelt.
fatima_2_200.jpg     A Fatimai Napcsodának hetvenezer ember volt tanúja, életre szóló hitélményt nyújtva nekik, de mások – aki csak hírből értesültek róla –, azok akár már némi fenntartással is fogadhatták.
A Szirakúza-i Könnyezést már tízmilliók láthatták a filmhíradók és a korabeli televízió jóvoltából.
És lám, a Szeretetláng szíveket érintő üzenete már az egész emberiséget kívánja "lelkes tanúvá" tenni, amiként valóban futótűzként terjed szívről-szívre az egész világon.
jovahagyott_jelenesek_121.jpg     A Szent Szűz jelenései egymásra épülő isteni pedagógiát tükröznek, tehát ekként is kell szemlélnünk és értelmeznünk ezeket.
     Az Egyház Anyja lelkekért való küzdelmének egyik jelentős eseménye volt az 1953-as néma könnyezése Siracusában augusztus 29-től szeptember 1-ig.0-0-1-lacrimazione--17_530_-.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

A harmadik jelenés (1531. december 10)

205.png     Másnap a szolgák – "őexelenciája nem ér rá" – hangoztatásával, még faragatlanabb durvaságokkal próbálták a csöndes szavú indiánt elzavarni. Ő azonban alázatosan kitartott a szándéka mellett. Így megint a hideg, szeles udvaron való hosszas várakoztatással próbálták megtörni, mígnem egyszer csak szólították.Zumarraga_puspok_2.jpg Zumarrága püspök mitsem tudott a látogatója megelőző viszontagságairól és nagy szeretettel és nem kis csodálkozással fogadta. Most körültekintőbben kérdezte ki. Hol láttad, hogy nézett ki, milyen volt a ruházata és meddig maradt stb. Az indián beszámolt mindenről és a püspök teljes megdöbbenéssel hallgatta, mígnem arra kérte, hogy a hölgytől alkalmasint, kérjen valami jelet. Az elbocsátáskor azonban megbízta néhány emberét, hogy kövessék az indiánt.

 guadalupe8f.jpg    A városból kivezető úton a követés sikeres volt, ám a Tepeyac felé vezető hepe-hupás mély úton, szem elől tévesztették. Dühükben, minden lehetséges sziklahasadékot átnéztek ugyan, de a különös indiánnak még a nyomára se bukkantak. Ő azonban eközben találkozott a Felséges Úrnővel, akinek lába elé borulva, keserves hangon számolt be szörnyűnek ítélt kudarcáról, és hogy a püspök jelet kér! És mégis, a Szűzanya elégedett mosollyal fogadta személyes képviselője beszámolóját és így szólt: Nagyon jól van ez így kedves fiam. Gyere vissza holnap és megkapod a jelet, amit a püspök kíván! Ettől majd hisz a szavaimnak és nem lesz benne több kétely irántad sem. Most haza mehetsz, de holnap itt várok rád.
     Harmadnap azonban a háza táján Juan Diegónak súlyos bajokkal kellett szembesülnie. Szeretett nagybátyja Juan Bernardinó súlyos állapotban ágyban feküdt. Egyes feljegyzések szerint kereszténysége miatt érte merénylet (lándzsadöfés) lázongó indiántársai részéről, más források szerint azonban a "coclixtlé"-nek nevezett magas lázzal járó halálos betegség vette le a lábáról. Tény, hogy így vagy úgy, de mindenképp a halálán volt. Emiatt Juan Diego egész nap orvosért és orvosságok után rohangált, így elmulasztotta azt a hajnali találkozót, melyet Isten Szentséges Anyja kért tőle!

juan diego_w.jpg

Szólj hozzá!

A személyes "én"

9783642492242.jpg     Az emberi agy sokéves tudományos kutatásából John Eccles azt a következtetést vonta le, hogy mindannyiunknak van egy személyes "én"-je − tehát egy nem anyagi természetű elméje, mely az anyagi természetű agy által működik. Ezért az emberben a fizikai világon kívül létezik még egy gondolati − vagyis szellemi − világ is, és ez a kettő kölcsönösen hat egymásra (vö. How the Self Controls Its Brain, 38. o.). Eccles professzor azt a lenyűgöző tényt hangsúlyozza, hogy a személyes "én" tudata minden emberben változatlanul fennáll egész élete során, és "ezt a tényt csodának kell elismernünk" (uo., 139. o.).eccles 001.jpg

     Eccles így ír az emberi léleknek, tehát a személyes "én"-nek a test halála utáni halhatatlanságáról: "Hiszem, hogy létezésem alapvető titok, mely meghaladja a testem (s vele együtt az agyam) fejlődésének valamennyi biológiai minősítését, beleértve a genetikai örökséget és az evolúciós eredetet is. Értelmetlen dolog lenne azt hinni, hogy a tudatos létezés e csodálatos ajándékának nincs semmilyen jövője, sem lehetősége létezni egy más, a számunkra nehezen elképzelhető valóságban" (Facing Reality: Philosophica/ Adventures by a Brain Scientist, Heidelberg Science Library, 1970, 83. o.).

     Az ausztrál tudós másutt kifejti: "A test és az agy halálára tekinthetünk úgy, mint dualista létezésünk szétesésére. Abban reménykedünk, hogy a megszabadult lélek új jövőt talál, mélyebb értelemmel és megdöbbentőbb tapasztalatokkal, egy megújult megtestesült létezésben, összhangban a hagyományos keresztény tanítással" (Evolution of the Brain, 242. o.); "Létezésünk éppoly titokzatos, mint a halálunk. Kétkedhetünk-e csak azért, mert eredetünket éppúgy nem ismerjük, mint a további sorsunkat? Miért is ne élhetnénk az életet úgy, mint egy nagy kihívást és csodálatos kalandot, melynek végső értelme még felfedezésre vár?" (Facing Reality: Philosophical Adventures by a Brain Scientist, 1970. 95. o.).rvpm5gqr-1362618183.jpg

     Bárcsak arra indítana minket az emberi agy kiemelkedő világhírű kutatójának, a Nobel-díjas John Eccles professzornak a halhatatlan emberi lélek létezéséről tett tanúsága, hogy jobban törődjünk a saját lelkünkkel, vagyis a lelki életünkkel − szívünk tisztaságával, a minden rossztól való mentességgel, az örök élettel! Ez a Krisztussal való személyes kapcsolat elmélyítésében valósul meg a napi ima, a Bűnbánat Szentsége és az Eucharisztia által. Soha ne feledkezzünk meg Jézus szavairól: "Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?" (Mt 16,26)

M Piotrowski SChr. 

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) (folyt. köv.)

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgvegine_tre-fontane-rome-_530.jpg     A Kinyilatkoztatásbeli Szűz egy óra 20 percig tartó tanítást adott Brunónak, ám e tanítás célja azonban nem csupán az ő képzésére szolgált, hanem az egész emberiség figyelemfelkeltésére, hogy maradjanak meg szilárd hűségben, a minden szinten támadott Katolikus Egyházhoz, és ez a hűség csak a bensőséges hittel tartható meg! Ennek pedig egyetlen követendő módja: az áldozat, imádság, bűnbánat és a pápával való egység: mely az üdvösség útja!
     Kedves Hallgatóim! A Tre Fontane-i jelenés, miként a Mária-jelenések mindegyike, a boldogságos Szűz édesanyai hivatásának szüntelen küzdelmét tanúsítja gyermekei üdvösségéért.
Egyáltalán nem mindegy ugyanis, hogy hogyan él az ember. Nem babra megy a játék, mert a tét az örök üdvösség! Nem elég azzal mentegetőznünk, hogy "ugyan, más is ezt csinálja, ez a mai korszellem"! Nos, kedves Hallgatóim, jegyezzék meg, hogy az un. "mai korszellem" a legtöbb vonatkozásban a világ ura, vagyis a sátán megtévesztő szellemisége!
     Fel kell ismernünk valamennyi rejtett csapdáját, melyre csak akkor vagyunk képesek, ha megalkuvások nélkül ragaszkodunk az Egyház tanításához, imádkozzuk a Szűzanya által állandóan kért rózsafüzért és minden erőnkkel törekszünk a kegyelmi állapot fenntartására!     

Történelmi méretű küzdelem folyik ugyanis minden egyes lélekért, a technika és a megtévesztés minden eszközével, s ebből a harcból mindenkinek részt kell vállalnia. Az ember rövid életének tétje kimondhatatlan: bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1Tim 1,18), s így elérni önmaga és embertársainak örök boldogságát.
Ne feledjük a Fatimai Szűzanya esdeklő felhívását, mely az engesztelésben láttatja az üdvösség útját: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!”

Egy évvel Bruno Cornacchiola halála előtt, nagyon szomorú üzenetet kapott a Szűzanyától: „Ma egy szörnyű látomásom volt, ami könnyekre fakasztott. A Szent Péter Bazilika vérben úszott. Az oszlopokon s a lépcsőkön ömlött a vér, ahogy a két szökőkútból is. Kiáltást hallottam: Halál a vezetőkre! Baljós érzés fogott el a Pápával és más fontos személyekkel kapcsolatban.„ (2000. március 3)                                                                      

 Csak a bűnbánat, a megtérés és az egymásért érzett felelősségtudat ‒ vagyis az EGYSÉG ‒ ad esélyt a megmenekülésünkre! Tre Fontane-ban komoly figyelmeztetést kapott az emberiség arra, hogy meg kell erősödnie a hitben, reményben és szeretetben.
Ez pedig arra kell késztessen bennünket, hogy a Kinyilatkoztatásbeli Szűzre hallgatva, ne a világ irányelveit kövessük, hanem a krisztusi Kinyilatkoztatást!

A Szűzanya arra biztat: olvassuk a Bibliát és minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát, imádkozza a rózsafüzért, ajánlja fel önmagát és családját Szeplőtelen Szívének, mely ígérete szerint sok védelemmel és kegyelemmel jár.


cornacchiola_bruno_300_col.jpg     És lám egy ember Bruno Cornacchiola, aki a legmélyebbről jött, nem csak a világ egyik legnagyobb megtérője lett, de egyik legnagyobb civil tanúságtevője is!
   

2001. június 24-én, 88 éves korában hívta magához a Mindenható Isten, a Tre Fontane-i jelenés kiválasztottját.
Temetésén Rino Fisichella egyházmegyés főpásztor mondott búcsúbeszédet.
     Bruno Cornacchiola Rómában született 1913. májusában és Rómában halt meg.

Ó Kinyilatkoztatásbeli Szűz könyörögj érettünk
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

 

verginemg_530_2.jpg

Szólj hozzá!

A világ legnagyobb horderejű Mária-jelenésének története

     Meg kell jegyeznünk, hogy a spanyolok kegyetlenkedése, kizárólag a néhány, emberileg alkalmatlan vezető részéről nyilvánult meg, míg az egyszerű spanyol telepesek részéről korántsem! A bennszülöttekkel közösen dolgoztak és egymásközt házasodtak. Arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy Cortez és utódai ellen felhozott vádak nagy része túlzás vagy hazugság, melyet egy bizonyos Bartolomé de las Casas Diego Velazquez, Kuba meghódítójának káplánja terjesztett. Ez az ember elkeseredett személyes ellenségeskedésbe keveredett   Cortezzel és számos Mexikóba telepedett honfitársával. A tényleges túlkapásokat Cortezék nyakába varrta, holott ezek Don Nunez de Guzman kormányzónak tudhatók be, de ezek többsége úgy a mexikan, mint az európai korszellem sajnálatos akkori gyakorlatába "illett"! venustiano_carranza_federal_district_mexico06.jpgNe felejtsük el, hogy ezeket a vádakat aztán, igazán a protestantizmus és liberalizmus kezdte széles körben terjeszteni, akik festményeken, rézkarcokon publikálták túlzó és beteges fikcióikat az állítólagos (tömeges) kegyetlenségekről. Mindezt azért, hogy befeketítsék a katolicizmust, a misszionáriusok állítólagos újvilági erőszakosságával. (Az a protestantizmus vádaskodott, melynek kiemelt vezetője Jean Chovin (Kálvin) által irányított vésztörvényszék csak 1541 és 46 között 58 halálos ítéletet – lefejezést és máglyát – mondott ki az akkor még csekély lakosú Genfben!) És az a liberalizmus beszél tömegmészárlásról, mely kimutatta igazi arcát a Francia Forradalomban amikor is egész falvakat gyilkoltak le (gyerekekkel asszonyokkal együtt) csak azért, mert egyházhűek voltak, miközben Párizsban is átmelegedett  a nevezetes nyaktilójuk a folyamatos használattól! De szólhatnánk a Marxizmus-leninizmus-sztálinizmus-hitlerizmus-maoizmus-polpotizmus-enverizmus stb. (több)százmilliós mészárlásairól, melyeknek egyetlen közös vonásuk volt: a megátalkodott ATEIZMUS!) A katolicizmus elleni vádaskodás, már eleve azért méltatlan, mert épp az egyháziak védték az indián lakosságot a harácsoló és beteglelkű kalandoroktól (akikből persze volt rendesen). Az azték birodalom lakossága a hódítás előtt 10 millióra volt tehető. Az Európából behurcolt járványok és kórokozók, sajnálatosan óriási veszteséget okoztak az indián lakosság körében. Ugyanakkor, az alább taglalt Mária-jelenés hatására 9 millió őslakos megkeresztelkedett! A felkelés elmaradt és a spanyol királyság rendeletileg deklarálta a bennszülöttek emberi jogait.

Az első és második jelenés (1531. december 9)

205.png     1531. december 9-én szombaton hajnalban, Juan Diego szentmisére igyekezett a 15 kilométerre lévő Tlatelolcóba, Mexikó külvárosába. Abban az időben 9-én ünnepelték Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepét. A városhoz közel eső Tepeyac domb közelében csodás muzsikát hallott, amely mintha a domb sziklás csúcsáról áradt volna szerte a vidékre. A jámbor indián egy ragyogó, fehér felhőt pillantott meg a köves domb felett és szinte megigézve elindult felfelé. A dombtetőn egy gyönyörűséges fiatal hölggyel találta szembe magát, aki leírhatatlan szeretettel és kedvességgel becézgetve a nevén szólította. A Jelenés megkérdezte, hogy hová megyjuan_diego_1.jpg. Az indián térdre esve válaszolta, hogy templomba igyekszik. A Hölgy helyeslően mosolygott és azt mondta: Tudd meg legkedvesebb fiam, hogy én a Szeplőtelen és mindenkor Szűz Mária vagyok, annak az igaz Istennek az anyja, aki által él és létezik minden, ami az égen s földön van. Az a kívánságom, hogy itt egy istenházát építsenek, ahol megmutathatom az embereknek teljes szeretetemet, együttérzésemet és irgalmamat, s ahol megajándékozhatom őket segítségemmel és védelmemmel. Mert én Irgalmas Szívű Anyátok vagyok, minden ember anyja, mindenkié, akik segítségül hívnak, szeretnek és bíznak bennem. Itt akarom meghallgatni imáikat panaszaikat, gondjaikat és fájdalmaikat, hogy nyomorúságaikat megenyhítsem és bajaikat gyógyítsam. Hogy édesanyai szándékaimat megvalósíthassam, menj el a püspökhöz és mondd el neki, hogy én küldtelek a kívánságommal. Mond el neki amit láttál és hallottál. Biztos lehetsz abban, hogy hálás leszek és mindenért megjutalmazlak, ha pontosan végrehajtod azt, amire megkértelek. Most pedig menj kicsi fiacskám és tégy meg mindent, amit megtehetsz.
     Egy ilyen egyszerű indiánnak igen nehéz volt a püspöki palotába bejutnia, különösen a főpappal találkoznia. Juan Diegónak azonban kitartó nagy türelmével sikerült átküzdenie magát a lenézőn gúnyolódó szolgák seregén, akik még a kutyák ráuszításával is riogatták. Állhatatos kitartása, miszerint az eminenciás úrral kell beszélnie, meglepte őket. A több órás várakoztatás után Zumarraga – aki a várakoztatásról nem is tudott –, igen kedves fogadtatásban részesítette az 57 éves, csak nahuatl nyelven beszélő egyszerű indiánt, akit tolmács segítségével kérdezett ki jövetele felől. A hallottakon elcsodálkozott és mielőtt elbocsátó áldását adta, kifejezte azon szándékát, hogy egy más alkalommal – amikor több ideje lesz – szívesen látja, hogy még alaposabban kikérdezhesse.
 guadalupe000001.jpg    A nap már lemenőben volt, amikor Juan Diego újból találkozott a Tepeyac-nál a Szent Szűzzel, akinek szóról-szóra beszámolt a történtekről. Ő maga kudarcnak ítélte meg küldetését és alázatosan kérte a Jelenést, hogy e feladatra válasszon helyette egy jóval alkalmasabb személyt. A Szűzanya szeretetteljesen így szólt: Figyelj rám, legkedvesebb fiam és tudd meg, hogy sok szolgám és hírnököm van, de most éppen te teljesítheted ezt a küldetést. Nyomatékosan kérlek, hogy holnap újból menj el a püspökhöz, beszélj az én nevemben, és értesd meg vele a kérésemet. Ismételd el neki, hogy én, az Isten Anyja küldtelek téged.
     Juan Diego látva a hölgy kimondhatatlanul szép, kérve-kérő arcát megnyugodott és megígérte, hogy minden esélytelensége ellenére is, szíves-örömest teljesíti a kérését. Hazafelé menet azonban egyre csak erősödött benne az a fájó kétkedés, hogy másnap bizonyára meg kell majd szomorítania Úrnője édesanyai szívét, mivel a püspök aligha fog hinni egy magafajta szegény indiánnak.

Guadalupei_elso_jelenes.jpg

Szólj hozzá!

elizabeth-of-hungary_300_1.jpg     Árpád-házi Szent Erzsébet - a SZERETET nagy szentje  királyi vérből született 1207-ben Sárospatakon.

Édesapja II. Endre király, édesanyja az Andechs-Meráni családból származó Gertrúd királyné. Gyermeküket vallásosan nevelték 1211-ben Türingiába viszik, hogy az akkori idők szokása szerint együtt nevelkedjen előre kiválasztott leendő férjével, Lajos őrgróffal.
A kis menyasszony fényes kísérettel és kincstárnyi hozománnyal érkezett Pozsonyból a wartburgi várba. Az új házban mindenkinek feltűnt, hogy ez a kicsiny gyermek mennyire vallásos, Isten- és emberszerető. Lajos édesanyja,
Zsófia őrgrófné aggodalommal figyelte, hogy a leányka mindenkivel egyformán viselkedik, nem sokat adott az udvari etikettre, sőt megtanult lovagolni.
1221-ben Lajos feleségül vette Erzsébetet, boldogságuk teljes volt.
Csodálatosan szép, kiegyensúlyozott volt házasságuk. Erzsébet teljes szívével átadta magát férjének, de ez a szív Isten felé is elkötelezett volt. Krisztusban szerették egymást. Három gyermekük született.
Lajos elfogadta Erzsébet különös figyelmét, érzékenységét a szegények és betegek iránt . Ezt mutatja, hogy az 1226-os nagy éhínség idején megnyitotta a birtok összes gabonatárolóját, kenyereket süttetett az éhezőknek.
Messze földre is híre ment, hogy milyen irgalmas és emberszerető a fiatal grófné.
Két kórházat alapított a férjével együtt, melyekben őmaga is ápolta a betegeket.
1227-ben Lajos keresztes hadjáratra indult és még abban az évben járványos betegségben meghalt. Így az ideális családi életük kettétört, Erzsébet számára szinte az egész világ meghalt!
Lajos oltalma nélkül nem folytathatta addigi életét s így gyermekeivel együtt elhagyta Wartburg várát.. Mindenkitől elhagyatva, kétkezi munkájával kereste meg kenyerét. Városról városra járt, ahol szükség volt a segítségére, ott
dolgozott, ápolt.
Marburgban telepedett le, ahol özvegyi jussából ispotályt építtetett, a többi pénzt pedig szétosztotta a szegények között.
Utolsó éveiben nagy szerepet játszott életében Marburgi Konrád ferences atya, akit maga a pápa jelölt ki lelki -vezetőjének és hivatalos védelmezőjének.
Lemondott minden földi kötődéséről, hátralévő éveit harmadrendi ferencesként a szegények, betegek ápolására szentelte. Gyermekeit nevelőkre bízta, mert úgy látta, hogy nem tud számukra megfelelő
nevelést biztosítani (Legkisebb lányát, Gertrúdot boldogként tiszteljük.)

