HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" köréből kizárólagan az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

images33_535.jpgA legbiztosabb prófécia

      Az "idők végéről" való kíváncsiság nem korunk sajátja, hiszen maguk az Apostolok is megkérdezték: »Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel? Ő pedig így szólt: "Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: 'Én vagyok', és: 'Elérkezett az idő'; de ti ne menjetek utánuk. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük; de ez még nem a vég!" Azután ezt mondta nekik: "Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Földindulások lesznek, sok helyen dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. (...) Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről (Isten tudta nélkül). (Lk 21,8-18)
Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. (Lk 21,33) A Lélek azonban kifejezetten mondja, hogy az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és az álpróféta szájából három tisztátalan szellem jön ki, mintha békák lennének, mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,13-14) Ne higgyetek tehát minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba. (1Jn 4,1)
Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban, részegségben és az élet gondjai között! És az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen, mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. (Lk 21,34-35) Az Antikrisztus az, akiről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. (...) Akik ebből a világból valók, e szerint a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi azonban Istentől vagyunk, s aki ismeri Istent, hallgat ránk; aki nincs Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság Lelkét és a tévelygés lelkét. (Jn 4,3-6) De a fenevad fogságba esett, és vele együtt az álpróféta, aki a jeleket művelte a színe előtt, amelyekkel elcsábította azokat, akik fölvették a fenevad bélyegét, és akik imádták a képmását. Ezt a kettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették. (Jn 19, 20) És ez lesz az utolsó napokban – mondja az Úr –, kiárasztom Lelkemet minden emberre. (Apcsel 2,17) Már csak kevés ideig van nálatok a világosság. Addig járjatok, amíg tiétek a világosság, hogy a sötétség el ne borítson benneteket. Aki sötétben jár, nem tudja, hová megy. Amíg tiétek a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. (Jn 12,35-36) Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek bennem. (Jn 14,1) Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. (Mk 1,15) Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt. (Lk 21,36) Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek: Elmegyek, és visszajövök hozzátok. (...) Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. (Jn 14,27-29)
Ezek az igék valóban hitelesek és igazak, és az Úr, a próféták szellemeinek Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek rövidesen meg kell történnie« (Jel 22,6).

conchs.jpg     Ja, hogy kihagytam Garabandált, melyet egyetlen magát valaminek tartó álpróféta sem hagyna ki, sőt önigazoló módon fotóztatja magát (lásd a képet!) Nos igaz, ami igaz! Valóban nekem is ezzel lett volna nyomatékos a "látomásom", /melyet persze nem az éterben, hanem az Evangéliumban láttam meg/! Mindazáltal én, személy szerint a garabandáli próféciákat figyelemre méltónak tartom, még akkor is, ha egyházilag nincs még jóvá hagyva (okkal). Pozitíve' kell említeni, hogy a "gamálieli idő" legalább is igazolta a garabandáli jelenéseket, hiszen megélte az 50. évet, az érdeklődés szempontjából lankadatlanul! És közben, nem mond ellent a józan emberi észnek sem – és bizony ez már két teológiai kritérium a tízből! 

     Több, figyelemre méltó érdeme a garabandáli üzenetnek, hogy egyfelől eredeti (nem máshonnan átvett, konfúz összevágás, miközben nem mond ellent sem az Evangéliumnak, sem a hiteles Mária-üzenetnek sem), ezzel együtt igen komoly az evangelizációs hatása! Harmadsorban, nem egy "végtelenített" jelenés-sorozatról van szó, hiszen amint véget értek a többségében prófétikus közlések, le is zárultak a jelenések (1961-65). garabandali látnokok extázisban_.jpgNem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy egyetlen látnokon sem uralkodott el az "íráskényszer", 10-20 kötetet produkálva, annak ellenére, hogy folyamatos érdeklődés volt irántuk! Ezt egyetlen sztár-látnok sem hagyta volna ki, "memoárköteteikkel" bestseller íróként ünnepeltetve magukat! Negyedsorban, a kis hegyi falucskában nem alakult ki a (gyilkos) "kegytárgy-biznisz" – mondjuk úgy –, mint pl. Medjugorjéban (a délszláv háború alatt, a helyi béke ellenére "kegytárgyas" családok irtották ki egymást! Amiről persze nem hallunk!)

A garabandáli eseményeket azért nem hitelesítheti az Egyház, mert az üzenetek, határozott próféciák és amíg ezek be nem következnek, addig nem ismerhető el! Persze, ez egy "róka fogta csuka" állapot, ebből következően, 'Garabandál' önmagát fogja igazolni (ha ugyan)! Azon üzenetei pedig, miszerint "egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a Legméltóságosabb Oltáriszentségnek" valamint "sok bíboros, püspök és pap jár a kárhozat útján és rántja magával a lelkeket", (ó jaj!) elismerés nélkül is, sajnos IGAZ! Márpedig BIZTOSRA VEHETJÜK, hogy Isten így vagy úgy, de előbb-utóbb látványosan bele fog szólni az emberiség történelmébe talán épp (a garabandáli) Nagy Csoda, a Figyelmeztető Jel és a Nagy Büntetés által! Mindenképpen eljött az IDŐ, hogy az egész emberiség magába szálljon és bensőséges bűnbánatot tartva, alapjaiban alakítsa át az életét Jézus Krisztus EVANGÉLIUMI üzenete szerint! A helyes recept tehát a következő: Tartsunk bűnbánatot! Éljünk úgy mintha örökké élnénk, és imádkozzunk úgy mintha mindjárt meghalnánk!

garabandál.jpgGarabandál, mintha maga lenne a várakozás.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr8414884536

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.