HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Ó Mária el ne hagyj, mert elveszünk!       A 2016. április 16-i 7,8-es erősségű földrengés rázta meg Ecuador ten-gerparti vidékeit. A hat leginkább érintett tartományban rendkívüli álla-potot hirdetettek ki. Az egyik összedőlt kápolnában, egyedül a Szűzanya szobra maradt a helyén épségben!    …

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is sétálsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! 

Szólj hozzá!

„Engem senki nem figyelmeztetett!”     A bíróság ezért-azért egy év börtönre ítélt egy fiatalembert, aki kellemes modora miatt egész életében a társaság középpontja, a szülők és testvérek féltett kincse, mindenki kedvence volt. A fiú az ítéletet hallván az utolsó…

Szólj hozzá!

Az utolsó akadály ‒ a Mária-tisztelet      Abban az időben valaki egy rózsafüzért küldött Scottnak postán. Ahogy Scott a szentolvasót meglátta, tudatosította, hogy valójában már csak egyetlen akadálya maradt annak, hogy átlépjen a Katolikus Egyházba, és ez a…

Szólj hozzá!

 Mit és hogyan imádkozzunk?    1) A templomi – esetlegesen szentségimádással egybekötött – közös imának a vezérfüzete, az „Engesztelő Imaóra”, melynek eredetijét még Dr. Kosztolányi István biblikus professzor, Szentírás-fordító állította össze, 1976-ban. Ebben le…

Szólj hozzá!

Az Isten áldjon meg Benneteket, ha békés jövőt akartok, akkor imádkozzatok!       "De miért kéne Máriához fordulnunk se-gítségért?" – kérdezheti a csüggeteg ember. Nos, fatimai Jácinta kórházba menetele előtt így szólt Lúciához: Ha eljön az idő, mond meg…

Szólj hozzá!

     Született: 980 körül +Passau, 1059.     Gizella, Magyarország megkoronázott uralkodónője, bajor hercegnőként Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai herceg-nő leánya volt. Eredetileg kolostorba akart lépni: szemlélődő hajlamú, vallásos lélek volt. Szent Wolfgang…

Szólj hozzá!

A Katolikus Egyházba vezető úton      Egy szerencsés véletlen folytán Scott egy ér-tékes könyvgyűjteményhez jutott, mely azelőtt ‒ ahogy azt később megtudta ‒ egy ismert katoli-kus bibliatudós papé volt. Esténként órákon át olvasta a katolikus könyveket, és lenyűgözte…

Szólj hozzá!

  Az imaközösségek célja: A megváltás jézusi művének Mária Szíve szerinti segítése engeszteléssel! Mindezt az Egyház hagyományos eszközeiben látja megvalósíthatónak, úgymint az áldozat, imádság, böjt, virrasztás, szentmise, szentségimádás, életfelajánlás,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz. bárhol is állsz, ott mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Az Isten áldjon meg Benneteket, ha békés jövőt akartok, akkor imádkozzatok!     Manapság az emberek alig hallanak vala-mit a magyarok Mária-tiszteletéről, Szűz Mária örökös Királynőségéről, vagy a Szent Szűz Fatimai kéréseiről, ígéreteiről. Sajnos a Medjugorje-jelenség teljesen háttérbe szorít-ja az…

Szólj hozzá!

  A szeretet parancsa révén minden kereszténynek kötelessége az apostoli tevékenység a hitben, reményben és szeretetben „s ezeket az erényeket a Szentlélek árasztja szét az Egyház minden tagjának szívébe”. (II. Vatikánum − A világi hívek apostoli hivatása /3)      A templomi- és önszerveződő…

Szólj hozzá!

Nem a Szentírás a hit egyetlen alapja!     A protestáns egyházak egyik alapelve az az állítás, hogy egyedül a hit által igazulunk meg (sola fide), a hit tekintetében pedig az egyetlen tekintély és forrás csak a Szentírás (sola Scrip-tura) ‒ a hagyomány nélkül. Ez volt a…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz. bárhol is állsz, ott mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe     A magyar nyelvben: Áldozócsütörtök, áldozónap (latinul Ascensio Domini, 'Urunk mennybemenetele'), mely húsvét után a 40. nap. Az ős-egyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt pünkösdkor ünne-pelte. Az V. század óta, Urunk…

Szólj hozzá!