1231 novemberében hirtelen megbetegedett. Élete végéig megőrizte magyaros életörömét és derűjét. Mindenét szétosztotta és érdemekkel telve, lelki élete magaslatán adta vissza életét Istennek Marburgban.
Halála után négy évvel, 1235-ben IX. Gergely pápa a szentek sorába emelte.
A magyar és a német nemzet is a magáénak vallja. Kultusza a 13. századtól kezdve egész Európában elterjedt. Az egész világon tisztelik, egyetemes szentünk, a legismertebb magyar.
Attribútuma a rózsa.

Erzsébetet legtöbbször rózsával a kötényében vagy a kosarában ábrázolják. Egy alkalommal,amikor télen, kenyeret vitt a szegényeknek, ----sógorával találkozott.
Annak kérdésére, hogy mit visz – Erzsébet attól tartva, hogy esetleg megtiltják neki a jótékonykodást – ezt válaszolta: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett valóban illatos rózsák voltak a kosárban. (Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon!)
Erzsébet jótettei az udvar embereit meghökkentették, de olykor Lajostól is nagy megértést kívántak. Lajos távollétében Erzsébet befogadott a várba egy leprás beteget, sőt ura ágyába fektette. Mikor váratlanul hazaért a férje, az udvar jelentette neki a történteket, s bizony Lajos szívében rosszallás ébredt. De mikor belépett a szobába (az Úr megnyitotta belső látásának szemét), akkor meglátta ágyában a megfeszített Krisztust.

Marburgi sírja fölé a német lovagrend templomot emelt, mely 1283-ban készült el.
Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette az első templomot tiszteletére Kápolnán.
Budapesten a VII. kerületben 1931-ben, Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Szegényház teret, amelyen a Szent Erzsébet tiszteletére emelt templom áll, a „rózsa csoda” nyomán átnevezték Rózsák terének.

Legendáját Liszt Ferenc dolgozta fel Szent Erzsébet legendája c. oratóriumában.
A feleségek, a fiatal anyák, a betegek, a ferences harmadrend - a szolgáló szeretet, a Karitász védőszentje.
Névünnepe: november 19, temetésének napja.

arpadhazi szent erzsebet.jpg

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpglatogatas4_330.JPG     Bruno Cornacchiola a Szűzanya országában – Magyarországon – kétszer is járt.
Először 1969-ben Cserháti püspök meghívására Pécsett, majd Budapesten járt, ahonnan Hévíz-Szentandrásra utazott, ahol részt vett a Tre Fontane-i Szent Szűz tiszteletére emelt templom szentelési ünnepségén.
A szentelési szertartást Klempa Sándor püspöki adminisztrátor végezte.
     1974. májusában Varsádon vett részt a Tre Fontane-i Szent Szűz tiszteletére emelt templom szentelési ünnepén. Íjjas József érsek jelenlétében Bruno Cornacchiola beszédet mondott. Az érsek a tömeg ünneplése közben boldogan ölelte meg korunk nagy megtérőjét. Ekkor járt Máriaremetén is.
erd-tusculanum_530.jpg     Ugyancsak ekkor mondott beszédet Érd-Tusculanumi plébánia templomban Kisberk székesfehérvári püspök jelenlétében a Kinyilatkoztatásbeli Szűz szobrának beszentelésénél. Ebből a beszédéből csupán részleteket közlök tekintve, hogy nagyrészt az élettörténetét mesélte el, amelyről már szót ejtettem!
_bruno_coracchiola_a_szuzanya_apostola.jpg     Tehát hallgassák meg Bruno Cornacchiola tanúságtételének főbb részleteit:
"Püspök Úr, Testvéreim! A Szent Szűz megjelenése alkalmával ezt mondta nekem: Te ne mozdulj, ahová menned kell, oda én küldelek! Én kívánom, hogy kiálts az embereknek!
És íme, itt vagyok most előttetek! Nem előadást akarok tartani nektek, hanem inkább egy néhány szavas nyilvános gyónást.
Számomra is kérdés, hogy miért jelent meg a Szent Szűz nekem, szegény bűnösnek? Én ugyanis megátalkodottan támadtam az Egyházat. Ellene voltam az Oltáriszentségnek, a Boldogságos Szűzanyának, a pápának, ráadásul másokat is igyekeztem meggyőzni, hogy kövessék a hazugságnak és kárhozatnak ezt az útját.
Ekkor a Szent Szűz megjelent Tre Fontane-nál egy jelentéktelen koszos barlangban, ahol előbb a legkisebb, 4 éves Gianfranko fiam esett elragadtatásba, aztán a 10 éves Isola lányom, majd a 7 éves Carló.
Látva ezt a három gyermeket térdre hullva a barlang előtt, nem tudtam mi történt. Azt hittem, hogy valami papi trükk ez és egy hipnotizáló pap van ebben a rossz szagú barlangban, kerestem is, de nem láttam senkit. Aztán azt hittem, hogy a gyermekeim csak ugratnak, így odamentem a kicsihez, hogy felemeljem és kizavarjam onnan, de még csak megmozdítani se tudtam, mint akinek több mázsás súlya van.
Hasonlóképpen jártam a másik két gyermekemmel is. Ekkor kezdtem kétségbeesni, hogy mi történik itt? Kiáltás tört ki belőlem: "Istenem, ments meg minket!" Mihelyt befejeztem a kiáltást, láttam, hogy két áttetszően fehér kéz közelít az arcomhoz és megérintik a szememet. Úgy éreztem, mintha valamit eltávolítottak volna a szememről, aztán nem láttam semmit és a gyerekeim hangját sem hallottam!
S lám, ebben a sötétségben, amely olyan volt mintha vak lettem volna, egy pici fény mutatkozott, amely mind nagyobb lett, mígnem betöltötte az egész barlangot! Nem láttam mást, csak ezt a csodálatos fényt, melyből kibontakozott a Szent Szűz csodálatos jelensége, zöld palástban. Fehér ruhát viselt rózsaszín övvel és világos-zöld fátyolt, mely leért a fejétől a lábáig, jobboldalt a térdéig érő rózsaszínű rojttal, a jobb kezében kis könyvet tartott úgy, hogy a balját rátette.
Most, hogy itt vagyok nálatok, megcsodálom ezt az előttünk álló szobrot, amely modern és szép, de nem mondhatom, hogy olyan, mint amit láttam, mert semmilyen alkotás sem képes kifejezni a Szűzanya szépségét!
És akkor a szépséges hölgy így szólt hozzám: „Én vagyok a kinyilatkoztatásbeli Szűz, de te üldözöl engem, de most elég volt!
Az az elsőpénteki kilenced mentett meg téged, amit eltévelyedésed előtt végeztél! Térj vissza a szent Akolba a Katolikus Anyaszentegyházba, a földön lévő mennyei udvarba! Ha be akarsz lépni a mennyek országába, hinned kell!
Legyen hited, melyet gyakorolj és imádkozd a rózsafüzért, mert ez a világ leghatalmasabb fegyvere! Olyan erejű, amely képes egységre hívni azokat a lelkeket, akik szeretnek engem. Meg kell változnod és az én harcosommá kell lenned! Amikor beszédalkalmat kapsz, én vagyok, aki megbízlak. Három igazságot kell majd elmondanod, melyben feltétlen hinniük kell az embereknek. Ezt el nem hallgathatod, mert ez a három egybe tartozik:
1) Bensőségesen hinni a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, melyet a világ meg fog tagadni.
2) Én Istennek Anyja, a Szeplőtelen Szűz vagyok az, aki az isteni Háromságban élek. Én vagyok a Kinyilatkoztatásbeli Szűz, kezemben a Bibliával, melyet olvasnotok és átelmélkednetek kell, nem pedig kiforgatni!
3) A pápa, az én isteni Fiam Helytartója. Engedelmeskedjetek neki, védjétek meg a támadásoktól, szeressétek őt és imádkozzatok érte!
     Majd Bruno így fejezte be beszédét: Maradjatok meg mindig az élő hit, remény, szeretet és irgalom igaz lángolásában! Imádkozom értetek és ti is imádkozzatok értem!" ‒ fejezte be beszédét Bruno Cornacchiola.

_cornacchiola_cancello_grotta_530.jpg

Szólj hozzá!

Az Egyház és a gyarmatosítók 

     A Katolikus Egyház soha nem tartotta igazoltnak azokat a kegyetlenségeket és igazságtalanságokat, melyeket a spanyolok és a portugálok követtek el az Újvilágban, s ezekből bőven volt. Ellenkezőleg: észrevette, és határozottan kipellengérezte őket. Sőt az egyháziak, kifejezetten védték az őslakosok emberi jogait!

g15.jpgbartolome-de-las-casas 02.jpg         Bartolomé de Las Casas (lentebb), spanyol dominikánus már 1512-ben kiadta az ismert értekezését, melyben az indiánok védelmére kelt a gyarmatosítók kapzsiságával szemben. Több pápa így III. Pál pápa (1534-1549) is hivatalosan elítélte és élesen szembeszállt azon véleményekkel, melyek igazolták a rabszolga-kereskedést, azon ál-indokkal, miszerint az indiánok tulajdonképpen nem is emberek. A Pápa élesen elítélte azt a gyakorlatot, hogy rabszolgasorba vetik azokat az indiánokat, akik még nincsenek megkeresztelve, egyes gyarmatosítók ugyanis ezzel igazolták tettüket. III. Pált más pápák is követték, pl. VIlI. Orbán és XlV. Benedek (1789 előtt), és a szavakat tetteik is követték. A 17. század elején a jezsuiták révén létrejöttek az un. paraguayi redukciók, vagyis a paraguayi indiánok telepei, melyek abban az időben egyedüliként nyújtottak biztonságos védelmet az indiánoknak a rabszolga-kereskedők ellen. Meg kell említeni, hogy már sokkal korábban megalakultak azok a különleges szerzetesrendek, melyek fő tevékenysége a keresztény rabszolgák kiváltása volt.

Tehát nem a francia forradalom – ahogy azt általában feltüntetik –, ítélte el először a rabszolgaságot és kezdte meg a felszámolását. A példák már háromszáz évvel előtte megjelentek.

     Ha tehát említést teszünk az azték és az inka kultúra barbár vonatkozásairól, azt azért tesszük, hogy a történelmet úgy lássuk, ahogy volt! Soha nem léteztek jó vagy rossz "vademberek", ahogyan annak idején a "felvilágosultak" mondták, s ahogyan ma a multikulturalizmus hívei állítják. S az Egyház soha nem vett részt az indiánok kiirtásában és nemzeti kultúrájuk felszámolásában. Az indiánok – sajnos –, javarészt egymást irtották ki, jóval azelőtt, hogy az első európai Amerikába érkezett volna. Az a "kultúra" ugyanis nem ismerte a szeretetet, sem isteneik, sem embertársaik felé, márpedig enélkül – az un. kultúra –, önmegsemmisítő volt és lett volna, amiként ez más ottani ősi népekkel meg is történt! Az olmékok és a toltékok is kipusztították saját magukat, a fehér ember megjelenése előtt. Ráadásul nem is akármilyen "kulturált" módszerekkel! A KatoIikus Egyház mindig azt tanította, hogy minden embernek a fogantatása pillanatától a természetes haláláig végtelen méltósága és értéke van, valamint elvitathatatlan joga az életre és a lelkiismereti szabadságra. Ez az emberi méltóság abból ered, hogy maga Isten is valóságos emberré lett. Halálával és feltámadásával megnyitotta az üdvösség kapuját minden ember számára, kivétel nélkül. Amerika evangelizációja a barbár szertartások beszüntetését jelentette, és véget vetett a kegyetlen szokásnak, hogy több tízezer emberáldozatot mutassanak be a pogány isteneknek. Az Egyház csakis ebben az értelemben járult hozzá a Kolumbusz előtti (élhetetlen) indián kultúra megszűnéséhez. Ez vitathatatlanul haladás volt. Haladás, amit paradox módon a "haladás" leghangosabb hirdetői egyáltalán nem vettek észre. /Grzegorz Kucharczyk cikke nyomán/ (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST Katolikus magazin 10. szám, 2014.)BAR-OLG-angel-frame.jpg 

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

John Eccles professzor egy új, zseniális elméletet fogalmazott meg az emberi elme működéséről, mely dualista interakcionizmus (dualist interactionism) néven ismert.

eccles 018.jpg     Az elmélet szerzője ezt így magyarázza: "Kijelentem, hogy a tudományos redukcionizmus és annak ága, az »ígérgető materializmus«, mely az egész szellemi világ létezését a neurontevékenységek modelljével akarja magyarázni, hihetetlenül leértékeli az emberi lét titkát. Ezt a hitet babonának kellene tartani. El kellene ugyanis ismernünk, hogy szellemi lények vagyunk, a szellemi világban létező lélekkel, de egyúttal fizikai lények is, az anyagi világban létező testtel" (Evolution of the Brain, 241. o.).

     A materialiták állítását, hogy a gondolkodás fizikai folyamatok összessége, Eccles elutasítja, mint babonát, melynek semmi köze sincs a tudomány ismereteihez: "Minél több információt hoznak a tudományos kutatások az emberi agy tevékenységéről, annál tisztábban láthatjuk a különbséget az agyműködés és a gondolkodás között − és ebből látszik a gondolkodás jelenségének nagyszerűsége. Az a nézet, mely szerint a gondolkodás fizikai folyamatok eredménye, egyszerűen babona, melyhez a dogmatikus materialisták ragaszkodnak. Egyszerűen messiási próféciák jegyeit hordozza magán, egy minden problémától mentes jövőt ígér − valamiféle nirvánát a jövendő boldogtalan nemzedékek számára. A materialista kritikusok azzal érvelnek, hogy leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik az a hipotézis, mely szerint a nem anyagi természetű pszichikai események hatással lehetnek a neuronok fizikai szerkezetére.
prsa.jpgEz a jelenség állítólag nincs összhangban a fizika törvényeivel, főleg a termodinamika első főtételével. Ez az ellenvetés azonban lehetne a 19. század fizikusainak, neurológusainak és filozófusainak ellenvetése is, akik ideológiailag kötődtek az adott kor fizikájához, mely nem ismerte a kvantumfizika 20. századi forradalmát"

("A unitary hypothesis of mind-brain interaction in the cerebral cortex" (1990); megjelent: Proceedings of the Royal Society B 240, 433-451. o.).

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország) (folyt. köv.)

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgcsalad_gyertyat_gyujt_330.jpg     Az 1953-54-es Mária-évi ünnepségek alkalmára Róma önkormányzata a püspöki helynökségnek 25.000 m2 területet ajándékozott a barlang körül, és kiépítette a barlanghoz vezető utakat. A barlang elé ideiglenes kápolna és fedett imaterem épült és egy otthon a ferences atyák számára, akik a barlangra vonatkozó emléktárgyakat és írásokat őrzik. (A képen Bruno, a felesége, Isola és Carlo gyertyát gyújtanak a kegyhelyen)

grotta4_530-.jpg     A jelenés óta a barlangnak olykor liliomillata van. A Szent Szűz közbenjárására "a bűnnek ezen földjével" csodák történtek.
     1980. április 12-én, pontosan harminc évvel az első megjelenés után, több mint 3000 ember volt tanúja a Tre Fontane-i napcsodának. A Nap 30 percig „forgott”. Ezt a csodát a Szűzanya öt hónappal előtte már jelezte, Brunonak. A tanúk láthatták, ahogy a Nap a jelenések barlangja felett „függött”, elkezdett forogni egy M betűt formázva, s csillagok és egy változó fényű ragyogás vette körül. Egy idő után az M betű egy „IHS” feliratú Szentostyává alakult át, valamint később még Jézus és Mária alakja is megjelent – a Napbaöltözött Asszonyé –, aki az emberek közül elsőként vétetett fel testestül-lelkestül a Mennybe, és részesül Isten Szentháromságos életében.
gruta_de_tre_fontana_530.jpg      A Szent Szűz 1982. február 23-án ismét megjelent Brunonak és beszélt neki a II. János Pál pápa ellen készülő következő újabb merényletről. Ez a jövendölés 1982. május 12-én következett volna be Fatimában – melyet sikerült meghiúsítani.
      A Tre Fontane-i jelenésrõl eddig több mint 300 könyv jelent meg. Az 1960-as évek végén jelent meg az első olyan püspöki körlevél, amely bejelentette, hogy Olaszországban templom épül a Kinyilatkoztatásbeli Szűz tiszteletére.
     1982-ben megépült a Tre Fontanei barlang elé az új kápolna.
Azóta a barlang a béke, az ima és a bűnbánat helye.
     1987. április 12-én a Szűzanya megjelenésének 40. évfordulóján Ugo Poletti bíboros tartott szentmisét.
bruno_ii_janos_pal_papanal_530.jpg     1997-ben, II. János Pál pápa megerősítette a hely nevét: „A Harmadik Évezred Tre Fontane-i Szűz Máriája” néven. (A már fehérszakállas Bruno a Szentatyával)
     A Tre Fantane-i barlang, mára igazi szentély. Még az Osservatore Romano, a Szentszék hivatalos lapja is a legismertebb Mária-kegyhelyek közé sorolta.
     Bruno az 1947. május 12 és 30-a közötti jelenések élményeiről később nem csak a plébániáján számolt be, de az idők folyamán több vatikáni bíborosnak is, mi több, üzenetet kellett közvetítenie XII. Piusz pápa részére is. Az Egyház kivizsgálta az eseményt és hitelesnek találta. Bruno felkereste XII. Piusz pápát, XXIII. Jánost, VI. Pált és Szent II. János Pál pápát is.
     Bruno Cornacchiola a megtéréséről szívesen beszélt és tanúságtételével, szinte bejárta az egész világot. Mondanivalója világos, őszinte és nyílt volt. A klérus meghívásainak mindig eleget tett, bíborosok, püspökök hívták meg szónoknak.
     Mélységesen megvilágosult lelkével és bensőséges ihletével meggyőzően védte a katolikus hitet. Soha nem támadólag beszélt, inkább derűsen, határozottan és következetesen, mégha szomorú dolgot kellett mondania. Ilyen volt a Szűzanya kérő és figyelmeztető üzenete:

„Legyetek szentté, szeressétek egymást, kötelezzétek el magatokat Isten mellett, döntsetek Mellette, amíg lehet. Ha így tesztek, megérik hűségetek gyümölcse, a békés és jó lelkiismeret. Ez a megtérés és a győzelem útja! Ha erősek maradtok, és könyörgéseitekben az Atyához fordultok segítségért a Sátán félelmetes haragja sem állíthat meg titeket. Újra egy nyáj lesztek, az egyetlen Pásztor zászlaja alatt.”

