HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

I. FEJEZET A hamis és az igazi Szűz Mária-tisztelet ismertetőjelei 1. Hamis Szűz Mária-tiszteletek 92. Hétféle hamis Mária-tisztelőre és tiszteletre hívom fel a figyelmet: a gáncsoskodó, a szűkkeblű, a külsőséges, a vakmerő, az állhatatlan, a képmutató és az önző…

Szólj hozzá!

82. Az említett problémát azok a teológusok is tetézik, akik valamiféle 'felvilágosultságból' tagadják az an-gyalok, különösen a bukott angyalok személyes voltát és létezését, s ezzel jelentős zavart keltenek. Ezzel, a már-már divatos felfogással szemben VI. Pál háromszor,…

Szólj hozzá!

A Betegek Kenetének Szentsége     A Betegek Kenetének szentsége úgy viszonyul a gyónáshoz, ahogy a bérmá-lás a keresztséghez: amiként a bérmálás a keresztségben megalapozottakat töké-letesíti, úgy egészíti ki a betegek kenete a gyónás szentségét. E Szentség régebbi…

Szólj hozzá!

HARMADIK KÖNYV AZ IGAZI SZŰZ MÁRIA-TISZTELET ISMERTETŐ JELEI ÉS GYAKORLATAI 90. Az alábbi öt igazságot előrebocsátva, napjainkban még inkább mint bármikor, helyesen kell megválasztanunk Mária igazi tiszteletét. Ma sajnos egyre inkább vannak hamis ájtatosságok a Boldogságos…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

80. Az istentelen eszmék – mint ilyenek – az élet minden területén kizárólagosságot követelnek maguk-nak, nyilvánvalóan a kereszténységgel szemben is, melyet mindig is a totali-tárius kibontakozásuk legfőbb akadá-lyának tekintenek. Közös céljuk, az önálló emberi…

Szólj hozzá!

A Szűzanya Palástja      Sokat lehetne írni arról, hogy milyen palásttal ábrázolják a Mária szobrokat és képeket szerte a világon. Ám most nem a külsődleges ábrázolásokra irányul figyelmünk, hanem a benső lényegre, amelyet Mária palástja szimbolizál számunkra.      A…

Szólj hozzá!

(A 3. pont folytatása)      A Szentség érvényes fogadá-sához a Szentségben részesülő részéről nem szükségeltetik más, csak akarat a Szentség elfogadásához. Aki például a keresztelést csak kényszerből viseli el, anélkül, hogy akarná, nem is kap semmit. A halálos bűn…

Szólj hozzá!

V. FEJEZET Gyengeségünk és állhatatlanságunk (Ötödik igazság.) 87. Gyengeségünket és gyarlóságunkat számba véve, nagyon nehéz az Istentől kapott kegyelmeket és kincseket megőriznünk: a) mert ezt a kincset, mely ég és földnél értékesebb, törékeny edényben hordjuk, a…

Szólj hozzá!

75. Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra. (1Jn 4,1)76. A sátáni végső harcnak tulajdonítható, hogy feltűnő mértékben és méretekben szaporodtak fel a hamis jelenések, üzenetek és a „végtelenített” lelki naplók!…

Szólj hozzá!

A Szentségek érvényessége 1      Ahhoz, hogy a Szentségek érvényesek legyenek, a következő feltételeknek kell fennállniuk: az adományozónak rendelkeznie kell a Szentség kiosztásához való felhatalmazással, a külső jeleket megfelelően kell alkalmaznia, és a Szentségek…

Szólj hozzá!

3. Szűz Mária közbenjárónk Jézus Krisztusnál 85. Ám, szükségünk van-e közbenjáróra magánál a Közbenjárónál is? Elég nagy-e a tisztaságunk ahhoz, hogy önállóan és közvetlenül egyesüljünk Jézus Krisztussal? Nem Isten-e ő, aki Atyjához mindenben hasonló,…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

Szólj hozzá!