Minden család a Szeretetláng kegyhelye legyen!      Jézus: „Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat…

Szólj hozzá!

Igazság az Eucharisztiáról 2     Aki az Evangéliumot meg akarja érteni, an-nak egyetlen percig sem szabad felednie Jézus szavát: „Ami az embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges.” (Lk 18,27). Aki ezt szem előtt tartja, az semmi „hihetetlent” nem fog találni a valóságos Jelenlét tanában!…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, ott mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

SZENT FLÓRIÁNMájus 4.+Lorch (Felső-Ausztria), 304. május 4.Magas rangú katonatiszti családból származott, és ő is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, és megtért a keresztény hitre. A század utolsó évtizedei aránylag nyugodtan teltek az Egyház számára, így Flórián…

Szólj hozzá!

Kép: a Küzdő- és a Megdicsőült Egyház    Figyelembe kell-e vennünk az Istenanya intő szavait? 2         Az egyházilag jóváhagyott Mária-jelenések figyelmeztetései mára java-részt beigazolódtak, ami pedig nem, az se várat sokáig magára! Ha nem teljesítjük édesanyai útmutatásait nagy mulasztást…

Szólj hozzá!

Igazság az Eucharisztiáról 1     Az előadásokra való felkészülés során Scott néhány hetet azzal töltött, hogy elmélkedett Szent János evangéliumának hatodik fejeze-téről, melyben Jézus ismert eucharisztikus beszéde található (vö. Jn 6,26-71). Scott mindig meg volt…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott! Légy te az első!

Szólj hozzá!

La Salette Figyelembe kell-e vennünk az Istenanya intő szavait? 1     A szó ,,kell” határozottságával természetesen nem! Nem kötelezettségnek, nem kényszernek, hanem a gyermeki szabadakarat indíttatásának kell engedelmeskednünk! A tiszta benső sejtetés mindannyiunkban működik és érvényre is jutna,…

Szólj hozzá!

Vágy az egy akol után      Ugyanabban az időben Scott Hahn egy kö-zépiskolában is előadásokat tartott a Szentírás-ról. A diákok visszafojtott lélegzettel hallgatták ahogy az Isten és az emberek közti szövetséget magyarázta. Beszélt a szövetségről, amelyet Is-ten Ádámmal,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre sétálsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

 1.6 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen      Szent Bonaventura azt tanítja, hogy Mária az a trón, amelyről az Isteni Irgalmasság az igazaknak és a bűnösöknek a vigaszt nyújtja, mert miként Isten irgalommal teljes,…

Szólj hozzá!

Csak egy anya     Egy asszonytól – miközben jogosítványát újította meg egy hivatalban – az adatfelvevőhölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása.A megkérdezett egy ideig tétovázott mert bizonytalan volt, hová is sorolja magát.Az hivatalnoknő, látva az ügyfél…

Szólj hozzá!

Az üdvtörténeti mértékű ügy A Szeretetláng üdvtörténeti nagyságrendjét a Szent Szűz így határozza meg: „Mondom neked leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezéstekre mint most, szívem szeretetének izzó Lángját. Mióta az Ige testté lett ily…

Szólj hozzá!

Az Istennel kötött szövetség      Nem sokkal az egyetemi tanulmányainak a befejezése előtt Scottot kinevezték egy virginiai presbiteriánus parókia tanítójának és lelkipász-torának. Az ő dolga volt vasárnap prédikációt mondani, és heti két alkalommal a bibliai…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

1.5 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen     Szent Bernát azt írja, hogy Mária Szíve mindenki számára nyitva áll, hogy mindenki megtalálhassa nála, amire szüksége van: a fogoly a szaba-dulást, a beteg az egészséget,…

Szólj hozzá!