     Olykor úgy tűnt fel, mintha nem is ő beszélne.

     A rózsafüzér nagy apostola volt, mindig hangsúlyozva, hogy a rózsafüzér imádkozása békét, megértést és szeretetet visz a családi otthonokba.

_cornacchiola_cancello_grotta_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz,

mondj el egy Üdvözlégyet, 

mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! 

Légy te az első!

530legyteazelso04_1.JPG

Szólj hozzá!

Az aztékokról

     A két kultúra találkozása a világ megítélése szerint nem volt kifejezetten szerencsés, jóllehet az azték nép üdvtörténete szempontjából talán az egyetlen lehetséges esély volt. Az európai keresztény kultúrát képviselő AztecSacrifice-256x240.jpgspanyolok azért vetkőztek ki teljesen magukból az indián lakossággal szemben, mert ilyen sötét sátáni pogányságot, amely ilyen nagyságrendű emberáldozatokkal hódolt pokolbeli isteneinek, rémálmaikban sem láttak. (Miként az előző részben olvashattuk!)
      Amikor 1521-ben Cortez végleg elfoglalta az azték fővárost, a spanyolok egyáltalán nem viselkedtek keresztényien. Ezt korántsem csak a csillapíthatatlan aranyéhségük motiválta, aztek_codex_tezcat.jpghanem azon felindult bosszújuk is, hogy a nép, amely behódolással vádolta uralkodóját, fellázadt Montezuma ellen és az elfogott spanyolokat hasonlóképp feláldozták a piramisok tetején, amit persze Cortez emberei kénytelenek voltak végignézni az uralkodói palotából. Az azték birodalom végső összeomlása után a spanyolok lerombolták a bálványimádás mészárszékeit, és az országot megpróbálták misszionálni a kereszténységre. V. Károly spanyol király a buzgó ferences Juan Zumárraga püspököt nevezte ki Mexikóvárosba. Az Újvilág első püspöke hiába gyakorolt nagylelkűséget a lakosság, különösen a szegények iránt, hiába alapított iskolákat, kórházakat, sőt még egy hatalmas egyetemet is, az őslakosság bizalmatlan maradt a gyarmatosítók vallásával szemben. Viszonylag kevesen keresztelkedtek meg, hiszen az ő számukra az Üdvözítő szenvedése, a feszület felmutatása, nem keltett részvétet, ugyanis a kínszenvedés látványa nem jelentett számukra semmi különöset! A démonok továbbra is hatalmukban tartották a lelkeket. A lakosságnak a gyarmatosítók vallása iránti ellenérzéseit nagyban befolyásolták azok a túlkapások, amelyektől a kiszolgáltatott indiánok szenvedtek.cortez 1.JPG Az Egyház meggyőző erejét – melyet Juan Zumarraga püspök és a papság maradéktalanul képviselt –, nagy mértékben csökkentette a spanyol király azon szerencsétlen döntése, miszerint  a világi elöljárók vezetőjévé egy kegyetlen tirannust Don Nune de Guzman-t nevezte ki. Az igazság az, hogy ennek emberei az indiánokat um. "ördögi szokásaik" miatt, még kutyába se vették, se asszonyaikat, se gyermekeiket nem kímélték. Ki is irtották volna őket mind egy szálig, ha egy természetfeletti esemény, az Egy Igaz Isten Szentséges Anyjának megjelenésével közbe nem lép! Ehhez azonban az emberi szabad-akaratnak is közre kellett működnie! A továbbiakban, erről az eseményről és a fejleményeiről szeretnék beszámolni!

     A szörnyű és kegyetlen elnyomás lázadást szított az azték nép körében és érezhető volt a veszély, hogyha a jó kilencmilliós lakosság fölkel, akkor szörnyű emberveszteségek árán ugyan, de írmagja sem marad a spanyoloknak! Zumarraga püspök a Szűzanyához könyörgött, hogy mentse meg mindkét népet és hozza el Krisztus Békéjét. És az események, ha láthatatlanul is, de kezdtek kibontakozni.
    Amikor 1524-ben az első tizenkét ferences misszionárius megérkezett Tenochtitlánba. Juan Diego (a gaudalupei történet kiváltságoltja), indián nevén Cuauhtlatoatzin (ami „beszélő sast” jelent), feleségével egyike volt azoknak, akik az elsők között vették fel a Szent Keresztséget és lelkes követői lettek a krisztusi hitnek.  

juan_diego_imagen100.jpg

     Ez az egyszerű indián 1474-ben született. Bár birtokai révén a közép-osztályhoz tartozott, mégis az egyszerű szegény földművesek életét élte. Gyékény szövésből és napszámosmunkából élt. Már, mint pogányt is csöndes, alázatos, szerény, elmélyülő, vallásos hajlamú férfinak ismerték. Felesége, a Szent Keresztségben a Maria Lucia nevet kapta. Áttérésük után Tolpetlacba, a tenochtitláni keresztény misszióhoz közelebb költöztek. 1529-ben elvesztette feleségét és nagybátyjával Bernardinóval lakott együtt Tolpetlacban. Bár a korábbi feljegyzések szerint nem volt gyermeke, azonban a boldoggáavatási dokumentumok kutatásával bizonyságot nyert, hogy több gyermeke is volt, sőt későbbi utódait is sikerült történelmileg felkutatni. Ennek az egyszerű azték indiánnak – Juan Diegónak ahhoz –, hogy szentmisében és katekézisben részesüljön, tizennégy-tizenöt kilométert kellett gyalogolnia naponta, ő azonban nem sajnálta a korai fölkelést és a fáradságot.

kereszteles.jpg

Szólj hozzá!

Egy Nobel-díjas tudós a halhatatlan lélek létezéséről 

eccles (1).jpg

     Minél több információt hoznak a tudományos kutatások az emberi agy tevékenységéről, annál tisztábban láthatjuk a különbséget az agyműködés és a gondolkodás között.

     Sir John Carew Eccles sokéves kutatásának és elemzéseinek alapján azt állítja, hogy az anyag nem képes szellemi jelenségeket produkálni, és a fizikai energia nem változhat át szellemi energiává. Ez azt jelenti, hogy csak a szellemi valóság képes pszichikai folyamatokat létrehozni.

eccles AU081-12.jpg

 A Nobel-díjas ausztrál tudós arra hívja fel a figyelmünket, hogy tudományos szempontból kifejezetten el kell utasítanunk a materialisták állításait, melyek szerint az emberi tudat az anyag terméke lenne. Eccles előtt világossá vált, hogy az ember elméje, a személyes énje, az ember lelki szintjeként létezik, és ez a halhatatlan lélek. Az emberi létet nemcsak az intelligencia és az értelem jellemzi, hanem mindenekelőtt az alkotóképesség és a képzelőerő. Eccles két sarkigazságról ír: az emberi személyiség egyedülálló mind a testi mivoltában, mind a halhatatlan lélek szellemi szintjén.


     Kutatási eredményei alapján Eccles professzor határozottan elutasítja az emlékezet materialista elméletét, mely az agyat úgy definiálja, mint egy szuperkomplikált számítógépet, amellyel az agykéreg előállítja a gondolatokat és az érzéseket. Ezt az elméletet "nyomorúságosnak és üresnek" tartja, mert homályos általánosításokat használ, de főleg azért, mert nem képes megmagyarázni az egyedülálló emberi "én" létezésének csodáját és titkát, a szellemi értékeivel: az alkotóképességgel és a képzelőerővel (How the Self Controls Its Brain, 33., 176. o.). 

9780415032247.jpg

"Figyelembe véve, hogy a materialista koncepció − írja Eccles − nem képes megmagyarázni és megindokolni egyediségünket, arra kényszerülök, hogy elfogadjam az egyedi-, szellemi-, személyes »én«, vagyis a lélek természetfölötti keletkezését. Teológiai kifejezéssel élve; minden lélek Isten új teremtménye, melyet az emberi magzatba "implantál" (Evolution of the Brain: Creation of the Self, 237. o.).

A cikk forrása: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 8. szám. Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

(folyt. köv.)

 

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgimage_200.jpg     Bruno Cornacchiolát orvosok és pszichológusok elé rendelték. E vizsgálatok azonban kedvező eredménnyel zárultak.
     
1947 tavaszán a Tre Fontane barlang öt-hat méter széles és ugyanilyen mély volt. A jelenés után a Monte Celio katonai kórház lakói hozták rendbe némileg a környéket.
cornacchiola5_530.jpg     A barlang és környéke hamarosan népszerű zarándokhellyé vált. Gyógyíthatatlan betegek is eljöttek, s közülük jó néhányan gyógyultan távoztak. Gyorsan terjedtek a hírek a csodás gyógyulásokról és a néhány alkalommal ismétlődő Napcsodáról – ami még jobban vonzotta a zarándokokat.
     Az illetékes Egyházi Hatóság nem csak engedélyezte a Kinyilatkoztatásbeli Szűz kultuszát, de megbízta a minorita atyákat a kegyhely ellátására.
3fontane05_530.jpg     1949. október 9-én egy rózsafüzér zarándoklat alkalmával Bruno Cornacchiolát személyesen fogadta XII. Pius Pápa. A Szentatya beszélgetést kezdeményezett Brunóval, aki könnyezve mesélte el megtérésének történetét és ajándékként két dolgot nyújtott át a Szentatyának e szavakkal: »ez a protestáns Bibliám, amelyet hibásan értelmeztem – és ezáltal sok lelket öltem meg, ez pedig az a tőr, amelyre rávéstem: „Halál a pápára”« – és sírva kért megbocsátást, hiszen ezzel a tőrrel kívánta megölni a Szentatyát. A Pápa megáldotta Brunót és mosolyogva így szólt: „Ily módon adtál volna még egy mártírt az Egyháznak, most pedig Krisztusnak még egy győzelmet a szeretetben.”
cornacchiola-coltello_530.jpg     Arra a mozgalomra, amivel a Kinyilatkoztatásbeli Szűz megbízta Cornacchiólát, 1948-ban XII. Piusz pápa áldását adta ARDITI di CHRISTO (Krisztus bátrai) címen.
A Mozgalom fő célja az Egyház három sarkpontját védelmezni: a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, a Szeplőtelen Fogantatást és a pápaságot kívánja a frontális támadásokkal szemben védeni. A tagokat, a SACRI Társulat tagjait ünnepélyesen avatják fel: hitvallást tesznek, pap kezéből veszik át a feszületet és a rózsafüzért.
Szentírással a kezükben mennek a hitetlenek és az istentelenek közé, hogy meggyőzzék őket a Katolikus Egyház igazságairól.
     Működésük eredményeképpen 1950-től ezrek térnek vissza nyilvánosan az Egyházba.
statu_cornacchiola3_350.jpg     A barlangi kezdetleges kis szobor helyébe Domenic Ponzi színes szobra került (ld. fenn és lenn!), melyet a Kinyilatkoztatásbeli Szűznek ismer a világ. Odaszállítást a Szent Péter térről a jelenési barlangig több mint 100.000 ember kísérte.statue_to_tre_fontane_red530.jpg

Szólj hozzá!

Skóciai Szent Margit (1047-1093)margaretlg_300.jpg

     Angliában a XI. század elején súlyos trónviszályok dúltak. Az egyik trónörökös Angliai Edmund Magyarországra menekült és itt feleségül vette Szent István királyunk húgát (más vélekedés szerint a lányát) Ágotát. 1047-ben Reskán (ma Mecseknádasd) született meg első gyermekük Margit, akit még kettő követett: Krisztina és Edgár. (Képen: Margit már kora gyermekkorában tudott olvasni)
     Edmund jól érezhette magát Magyarországon, hiszen atyjának rokona került trónra 1041-ben, tehát már nyugodtan hazatérhetett volna. Ennek halálát követően, küldöttség indult Magyarországra, hogy a király unokaöccsét és családját visszahozzák Angliába. 1057 körül érkezhetett Edmund a feleségével, Ágotával és gyermekeivel Anglia földjére. Margit ekkor tíz éves lehetett.
     Néhány év múlva meghalt Edmund. A halála után támadt trónviszályban rövid ideig fia, Edgár uralkodott, de Hódító Vilmos hadai elől az egész családnak menekülnie kellett. 7241051378_8dd_300.jpgHajójukat Magyarország felé szándékoztak irányítani, de egy rendkívüli vihar Skóciába sodorta őket, ahol „Véreskezű” Malcolm uralkodott, aki kegyetlen irtó hadjáratot folytatott atyja gyilkosa, Macbeth hívei ellen. A 47 éves Malcolm nem csak menedéket adott nekik, de megkérte a 24 éves Margit kezét is, amit Margit, anyja biztatására elfogadott.
3-marriage-of-st-margaret_530.jpg     Életrajzában ez áll: Skócia királya a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki bölcsességének és jámborságának hatására Malcolm király elhagyta véres vad szokásait, nevéhez fűződik az irtó hadjárat befejezése. Az egész királyi udvar megváltozott és Margit 1400x1400_747_300.jpgkirályné előtt többé egy durva szót ki nem ejtettek. Támogatta az elesetteket, és szegény-szállásokat építtetett. Rendeletbe hozta, hogy minden napnak első órájában hozzanak eléje kilenc szegény árvát, akiket maga etetett meg.
Számos templomot és kolostort emeltetett. Tekintélye volt a politikai, a kereskedelmi sőt a hitbeli kérdésekben is, olyannyira, hogy Margit hívta össze a skót egyház zsinatát, hogy a római egyház szokásaitól eltérő félpogány szokásoktól megszabadítsa a hitéletet. A királyné a zsinaton tárgyalt teológiai kérdésekhez is hatékonyan hozzászólt. Akkoriban éles viták folytak arról, hogy a bűnös embernek egyáltalán szabad-e Krisztus Testét magához vennie. Margit azt a nézetet képviselte a zsinat előtt, hogy ‒ jóllehet valamennyien bűnös emberek vagyunk – ám ha valaki meggyónt, megbánta bűneit, teljesítette az elégtételt, és hittel járul a szentáldozáshoz, az a Szentírás szerint nem ítéletre, hanem bűnei bocsánatára méltó. (Ld. a képen!)skociai_st-margaret-holding-counc_530.jpg
Házasságából nyolc gyermek született és többüket szentté avatták. Szent Margit minden angol királyné anyja lett azáltal, hogy Matild nevű lánya Hódító Vilmos fiához, I. Henrikhez ment feleségül.
15-translation-of-the-relic_300.jpgEdinburgh-ban hunyt el, 1093. november 16-án, 47 éves sem volt.
Halála után szinte azonnal szentként kezdték tisztelni, különösen, hogy Dunfermlin-i sírja fölött többször fényvillanásokat láttak!
Ünnepélyes szentté avatása 1261-ben történt. Maradványait a reformáció alatt férjével együtt Spanyolországba menekítették, ma az Escorialban nyugszanak. Egy feljegyzés szerint, amikor a szentté avatás alkalmával ereklyéit kiemelték, nem csak mennyei illat áradt a maradványokból, de amikor egy ezüst hordeszközre helyezve a templom szentélyébe vitték, Malcolm király sírboltja előtt haladva meg kellett állniuk, mert az ereklyét vivők képtelenek voltak tovább menni. Akkor egy öregember azt tanácsolta, hogy emeljék ki Malcolm csontjait is, és helyezzék Margit mellé. Mikor ez megtörtént, folytathatták útjukat. Ezt jelként foghatjuk fel, hogy Margit megszelídítette és szentségben maga mellé vette férjét, Malcolmot.
Szent Margit fej-ereklyéjét a francia jezsuiták őrizték, de a Dicső Francia Forradalom elpusztította!
A feljegyzések szerint Szent Margit dúsan illusztrált evangéliumos könyve folyóba esett, ám csodás módon megtalálták minden folt és szétázás nélkül! Ma az Oxfordi Bodleian Library-ben őrzik (ld. a képet).
qmgospel-both_300.jpgLeo Cushley, Saint Andrews és Edinburgh érseke bejelentette, hogy felélesztik a 13. századi eredetű zarándokhagyományt Szent Margit, a magyar származású királyné tiszteletére, melynek során, minden év június 19-én Dunfermlinbe zarándokolnak, ahol Szent Margit relikviáit őrzik az 92819369803c788a591f90b0a19eb39c_1_300.jpgapátság kápolnájában.

Mecseknádasd külterületén, az Óbányai-völgy bejáratánál, a hegy tetején találhatók a Réka-vár romjai. A várat Skóciai Szent Margit szülőhelyeként tartja számon a két nemzet.
Tóth Attila szobrászművész rhodéziai gránitból készült alkotását 2014. június 9-én avatták fel.


Felhasznált források:
http://www.katolikus.hu/szentek/1116.html
http://magyarszentek.hupont.hu/#ixzz2cg9th2Er
https://www.kozterkep.hu/~/23790/Skociai_Szent_Margit_Obanya_2014.html
http://www.saint.margarets.org.uk/stmargaret.htm

Szólj hozzá!

Az azték népről

     Mexikó területén a Kr. előtti századokba visszanyúló magas fokú kultúra maradványai találhatók. Ezt a kultúrát a toltékok, mayák és a nahua népek fejlesztették. Ez utóbbiak legjelentékenyebb törzse az aztékok voltak, akik Amerika felfedezése előtt néhány száz évvel, északról vándoroltak be Mexikó területére. aztek_nahuatl_iras es a TILMA_1.jpgA nauhatl nyelvet beszélték és a hieroglifákhoz hasonló képírásuk töredékesen fennmaradt. Országuk tartományokra volt osztva és társadalmi rétegződésük kasztrendszer jellegű volt, mely az öltözetükön is megmutatkozott. Az egyszerű nép az agave rostokból szőtt un. tilmát (nahuatl nyelven tilmatlit) viselte, mely váll felett megkötve, elől-hátul "kötény" volt. (lásd a grafikai ábrán!)

    Az azték nép honfoglalásának történetéhez hozzátartozik, hogy hosszú évszázadok óta a pokol fejedelmének totális rabságában éltek és vándorló népcsoportként keresték a letelepedést. Gonosz istenségüket – aki valóságosan irányította őket –,  vándorlásuk során, úgy hordozták maguk előtt (40 évig), mint a zsidók a Frigyládát. A Démon azt a tanácsot adta nekik, hogy majd ott telepedjenek le, ahol egy kaktuszon sast látnak. (Ez Mexikó zászlaján ma is ábrázolva van!) Aztec_eagle.jpg

Emberöltőnyi pusztai hányódtatás után egy helyen, a Texcoco-tó lápvidékének egyik szigetén, (1325 körül) valóban sast láttak egy hatalmas kaktuszon. (Ornitológusok szerint a sas soha nem tanyázik kaktuszon és egy ilyen szituáció csak akkor állhat fenn, ha a madár már nem tudott sehova leszállni.) A hely (a mai Mexikó város területe), valóban végeláthatatlan mocsárból állt, és csak helyenként volt egy-egy kiemelkedés. 