72. A sátán célja nem csak evilági – mely csak „mellékes” öröme –, hanem végső célja, hogy népet gyűjtsön maga köré a kárhozatba, mintegy szervezi saját „egyházát” és ehhez sajnos, megvannak a maga hús-vér 'apostolai' is! „Az első számú ellenség az ördög,…

Szólj hozzá!

Ismertetőjelek és különbözőségek       A hét közül három Szentség, kitörölhetet-len jegyet nyom a lélek-be és ezért e Szentsé-gekben csak egyszer részesedhet valaki az életében: ezek a Ke-resztség-, a Bérmálás- és a Papszentelés Szentségei. Ez a "bélyeg" vagy ahogy…

Szólj hozzá!

IV. FEJEZET A közbenjárás (Negyedik igazság) 1. A közbenjárás szükségessége Istennél 83. Tökéletesebb, mert alázatosabb, ha Istenhez nem közvetlenül, hanem közbenjáró által közelednünk. Minthogy természetünk romlottsága miatt − miként rámutattam − nem…

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első! (Te meg pláne imádkozz!)

Szólj hozzá!

67. „A modern idők a sátán uralma alatt állnak, és ez még inkább így lesz a jövőben! (…) A pokollal való összeütközést az ember nem képes felvállalni, még a legokosabb ember is elbukik. Egyedül a Szeplőtelen Szűz kapott ígéretet Istentől arra, hogy legyőzi a sátánt!”…

Szólj hozzá!

A Szentségek száma        Krisztus hét Szentséget alapított: a Keresztség-, a Bérmálás-, a szent Eucharisztia-, a Bűnbánat-, a Betegek kenete-, az Egyházi Rend és a Házasság Szentségét. Az Egyház nem rendelhet el Szentséget és nem is törölhet el egy már…

Szólj hozzá!

3. Az önmegtagadás szükségessége 80. Másodsorban, hogy magunkat önmagunktól megszabadítsuk, meg kell halnunk önmagunknak. Más szóval, ellen kell állnunk képességeink és érzékeink cselekedeteinek. Úgy kell látnunk és hallanunk, mintha nem látnánk s hallanánk, a világ dolgait…

Szólj hozzá!

62. Akad néhány ember, aki megzavar titeket és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. (Gal 1,7) →63. Egy keresztény kultúrájú embernek tudnia kéne, hogy a gonosz lélek min-den bensőnkbe vezető utat ismer. Mégis sokan élnek a New Age propagál-ta keleti meditatív…

Szólj hozzá!

Néri Szent Fülöp élete      Fülöp édesapja jegyző és alkimista volt Firenzében. Fülöp öt évesen vesztette el édesanyját, de nevelőanyja nagy szeretettel nevelte. A kis ,,Pippo buono'' mindenki kedvence volt. Közvetlenség, dús fantázia, vidámság és nagy lelkesedni tudás…

Szólj hozzá!

 A liturgiában karácsony és húsvét másnapjának mintájára megült, nem parancsolt ünnep. Protestáns kezdeményezésre 1997-től munkaszüneti nap Magyarországon.

Szólj hozzá!

Mi az a Szentség?      A Szentség egy szent jegy, amely az emberek üdvösségét szolgálja. Egy külső látható jel, amely egy belső, láthatatlan kegyelmet ad át. Egyúttal egy jelzés, amennyiben külső formájában arra a kegyelemre utal, amelyet átruház. Így utal például a…

Szólj hozzá!

2. Az önismeret szükségessége 79. Hogy magunkat önmagunktól megszabadítsuk, elsősorban a Szentlélek felvilágosítása által kell, fel- és megismernünk természetünk romlottságát, a jóra való képtelenségünket, gyengeségünket, állhatatlanságunkat, méltatlan mivoltunkat a…

Szólj hozzá!

59. A lélek mélye – ahol a szabad elhatározások születnek –, nem közelíthető meg a démonok számára. Az embert csupán teste és lelke határterületein, a pszichén keresztül próbálhatják befolyásolni. Egyedül a halálos bűn helyezi az emberi személyt mindenestül a sátán…

Szólj hozzá!