HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

A Szűzanya részéről, valami nagy esemény van készülőben
 
Én, a Hajnal Szép Sugara, megvakítom a sátánt!
 
      „A kegyelemmel teljes lánggal, melyet Szívemből adtam nektek (...) lesz a csoda mely tüzet fog és a Sátánt megvakítja.” (I/39) Ennek megvalósulása egy folyamat, mely „észrevétlenül, csendben szelíden” (I/58) fog beteljesedni. Hasonlóképp a földben szunnyadó maghoz, mely a tavaszi 'hajnal szép sugarára' hirtelen szárba szökken. Jézus szavaival: „szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a Szentlélek erejével elárasztja a földet, ez /lesz/ az a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak és a világosság fényessége fogja áthatni a földet”. (III/224) 
      Az Istenanya figyelmeztetése: „A sátán oly mértékben lesz világtalanná amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene. A tétlenségért, nem csak a papságot fogja terhelni a felelősség, hanem mindazokat kik kényelemből nem álltak be a sátán megvakítására! Szeretetlángom kegyelmi kiáradását indítsátok már el. Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el /benneteket/ tömegesen és egyénenként is! A felelősség nagy de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.” (III/130) Tehát a Szűzanya maradéktalanul be akarja teljesíteni édesanyai küldetését: „Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja. (III/144) Ehhez kell nekem az áldozat, a te /és/ a ti áldozatotok, hogy a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek, Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget. (III/203) A most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét!" (vö I/100)
     Miért kell ez a természetfeletti erővel bíró „fény, fényesség"? Jézus: mert „a sátán eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját (vö I/98), a reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti (számára) (IV/30) ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat." (II/24)
      A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja már Fatimában megjövendölte, hogy a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. Ehhez a nagy változáshoz, győzelemhez - „tömegesen és egyenként” - gyermekei közreműködését kéri, s így nekünk is részünk lehet ebben a győzelemben. S ha ez a rendkívüli esemény megtörténik, akkor (Jézus:) „megújul a Föld színe (II/93) és Anyám mosolya beragyogja a földet”. (a naplóban nem szereplő magánfeljegyzés 1971. VII. 26.)
      Sokunkban felmerül a kérdés, hogy mikorra várható mindez? Nos, nem akármi felől kíváncsiskodunk, hiszen ha annak nyomatékában szemléljük a kérdést, hogy a lelkinaplóban az Úr és Édesanyja részéről hatszor a 'rendkívüliség' értelmében hangzik el az „ilyen még nem volt - mely a sátánt így megvakítsa; ...ilyen nagy harc-; ...ilyen nagy csoda” és háromszor az „ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!” - bizony gondolkodóba eshetünk. 
      A szóban forgó rendkívüli kegyelmi kiáradás megvalósulásának, (az egyedülálló világméretű átalakulásnak, harcnak) két szakasza tételezhető fel: 
      a.) A terjedési időszak - a szívről-szívre való megérintés, a meghívás a „felfegyverzés” időszaka. 
      b.) A világméretű kegyelmi kiáradás - melynek kezdete a Magyar Egyház liturgikus Gyertyaszentelő szertartásához kötődik, ám sejthető - amiként ez a naplóban érzékeltetve is van -, hogy egy ilyen isteni beavatkozás (mert erről van szó!) igen nagy megrázkódtatással járhat! A Napló szerint: „A hitetlenség által elhomályosuló föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, utána hinni fognak. Ez a megrázkódtatás, a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által, a hitbe 
vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és megújul a föld színe Mert ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett! A szenvedésekkel elárasztott föld megújhodása a Szent 
Szűzanya közben járó hatalma által történik.” (II/ 93-94; vö. még Jel 20,6)
      Valami azonban felsejlhet erről a rendkívüli eseményről az alábbi idézet nyomán is, melyben Nagy Szent Gertrúd egy látomásában Szent János evangélistával társalgott: 
»Az Apostol elvitte őt látomásban az Úr Jézushoz és Szent Gertrúd Jézus Szívére hajthatta fejét. Gertrúd hallhatta a Szent Szív édes, vigasztaló dobbanásait, érezte az isteni Szeretet szívverését. Szent János bevallotta neki, hogy ő is ugyanezt érezte az Utolsó Vacsorán, ezt a Szeretetet, melytől felgyulladt a lelke, s ettől lett tűznél tüzesebb. Szt. Gertrúd megkérdezte tőle: „És miért hallgattad ezt el, miért nem írtál legalább valamit róla a mi előrehaladásunkra?” Szent János azt felelte neki: „Az én hivatásom az volt, hogy az Isten örök Igéjéről írjak az újszülött Egyháznak annyit, hogy a világ végezetéig elég legyen az elmélyedő emberi értelem számára, bár fölérni azt ésszel soha senki sem fogja! Az édességes isteni Szív dobbanásának feltárása az új idők számára tartatott fenn, hogy amikor ezekről hall majd az elvénült világ - melyben az isteni szeretet már fogyni indul -, fiatalodjék és e szívveréstől új életre keljen.”« (Nagy Szent Gertrúd Lelkigyakorlatai, Szent István Társ. Bp.1926.)
      Nem zárható ki tehát az a feltevés, hogy a Szeretetláng- és az Isteni Irgalmasság kiáradása szoros összefüggésben lehet (lesz) egymással! Néhány bejegyzés tényleges párhuzamokat sejtet: „Én, az Irgalmasság Anyja, kegyelmeim kiválóságát ruháztam rád, Szeretetlángom továbbadását (II/26). (Jézus:) Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és megváltó munkámban való segíteni vágyás (I/60). Minden reggel hozd Hozzám áldozataid felajánlását, tedd szentségházam ajtaja elé, (és) az Én szeretetemtől lángot fog. Nehogy napközben kialudjon áldozataid lángja! Légy azon, hogy sok ilyen áldozatos lélek szeretete lobogjon Felém, hogy Általam a Mennyei Atya irgalmát leesdjétek” (I/70).
Szent Fausztina is hasonlókat írt Naplójában. (Jézus:) „Égetnek az irgalom lángjai. Szeretetném kiárasztani őket az emberekre (1074). (Fausztina:) Örök szeretet, tiszta láng, égj szüntelenül szívemben és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre és örök boldogságba hívtál...(1523). Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (...) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja (1748). Átéltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (1104). Teremtményi szeretetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysága felülmúl minden más kegyelmet! (1056) Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted”(1289)!
      A fentiek szellemében kikövetkeztethető, hogy míg az Isteni Irgalmasság: a bűnös ember felé forduló Isten szerető szánalmának megnyilvánulása, addig a Szeretetláng: az Isten felé forduló ember benső késztetése! Ez a 'benső késztetés' az Isten és emberszeretetre, ez az ami hiányzik korunk emberéből, s ennek elnyerése - vagyis az egész emberiség öntudatra ébredése -, üdvtörténetünk váratlan nagy eseménye lehet!   – Begyik Tibor – (Minden idézet vagy közlés, csak a szerkesztő és forrás megemlítésével!)

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://szeretetlang.blog.hu/api/trackback/id/tr983269970

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.