     Nagy kiterjedésű területet vettek birtokba és az ott lakó bennszülötteket irgalmatlanul leigázva, jól szervezett birodalmat alapítottak. Hihetetlen emberfeletti munkával lecsapolták a mocsarakat és Velencéhez hasonló csatornahálózatot kiépítve, gyönyörű várost építettek Tenochtitlánt. A szigetekre épült város peremkerületeit zöld övezetek, ligetek szegélyezték. A lélegzetelállítóan szép, jól szervezett város, ahol kövekből rakott vízvezetéken csordogált az éltető víz a házakba, arannyal fedett gyönyörű palotáival, piramis formájú templomaival, kiépített piacaival és ligeteivel, talán a világ első mérnökileg megtervezett nagyvárosa volt. Sokan irigylik Hernan Cortezt, mert még fénykorában láthatta ezt a háromszázezres lakosú metropolist (jóllehet, leromboltatta!). De nem csak építészetük ejtette ámulatba a hódítókat, hanem az aztékok matematikai, orvosi és csillagászati ismeretei is. Tudományaikat sajnos egészen szűk területen művelték és alkalmazták. Például, nem ismerték a tudományos kísérletek és kutatások fogalmát, miként a matematikának is csak egy kicsi szeletét művelték, jóllehet magas fokon. Nem ismertek például olyan számítási képleteket sem, amelyeket a görögök már előttük kétezer éve alkalmaztak. A spanyol hódítás idején a hatalmas Montezuma volt az aztékok császára, aki 1503-ban lépett a trónra. Búskomor, lelke mélyéig babonás, megszállott ember volt. Rendkívül kegyetlen kormányzási gyakorlata, különösen a meghódított törzsek fölött, számtalan lázadást szított, melyeket példátlan brutalitással toroltatott meg.

    1509-ben a császár nővére Papantzin hercegnő szokatlan álmot látott, ami valószínűleg döntő hatást gyakorolt az egyébként is fatalista Montezumára. Ez pedig rendhagyó módon történt. A hercegnő egy alkalommal eszméletét vesztve, mély öntudatlanságba esett, és miután azt hitték róla, hogy meghalt, eltemették. Ő azonban mikor felébredt sírjában - a legnagyobb rémületükre kiáltozott, hogy engedjék ki. Miután ez megtörtént és összeszedte magát, elmesélte a "holtában" átélt álmát. Egy fénylő lényt látott, aki őt az óceán partjára vezetve, tömérdek hajót mutatott, a vitorláikon fekete kereszttel. A hercegnő a fénylő alaktól megtudta, hogy a hajókon olyanok jönnek, akik ezt a birodalmat meghódítják és az aztékokat megismertetik az Egy Igaz Istennel. A rettegésre oly hajlamos Montezuma, hatalmának bukását olvasta ki ebből az álomból. Az aztékok sorsa már akkor megpecsételődött, mielőtt a hódítók partra szálltak volna. (Vö Francis Johnston: A Guadalupei Szűzanya jelenései, Christianis kiadó Bp., 1993.) (Alább: Tenochtitlan, mérnöki remekművű városa)

tenochtitilan17.jpgAmikor Cortez 1519-ben 400 spanyollal partra szállt Veracruz mellett, a környező leigázott indián törzseket (akik okkal gyűlölték az aztékokat) maga mellé állította, majd bevonult a fővárosba. A babonás Montezuma hitt a jövendölésnek, miszerint fehérbőrű "megváltó" fog érkezni majd a tenger felől. Mivel tudta, hogy ez uralkodásának végét jelentheti, feltűnően kegyesen fogadta Cortezt és kísérőit, akik a legszebb palotájába lettek elszállásolva. Mindkét fél részéről az álságos mosoly bizalmatlanságba csapott át. A nyilvánvaló veszélyhelyzet valami biztosítékot igényelt. A maroknyi spanyol küldöttség ugyanis (adott esetben) a szűk utcácskákban nem vehetett volna fel védhető harci alakzatot, és a többezres azték sereg leszámolhatott volna velük, mind egy szálig. Cortezék egy eredeti – de becstelen – húzással (kvázi) túszul ejtették a vendéglátójukat Montezumát, nehogy az parancsot adhasson ki. A több hónapos "házőrizet" közben elismertették vele a spanyol korona fennhatóságát. 

sacrifice A.JPG

Quetzalcoatl1-300x201.jpg Sajnos sok-istenhitük, melyben Quetzalcoatl, a tollaskígyó volt a leghatalmasabb, kiszolgáltatott rabságban tartotta az aztékok lelkületét, akik démonaik tiszteletére ezrével áldozták fel az embereket, kimondhatatlan kegyetlenségekkel. A még dobogó szív kitépése még csak hagyján, mert egyeseket elevenen megnyúztak és a bőrébe belebújtattak egy harcost, akinek nyolc napig magán kellett azt viselnie. Volt olyan alkalom, hogy egyetlen nap alatt húszezer foglyot vagy rabszolgát mészároltak le! Olykor az áldozatok egyes szerveit szertartásosan megették, ez azonban nem tartozott a "rendes táplálkozásukhoz"! Határozottan hittek a túlvilágban. A mindennapi életük elválaszthatatlan volt a halál állandó jelenlététől. Ez annyira beleivódott a néplélekbe, hogy máig is szelídített, de igen morbid szokások vannak divatban Mexikóban (pl. apró, koponya formájú cukorkák árusítása stb.).

 

tenochtictilan111.jpg

 

tenochtictilan311.jpg

Szólj hozzá!

A IV. Lateráni Zsinat szerint 'az ember összekötő kapocs az anyagi és a szellemi világ között. Testével az anyagvilágban gyökerez, lelkével a szellemvilágba nyúlik.'

lelek_projection_168192911.jpg     Az ember tehát abban különbözik a szellemi lényektől (az angyaloktól), hogy test és lélek együttese. Az anyagot a bűn tette az enyészet tárgyává! Az ember teste, eredendően hasonlatos a feltámadott Krisztus testéhez, amely képes áthaladni a zárt ajtón. A megváltás és feltámadás által visszanyerjük testünk teremtett képességeit!

     Földi létében az ember teljesen abszurd lény, a mulandó testbe zárt örök életű lelkével. Ez az abszurditás viszont a bűn (az eredendő bűn) következménye.

     Az anyag múlandó, de a lélek, mint szellemi valóság, túlmutat az anyagi világon és lényegét tekintve halhatatlan, mert Isten szüntelenül életben tartja.

     A lélek bár láthatatlan, de aktív léte kétséget kizáróan irányítója az emberi életnek, a következtetésre képes gondolkodásnak és az egyedi személyiségnek.

De hol lakozik a lélek?

     A tudományos szocialisták kinevetik azokat, akik hisznek az emberi lélek halhatatlanságában, azt állítva, hogy lélek nem létezik, mivel nem látható a röntgenfelvételeken. (Ilyen egyszerű!)

     Mások arról vannak meggyőződve, hogy az emberi lélek biológiai energia, melyet tudományosan vizsgálni lehet. (Ilyen összetett!)

     Dogmatikus materialisták ragaszkodnak azon nézethez, miszerint a gondolkodás pusztán fizikai folyamatok eredménye. (Ilyen babonaság!)

     Az ateisták szerint a lélek csupán az emberi agy terméke vagy pusztán illúzió. (Ilyen káprázatos!)

     A keresztények szerint azonban a test és lélek egységes egész, s az agyi funkciók felett áll a lélek. (Ilyen egész − és kész!)

Telepathy2.jpg     Egyes "nagy gondolkodók" épp a leglényeget nem veszik észre, azt, hogy észleléseiket képesek (észre)venni, hogy az állatokéhoz hasonló agyukkal, mégis képesek következtetéseket levonni, gondolkodni és hipotéziseket felállítani! Ám ez a"következetességre" képes agy csak addig elmélkedik és érvel jól-rosszul, amíg él, utána már csak tény és igazság van, s az érvek megszűnnek!

"Lenni? vagy nem lenni? − kérdések kérdése!

Melynek nehéz, kétes, szép a megfejtése.

Nagy kérdés, amelyet ha mélyen vizsgálok,

Még több mélységeknek mélyére találok".

(Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága)

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek!

November 18-án, szombaton 19 órától 

Gyermekek és fiatalok imája lesz a békéért

a Budapesti Szent István Bazilikában. 

Az imát Mohos Gábor püspök atya vezeti. Az ima végén egyenként püspöki áldást ad minden jelen lévő gyermeknek és fiatalnak, testi és lelki gyógyulásukért imádkozva. 

Mindenkit: gyermekeket, fiatalokat,

idősebbeket is várunk szeretettel, 

hogy a béke nagy ajándékáért imádkozzunk ebben az egyre békétlenebb világban.

 

Emmánuel Közösség

Szeretetláng Mozgalom

Szociális Testvérek Társaságarf_kislany_kezeben_545.jpg

Szólj hozzá!


jelenesek_hiteles_545.jpg
cornacchiola-kalauz_200.jpg

 

      Az előző részben olvashattunk egy Bruno Cornacchiola nevű családapáról, aki teljes elvetemültséggel harcolt a Katolikus Egyház ellen. Különös gyűlöletet táplált a Mária-tisztelet, az Egyház és a pápa iránt, akit meg is akart gyilkolni. Ám, három gyermekével való kirándulása alkalmával a Tre Fontanie-i parkerdő barlangjában 1947. április 12-én megjelent neki a Szűzanya, jelenes_40_350.jpgfelszólította a megtérésre, a Katolikus Egyházba való visszatérésre, egyben felvilágosítva őt az Egyház tanításáról, az Evangéliumok hitelességéről és arról, hogy mennyire szükséges, hogy minden keresztény imádkozza a rózsafüzért!
     A Cornacchiola család számára a hivatalos nagy visszatérés napját május 8-ára tűzték ki. Ekkor Bruno és felesége hitvallást tettek, a Szentgyónás Szentségéhez és a Szentáldozáshoz járultak. Ily módon tértek vissza gyermekeikkel együtt a Katolikus Egyház közösségébe. Bruno nagyon megkönnyebbült, hiszen Jézus felmentette őt a bűnök súlya alól, melyek éveken keresztül egyre végzetesebben nehezedtek rá. Megtapasztalta a belső szabadságát, leírhatatlan öröm és nyugalom árasztotta el.
bruno-cornacchiolacsaladjaval_530.jpg     A világ fiai, érzéketlenek a bűnök iránt és a pokol felé húzó igazi súlyát, majd csak a Krisztussal való szembesülésükkor tapasztalják meg, de akkor már megváltoztathatatlanul! Ettől a nehezéktől mentesült Bruno a Bűnbánat Szentsége által! Nem csoda, ha vigyázott kegyelmi állapotára és rendszeresen járt gyónni s áldozni, mert már tudta, hogy a bűnben való élet a legtragikusabb állapot a földi ember számára.
     Cornacchiola továbbra is kalauzként dolgozott, de nap, mint nap imádkozta a rózsafüzért, olvasta a Szentírást, misére járt és részt vett a plébánia életében.
     Gyakran ellátogatott a Tre Fontane-i barlanghoz imádkozni, és elmesélni történetét a zarándokoknak. Bruno hamar rájött, hogy a megtérés nem egy egyszeri folyamat, hanem a szív átváltozása, amely egy életen át tart. E megtérés kiváltója maga Jézus, amelyet az ember beleegyezésével és állandó együttműködésével hajt végre. A mindennapi problémákkal teli életben hitéért küzdőként rájött, hogy mennyire aktuálisak Jézus szavai:
„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem minden nap!” (Mk 8,34), mert „Szűk a kapu és keskeny az út – melyet bizony kevesen találnak meg” (Mt 7,14).

grotta_1947_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

Az Ígéret Földjét, a démon akarata ellenére majdan az üdvösség Fénye ragyogja be
     Mind közelebb értek a mai Mexikó városához. A következő szállásuk a mai város bejáratánál volt már, ahol most Szent Antalnak van úti-kápolnája. Innen pedig abba a kerületbe vonultak, amely ma a Szent Pál város része. Eképpen vezette el őket bálványuk lassan arra a földre, ahol szándéka szerint fel kellett épülnie nagy városuknak. Ekkor már a közvetlen közelében jártak a keresett "jelnek".
0002_1.jpg     Miközben felkutatták a környéket, s amint az egyik helyről a másikra kóboroltak, a nád és gyékény között egy gyönyörű forrást találtak. Itt pillantották meg azokat a csodálatos dolgokat, amelyekről bálványuk már korábban hírt adott nekik papjaik révén. Az első, ami szemükbe ötlött, egy fehér boróka volt, annak a tövénél fakadt a forrás. Majd látták, hogy körös-körül minden fűz is fehér, nincs rajtuk egyetlen zöld levél sem, és fehér volt a nád meg a gyékény is. Míg ámulva gyönyörködtek, a vízből fehér békák és fehér halak buktak elő, és közöttük egypár fehér, gyors mozgású kígyó. A víz két szikla közt tört előre, és oly tiszta volt és szép, hogy nézni is gyönyörűség volt.  A boldogságtól mámorosan mondták: "Megtaláltuk már az ígéret földjét! Látjuk már a megfáradt azték nép jutalmát és a megnyugvását, nem kell többé epekednünk!"

       Már a következő éjszakán megjelent Huitzilopochtli az egyik őrzője álmában, és ekképp szólt: "Beláthatjátok végre, soha nem ígértem valótlant: megláttátok és felismertétek azokat a dolgokat, amelyekről meséltem. Ide is én vezettelek benneteket. Ámde várjatok, mert még többet is fogtok látni. Emlékeztek még, hogy megparancsoltam, öljétek meg Cópilt, nővérem a varázslónő fiát, tépjétek ki a szívét, és hajítsátok e tóba a gyékény és a nád közé, amit ti meg is cselekedtetek. Tudjátok hát meg, hogy a szív egy kőre esett, és egy fügekaktusz sarjadt belőle, egy hatalmas, gyönyörű kaktusz. Annak a csúcsán egy sast láthattok ott terjeszti szét gyönyörű, hatalmas szárnyait, ott éri a nap heve és a hajnali frissesség. Reggel menjetek el oda, és megtaláljátok. A helynek a Tenochtitlán nevet adom." (Ezt a felépült 300 ezer lakosú gyönyörű várost Cortezék lerombolták és ennek helyén áll ma Mexikó hatalmas városa. Tenochtitlánt, lásd alul!)
mexico1.jpg     Másnap reggel a pap egybehívatta a népet, férfiakat és asszonyokat, véneket, ifjakat és gyermekeket, kivétel nélkül. Mikor összegyűltek, eléjük állt és beszámolt nekik mindenről. Hosszú szónoklatban magasztalta istenük jóindulatát, amiben nap mint nap részelteti őket. Végezetül így szólt: "Itt a fügekaktusz helyén találjuk majd meg üdvösségünket, nyugalmunkat és békességünket!" Ezek a megtévesztettségből mondott szavak – az Egy Igaz Isten jóvoltából – megvalósultak 1531-ben, a Guadalupei Szent Szűz csodás megjelenésével!igy_szeret_engem.jpghistory1.jpg

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

phs_konferencia_2023_1_1.png

Szólj hozzá!

77_0_260.jpg     Albert a bajorországi Lauingenben született 1200 körül gróf Albert von Bollstädt néven. Lovagi családból származott, a szülei katonai vagy közéleti pályára szánták. 1223-ban mégis belépett a páduai domonkos rendbe, s ezzel kezdetét vette pihenést nem ismerő lázas tevékenysége. Egyszerre volt szerzetespap, politikus és egyháztanító, tanár és író, provinciális és regensburgi püspök, kutató és természettudós, híres prédikátor, filozófus és teológus.

Az utókornak csak halvány elképzelése van Szent Albert elképesztő sokoldalúságáról, munkabírásáról és tudásáról, melynek nem véletlen bizonysága, hogy Nagynak (Magnus), és Egyetemes Tudósnak (Doctor universalis) nevez az utókor.

Rendi főiskolákat alapított, és professzora volt a párizsi egyetemnek.10867340173_535.jpg

Teljes egészében máig is feltáratlan és publikálatlan életművében polihisztorként kora szinte minden tudományával foglalkozott: orvostudománnyal, állattannal, növénytannal, fizikával, mechanikával, kémiával, földrajzzal, geológiával, ásványtannal, csillagászattal és az alkímiával. De igazán ismertté Arisztotelész műveinek kommentárjaival vált.

Rosszakarói már-már az ördöggel való cimborasággal vádolták, vagy olyan találmányokat tulajdonítottak neki, mint a puskát, a puskaport, az órát és más hasonló szerkezeteket, sőt, hogy szerkesztett egy olyan robotembert, amely úgy tudott dolgozni és beszélni, mint egy igazi ember.

Ezek persze légből kapott vádak voltak, melyeknek alapul szolgálhatott, hogy télen is képes volt friss zöldséggel és gyümölccsel kínálni vendégeit! Ennek viszont egyszerű magyarázata volt, mégpedig a fűtött üvegház stb.

Jó megfigyelőképességéhez tudományos pontosság társult, ezért tudott olyan mélységekig behatolni a természet titkaiba, s ért el olyan eredményeket, melyek előtt nemcsak a kortársak álltak meg ámulattal, hanem ma is tiszteletet parancsolnak.

Ha valaki igazán látja Albert életét, önkéntelenül is fölmerül benne a kérdés, hogy egyetlen ember hogyan volt képes minderre? Hogyan élhetett ilyen megterheléssel és ilyen szellemi feszültség közepette? Tetterejének és termékenységének titka mély imádságos életében, Istennel való kapcsolatában rejlik.

Teológusként tanítványa, Aquinói Szent Tamás túlszárnyalta és háttérbe is szorította. 1280. november 15-én halt meg Kölnben, sírja ma is ott található. 1622-ben XV. Gergely boldoggá-, XI. Pius pápa 1931-ben szentté és egyháztanítóvá avatta, 1941-től a természettudósoknak, filozófusoknak, tudósoknak, diákoknak, Katolikus Ifjúsági Világtalálkozónak védőszentje lett.

Hogy mi a tanulság számodra, kedves Olvasó?

Az, hogy az emberi géniusz sokkalta többre képes, mint amit "kihoz magából"! Tanulhatsz és taníthatsz, kutathatsz, dolgozhatsz,

de mindent Isten dicsőségére és az egész emberiség javára tégy!

1115albert_535.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg3fontane0530.jpg     Május 6-án elment a jelenési barlangba azzal a forró kéréssel és hatalmas vágyódással, hogy újból találkozhasson Máriával, hiszen, aki csak egyszer is látta a Szeplőtelen Szüzet, élete végéig vágyakozik Őt látni.
image_200.jpgAmint a barlanghoz ért, azonnal térdre esett és imádkozni kezdett. Egy pillanat múlva a barlangban különleges fény támadt, melyből a Szűzanya alakja tűnt elő. Mária nem mondott semmit, csak mosolygott és szeretettel nézett Brunóra, akinek ez volt a legnagyobb jutalom és megerősítés abban, hogy reménykedhet, hogy az igaz utat járja.
     Aggódó felesége egyik nap megkérdezte tőle:
‒ Mi van veled? Szemmel láthatólag egyre csak fogysz!
‒ 17 nap telt el a jelenés óta és én továbbra sem találom azt az atyát, akire a  Madonna utalt – válaszolta Bruno.
     Csak a beszélgetés után jött rá, hogy a közeli templomukból eddig még nem beszélt senkivel. Azonnal elindult hát a plébániájukra. Amikor észrevett egy fiatal atyát, aki éppen a sekrestyéből lépett ki, megragadta reverendáját és megkérdezte:
„Elbeszélgethetnék az atyával? És akkor végre megérkezett a várt válasz, melyet Mária adott át neki:
‒ Ave Maria fiam, mit óhajtasz?
‒ Protestáns vagyok, de szeretnék katolikus lenni – mondta Bruno. A fiatal pap egy idősebb atyára mutatott a sekrestyében, mondva:
‒ Ő a segítségedre lesz!
cornacchiola-don-frosi250.jpg     Bruno majdnem sírva fakadt. Íme a pap, akiről a Szűzanya beszélt. Ez egy olyan atya volt, aki már sok protestánsnak segített a Katolikus Egyházhoz való visszatérésben, annál is inkább, mert egykor maga is protestáns volt!
     Mellesleg, évekkel ezelőtt, pont ezt az atyát dobta ki házából, amikor az vízkereszti házszentelést ajánlott a családnak.
     Most letérdelt előtte és röviden elmondta átalakulásának történetét. Az atya meghatódva ölelte át és megígérte segítségét Cornacchiolanak és családjának, hogy néhány hittanóra segítségével előkészíti őket a   Katolikus Egyház közösségébe való visszatérésükre. Ettől kezdve, Bruno visszanyerte nyugalmát.


       Ó Kinyilatkoztatásbeli Szűz könyörögj érettünk
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.


1 komment

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

Borzalmak a végső kimerülésig
p1010151.jpg     A bálvány parancsa értelmében üzentek a királynak, hogy hódoljon és áldozzon a lánya előtt. A király elfogadta a meghívást, kérette előkelőit, megparancsolva nekik, hogy a legszebb áldozati ajándékokat gyűjtsék össze, felajánlandó lányának, a mexikánok istennőjének. Ezekkel megrakodva érkeztek meg az aztékokhoz, akik a lehető legnagyobb pompával fogadták és megvendégelték őket, majd elmondták üdvözléseiket. Miután kipihenték magukat, az aztékok bevezették a királyt Huitzilopochtli bálvány termébe, ahol a királylány bőrét magára öltött ifjú állt.
     A király belépett a bálvány félhomályos lakába, ahol meg is kezdte szertartásait. Pompás kismadarak nyakát metszette el áldozat gyanánt, és finom ételeket, tömjént, virágot és más szokásos ajándékokat helyezett az istenek lába elé. És mert a helyiség sötét volt, mindaddig nem látta, kinek mutatja be az áldozatokat, mígnem egy égő parázstartóba tömjént nem szórt, ami fellobbant. A láng megvilágította a helyet, ahol a bálvány és lánya bőrébe burkolt ifjú állt.
     A király rádöbbent a kegyetlen gaztettre, rémülten kiejtette a kezéből a füstölőt és kirohant kiáltozva: "Ide hozzám alattvalóim, toroljátok meg az aztékok irtóztató gonosz tettét! Megölték a lányomat és lenyúzott bőrét egy szolgára adták, engem pedig rábírtak, hogy előtte hódoljak. Vesszenek, pusztuljanak ezek az átkozottak, elvetemült szokásaikkal együtt, hogy írmagjuk se maradjon, de még emlékük se!"
guerrerosaztecasarqueroqa3.jpgAz aztékok fel voltak erre készülve. Az asszonyok a gyermekeikkel bemenekültek a tóba. Ám a culhuacániak gyors üzenetet küldtek városukba, mire az egész nép fegyverrel a kézben tódult ellenük. A küzdelemben az aztékok csaknem elveszítették a lábuk alól a talajt. Az asszonyok meg a gyermekek kétségbeesett jajveszékelésbe kezdtek, de a férfiak nem csüggedtek, hanem újult erővel lendültek a harcba, és elárasztották az ellenséget szigonyszerű dárdáik záporával, és ezzel oly nagy veszteségeket okoztak, hogy a culhuacániak meghátráltak.
     Ettől kezdve az aztékok egyre kijjebb nyomultak a tóból, majd megvetették a lábukat a szárazföldön, és elvonultak pihenni a tó mentén. Az asszonyok meg a gyermekek a gyékény és nád közé húzódva, a félelemtől szorongva, rimánkodtak, hogy hagyják őket meghalni, mert már nem bírják tovább. Huitzilopochtli isten látván népe csüggedését, még azon az éjjelen felszólította az őrzőit, hogy vigasztalják és bátorítsák az embereket, mert ez a szenvedés az ára annak, hogy később annál elégedettebbek és boldogok legyenek. Egyelőre pihenjenek egy keveset azon a helyen. A papok megvigasztalták a népet, s így valamelyest visszatért az élet.

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A fenti, biztató kijelentést Jézus tette Natália nővérnek! 

Az alábbiak pedig a Szeretetláng üzenetéből:

Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg! Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni, ez Szívem Szeretetlángja. A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által (esdettem ki a mennyei Atyánál). (Vö. I/37 és 39)

 orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_4.jpg

1 komment

A Magyar Országgyűlés 2011. szeptember 26-án egyhangúlag, 339 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Ezzel lehetőséget teremtett arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentő magyar nyelvre.
 
Neves személyek a magyar nyelvről
 
Arany János ezt írta szomorúan : 
    "Kisütik, hogy a magyar nyelv 
     Nincs, nem is lesz, nem is volt, 
     Ami új van benne mind rossz, 
     Ami régi, az meg tót."
 

Jókai Mór pedig elegáns és maró gúnnyal tiltakozva ezt írta: "Csak azt mondhatom: a magyarok nyelve mindig magyar volt." 

Széchenyi István: „Az egészséges nemzetiségnek... egy főkísérője a nemzeti nyelv, mert míg az fennmarad, a nemzet is él, bármi sínylődve is sokszor... , de ha az egyszer elnémul, akkor csak gyászfűzt terem a hon, mely a voltakért szomorúan eregeti földre... lombjait." (Hitel)

Czakó Gábor: A magyar nyelv toldalékoló és van egy sajátos szerkezete. Alapeleme a gyök, mely sokfelé képes elágazni, számos szót létrehozva, és úgy épülnek fel a magyar szavak, mint a növény. A magyar filozófiai nyelv, annak ellenére, hogy nincsenek híres filozófusaink, mint a németeknek, de a mi filozófusaink az írók, költők. A magyar, mivel gyökrendű nyelv, nem szakadt nyelvjárásokra, bizonyos gyökökből 500–1000 szó is származott, ami azt jelenti, hogyha egy szó meg akarna változni, akkor az összes többinek meg kéne változnia és ezért a magyar sokkal lassabban változik, mint a többi nyelv.

Grimm a meseíró szerint (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."
 
George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."
 
Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."
 
Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)
 
Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.) Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medencei ősi volta mellett is kiáll. A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.
 
Isaac Asimov sci-fi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."
 
nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni. (VARGA CSABA: Mire lehet büszke a magyar)
 
Kőrösi Csoma Sándor: „...ha majd a magyar tudósok  a szanszkrit irodalom bővebb ismereteire tesznek szert, csodálkozándanak azon, mekkora rokonság van e régi nyelv és a mi anyanyelvünk között. A magyarság sok régi emléke megtalálható itt, amelyeket az elhagyott helyeken ma már hiába keresünk.”
 
Sir Bowring John (1792-1872): "A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül különleges módon fejlődött és szerkezete visszanyúlik arra az időre, amikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. Egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, harmonikus összeilleszkedéssel, ruganyos erős hangzatokkal. Az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberiség történetére és múltjára utal. Az eredete kimutatható, meglátszanak rajta az idegen, különböző nemzetektől származó rétegek, melyek összességéből kialakult.
Ezzel szemben a magyar nyelv egy tömör kődarab, melyen az idők viharai a legcsekélyebb karcolást sem hagytak. Nem olyan, mint egy naptár, mely a korral változik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsőségesebb emlékműve egy nemzeti egyeduralomnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok nem tudnak megoldani, azt mellőzik, mind a nyelvkutatásban, mind a régészetben. A régi egyiptomi templomok mennyezete - mely egyetlen szikladarabból készült - megmagyarázhatatlan. Senki sem tudja, honnan származik, melyik hegységből vágták ki ezt a furcsa, bámulatos tömeget. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. A magyar nyelv eredete ennél sokkal csodálatosabb tünet. Aki megfejti, isteni titkot kutat, és a titok első tétele ez: Kezdetben vala az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige."
 
Giuseppe Mezzofanti (1774-1849) bíboros, a nyelvtudományok legnagyobb tudósa, aki élete vége felé ötvennyolc nyelven írt és százhárom nyelven beszélt, ismerve minden hangárnyalatot és nyelvjárást, a következőket felelte mosolyogva, amikor megkérdezték tőle, melyik nyelvet tartja a legszebbnek: ő a saját anyanyelvével, az olasszal szemben elfogult és azt tartja legszebbnek. De hozzátette egy kis gondolkozás után, hogy az emberi gondolat érzelmek közvetítésére szolgáló nyelvek közül, egy kevéssé ismert nyelv, a magyar az, amelyet legkifejezőbbnek tart. "Tudja melyik nyelvet tartom az olasz és a görög után, minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, egy feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, úgy látszik, maguk sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában..."
 
Chevalier de Berris (1817-1865) francia nemes ezt írta a magyar nyelvről: "Egészen különös ez a nyelv, kissé talán nehéz is. De mindevvel nem törődve, megtanultam, mert jól csengő. Az általam ismert nyelvek közül a legszebbnek és legtisztábbnak tartom. Különösen, ha egy hölgyet hall beszélni az ember, akkor vele együtt a nyelvbe is bele kell szeretni."
 
Brockhaus Lexikon: "A magán- és mássalhangzók szép aránya, a hangok finom árnyalása, minden szótag egyenletes és tökéletes képzése és a magánhangzó-illeszkedés harmóniája pompássá és férfiassá teszik ezt a nyelvet."
 
Nicholas Lezard kritikája Szerb Antal Utas és holdvilág c. regényéről a The Guardianban: "A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak műveik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el őket."
Luitprant cremonai püspök 910-ben írja, miután a magyarokkal egy éven át állandó érintkezésben volt: "gens hungarorum videlicet christiana..." azaz "a Magyar Nemzet nyilvánvalóan keresztény".
Enrico Fermi olasz atomfizikus (1901-1954) - amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak! Magyaroknak nevezik őket."
+++
Egy szó mint száz, a magyar nyelv ősnyelv! A legkevésbé sem finnugor vagy kechua eredetű. A bármely nyelvben fellelhető szóegyezés csupán a magyar ősiségét igazolja!

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpgimage_200.jpg     1947. május 22-e és 30-a között Bruno Tre Fontanéba ment. A rózsafüzér imája alatt megjelent neki a Szűzanya. Cornacchiola szomorúan észlelte, hogy a barlang elhanyagolt, és újból tisztátalan találkák és bűnbeesések helyszíne lett. Ezért írt egy felszólítást, melyet a barlang előtt függeszt ki. „Ne szentségtelenítsétek meg ezt a helyet tisztátalan bűnökkel! Aki bűnben él, bűnét hagyja a Kinyilatkoztatásbeli Szűz lábánál, menjen gyónni és töltekezzen az irgalmasság forrásából! Mária minden bűnösnek jóságos anyja. Ez az, amit velem, bűnös emberrel is megtett, holott a Sátán harcos szolgája voltam, egy protestáns szektában, az Egyház és Szűz Mária ellenségeként élve.
     Ezen a helyen 1947. április 12-én nekem és gyermekeimnek megjelent a Szűzanya azt kérve, hogy térjek vissza a Római Katolikus és Apostoli Anyaszentegyház kebelébe, amelynek törvényeit aztán Ő maga ismertette velem. A Végtelen Isteni Irgalmasság így nyert meg engem, elszánt ellenfelét, aki most lábaihoz borulva esdeklek megbocsátásért és a kegyelemért. Szeressétek a Szent Szüzet, mert Ő mindannyiunk szerető édesanyja és szeressétek az Egyházat is gyermekeivel együtt! Védő köpenyét Ő tárja fölénk s véd meg bennünket az ördögi tettek elburjánzásától a világban. Imádkozzatok sokat, és akkor el tudjátok hessegetni magatoktól a test csábításait. Imádkozzatok!”
testemunho_por_escrito530.jpg     Pár napon belül ez a felszólítás a rendőrségre került, és hamarosan megkeresték a szerzőt. Kihallgatták Brunót és gyermekeit, megállapítva, hogy igazat beszélnek. Az Il Messaggero, Il Popolo, Il Giornale d’Italia napilapokban megjelent, jelenésről szóló cikkek után tömegével kezdtek jönni a zarándokok a jelenés barlangjához Tre Fontanéba.
     A Szűzanya megjelenését követően Bruno Cornacchiola élete egyre több nehézségbe ütközött, nagy megpróbáltatásokkal, bár a természetfeletti élmény továbbra is tükröződött a tekintetén és viselkedésén.
Ugyanakkor Bruno, valóságosan a lélek sötét éjszakáit élte meg, mivel egyre csak arra a jelre várt, amelyet a Szeplőtelen ígért neki.
     Bár már nem volt protestáns, de a Katolikus Egyház közösségéhez sem tért még vissza hivatalosan. Ezért nem is gyónhatott, hanem szívében hordozta bűnei súlyát, a fájdalmat, a lelkiismeret furdalást, a bizonytalanságot.
A Szűzanya utasítása alapján minden papot, akivel találkozott megkérdezett – utcán, villamoson vagy a templomban, azonnal feltette a kérdést: „Beszélhetnék az atyával?” De a válaszok különböztek attól, mint amit a Szeplőtelen adott át neki. Múltak a napok és Bruno egyre inkább magában kereste a hibát, hogy képtelen megtalálni azt a papi személyt, akiről a Szűzanya beszélt neki. Frusztráltan, kedvetlenül, egyre rosszabbul érezte magát, végül már munkába sem ment.

verginee-delle-tre-fontane530.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

A szörnyűségek kegyetlen bálványa
++Guadaluperzemios.jpg     Nagyszerű települést építettek, templommal, házakkal és szépen megművelt földekkel. Nem is láttak hiányt semmiben, és sokasodni kezdtek. Évnyi idő után, a culhuacániak úgy vélték, hogy már csak kevés azték lehet életben a sok mérges csúszómászó jóvoltából. Királyuk így szólt: "Menjetek és nézzétek meg, mi történt a mexikánokkal, köszöntsétek a nevemben a túlélőket, és kérdezzétek meg tőlük, hogy elégedettek-e a hellyel, amit kaptak?" Elmentek a hírnökök és vidám, elégedett népességre bukkantak. Földjeik gondosan műveltek voltak, állt már istenük temploma, a házakban nyársakon és fazekakban kígyókat sütöttek-főztek.
     Az aztékok kifejezték nagyfokú elégedettségüket és hálájukat a kegyes király iránt. De két kérés továbbítását kérték a követektől: legyen szabad belépniük a király városába, hogy ott kereskedjenek, azonfelül a király egyezzen bele, hogy lányával való házasság révén a két nép rokoni kapcsolatba kerülhessen egymással.
     A hírnökök az aztékok kitartásáról és megsokasodásáról szóló hírekkel tértek vissza a királyhoz. Elmondták mit láttak, és hogy mit kérelmeztek. A király álla leesett a csodálkozástól, mert ehhez fogható dologról még nem hallott, ám az aztékoktól való félelme megerősödött benne. A király így szólt embereihez: "Ezt a népet erősen óvja az istene. Amilyen gonoszok, olyan gonoszak a fortélyaik is; hagyjátok tehát őket és ne tegyetek nekik semmi rosszat, nehogy magunkra haragítsuk őket."
gtenoch4.jpg     Ettől kezdve az aztékok szabadon kereskedtek Culhuacánban és fokozatosan rokonságba kerültek velük; testvérként, rokonként bántak egymással.
A békével és nyugalommal azonban Huitzilopochtli elégedetlen volt, mert úgy találta, hogy a béke nem kedvez szándékai megvalósulásának, elővette hát a véneket és őrzőit: "Keresnünk kell egy asszonyt, akit a viszály asszonyának nevezhetünk, később pedig az én nagyanyámnak. Az ígéret földje még odébb van. Ám ezt a vidéket pedig háború és halál árán kell elhagynunk, fogjunk végre fegyvert, ragadjuk meg a nyilakat és az íjakat, a pajzsokat és a kardokat, mutassuk meg vitézségünket. Nosza lássátok el magatokat minden szükségessel a védelemre és az ellenég megtámadására. Cselekedjetek a következőképp: menjetek el Culhuacán királyhoz és kérjétek el tőle a lányát, hogy engem szolgáljon. A király oda is adja nektek a lányt és ő lesz a viszály asszonya, amint később majd meglátjátok."
     Az istenük iránt mindig engedelmes aztékok legott elindultak a királyához és elébe tárva jövetelük okát, hogy lányát uralkodójuk feleségéül és istenüknek nagyanyjául kérjék. A király, minthogy tetszett neki a kérés, beleegyezett, a mexikánok pedig nagy tisztelettel magukkal vitték a lányt, mindkét fél legnagyobb megelégedésére.
Aznap éjjel, hogy a lányt a trónjára ültették, a bálvány újabb beszédet intézett őrzőihez és papjaihoz: "Megmondtam már nektek, ez az asszony lesz a viszály asszonya a köztetek és culhuacániak között! Hogy ez beteljesedjék, az a rendelésem, hogy a lányt öljétek meg és áldozzátok fel nekem, mert mától fogva őt a nagyanyámnak tekintem. Nyúzzátok le a bőrét egészben és adjátok rá egy előkelő ifjúra és öltöztessétek fel a lány ruháiba. Ezt követően hívjátok el az apját a királyt, hogy jöjjön el hódolni az istennő lánya előtt, és mutasson be neki áldozatot." Úgy is történt minden (az asszonyt később az aztékok Tod nevű istennőjükként tisztelték, s a neve azt jelenti "a mi nagyanyánk".)

lneadebatallaaztecaem7.jpg

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

A Magyar Szentek kultusza és példaként való állítása a nemzeti önazonosság kifejeződése. Az Országalapító zsolozsmás himnusza ezt a formálódó közösséget szólítja meg:

Magyar hazánk, te jó Anya,
Fiad dicsérd ma, őt dalold,
Zengjen a himnusz dallama
Hozzá, ki mindig pártfogolt.

Szentjeink közös jellemzője – akár magyarnak születtek, akár más országokból érkeztek a Kárpát-medencébe –, hogy fontosnak tartották a földi haza sorsát, felelősséget vállaltak és áldozatokat hoztak érte. Méltó tehát, hogy november 13-án együtt ünnepeljük őket: üdvözültjeink jól vagy kevésbé ismert és névtelen seregét, valamint azokat, akik reményteli jelöltjeink a boldoggá és szentté avatásra.

A közös ünnep előzménye egy régi, november 6-i megemlékezés, az egyházmegyék ereklyéinek ünnepe. A püspöki kar a magyar mindenszentek új ünnepének tartalmát 1970-ben így jelölte meg: „Eredetileg azokat a szenteket ünnepeltük, akiknek ereklyéit templomainkban tiszteljük. Az új ünnepnapon nemcsak rájuk emlékezünk, hanem mindazokra a szentekre, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Vannak köztük olyanok, akiket a népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt” (Szent Zsolozsma IV. köt.). Forrás felhasználásával)

     A mai napon tehát mindazokra az ismert és ismeretlen szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de Istenért, Hazáért, e földön szentként éltek vagy szenvedtek vértanú halált! Közéjük soroljuk az 1956-os Magyar Hősöket, akik vérüket áldozták Édes Magyar Hazánkért, az ateista kommunizmus felszámolásáért!

A Magyar Szentek és Vértanúk vére a magyar földet szentelte meg

– illő és üdvös tehát –, hogy e földből sarjadjon ki a

Nagy Magyar Engesztelés Világjobbító Műve! 

magyar_szentek.jpg

 

a forradalom_aldozatai.jpgSzólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg     Az első dolga az volt, hogy gyermekeivel elkezdték a barlangot alaposan kitakarítani. Később így emlékezett erre: „Ahogy elkezdtük tisztogatni a barlangot, a föld illatossá vált, de még a felszálló por és a barlang fala is! Ó milyen csodálatos, mennyei illat volt! Ez az élmény engem sírásra késztetett, a gyermekek pedig örömmel hangoztatták, sőt énekelték, hogy »láttuk, láttuk a Bella Szinyórát«!”
cornacchiola-grotta_3fontane530.jpg     Amikor befejezték, így szólt gyermekeihez, a visszafogott könnyektől még mindig hunyorogva: „Mindig azt hangoztattam, hogy a tabernákulumban nincs ott Jézus, és hogy ez csak a papok által kitalált hazugság. Márpedig, ezzel nem mondtam igazat! Most megmutatom nektek, hol van a mi üdvözítő Jézusunk!”
s_pal_vertanusaganak_temploma530.JPG     Ezt követően, mindannyian lementek a dombról a közeli Tre Fontanéban lévő trappista apátsághoz – a Szent Pál apostol mártírhalála helyén épült templomba.
Amikor beléptek, egy pillanatig mindnyájan döbbent hallgatásba burkolóztak, majd Bruno oldotta fel a csendet, rámutatva a tabernákulumra és így szólt:
tre_fontane_roma_fc530.jpg„A  Gyönyörű Asszony a barlangban azt mondta nekem, hogy itt van Szent Fia Jézus, aki az emberiség Megváltója! Korábban azt mondtam, ebben ne higgyetek, ezért tiltottam meg nektek, hogy imádkozzatok. Nagyot hibáztam, most már biztosan tudom és tudjuk, hogy Jézus itt van. Imádkozzunk és imádjuk Őt!”
     Erre Isola csendesen így szólt:
‒ Ha Jézus valóban itt van, akkor imádkozzunk Hozzá!
    Az apa bűnösségének tudatában szorongva kérdezte:
‒ Hát miféle imádságot tudsz?
    Isola erre így felelt:
‒ Én tudom az Üdvözlégy Máriát.
‒ Hol tanultad? ‒ kérdezte az apja.
‒ Az iskolában! Te otthon megtiltottad, de az iskolában mindig együtt imádkoztam a többiekkel. Így én is megtanultam.
    Bruno megindultan felelte:
‒ Ha tudod, akkor csak mondjad kislányom és mi majd mondjuk utánad!
    Ezt követően együtt imádkoztak.
    Az ima végezetével Cornacchiola gyermekeivel hazatért, otthon felesége, Jolanda észrevette, hogy férje sápadt és szeme könnyes a meghatottságtól. Rákérdezett: „mi történt veled?” „Láttuk a Szűzanyát” – válaszolta Bruno.
Valahogy ekkor döbbent rá, hogy eddigi életében milyen fájdalmakat okozott a feleségének. Gyakran verte, csalta őt, még a Szűzanya megjelenése előtti éjszakát is házon kívül töltötte a barátnőjével.
    Szörnyű bűneit felismerve, Cornacchiola térdre esett felesége előtt és sírva kérte a bocsánatát. A meglepett és elérzékenyült Jolanda szintén térdre esett, Bruno pedig így szólt: „Tiszta szívből kérlek, bocsáss meg a hűtlenségemért, és a neked okozott szenvedésekért, a megaláztatásokért, melyeket elkövettem. Nagyon sok rossz dolgot tanítottam neked, káromoltam az Eucharisztiát, a Szűzanyát, a pápát, a papságot és a Szentségeket. És látod, egy ilyen hitvány bűnösnek jelent meg a Szeplőtelen Szűz Mária.”
Összeölelkezve mindketten sírva fakadtak és életükben először megpróbálták közösen elimádkozni a rózsafüzért.
Így, a közös ima és a kölcsönös szeretet egységében maradtak egészen reggelig. Annyira, de annyira szerették egymást, amire csak az Istenben egyesült lelkek képesek! Mert, akik istentelenül élnek, azok csupán a felszíni műöröm érzetét vélik boldogságnak, ám ez csupán halvány árnyéka az igazinak, mert Isten a Szeretet és az Örökkévaló, minden más talmi és mulandó!

_bruno_c_1.jpg

Szólj hozzá!

worship_crowd-novemberben_535.jpgA bizalommal teli kérés meghallgatása

Jézus szavai: „Kérjetek csak sokszor és sokat! Ahányszor és amennyit kértek, annyiszor és annyit kaptok. Sőt, ha látom bizalmatokat, kéréseiteket megduplázva teljesítem. Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. Ha látom bizalmatokat, akkor máris leköteleztetek, és ez azt jelenti, kifoszthattok, ahogy csak akartok, Én nem zárkózom el. Szívem szeretetével elétek állok: itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket”. (II/110)

„Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (II/106)

Jézus reménykeltő szavai: „A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94) Ezért mondjuk tehát mindennap: Jöjjön el a te országod, amiként a zsoltáros szavait is „Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: újítsd meg a föld színét.” (7. zsoltár)

És ehhez kedves Olvasóim, valóban az egész emberiség összefogó ereje szükséges, mert látható és érezhető módon fenn áll a tömeges elkárhozás veszélye!

Mentsük tehát a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, akik természetfeletti segítséget nyújthatnak a világ megújításában! 

_eszkozok_535.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

A hazugság atyjának ármánykodása
Guadalupepelota.jpg     A tengernyi ellenség láttán az asszonyok és a gyermekek kiáltozásban és jajveszékelésben törtek ki. Ám a férfiak nem vesztették el a fejüket, hanem megkeményítették szívüket és szembeszálltak az ostromlókkal. Már az első összecsapásnál fogságba esett az azték főkapitány, de a többiek nem csüggedtek, hanem istenükhöz, Huitzilopochlihoz fohászkodtak, közrefogták az asszonyokat, gyermekeket és öregeket, s átverekedték magukat a chalcák seregén. Atlacuehuacan városáig nyomultak, amit elhagyottan találtak és sietve megerősítettek. A chalcák meg a többiek szégyenükben meg sem próbálták üldözőbe venni őket. Beérték annyival, hogy a foglyul ejtett vezért megölték. Az Aztékok az elfoglalt városban rendezték a soraikat, és ellátták magukat fegyverekkel. Itt találtak ki egy szigonyhoz hasonló fegyvert, amit úgy neveztek el, hogy adad, a várost meg Adacuehuacánnak. Felszerelkezvén az új fegyverzettel, elindultak a tó mentén, mígnem Culhuacan alá nem értek. Ott Huitzilopochtli megnyilatkozott papjainak: "Papjaim és őrzőim, látom vesződségeiteket és szorult helyzeteket, de ne csüggedjetek, mert éppen azért jöttetek ide, hogy arcotokat és melleteket az ellenségnek fordítsátok. Most küldjetek követeket Culhuacán urához, és minden esedezés és udvariaskodás nélkül annyit kérjetek tőle, hogy jelöljön ki számotokra egy helyet, ahol meghúzhatjátok magatokat és kipihenhetitek a fáradalmakat. Lépjetek elé bátran, tudom mit beszélek. A szívét meglágyítom, és ti fogadjátok el amit kínál, akár jó akár rossz az a terület. Azon a helyen állítsátok fel táborotokat és várjatok türelemmel, míg elérkezik a vigasztalódás és megnyugvás órája." Az aztékok bíztak bálványukban és nyomban hírnököket küldtek g322_00_2.jpgCulhuacán urához, akinek színe elé érve előadták békés kérésüket, hogy városalapításra alkalmas kellő helyet és némi földet is adományozzon népüknek, ahol vethetnek és arathatnak, hogy legyen tápláléka asszonyaiknak és gyermekeiknek.
     Culhuacán királya igen nyájasan fogadta az aztékok követeit, elszállásolta és igen jól tartotta őket, míg előkelőivel és tanácsadóival megtanácskozta a kérést. Ám azok hevesen ágáltak ellene, és ha a király kifejezetten nem veszi a pártfogásába az aztékokat, semmiképp sem fogadták volna be őket. Heves viták után, átengedték nekik Tizaapan környékét, a "fehér vizek helyét". De emögött álnok szándék lapult, a hely ugyanis egy kígyóktól és mindenféle mérges férgektől hemzsegő hegy lábánál feküdt, ahonnan időről időre szétrajzottak a környékre, emiatt is volt lakatlan. Az aztékok örömmel el is foglalták a vidéket.
     Alig kezdtek azonban a táborépítéshez, elárasztották őket a veszedelmes férgek, amitől nagyon megrémültek. De bálványuk megmutatta, hogyan győzhetik le őket és miképp készíthetnek belőlük kitűnő élelmet. Aztán a mexikánok úgy rákaptak a kobrákra és viperákra meg a nyüzsgő pondrókra, hogy rövid időn belül végeztek valamennyivel.

Guadalupekwiat.jpg

Szólj hozzá!

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg

      Minden kétséget kizárva Mária tudatosította Brunóban, hogy sok lelki kínlódással teli nehézségen fog átmenni, sokan nem értik majd meg – de félnie nem kell, mert Ő maga fogja körülvenni anyai gondoskodásával.
Brunó bár lelkében teljesen megrendült, mégis alig fogta fel a történteket. A gyermekein csak annyi látszott, hogy kissé meg vannak illetődve. image220.jpgA  beszédből semmit nem hallottak, de az élmény teljesen áthatotta őket.
A 7 éves Carlo felkiáltott: „Nézd apa, még látszik a zöld palástja” – és kitárt karokkal szaladt a barlanghoz a távolodó Szűzanya után; azonban neki ütközött a sziklának és fájdalmában sírva fakadt.
Amikor a három gyermek érzékei visszatértek normális állapotukba, mindegyik azt kérdezte apjától: „Ki volt ez a Gyönyörű Asszony? Miről beszélt veled?" 
     Az apa kicsit kivárt, nehogy elsírja magát, majd így válaszolt:
– Ő volt a Szűzanya. Később mindent elmesélek nektek – mondta Bruno sápadtan –, mert még mindig a mennyei élmény hatása alatt volt.
Aztán, mintha szeretett volna még egyszer megbizonyosodni róla, hogy mindez nem volt álom, elkezdte kikérdezni gyermekeit arról, hogy mit láttak.
     Elbeszélésükből kiderült, hogy ugyanúgy látták a „Gyönyörű Asszonyt”, de ők a beszélgetésből nem hallottak semmit. Cornacchiolának mindez azért is jelentett fokozott bizonyságot, mert egyáltalán nem értette, hogyan részesülhetett ilyen bűnös létére, a Szűzanya megpillantásának isteni kegyelmében.vergine_da_revela_o530.jpg

Szólj hozzá!

worship_crowd-novemberben_535.jpgA betegség elfogadása és felajánlása

Jézus szavai: „A betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám. Egyetlen kérésükkel a lelkek tömeges megmentését eszközölhetik ki. Ha a betegek szenvedéseiket felajánlják, ez a sátánt megvakítja, és ezáltal a lelkek az üdvösség útjára lépnek”. (II/102)

A mindennapi munkánk felajánlása

A Szűzanya szavai: „Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy mind jobban és mind nagyobb területre terjedjen ki a sátán megvakulása. A sok kegyelmet, melyet nektek nyújtok, mind jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni!”. (II/36)

Az Úr így szólt Szent Fausztinához: „Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságommal szemben.” (Irgalmasság napló 1226)

(folyt.)

_corazon_de_maria_535.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

Küzdelem és szenvedés a semmiért
Aztlan.jpg     Amint a tó vize elfolyt, a vidék ugyanolyan száraz lett, mint korábban. Látták, hogy a hely újra terméketlenné vált és úgy vélték, hogy istenük már megengesztelődött, tehát tanácsot kértek tőle. Ő azt parancsolta, hogy bontsanak tábort és induljanak. Vándorlásuk során a nagy México-tó felé közeledtek, de valahogy cikk-cakkban és széltében-hosszában távolodva ismeretlen végcéljuktól, hiszen az eredeti indulási pontjuktól légvonalban az egy hónapnyi járásra volt tőlük!. Ezzel szemben 40 évig vándoroltak, hihetetlen szenvedések, harcok, viszontagságok és emberveszteségek közt, mert a "jótevőjük" maga volt a sátán, a "hazugság atyja" aki a legkevésbé sem akarja az emberek földi boldogságát, még kevésbé az örök üdvösségét.
     Tehát szedték a sátorfájukat, időnként megállva, vetettek és arattak, anélkül hogy komoly összeütközésbe kerültek volna az arrafelé lakókkal, de ez nem volt mindig így, ezért éberen és harcra készen haladtak előre. Végül eljutottak egy Chapultepec nevű kis hegyhez – jelentése a sáskák hegye. Félelem és aggodalom vett rajtuk erőt, mert a hírhedt tepaneca nép uralkodott ott azidő tájt a többi nép felett. Városuk és székhelyük Azcapotzalco volt, ami "hangyabolyt" jelent. Csupa "biztató" név, megkérdezték tehát istenüket, hogy mitévők legyenek. Válasza az volt, hogy várják ki az eseményeket, ő majd idejében szól és inti őket, mindenesetre nem ez az a hely, amit lakóhelyül kiválasztott, bár az sincs már messze. (Talán ebben az egyben soha nem hazudott, hiszen ha ez esetben is egyenesen odairányította volna őket, akár egy-két héten belül megérkezhettek volna!) A bálvány válasza félelemmel töltötte el őket és sietve vezért és kapitányt választottak a legkiválóbbak közül, aki majd a harci stratégiát megszervezi. A férfiak éjjel-nappal őrséget álltak, a nők és a gyerekek pedig, a sereg közepén helyezkedtek el, miközben nyilakat, hajítódárdákat, parittyákat meg egyéb harci eszközöket készítettek. Annál is inkább szorongtak, mivel a környező számtalan népből egy sem mutatott irántuk jóakaratot. De a baj csőstől jött!
     A magára hagyott varázslónőnek – akit istenük nővérének neveztek –, volt egy felnőtt fia Cópil, aki arrafelé tanyázott hatalmas seregével. Ismerve anyja történetét, másra sem vágyott jobban, minthogy kegyetlen bosszút álljon a népen. Arra tüzelte rabló seregét és a környező népeket, hogy egy szálig irtsák ki az általa ismertnek mondott, elvetemült, háborúskodó és erkölcstelen azték népet. Ennek hallatán mindenki elszörnyedt és Cópil terve bevált. AztecSacrifice-256x240_1.jpgÁm Huitzilopochtli a démon, dúlt a méregtől. Magához hívta a papokat és rájuk parancsolt, hogy titokban menjenek el ahhoz a sziklához, ahol az áruló Cópil a pusztulásukat várja, végezzenek vele és hozzák el a szívét. Úgy is történt. Azték különosztagosok meglepték a gyanútlan Cópilt, megölték és kiszakították a szívét. Amikor a szívet felmutatták istenüknek, újabb parancsa az volt, hogy egyik őrzője vigye a szívet be a tóba és vesse a nádas közepébe. Úgy is lett. Hiedelmük szerint ebből a szívből sarjadt ki az a fügekaktusz, melyre leszállt egy sas és e ritka jelenség helyén épült fel később Mexiko városa. Beszélik azt is, hogy ahol a gonosz Cópil meghalt, máig is működő melegvizű kénes források fakadtak. Innen az Acopilco név.
     Az ármányos Cópil halálát követően az aztékok mégsem érezhették magukat biztonságban, mert a rágalmak miatt már mindenki gyűlölte őket. És valóban, szomszédaik  hamarosan fegyveres sereggel vonultak ellenük.

gaztec-sun-stone-cc-detritus.jpg

Szólj hozzá!

Kedves Testvérek!

November 18-án, szombaton 19 órától Gyermekek és fiatalok imája a lesz békéért

a Budapesti Szent István Bazilikában. 

Az imát Mohos Gábor püspök atya vezeti. Az ima végén egyenként püspöki áldást ad minden jelen lévő gyermeknek és fiatalnak, testi és lelki gyógyulásukért imádkozva. 

Mindenkit: gyermekeket, fiatalokat,

idősebbeket is várunk szeretettel, 

hogy a béke nagy ajándékáért imádkozzunk ebben az egyre békétlenebb világban.

 

Emmánuel Közösség

Szeretetláng Mozgalom

Szociális Testvérek Társaságarf_kislany_kezeben_545.jpg

Szólj hozzá!

saint110.jpgNovember 11. Szent Márton (316 k.–397), a Pannóniában született katona, majd tours-i püspök ünnepe, aki legendája szerint köpenyét osztotta meg egy koldussal.

A gazdasági év egyik fontos zárónapja. A Márton-napi lúdeledel eredete: egy római étkezési szokás naptárbeli egybeesése, és a lúd latin nevének eltorzulása. Márton lúdjához aztán legendát is költöttek: a szent a püspöki tiszt elől a ludakhoz bújt, de azok elárulták gágogásukkal.

naptar77.jpg

Szólj hozzá!

worship_crowd-novemberben_535.jpgÍgéret az egyházközségeknek

A Szűzanya szavai: „Leánykám, kegyelmekkel teljes Szeretetlángom hatását rád árasztom először, és veled együtt minden lélekre. Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátán hatalmát veszti, és mint világtalan, megszűnik a lelkek felett uralkodni”. (II/22)

Virrasztás a haldoklókért

A Szűzanya szavai: „Az én kérésem, hogy az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg, hogy minden egyházközségben egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül. Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok, ezáltal mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól. A Szent Fiam érdemeivel egyesített virrasztó imádság és az én Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán”. (III/236) Virrasztásotok ideje alatt az egész világ haldoklóira kiterjesztem a nagy kegyelmet (I/110). Ha Szeretetlángom kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra, a sátán megvakul, és a ti virrasztó imátok segítsége által megszűnik a haldoklók kegyetlen küzdelme a sátánnal. (II/118)

Áldozatunk, imádságunk és a Szentmise nagyon sokat jelent a szenvedő szeretteinken! Mert „A lelkek oly kínokat szenvednek, hogy azokról az ész nem képes a legkisebb fogalmat alkotni, hacsak Isten különös kegyelemből azt vele meg nem ismerteti. Nyelv azt ki nem fejezheti, hogy mi a tisztítóhely. A szenvedés nagysága esetenként, egyenlő – a pokoléval.” (Genuai Szent Katalin: Traité du Prug. II. és VIII.) (folyt.)

_a_szeretetlang_atoleli_a_foldet_535.jpg

 

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg      Ezt követően a Szűzanya még így tanította: „A rózsafüzér kis xxxrf_feny_elott_260.jpgEvangé-lium, a rossz erők betörését megakadályozó bástya. Imádkozd, és erős leszel! Én veled leszek. Ez az én Anyai ígéretem. Imádkozzatok és vezekeljetek, hogy megmenthesselek benneteket mindattól, ami be fog következ-ni! Az igazi vezeklés a kölcsönös szeretet és megbocsátás, a felebaráti szeretet parancsának megélése. Olvassátok a Szentírást és amilyen gyakran csak tudtok, vegyetek rész a Szentmisén! Imádjátok az Oltáriszentségben jelen lévő Jézust és rendszeresen járuljatok a bűnbánat szentségéhez. Töltekezzetek, amíg nem késő! A hitvalló keresztény állandó feladata, hogy imádkozzon a bűnösök megtéréséért, a hitetlenekért, és a keresztények egységéért az Egyházon belül. Mert minden egyes hittel és szeretettel elmondott Üdvözlégy, Jézus Szívéig ér!"

Hogy minden kételkedésnek elejét vegye, a Szűzanya 3 évvel a Mennybevételéről szóló dogma kihirdetése előtt – vagyis 1950. novembere előtt – kimondta: „A testem nem romolhatott meg és nem indult bomlásnak. Halálom pillanatában Fiam és az angyalok eljöttek értem, hogy magukkal vigyenek a Mennybe”.

Az Istenanya, hogy megszabadítsa Brunót a vele való találkozás realitásának kételyeitől, ezért így szólt: „Olyan bizonyítékot adok át neked, mely megmutatja, hogy amit most átélsz, az valóban az Isteni valóság megtapasztalása volt, és nem a megtévesztő szellem aljas játéka – mint azt majd hangoztatni fogják neked. Valamennyi paphoz, akivel találkozni fogsz, fordulj ezzel a kérdéssel:

»Beszélhetnék Önnel, atyám?« – És ha azt válaszolja: »Ave Maria fiam, mit óhajtasz?« – akkor ez lesz a jel, hogy őt választottam ki a számodra. Tárd ki előtte szívedet, s ő majd egy másik atyára mutat, mondván: Ő lesz a segítésedre, aki előkészít téged az Egyházzal való kibékülésre.” Utána a Szűzanya könnyedén meghajolt, elfordult és eltűnt a barlang falán keresztül, lassan távolodva a Szent Péter Bazilika irányába.

Bruno így mesélte el: „Testem könnyűnek és súlytalannak éreztem. Még mindig csak azt a lapos tufakövet néztem, amelyen a Szépséges Úrnő állt! A környezetünket olyan csodálatos illat hatotta át, mintha a Paradicsomban lettünk volna. Mindazáltal, a legkisebbnek és a leggonoszabbnak éreztem magam és tudom, hogy nem érdemeim miatt jelent meg nekem a Isten Anyja, hanem mert egyszerűen eszközként akart felhasználni mások számára. Röviden: felém fordult Isten irgalmassága!”

tre_fontane-i_sza_0089_545.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

A kezdetektől való gyilkos példája
     Ez volt tehát az aztékok táborának második megoszlása, úgyhogy jócskán megfogyatkoztak a korábbi szétválások miatt. Ezért, hogy számban és javakban ismét gyarapodjanak, hosszú időre egy magaslaton telepedtek meg, amelynek a neve Coatepec, azaz "kígyóhegy" volt. Itt letelepedvén, a bálvány megparancsolta a papoknak, rekesztessék el a közelben kanyargó, bővizű folyó útját, hogy a víz szertefolyjék a síkságon, körülkerítve a dombot, amelyen élnek, mert meg akarta mutatni nekik, milyen lesz az a vidék, amelyet megígért nekik. Iszonyatos munkával a gátak elkészültek, a víz megáradt és szertefolyt a síkságon, ahol egy gyönyörű szép tó ++Guadaluperoln.jpgkeletkezett, amelyet hamarosan fűzfák, nyárfák, borókák és egyebek öveztek. Dúsan nőtt itt a sás és a gyékény, emiatt a tavat Tulának, vagyis "a sás vagy a gyékény helyé"-nek nevezték el. Hal is volt bőven és összegyűlt mindenféle vízimadár, mint a kacsa, a kócsag, a vízityúk, és valósággal ellepték a tavat, sok más madárfajtával együtt, mint amilyenek manapság a México-tavon tenyésznek nagy számban. Burjánzott a nád és mindenféle vízivirág, és sárga meg vörös rigóktól tarkállott a környék. A ligetekben madárdal zengett és fenséges harmónia uralkodott a vidéken.
     Ebben az elragadó környezetben a nép jelentős része megfeledkezett arról, hogy mit is tervezett nekik a bálvány; miszerint ez csupán ízelítő és halvány lenyomata annak a földnek, amelyet nekik szánt. Minél jobban érezték magukat, annál többen hangoztatták, hogy végleg itt kell maradniuk, mert ez az a hely, amelyet istenük, Huitzilopochtli kiválasztott a számukra, innen éppúgy elérhetik minden céljukat, hiszen ő az ura a négy égtájnak... és így tovább. Ennek láttán a démon mérhetetlen haragra gerjedt, és e szókkal fordult a papokhoz: "Úgy látom, egyesek akadályokat akarnak görgetni elhatározásom útjába, és ellene mondanak parancsaimnak. Talán bizony nagyobbak ők, mint én? Mondjátok meg ezeknek, hogy mielőtt eljön a reggel, bosszút állok rajtuk, hogy többé senki ne merészelje kétségbe vonni azt, ami felől én már határoztam, és tudja meg mindenki, hogy csakis nekem engedelmeskedhet!" Rettegve mesélték, hogy amíg a bálvány beszélt, az arca olyan irtóztató és rettenetes volt, hogy valamennyien elborzadtak az őrületes félelemtől és néhányuk megőszült. Mesélik, hogy azon az éjszakán, miután mindenki nyugovóra tért, a tábor egyik felében éktelen sikoltozás, halálhörgés lármája támadt és reggel, amint odasereglettek, holtan találták mindazokat, akik azt mondták, hogy ott kell maradniuk. Valamennyiüknek föl volt hasítva a mellkasa, a szíve pedig ki volt szakítva. Ekkor tették magukévá ezt az istenüknek tetsző iszonyatos áldozati formát, amelyet ettől kezdve műveltek, hogy fölhasították az emberek mellét, kitépve a még dobogó szívet, melyet a bálványnak engesztelő áldozatul felmutattak.
Miután Huitzilopochtli kitöltötte a bosszúját, megparancsolta őrzőinek, hogy rombolják le a gátakat amelyekkel elzárták a víz útját, és az elrekesztett folyót bocsássák régi medrében az útjára, amit nyomban végre is hajtottak.

Ne feledjük, hogy az aztékok különösen is barbár vallási szertartásokat végeztek – volt is kinek –, hiszen 200 főistent és 1600 kisebb istent tiszteltek. A legfontosabb számukra a Napisten volt (akinek a fényét végül a guadalupei csodás képen a Szent Szűz alakja takar el!). Központi fontossága volt a Holdistennek is (ez a képen Mária lába alatt található!). Az aztékok képesek voltak akár egyetlen hét alatt is több mint 20 ezer embert feláldozni "isteneiknek". Ezért háborúztak állandóan, hogy e célra foglyokat ejthessenek.

aztec-sacrifice.jpg

Szólj hozzá!

Aggodalmak a jelenlegi világesemények miatt

XII. Piusz pápa 1956. november 10-i rádiószózata

radiobeszed 3.jpg     Atyai szívünk aggódik a magyar nép ellen elkövetett gonosztettek miatt, amelyeket azért szenved, mert elkövette azt a "bűnt", hogy az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására törekedett. Ehhez hozzájárul másik aggodalmunk a veszélybe került béke miatt, valamint fájdalmunk, midőn látjuk, hogy megfogyatkoznak azok sorai, akiknek tekintélye, egysége és jóakarata, általános vélemény szerint, sok bizalmat megérdemelt volna a népek közötti igazságosságon és igazi szabadságon alapuló egyetértés folyamatos visszaállítása terén.
     Ki tagadhatná, hogy a béke és a szabadság ügyében a haladás megkezdett útján jelentős lépések történtek visszafelé, ismét árnyékba borítván a reményeket, amelyek fáradságos munka árán feléledtek, és amelyekre sokféle bizonyíték nyújtott alapot.
     Nagyon sok vért ontottak ki igazságtalanul. Nagyon sok gyászos esemény, nagyon sok öldöklés történt most váratlanul. A bizalom vékony szála, mely ismét kezdte egyesíteni a népeket, és kissé összefűzni a szíveiket, úgy látszik, elszakadt; gyanú és igazságtalanság vájt még mélyebb elválasztó szakadékot. Az egész világ jogosan rökönyödött meg az erő alkalmazásához való visszatérés gyorsaságának láttán, pedig ezt mindkét fél számtalanszor alkalmatlan eszköznek ítélte a viták eldöntésére és a jog diadalra jutásának biztosítására.
Kétségtelen, hogy a világ, felébredve a céltalan erőszak napjainak lázából, megrendült bizalmában, mert az események annak a politikának visszatéréséről tanúskodnak, amely – bár különböző módon – az egyik fél önkényes cselekedetét és a gazdasági érdekeket az emberi élet és az erkölcsi értékek fölé helyezi.
Tekintettel az igazságosság és a testvéri szeretet iránti ekkora nemtörődömségre, az embereknek a jövő iránti szkepticizmusára, az egyes emberek gondolatvilága közti nagy eltérésekre, Mi, akik Istentől azt a hivatalt kaptuk, hogy előmozdítsuk valamennyi nemzet jólétét, és Akik erősen hisszük, hogy a béke nem elérhetetlen álom, hanem mindenki által megvalósítható kötelesség; azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljunk a béke megmentéséhez egészében és alkotórészeiben – szívből fakadó felhívásunkat intézzük a népekhez: állítsuk vissza a béke útjait, erősítsük meg azok egységét, akik erre vágynak, állítsuk vissza a bizalmat azokban, akik ezt elvesztették. 
     Először is hozzátok szólunk, szeretett embertestvérek, férfiak, asszonyok, értelmiségiek, fizikai munkások, művészek és földművelők, bármely fajból vagy országból valók is vagytok, mert nektek kell tudomására hozni vezetőiteknek legbensőbb érzéseiteket és igazi törekvéseiteket. A legutóbbi események megerősítették, hogy az emberek – családok és egyesek egyaránt – többre becsülik munkájuk és családjuk nyugalmát még az annyira óhajtott jólétnél is. Készek ezt visszautasítani is, ha ennek ára a zsarnokság, vagy a háború kockázata összes következményeivel: a romokkal, gyásszal és halállal együtt.
     A vallás, a civilizáció és a helyes emberi érzés nevében legyen vége a törvénytelen és brutális elnyomásnak, a háborús terveknek, a nagyhatalmak közti politikai nyomásnak – tehát mindazon dolgoknak, melyek a földi életet a szorongás és a terror szakadékába rántják, megölik a lelket és semmivé teszik a munka és haladás vívmányait.
Ez a természet szava. Ezt széltében-hosszában hangosan kell hirdetni és meg kell hallania, el kell fogadnia mindenkinek, akire a nép a hatalom gyakorlatát rábízta. Ha a közhatalom – azon határon belül, ameddig ez az ő kötelessége – nem törekszik legalább a polgárok életét, szabadságát és nyugalmát biztosítani, bármilyen eredményt tud is felmutatni, alapvető célját illetően kudarcot fog vallani.
     De minden egyéb súlyos gondon túlmenően ránehezednek az emberek gondolataira a magyarországi gyászos események A világ egyetemes és önkéntes megmozdulása, amelyet a más súlyos eseményekkel való törődés sem képes csökkenteni, megmutatja, mennyire szükséges és sürgető visszaadni a szabadságot az attól megfosztott népeknek. Lehetséges az, hogy a világ közönyösen szemlélje embertestvéreit és magukra hagyja őket, hogy a lealacsonyító rabszolgaság legyen a sorsuk? Magától értetődik, hogy a keresztény lelkiismeret nem veheti semmibe azt az erkölcsi kötelességet, hogy megpróbálja minden megadott eszközzel eredeti állapotába visszaállítani méltóságukat és visszaadni szabadságukat.
Nem titkoljuk magunk előtt, hogy milyen kényes ma a viszony az egyes nemzetek és az ezeket magukba foglaló földrészekre kiterjedt csoportosulások között. De hallassa szavát a lelkiismeret, a Teremtő és a testvéri szeretet rendeljen alá még súlyos áldozatok árán is, minden más problémát, minden egyéni érdeket a rabszolgaságba taszított millió emberi élet elsődleges és alapvető problémáinak.
     Amint lehetséges, kezdjék meg az emberek soraik rendezését és fűzzék szorosra szilárd közös szerződésben mindazokat – kormányokat és népeket egyaránt –, akik ki akarják taposni ezen a világon az Isten fiait megillető méltóság és tisztelet ösvényeit. Ez a szerződés legyen olyan, amely képes tagjait hatásosan megvédeni minden igazságtalan támadás ellen, amely jogaik és függetlenségük ellen irányul. S nem a becsületes emberek hibája lesz, ha azok számára, akik letérnek erről az ösvényről, csak az elszigetelődés sivatagja marad osztályrészül. Talán majd egyszer megvalósul az – és Mi egész szívünkkel erre vágyunk –, hogy a békét és szabadságot őszintén szerető népek tökéletes egysége elegendő lesz arra, hogy belátásra bírja azokat, akik az emberi társadalom legelemibb törvényeit is semmibe veszik és ezzel személy szerint is megfosztják magukat attól a jogtól, hogy az emberiesség, az igazságosság és a béke nevében szót emelhessenek.
Népeik pedig talán jobban, mint mások, legalább is érezzék szükségességét annak, hogy visszatérjenek és részt képezzenek ismét az emberi családban és egyesüljenek ismét a béke és szabadság ügye érdekében.

Béke, szabadság! Eljött az óra, amikor ezek a súlyos szavak nem engednek többé teret a kétértelműségnek. Visszakapták eredeti tiszta jelentésüket, ahogy Mi is mindig értettük azokat és amelyet a természet törvényeiből és a Teremtő akaratának megnyilvánulásából vontak le. Újra és újra mondjátok el ezeket, hangoztassátok és állítsátok működésbe. Vezetőitek hű tolmácsai legyenek igazi érzéseiteknek, igazi törekvéseiteknek. Isten segítsen benneteket, Isten legyen a ti erőtök.
56 PapaPioXII.jpg     Isten! Isten! Isten! Bárcsak hangzanék ez a kimondhatatlan név, minden jog, igazságosság és szabadság forrása, a parlamentekben, a tereken, az otthonokban, a gyárakban, értelmiségiek, fizikai munkások száján, a sajtóban és a rádióban. Legyen az Isten neve – amely rokonértelmű a békével és a szabadsággal – a jóakaratú emberek irányító mértéke, a népek és nemzetek köteléke, a jel, amelyről a közös felszabadulás munkájában a testvérek és munkatársak felismerik egymást. Rázzon fel benneteket az Isten a bódultságtól, szabadítson meg a zsarnokokkal és a háborús uszítókkal való minden bűnrészes kapcsolattól, világítsa meg lelkiismereteteket, erősítse meg akaratotokat az újjáépítés munkájára. Mindenekfölött pedig visszhangozzék az Ő Neve a templomokban és a szívekben hatalmas fohászként az Úrhoz, hogy végtelen hatalmával segítsen végrehajtani mindazt, aminek elérésében az emberi erők oly nagy nehézségbe ütköznek.
     Ezzel az imádsággal, melyet első helyen mindig a Kegyelem Trónusához intézünk, biztosítunk benneteket, szeretett gyermekeink, hogy visszatér a nyugalom és beragyogja a földet és a lehangolt arcokat, és ez a béke, amely ily nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, tisztábban, tartósabban és igazabban kerül ki belőlük.

XII. Piusz

Szólj hozzá!

     Nagy Szent Leó (Sanctus Leo I Magnus), (440 – 461. november 10.) volt a 45. pápaként uralkodott az egész egyház felett, és 21 éves uralkodása alatt megváltoztatta a keresztény világot. Alapjaiban szilárdította meg Róma hatalmát. Munkássága után méltán kapta meg az utókortól a Nagy jelzőt.

Nagy Szent Leónak nem csak az eretnekségekkel volt sok gondja, hanem Atilla hun király is Rómát fenyegette. A pápa tanácsadói a menekülést javasolták, ám ekkor Leó egy különösen finoman megmunkált arany karperecet emelt fel az asztalról, és a következőt mondta: Ez a hunok munkája. Egy nép, amelyik ilyen műalkotásokra képes, érzékeny az Élet Igéjének befogadására is! Leó kíséretével Mantovánál találkozott Atillával, aki az egyházfő imáinak hatására látomásban részesült, e szózattal: "Ne bántsd enyéimet, cserébe örök időkre szóló koronát kapsz"!

Leo pápa ezzel az előzékeny és bátor tettével mármint hogy nem elmenekült, hanem tárgyalt a hun királlyal , páratlan béke-politikai-, és ima-cselekedetet vitt végbe, maradandó példájára korunk vezetőinek!

Nagy Szent Leó könyörögj érettünk, mert példádat elfeledtük,

és már nagyon önteltek lettünk!

leo_the_great_535.jpg

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg

     Ekkor Bruno átmenetileg rosszul lett, de érzékelte, hogy valamilyen titokzatos ragyogás vette körül. Hirtelen egy másfajta valóságot tapasztalt meg, mintha a lelke kiszabadult volna a testéből, vagy legalábbis valamitől nagyon megszabadult volna.
     Ezzel egyidőben, leírhatatlan öröm és békesség szállta meg, valami olyan gyönyörűség, amilyet eddig sohasem érzett.
     Kisvártatva Bruno visszanyerte rendes látását és észrevette, hogy a különleges fényárból egy fiatal, középtermetű, kreolos bőrű, nemes arcvonású női alak bontakozik ki, akinek gyönyörűségét emberi szavakkal le sem lehet leírni.
szuzanya-delle-tre-fontane_330.jpegA Hölgynek mély-sötétbarna haja volt és mezítelen talpáig érő zöld palástban állt. A palást alatti ruhája tündöklő hófehér volt, rózsaszín övvel átkötve, s az egész jelenséget aranyló sugárkoszorú vette körül. Jobb kezében a Bibliát tartotta mellén, bal kezét is ráhelyezve.
     Első reakcióként Bruno örömében fel akart kiáltani, de nem jött ki hang a torkán. Időközben a helyszínen csodálatos virágillat áradt.
     Bruno Cornacchiola ekkor térdre rogyott a gyermekei mellé, és összekulcsolt kézzel ő is ismételni kezdte: „Ó Bella Signora!”.
     Évekkel később Bruno így mesélte a történetét: „Ha valaki az égi csoda különleges kegyelmében részesült, nem kívánhat semmi mást, mint hogy halála után az örökkévalóságig élvezhesse azt”. Mint elmondta, bizonyára ez a fehér ruhás hölgy volt az, aki a spanyol polgárháborúban egyszer megmentette az életét.
     „A Gyönyörű Asszony” – aki egy Bibliát szorított a melléhez, úgy mintha Szent Fiát ölelné gyengéden, így szólt Brunóhoz: „Én vagyok, aki a Szentháromságban vagyok, a Kinyilatkoztatásbeli Szűz, a Kinyilatkoztatás pedig Isten Szava, mely rólam is hírt ad. Te üldözöl engem, de már eljött a legfőbb ideje, hogy véget vess ennek. Térj vissza a Katolikus Egyház szent közösségébe és kövesd az Evangéliumot!”

A Szűzanya szavait így foglalhatjuk össze: "Térj vissza a katolikus hitedre, melyet szeretetben, tanúságtételben, szóban, cselekedetekben és imádságban kell megélned családoddal, ez az én akaratom. Három kristálytiszta pont ragyogjon mindig előttetek: Az Eucharisztia, a Szeplőtelen Fogantatás és a Pápa fősége! Imádkozzatok tehát és mindennap mondjátok el a rózsafüzért a bűnösök és a hitetlenek megtéréséért, valamint a keresztények egységéért, hogy egy akol legyen és egy pásztor."

A Szűzanya a pápáról és az Egyházról beszélve egyúttal arra is felhívta Bruno figyelmét, hogy a Kinyilatkoztatás nem korlátozódik csupán a Szentírásra, tetten érhető a Szent Hagyományban is, amit az Egyházi Tanítóhivatal kijelent és nemzedékről-nemzedékre átad a krisztusi ígéretnek megfelelően Szent János Evangéliuma szerint: „Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (16, 13).

A Szűzanya rávezette az alapvető hitigazságokra, melyek szinte átmentek a tudatába! A Szentírás szövegének hiteles értelmezését csak a Katolikus Anyaszentegyház Tanítóhivatala adhatja. Nem a szekták, nem a szakadárok és a nem látnokok!

Tehát a Kinyilatkoztatás értelmezésére két forrás áll rendelkezésünkre, a Szentírás és az Egyház Tanítóhivatala, amiként ezt Péter apostol második levele is írja: „Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből.” (1,20)

A Szűzanya hangja olyan volt, mint a legfinomabb muzsikaszó, gyönyörű alakja pedig a mennyei szeretet fényének sugarait árasztotta. Mária egy óra húsz percen keresztül tanította Brunó Coracchiolát. Egyfelől személyes, csak rá tartozó dolgokról, másfelől az Egyház egészét érintő, különösen a papokra vonatkozó ügyekről, valamint a Szentatya részére is hagyott egy külön üzenetet.

     Egyszeriben a Szent Szűz kezével, egy a lábainál heverő fekete reverendára és a közelben fekvő összetört keresztre mutatva ezt mondotta:
„Ez a jel utal arra, hogy hatalmas egyházüldözések jönnek majd és ennek következtében sokan kényszerülnek megválni reverendájuktól. Nagyon sok pap kényszerül majd ledobni azt. Az összetört feszület az általad összetört családi feszületet szimbolizálja.
Isten ellenségei, különösen három dogmát támadnak majd:
     Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. A pápa tévedhetetlenségét és az én Szeplőtelen Fogantatásomat!

vergine_a_kinyilatkoztatasbeli_szuz_530.jpg

Szólj hozzá!

Részletek nyomán: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvéből. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

Az exodus ládája
     Az aztékok fáradatlan népe arrafelé vándorolt a ládával, amerre bálványuk irányította őket. Nemzetségi vezérük egy bizonyos Mex volt, innen vették nevüket a mexikánok vagy mexikóiak. Ők negyven éven át, ugyanolyan hosszú fáradalmakkal bolyongtak, mint a másik hat nép, sok helyen megállapodva, vetettek és begyűjtötték, kivéve, ha a bálványuk másként nem rendelkezett, pl. hogy nyomban hagyják ott az egész termést. Ilyen esetekben magukra hagyták az időseket, betegeket és csak az életerősek vándoroltak tovább, nagy engedelmesen. Rengeteg veszélyen és megpróbáltatáson mentek keresztül. Bárhol álltak is meg, első teendőjük az volt, hogy templomot vagy "tabernákulumot" emeltek hamis istenüknek, attól függően, hogy meddig időztek ott. A ládát egy olyasféle oltárra helyezték a tábor közepén, amilyet a keresztény Egyház használ, mert ez a bálvány – mint majd látni fogjuk, "Isten majmaként" –, sok tekintetben az Egyházat kívánta utánozni.
275_04_2.jpg     Volt köztük egy asszony, egy nagyhatalmú varázslónő, akit istenük nővérének hívtak, aki olyan gonosz volt, hogy még a jelenléte is ártalmasnak bizonyult. Annyi ártalmat, bajt és kárt okozott, hogy mindenki rettegte. Fortélyaival azt akarta elérni, hogy istenként imádják. A papok nem tűrhették tovább elvetemültségét és bepanaszolták őt bálványuknál, aki aztán egyiküknek megjelent álmában, azt mondva, hogy korántsem azért adott hatalmat nővérének az állatok felett, hogy általuk álljon bosszút és veszejtse el azokat, akikre megharagudott. Mert nem az ő parancsára mar a vipera, a skorpió, meg a gyilkos pók! Végül, hogy "kedves népét" megszabadítsa nővérétől, megparancsolta, hogy még azon éjjelen, amikor nővére az első álmába merül, titokban valamennyien kerekedjenek fel és hagyják ott őrzőivel és uraival együtt. A démon – mint kárhozott szellem – még "szerényen" kinyilatkoztatta, hogy ő nem azért jött az emberek közé, hogy varázslattal és szemfényvesztéssel állítsa szolgálatába a népeket, hanem hogy fegyverek, a szív és a kar vitézsége által nagy nevet szerezzen magának, és a felhőkig emelje az azték nemzetet, hogy őket az arany, az ezüst, minden fém, a káprázatos színű tollak és mesés drágakövek uraivá tegye. Házakat és smaragddal-rubinnal ékes templomokat emeltet majd magának – mint a drágakövek és az országban termő kakaó, a finom szövésű takarók urának –, amelyekbe testét kívánja burkolni. Csakis ennek köszönhető az ő "áldásos" eljövetele. Ezért vállalta magára, hogy elvezeti őket arra a földre, ahol majd megnyugvást és vigaszt találnak minden megpróbáltatásért, amin eddig keresztülmentek, ami még ugyan előttük áll – ígérte –, de nincs már messze.
     A "magánkinyilatkoztatás" tetszett a papoknak, és közzétették a népnek, mire mindnyájuk szíve hálával telt el és megvigasztalódtak, majd a bálvány parancsa szerint otthagyták a varázslónőt, személyzetével és a családjával együtt.

Chimalli_Codice_Mendoza01.jpg7_530_6a01157162814f970b01a510127b00970c-800wi.jpg

Szólj hozzá!

Tanítják-e az iskolákban?

     Az iskolai tananyag csak arra terjed ki, hogy 1956. november 4-én a szovjet csapatok bevonultak Budapestre és megtörték a szórványos ellenállást, ezzel leverték a szabadságharcot. Nos éppen ellenkezőleg! Épp november negyedikével kezdődött el az 1956-os Véres Honvédő Háború, egy hadüzenet nélküli katonai támadás túlerejével szemben!
     A politikai színtérre pl. ekkor léptek be a valóban legitim szervezetek - a munkástanácsok, és felvették a politikai harcot a kommunizmussal, a kollaboráns kádári rezsimmel.
     A Pesti Srácok pedig vérüket ontva példás küzdelmet folytattak a szovjet hadsereg, majd később Kádár és pufajkásai ellen.
Eisenhower 300-5-48--3-1-1_000249.jpgBizony, november 4-e után is volt elszántság, fegyver és lőszer, igaz, hogy csak 7 hősies napig, mert Ny-Európa és az USA,  megszegte ígéretét és szemreb-benés nélkül hagyta vérbe fojtani egy hős nép szabadság törekvését! Eisenhower ameri-kai elnök, biztosí-totta a szovjet vezetést, hogy az USA nem lép fel kifogással a "magyar ügy rendezésében"! A nekiszabadult "elvtársak" pedig "lerendezték" nemzetünk szabad-ságtörekvését! Az Egyesült államok, még azt is megaka-dályozta, hogy a spanyol Frankó tábornok százezer fős katonai segítsé-get nyújtson Édes Magyar Hazánk-nak! (Lásd: itt!)
     Bár a legendás felkelőbázisok többségéből november 4-én kiszorultak a felkelők, ám kisebb csoportokban tovább harcoltak a főváros több kerületében és vidéken is, amit alátámasztanak azok az adatok is, miszerint a harcok áldozatainak jelentős része nov. 4-e után sebesült meg, hunyt el.
     Így történhetett az, hogy a szovjet megszállás után egy héttel Csepel még kitartott, a Mecseki láthatatlanok még november közepén is tartották 20041020-224541_7.jpgmagukat, gerillacsoportok szerveződtek az erdőkben, a szovjet bábkormánnyal szembeszegülő munkástanácsok, szovjetellenes röplapokat és újságokat nyomtattak! Legtovább (nov. 10-11) Pesterzsébeten folytak a harcok, de Csepel központjá-ban, az Óbudai Schmidt kastélynál, az újpesti Szent László tér környé-kén, Kőbányán az Éles-saroknál, Erzsébetvárosban, a József- és Ferenc-város középső részén a végsőkig (november 7-10) védekeztek a szabadságharcosok.
Az elfogott felkelők vagy felkelőgyanús lakók közül rengeteget a helyszínen agyonlőttek, a túlélőket pedig Ungvárra és Sztrijbe deportáltak. A szétoszlott csoportok számos tagja azonban fegyvertelenül is folytatta az ellenállást a régi-új hatalom ellen, belföldön és külföldön egyaránt.
056627.jpg     Az átmenetileg hozzáfért szovjet statisztikai anyagok szerint, a szovjet csapatok ember- és technikavesz-tesége egy hét alatt, fajlagosan nagyobb volt, mint a II. Világ-háborúban! 
     Végül a fegyveres ellenállás azzal zárult le, hogy nov. 19-én a hatóságok – besúgó segítségé-vel – elsőként letartóztatták Szabó János Széna téri parancsnokot, statáriális bíróság elé állították és kivégezték, ezzel megindítva a megtorlás akasztó-gépezetét. A Magyar Hírlap 2010. február 5.-i száma szerint a harcok és a megtorlások áldozatainak száma elérheti a 20 ezer főt! És ezek többségében fiatalok voltak – fiatalok, de hősök –, a nemzet "génállománya"!

 Forrás felhasználásával 1956 harci térkép magy.ország.gif

Szólj hozzá!

phs_konferencia_2023_1.png

Szólj hozzá!

worship_crowd-novemberben_535.jpgA csütörtöki és pénteki engesztelés

A Szűzanya szavai: „Tudod-e, hogy ezt a két napot, a csütörtököt és pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért”. (I/116)

A hétköznapi szentmise hallgatás

A Szűzanya szavai: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmise-áldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását”. (II/33)

Az 1916-os fatimai második angyali jelenésben ez hangzott el: „Imádkozzatok szakadatlanul és vezekeljetek a sok bűnért, mellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését.” Lúcia megkérdezte: „Hogyan hozzunk áldozatot?” Az Angyal ezt válaszolja: „Mindent alakítsatok áldozattá... Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen a lelkekért.”

(folyt.)

_homeliepererona_535.JPG

Szólj hozzá!

jelenesek_hiteles_545.jpg002_330.jpg     Idegőrlő hosszú percek után végre rátalált Gianfrancora, aki térdepelve, összekulcsolt kezekkel nézett a barlang felé, nagy elragadtatással és leírhatatlan örömmel ismételte: „Bella Signora!” (Gyönyörű Asszony).
A kicsi, szünet nélkül hajtogatta e szavakat, mintha imádkozna valakihez ‒ ő ‒, aki meg se volt keresztelve.
grotta1_330.jpg„Mit beszélsz te kisfiam? Mit látsz?” – kérdezte az apja. A gyerek azonban nem válaszolt; annyira lekötötte figyelmét a látvány.
     A gyerek furcsa viselkedése idegesítette és aggodalommal töltötte el Brunót: „Hiszen gyermekeimet senki sem tanította imádkozni. Talán valami furcsa játékot gondoltak ki ezek maguknak?” – morfondírozott magában.
‒ Isola! Te tanítottad Gianfrancot erre a „Bella Signora” nevű játékra? – kérdezte lányától.
‒ Én ilyen játékról még nem is hallottam! – válaszolt a kislány ártatlanul, majd hozzátette: ‒ Biztosan ott bent van valaki!
     A lányka sietve oda is szaladt a barlanghoz és meggyőződött, hogy a barlangban nincs senki.
Épp fordult volna vissza, amikor hirtelen ő is térdre esett, összekulcsolta kezeit és a barlang felé nézve ő is elkezdte mondogatni: „Bella Signora!”
     Apjuk teljesen elképedt és idegesen azt gondolta, hogy a gyermekei tán gúnyt űznek pont őbelőle. Magához hívta Carlót, aki még mindig a labdát kereste és megkérdezte tőle:
‒ Miféle játékot űztök ti itt, talán összebeszéltetek?
Ám a fiúnak csak annyi ideje volt, hogy rávágja: ‒ Nem! ‒ és máris térdre esve, ugyan olyan magasztosan ő is ismételgette „Bella Signora!”
Cornacchiola ettől már kikészült és ingerülten felkiáltott:
tre_fontane_carlo_330.jpg‒ Na most aztán elég a hülyeségből, azonnal álljatok fel! – de a gyerekek meg se mozdultak a szavára.
Erre aztán dühösen megragadta Carlót és durván fel akarta rántani, de mintha egy több tonnás szobrot próbált volna megmozdítani. Ugyanezt próbálta a másik két gyermekkel is, de ők is mozdulatlanul és mozdíthatatlanul térdepeltek.
     Ez a hihetetlen esemény egészen megrémisztette az apát. Úgy érezte, mintha rontás érte volna a gyermekeit. Azt hitte, hogy talán valami varázsló vagy katolikus pap van a barlangban, aki meghipnotizálta őket.
Kiabálni kezdett, hogy hagyja el a barlangot akárki van is ott, de csak saját hangjának üres visszaverődése volt a válasz.
     Ekkor Cornacchiola berohant a barlangba, hogy öklével űzze ki a rejtőzködőt. A barlang azonban üres volt, poros, ürüléktől mocskos és szemetes. Még egyszer megpróbálta a térdeplő gyermekeket lábra álltani, de lehetetlen kísérlet volt.
     Kétségbeesésében segítségért kezdett el kiabálni – de senki nem válaszolt. Elkeseredve visszatért a térdeplő gyermekekhez, akik összekulcsolt kezekkel egyfolytában ugyanazt ismételgették, mintha transzban lennének: „Bella Signora! Gyönyörű Hölgy, gyönyörű Hölgy!...”
     Bruno Cornacchiola elveszítve önuralmát és sírva fakadt, mint egy gyámoltalan gyermek és felkiáltott: – Mi folyik itt?
Tehetetlenségében és félelmében karját az égre emelve segítséget kért: – Istenem, csak te tudsz nekem segíteni!
Amikor e szavakat kimondta, hirtelen két hófehér, áttetsző kezet pillantott meg, melynek fénye a szemeihez ért, és mintha a szeméről valami fátylat vagy hályogot húztak volna le.

thejelenes_530.jpg

Szólj hozzá!

A VILÁG LEGNAGYOBB MÁRIA-JELENÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Tisztelt Olvasóm! Az Istenanya Guadalupe-i megjelenésének történetét, bőséges történelmi előzményekkel mutatom be, melyek valamiképp magyarázatot is adnak sok mindenre, messze túlmutatva 16. század eseményein!

Forrásként felhasználtam: Juan de Tovar, AZTÉK KRÓNIKA c. könyvét. Helikon Kiadó - Kner Nyomda - Gyula 1986.

A hét barlang népe
7_320_6a01157162814f970b019b03b4ecb6970c.jpg     Az azték őshagyomány szerint kiváló szokásokkal bíró népük "hét barlangból" indult el, nem azokban laktak, mert voltak házaik és rendezett vetéseik, jó kormányzatuk, rítusaik, isteneik és szertartásaik. Hagyományuk szerint, minden nemzetségnek meg volt a maga kijelölt barlangja.
     Az Úr 820. esztendejében a hét népcsoportból hat elindult – nem egy időben –, de csak nyolcvan év múltán érkeztek meg ebbe az országba (Mexikóba). Ennek oka az volt, hogy kifürkésztek minden vidéket, hátha rábukkannak azokra a jelekre, amik azt a helyet jelölik, amelyet bálványaik parancsára be kell népesíteniük. Ősi honukat is az ő ösztönzésükre hagyták el. Ez a démoni irányítás volt az oka annak, hogy oly sokáig időztek útjukon, amely a valóságban nem volt távolabb egy hónapi járóföldnél.0001.jpg
    
Amikorra a különböző turnusokban elindult hat nemzetség megérkezett, benépesítette a vidéket. Indulásukhoz képest, háromszázkét év telt el, mire utolérte őket a hetedik barlang nemzetsége, a mexikánok vagy más néven aztékok bátor, harcias, az illemben és helyes viselkedésben járatos népe.
24433_17110.jpg     Ezek, egész bolyongásaik alatt hordoztak magukkal egy bálványt. A neve Huitzilopochtli volt, ami azt jelenti, hogy "pompás tollú madár balja". Azt állítják, hogy ez a bálvány parancsolta meg nekik, ősi földjük elhagyását, azt ígérvén, hogy ők lesznek az urai és fejedelmei minden tartománynak, amit csak a hat nemzetség a birtokába vett, annak a földnek, mely oly gazdag aranyban, ezüstben, drágakövekben, ragyogó tollakban, finom köpenyekben és minden másban. Ez lesz számukra az ígéret földje, melyet arról ismernek meg, hogy egy tó közepén álló fügekaktuszon egy sast látnak. A tó közelében egy fehér forrás fakad fehér sziklákból a környezetében fehér fűzfákkal.
     Nos, ez a "hetedik barlang népe" úgy indult útnak, mint Mózes népe az Ígéret Földjére. Nádból font ládában hozták magukkal az említett bálványt, mint amazok a Frigyládát. A ládát négy őrző vagy pap hordozta, akikkel a bálvány titokban közölte útjuk minden eseményét, tudtukra adva, hogy mikor, mit kell tenniük. Törvényeket adott nekik, hallatlanul véres és babonás áldozatokra és rítusokra oktatta őket. Végtére is annyira rabjai lettek e bálványnak, hogy a véleménye és parancsa nélkül egy lépést sem mertek megtenni. Tény, hogy emberfia nem látott, de még nem is hallott olyan démonról, amelyik annyit társalgott volna az emberekkel, mint ez! Joggal hihetjük, hogy maga az emberi nem Ellensége irányította ezeket a szerencsétleneket dőreségeikben és kegyetlen áldozataik bemutatásában.7_530_6a01157162814f970b01a510127b00970c-800wi.jpg

Szólj hozzá!

082amire_530_2.jpg

Szólj hozzá!

worship_crowd-novemberben_535.jpgA hétfői böjt a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért

A hétfő a szenvedő lelkek napja. „Minden mozdulatodban legyen benne a megsegítésük utáni vágy. Óhajtsd Velem egyesülve, hogy színem látására jussanak. A szigorú böjtöt és az éjszakai virrasztást is ajánld fel értük.” (I/33)

A Szűzanya szavai: „Az Általam kért szigorú böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből. A szigorú böjt megtartása: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani”. (I/115)

„A papok, ha a hétfői böjtöt megtartják, minden szentmiséjükben, amit azon a héten bemutatnak, az átváltoztatás pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről! Az Istennek szentelt személyek és a világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr Szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről! Aki a böjtöt rendszeresen megtartja, annak elegendő este hat óráig megtartania! Egy öttizedes rózsafüzért imádkozzon el ebben az esetben a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, még azon a napon”. (IV/27)

„A (...) szigorú böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből.” (I/115)

(folyt.)

_feliz-dia-de_la-inmaculada_535.jpg

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása