HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Eddig tíz könyvem jelent meg (megrendelhetők az E-mail címemen: begyiktibor@gmail.com). Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása, nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre"! Ezzel mintegy az evangelizáció "újabbkori" lehetőségével élek, vagyis használom az internet adta lehetőségeket! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymásért! ------------- LINK AJÁNLÓ: ---------- http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ------------------ http://nicolausclarus.blogspot.hu - http://www.depositum.hu/ http://szentmagyarorszagert.blogspot.hu/ http://amdg.betiltva.com/ - (körültekintéssel!) http://www.elhallgatott.lapok.hu/ - www.ppek.hu -------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu ---- http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- OLVASÓM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az áldozat, imádság, engesztelés 2

    A pápák sora kifejezetten buzdított a rózsafüzér imádságra. Ez az ima a legmélyebb evangéliumi igazságokat tartalmazza. Fatimában, ebben az egyszerű faluban az est beálltával az emberek összegyűltek a tűz mellett, hogy áhítatosan és nyugodtan elimádkozzák a rózsafüzért. Talán ez volt az oka, hogy az áldott Szűz éppen azon a helyen jelent meg, ahol őt ilyen áhítatosan tisztelték. Kétségtelen, hogy minden megjelenése alkalmával ajánlja, hogy "minden nap" imádkozzák a rózsafüzért ... Ő maga úgy mutatkozik be, mint a Rózsafüzér Királynője. Fatimában a rózsafüzérhez van kötve a béke elnyerése és több más jótétemény az emberiség számára. (Megjegyzésként: Az Égi Anya, nem ilyen-olyan rózsafüzért kért, hanem a "rendes", az un "domonkos-szentolvasót"!)
fatimakkv.gif     A Szent Szűz már az első jelenés alkalmával lelkü(n)kre köti: ,,Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért.'' Nagyon feltűnő, hogy Mária mind a hat jelenése során kéri a rózsafüzér napi imádkozását. Már idéztük a negyedik jelenés (1917. augusztus 15.) napján elhangzott fontos kérést, miután a gyermekek részesültek a kárhozat szörnyű látványában. A Szűzanya a következőket mondta: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat és hozzatok áldozatot, a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.'' Az augusztusi látomás után a három gyermek szinte halálra vezekelte magát ,,a szegény bűnösök'' megmentéséért. Még vezeklőövet is hordtak, de ezt csak nappal tehették, mert éjszakai viselését a Szent Szűz megtiltotta nekik.
fr-augustin-fuentes-fatima-third-secret-sister-lucy-interview-dec (1).jpg     Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta P. Augustin Fuentes-nek: „Nézze, atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár evilági, mulandó, akár szellemi, bármelyikünk privát vagy családi életében vagy vallási közösségekben, vagy a népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani. Nincs olyan probléma, ismétlem Önnek atya, akármilyen súlyos legyen is, amit a rózsafüzér imádsággal ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni. A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni.”
  

Szólj hozzá!

Áldozat, imádság

     Lajos atya úgy tervezte, hogy a Poitiers-i kórházban (melyet szegényháznak is neveztek), lelkészi és mindenes állást vállal. Bejelentkezése az Egyházi Hatóságnál azonban Mgr. Anton Girard de Borna püspök távolléte miatt sikertelen volt. 1701. augusztus 25-én felettébb csodálkozott ezek után, a püspöki kihallgatásra való értesítésen. Az izgatottságnak legkisebb jelét sem mutatva jelentkezett a püspöki titkárnál, akit ez "nyugalom" felettébb bosszantott.
e photo49.jpg     Poitiers püspöke szinte megkülönböztetett szívélyességgel fogadta az egyszerű öltözetű fiatal papot és megbízta a 400 fős Poitiers-i kórház gondnoki és lelkészi feladataival. Mint később kiderült, maguk a kórház szegényei kérelmezték Grignon atyát a püspöktől. Az az egykét alkalom ugyanis, amikor náluk szállt meg elég volt, hogy szívükbe zárják a szegény módjára élő papot.
     A kórházban nagy zűrzavar uralkodott, mert az alkalmazottak nem engedelmeskedtek a vezetőségnek, mely egyrészt zsugori volt, másrészt pedig pazarló. A torzsalkodás végeredménye az volt, hogy a betegeket elhanyagolták, az élelmezés nyomorúságos volt, gazdaságilag meg egyenesen fenntarthatatlanná vált az intézmény. Lajos atya hamarosan belátta, hogy a lelki gondozáson kívül a betegek testi segítségre, a személyzet pedig erkölcsi nevelésre szorul.escanear0075.jpg

     Személyesen járta a várost, hogy élelmet és adományokat kolduljon a kórház számára. Az összegyűlt pénzből megjavíttatta az épületet és a kápolnát. Hihetetlen munkabírására jellemző, hogy még a betegek ápolásában is segédkezett, kimosta és bekötözte sebeiket. Mivel a püspök őt bízta meg a kórház irányításával, nekifogott az alkalmazottak megrendszabályozásának is. Ezek azonban hamarosan fellázadtak ellene, olyannyira feszültté téve a kapcsolatot, hogy az atya jobbnak látta, ha eltűnik egy ideig. Elment, hogy lelkigyakorlatot tartson a jezsuitáknál.
     Távolléte alatt halálos járvány tört ki a kórházban, melynek néhány zúgolódó alkalmazott is áldozatul esett. Ezt többen Isten büntetésének fogták fel. Tekintve, hogy az atyáról az a pletyka terjedt el, hogy végképp távozott a kórházból, kénytelenek voltak félelmükben visszakönyörögni.
escanear0056.jpg     Lajos atya belátta, hogy az ember semmiféle nagy dolgot sem valósíthat meg, ha nincs mögötte támogató imaháttér! Ez késztette őt, hogy a betegekből egy kis csoportot gyűjtsön maga köré, akik imáikat és szenvedéseiket felajánlva kiesdik Isten kegyelmét. A Bölcsesség Leányainak nevezte el a női imacsoportot, (melyből később kifejlődött a hasonló nevű szerzetesrend, akik majd földi ellenszolgáltatás nélkül, egyedül Isten szeretetéért szolgálják a szegényeket). Lajos atya kinevezett közülük elöljáróként egy vak asszonyt, de szinte valamennyien fogyatékosságban szenvedők voltak. Kórtermük közepén egy hatalmas fakeresztet állított fel, mely a Kereszt Bölcsességére emlékeztette valamennyiüket.
     1702. márciusában, mikor Grignon atya még csak négy hónapja tevékenykedett a szegényházban, elhunyt Mgr. Antoine Girard, Poitiers főpásztora. „A püspök volt az első igazi barátom” – sóhajtotta Grignon atya fájdalmasan. Szorongása hamarosan beigazolódott, mert Mgr. Claude de la Poype de Vertrieu (1655-1732) személyében, egy képzett, jóindulatú, de janzenista befolyás alatt álló püspök került az egyházmegye élére.
Grignon Lajost, a lélekpendítő beszédű papot már megismerték az egyházmegyében. Különösen a fiatalok körében vált rendkívül népszerűvé lelkigyakorlataival; a tökéletes Mária-tiszteletről és a tiszta élet Máriával Jézusért témakörű elmélkedésivel. Az eladósorban lévő lányoknak megalakította a Szüzek Társulatát és külön lelkigyakorlatot tartott nekik, melynek végeztével egy éves fogadalmat tetetett velük, hogy egy évig nem mennek férjhez és kerülnek minden flörtöt. Bizony sokak egész életükben hálásak voltak Lajos atyának a „gondolkodási idő” megszabásáért, mert a hivatásukról való elképzeléseik és vágyaik letisztultak, sőt sokuk mellett csak az a fiú tartott ki, aki valóban lelkileg kötődött választottjához. Voltak akik hamarosan beléptek a Bölcsesség Leányai közé, szolgálni Istent. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

A küzdelmek éjszakája (folytatás)


kislany_n.jpg     A küzdelem azonban korántsem ért véget. Sárika szorongott a közösségektől. Három éves elmúlt, amikor megpróbáltuk az óvodát – Sia, nem helyeselte és neki lett igaza.
     Négy napot töltött el ott, de nem bírta. Szorongásai voltak, bele betegedett. Azonnal kivettem. A Szabadsághegyen megvizsgálták, az ottani pszichológus letiltott minden ilyen jellegű próbálkozást. Gondos anyai felügyeletet ajánlottak.
     Elmúlt négy éves, sajnos nyálkahártya gyulladása miatt kórházba került kivizsgálásra. Én nem akartam, de az egész család így látta fontosnak.
Szegény kicsi nem bírta a távollétet, sokat sírt, megszidták érte, keményen bántak vele. Hiába mondtam el születésének előzményeit, következményeit, mit sem törődtek vele. Sőt, be sem engedtek hozzá akkor, amikor látogatás volt, május 1-én.
     Azt mondta a nővér, hogy nincs látogatás. Kicsikém látta, hogy jönnek-mennek az anyukák és mi sehol. Járt körbe a látogatók között, keresve bennünket, szólongatva „mama, papa” és sírt. A szülők mesélték el, amikor másnap bementünk. Ekkor már félrebeszélt.
A karomba kaptam és mondtam, hogy azonnal hazahozzuk, de vasárnap lévén nem volt ott az ő orvosa. Nem akarták elengedni, zárójelentés hiányában, várjuk meg a másnapot – én azonban hajthatatlan voltam.
– Ezt nem fogjuk tűrni, ahogyan bántak ezzel a kicsi gyermekkel! Kérem az ügyeletes orvost!
     Nagy nehezen előkerítették, vagy egy órát vártunk rá, de nem akarta elengedni a kezelőorvos beleegyezése nélkül. Közölték, hogy innen nem lehet csak úgy kivinni.
– Akár engedik, akár nem, én most azonnal kiviszem innen a kislányomat! Ha kell, rendőrt is hívok! Mit képzelnek?! Csak nem gondolják, hogy akár egy órára is itt hagyom?? – remegtem a dühtől.
     Dénes is ezt hajtogatta és keresztmamája is, aki velünk jött látogatni.
– Szeretném látni – mondtam – ki akadályozhat meg abban, hogy a saját gyermekemet hazavigyem?!
     Végül az ügyeletes orvos aláíratta velem a papírt, hogy saját felelősségemre viszem haza a kicsit. Úgy éreztem, hogy ha megállítanak, nekik megyek. Karomon volt Sárika és szorosan magamhoz ölelve vittem ki a kórház kapuján.
     A gyerek nyakamba kapaszkodott. Nem volt teljesen magánál, össze-vissza beszélt. Sia azonnal kijött és mondta: „ezzel a gyerekkel ilyesmit soha többé nem szabad tenni!” Sára ezután nem akart kijönni az ágyból, magára húzta egészen a takaróját és hallgatott.
Végül bábozás alatt jöttek elő az emlékei, hogy mit tettek vele a kórházban. Kiderült, hogy kísérleteztek.
     A Szabadság hegyen annyira felháborodtak, hogy jelentést írtak erről a felettes szerveknek.
     Egy teljes hét kellett ahhoz, hogy a kicsi feloldódjon, ismét játsszon és mosolyogjon. Próbálkoztam gyerektornára íratni, de kifutott onnan, nem bírta.
     5 éves elmúlt, amikor iskola előkészítőbe kezdtük járatni, de nem akart iskolába menni. Pedig azonnal lett egy aranyos barátnője, akivel a mai napig is jóban van. (folyt.köv!)a kereszt mindig jelen van.jpg

Szólj hozzá!

FATIMA (Lúcia nővér): Az üdvösséghez, mindannyiunknak ki kell inni az áldozat és a vágyainkról való L6889c1a4.jpglemondás kelyhét, s nem szabad hagynunk, hogy rossz hajlamaink rossz útra térítsenek bennünket, le kell mondanunk túlzott kényelemszeretetünkről, sőt, ugyanakkor boldogan kell fogadnunk minden áldozatot, amelyet az élet kér tőlünk, legyen az anyagi, fizikai, erkölcsi, társadalmi vagy szellemi áldozat.
Az. önmegtagadás áldozata mindenkit elér, még azokat is, akiknek nem adatott meg az a boldogság, hogy a hit adományát birtokol hassák. Ők is találkoznak útjukon az áldozattal, mert az egész emberiséget megjelölte Krisztus megváltó keresztjének jele, még azokat is, akik nem ismerik ezt a jelet, vagy nem akarják előnyeit kihasználni. Mindannyiunknak vinni kell Krisztus keresztjének azt a darabját, amelyik nekünk jut a Megváltás művéből, mert a kereszt a bűn miatt súlyos, vagy inkább a bűn teszi súlyossá a keresztet. (A fatimai üzenet felhívásai: 127-128)

SZERETETLÁNG Lelki Napló: Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre - 1982 00041.JPGjutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atya mennyei trónjához! Akkor az eredmény is bőséges lenne.” (II/106) Ne csak ímmel-ámmal tegyétek azt, amit tesztek! Égjen, mint a csipkebokor, mely égett, de el nem égett. Ilyen áldozat kell Nekem, mely soha el nem ég, és szeretettől égő tüze Hozzám ér.” (II/108-109)
Minden kis felkínálkozó cselekedetedre tedd rá a szeretet nyomatékát, a határozottság pecsétjét, hogy önfeláldozó szeretettel fogadod, s ezáltal megváltó munkám boldog részesévé tehesselek. Ez azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra az örök boldogság részesévé tettelek. Minden csepp kis szenvedés, melyet a tiszta áldozat és szeretet árán hozol meg, a Szentháromság gyönyörűségére szolgál, és Velük együtt is fogod élvezni. Jutalmad ez lesz, mely nem e világból való.” (II/107)
Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. (...) A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy az be ne hatoljon, és ennek a fénynek éltető világossága nélkül a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek Hozzám, kik a jóra való restséggel terheltek vagytok, Én leveszem vállatokról és megkönnyítlek benneteket! (I/89)

Szólj hozzá!

Az áldozat, imádság, engesztelés 1

hajnalszpsugara.jpg     A Szeretetláng Lelki Naplóban ezeket a jézusi szavakat olvashatjuk: „Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. Cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. Bárcsak felérnétek óhajtásaitokkal az Örök Atyához, akkor az eredmény is bőséges lenne.(II/106)
     Fatimában a Szűzanya jövetelét előkészítő angyal együtt imádkozott a pásztorgyerekekkel és áldozatokat kért tőlük.
     A bűnbánat alkalmassá tesz bennünket a hálaadásra, az áldozathozatal pedig nyomatékozza az imánkat, mondva van: "Kérjetek és kaptok. Szüntelenül imádkozzatok. Mindazt, amit az én nevemben kértek, az Atya megadja nektek." Az evangéliumban a Szűzanya az imádság és az Istennek való átadottság példaképe: "Legyen nekem a te igéd szerint."    
Mária Szíve.jpg     Az Egyház anyja az engesztelésben jelöli meg az új evangelizálás eszközét, s kijelenti, hogy az elhatalmasodó bűnnel szemben nem egy megújulási mozgalom, nem egy szerzetesrend, nem valaki a hírességek közül, hanem az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni – halljuk a próféciát Fatimában.
     Hogyan engeszteljünk? A fatimai események világos útmutatást adnak. 1916 tavaszán, a Mária-jelenéseket bevezető (előkészítő) első angyali jelenés alkalmával Portugália őrangyala imádságra tanítja és biztatja a gyermekeket. A második angyali jelenés 1916 nyarán váratlanul, játék közben érte a gyermekeket. Az angyal kissé megrója őket: ,,Mit csináltok?'' – kérdezi tőlük. Mondanivalója végén az isteni küldött így szól: ,,Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, mellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését.'' Lúcia megkérdezi: ,,Hogyan hozzunk áldozatot?'' Az Angyal ezt válaszolja: ,,Mindent alakítsatok áldozattá... Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen.''
A gondolat Péter apostol szavaira emlékeztet: ,,érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel elviseli a fájdalmat'' (1Pét 2,19). A gyermekek életét ettől kezdődően a munka, az imádság, és a vezeklés tölti ki. A gyerekek az imádság és áldozat révén rövid idő alatt komoly lelki előrehaladásról tettek tanúságot. Az októberben sorra kerülő harmadik és egyben utolsó angyali jelenés alkalmával az angyal mindhárom gyermeket megáldoztatja. Az áldozás előtt az angyal arcra borulva imádkozott. A Szentháromsághoz szóló imádságát így fejezi be: ,,Jézus Szentséges Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.'' Már az angyal buzdításai, imádságai utalnak az engesztelésre. Csodálatos a gyermekek lelki átalakulása és a felnőtteket is túlszárnyaló hősiessége. Arcra borulva ők is órákon át imádkozták az angyal imáját, s vezeklő életük napról-napra közelebb vitte őket Istenhez.FÁTIMA 57.JPG

Szólj hozzá!

A rózsafüzér apostola

 e 0281.JPG    Grignon atya – aki egész életében oly sokat gyalogolt –, itt is ott is felbukkant, tiszta és jó tanácsokkal látta el az egyszerű embereket. Szinte Szent Domonkosként hirdette a rózsafüzért: „Ne higgyétek, hogy a rózsafüzér ájtatosság alacsonyrendű, vagy értéktelen, mint azt a sok büszke hitetlen gondolja! Nem, ez az imádság gazdag tartalmú és magasztos. Az Ég adta kezünkbe, hogy vele a legnagyobb bűnösöket és a legkonokabb tévtanítókat is megtéríthessük, mivel Isten, a kegyelem patakjait árasztja rajta keresztül.
     A szentek is imádkozták és a pápák is folyvást ajánlották, mert ez nem élettelen szövedéke a Miatyánkoknak és az Üdvözlégyeknek, hanem Jézus és Mária életének, szenvedésének, halálának és megdicsőülésének felelevenítése, a két legszentebb élet titkainak kincstára.
Imádkozzuk el naponta a szentolvasót, ha nem az egészet, akkor legalább öt tizedét!
     1.) Ezzel tiszteletben részesítjük Jézus hármas koronáját; a kegyelem koronáját megtestesülésében, töviskoronáját szenvedésében, és dicsőséges koronáját az égben. Hasonlóképen a Szent Szűz koronáját is tiszteljük, amelyet a Szentháromságtól kapott.
     2.) S ezáltal mi is hármas koronát nyerünk Jézustól és a Szűzanyától: az érdemek koronáját a földön, a béke koronáját halálunkkor és a dicsőség koronáját a túlvilágon.
escanear0024_1.jpg     Még csak néhány hónapos pap volt, mikor öt férfi már elhatározta, hogy a Campbon és Pontchateau közti úton lelövik. Az atya azonban értesült a tervükről és elkerülte őket. Míg a janzenisták csak tilalmak kierőszakolásával igyekeztek hadakozni ellene, addig a protestánsok számtalanszor próbálták „végleg” elhallgattatni.
     A szulpiciánusok még két évig saját hatáskörükben tartották Lajost. Először Nantes-be küldték, ott azonban a fenti szellem uralkodott, s nem hogy a prédikáláshoz, de még a gyóntatáshoz sem adtak engedélyt! Innen írta papi pályájának elején: „Amikor az Egyház szükségleteit szemlélem, csak sóhajtani és állandóan imádkozni tudok, a Gondviselésre hagyatkozó jó papok egy kicsiny és szegény csoportjáért, akik a Boldogságos Szűz zászlója és védelme alatt egyházközségről-egyházközségre mennének tanítani a szegény földműveseket.”

Montespan.jpg     1701.márciusának végén, különös és igen megtisztelő meghívást kapott a Fontevrault-i bencés kolostorból. A levelet Mme. de Montespan írta, XIV. Lajos előző felesége, akit a király elég méltatlan körülmények között elzavart az udvartól. Ez a csalódás alapjaiban változtatta meg az asszony életét. Végleg elvonult a világ elől, s zárdai nővérként élt Fontevrault-ban, ahová az atyát Sylvie nevű húga április 1-i fogadalomtételére hívta meg, melynek a jó fivér boldogan tett eleget. A „királyi szorror” egyébként azt tanácsolta az atyának, hogy Poitiersben keresse fel hajdani, udvari káplánját, aki jelenleg a megyéspüspök. Hivatkozzon rá és bizonyára kaphat tőle elképzeléseinek megfelelőbb állást. Az ötlet és ajánlás nem is jött rosszkor, mert Lajos atyát igen elkeserítette, hogy bár kerek esztendeje szolgált Nantes-ban, még csak most kapott engedélyt a gyermekek hitoktatására és arra, hogy két hét alatt 3 beszédet mondhasson a népnek. Ennyi belefojtott vággyal és keserű tapasztalattal maga mögött elhatározta, hogy az egyszerű szegények között fog élni, dolgozni és evangelizálni! (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

5. A küzdelmek éjszakája

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Nagyon gyenge voltam még, szívem kimerült, folyton hőemelkedéseim voltak, az EKG és a vérképem nem volt rendben, de pihenésre nem volt többé lehetőségem. Anyósom feljött 5 napra segíteni, de az az 5 nap hamarjában elmúlt, férjem szabadsága is és én ott álltam minden segítség nélkül.
     Kisfiam volt férjem mellett a támaszom. Mindent meg tudtam osztani vele, sokkal értelmesebb volt koránál (már 5 évesen folyékonyan olvasott) és fogékony a jóra. Mivel minden bolt közelünkben volt, le tudtam őt küldeni apróbb vásárlásokra. Főzni nem bírtam, fizikai erőnlétem miatt sem, de időm végképpen nem volt rá. Ma sem értem, hogyan bírtam örökös tevékenységben, betegen fent maradni. Naponta ötszöri torna 20 percen át – és valósággá vált az ÁLOM. Bekövetkeztek nagymama prófétikus szavai.
     Befizettünk az iskolai étkezdébe és Bence minden nap elhozta éthordóban az ebédet. Iskola után játszott és foglalkozott kishúgával, nagyon szerette.
     A naponkénti ötszöri tornáztatás pelenkázással-etetéssel és sétáltatással együtt aprócska időt se hagyott számomra. A tornát soha nem hagytam el, akkor sem, ha már alig álltam a lábamon – Sárika sírt – és nekem is hullottak vele a könnyeim, mert tudtam, hogy a torna fájdalmas számára. Napközben nyomokban elég jól aludt, de éjszakánként alig. Így felváltva ringattuk férjemmel, gyakran úgy, hogy a kocsiba tettük és lábunkkal tologattuk, vagy karunkra véve sétálgattunk vele. Egy éven át nem volt egyetlen nyugodt éjjelünk sem: csak olykor-olykor, órányira aludtunk.
     Folyamatos időközönként fel kellett vinni a Szabadság hegyre vizsgálatra. Gyermekorvosnő barátnőm a következőre figyelmeztetett:
– Ez a baba szörnyűségeken ment keresztül. Mindent meg kell tennetek azért, hogy megnyugtassátok a kicsi idegrendszerét. Soha ne törődjetek azzal, ki mit tanácsol, kényeztessétek amennyire csak lehet. Ki kell hevernie, amit átélt.
Gyakran elmondta a következőket:
– Klári, soha ne kényszerítsetek rá semmit az élete folyamán.
Különösen ügyeljetek arra, hogy ha pályát választ – bármi legyen is –, abban segítsétek. Ne akadályozzátok meg, fontos hogy tegye azt, amit szeret, amit választott! Ezt sose felejtsétek el! Ha pedig fél valamitől, akkor oda ne vigyétek. Ezt a babát később is kímélnetek kell. Mivel ezeket sokszor elmondta, örökre belém vésődött.
     Egy barátnőm felhívott és elmondta, hogy beszélt a gyógypedagógus ismerősével, elküldi őt hozzánk. Ismertem őt, el is jött, megnézte Sárát. Nekem ugyan nem mondott semmit róla, de barátnőmnek igen, aki visszamondta a véleményét, miszerint 'babócát' a teljes bénulás veszélye fenyegeti, 1-2 éven belül.
     Álltam a telefonkagylóval a kezemben. Az emberek gyakran nem gondolják át szavaik súlyát…
Amikor etettem őt a cumisüvegből, néztem, gyönyörködtem benne – közben láttam, mennyire feszesek kicsi kezei, görcsösen fog meg mindent, én meg imádkoztam:
Ó Istenem, csak őt ne, inkább engem! Ne ezt az ártatlan kicsi gyermeket, én átvállalom – majd hozzátettem:
Bárhogyan alakul, bármi lesz is ővele, mindig szeretni fogom, talán még inkább, még jobban!  
     Törekedtem a kicsi előtt semmit sem kimutatni, ne lássa szomorúságomat, könnyeimet. Végig gondolni is borzalmas volt nekem, mit szenvedhetett a méhemben, hónapokon át fulladt és utána a halál állapota, és a többi, elszakítva tőlem, aki talán szeretetemmel sokat tudtam volna neki segíteni. Így kitépni egy babát az anyaméhből – brutálisnak találtam. Tudtam, hogy az orvosok megtettek mindent, hogy másképp nem is tehettek, én mégis-mégis átéltem, amit az én szegény kicsikém. Az fájt a legjobban, amit ő szenvedett el. A magamé egészen háttérbe szorult és egyáltalán nem érdekelt, velem mi lesz. Majd újabb álmot láttam:
     Egy kicsi lányka szépen rollerozott az utcán, apró kockás szoknyája libegett, térdig érő fehér zokni volt a lábán. Ép volt és mosolygott.
     Tudtam, hogy ez az én kislányom. Fellélegeztem. Ezután megújult bizalommal hittem.
Teltek a hetek és aztán Sárika kezdte megkedvelni a tornákat. Hamar megfogta a tárgyakat és egyre kevésbé volt görcsös a fogása. Korán megfordult, kúszott, majd felült, nem volt még 9 hónapos, amikor felállt. Majdnem azonnal elkezdett járni is.
     Meghívtuk Zsurovits doktornőt, nézze meg a kicsit. Amikor mindezt látta, ezeket mondta:
Megdöbbentő esettel állok szemben. Itt orvosilag csoda történt. Nem tudom letagadni. Erre semmilyen remény nem volt!
     Sára 9 hónaposan elkezdett tipegni. Vittük fel K. Máriához aki leguggolt, kitárta karjait és hívogatta:
Gyere hozzám, gyere ide! – és a kicsi ment. A doktornő arca piros lett, könnyes szemmel nézte és nevetve karjába kapta.
– Kedves anyuka, nem hittem volna, hogy ez megtörténik! Attól tartottunk, hogy spiccelve kezd majd járni és akkor sajnos…, de tökéletesen jár, talpán van, gyönyörű a mozgása!
– Doktornő, köszönjük a segítségét, köszönjük amit tett!
– Ezt ne nekem köszönjék meg! Ezt kedves anyuka, maga csinálta végig. Tudja hány szülőnek mondjuk el mit kell tenniük és elfáradnak, nem végzik el a gyakorlatokat, mivel sír a baba és nem akarnak neki fájdalmat okozni. Higgye el, ez nem rajtam múlott, én köszönöm meg magának anyuka! Gratulálok! De még van Valaki, akinek ezt meg lehet köszönni! – és felfelé intett. (folyt.köv!)Szép Szűz Maria2.jpg

Szólj hozzá!

(A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók,
a továbbiakban  LN  jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése  római/arab  számmal!)
 
 
ERZSÉBET ASSZONY: (Szűzanya:) Izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény. (II/75) Leányom, vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább! (I/38) A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. (I/39) Mint titokzatos lángokat, eddig előttem ismeretlen fényben és színekben láttam most az Üdvözítő óhaját. (IV/9)
 
BOLDOG JÁCINTA: Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!  

Szólj hozzá!

A bűnbánat, megtérés

     Egy olyan világban, amely elveszítette a bűn iránti érzékét, Szűz Mária a szívek megtérését kéri.
AngelOfFatima_1.jpg"Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot!" Ez a felszólítás jelenik meg az evangélium első lapjain, és ez visszhangzik a Cabeço sziklás vidékén is. Az angyal megtanítja a gyerekeket arra, hogy imádkozzanak azokért, akik nem hisznek Istenben, nem imádják Őt, nem remélnek benne, és nem szeretik Őt. Imát és áldozatokat kér tőlük a bűnösök megtéréséért. Olyan bűnbánati cselekedetekre tanítja a három gyermeket és bennük minket is, mint a letérdelés, a földreborulás és az intenzív ima.
     Szűz Mária is erre az alapvető tanításra utal, amikor arra indítja őket, hogy engesztelő cselekedetekkel és könyörgésekkel ajánlják fel magukat Istennek a bűnösök megtéréséért. Egyszerűen, kertelés nélkül beszél a bűnről: "A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei."
     Mária-jelenések és üzenetek alapvető célja: minél több embert (a Szent Szűz szóhasználata szerint minden embert) megszabadítani attól a halálos ítélettől, ami La Salette-ben oly világosan meg lett fogalmazva. A Szeretetláng üzenetében pl. határozottan kijelenti, "Én akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.” (III/144). Ennek a szándéknak a feltétele pedig a megtérés. Ezek az egymástól térben és időben messze álló, de tartalmukban mégis összecsengő szavak rendkívül komoly figyelmet érdemelnek. Az egyértelmű jeleknek ez a sokasága már önmagában is bizonyító erejű. Súlyos hibába esik, aki elzárkózik a megtérés elől, hiszen nem csak a maga örök sorsát teszi kockára, de embertársai üdvösségéért sem tesz semmit. Márpedig Jézus Krisztus áldozatában és a megváltás művében nekünk is rész kell vállalnunk!La salette 4 1024.JPG
     A Szent Szűz figyelmeztet a világ veszélyes lelkiállapotára, és a rendelkezésre álló idő rövidségére. A helyzet komolyságát növeli, hogy most nem egy próféta, hanem az Egyház Anyja közvetíti az üzeneteket és nem egy város sorsáról, hanem az egész emberiség jövőjéről van szó. Amennyiben nincs megtérés – folytatja a Szent Szűz –, bizony a pusztulásra is sor kerülhet: Péter apostol drámai szavakkal figyelmeztet ugyanerre: ,,...a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kegyelmezett a régmúlt világnak sem..., amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta és végpusztulással büntette, intő például azok számára, akik a jövőben gonoszat tesznek'' (2 Pét 2,4-6). Ezek tehát ,,intő példák számunkra: az örök tűz lett a büntetésük'' – írja Szent Júdás (Júd 5-7).
     Emlékeztetünk Jézus szavaira is, amikor a Siloéban ledőlt toronyról beszélt, amely tizennyolc ember halálát okozta: ,,Ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan.'' (Lk 13,4-5). ,,Szabad azt is mondanunk – tanít II. János Pál –, hogy Mária valamennyiünknek folyamatosan megismétli a galileai Kánában elhangzott szavakat: ‘Tegyetek meg mindent, amit csak mond''' (RM 28). A Szent Szűz tehát evangelizál és ezt várja el övéitől. Fatimai üzenete az evangelizáció szolgálatában áll.
szivem_langjaval.jpg     VI. Pál pápa szerint Mária a legnagyobb igehirdető.
     Lúciára nagy hatással volt a Szűzanya szomorúsága: "Ebből a jelenésből legmélyebben a Szűzanya kérése vésődött szívembe, amikor a legszentebb égi Édesanya azt kérte, hogy ne bántsák meg többet a mi Urunkat, mert már annyira megbántották. Milyen gyengéd könyörgést és szeretettől áthatott panaszt rejtenek ezek a szavak! Bárcsak az egész világ visszhangozná, és az égi Édesanya minden gyermeke meghallaná az Ő hangját". (vö. LN 95. oldal)

Szólj hozzá!

Szent László királyunk!

Védd meg Édes Magyar Hazánkat

a folytonos ármánykodás ellen,

 és könyörögj népünk megtéréséért!laszlo.jpg

Szólj hozzá!

A lábadozás (folytatás)

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     A gyermekorvosnő kezet fogott velünk, majd a következőket mondta:
– Kedves szülők! Sajnálom, de a kicsi Sára megsérült az agyvérzése és az agyérgörcsök miatt, arról nem beszélve, hogy mindvégig oxigénhiányos volt a terhesség alatt. Sajnos tónusfeszessége miatt gyógyszerelnünk kell. Egy "kemadrin" nevű gyógyszert kell naponta adagolni neki, majd elmondom hogyan, különben nem garantálhatjuk a testi épségét. Mozgáskorlátozottsága tekintetében nem tudjuk mi lesz. Megkérem önöket, hogy soha ne hallgassanak másokra, mert ha ezt a gyógyszert elhagyják, nem lesz koordinálva a mozgása. Ugye megértik, hogy ez mennyire fontos? Lehetséges, hogy más orvosok mást fognak javasolni, de kérem, senkire ne hallgassanak! Ki kell lazítani az izmokat… A kicsit agyi károsodás érte, mely felszívódott ugyan, de nem lehet még tudni, mennyiben lesz ép. Máskülönben nagy akaratereje van ennek a kislánynak és egyáltalán nem hisztis alkat. Szeretni való, jó a közelében lenni, hiányolni fogjuk, ha elmegy…
     Ekkor a hangokat már nem igen hallottam. A szívem hevesen vert, kihagyott. Úgy éreztem, elájulok. Nem lesz ép a gyermekem? Ó, Istenem, ezt nem bírom ki. Kérlek, akkor inkább én, ne ő! Őt kíméld meg Uram! Hiszen kicsike és ártatlan! – kiáltottam magamban.
     Szegény férjemről is kezdett szakadni a víz. Egymást támogatva egy padra roskadtunk.
A gyermekorvosnő elment. Várakoztunk a kicsire. Majd jött a nővér és hozta őt.
     Karomba vehettem végre. Néztem és semmit nem láttam, csak az alvó édes kicsi gyermekemet. Épnek látszott, gyönyörű volt. Megöleltem, dajkáltam, megpusziltam. Betettük a mózes-kosárba és siettünk vele haza.
A baba három hetes volt, amikor kijött hozzánk a drága gyermekorvosnő barátnőm, Sia.
Elolvasta az anamnézist és hosszasan felsóhajtott. Majd így szólt:
– Na akkor most nézzük meg azt a babát!
A pólyázóra tettem és ő alaposan megvizsgálta. Ujját mutatta neki és a kicsi követte tekintetével, ami meglepő egy három hetes babánál, pláne azok után!
– Klárikám ne aggódj, nincsen nagy baj! Én nem látom, hogy agyilag károsodott volna! – aztán elgondolkozva, a
következőt ajánlotta – azonnal vidd fel a Szabadság hegyre, adok beutalót. Görcsös az izomzata. Ne félj, segíteni fognak.
     Ekkor került K. Máriához. Ő megvizsgálta és így szólt:
– Tudom, hogy amit most mondani fogok, nem lesz könnyű elfogadni. Mi itt tornákkal javítjuk a mozgásukban veszélyeztetett csecsemőket. Nem értünk egyet a gyógyszerezéssel, mert a kemadrin ugyan fellazítja az izmokat és ezáltal a tornáztatás könnyűvé válik a szülők számára, de ez a gyógyszer az agyon keresztül hat. Ezzel szemben, ha csak a tornát választják, akkor semmi károsodás nem éri az idegrendszert, sem az agyát. Ez a nehezebb út, mert naponta ötször kell tornáztatni 20 percen át, de fordítva hat: az izmokon át az agyra. Fájdalmas lesz neki, sírni fog és maguknak is nehéz lesz ez. Én azonban mindenképpen vállalom a kisbaba kezelését, bárhogyan döntenek is.
     Dénes előadta, mit mondott nekünk az Anyavédőben a gyermekorvosnő és hozzátette, ő nem képes dönteni. Rám nézett és várt. Homlokát törölte.
     Hallgattam egy pillanatig, majd nagy nyugalommal ezt válaszoltam:
– A tornát választom, a gyógyszert szeretném elhagyni. És ezzel a felelősséget is vállalom. A doktornő arca felderült és megköszönte a bizalmat. Majd megmutatta milyen tornákat kell végezni a kicsivel. (folyt.köv!)babatorna2.JPG

Szólj hozzá!

(A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók, a továbbiakban  LN  jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése  római/arab  számmal!)
 
LUCIA NŐVÉR: A Szűzanya egy nagy lángtengert mutatott nekünk, amely úgy látszott, mintha a föld mélyén lenne. A lángtengerbe merülve láttuk az ördögöket és a kárhozott lelkeket, mintha átlátszó, feketén vagy barnán izzó emberi alakok lettek volna. Ide-oda kavarogtak a tűzben, kiemelkedtek a lángokból, amelyek bensejükből füstfelhővel együtt törtek elő. Mint nagy tűznél a sziporkák, súly nélkül estek minden irányba. Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben ordítottak. A rémülettől reszkettünk és megdermedtünk. Az ördögök úgy néztek ki, mint utálatos, ismeretlen állatok, ijesztő és szörnyű formájuk volt, de azok is átlátszók és feketék voltak.
Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála égi Anyánknak, ezelőtt már megígérte nekünk, hogy az égbe visz bennünket. Ha nem így lett volna, akkor azt hiszem, az ijedtségtől és a rémülettől meghaltunk volna. (LN 118)
 

ERZSÉBET ASSZONY: Előttem rettentő füst kezdett gomolyogni, melyben felismerhetetlen alakok jajveszékelve tolongtak, tanakodtak, rettegtek, és a gomolygó füst között hatalmas alak jelent meg, kit a szürkésen gomolygó füst miatt nem láttam, hogy nézett ki, csak éreztem, hogy a sátán volt. Észbontó üvöltéssel segélykiáltást hallatott. Nem tudja, mitévő legyen, ellenállása inog, minden eszköz csődöt mond, és minden kísérletezés hiábavaló. Ez csak néhány percig tartott. Utána Isten kegyelme azt a tudatot erősítette meg bennem, hogy a Szent Szűz Szeretetlángjának ki kell gyúlnia, mert ez fogja a pokol erőit megingatni. Ez a látvány annyira kimerített, alig tudtam szabadulni még utána is hatásától. (II/75) 

 

Szólj hozzá!

Fogadalom a vörös veszély elhárítására

     Súlyos gond nehezedett a portugál püspökökre és a népre, amikor 1936-ban a vörös marxista forradalom fenyegette Portugáliát is. Ebben a veszélyhelyzetben az ország egyházi vezetése megfogadta, hogyha Szűzanya Szeplőtelen Szíve megóvja hazájukat ettől a szörnyű csapástól, hálából nemzeti zarándoklatot szerveznek Fatimába, és felajánlják Portugáliát Mária Szeplőtelen Szívének.spexecuç.jpg            (A képen:  a marxista  forradalom  igazi  célpontja! Alább, Dolores Ibarruri)Dolores Ibarruri (1).jpg
     Spanyolországban júliusban ki is tört a zavargás, melynek egyik nyílt célja az Egyház és a vallás megsemmisítése volt. Az 1936-1939 között a spanyol polgárháborúban mintegy 1,2 millió ember vesztette életét. A "marxista-leninista-sztálinista forradalmárok" által, kifejezetten a kereszténységükért meggyilkoltak száma több mint HÉTEZER (7000) pap (!!!),  férfi és női szerzetesek valamint hitvalló polgárok. Az idő és az áldozatok számarányát tekintve ez volt az egyháztörténelem egyik legvéresebb keresztényüldözése. (forrás) Spanyolország a "szocalista reformok" következményeként gazdaságilag teljesen tönkrement. Dolores Ibarrurri a "nagy La Pasionaria" 500 tonna aranyat (!) küldött Sztálinnak fegyverekért cserébe, melyért persze első világháborús arzenált kapott úgy, hogy még további követelése volt a véreskezű diktátornak! Így lett a dél-amerikai indiánok sátáni aranya semmivé, hiszen sem a "conquistádorok országa", sem a "munkásosztály paradicsoma" nem lett tőle gazdagabb! Az események, okkal rendíthették meg a portugál egyházi vezetést, hiszen már ismerték az Istenanya Oroszország felajánlására vonatkozó hangsúlyos kérését! (Képünkön, a szovjet típusú kultúra: garázs a székesegyházban, a spanyol polgárháború idején. Alább, spanyolországi vértanúk egy csoportja.)                                                     sp02.jpgspM FernánCab y Sigüenza.JPG     Nyilvánvaló, hogy ezekben a szörnyű időkben a portugál püspöki kar minden szinten a bensőséges katolikus hit munkálását helyezte előtérbe. Nem törekedtek "liturgikus reformokra", megszűntek fenntartásaik a fatimai jelenés hitelét illetően és nem voltak kétségeik, hogy a sátán egy személyes hatalom, amely nyílt és titkos támadást indított országuk és népük ellen. A Portugál állam, szoros egységben a Portugál Püspöki Karral, megtudta védeni békéjét, fenn tudta tartani a rendet és biztosította a békés munka feltételeit országuk felemelkedésére. Nem is maradhatott kétséges senki számára sem, hogy mindez a Szűzanya Szeplőtelen Szívének volt köszönhető!
     Elérkezett a fogadalom beváltásának ideje. Az egész nemzet készült a fatimai zarándoklatra, hogy kifejezze háláját az Egek Királynőjének.
     Húsz érsek és püspök, élükön a bíboros pátriárkával, ezer pap és félmillió hívő az egész nemzetet felajánlotta Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Azok, akik nem tudtak Fatimába zarándokolni, a felajánlást saját plébániájukon tették meg, és így az egész nemzet lerótta háláját és kinyilvánította szeretetét az Égi Édesanya iránt. (Magyarországon is így kellene hálát adnunk a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Királynőjének, aki szüntelenül munkálkodik gyermekei megmentésén!) (Alább, Portugália felajánlása Mária Szeplőtelen Szívének 1936-ban)felajanlas_maria_szeplotelen_szivenek__fatima1936_10_13_1.jpg

Szólj hozzá!

 Eszmény lehet-e ma Szent László király?

     Holnap ünnepeljük Szent László magyar királyt. A szentek ünneplése és a rájuk való emlékezés kapcsán felmerül a kérdés, hogy ez csak puszta emlékezés, vagy követendő példaként tekintünk rájuk? Amennyiben megtörténik a felfedezés, követi-e megvalósítás? Manapság folyvást "önmegvalósításról" beszélnek, de ehhez beépítjük-e személyiségünkbe a szentek lelkiségének, tulajdonságainak egy-egy darabját?
Szent Laszlo 3.jpg     Szent László Lengyelországban született 1046-ban és 1095-ben halt meg Nyitrán. Mai értelembe vett európai szintű bátor, harcias, törvénytisztelő és katolikus uralkodó volt. Uralma idején kialakult a magántulajdon védelme, átformálta a büntetőjogot is. Klasszikus és közismert rendelkezése a tyúklopással kapcsolatos szigora. Szentté avattatta Istvánt, Imrét és Gellértet, valamint két zobori remetét. Ő mondta ki először, hogy Magyarország Mária Országa, megalapozva ezzel a Regnum Mariánum eszméjét. A pápa mellett állt, de hozott olyan rendelkezést is, ami viszont éppen a pápa pillanatnyi szándékával ellentétes volt. Például a Szentkorona privilégiumára hivatkozva, külön pápai engedély nélkül is megalapította meg a Zágrábi püspökséget. A középkori egyház jóléte részben az ő anyagi támogatásának és fejlesztéseinek köszönhető. 1091-ben nővérének, Zvonimir horvát király özvegyének hívására seregeivel bevonult a trónviszálytól dúlt Horvátországba, s elfoglalta a Száva folyótól délre fekvő Szlavóniát, hogy békét és biztonságot teremtsen. Ez volt az első magyar hódítás a királyságban, mely azonban annyiban különbözik minden más hatalom hódításától, hogy azonnal törvénybe iktatta az adott területek autonómiáját!!!
     A leírások alapján magas, erős alkatú ember volt. Jártas volt a harcban, a katonai ügyekben, ám vallásossága és hite is kimagasló volt. Halála után közvetlenül kialakult kultusza. Példakép volt, bár számos legenda is övezi.
buste_10.jpg     Eszmény lehet-e ma Szent László király? Kinek lehet példakép? Elsősorban minden államfőnek "európer" vezetőnek, nem kevésbé a férfiak-, a családfők számára, akiktől a Hit, a Haza és a Család egyaránt magabiztosságot, döntéseket, bátor kiállást vár. Sem a hit, sem a hazaszeretet nem ismerhet kompromisszumot, annál inkább határozott kiállás az elvek mellett. Egy vitát soha nem a gyilkosság vagy háború old meg, mivel az újabb viszályokat és nehézségeket szül. Ha a gyengét megmentem – mivel én erős vagyok –, annak még nem egyenes következménye az "agresszor" megsemmisítése, aki szintén erős. Olykor egy magabiztos és tiszta tekintet is képes a győzelemre segíteni. A korabeli Európában akkora volt az államfői és hadi tekintélye, hogy a szerveződő kereszteshadak vezérévé őt akarták megválasztani! Ez olyan, mintha ma őt választanák NATO főtitkárrá! (Persze milyen más eszmeiség alapján...)
     A fiatalok számára is példa lehet, a választott és kitűzött cél, a szakma, a tudomány, a munka alapos és egyre mélyebb megismerése. Felfedezni mindent, ami egy szakmában rejlik. Megtanulni, kutatni mindent, ami egy tantárgyban van. Jártassá válni a gyakorlatban és szellemi téren egyaránt. Mindezt az önmegvalósítás, a családtervezés és a nemzettudat jegyében. Szent László nem volt magával soha elégedett, de dicsekvő sem és erről nem csak a legendák tanúskodnak.
     Mindnyájunk számára bensőséges hite és Mária-tisztelete lehet példakép, melyet nem tekintett magánügyének. Máig szólóan tettekre szólít fel: elkötelezetten a hitünk szerint cselekedni. Nem csak hívőnek kell lenni, hanem az látható is legyen a cselekedeteken! Vagyis, ha a bajba kerülőt megsegítem habozás és megalkuvás nélkül. Ha hitemmel ellentétes dolgot tapasztalok bárhol (még a templomban is), akkor merek szólni és kiállni hitem mellett – megfelelő stílusban.
     Szent László lehet és kell, hogy eszmény legyen ma is 2014-ben, halála után 918 évvel. Ő nem követte a divatot, nem akart "másoknak megfelelni" vagy megalkuvó politikát folytatni. Tudta mi az igazság és azért harcolt, ki is állt bátran. Harcolt népéért, hitéért, egyházáért. Ez vitte előre a hazát és nemzetet, a lelkek üdvösségre segítését.
Nekünk, katolikus magyaroknak főleg legyen példakép Szent László királyunk, hogy jótetteinket látva dicsőítsék mennyei Atyánkat és Mária Országa fényre derüljön!  (vö. Mt 5,16) ( Forrás szövegének felhasználásával!)laszlo_1.jpg193_2010.jpg

Szólj hozzá!

Harcra készen: Máriával Jézusért!

Jean-Herve Bazan de Flamanville.jpg     Grignon Lajost 1700. június 5-én pünkösd hetében, a párizsi Notre Dame katedrálishoz közel eső bíborosi rezidencián szentelte pappá Bazan de Flamanville püspök. Első szentmiséjét abban a Mária-kápolnában mutatta be, melyet annak előtte oly szorgalmasan díszített a Sulpiciánumban. Egy szemtanú szerint misézés közben arca olyan volt, mint egy angyalé. E jámbor fiatal papnak elöljárói felé az volt az első kívánsága, hogy misszióba szeretne menni, lehetőleg az Újvilágba, Quebecbe az indiánok közé. A főpapok azonban nem támogatták az ifjú pap elképzeléseit, mondván: „Ezt a jámbor misszionáriust, felkötnék az első fára”!
013 (1) Grignion.jpg28 évesen, szívében a Papi Hivatás szentségének felelősségével, úgy érezte, hogy az „apokalipszis lovasai” zúdultak a világra. 1700-tól 1714-ig nem csak háborúk, éhínség és sohasem látott hideg telek pusztították az országot, de meg kellett küzdeni a kálvinizmus*, a janzenizmus és az elitebb körökben közkézen forgó Spinóza-könyvek** lélekpusztító eretnekségeivel is. Különösen a janzenizmus léleksorvasztása fejtette ki a legfájdalmasabb hatást, mert ez a katolikus egyházon belül bomlasztott. Franciaországon kívül megfertőzte Belgiumot, Hollandiát, Olaszországot és Németországot is. Teológiai állításaival rideggé tette a vallást, elidegenítette az embereket a szentáldozástól, Jézus és Mária Szívének tiszteletétől. A szeretet helyett a félelem vált uralkodóvá az egyházban és fennállt a veszélye a farizeusi külsőségek térhódításának. A janzenisták nagy ravaszan, igyekeztek elkerülni az Egyházzal való nyílt szakítást, s így az e tant követő püspökök és papok továbbra is működhettek az Isten népe között, mint báránybőrbe bújt farkasok. Szentünknek az Egyházon belül, ezek a janzenisták voltak a legádázabb ellenségei, akik korán felismerték, hogy „ezzel a papocskával” még sok bajuk lesz! (folyt.köv. 28-án!)

Lábjegyzetek:
* KÁLVINIZMUS: Megalapítója Kálvin János (Jean Caulvin, v. Chauvin), a franciaországi Noyonban született 1509-ben. Anyját korán elvesztette, apja püspöki titkár és káptalani ügyész volt. Az egyházi hatósággal összeütközésbe keveredve börtönbe került, végül kiközösítettként halt meg. Mindez hozzájárulhatott Kálvin János egyházellenességéhez. Párizsban jogot tanult. 1533-ban nagy nyilvánosság előtt megvédte Luther tanait, mellyel olyan felháborodást keltet maga ellen, hogy menekülnie kellett Franciaországból. Bázelben dolgozta ki első nagy művét az Institutio religionis Christianaet (1535). Kálvin továbbreformálta Luther és Zwingli tanait. A jó kiállású, elszánt fiatalember, kalandot, veszélyt, sikert és üldöztetést hagyva maga mögött, végül Genfben kötött ki, ahol kezdetben szintén nagy ellenállást váltott ki tanaival. Teológiai fejtegetéseinek ellentmondásait gyakran egyetlen brutális kijelentéssel intézte el. Kibontakozó sikereit nem annyira hittudományi tudásának, mint inkább ellentmondást nem tűrő briliáns retorikájának, valamint kiváló szervezőkészségének, olykor erőszakos, kegyetlen fellépésének köszönhette. john-calvin.jpgEzzel magához ragadva a városka vezetését, valóságos terrort vezetett be. A Kálvin által irányított vésztörvényszék csak 1541 és 46 között 58 halálos ítéletet (lefejezést és máglyát), valamint 76 száműzetést mondott ki az akkor még csekély lakosú Genfben. Ám nem csak a katolikusok voltak „vörös posztók” számára, de például az átutazó spanyol Michele Servede is, aki az unitárius felekezet megalapítójaként szentháromságtanával érdemelte ki nála a máglyát. Egyre növekvő befolyását kiterjesztette Angliára is, ahol az udvart arra biztatta, hogy fegyverrel irtsák ki az összes katolikust! Nem csoda, ha a kálvini rémuralom ellen felkelés tört ki, melyet a „libertinusok lázadásának” ismer a történelem. Persze kegyetlenül leverette. Kálvin János, hogy egyszerre két oldalról ne támadhassák, Zürichben (1549) egyességet kötött a zwingliánusokkal, hogy legalább a nyilvánosság előtt ne támadják egymást.
Kálvin, tanaiban tbk. elvetette az egyházi hierarchia joghatóságát, ezzel szemben a „népfelséget” hirdette, mely szólam tetszetőssé vált a későbbi diktatúrák, így a Nagy Francia Forradalom ideológusai számára is!
(Katolikus lexikon, Bp.1931, valamint „A Katolikus Egyház története”, Ecclesia. Bp.1985, nyomán.)

** SPINÓZA: Spinosa (Baruch) 1632-77: Családja, Spanyolországból Hollandiába menekült szefard zsidók voltak. Az amszterdami hitközséghez tartozó Baruch Spinoza koraérett fiatalember, optikai lencsecsiszoló volt. Hamarosan csatlakozott a szélsőséges szabadgondolkodók köréhez. Azzal vonta magára a rabbik haragját, hogy kétségbe vonta a Biblia hitelét, tagadta természetfeletti eredetét. Mindent a ratio, az ész mérlegére tett, Istent nem tekintette személynek, aki nem segít és nem is árthat. Bár Spinoza csak 45 évet élt, korai halála miatt nem könnyebbülhettek meg a rabbik, mert rá kellett ébredniük, hogy hiába tiltották be könyveit, halála után sorra kiadták azokat. Leghírhedtebb műve az Etika, melyben Spinoza nyíltan kimondta, hogy nincs Isten. Könyveinek olvasói, végzetes következtetéseket vontak le: ha nem igaz a Biblia, akkor nincs kinyilatkoztatás, nincs Tízparancsolat, értelmetlen a messiáshit és bármi erkölcsi tartás. Saját magunkat kell a magunk erejéből boldogítani, megváltani. A lélek nem halhatatlan, ezért nincs is mit keresnünk „odaát”. Itt kell minden élvezetet megélnünk!
Spinoza.jpgAz eddigiek is elegendők voltak ahhoz, hogy érthető legyen számunkra az amszterdami izraelita egyházközség határozata az aposztata Spinoza ellen. Mely nem csak a kiközösítést de válogatott átkok közepette , a városból való száműzetést is jelentette. Íme a kiközösítés néhány mondata magyar fordításban: „…kiközösítjük, gyűlöljük, megátkozzuk és kivetjük magunkból személyére idézve mindazon átkokat, melyek a Törvény könyveiben írva vannak. Legyen átkozott éjjel és nappal. Soha ne bocsásson meg és ne ismerje el őt az Úr... Törölje ki nevét az ég alól…Válasszék el Izrael népétől..” És hogy még megrendítőbb legyen az istentelen Spinoza kiátkozása, a zsinagóga lámpásait egyenként eloltották, míg végül az utolsó is kihunyt, jelképezve ezzel a kiközösített szellemi hagytékának, spirituális életének megsemmisülését. Miként a gyülekezetre teljes sötétség borult, úgy gomolygott árnyékként a világra az az istentelenség, melyet a Spinozát atyjuknak tekintő „felvilágosodottak”, már mint „a lehetséges ragyogó jövőt” mutattak fel!
Baruch Spinosa sátáni konkolyhintése sikerrel járt. Példaképe lett az un. „szívtelen filozófustípusnak”, mint amilyen Russel is volt. Valóban óriási hatással volt a francia felvilágosodás gondolkodóira, különösen Voltairere, lenyűgözte a németeket, és Lessing megjegyezte: „Nincs más filozófia, mint Spinozáé!”
(Barlay Ö.Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volte Prohászka? II.kiadás nyomán. Prohászka Kiadó, Székesfehérvár.2003.)

Szólj hozzá!

 4. A lábadozás 

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Nem volt más vágyam, mint végre látni az én kicsikémet. De lift nem volt, menni még nem bírtam, felkelni se, és ő inkubátorban feküdt, élet-halál között.

     Meglátogatott édesapám, egy félórányi időre. Sajnos sugárzott belőle az „ugye megmondtam”, de azért érzékeltem valamilyen együttérzést is. Ekkor már ki tudtam vánszorogni a folyosóra, hogy pár lépést tehessek vele. Nem éreztem neheztelést, inkább szomorúságot.

Aztán a műtét utáni harmadik napon újra megjelent az orvosnőm – egy látogatóm ült éppen az ágyam melletti széken.

– Kedves Klárika, sajnos van egy szomorú hírem. A baba háromszori agyérgörcsöt kapott. Nem tudjuk mi lesz vele, ez sok, nem biztos, hogy megmarad. Nem fogadja el a tejet sem!

     Úgy éreztem elájulok. Most végem van. Sötét lett minden. Barátnőm keze után nyúltam.

     Orvosnőm rémülten tekintett rám:

– Jaj, Klára, maga mindig olyan erős, én azt hittem, mindent őszintén elmondhatok magának! Mert mindent akkora hősiességgel visel el, Ön szokott engem megnyugtatni, de most nehogy elájuljon, egészen fehér lett! Kérem!

     Összeszedtem magam. Igyekeztem nem kimutatni, mit élek át. Agyérgörcs. Uram Isten, ez sok!

Mivel elapasztották a tejemet a szívem miatt, nem szoptathattam őt sem, amint kisfiammal sem tehettem. Amikor ezt közölték, elsírtam magam. Mindig hozták a jeget, nehogy begyulladjon a mellem.

     Minden erőmet összeszedtem, férjem segítségével valahogyan lementem, hogy láthassam végre kislányomat és érezhesse, mennyire vele vagyok. Hogy erőt önthessek belé szeretetemmel. De nem engedhettek be a csecsemők közé, és nem is tudták odahozni az ablakhoz sem, mert inkubátorban feküdt.

     Kimentünk tehát az udvarra, Dénes támogatott és egy szénkupac tetejére állva láthattam meg először ablakon át az én kisbabámat. Ott feküdt az inkubátorban, szeme csukva, kicsi karjai lefelé lógtak, és tele volt tűvel-csövekkel. Oly kicsike és vékonyka volt, hogy alig látszott! Hogy szerettem volna megölelni, vigasztalni!

Elmondtam neki, mennyire szeretem és vele vagyok és hamarosan haza fogjuk őt vinni. Kimondani és leírni sem tudom mit éltem át. Csak imádkozni tudtam, könyörögni az egek Urához, hogy mentse meg az én kicsikémet.

     Másnap, az ötödik napon jött ismét az orvosnőm és megállt lábamnál az ágy végében:

– Örömhírt közlök, Sárika jobban van, már gumiszondával tudják etetni.

     Láttam, mennyire boldog az orvosnőm is és hálát adtam. Azonban olyannyira kimerültem az izgalmaktól, hogy képtelen voltam válaszolni, csak mosolyogtam és megköszöntem a jóhírt.

     A varratszedés kevésbé volt fájdalmas, de a kapcsok kiszedése kegyetlenül fájt. Nem jajgattam, arra gondoltam, ez semmi, csak a kisbabám legyen jól.

     És elérkezett a nap, amikor engem haza engedtek, de őt még bent kellett tartaniuk, mert tüdőgyulladást kapott. Ha nem lett volna hitem, ha nem láttam volna kislányomat álmomban, talán nem élem túl ezt a megpróbáltatást. De én hittem, egyfolytában csak hittem és bíztam.

     Dénes eljött értem és hazahozott és én törekedtem összeszedni fizikai erőimet, hogy otthon mindent előkészítsek, hogy majd fogadhassam Sárikát.

     Minden nap mentünk a kórházba és két hét elteltével végre kiengedték őt. Vittük a mózeskosarat, a kis ruhácskákat és boldogok voltunk. (folyt.köv!) KÖSZÖNÖM URAM.JPG

Szólj hozzá!

Az üzenet értelmezése, teljesítése és megvalósulása

1. Azokat a látomásokat, amelyekben Lúciának, Ferencnek és Jácintának része volt és azokat az üzeneteket, amelyeket kaptak, csak akkor értjük meg, ha szemünk előtt tartjuk a szentek közösségéről szóló katolikus tanítást. Minden egyén kérő imái és érdemei ugyanis, mások javát szolgálhatják. Így válhatnak a három gyermek imái és áldozatai – akik egész életüket odaadták – nagyon sok lélek, sőt egész népek javára, különösen azután, hogy a Mindenszentek Királynőjétől oly gazdagon részesültek kegyelmekben. A Szűzanya ezért kérte a három gyermeket, hogy "imádkozzanak sokat, nagyon sokat, és hozzanak áldozatokat a bűnösökért". Jácintától és Ferenctől ezen kívül azt kérte, hogy ajánlják fel saját életüket engesztelésül az emberek bűneiért. Lúciától pedig azt kérte, hogy ezen a világon tovább élve küldetést töltsön be.
2. A Szűzanya úgy látta helyesnek, hogy nem a mennyországot, hanem a kárhozatot mutatta meg a látnokoknak, rajtuk keresztül nekünk. Ennek is üzenet-jellege van, hogy ezáltal az emberiséget még nyomatékosabban üzenetének elfogadására késztesse. A látnokok olyan megrázóan beszéltek a pokol képének tragédiájáról, hogy ezzel még a legmegrögzöttebb bűnösöket is sikerült az erény útjára visszavezetni. A pokol sötét látomása egyértelműen azt mutatja, hogy tévedésben vagyunk ha azt gondoljuk, hogy a III. évezred emberét nem kell szembesíteni az örök szenvedés lehetőségével.0wi3.JPG
3. A fatimai események megértéséhez nélkülözhetetlen, hogy az Istenanya egyetemes közvetítő szerepét szem előtt tartsuk. A legnagyobb és Isten szabad elhatározásából szükséges közvetítőként működik közre mindenben a megbántott Megváltó és a bűnös emberiség között. Közvetítőként döntően befolyásolja az eseményeket. Mint a Világ királynője, közvetítőként Anyai Szíve győzedelmeskedni fog.
4. Amikor a Szűzanya három pásztorgyermekhez fordult, általuk az egész világhoz szólt. Minden embert arra szólított fel, hogy imádkozzon, tartson bűnbánatot és változtasson gondolkodásmódján. Különös módon üzent a pápának és általa a püspököknek, hogy ajánlják fel Oroszországot Legtisztább Szívének.
5. Az Istenanya kéréseit könnyű megérteni annak a vallási helyzetnek a tükrében, amely a jelenések idején, azaz 1917-ben jellemezte a világot. A Szűzanya rámutatott arra, hogy a világ meglehetősen vészterhes helyzetben van. Az istentelenség és a tisztátalanság annyira elburjánzott a földön, hogy egy valódi pusztításra, a második világháborúra volt ahhoz szükség, hogy az az embereket újra egymáshoz vezesse. A bűnösök újra meg újra időt kapnak arra, hogy a fatimai felszólításra megtérjenek. Amennyiben erre a felszólításra hallgat az emberiség, béke lesz. Ha nem hallgat rá, egy újabb, még szörnyűbb háború lesz. Ha a Szent Szűz hangja még azután is süket fülekre talál a világban, akkor ideológiai eredetű, egyetemes jellegű pusztítás fog bekövetkezni, melyet súlyos vallásüldözés fog kísérni, és minden ember kárt szenved. A pápa is nagy megpróbáltatások előtt áll: „Oroszország tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni… a Szentatya sokat fog szenvedni.”
6. Amikor a bajok egész sora után végre megtörik a mai emberiség kemény ellenállása, az emberek nagyon sokan megtérnek, mely Mária Legtisztább Szívének különös győzelme lesz Szívének szeretete által: „végül Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog…” Mária uralma jön el.
7. Az, hogy Mária uralma miben áll, Montforti Grignon Szent Lajos ír a Tökéletes Mária-tisztelet c. művében, valamint a Szeretetláng üzenetében. Idézetek, Grignon: "Mikor jön el a boldog idő – Mária aranykorszaka –, amikor azok a lelkek, akiket az Istenanya kiválasztott és saját számára kiesdett, teljesen beléje temetkeznek, hogy az Ő hasonmásává váljanak Jézus Krisztus szeretetében és megdicsőítésében? Ez az idő csak akkor fog felvirradni, ha azt a Mária-tiszteletet, melyet én tanítok, megismerik és gyakorolják! Azért, hogy eljöjjön az Úr országa, jöjjön el hozzánk Szűz Mária országa!" (217) Szeretetláng Lelki Napló: "Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (Feljegyzés 1971. VII. 26)

Szólj hozzá!

 (A fatimai idézetek a "Fatimáról beszél Lucia nővér" c. könyv 2006-os IV. kiadásából valók, a továbbiakban LN jelöléssel. A Szeretetláng üzeneteket a Lelki Napló Szent István Társulatnál, 2010-ben megjelent kritikai kiadásából idézzük, jelölése római/arab számmal!)

Szűzanya: „Anya vagy te is, és Én anyai Szívem tengernyi bánatát és szenvedését megosztom veled. Tudom, te átérzed anyai fájdalmamat. Gondold el, ha hat gyermeked elkárhozna, mily fájdalmad lenne miattuk! És Én? Ó, gyötrelmeim, melyekkel látnom kell, amikor a sok lélek a pokolba szédül! Segíts, kislányom! Gyermekem!” És amint ezeket mondta, én is lélekben Vele szenvedtem. Szívemet összeszorította a fájdalom. A Szűzanya lelkének gyötrő kínjait éreznem engedte. (II/50)
Szűzanya: Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek kerül a pokolba. (Mivel) nincs aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük. (LN 173) Oly sok lélek kárhozik el Isten igazságossága folytán azon bűnök miatt, amelyeket ellenem elkövetnek. Jövök, hogy engesztelést kérjek: áldozd fel magad erre a szándékra és imádkozzál! (LN 192)
 
 
Lúcia nővér: ...ebben a hónapban elvesztettem lelkesedésemet az áldozatok és önmegtagadások iránt. Már arra gondoltam, hogy mégis azt mondom, hazugság volt az egész. Ezzel mindennek vége lesz. Jácinta és Ferenc azonban azt mondták:
- Ne tedd ezt! Nem tudod, hogy ezzel hazudsz, és hogy a hazugság bűn?
Ebben az állapotban volt egy álmom, ami még jobban növelte lelkem sötétségét. Láttam, hogy az ördög azon nevet, hogy be csapott. Azon fáradozott, hogy a pokolba húzzon. Amint karmaival megragadott, annyira elkezdtem kiabálni és a Szűzanyát hívni, hogy édesanyám felébredt. Ijedten kérdezte, mi bajom van. Nem tudom már, mit válaszoltam neki. Csak arra emlékszem, hogy azon az éjszakán nem tudtam már aludni, mert a félelemtől szinte megdermedtem. Ez az álom az igazi félelem és aggódás felhőjével borította el lelkemet. Egyetlen vigaszom az volt, ha egy magányos helyen kisírhattam magam. (LN 84-85)
 
Erzsébet asszony: Eddig minden gondolatomban és cselekedetemben az vezetett, hogy minden áldozatot meghozok a szent ügyért. De hogy valóban így van-e, hogy az ügy nem tőlem való-e, ezt senki nem tudja, én magam sem vagyok biztos felőle. Hogy nem az ördögtől van, (bár) ezt már a püspök atya is megmondta, és M. és B. atya is. (...) Uram, bocsásd meg vétkeimet, nem bírom áltatni magam tovább! Végképp meg akarok nyugodni. Látom, teljesen értelmetlen az, amit tettem, és nem tudom miért, azóta csak szenvedek. Hisz a bűnből eredő szenvedés nem lehet érdemszerző. Szabadulni, szabadulni, ez az egyetlen imádságom az ég felé. (III/209)

Szólj hozzá!

Szudán: szabadon engedték a halálra ítélt keresztény nőt   (Áldott legyen az Isten!)

2014. június 24. 

Kiszabadult a börtönből a halálra ítélt 27 éves szudáni asszony – számolt be a nő ügyvédje a BBC-nek.


Felmentette egy szudáni fellebbviteli bíróság június 23-án  azt a nőt, akit első fokon halálra ítéltek hitehagyásért, nevezetesen azért, mert az iszlám vallásról áttért a keresztényre.

A 27 éves Meriam Jahíja Ibrahim Isagra a Szudánban hatályos jog, a saría alapján május 15-én szabtak ki kötél általi halált. A törvényszék emellett házasságtörés miatt száz korbácsütésre ítélte a fiatal nőt. A vád azon alapul, hogy keresztény férfihoz ment feleségül, pedig Szudánban muszlim nő csak muszlim férfival házasodhat össze.

A nő a tárgyalás előtt három napot kapott, hogy megtagadja a keresztény vallást, de erre nem volt hajlandó. Isag a tárgyaláson azt mondta a bírónak: mindig is keresztény volt, és soha nem változtatta meg vallását, azaz nem követhette el a hitehagyás tettét. Az Amnesty International szerint Isag az anyja után ortodox keresztényként nevelkedett, muszlim apja ugyanis nem élt a családdal. Az asszony ügye hatalmas felháborodást váltott ki világszerte. Több ország, köztük Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is mélységesen elítélte a bíróság döntését. David Cameron brit miniszterelnök szombaton is felszólította a szudáni kormányt, hogy vonja vissza a fiatal nőt halálra ítélő, barbár határozatot.

A húszhónapos fiával együtt bebörtönzött asszony nemrég egy kislánynak adott életet a börtönben. A fellebbviteli bíróság most elrendelte, hogy érvénytelenítsék az első fokú ítéletet, és bocsássák szabadon az asszonyt.

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

A szeminarista 3

szobrasz_n2_2.JPG     Mint már említettük, művészien szobrászkodott, rajzolt és festett. Egy képét, mely a Gyermek Jézust ábrázolta Keresztelő Szent Jánossal el is tudta adni egy neves ügyvédnek. Egyébként élete folyamán több, kisebb-nagyobb Mária-szobrot faragott, vagy hozott rendbe, sőt két hatalmas fa-korpusz is a nevéhez fűződik.
     Igen együttérző volt szegényebb társai iránt és igyekezett rajtuk anyagilag segíteni, ezért gyermekfelügyeletet vállalt. Hihetetlenül összeszedett, önmagával szigorú és pontos időbeosztással élt. Négy órát szánt imádságra, kettőt olvasásra, kettőt (!) alvásra, a többit meg tanulásra! Állandó időzavara ellenére örömmel foglalkozott gyermekek hitoktatásával vagy a Szűzanya kápolnájának díszítésével, és az ottani áhítat-gyakorlatok szervezésével.
     Tanulmányi eredményeiben a legjobbakat is lefőzte. A legelső volt a szemináriumban, emellett még kitűnt az imádságos, önmegtagadó és engedelmes természetével. Ennek ellenére gyóntatója kétségbe vonta Lajos alázatosságának őszinteségét és felhívta elöljárójának figyelmét, hogy próbaként kezelje szigorúan, nyilvános megrovásokkal és szavainak félremagyarázásával. Ő azonban mindezt sértődés nélkül, türelemmel fogadta. Végül kénytelen-kelletlen elismerték, hogy erényei egyenesen isteni eredetűnek tekinthetők! Ezzel együtt, nem tudták Nála elérni, hogy a számunkra furcsa viselkedésével felhagyjon. Szó volt róla, hogy a „különc Montfortit” befogadnák a szulpiciánusok, ám ők is ellene fordultak viselkedése miatt. (Máris elfeledték „isteni eredetű erényeit”!)
     Lajos, azonban megtanult valamit ettől a Rendtől, amely szokásává vált, hogy minden eseményt „Áldott legyen az Isten!” felkiáltással fogadott. Ahogy közeledett szentelésének dátuma, úgy erősödött benne az eltökéltség, hogy máriás pap lesz, hogy mindent a Szűzanyával, Őáltala és MadonnaLM.gifŐvele fog cselekedni Jézusért, a lelkek javára. Ezért, faragott fából magának egy kb. 18 cm-es Máriaszobrot, melyet emlékeztetőül mindig magánál hordott. Grignon Szent Lajosnak ez annyira sajátosságává vált, hogy későbbi ábrázolásának jellegzetes „attribútumai” lettek; a kis Szűzanya-szobrocska és a kereszt. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

A császárműtét (folytatás) 

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     Bejött az orvosnőm és leült az ágy mellé egy székre. Megfogta a kezemet és elmesélte mi történt:

– Klára, el kell mondanom mindent. Őszinte leszek magával. A baba alul feküdt, felül volt a méhlepény. Szegényke az egész terhesség alatt oxigénhiányban volt. Ha maga nem szól nekünk és nem figyelmeztet, mindketten meghaltak volna. Maga segítette világra ezt a babát. Az utolsó pillanat volt. Mert amikor felnyitottuk, minden tiszta vérben ázott. A kis Sára már egészen elvérzett, a klinikai halálból kellett visszahoznunk. Teljes vért kapott, magának sem volt sok hátra. Belső vérzése volt. Ezért maga is kapott transzfúziót. Az előző császárműtét hegesedései következtében a méhfal két oldalt megrepedt és így el kellett a méhét távolítanunk. Kérem kedves Klári a megértését, nem tehettünk mást. Azért valamivel biztathatom: Ha nem itt szül nálunk, Sára baba nem élte volna túl, mert a klinikai halál állapotából csak mi voltunk képesek visszahozni, mert csak itt nekünk van ilyen készülékünk. Ha máshol szül, a gépet oda kellett volna szállítani, de arra már nem lett volna idő.

Itt másodperceken múlott minden. Sajnos azonban a kicsi agyvérzést is kapott. Klárika, mit érez, megmarad a kis Sára? – és figyelmesen nézett rám.

     Meglepődtem. Ő kérdez engem? Azonnal kész voltam a válasszal:

– Igen, megmarad! Hiszem, hogyha Isten megmentette, most már meg is fogja tartani.

     Valamilyen nagy nyugalom, béke öntötte el egész bensőmet. Majd én is kérdeztem valamit:

– Mi történt a műtét közben? Felébredtem, az valami szörnyű volt – és elmeséltem mit éltem át.

– Sajnos ilyen előfordulhat egy ennyire váratlan helyzetben. Amikor felnyitottuk, azonnal át kellett volna állnunk a gépi altatásra, de mindnyájan meg voltunk rémülve, és így az átállás késve történt meg. Mindenki a babára koncentrált és vele törődött. Ne haragudjon! – mondta sajnálkozón.

     Biztosítottam afelől, hogy nem haragszom semmiért és megértem.

Kiderült az is, hogy pontosan „fogta” gondolataimat a műtét előtt és én is az övét. Ezt átbeszéltük utólag, ami az orvosnőmet nagyon meglepte. Ő nem tudott hinni Istenben, materialistának vallotta magát és mindez számára nagy tapasztalat volt.

     Egészen kimerültem. Erős fájdalmaim voltak, mozdulni se igen bírtam. Megjelent férjem az ajtóban, igyekeztem mosolyogni.

Mint megtudtam, tőle is vért kértek Sárának, de a más vércsoport miatt nem adhatott.

Szegény, amikor bejött és találkozott az orvosnővel és meghallotta mi történt, rosszul lett. Még az sem vigasztalta, hogy rólam kiváló véleményt hallott:

– Uram, én ilyen asszonnyal még soha nem találkoztam. Gratulálok a feleségéhez! – mondta neki az orvosnőm.

Másnap bejöttek Bencével együtt. Kisfiam sápadt volt, elsírta magát és óvatosan rám borult. Jó volt látni őt, őket. Lelket kellett öntenem beléjük, hogy most már rendben lesz minden, ne féljenek.

     Vajon rendben lesz? Egyre csak kérdezgették az orvosok. Megmarad-e és ép lesz-e, kérdezgették a látogatók.

Végig oxigénhiány – klinikai halál – elvérzés az utolsó cseppig – agyvérzés – Mi jöhet még ezután? (folyt.köv!)Infanticide Help 2.JPG

 

Szólj hozzá!

 

MI A SZERETETLÁNG?
     A küzdés vértje és a harc fegyvere − azé a végső harcé −, amelyet az Istenanya az Ő gyermekeivel összefogásban, a sátánnal fog megvívni!
sz anya 2.JPG     A Lelki Naplóban ez olvasható: „(Szűzanya) Az összefogáshoz csodálatos erővel és kegyelmekkel árasztalak el benneteket tömegesen és egyénenként is. A felelősség nagy, de munkátok eredménye nem lesz meddő. Az összefogó munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyújtani, gyulladni fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani. (III/130)
Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (vö. II/18)
Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, megfertőzött világot. (vö. II/100)
Irgalmas Jezus 2.jpg     (Jézus) Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (vö. II/93-94)
Imádkozzatok /tehát/, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! (I/90) /Mert/ a sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)

Szólj hozzá!

A Fatimai Bazilika építése

José Alves Correia da Silva4.JPG     Amikor 1920-ban José Correia da Silva lett a leiriai egyházmegye új püspöke, korábbi tartózkodása ellenére, kötelességének érezte, hogy tanulmányozza a fatimai eseményeket. Napról napra világosabbá vált számára, hogy az események mögött Isten áll, így megerősödött benne az elhatározás, hogy ebben neki is kötelessége részt vállalni.
     Mindenekelőtt Cova da Iriában vetetett egy nagy, 125 000 négyzetméteres telket (a terület kétszer nagyobb, mint a Szent Péter tér Rómában) és elrendelte az első tervrajzok elkészítését.
1921 októberében megengedte, hogy misét celebráljanak a szabad ég alatt. Addig a Fatima falu templomában tartották a szentmiséket, ahonnan a zarándokok aztán átvonultak a Cova da Iriába.
     Először is az időjárás viszontagságai ellen építtetett egy ideiglenes kápolnát.
     A legnagyobb gondot a vízszegény sziklás vidék okozta. Az építkezéshez biztosítani tudták volna az elegendő a vizet, annál inkább gondba ejtette a tervezőket a majdani feltételezett hatalmas zarándoktömegek ivóvízellátása. Ezért a püspök javaslatára egy óriási esővíztárolót kezdtek kialakítani a területen. A forrás, mely 1921. nov. 9-én keletkezett, zarándoktól körbevéve..jpgAlig haladtak túl az első rétegen, egy rendkívül bővizű forrásra akadtak, mely a geológusok szerint képtelenség volt.  Az emberek a forrást a Fatimai Madonna ajándékának tartották. (A korabeli képen a forrást csodáló zarándokok.)
     Így oldotta meg a Szűzanya Fatima létfontosságú kérdését. Hiszen hogyan fogadhatta volna Cova da Iria a zarándokok tíz és százezreit a forró nyári hónapok alatt, ha nem lett volna ivóviz? Fatima azóta sem szűkölködik vízben.  (A képen a később mégis elbontott Jézus Szíve ivócsarnok. A Szentséges Szív szobra máig ott áll, és annak tövében lehet vizet tölteni!)A forrás fölé épített ivócsarnok, melyet később lebontottak és csaka Jézus Szíve szobor maradt fenn. (1).jpg

     1928. május 13-án az addigi leghatalmasabb zarándoksereg jelenlétében Msgr. Manuel da Conceicao Santos évorai érsek tette le a bazilika alapkövét, mely 25 év alatt épült fel, mint Portugália legnagyobb temploma.Manuel (II) Gonçalves Cerejeira (1929–1971)D4FAF1FE4.jpgVégül, 1953. október 6-án és 7-én 15 portugáliai püspök jelenlétében Lisszabon bíboros pátriárkája felszentelte a bazilikát. A temp- lomhajó felső négy sarkában a világ négy legnagyobb Mária-tisztelőjének szobra áll, közülük egyik, a Magyar Szent István király.Bazilika építése1_2OJCF.pngBazilika építése2-of-construcao-da-basilica-1933 (1).jpg(Alább, a Fatimai Bazilika építési fázisai.)
Bazilika építése4 1949 Santuário de Fátima_thumb[2].jpg

Szólj hozzá!

A szeminarista 2

     1694. szeptember 18-án azonban újabb megpróbáltatás érte Grignon Lajost: meghalt a kisszemináriumot fenntartó atya, mely gyászról így írt nagybátyjának:„Sajnos elhunyt Barmondière atya, lelkivezetőm és elöljáróm, az egyházközség és a kispapok nagy bánatára. Az elmúlt vasárnap temettük. Könnyek közt írom, hogy ő volt aki alapította ezt a szemináriumot, ő volt aki szó nélkül befogadott engem, ő volt aki igazán megértő volt irántam. Szentként élt és szentként halt meg! Nem tudom, hogy maradhatoke még, vagy el kell mennem. De bármi is történjék nem aggódom, mert van Égi Atyám, aki el nem hagy soha! Ő vezérelt ide és Ő irányítja egész életem! Jóllehet, bűneimért csak büntetést érdemelnék, bízvakérő imámat abba nem hagyom, s csak az Ő gondviselésére hagyatkozom.”
     A szulpiciánusok végtére is becsülték Grignon Lajost és maradhatott az intézményben. A közösséget egy másik atya vette át, de a körülmények sokat romlottak. A diákoknak maguknak kellett felváltva főzniük és emiatt Lajos olyan súlyosan megbetegedett, hogy gyógyulását csodának tartották.
     Bár az utolsó évfolyamokra már járhatott volna a nagyszemináriumba is, mégsem a Sorbonne-ra járt, mint a többiek. A hatalmas egyetem könyvtárát azonban szorgalmasan látogatta, tanulmányozva a szentatyák és a híres tudósok írásait, ami által, alapos teológiai tudást sajátított el. Felkészültségével később a szentbeszédeiben és írásaiban könnyen vissza tudta verni ellenfeleit, főleg a janzenistákat.
grignon_mont2.gif     Szeminarista társai közt – elöljárói engedéllyel –, elkezdte a „Jézus rabszolgái Máriában” lelkitársulatot.
Társainak egész életére kihatott az az egyszerű, de szent tanúság, amit Grignon Lajos előadásaiból leszűrtek: A legszentebb Szűz, a kegyesség és irgalom Anyja soha nem engedi, hogy szeretetben és bőkezűségben túltegyünk rajta. Ha látja, hogy valaki egészen és teljesen Neki ajándékozza magát, hogy tisztelje és Neki szolgáljon, akkor Ő is egészen és teljesen, viszonos módon odaajándékozza magát annak, aki mindent Neki adott. Elmeríti őt kegyelmeinek tengerébe, felékesíti érdemeivel, támogatja hatalmával, felvilágosítja az igazságra, lángra gyújtja szívét szeretetével, s közli vele erényeit: alázatosságát, hitét, tisztaságát. Ő lesz kezese Jézusnál. Egyszóval, minthogy az ilyen egyén teljesen Szűz Máriáé, Szűz Mária is teljesen övé! (vö. TMT 144)
     Lajos, korábbi lelkiatyja példáját követve, keményen gyakorolta az önmegtagadást és az alázatot. Egy levelében a csigához hasonlítja magát: „Ha egy csigaházat szemlélsz, azt hiheted, hogy valami, ám ha előbújik lakója, akkor látod, hogy csak egy csiga!” (Ha egy önmegtagadó, alázatos életet szemlélsz, azt hiheted, hogy valaki, ám ha erényeit elhagyja, akkor látod, hogy csak egy esendő ember).
Grignion kalap nélkül_1.JPG     Kortársai megütközésére, kalapját hóna alá vágva úton-útfélen fedetlen fővel járt „Isten jelenléte iránti tiszteletből”. Ha egy lakásba belépett, még a házigazda üdvözlése előtt letérdelt a küszöbön és elimádkozta szertartásos imáját: „Látogasd meg Urunk, ezt a hajlékot..!”
     Jóllehet, kiváló beszédkészsége volt, szívesebben hallgatott. Ha mégis megszólalt, csak istenes dolgokról volt hajlandó beszélni. Amikor elöljárója arra buzdította, hogy vegyen részt világiasabb társaságban is, e célból megtanult egy rakás humoros történetet, ám oly jámborsággal adta elő, hogy poénjaikat mind elvesztették. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

3. A császárműtét

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     „Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem” /Zsoltár 23,4/
     Amikor felfektettek a műtőasztalra, felemeltem a fejemet. Az orvosnő beöltözve állt szemben velem. Csak a szeme látszott ki a maszkból. Hangtalanul ezt a gondolatot küldtem felé:
Kérem, ha nem sikerül, ne tegyen magának szemrehányást. Ő is erősen szemembe nézett és éreztem gondolatát:
– Ha nem sikerül, kérem, ne haragudjon rám!
     Ezután hátratettem fejemet és felfelé néztem. Bal felől egy kegyetlen, gonosz szempárt láttam meg, homályos volt, de ijesztő. Ettől megriadtam. Rögtön tudtam, mit kell tennem: "Atyám, Te rendelkezz felettünk! Jézus, küld el ezt innen. Bármit vállalok, de ezt nem! Mindenben legyen a Te akaratod szerint"
Elmondtam a Miatyánkot és kértem Máriát, Isten Anyját – eközben eltűnt a gonosz szempár. Felnéztem, fejem fölött fényességet láttam... – de akkor már beadták a vénás injekciót. Számoltam. Elaludtam...
     Hirtelen ébredtem fel. A fájdalom oly heves volt és olyan borzalmas, hogy azt hittem, belehalok, mert ezt nem lehet kibírni. A hasamat vagdalták. „Jézusom!” – akartam kiáltani, de hang nem jött ki a torkomon –, „belehalok, Istenem mi ez, a harctéren a katonák, a hasukat szabdalják, Krisztus a kereszten...” ez szörnyű! – kavarogtak a gondolataim.
És meghallottam amint rémülten mondják:
– Kislány, meghalt, meghalt!
     Elájulhattam, mert ezután már semmire nem emlékeztem.
     Az ágyban tértem magamhoz, a kórteremben voltam. Egész testemben rázott a hideg, de ez nem volt természetes hidegrázás. Görcsös rázkódás volt, próbáltam kezemet magam mellé szorítani, de nem bírtam. A hasam fájt a rázkódástól, és valami zsák nyomta. Egyetlen szót se bírtam szólni a szörnyűséges görcsös hidegrázás miatt. A levegővételért iszonyúan meg kellett küzdenem.
     Takarót dobtak rám. Ez azonban nem enyhített semmit. Sokáig rázkódott az ágy is velem, míg aztán egyszer vége lett. Majd bejött a stáb. A gúnyos ajkú adjunktus odalépett hozzám, gyengéden megfogta a kezemet:
– Jaj de derék asszonyka ez. Nem is tudják, milyen derék asszonyka! – dicsérő szavait ismételgette.
     Végre meg tudtam szólalni és megkérdeztem:
– Mi van a gyermekemmel?
     Nem válaszolt senki. Újra megkérdeztem, de ekkor sem kaptam választ, somfordáltak kifelé. Szívem majd kiugrott és felkiáltottam, ahogyan bírtam. Ekkor megfordult az egyik orvos és ennyit szólt: Kislány…
– Azt tudom! De mi van vele, él? – kérdeztem kétségbeesve.
– Még nem tudjuk! – És kimentek.
76090-5-babies-at-a-maternity-ward-at-munich-hospital.jpg     Lehunytam a szemem. Akkor azt hittem, elvérzek. Megfogtam az ágy szélét és reszkettem.
Ám mégis, egy kis idő múlva – hogyan és miért –, de újra hittem. Maradék erőmmel hittem, hogy megmarad.
Eszembe jutott régi szép-álmom a hídon kisfiammal, a távolban a kislány. Élnie kell! Láttam őt! (folyt.köv!)

Szólj hozzá!

Nagyszerű összesítő meghatározást olvastunk az alábbi honlapon:  http://www.szentkeresztplebania.hu/Szeretetlang.html

     A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül.
Célja, hogy az Új Evangelizáció támogató eszköze legyen azáltal, hogy előmozdítja a családokban az együtt-imádkozást, mint a személyes és közösségi megszentelődés módját és eszközét, hogy a családok így „szentéllyé” váljanak.
 Lelki napló 2_1.jpg    A Társulás lelkisége az Isten Szaván, az Anyaszentegyház tanításán és a Szeretetláng Lelki Napló üzenetein nyugszik, hogy általuk tanítványokká és küldöttekké legyünk.
"E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek szívről szívre járva, gyújtsátok meg mindenkiét, s annak fénye megvakítja a Sátánt. Ez az összetartó szeretet tüze. Veletek összefogva mentelek meg benneteket. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel. (...) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is Velem együtt! Azért adom kezetekbe a Fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja."

      Szeretetláng néven terjedt el az a Lelkiségi Mozgalom, mely Kindelmann Károlyné Erzsébet, világban élő, harmadrendi karmelita édesanya 1961 és 1983 közt a Lelki Naplójában lejegyzett magánkinyilatkoztatásai nyomán terjedt el az egész világon. Több országban főpásztori jóváhagyás mellett, jelentős evangelizációs tényezővé vált. A hitelességét nem csupán egyszerű, evangélium-hű tanítása és hagyományos engesztelő gyakorlatai igazolják, hanem azok a szembetűnő lelki megújulások (gyümölcsök) is, melyek egyéneket, családokat, egész közösségeket késztetnek rendszeres imára, engesztelésre és részvállalásra a lélekmentő munkában.
      A Szeretetláng Lelki Napló részleteit számos  nyelvre lefordították. Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek 2009. április 5-én egyházi jóváhagyást adott a teljes Lelki Napló kiadásához, és egyházmegyéjében, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapította a Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalmat.
      A Szeretetláng Isten túláradó kegyelme, amit Szűz Mária által ad az emberiségnek a túláradó bűnnel szemben. E kegyelmi kiáradást Szt. Pál szavaival magyarázhatjuk: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem.” (Róm. 5,20) A Szeretetlángban a Szentháromság szeretete egyesül Szűz Mária anyai szeretetével, melyet Szeplőtelen Szíve által közvetít felénk.
     A Szeretetláng kiáradását Jézus Szent Sebeire, szenvedésének érdemeire hivatkozva esdette ki számunkra a Szűzanya a Mennyei Atyától a lelkek megmentésére és megszentelésére.
felajanlas_1.jpg     Első üzenetében így szólt a Szűzanya Erzsébet asszonyhoz: „Szent István király nekem ajánlotta országotokat, és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék a kezetekbe adni. Nagyon kérlek benneteket, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább.” (Szl. LN, 1962. ápr. 13.)
     Később azt is hozzáfűzte a Szűzanya, hogy hazánkból kiindulva akarja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját az egész világon elterjeszteni, minden népre és nemzetre kiárasztani.

Szólj hozzá!

A Szűzanya fején a szeretet és az áldozatok koronája

     A Fatimai Szűzanya szobrának, több díszes koronája van, az elsődleges aranyból készült.
     A koronázás gondolata 1942-ből, a portugáliai Actio Catholica női csoportjától származik. Elég volt azonban néhány sor az újságokban, és özönlöttek az adományok. A gazdagok aranyat vagy pénzt küldtek, de nem hiányoztak „a bibliai özvegy fillérjei" sem, a szegények ajándékai, akik annyit adtak, amennyiük volt vagy amennyit adhattak.
     Megszámlálhatatlan mennyiségű gyűrű, lánc, családi emléktárgy és más ajándék gyűlt össze. Méltán jelentette ki a Szentatya, hogy a korona, bár aranyból és drágakövekből készült, az anyaga inkább a Szűzanya iránti tiszta szeretet és nagylelkű áldozat.
Korona_49edfc2c94e32.jpg     A koronát Lisszabonban a legjobb aranyművesek készítették. 12 iparművész három hónapon át dolgozott a remekművön. Az egyedülálló ékszer 12000 grammos, 313 igazgyöngy és 2 650 féldrágakő díszíti.
     A koronázás eseménye, 1946. május 13-a, amely Portugália 800 éves fennállásának egyik legjelentősebb napjává vált. Az országos ünnepségen az egész nemzet képviselői részt vettek. Az egyszerű nép, a polgári és egyházi hatóságok olyan összhangban dolgoztak, mint még soha.
p202.jpg     Az első és legnagyobb fatimai zarándok, XII. Pius pápa kijelentette: "Meghallgattuk a portugál püspöki kar kívánságát, óhaját és kérését, és elhatároztuk, hogy ünnepélyesen megkoronázzuk a Fatimai Miasszonyunk szobrát."
K consagracao1.jpg     A Szentatyát a bíboros legátus képviselte. Hat miniszter és sok rangos tisztségviselő kísérte. Az Egyház részéről jelen volt az egész püspöki kar, több mint 2000 pap, a fatimai szentély szolgáinak és a legkülönbözőbb rendeknek képviselete.
     A legaktívabb résztvevő azonban vitathatatlanul a portugál nép volt, teli hittel és szeretettel a Miasszonyunk és a Szentatya iránt. Amerre a bíboros legátus haladt, sorfalat álltak, zenekarok, harangzúgás és ünnepélyes díszlövések hangzavarában. Az emberek ünneplőbe, a városok és a falvak virágdíszbe öltöztek.
     A Cova da Iriában félmillió zarándok gyűlt össze, 30 ezren autón, a többség gyalog vagy vonattal érkezett. Annak ellenére, hogy esett és jeges szél fújt, minden a program szerint zajlott. Az imádság és az ének mélységes hitből és az őszinte Mária-tiszteletéből fakadt. Az éjszakai virrasztás felejthetetlen volt. Az Acio Catholica 50 000 fiatal férfitagja ünnepélyesen kinyilvánította hitét és a Szeplőtelen Szűz iránti szeretetét.
Maga a koronázás olyan érzéseket váltott ki az emberek szívéből, melyeket nem lehet elfelejteni. A résztvevők között 600 beteg volt. Az Irgalmasság Anyja hitüket számos keggyel jutalmazta. Az ünnepségek ideje alatt hét kifejezetten rendkívüli gyógyulás történt.
K Fatima_49f04e7cb6b211.jpg     Egy nappal az ünnepség után az államelnök megköszönte Aloysi Masella bíboros részvételét az ünnepségeken, melyek szimbolizálták a lélek győzelmét az anyag fölött és kinyilvánították a portugál nép tántoríthatatlan hitét az örök értékekben.

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 026_PiusX.jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

A szeminarista 1

009 (1).jpg     Miközben Párizs felé haladt, koldult az élelemért, a szállásért, és mikor az emberek visszautasították, örült, hogy Jézus szegényei közé tartozhat. A fővárosba érkezése előtti napon egy koszos istállóban töltötte éjszakáját.
Ám „az Istenben bízóknak minden a javukra válik”! A kérdések gyakran azért vannak, hogy szeretetből válaszoljuk meg azokat. Mert mi történt? Amikor az ifjú Grignon megjelent a szeminárium kapujában, az atyák csak fintorogtak rossz szaga miatt − ahelyett, hogy az egyébként kiváló ajánlásokkal jelentkező fiatalembernek – azt mondták volna: „itt egy tiszta ruha, mosd le magad és utána magyarázd el nekünk, hogyan kerültél ilyen állapotba?”
De nem ez történt! Inkább egy szerényebb körülmények közt működő kisebb papnevelő közösségbe irányították, melyet egy Claude de la Barmondière nevű szulpiciánus atya vezetett. És íme a Gondviselés! Az a hely a központi szemináriumhoz képest, mentes volt a janzenizmus* és a gallianizmus** fertőzésétől. A megalázó kudarc, szentünk javára vált!
     Sajnos, még a kisszemináriumban is sok küzdelmen és megaláztatáson kellett átesnie, mert rendkívüli lelki életét Barmondière atyán kívül kevesen értették meg. A tanulmányi költségeket – mint többükét –, Lajosét is egy-egy jótevő fedezte, de mikor XIV. Lajos háborús külpolitikája szinte a csőd szélére vitte az országot, átmeneti éhínség tört ki és a támogatók elmaradtak.
010 (1).jpg     A montforti kispap halottak melletti virrasztással keresett némi pénzt. Ebbéli „népszerűségét” összeszedett, bensőséges imamódjának köszönhette, mely különös lelki vigaszt nyújtott a gyászolóknak. Volt, hogy imája alatt, ragyogónak vélték látni az elhunyt arcát. Végül is, ha az élők nem segítettek a kispapokon − így vagy úgy −, de a holtak segítettek! Lajos atya ugyanis szerény jövedelmét a közösségi kasszának adományozta. Az évek folyamán, életre szóló barátságok szövődtek a hallgatók között, akik szombatonként elzarándokoltak a Szűzanya katedrálisába; a Notre Dame-ba. (folyt.köv.)

Lábjegyzet: *  JANZENIZMUS
cornelius_jansen_bishop_of_ypr-2.jpg     Cornelius Jansen (+1638) Löweni tanár, majd Yperni püspök 1640-ben megjelent „Augustinus” c. könyve nyomán, követői az alábbi eretnekségekbe estek:
     Egyedül a Szentírást fogadták el, hajlottak a miszticizmusra és túlzó, szigorú erkölcsöt hirdettek.
     Az emberi akarat csak a külső, fizikai világ ráhatásai iránt szabad, az isteni kegyelemmel szemben tehetetlen.
     Az elégséges kegyelem mindenképp hatékony az emberben.
(A fentiekből következik, hogy) aki elkárhozik az nem tehet róla, hisz nyilván nem kapott elégséges kegyelmet, minthogy Krisztus az ilyenekért nem is halt meg! Rövidebben: a Megváltás nem terjed ki mindenkire.
     Az Isten parancsait a szükséges kegyelmek nélkül, senki sem képes megélni, teljesíteni, még az igaz emberek sem. Tekintve, hogy az isteni kegyelemmel szemben tehetetlen az ember vagyis, képtelen együttműködni vele, ezért sem a Boldogságos Szűzanya, sem a Szentek nem érdemelnek megkülönböztetett tiszteletet, mert ez Istent sérti.
     Jansen leghírhedtebb követője Jean Duvergier – akit a történelem későbbi apátságáról csak Saint Cyran apátnak nevez, továbbfejlesztette a gyakorlati janzenizmust. Tbk. azt hirdette, hogy a bocsánatos bűnök nem képezhetik a feloldozás tárgyát, a bűnöket nem a gyóntató pap bocsájtja meg Krisztustól kapott földi hatalmánál fogva, (amit tagadtak), hanem csakis Isten. Ezenkívül az elégtételnek (jóvátételnek) meg kell előznie a feloldozást! Legrombolóbb tévtana azonban a szentáldozással kapcsolatban hangzott el, miszerint az ember soha nem lehet méltó az Úr Asztalához járulni, mivel nem mentes (és nem képes mentes lenni) a „rosszra való hajlamosságtól”, ezért az a leghelyesebb, ha az ember csupán vágyakozik a szentáldozásra! Ennek következményeként sokan, még a szerzetesrendekben is csak a halálos ágyukon áldoztak meg (ha erre egyáltalán módjuk volt). Sok helyütt a nép elidegenedett az Oltáriszentségtől, sőt a tabernákulumok egyenesen üresek maradtak!
     A janzenisták fentebb említett gyóntatással kapcsolatos, romboló álláspontjukat még fokozták az un. „tiszteletteljes hallgatás jogosultságának” meghirdetésével. Melyben nem kevesebbet állítottak, mint hogy a Bűnbocsánat Szentségében való részesüléshez elég csupán bűnbánóan betérdelni a gyóntatószékbe a pap elé, és egyetlen szó bűnvallomás nélkül is feloldozást nyerhet az ember. Tbk. ezt ítélte el XI. Kelemen pápa a „Vinema Domini Sabaoth” kezdetű, 1705. júliusi konstitúciójában.
     Az ember nem csak méltatlan a kegyelemre, de nem is kérheti (esdheti ki) azt Istentől, mivel ez „istenkísértés” lenne. Mindez abból az álláspontból következett, hogy egyedül Isten a kegyelem kiosztója, oly mértékben és annak akinek akarja. Nyilvánvaló, hogy ebből következően tagadták az engesztelés és a búcsúk érdemeit, miként elvetették a Szentek és a Máriatiszteletet is, sőt az Istenanya Kegyelemközvetítői szerepét is tagadták. (Márpedig ez volt Grignon Szent Lajos evangelizációjának legfőbb irányvonala!)
     Jansen és követőinek tanításából vallási mozgalom, sőt párt lett, mely majdnem skizmához (egyházszakadáshoz) vezetett, jóllehet csupán „ők is csak reformálni” akartak. Mivel a janzenizmus a francia királyi abszolutizmust is támadta, ezért időnként az államhatalom is üldözte. Tekintve, hogy a sorozatos pápai elmarasztalások miatt egyre inkább törekedtek a rómától való függetlenségre, irányvonaluk találkozott az un. Gallianizmus (lásd fent!) nemzeti törekvéseivel. Ezek főúri képviselői, viszont kiálltak a parlamentben a janzenisták mellett. Miként könyvünkből is kiviláglik, számos püspök, pap, szerzetesi közösség és hívő követte a tévtanokat.
Colrnelius Jansen 1638-ban, halálos ágyán tévedéseit töredelmes megbánással visszavonta ugyan, de „barátai” két évre rá mégis kinyomtatták kéziratát. Az így kibontakozott janzenizmus alattomosabban pusztított a protestantizmusnál, mivel a Katolikus Egyházon belül hintette a „konkolyt”, a lelkek sokaságát terelve a kálvinizmus (lásd lent!) és a szabadgondolkodók felé! (Katolikus lexikon, Bp.1931, valamint„A Katolikus Egyház története”, Ecclesia.Bp.1985, nyomán.)

* *  GALLIANIZMUS
másként gallikanizmus, francia nemzetegyházi törekvés, mely a pápaság több joghatóságát a királyra akarta átruházni. Céljaik szerint a mindenkori egyetemes zsinatnak és a kánoni szabályoknak felette kell állnia a pápának. Tbk. tagadták a pápai tévedhetetlenséget hit és erkölcs dolgában és a pápa ezirányú megnyilatkozásai csak akkor érvényesek, ha az egyetemes egyház hozzájárul. A pápa, világi dolgokban nem foglalhat állást.
XIV. Louis_7.jpgVIII. Sandor papa.JPGXIV. Lajos törvényre emelte a Declaratiót, VIII. Sándor pápa azonban semmisnek nyilvánította. Végül, XII. Incének 1693-ban sikerült a királyt rávennie a rendelet visszavonására. I. Napóleon, bár elismerte a visszavonást, mégis az „Organikus cikkelyben” 1801-ben, újra bevezette.
Magyar Szentkorona.jpgA gallianizmusban, a tisztázatlan teológiai fogalmak és a lappangó egyházforradalom szelleme találkozott a francia nemzeti büszkeséggel. A korabeli magyar állam és a klérus, a Szent Korona Privilégiumánál fogva, következetesen megvétózta a kánonmódosító törekvéseket és az 1682-es Nagyszombati Zsinaton elvetette az eretnekséget, kiállva Krisztus földi Helytartója mellett, miként ezt a Vatikáni Könyvtárban őrzött 7161.sz. kézirat tanúsítja.
(Katolikus lexikon, Bp.1931, nyomán.) 

Szólj hozzá!

A hordozás (folytatás)

      Temetés. Csak álltam a ravatalnál és nem jött rám a sírás megenyhülést adó terhe. A múlt képei virrasztottak felettem.

     A szép anyám akiért rajongtam, aki gyermekkorom tündére volt. Hol láttam, hol nem láttam. Aki után mindig sóvárogtam. Ha otthon aludt, ágyába feküdtem és illatát szívtam magamba. Velem volt hangja, szavai egész nap és az illat, ami körüllengte.

     Aztán a betegségek évei. Nem tudtam jól kezelni, nem mertem jól hozzáállni. Nem értettem őt, miért nem szeret annyira engem, hogy velem maradjon? Miért nincs otthon mindig – merre jár, kire gondol?

Kórházak. Szanatóriumok. Küzdelmek, kilátástalanság. Önvád.

Apám mellettem állt, másik oldalon férjem, kisfiam kezemet fogva előttem. Édesanyám egy másik világban már biztosan könyörög értem. Ebben bíztam, ezt reméltem.

2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG     A nyolcadik hónap elején ismét nagyon rosszul lettem, remegések törtek rám, kisebb görcsök és ájulásszerű állapotokba kerültem. Bent tartottak az Anyavédőben és megfigyeltek, de nem találtak újabbat, csupán azt, hogy a baba retardációban (azaz visszafejlődésben) van, amit az orvosok nem értettek. Nem találták meg az okát.

Egyik este vérezni kezdtem, úgy éreztem, meghalok. Ezekben a percekben átadtam életemet Istennek, történjék minden úgy, ahogyan akarja: ha meg kell halni, akkor meghalok.

     Amint mindezt végig gondoltam, különös érzés fogott el. Mintha Valaki figyelt volna, homályosan egy szempárt láttam magam fölött, amint gondosan szemlél engem. Szerető szempár volt.

Ez a Valaki lelkem mélyén ezt súgta nekem:

„Már nem csak magadért vagy felelős, hanem egy új életért. Menj, és szólj az orvosnak!”

     Az erős késztetés nőtt és nőtt és ekkor felkeltem, szóltam a nővérnek, hogy vérzem. A nővér felvitt az osztályra, ahol éppen az az adjunktus volt ügyeletben, aki semmit se értett az állapotomból és ironikus modorával gátolta közlékenységemet. Megvizsgált és elkomolyodott. A következőket mondta:

– Nézze asszonyom, a baba retardációban van, nem fejlődik. Nem tudjuk mi az oka. Túl kicsike és ha megműtjük, nem biztos, hogy életképes lesz. Ezért várnánk a műtéttel. Nem tudjuk, mit tegyünk. – hangjából valamilyen bizonytalan félelmet véltem kihallani.

     Hasonló komolysággal, de erős határozottsággal és sztoikus nyugalommal így válaszoltam:

– Adjunktus úr! Én szóltam. A többi az önök dolga.

     Éppen kezét mosta, hátrakapta a fejét és rám meredt. Majd rövid csend után kimondta a döntő szót:

– Szólok a főorvosnőnek, hogy jöjjön be. Előkészítjük a műtétre. – és szólt a nővérnek.

     Bejött az orvosnőm.

– Klára, mi a baj, mit érez? – kérdezte aggódó arccal.

– Főorvosnő, úgy érzem, a baba haldoklik. Mintha fuldokolna. – válaszoltam sírással küszködve.

     Komolyan nézett rám. Megszokta, hogy mindig őszinte vagyok, de soha nem jajgatok, nem sírok, nem panaszkodom. Tudta, hogyha ezt mondom, annak komoly, nyomós oka van.

– Klára, én hiszek magának. Nem várunk tovább!

     Megkérdezték, mi lesz a baba neve? Mondtam: Sára.

– És ha kisfiú? – kérdezték.

– Kislány lesz! – erre kimosolyogtak. Be kellett diktálnom egy fiú nevet is.

     Arra a napra előzőleg magzatvíz vizsgálatot jegyeztek elő. Semmit sem tudtam arról, milyen veszélyeket rejt ez magában. A vérzés azonban meggátolta az orvos terveit.

gyermekaldas baby_hand (2).jpg     A műtét előtt még sikerült telefonon elérnem férjemet, s mivel ő is szívbeteg, hogy ne izguljon nagyon, csak annyit mondtam, hogy egy magzatvíz-vizsgálat lesz, de nagyon kértem, siessen be mielőbb.

Ezután kaptam egy nyugtató injekciót, majd szólítottak és bekísértek egy hideg folyosón a műtőbe.

Zöld csempék – rideg, enyhén zöld falak. Fáztam.

Nem féltem!

 

Szólj hozzá!

(Folytatás)
     A Szeretetláng Lelki Naplóból: „Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol. (I/116) A Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is.
MriaSzveSzeretetlngja.JPGA Szűzanya: 'Nem csak az anyaszentegyházban élőkre, hanem mindazokra a lelkekre is, kik Szent Fiam áldott keresztjének jelével megjelöltettek' (II/120) Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek. (...) Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, hogy vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84) Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. (I/85) Ahogy nevem ismert az egész világon, úgy ismerjék meg Szívem Szeretetlángját is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (II/18) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (IV/144) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt! (I/100) Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére.” (I/85)
      Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a gonoszság túlárad a világban (vö Róm 5,20), ám hatalmas erővel bontakozik ki valami nagy kegyelmi kiáradás is! Amit egyszerű emberként tehetünk az az, hogy hallgatva égi Édesanyánk hívó szavára, imáinkat és engeszteléseinket felajánljuk Szíve Szeretetlángjának mielőbbi kiáradásáért!
      Az Úr szavai: »Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe.
Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért.« (II/109) „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a földet!” (szóbeli feljegyzés 1971. VII. 26)  (Elgondolkodtató!)A Szeplőtelen Szív oltalma 004_1.JPG


Szólj hozzá!

Valakiknek nagyon nem tetszett

 

     Minél több zarándok érkezett Fatimába, annál jobban fokozódott a szbdkmvesek harca az Egyház ellen. Nem elégedtek meg a gúnyolódással és a rágalmazással, melyből az újságok is bőven kivették a részüket. Ahol csak lehetett, ott támadtak és gyakran még erőszakhoz is folyamodtak. Pár példa:

· A látnokokat 1917. augusztus 13-a és 15-e között őrizetbe vették.

· A hatóság és a szbdkmvesek tiltakozó tüntetést szerveztek...1917. augusztus 19-én Fatimában. (Ez kudarcba fulladt.)

· Október 22-ről 23-ra virradó éjjel Cova da Iriában majdnem mindent megrongáltak, ami a jelenéssel összefüggött. Éjszakai "körmenetükön" istenkáromló énekeket énekeltek.

· Kíméletlenül üldözték a Fatima környéki papságot, többeket összeverettek, megfenyegettek 1918 és 1920 között.

· 1920 és 1924 között a hatóságok rendeletekkel nehezítették Fatima látogatását.

     Minél jobban ellenezték a hatóságok, annál jobban nőtt a fatimai zarándokok száma. A helyzet úgy kiéleződött, hogy a szbdkmvesek 1922. március 6-án éjszaka dinamittal felrobbantották a kápolnát. Az öt töltetből csak négy robbant fel, az ötödik – a tölgy alatt, ahol a Madonna megjelent – nem. Erről a szörnyű tettről az újságok is beszámoltak. Egész Portugáliában nagy volt a felháborodás. Minden szinten nemtetszést váltott ki, még az országházban is, pedig a miniszter fenyegetődzött, hogy még keményebben fognak fellépni Fatima ellen. A hívők engesztelő zarándoklatot szerveztek; március 13-án tízezres tömeg fejezte ki tiszteletét és gyermeki szeretetét a Szűzanya elpusztított kápolnája helyén.1922. máj. 13-i engesztelő zarándoklat a március 6-i robbantás engesztelésére.jpg1923. május 13-án a gaztettre nemzeti engesztelő zarándoklat volt a válasz. A zarándokok száma ekkor elérte a hatvanezret is.  Résztvevői a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerültek ki. A romok látványa és minden ellenséges cselekedet csak fokozta a Szűzanya tiszteletét és Fatima hírét. (Alább, a Jelenési Kápolna három állapota.)Kápolna image011 (1).jpgchapel bombed_1.gifkapolna ma.jpg

Szólj hozzá!

A hívatás kibontakozása 2

     Elemi iskoláit követően 1684-től 7 évig tanult a Rennesi „Saint Thomas Becket” jezsuita középiskolában, ahol latint, görögöt, szónoklattant, logikát és hittudományt tanult. Pap nagybátyjánál lakott, és az ő könyvtárában olvasott először, későbbi példaképéről, Julien Bellier abbéról, aki kezdeményezője volt az egyszerű nép közötti missziók tartásának. 1690-ben apja is a nagyvárosba költözött a jobb kereseti lehetőségek miatt. Lajos a kollégium négyezer diákja közt jól megállta helyét, nemcsak tanulmányi eredményeivel, de kitűnt önmegtagadásával és a szegények iránti szeretetével is. Még jobban elmélyült Úrnője, a Szűzanya iránti hódolata akinek hűséges kongreganistája lett. Lelkiatyja Philip Descartes volt, a híres francia filozófusnak Renének unokaöccse. Papi hivatását a kármeliták templomában kapta amikor a Istenanya csodálatosan szép szobra előtt imádkozott. Lajos mintegy megérezte a Szűz jelenlétét és azt, hogy pap lesz belőle, az embereket fogja tanítani mennyei Édesanyjuk segítő hatalmának ismeretére. Nagyfokú hivatástudat hatalmasodott el lelkében, melynek mindent alárendelt, a város valamennyi hívságos csábítását is. Egy barátjának, aki később szintén pap lett, bevallotta, hogy sohasem voltak kísértései a tisztaság ellen.+005 (1).jpg


     A középiskolai tanulmányok befejeztével, 1693-ban a Gondviselés nem hagyott gondolkodási időt szegény sorsú szentünknek. A Rennesi úri körök egy kiemelkedő tagja, Mademoiselle de Montigny, nagylelkű felajánlást tett; hogy szívesen lenne hívatástsegítő mecénása a Grignon jegyző fiának. Még egy öltözet ruhát is vásárolt az ifjú Grignonnak, széles karimájú elegáns kalappal, sőt Párizsig lovat is bérelt volna, ha Lajos ezt végképp el nem utasítja.A Rennes-ben tartózkodó egész család elkísérte büszkeségét egészen Cesson községig, ahol a Villaine folyócska kőhídjánál könnyes búcsút vettek a fiútól.+006 (1).jpg
     Napokig való gyaloglás után, zsebében több kiváló ajánlással zörgetett be a szulpiciánus atyákhoz, hogy az általuk vezetett Sorbonne Egyetemen folytasson teológiai tanulmányokat. Fogadtatása azonban kurtán-furcsán tartózkodó volt, mivel igen „szakadtan”, istállószagú koldusi ruhában, hátán foltos batyuval jelent meg. Azt persze nem tudhatták, hogy miért volt így öltözve, hiszen mint említettük, induláskor még elegánsan, szállásra is elegendő pénzzel volt „kibélelve”, most meg…
 +007 (1).jpg    A rejtély nyitja egyszerű; Grignon Lajos, jól szabott kabátját odaadta az első koldusnak, pénzét a másodiknak, a harmadikkal pedig ruhát cserélt. Ennek utána térden állva fogadalmat tett, hogy életében nem kíván birtokolni semmit, és egészen a Gondviselésre hagyatkozik. Ezt később írásaiban így fogalmazta meg: „Hogy Jézus Krisztust magunkénak mondhassuk, gyakorolnunk kell az önmegtagadást, ellene kell mondanunk a világnak és önmagunknak.” (folyt.köv.)

 

Szólj hozzá!

A hordozás (folytatás)

Rose Garden 6.JPG     Harmadik hónapot betöltöttem, amikor ismét álmot láttam.
     Egy szép kert belső terében álltam, nyitott oszlopcsarnok közepén. Egyedül voltam, mégsem éreztem, hogy egymagamban vagyok. Olyan érzésem volt, mintha sokan lennének ott, de senkit sem láttam. Szemem előtt egy nagy fényes üvegszerű gömb volt, ahonnan egy gyermekhangocska szólt hozzám. Valamit közölt velem, amire sajnos felébredésem után nem emlékeztem. Tudtam, hogy fontos a tartalma, próbáltam felidézni, de nem sikerült.
Amikor a gyermek befejezte mondanivalóját, bátortalanul így szóltam hozzá:
L'Immacolata gyemek_angyal (1).gif– Szabad megkérdeznem, kisfiú vagy-e vagy kislány?
     Egy pillanatnyi csend után egy öntudatos, határozott választ hallottam:
– Lány vagyok, édesanyám!
     Szívemet valamilyen édes érzés hatotta át, elmondhatatlan és leírhatatlan. Felébredtem. Könnyekre fakadtam. Férjem is akkor ébredt.
– Képzeld, a babáról álmodtam! – mondtam neki örömtől sugárzó arccal.
– Én is! – kiáltott fel férjem – A pólyázón volt egy fekete hajú kisbaba, pelenkáztam! De nem láttam, kislány-e vagy kisfiú?
– Lány! Ő egy lány! – mondtam meghatott, könnyes szemmel. – Egymás nyakába borultunk és mindketten elsírtuk magunkat.
     Gyermekünk bejelentkezett nálunk! Ez volt az ő első köszöntése. Ma sem értem, miért kérdeztem rá a nemére akkora tisztelettel? Talán egy Élet megszületése váltotta ki a tiszteletet bennem?
     Még bejártam dolgozni, emlékszem, az álomtól fogva minden nap beszéltem hozzá, dédelgettem. Nem egyszer ültem munkahelyemen mosolyogva és arra a határozott, bátor hangocskára gondoltam, aki szólt hozzám. Ilyenkor könnyes lett a szemem. Ott csengett a szívemben, s hallani véltem őt újra meg újra.
Tény, hogy komoly lélek lesz a lányom, egy jellem, egy egyéniség – és úgy véltem, hogy Isten feladattal bízta meg őt.
     A negyedik hónap elején abbahagytam munkámat, kicsit sajnáltam is, mert szerettem amit csináltam. Fizikailag azonban kíméletre szorultam – veszélyeztetett terhesként.
Orvost kezdtem keresni.
     Az Üllői úti klinikára küldött egy barátnőm, az osztály szép, rendezett volt, az orvos figyelmes és udvarias. Mégis belül úgy éreztem, ez a hely nem nekünk való. Itt meghalnánk. Végül az Anyavédő Központba mentem el, ahová egy másik barátnőm ajánlott be, gyermekeit ott szülte.
     Az orvosnő szimpatikus volt, de a környezet kissé lehangoló, a kórház nem volt se szép, se oly rendezett mint a klinika. A szívemben mintha egy hang szólalt volna meg: „Itt sok szenvedés vár rátok, de megmenekülhettek.”
Így aztán maradtam.
     Mobilis, aktív egyéniségemnél fogva nehezen bírtak velem, sokat jöttem-mentem, intézkedtem, s hogy a baba mindennel el legyen látva, tettem-vettem, pakoltam-rámoltam és rendeztem, egyszóval keveset pihentem.
     Már a 7. hónapban jártam, amikor fokozódtak folyamatos rosszulléteim. Orvosnőm úgy döntött, hogy kórházba kell feküdnöm.
     Akkoriban még nem kaptunk konkrétan mutatkozó ultrahang felvételeket a magzat neméről sem, így csak annyit láttak, hogy a baba kisebb a kelleténél, s hogy nem fejlődik rendesen.
     Néhány nap után kikönyörögtem magam a kórházból és megígértem, hogy pihenek és jelentkezem a kért időpontban.
     Egyik nap este nagyon rosszul lettem mosogatás közben, azt hittem meghalok. Esett a hó. Azóta is hóesés előtt minden esetben rosszul vagyok. Rossz érzés kerített hatalmába. Anyám jutott eszembe. Másnap táviratot kaptam vidékről, rövid közléssel: "édesanyád meghalt éjszaka keringési szívelégtelenségben".
     Leestem a fotelba, s csak néztem a táviratot. Uram, nem tudtam mellette lenni! S a bűntudat úgy zuhant rám, mint egy nagy viharban letört faág... (folyt. köv!)-- 18509197.JPG

Szólj hozzá!

(folytatás)Louis Marie de Montfort (1).jpg

     Sajnos, sokan nem értik épp azok közül, akik érdemben tehettek volna (tehetnének) a Szeretetláng üdvtörténeti kibontakoztatásáért. Maguk is megtapasztalva a mozgósító erejét, látva az imádságra való késztetését, csupán a többi (nem elhanyagolható) ájtatossági mozgalom közé sorolják, holott ez csak látszat megnyilvánulása! A rákérdezés, miszerint "miért, miként kéne fogadni a Szeretetlángot"? Egyszerű a válasz: Máriára tekintve, nyitott szívvel!

     Miként Grignon írja: Szűz Mária a hajnalpír s általa kell, hogy kinyílváníttassék Jézus Krisztus. (vö TMT 50/c) Az Úr első eljövetelében Máriát kevéssé ismerték, de a második eljövetelben Őt kell megismerni. Ugyanis az üdvözítés csodálatos rendje azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát, Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni. (vö TMT 1) Az Úr szavai a Szeretetláng Lelki Naplóban: Én vagyok az, aki feléjük közeledem (III/218), mintegy igazolja a Grignon fentebbi szavait! Majd így folytatja Jézus: Az Ő (Sza) közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja. (III/140)
    Ebből következően, a Szeretetláng nem egyszerűen Mária-tisztelet, nem egy újabb ájtatossági forma, hanem a kegyelemáradás rendkívüli módozata, Isten "soha nem volt" kegyelmi ajándéka Mária által, az engesztelés hatékony eszköze, lehetősége (lásd: I/84; II/18.93; III/129; III/140)! A Szeretetláng kiáradásáért tenni, nem egy újabb ájtatosság gyakorlása, hanem részvétel a Szűzanya sátán elleni végső harcában, „a cél pedig a megváltó munka sikeres érvényre jutása”. (vö II/106) Mindez az egyéni imán és áldozaton túl, az Egyház által kiszolgáltatott Szentségekkel való aktívabb  és bensőségesebb életet is feltételezi!  (pl) „A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását.” (II/33) (Folyt. köv!)StLouis.jpg

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobra

3 pastorinhos_3.jpg

A FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6 száma 1988. szeptember/december nyomán

    Dr. Nunes Formigao, a fatimai események legkiválóbb történésze, 1917 szeptember 27-én első alkalommal kérdezte ki a gyermekeket. A "Hogyan nézett ki a Szűzanya?" kérdésére, kövessük Ferenc válaszait. (Folytatás!)

- Milyen a ruhája?
- Hosszú, fölötte egy palástot visel, amely lelóg a fejéről a ruha alsó szegélyéig.
- Milyen színű a ruha és a palást?
- Mindkettő fehér, de a ruháján aranycsíkokat lehet látni.
- Milyen a Szűzanya tekintete?
- Úgy néz ki, mint aki imádkozik. Kezét összeteszi a mellén.
- Van valami kezében?
- Keze között tart egy rózsafüzért, ami lelóg a ruha előtt a jobbkezéről.
- Van fülében valami?
- A fülét nem lehet látni, mert palástja takarja.
- Milyen színű a rózsafüzér?
- Az is fehér.
- Szép a Szűzanya?
- Igen.
- Szebb, mint az a lány, akit ott látsz?
- Szebb!
- De vannak még szebb lányok is, mint az, akit ott látsz.
- Sokkal szebb, mint akárki, akit eddig láttam!
     Ferenc kihallgatása után Jácinta ugyanezt vallja. Lúcia még hozzáfűzi: Nyakán még két aranyzsinór lóg, ami középen golyóban egyesül, s a Szűzanya a derekán nem visel övet.
José Ferreira Thedim 1.jpgEzen adatok nyomán készítette el a fiatal José Ferreira Thedim nevű művész Gilberto F. Santos rendelésére az első fatimai szobrot, amelyet 1920 május 13-a óta a jelenési kápolnában tisztelünk.
     Dr.Formigao írja a Csodálatos események c. könyvében 1926-ban, az 1925 október 13-i jelenési ünnepségről szóló beszámolójában:
     Azon a helyen (a jelenési kápolnában) a Rózsafüzér Királynéja szobra előtt kézzelfogható a jó portugál nép mély hite. Ott térdelnek a hívők minden társadalmi megkülönböztetés nélkül, egynek érzik magukat a krisztusi testvériségben. Ott találkoznak egymással minden pillanatban és Arra vetik tekintetüket, emelik imára kulcsolt kezeiket, Akit joggal nevezünk a Bűnösök Menedékének és a Betegek Gyógyítójának.
A Boldogságos Szűzanya, a Jelenési völgy kegyszobra körül, ma is összegyűjti gyermekeit a világ valamennyi kontinenséről, érezteti anyai Szívének melegét azokkal, akik Hozzá fohászkodnak és az ég felé irányítja különösen azokat a lelkeket, akik leginkább rászorulnak irgalmára. APOSTOLOS FATIMA 248.jpgFatima Virgen.JPG

Szólj hozzá!

A hívatás kibontakozása 1

6077261635_211530aa96_z.jpg     Ne higgyük azonban, hogy Isten egyeseket elhalmoz kegyelmekkel, míg másokat kevésbé! A Kegyelem ugyanis „számításba veszi” természetünket. Ha Isten megadja a Hívást, arra nekünk kell válaszolnunk, ellenérzéseink és természetünk megzabolázásával. Ó, mily hatalmas is az ember, hogy eldöntheti: együtt akar-e működni a Végtelen fölségű Istennel vagy sem! Grignon Lajos együtt akart működni, pedig korántsem voltak „sarokba húzódó” szende adottságai, sőt apjának szinte minden nehéz tulajdonságát örökölte. De Lajos lobbanékony indulatait és keményakaratú konokságát a felesleges, vagy bűnre vivő indíttatások visszaszorítására, valamint Isten és a lelkek szolgálatára irányította. Mert bizony apjához hasonlóan ő is heves vérmérsékletű volt, de tőle eltérően már fiatal korában elérte a teljes önuralmat, – mert el akarta érni!

     Annyira tisztában volt öröklött adottságaival, hogy naplójában ezt írta: „Ha a drága Szűzanya nem segített volna kicsiny gyermekkorom óta, és ha életemet nem adtam volna teljesen Jézusnak, ha minden testi-lelki erőmmel és indulatommal nem azon lennék, hogy csakis pap és misszionárius legyek, oly nagy bűnöző vált volna belőlem, amilyet még nem látott Franciaország!”

     Egyszer, amikor asztalhoz ültek, Lajost apja provokatív kérdésekkel és gunyoros szavakkal illette. Lajos szelíd, nyugodt és készséges magatartása még jobban feldühítette apját. Végül nem maradt más, Lajos nagy önuralommal elnézést kérve felállt az asztaltól és ebéd nélkül távozott a házból. Egy barátjához ment, aki meg akarta kínálni étellel, ő azonban a böjtölést választotta, egyrészt, hogy saját idegzetét lecsillapítsa, másrészt, hogy engesztelést nyújtson Istennek apja igazságtalan dühkitöréséért.

     Amikor azonban Isten dicsősége kívánta, Lajos is tudott haragudni. Egyszer apja tekintélyes könyvtárában egy illetlen képeket tartalmazó könyvet talált, bár apja szerint nem volt ebben semmi kivetni való. Ő azonban habozás nélkül darabokra tépte és tűzbe dobta, vállalva ezért apja rázúduló haragját, de ezt is felajánlva engesztelésül.

Nem szabad azonban sötéten látnunk a szülői ház hangulatát ilyen elszigetelt események miatt. Az édesapa ugyanis, nemcsak gyakran tartott felolvasást gyermekeinek a Szentírásból, de soha nem maradt ki a közös imákból sem! Ezt a családi harmóniát tette még teljesebbé az édesanya, aki „mindent átható” gondoskodó szeretetével szinte megédesítette az olykor szűkösebb hétköznapokat is. Később Lajos ezt írta anyjának: „Nagyon sokkal tartozom neked és atyámnak azért, hogy világra hoztatok és megtanítottatok Isten félelmére, és amiért számtalan módon segítettetek engem.” (folyt.köv.)011 (1).jpg

Szólj hozzá!

2. A hordozás

     Menyasszony koromban egy csodálatos álmot láttam: hídon sétáltam át, a nap ragyogóan sütött, nyárias idő volt. Kézenfogva vezettem egy kicsi fiút, haja szőke volt, bőre fehér, szemei k ékek, oly szép volt és oly kedves – tudtam, hogy ő az én kisfiam. Boldogan mentem vele. A távolba nézve megláttam a levegőben egy kicsi lányt, vékonyka volt, haja barna, arcát nem tudtam kivenni, mert túl messze volt.hid b05c9ca0.jpg
     Férjhezmenetelem után szinte azonnal állapotos lettem. Biztosan tudtam, hogy kisfiam lesz, az a szép és kedves gyermek, akit a hídon vezettem.
Szívbetegségem miatt császárműtéttel szültem meg őt. A műtét után nehezen jöttem rendbe, s az orvosok nem ajánlottak több gyermeket. Mivelhogy férjem is szívbeteg volt, nem mertünk próbálkozni – , de nem szedtem fogamzásgátlókat.
     Bence testvérke után vágyódott és nekem fájt a szívem, hogy kérését és szívünk vágyait nem tudjuk teljesíteni. Azokban az években el sem tudtam képzelni, hogy kisfiamhoz hasonló jó, szép, drága gyermek születhet, s hogy szeretetemet képes leszek megosztani egy másik gyermekkel is.
     1979 nyarán rosszul lettem, éppen tervezett nyaralásunk előtt. A nőgyógyász azt mondta, nincsen baj, csak valamiféle rendellenesség; erős gyógyszert írt fel. A Balatonra utaztunk Füredre, remélve, hogy elmúlik. Ott azonban mintegy hullámszerűen erősödtek a hányingerek, semmilyen szagot nem bírtam elviselni, minden kijött belőlem bármit ettem vagy ittam és már alig bírtam járni. Májgyulladásra gyanakodtak. Kollégákkal együtt nyaraltunk, úgy vittek egyik rendelőből a másikba, de sehol nem tudtak mondani semmit, míg végül elkerültem a nőgyógyászhoz. A főorvos kedvesen fogadott, majd a vizsgálat után közölte:
2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG– Asszonyom, ön terhes, de még van ideje elvetetni! Ajánlom, tegye meg mielőbb. Sajnos terhességi vészes hányásaival kórházba kell vitetnem, a magzat el fog halni és a maga élete is veszélyben van. Ha így folytatódik…nézze, én kardiológus vagyok. Az ön szíve beteg, asszonyom. Nem ajánlom a magzat kihordását.
– De főorvos úr, hiszek Istenben. Megtartom a gyermekemet, bármi történik is. – mondtam neki kissé rémülten.
     Ő kezét nyújtotta, lesegített, majd megbecsüléssel hangjában ezt mondta:
– Minden segítséget megadok önnek! Ha így döntött, naponta adatok injekciót magának, hogy a hányások megszűnjenek.
     Ezt követően a két hét nyaralásunk alatt naponta vittek injekcióra. Nem sokat bírtam fent lenni, de a hányások lassan megszűntek, így kissé erőre kaptam.
     Hazatérve elmentem az orvoshoz, aki azonnal ki akart írni, mint veszélyeztetett terhest. Akkoriban egy iskolaigazgató mellett dolgoztam és a tanév kezdetén nem akartam főnökömet azonnal otthagyni. Őszintén feltártam előtte, hogy állapotos vagyok, haza kell mennem és sokat kell pihennem, de amíg nem talál helyettem valakit, kitartok. Leültetett és nagyon komolyan lelkemre kezdett beszélni: ne szüljem meg ezt a babát, gondoljak a kisfiamra, itt marad majd anya nélkül, férjem feleség nélkül.
     Akkor még kommunizmusban éltünk, jóllehet már a vége felé járva inkább az utóhatásait nyögtük. Egy középiskolában nehéz volt Istenről beszélni, én mégis megtettem. Bevallottam hitemet és kereken megmondtam, a gyermeket vállalni fogom. Hiszem, hogy Isten akarata szerint történik minden s azt is, hogy Ő majd segít.   Vitatkozni kezdtünk, főnököm ráállt az én síkomra és azzal érvelt, hogy: „ezt magától Isten sem akarja, mert ez öngyilkosság”. Próbált meggyőzni – mégis, végül tisztelettel váltunk meg egymástól.
     Apám felesége olyannyira féltékeny volt rám, hogy elzárta előlem apámat, találkozásaink ritkák és rövidek voltak. Édesanyám betegen – testvérem nem volt. Apai nagymamám élt még, de vidéken, 80 év fölötti korban. Anyám rémülten kérlelt, ha meghalok, nem bírja ki nélkülem, apám rettenthetetlen módon harcolt „ostobaságom és vakhitem” ellen. Anyósomék szintúgy: mit akarunk mi szívbetegen? Mi lesz Bencével és az ő fiukkal?
Végre a nagymama és férjem keresztmamája megértéssel fogadták a hírt és ez jólesett.
gyermeki ima 32.jpg     Férjem Dénes természetesen mellettem állt, bár nagyon aggódott – szeretett kisfiam „felnőtt” módon viselte a tudatot, hogy édesanyja életveszélyben van, titkolni sem lehetett. Tíz éves volt; de segítő, jó szívével olyan volt nekem, mint egy bátor védelmező kis harcos. (folyt. köv!)

Szólj hozzá!

Mi a Szeretetláng?

    Furcsán hangzik, de a Szűzanya Szíve Szeretetlángja, nem csupán egy lelkiség – jóllehet – az előzőkben ekként vagy mint Mozgalmat mutattam be, természetesen, „szerveződés” értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Szeretetláng − a kegyelem rendjében −, üdvtörténeti nagyságrendű megnyilvánulás és jelentőségét tekintve messze túlmutat egy „lelkiség” vagy ájtatosság általános értelmezésén. Maga az Úr és Szent Anyja is úgy mutatja be, hogy „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!” (I/84; II/18.93; III/129; III/140)
    Az Ige megtestesülése előtt az emberiség évezredek óta várta a Messiás eljövetelét. Ez a várakozás áthatotta a kultúrájukat, az életüket és a hitüket. Ez lelkiség volt! De amikor elérkezett az idők teljessége (Gal, 4,4) − az Angyali Üdvözlet −, Isten belépett az emberi történelmébe, s a túláradó kegyelem készen állt a kiáradásra! Ettől kezdve nem beszélhetünk üdvtörténetünk 'lelkiségi' szakaszáról, mert megvalósult Jézus Krisztus első eljövetele!
    Grignon Szent Lajos, a Tökéletes Mária-tisztelet c. értekezésében így ír: „Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönnie másodszor is (TMT 1), (...) jóllehet más módon”. (uo 50/d) Nos, ez a „más módon” elgondolkoztató, hiszen a Szent Szűz arra a kérdésre, hogy mi a Szeretetláng, így felelt: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12). Tévedés ne essék, nem Krisztus második eljöveteléről van szó, hanem arról, hogy Krisztus jelenléte valamiképp másként "eddig még nem volt" módon nyilvánul meg a szívekben, valami új 0702-VISITACION_1.jpg"megérintettségben". Talán hasonló módon, mint a vizitációnál, Erzsébet méhében felújongott a magzat és Erzsébet eltelt Szentlélekkel (Lk 1,41). Tehát a Szent Szűzből egy "kegyelmi kiáradás" történt! „A Fiúisten nap, mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által. (TMT 31) Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt s ami lesz, vagyis az Istenembert, következőleg ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, melyek az utolsó időkben történni fognak.” (TMT 35) „Én vagyok a világ világossága (Jn 8,12); Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,5)” – mondja Jézus. Nem ellentmondás tehát, ha az Istenanya Szívéből áradó Láng, Fénysugár, Erő vagy benső tudat jézusivá formálja a lelkeket! Grignon is azt tanítja: „Az a lélek, aki ezt a Formát megtalálta és abban elmerült, hamarosan átalakul Jézus Krisztusba, akinek ez a Forma hű képmása.” (TMT 260/c)

st_louis_de_montfort.jpg
    Antalóczi fogalmazásában: „A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A Szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány (eszköz), mely erőt ad a Boldogasszony kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz.  Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus”. (vö JÜ 175) (folyt. köv!)toeline_sziveben a szentharomsag el 1.JPG

 

Szólj hozzá!

A Fatimai Szűzanya kegyszobra3 pastorinhos_3.jpg
A FATIMAI LÁTNOKOK folyóirat 5-6 száma 1988. szeptember/december nyomán


A 3 kis pásztorgyer- mek, Lúcia, Francisco és Jácinta látta a Szűzanyát, ezért csak ők mondhatták el, hogy milyen volt a Szűzanya. 

==Padre Manuel Nunes Formigão .jpg

Dr. Nunes Formigao, a fatimai események legkiválóbb történésze, 1917 szeptember 27-én első alkalommal kérdezte ki a gyermekeket. A "Hogyan nézett ki a Szűzanya?" kérdésére, kövessük Ferenc válaszait. (Alul a kézirat egy oldala.)
- Kit láttál az utolsó hónapokban a Cova da Iriában?
- Láttam a Szűzanyát.
- Hol jelent meg?
- Egy kis tölgyfabokor fölött.
- Egészen váratlanul érkezett, vagy láttátok már akkor, amikor közeledett valamelyik oldalról?
- Láttam, amint napkelet felől közeledett és ahogy leszállt a tölgyfabokorra.
Francisco.jpg- Siet, vagy egész lassan jön?
- Mindig sietve érkezik.
- Hallod te is, hogy mit mond Lúciának?
- Nem hallom.
- Beszéltél már a Szűzanyával? Szólt-e már hozzád?
- Soha nem kérdeztem tőle semmit. Csak Lúciával beszél.
- Kihez fordítja tekintetét, feléd és Jácintához is, vagy csak Lúciához?
- Mindhármunk felé néz, de főképpen Lúcia felé.
- Sírt vagy nevetett valamikor?
- Soha nem sírt, nem is nevetett. Mindig komoly a tekintete.==az első leírás .jpg

Szólj hozzá!

Gyermekkor 3

35 003.jpg     Az elvonultságra hajlamos, visszahúzódó gyermeket szülei gyakran hónapokra sőt, egész évre is elküldték a család dajkájához, Andrea mamához La Bacheliere-ba, ahol igen erős katolikus légkörben nevelkedett.

Lajos, a Saint Nicole egyházközség iskolájában kezdte el tanulmányait. Élénk képzeletű, szorgalmas, jó emlékező, beszéd és manuális készséggel megáldott diák, ráadásul ügyes fafaragó és rajzoló volt. Társai közül hamar kitűnt vallásos érdeklődésével is.

     36 escanear0014.jpgKisebb testvéreit szívesen tanította az imádságra és a hittanra. Különösen vonzódott egyik húgocsájához, Guyonne Jeannehoz (aki később Louise nővérként, szentség hírében halt meg a Rambersvillersi Örökimádó apácáknál). A gondos fivér így okítgatta lánytestvéreit: „Húgocskáim! Legyetek mindig takarosak és tiszták, szeressétek a jó Istent, és mindenki szeretni fog benneteket!” Ha a kisebbek vonakodtak a közös imától, Lajos apró ajándékokkal csalogatta őket a folytatásra, mindig sikerrel. A 18 gyermek közül, sajnos csak nyolc élte meg a felnőtt kort, ezek közül hároman lettek papok, ketten pedig szerzetesnők. (Másik húga Sylvie, a Fontevraulti bencés zárdában tett örökfogadalmat. A két fivér közül Gabriel világi, Joseph pedig dominikánus pap lett.)36 004 (1).jpg

     Szent Lajos nem csak kitűnt bensőséges vallásosságával, lángoló Mária-tiszteletével, de ez szinte már a bölcsőben meglátszott rajta. Valami utánozhatatlan ártatlanság, buzgóság és önzetlenség jellemezték, mely erényeit később is hősies fokon gyakorolta. Egyedül Istent kereste mindenben. Legnagyobb gyönyörűsége az imádságban telt, és lefekvés után is órákig folytatta. Pirkadatkor kelt, hogy elvégezze a teljes rózsafüzért. Szentes viselkedése a széles családnak is feltűnt. Pap, anyai nagybátyja szerint, Lajos egyenes irtózott a bűntől és olyannyira hajlott az erényes viselkedésre, hogy az ember azt hihette volna, hogy mentes az eredeti bűntől. Soha nem találta hosszúnak a templomban töltött órákat. (folyt.köv.)

Szólj hozzá!

Álmok (folytatás)

 2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG    Másnap, szeptember 9-re virradóan nagymama jelent meg álmomban. Ismét holtfáradtan zuhantam ágyba, és hirtelen újra a régi-hazámban, a régi-otthonban találtam magam.
A konyhában nagymama állt, fiatal volt és szép, gyönyörű öltözékben, ezüst medálos láncokkal a nyakában. Boldogan, hogy láthatom, megöleltem, megcsókoltam, ő mosolygott.
Megkérdeztem tőle:
− Nagymama, mi történt veled, amikor meghaltál?
     Meglepődve tekintett rám:
− Én nem haltam meg! – válaszolta enyhe megütközéssel hangjában.
     Zavarba jöttem és korrigáltam szavaimat:
− Jó, akkor amikor eltávoztál?
− Egy kórházszerű szanatóriumban voltam. Pihentem, és gyógyultam.
− Drága nagymama, te beteg voltál és én nem látogattalak meg?! − kiáltottam.
− De kislányom, ne beszélj butaságot, hogyan látogathattál volna meg?
− És nagypapa? Vele mi történt, amikor eltávozott?
− Ő is ilyen szanatóriumban pihent és gyógyult.
     Olyan érzésem volt, mintha nagymama azt akarta volna mondani, hogy angyalok kezelték és segítettek neki, gyógyították lelkének fájdalmas sebeit, mert szüksége volt rá ahhoz, hogy utána jól láthassa magát, felismerhesse és megbánhassa mit tett rosszul.
     Bensőmben pontosan tudtam, hogy miről van szó, hogy a lélek csak úgy állhat teljesen Isten elé, amikor már tisztán látja önmagát. Amikor őszintén bocsánatot kérhet Tőle azokért, amiket nem tett jól, vagy amiket elmulasztott földi élete során. A felismeréshez azonban szükséges a lélek gyógyulása. Gyógyulása a fájdalmas emlékekből. Máskülönben csak homályosan képes látnia önmagát.
Isten a Tükör. Belenézünk és mi ítéljük meg saját magunkat, Ő csak hozzásegít a felismeréshez, hogy rátaláljunk végtelen szeretetére. Ezért a léleknek meg kell tisztulnia. Isten szeretetét, világosságát csak tiszta szívvel vagyunk képesek elviselni. Amikor szemünk rossz, szinte fáj a napfénybe kimenni. Így vagyunk lelkünkkel is.
− És most hol vagy? – kérdeztem nagymamát.
− Már jó helyen vagyok. (Éreztem, ha nem is mondta így: a Mennyben van.)
− Nagypapa is? − kérdeztem gyorsan.
− Igen, ő is!
− Együtt vagytok?
− Nem. Nem vagyunk egy helyen, de gyakran találkozunk.
− És te nagymama mit csinálsz? – kedvesen rám mosolygott:
− A meg nem születhetett gyermekek lelkével foglalkozom.
     Szíven érintettek szavai, egyben elcsodálkoztam, szokatlan foglalkozás…,de nem kérdeztem tovább. Később ötlött fel bennem, hogy nagymamának egyetlen gyermeke születhetett, az is későn. Ő pedig egész életében sok gyermek után vágyódott, rajongva szerette őket.
     Nagymama ezután egy erős kávét főzött nekem, olyan finomat, amilyet életemben soha nem ittam, se előtte, se utána. Majd főzeléket rakott elém, mint egykoron, amikor régi-kedves teraszunkon megebédeltem. Közben láttam, hogy odakint milyen szépen süt a nap. Mondtam nagymamámnak, hogy kimennék a kertbe, és ugye nem haragszik, ha nem segítek elmosogatni. Így válaszolt:
− Menj csak kislányom és pihenj, mert már nincsen sok időd!
Szavait félreértve nyakába ugrottam, és örömmel mondogattam:
− Akkor hamarosan találkozunk édes nagymama, látni foglak, és velem leszel? Ő azonban nem szólt semmit, csak mosolygott.
nagymama kertje 93.jpg     Lesiettem a lépcsőkön, élvezve a régi-kert szépségét és hangulatát. Majd felébredtem.
     Álmaim, melyek inkább misztikus élményeknek nevezhetők, semmint közönséges álomnak, szívemben égtek. Nem tudtam elfelejteni őket soha. De más álom is járt a fejemben, amikor a Szűzanyát láttam.
Vajon miért jött el hozzám Ő, Isten Anyja és ki volt a gyermek? A kis Jézus talán? Nem úgy nézett ki. Vagy mégis? A kedves gyermekarc komolyan tekintett le rám, és valamennyire édesanyám kiskori képeire emlékeztetett – azonban erre jóval később jöttem rá. AKKOR még talány volt ez – félretettem megfejtését. Gondolataimban vissza-visszatért nagymamával való beszélgetésem, mondatai, kedves, jóságos lénye, vigyázó szavai, gondoskodása. Mindaz, amit néhány válaszán át kaptam Odafentről.
     Felmerült bennem: meg fogok halni? Nagymama azért jött, hogy tudassa velem, földi életem véget ér? Akkor miért láttam Őt, a szépségest és a gyermeket? Azonban még ez a végsőkre való rágondolás, ez a kérdő kétség sem űzte el belőlem a boldogságot: láthattam az Istenszülőt és a drága nagymamát. (folyt.köv!)

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma

     Szokatlan kifejezéssel találkozunk a Lelki Naplóban, amikor is jó néhány üzenet a sátán megvakításáról szól (vö. I/39.59.63.83.109.110; II/33.36.90.102; III/125.126.130.140.152.198.234.236). Ez a Szeretetláng kiáradásnak egyik legevidensebb következménye. A nyelvezet erőteljesen szimbolikus (erről bővebben lásd: az előzőkben) és antropomorf, de a tudattartalom egyértelművé válik a szövegkörnyezetben: a sátán (egyelőre ideiglenesen) hatalmát, erejét veszti, így a lélek megkísértettsége csökken, illetve megszűnik, mert a sátán elveszíti a lelkeket kárhozatba vivő képességét.
     Az Evangéliumok és az exorcista gyakorlat tapasztalatai bőségesen igazolják¹, hogy a sátán Isten kegyelmének kiáradásától szenved, elveszti hatalmát és képességeit. Ez a folyamat azonban a Lelki Naplóban sem csak egy új dolog, (konkrétan a Szeretetláng-ima által) valósul meg, hanem az egész keresztény élet által. Nem teljesen új valóságról van szó, hiszen maga a Napló mondja, hogy pl. «a szentmiseáldozatban való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását» (II/33), mely azt támasztja alá, hogy a szentmise a kegyelem legfontosabb eszköze. A „sátán megvakítása” – fogalom tehát a kegyelemnek a sátánra gyakorolt hatásának képszerű leírása. A Lelki Napló «új eszköznek» (I/37) nevezi a sátánnak a Szeretetláng által történő megvakítását, mely terminológiai szempontból valóban új, de tartalmi szempontból nem.
     A sátán megvakítását a szenvedések, sőt a «kegyelem állapotában Isten dicsőségére felajánlott munka» is fokozza: a kegyelem állapotában és Isten dicsőségére végzett munka melyeket másokért felajánlunk, segítheti azokat, akikért a felajánlást tettük (vö. II/36). Szembetűnő, hogy a Lelki Napló az ima és a munka fontosságát egyaránt hangsúlyozza, így nem egyoldalúan spiritualista felfogású: «napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére. Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza» (II/36).
Kiegyensúlyozott vonása az üzeneteknek, hogy a gonosz hatalmát alapvetően nem hangsúlyozza túl. Jóllehet egy-egy erőteljes megfogalmazás a sátánnak a lelkek fölötti uralkodására enged következtetni (vö. I/83), mégis ezek szövegkörnyezetéből világossá válik, hogy nem félelemkeltésről van szó. Íme néhány példa arra, hogy a Napló nem túlozza el a gonosz hatalmát, s nem vonja ki azt Isten ellenőrzése alól: «Ne félj a gonosztól, én letiportam» (I/72); a sátán műve csak addig tart, ameddig az Úr engedi (vö. I/90); az Úr azért engedi meg a gonosz működését, hogy próbára tegye az embert (vö. III/230); a lelkek felszabadulnak a bűntől (vö. I/63). (Teológiai Szakvélemény /6.3. A sátán megvakítása/ LN 409-411)

Lábjegyzet: ¹A Római Egyházmegye egyik exorcistájával, a Szeretetláng Lelki Napló eddigi olasz nyelvű kiadását jól ismerő don Roberto Lianival 2008. április 14-én folytatott beszélgetésem során az ördögűző arról számolt be, hogy addigi gyakorlata során az ördögűzések alkalmával valahányszor próbaként a Szűzanya Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kiáradását kérte, a megszállott egyén szabadulása feltűnően hamar és könnyen megtörtént. (Alább: Giotto di Bondone: A sátán megvakítása, XIII. század)

Giotto - Szent Mihály megvakítja a sátánt 001.jpg

Szólj hozzá!

A látnokok boldoggáavatása

     Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének előkészítését hivatalosan már 1949-ben elkezdték ugyan, de oltárra emelésük húzódott. A fatimai események 64. évfordulóján, 1981. május 13-án merényletet követtek el a Szentatya ellen. A történészek, és a jelenéseket vizsgáló szakemberek szerint még az óra és a perc is megegyezik. 2000. május 13-án, amikor II. János Pál Fatimában boldoggá avatta Jácintát és Ferencet, továbbá nyilvánosságra hozták az un. III. fatimai titok tartalmát. Nagy és múlhatatlan érdeme van a két kis fatimai pásztorgyermek életszentségének kivizsgálásában a magyar Kondor Lajos verbita atyának, mint segédpusztulátornak!
D_Alberto_e_JPII_resized.jpg     Kondor atya, 1978-ban az akkori leirai püspökkel, Alberto Cosme do Amarallal együtt találkozott II. János Pál pápával, hogy hivatalosan is megkezdődhessen a boldoggáavatási eljárás.
Meisner bíboros, kölni érsek segítségével elérte, hogy II. János Pál pápa 2000. május 13-án Fatimában avassa boldoggá a két pásztorgyermeket, bár a korábbi tervek szerint a kihirdetés Rómában történt volna. Kondor atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt, az általa fenntartott „Pásztorgyermekek Irodája” (Secretariado dos Pastorinhos) a világ számos nyelvén, magyarul is jelentetett meg a fatimai jelenésekről szóló könyveket, Lúcia nővér emlékezéseit, elmélkedéseit.

Kondor Lajos SVD 001.jpg     Kondor Lajos atyának nagy szerepe volt a fatimai Magyar Keresztút felépítésében, amely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból jött létre. A szerzetes mindig szeretettel fogadta a Fatimába érkező magyar zarándokokat, gyakran mondott szentmisét nekik. 2009. október 28-án hunyt el, 81 éves korában. A Fatima Városi Önkormányzat teret nevezett el Kondor atyáról. (Lásd legalsó képünk!) Kondor Lajos SVD volt minden idők legközismertebb "fatimai papja", a két pásztorgyermek boldoggávatási viceposztulátora. Neki a magyar verbita papnak is köszönhető, hogy Boldog Ferenc és Jácinta ünnepét, február 20-án tartják Portugáliában.

P.FernandoLeiteSJ2003.jpg     Fernando Leite jezsuita szerint a fatimai jelenések lényegét az alábbiak szerint foglalhatjuk össze: 1) Isten meg akarja alapítani a világon Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. 2) Lúcia van megbízva ennek az üzenetnek hirdetésével. 3) Isten minden kegyelmet Mária Szeplőtelen Szívén keresztül ad. 4) Jézus Szíve azt akarja, hogy mellette Anyjának Szívét is tiszteljék. 5) A világ békéje Mária kezére van bízva.
     Ennek az öt pontnak az ismeretében, különösen aggasztó, hogy bár a fatimai jelenések mélyen belevésődtek a katolikus világ emlékezetébe, a nagy nyilvánosság már-már elfelejtette az események részleteit, a titkokat és ígéreteket, jóllehet Fatima jövendölései sorra megvalósulnak. Igaz, pápák látogattak el a zarándokhelyre, s évente sok millióan felkeresik a kegyhelyet, de még ma sem teljesedett minden a Szent Szűz elvárásai szerint. Sajnálatos (és veszélyt rejtő), hogy égi Anyánk fatimai kérései csak részben épültek be az evangelizációs munkába. Csak példaként hozom fel, hogy Ön kedves olvasóm, ha első szombaton elmegy Szentmisére, hall-e egyetlen szót is a fatimai Szent Szűzről, hallotta-e egyszer is, hogy a pap felszólította volna a híveket: "a Szentmise után maradjatok még itt 15 percig, hogy elmélkedjünk Mária Szeplőtelen Szívéről, teljesítve ezáltal az Ő, első szombatokra vonatkozó kérését!"?Kondor DSCF9103.JPG

Szólj hozzá!

Gyermekkor 2

     A kis Lajos, második volt a születések sorában, de mivel az elsőszülött gyermek öt hónaposan Istenhez költözött, így ő lett a család legidősebb gyermeke. Bár emeletes házuk volt a városka központjában, a települést átszelő Cane* folyócska partján, mégis igen szűkösen éltek, hiszen a családfő ügyvédi jövedelme nem fedezte a 19 fős család megélhetését. Rendszeresen rászorultak a rokonság termény és egyéb támogatására, melyet a nagyobb gyermekek azok földjein való segítésben háláltak meg.

beolvasás0001.jpg     Az édesanya erőnlétét, sőt egészségét is fokozatosan megterhelte a gyakori gyermekáldás és a halmozódó házimunka. A család közhangulatát, esetenként beárnyékolta az édesapa gondokkal terhelt, gyakran morózus hangulata. A kis Lajosról feljegyezték, hogy már négyéves korától kezdve oly megható és hízelgő szavakkal tudta vigasztalni édesanyját, hogy szavai – mintha a Szentlélek sugallta volna neki –, felülmúlták természetes ismereteit.beolvasás0002.jpg

     Kicsi korától rendszeresen imádkozta a rózsafüzért – melyet talán már anyja szíve alatt megtanult –, mégis, a szülei iránti mély aggodalomból gyakran szomorkodott. Mivel a család nem tudta fenntartani a nagy házat, ezért 1675-ben a La Bacheliere közelében lévő tanyájukra költöztek. (Kép: A kis Grignon a Bacheliere-i templom üvegablakán.) Mivel a szülői házban továbbra is rokonok laktak, így a kis Lajosnak évekkel később is volt alkalma unokatestvéreivel játszani vadregényes kertjükben. Ha el kellett bújnia, legszívesebben a kertvégi palánk kerítésnél húzódott meg, mely közvetlenül a folyópart szélén düledezett. Innen nézte a közelükbe eső zömök kőhidat, melynek boltívei „m”-et (máriabetűt) formáltak. Talán, már ekkor körvonalazódtak lelkiségének gondolatelemei: „Mária a biztos út Jézushoz”, mivel az erősebb árvizek olykor elsodorták a távolabbi fahidakat, melyek uszadékai az egyetlen járható kőhidacska pillérei közt akadtak el. Ez mind azt mutatta számára, hogy „Márián kívül más út is vezethet ugyan Isten felé, de az kevésbé biztos!” (folyt.köv.)

Lábjegyzet:  * A folyó mai neve Meu. 

Szólj hozzá!

1. Álmok

2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG     Lakásunkban minden a feje tetején állt, parkettát cseréltek. Csak kempingágyon tudtunk aludni a hallban, de nem hagyhattuk magára a lakást, sem a munkásokat. Én abban az évben még kórházban dolgoztam, halálos fáradtan mentem be kora reggel, de amikor a betegekkel kellett törődnöm, feléledtem. Mindig szerettem a betegeket.
     Ugyan már szeptember volt, de kései nyárként meleg, majdnem hőség árasztotta el a fővárost.
Estére férjemmel együtt csak bezuhantunk az ágyba. Mélyen és azonnal elaludtam azon az éjjelen. Ekkor lepett meg az álom, olyan álom, amire véletlenül se mertem volna gondolni.
     Álmomban ott jártam, ahol gyermekkoromat töltöttem, ahonnan sohase kívánkoztam volna elmenni, ahol boldog voltam és védettségben éltem jóságos nagyszüleim szeretetében. Mindig vissza-visszakívánkoztam a kényszerűségben elhagyott helyre, aminek örömét nagymama gyorsan lefolyó betegsége, majd halála oltotta ki. 13 éves voltam akkor. A halál eltiporta gyermekkoromat és az többé soha nem tért vissza. Szüleim 3 éves koromban váltak el, nagyszüleim neveltek – életem tehát 13 éves koromban gyökereiben megváltozott.
     Álmomban a régi-kedves utcában jártam, egy ismerős családdal beszélgettem. Kiabálást hallottam, kirohantam az utcára, ahol már össze-vissza futkostak a lakók: ”tűz van, tűz van!” hallottam mindenhonnan és láttam a szaladgálást, a vödröket.
     Az égre néztem, ahol pirosas-rózsaszínes lángnyelvek csaptak fel és közöttük az egész eget betöltően egy hatalmas, szépséges Madonna állt, karján egy mezítelen kisgyermekkel. Lenyűgözve álltam, meg sem bírtam mozdulni. A gyermek komoly tekintettel lefelé nézett, egyenesen rám. A Madonna szeme csukva volt. Elmerültnek és fenségesnek láttam.
     Senki emberfia nem tudná lefesteni, vagy szoborba önteni szépségét. Ruhája enyhén rózsaszín, fejét is beborító köntöse királykék volt, melyből kissé kilátszott sötét, feketébe hajló haja.
Istenem, csak láthatnám a szemét! – gondoltam. S amint gondoltam, már ki is nyitotta szemeit, és rám tekintett. Gyönyörűséges, mélykék, bársonyos, mandulavágású szemei voltak – Isten végtelen szeretete ragyogott benne.
Ha kicsit is szeret – gondoltam – rám mosolyog, és ebben a pillanatban szelíden elmosolyodott.
     Felébredtem. Inkább úgy mondanám, magamhoz tértem. Egész testemben remegtem. Extatikus állapotban lehettem. Feltartóztathatatlanul hullottak könnyeim, felültem a kempingágyon.
     Ezután jöttem rá, szeptember 8-a van, Mária születésnapja, Kisboldogasszony ünnepe.
A sok munkában elfeledkeztem Őróla, de Ő nem feledkezett meg rólam. (folyt köv!)JumalaemaGruusia.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenete és tartalma 1

     (A Szeretetláng üzenete) apokaliptikus és eszkatológiai vonatkozásokban nem bővelkedik, legfeljebb amennyiben a purgatóriumban szenvedő lelkekről van szó. Érezhető az üzeneteknek az a kondicionális jellege, mely magában hordozza azt a lehetőséget, miszerint a Szeretetláng befogadóját különleges kegyelmi hatás éri, s így könnyebben elkerülhetővé válik számára a kárhozat; (vö. I/84). A fatimai titkokhoz hasonlóan, a kárhozat és a pusztulás „ígérete” itt sem megmásíthatatlan: van még kiút, ha felelős döntést hozunk üdvösségünkért. A Szeretetláng befogadása és továbbadása ezt segíti. (Teológiai Szakvélemény /6.4.4. Eszkatológiai dimenzió/ LN 413)app181647_37f14b2447.jpg

Szólj hozzá!

A látnokok sorsa

Jacinta es Francisco a szuzanyaval 2.JPG     Kiválasztottságukért és küldetésükért a három fatimai pásztorgyermeknek is szenvedniük kellett. A Szent Szűz a júniusi jelenés alkalmával megígérte: Jácintát és Ferencet hamarosan magával viszi. Ez így is történt. Mint említettük, Ferenc 1919. április 4-én, Jácinta pedig 1920. február 20-án halt meg.
     Ferencet a fatimai temetőben, míg Jácintát Vila Nova de Ourém temetőjében temették el. 1935. szeptember 12-én, Jácinta földi maradványait átvitték a fatimai temetőbe Ferenc mellé, egy kriptába helyezték. Később, mindkettejük földi maradványait a fatimai bazilika oldalkápolnájában helyezték (1951-ill. 1952-ben), ahol ma is találhatók. Mellettük már eleve ki volt képezve egy harmadik sír is.

     Lúcia, aki 1907. március 30-án született, 10 éves amikor Szent Szűz megbízta őt a fatimai üzenetek továbbadásával. Lúcia 1921. június 16-án búcsúzott el szülőföldjétől, és a portói dorottyás nővérek árvaházának lett lakója. A főnöknő teljes hallgatást parancsolt a fiatal növendéknek a fatimai jelenéseket illetően. Lúcia nem beszélhetett az eseményekről, de híreket sem kaphatott a fejleményekről. Nagy kereszt volt ez számára. 1925. október 24-én belép a Dorottya-intézetbe és jelöltként felveszik a kongregáció kolostorába a spanyolországi Tuyban, a portugál határ közelében. 1926. október 2-án novícia lesz.

1930s_sr-_lucia.jpg

1928. október 2-án teszi le ideiglenes fogadalmát. Hat évvel később, ugyancsak október 3-án tesz örök fogadalmat, és felveszi a Maria das Dores (Mária Fájdalmas Anya) nevet.
     1946. május 20-án Lúcia nővér újra végig járhatja a jelenések helyeit, mintegy megjelölve azokat.
     1948. március 25-én elhagyja a Szent Dorottya intézetet és belép a Szent Józsefről nevezett Kármelbe Coimbrában, ahol felveszi a Szeplőtelen Szívről nevezett Lúcia nővér nevet.
     1949. május 31-én sarutlan kármelitaként tesz örök fogadalmat. A coimbrai kármelita közösségében élt és ugyanitt fejezte be földi megbízatását is 97 éves korában, 2005. február 13-án.Lúcia temetése Jsusdossantos.jpg (Alább, Lúcia sírja a Fatimai Bazilikában, két kis társa mellett.)
     Arra vonatkozóan, miért hagyta el Lúcia nővér a Szent Dorottya intézetet és lépett be a kármelbe, Coimbra püspöke 1948. május 27-én P. José Aparício S.J. szerzetesatyának, a látnok korábbi lelkivezetőjének, írt levelében a következő okokat jelöli meg: „Lúcia nővér kérését teljesítve a Szentatya elrendelte, hogy minden akadály nélkül áthelyezhessék. Számtalan látogató zaklatta ugyanis, sőt egyesek kifejezetten merészen kíváncsiak voltak, felesleges kellemetlenséget okozva neki. […] Lúcia nővér úgy érzi, sohasem volt ekkora békében és ennyi örömben része, mint ebben az otthonában, amit a világon semmivel sem cserélne fel. A Szentatya kívánságára se látogatókat nem fogad, se levelet nem kap, azonban írásban közlöm vele, mire van szüksége azoknak az embereknek, akik a segítségét kérik. Eddig semmiféle kivételt sem tettem. […] Csak azok látogathatják meg, akik a Szentszéktől erre engedélyt kapnak.” (vö. P. Luiz Gonzaga Mariz S.J., Fatima, onde o céu tocou a terra, 32. o.) Lucia_de_Jesus.jpgLúcia sírja 759.jpg

Szólj hozzá!

Gyermekkor 1

 Montforti szülőház.jpg    Grignon* Lajos 1673. január 31-én született a franciaországi Rennes közelében fekvő – akkori nevén Montfort la Cane** –, városkában, Bretagneban. (Baloldali kép a szülőház, alatta a keresztlevele, legalul a montforti bazilika, ahol megkeresztelték.) Már másnap, február 1-én megkeresztelték. Később 35 grBaptpage.jpga Keresztség Szentsége iránti mély áhítatában, keresztelési helyéről felvette a „Montforti” előnevet, a bérmálás szentségének felvételénél pedig nevéhez fűzte a Mária utónevet, így szentünk teljes neve: Montforti Grignon Szent Lajos Mária. Szülei 1671. február 10-én kötötték házasságukat Rennesben.

     Apja Jean Baptiste Grignion (1647-1716), vallását következetesen gyakorló „jóember” hírében állott, de sajnos igen „rosszvérű” családból származott. Öccsének, Felix Grignonnak fiát korábban felakasztották gyilkosságért, sőt maga Felix is épp a börtönből szabadult lopásért, mikor eljött kis unokaöccse keresztelőjére. Nem csoda tehát, ha JeanBaptiste maga is kemény kiállású, hirtelen haragú, de önmagát sikerrel mérséklő, tanult úriember volt. Kispénzű jegyző, sok gyerekkel.


     Merőben más családi közegből származott az édesanya Jeanne Robert (1649-1718), kinek három fivére volt pap. A Grignonnal való házasságából húsz év alatt (!) 18 gyermeke született, s az a szerető anyatípus volt, aki imával és dallal táplálja gyermekeit születésük előtt, és édes tejével utána. Így nem csoda, ha a hit, a harmónia és a kegyelem megérintette valamennyiük lelkét, úgymint Keresztelő Szent Jánosét a testté lett Bölcsesség* közelsége (Lk.1,41). (folyt.köv.)

 

Lábjegyzet: *   A családnevet, helyesen GRIGNION-nak írják, de Magyarországon  Grignon-ként honosodott meg,  "i" nélkül.

                          **  A város mai neve Montfort-sur-Meu35 Montfori basilique_2.jpg

 

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője

     A Szeretetlángot jellemzi, hogy azt szívről szívre át kell adni (vö. I/39; III/140), sőt még a tengerentúlra is el kell vinni (vö. I/104). A Szeretetláng továbbadása missziós feladat, mert valóságos részvétel az üdvösség művének kiterjesztésében (vö. I/63). Ehhez alázatra van szükség, mely nemegyszer a megaláztatás gyümölcse (vö. I/112). Terjesztését nem kell „nagydobra verni”: alázattal, csendben kell tenni (vö. I/116-II/1), s ezt bárki elvégezheti (vö. II/1).
     Erőteljes kifejezésnek hat az is, hogy «mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt Részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok» (vö. I/84). Noha ezt nem bizonyítja közvetlenül semmivel, mégis hatalmas kegyelem-kiáradásra enged következtetni, mely leginkább gyümölcseiben lesz mérhető (a sátán hatalomvesztése, megtérések, a tisztítótűzben szenvedők szabadulása).
A Szeretetláng robbanásszerű kiáradása az egész földkerekségen egy másik üzenet szerint Mária «legnagyobb csodája» (II/18), mert ez fogja szétrobbantani a gyűlöletet, ez fog «tüzet tűzzel» oltani (III/203): a gyűlölet tüzét a szeretet lángja semmisíti meg.
SCMaria_AM-thumb_1.jpg     A Szeretetláng terjedése – a Napló szerint – Mária mélyebb tiszteletére fogja ösztönözni az embereket, ezért a Szűzanya maga kéri Erzsébet asszony által az illetékes egyházi vezetőket, hogy ne hátráltassák a Szeretetláng kiáradását (vö. II/109). A Szeretetláng nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is3. Kegyelemforrás a tisztuló és a zarándok Egyház számára (vö. II/120).
     Erős, de egyértelmű az a kifejezés is, miszerint Mária már nem tudja Szívében tartani a Szeretetlángot, mert annyira szeretné már, hogy minél több emberre kiáradjon, akik azt befogadják és hirdetni tudják (vö. III/129).
Áldozatos, imádságban virrasztó lelkek fogják a Szeretetlángot elterjeszteni a Földön (vö. III/204). Aki igazán hisz a Szeretetlángban, annak halála óráján a sátán megvakul, a haldokló lelke kegyelemmel telik el, s a Szeretetláng ragyogása bűnbánatra indítja, mely üdvösséget hoz számára (vö. III/216).
     A Lelki Napló üzeneteiben bemutatott Szeretetláng-fogalom megfelel a Mária Szívének tiszteletéből kiinduló lelkiség legfőbb ismérveinek: a Mária-tisztelet formálásának, spirituális tartalommal való megtöltésének eleget tesz, az ezzel kapcsolatba kerülő hívőtől lelki és morális életének rendezését és a máriás lelkület elsajátítását kéri, valamint a Mária-tiszteleten belül is fellelhető bizonyos katartikus funkciója. Ezért úgy ítélem meg, hogy a Szeretetlángot a Mária Szívét érintő lelkiség részének tekinthetjük.

(Teológiai Szakvélemény /6.2. A Szeretetláng fogalma/ LN 404-409)

Szólj hozzá!

(Igaz történet!)

Bevezetés

Kedves Olvasó!

ima praying_hands 2_1.JPG     A következő történet megfelel a valóságnak. Nem tettem hozzá semmit és nem vettem el belőle semmi lényegeset. A neveket megváltoztattam, dátumokat töröltem: ezt családom kérésére tettem.

     Életem legnagyobb csodáját tárom fel a nyilvánosság előtt. Ezért a csodáért hálás szívvel mondok köszönetet mindenekelőtt Istennek, aki megteremtett, aki egy új és rendkívüli Élettel ajándékozott meg.

Másodsorban az Istenszülő Máriának, akinek oltalmazó keze a kezdetektől rajtunk nyugodott, s szépséges tekintetét nem vonta el tőlünk.

Harmadsorban köszönöm férjem kitartó szeretetét, hogy egységben élhettük meg ezeket a küzdelmes, mégis áldott időket.

     Köszönetet mondok a már felnőtt fiamnak, aki 11 éves gyermekként türelmes, szerető szívvel állt kishúga mellett, ezzel támogatva bennünket.

     Köszönöm a szülész főorvosnő (Dr. Zsurovits Edith) megértését, aki nem az orvosi szabályokat követte, hanem figyelembe vette az anyai intuícíót. Példát mutatott együttérzéséről mint ember és mint orvos.

Ugyanígy megköszönöm Dr. … Máriának mint kiváló orvosnak és jó embernek kitartó fáradozását.

Külön hálásan emlékezem meg Dr. Kiss Turay Teréz gyermekorvosnő barátnőmről, aki már az Örök Hazába költözött. Mit is tudtam volna tenni nélküle? Nem volt édesanyám, nem állt senki mellettem abban a súlyos, nehéz időszakban komoly jótanácsaival, javaslataival – egyedül ő.

     A Teremtő gondoskodik gyermekeiről: eszközöket küld, akik gyakorta angyaloknak tűnnek az életünkben, bár emberek. Mégis, ők – a saját égi őrangyalunk mellett – „őrangyalaink” földi zarándoklásunk alatt.

Köszönet illeti meg őket, mindnyájukat.

     Mi is földi őrangyalai vagyunk másoknak, amikor segítséget nyújtunk egy-egy bajbajutottnak, vagy amikor éveken át kísérjük egy embertársunk, barátunk, testvérünk életét nehézségei közepette; vigasztalásul, enyhülésül, bátorításul.

     Rövid bemutatkozásként itt meg kell jegyezzem: keresztény nevelésben részesültem, katolikus vagyok. Mégsem mondanám köznapi értelemben véve vallásosnak magam, mert ez a szó számomra régmúlt idők szabályos, zárt kereteit szimbolizálja. Mély, bensőséges Isten-kapcsolatom van, erős hitem, és gyakorlom a gyökereimből felszívott tudást. Törekszem megélni az Evangéliumot, különösen is sokat mond számomra Jézus legnagyobb parancsa, a: „legyenek mindnyájan egy.”

Nekem ez a mondat megnyitotta a horizontot. Ennek megsejtését igazolta bennem Chiara Lubich, a Fokolare mozgalom alapítója.

     Ennélfogva távol áll tőlem az előítéletekből és megkülönböztetésből származó ítélkezés, annak minden formája és módszere – emellett azonban kitartóan őrzöm katolikus identitásomat.

Az egység nem jelent szinkretizmust, hanem a közös igazságok felismerésén alapuló tiszteletet és békét. Ha az ellentéteken rágódunk, soha nem kerülünk közel a másik emberhez, így a más vallásúakhoz sem.

Az egyveleg zavarokat idéz elő. Nem önthetjük össze a spenótot egy lekváros tésztával, vagy a kakaót egy húslevessel. Mindegyik jó lehet önmagában, ha más és más ízekkel is, de egybeöntve rettentő gyomorrontást okoz.

2008 10 Szűzanya, Kismama.JPG     Azt azonban hiszem és tudom, hogy óriási erőforrást jelent az Eucharisztia és az Isten Anyjának jelenléte az ember életében. S nemcsak erőforrást, hanem a nehézségek elviseléséhez nagy könnyebbséget.

Most szeretettel köszöntöm mindazokat, akiknek szívét megérintik az olvasottak.

Ha olykor minden kilátástalannak, reménytelennek tűnik is egy-egy életszakaszban, egy-egy súlyos esemény kapcsán, bízzanak a Teremtő Istenben. Hiszen Ő teremtett, Ő az Égi Édesapánk. Természetes, hogy mindnyájunkat végtelenül szeret és meghallgat minket. S ha kedves előtte kérésünk, teljesíti azokat.

H.Mária 

Szólj hozzá!

A fatimai üzenet elismerése

     A fatimai jelenések elismerése nyolc évet vett igénybe és ennek során Lúcia nővért többször kihallgatták. Végeredményként a jelenéseket hitelesnek fogadták el. A leiriai püspök, D. José Alves Correia da Silva, 1930. október 13-ai pásztorlevelében a következőket tette közzé:
     „Az itt bemutatott és további vizsgálatok tekintetében, melyekre itt hely szűke miatt tovább nem térünk ki, a Szentlélek segítségül hívásával és az Istenanya oltalmában bízva, valamint egyházmegyénk tiszteletreméltó tanácsadóinak meghallgatása után így határoztunk:
     a) hitelesnek nyilvánítjuk a gyermekek látomásait, melyek május 13. és október 13. között egyházmegyénk területén, Fatimában, a Cova da Iriá-ban történtek;
     b) hivatalosan jóváhagyjuk a fatimai Szűz tiszteletét.“
(vö. D. Frei Francisco Rendeiro O. P.: A consagracao pela Igreja do culto de Nossa Senhora de Fátima, in Fátima, altar do mundo 2. kötet, 179-180. o.) Csak halkan jegyezzük meg, hogy a fatimai üzenetet, elsősorban nem elismerni kellett volna, hanem mindenekelőtt TELJESÍTENI !!!
Immagine1.jpg     1931. V.13: a teljes portói püspöki kar elzarándokolt Fátimába és fölajánlották az országot Mária Szeplőtelen Szívének. E felajánlás a Szűzanya különleges oltalmának köszönhetően megmentette Portugáliát a II. világháború borzalmaitól. Hálából a portugál lányok és asszonyok arany ékszereikből és kb. 3000 drágakőből koronát készíttettek, amellyel XII. Pius pápa 1946: Masella bíboros-legátus által megkoronázta a kegyszobrot és elrendelte Máriának mint a Világ Királynőjének ünnepét. – 1981. V. 13: a Fatimai Szűzanya ünnepén követtek el merényletet II. János Pál pápa ellen. Azt a pisztolygolyót, amelyet pápamobilban találtak, a Szentatya elküldte Fatimába, s belefoglalták a Szűzanya koronájába. II. János Pál pápa 2000. V. 13: boldoggá avatta a fatimai látnokokat.
     1936 májusában a Fatimában összejött portugál püspökök ígéretet tettek arra, hogy ezen a helyen újra ülést tartanak, ha az ország megmenekül a fenyegetően közeli vörös veszélytől. (A spanyolországi kommunista forradalom és polgárháború könnyen átterjedhetett volna a szomszédos országra.) Amikor a veszély meglepő módon elmúlt, a portugál püspökök 1938. május 13-án összejöttek az iriai barlangnál és teljesítették ígéretüket, ünnepélyes hálaadó Szentmisét tartottak, ezáltal kifejezetten elismerték, hogy hazájuk megmenekülését a Szent Szűz csodálatos védelmének köszönhetik.
     Ekkor Portugáliát újból Mária Szeplőtelen Szívének ajánlották, amint azt már hét évvel korábban is tették. (Az alábbi képeken Masella bíboros, pápai legátus megkoronázza a fatimai Szent Szüzet, ezzel egyidőben XII. Piusz pápa az Istenanyát, a Világ Királynőjének nyilvánította.) CardealMasellaem13.05.1946 (1).jpgCardealMasellaem13.05.1946(2).jpg

Szólj hozzá!

A pápa aggodalommal figyeli az iraki dzsihadisták erőszak-cselekedeteit

2014. június 14. 

Ferenc pápa folyamatosan követi az iraki helyzet alakulását és lélekben közel áll a szenvedő lakossághoz – tette közzé az Perzsa-öböl országainak apostoli nunciatúrája, miközben a konfliktus egyre súlyosabbá válik. A Vatikáni Rádió tudósítása.

Az ENSZ tömegmészárlásról beszél, Obama amerikai elnök stratégiák kidolgozását javasolja a dzsihadista csoportok előretörésének megállítására. 

Egyelőre megfékezhetetlennek tűnik az ún. Irak és Levante iszlám állam szunnita lázadóinak harca, akik az ország északi részén területeket foglaltak el. A hadsereg tehetetlen, az ENSZ szerint száznál is többen életüket vesztették. Drámai a humanitárius helyzet: ötszázezren már elmenekültek Moszul környékéről, amelyet elfoglaltak a terroristák. Negyvenezren elhagyták Tirkit és Samarra településeket. 

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

Bevezetés 7

     A Szentatya különleges módon mutat rá a mély harmóniára, amely a Zsinat és a montforti Szent tanítása között van. Máriának a megváltás művében anyaként betöltött küldetése tekintetében. Ez a küldetés vonatkozik az egyházra is, amely szüntelenül formálódik a Szentlélek által. A cél az életszentség, amelynek tökéletes megvalósulása KRISZTUS. „A keresztény lelkiség lényegi sajátossága, hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia Mesteréhez”.

     Grignon Lajosnak is pontosan ez a pedagógiája az életszentséggel kapcsolatban, ahogyan a Pápa a „Redemptoris Mater” kezdetű enciklikában írja: „a Szent azt ajánlja a keresztényeknek, Mária keze által szenteljék magukat Krisztusnak, mert ez hatékony eszköz a keresztségi fogadalom szerinti hűséges életre!”totus tuus 3.JPG

     A Szentatya szavai jól közvetítik az Egyház és Montforti Grignon Szent Lajos tanítását: Mária küldetése, hogy szenteket neveljen! „Egész tökéletességünk abban áll, hogy hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz, egyesüljünk Vele és neki szenteljük magunkat! (…) Mivel pedig a teremtmények között Mária a leginkább hasonló Jézus Krisztushoz, ezért az összes ájtatosságok között, az Ő Szent Anyja iránti áhitat szenteli és teszi leginkább Hozzá hasonlóvá a lelket; és minél inkább Máriának szenteli magát, annál inkább lesz Jézus Krisztusnak szentelt lélek.”(Vö.TMT.120.)

tokeletes maria-tisztelet_1.jpg     A Szentatya itt Grignon Szent Lajos értekezésének legfontosabb részét idézi: a tökéletes Mária-tisztelet kiváló út az életszentség felé!

     Illő és üdvös tehát ebben is követnünk a Szentatyát, – aki tapasztalata és tanúságtétele által meghívta az egész egyházat –, hogy mi is megismerkedjünk Montforti Grignon Szent Lajos életével és értekezéseivel, mely által lelki életünk máriás megújulást, apostolkodásunk pedig „lánglelkű” indíttatást nyerhet.

(Bevezetőnkben több helyütt is fogalmaztunk Grignon: Szentolvasó c. könyvének kiadói előszava, valamint a „Boldog Marto Ferenc és Jácinta” c fatimai folyóirat 2003. okt-nov. száma nyomán). (folyt.köv.)

 

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 4

 (Tisztelt Olvasóm! Tudom, hogy ismétlésbe esem, ám kevés főpapi nyilatkozat illusztrálja pontosabban a Szeretetláng többletkegyelmi mibenlétét, mely ráadásul a világ spanyol nyelvterületen való elterjedését eredményezte! Kiválóan példázza, hogy mit jelent egy hiteles magánkinyilatkoztatás, hiteles főpap általi elismerése, mely persze hitelesedett is a szívekben! )

   Ajánlatos elgondolkodni a szavakon, amelyeket Bernardino Echeverria Ruiz, guayaquili érsek 1988-ban vetett papírra a teljes Szeretetláng Napló ecuadori kiadásában:
echeveria_ruiz.jpg,,Nagy áhítattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet... őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain megtaláltuk a lelki élet legszebb és legmélyebb leckéit...
Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt... Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is... A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését... A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál... Míg megadjuk az engedélyt eme szép szeretetkönyv kiadására, egyben azon buzgó jókívánságunknak is kifejezést adunk, hogy jusson el sokak kezébe, s általa közelebb kerüljenek Istenhez...''

Kár, hogy ez a nyilatkozat Dél-Amerikában, és nem a Szeretetláng szülőhazájában került megfogalmazásra. Gondoljunk csak bele!

     Erzsébet asszony, a Szeretetláng közvetítője 1963. 8. 4-én kapta a felszólítást, hogy a Szent Szűz üzenetét és ajándékát juttassa el az illetékesekhez. A kálvária, amit Erzsébetnek a feladat teljesítése érdekében – különösen a megalázódás terén – vállalnia kellett, nagyon kemény volt. Mindig akadtak egyháziak és világiak, akik lenézően utasították el a látnokot. Nemegyszer arcpirító megnyilatkozásokra is sor került szóban és írásban egyaránt. Az Isten szándéka viszont akkor sem hiúsulhat meg, ha ügyének képviseletét semminek látszókra bízza, s ezeknek kell meggyőznie a valaminek látszókat. Ez történt a calice261.jpgSzeretetláng esetében is. (JÜ 177-178) Minden akadályoztatás ellenére is, a Szeretetláng lelkisége futótűzként terjedt el a világban. Szinte megmagyarázhatatlan, hogy a Lelki Napló spanyol nyelvre való fordítását követően a Dél-amerikai országokban – egészen rövid idő alatt – evangelizációs tényezővé válhatott ez az engesztelő lelkület! Egyértelműen megfigyelhető, hogy a Szeretetláng Lelkisége, nagyban elősegíti a fatimai engesztelés megvalósulását, melynek nagy ígérete: a Szeplőtelen Szív győzelme!

Szólj hozzá!

Jácinta magánjellegű látomásai
 
jacinta001.jpg     Az alatt a rövid idő alatt, amit Ferenc és Jácinta még a földön töltött, Ferencnek, de elsősorban Jácintának külön látomásai is voltak. A következőkben Jácinta legfontosabb látomásairól számolunk be.
– Nem tudom, hogy történt, én láttam a Szentatyát. Egy nagy házban térdelt egy asztal előtt, arcát kezébe rejtette, és sírt. Kint sok ember állt, és néhányan köveket dobáltak utána, mások gyalázták, és csúnya szavakat kiabáltak. Szegény Szentatya, nagyon sokat kell érte imádkoznunk!
      Amikor 1917 augusztusában egyik délután a gyermekek a Cabeço-domb szikláin ültek, Jácinta hirtelen el kezdte mondani azt az imát, amit az angyal tanított, és az ezt követő mély hallgatás után a következőket mondta unokanővérének:
– Nem látod, hogy az utcák, utak és mezők tele vannak emberekkel, akik sírnak az éhségtől, mert nincs mit enniük? És nem látod a Szentatyát egy templomban Mária Szeplőtelen Szíve előtt imába merülve? A sok embert, akik vele imádkoznak?
      Egyik nap Lúcia Jácintáékhoz ment. Jácintát elgondolkozva találta otthon. Megkérdezte tőle: – Jácinta, mire gondolsz?
– A Szűzanya már nem tudja többé szeretett Fia kezét visszatartani, hogy ne büntesse a világot. Bűnbánatot kell tartani. Ha megjavulunk, az Úr Jézus még a világ segítségére jön; ha azonban nem javulunk meg, jön a büntetés.
– A háborúra, ami jönni fog. Oly sok ember hal meg, és majdnem mind a pokolba jut. Sok házat a földdel tesznek egyenlővé, és sok papot ölnek meg.
– A Szűzanya azt mondta, hogy sok háború és ellenségeskedés van a világban. A háború nem más, mint a világ bűneinek a büntetése.
– A tisztátalanság bűnei miatt jut a legtöbb ember a pokolba.
– Sok olyan divat lesz, amellyel megbántják az Úr Jézust.
– Aki Istennek szolgál, nem követheti a divatot. Az egyházban nincs divat. Jézus Krisztus mindig ugyanaz.
– Az orvosok nem képesek helyesen gyógyítani a betegeket, mert nem szeretik a Jóistent.
– A papok csak az egyház ügyeivel foglalkozzanak!
– Az Úr Jézust nagyon bántja, ha a papok és a szerzetesek nem engedelmeskednek elöljáróiknak és a Szentatyának.
– A világ bűnei igen nagyok. Ha tudnák az emberek, hogy mi az örökkévalóság, mindent megtennének, hogy életüket megváltoztassák.
– Az emberek el fognak veszni, mert nem gondolnak Urunk halálára, és nem tartanak bűnbánatot.
     Lúcia a két látnokot betegségük idején gyakran meglátogatta. Ilyenkor részletesen megbeszélték azokat az eseményeket, melyeknek a középpontjában ők álltak. A következőkben Jácinta néhány észrevételét közöljük:
– Nem tart már sokáig, és az égbe megyek. Te itt maradsz, hogy megmondjad az embereknek, Isten meg akarja alapítani a földön Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. Ha eljön az idő, hogy erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja, hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi Anyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem!ket sziv 5.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 025_Chrysologus.jpg

 

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Bevezetés 6

A-tokeletes-maria-tisztelet.jpg     De Mária Országa meghallotta-e Királynője esdeklő szavát: „Engedjetek ki, Istent szomjazó népem közé!”? Magyarországon ez a remekmű 1939-ben és 1944-ben, a Szalézi Művek kiadásában jelent meg, majd „szamizdatként” 1984-ben (!), e könyv szerkesztőjének vakmerőségéből adatott ki. Ezt a kihagyásokkal átmontírozott változatot, egy érdi plébánia többször utánnyomta a 90-es években.

     De valójában mit is írt ez a mostohán kezelt Mária-apostol, akinek útmutatásai máig is az életszentség és az újraevangelizálás biztos receptjei?! Egyesek, sajnos túl „barokkosnak”, régiesnek, vagy épp az ökumené akadályának vélik. Mások, az „önérzetesek” túlzásnak érzik a „szeretet-rabszolgaság” fejtegetését (bár a kifejezés mai fülnek valóban idegen), holott ráérezhetnének, hogy valójában a Jézusnak és Máriának való TELJES átadottságot jelöli! Gondoljunk az ellentéteire; a pénz, a mértéktelen harácsolás, a szenvedélyek, vagy a hatalmi gőg által „láncravert” rabszolgákra! De sajnos épp azok érzékenykednek és állnak ellen az Istenanya iránti LELKI átadottságnak, akik – ha észre sem veszik is –, de TELJES odaadással „csekkbefizető rabszolgává” szegődnek, a Mammon új világrendjében!

     De mit is taníthat szentünk a mai szekularizált embernek, aki már arról is megfeledkezik, hogy bűn nélkül is létezhet élet?!Francois Marie Léthel OCD.jpg

     Francois Marie Léthel OCD, a Szent Teréz Egyetem tanára és a Pápai Teológiai Akadémia tagja, a „Rózsafüzér, a szentek imádsága” c. cikkében azt írja, hogy Grignon Szent Lajos műveiben az életszentség igazi és gyakorlati pedagógiájáról van szó, melyet a Szentatya a Rosarium Virginis Mariae c. levelében, miként az Oltáriszentségről írt legutóbbi enciklikájában is, nagyon konkrét lelki irányelvként állít Isten népe elé: Krisztus arcát szemlélni Máriával. Ebben Montforti Grignon Szent Lajosnak nyilvánvalóan döntő szerepe van.

     Először fordul elő, hogy egy pápai levélben úgy említik Őt, mint a számtalan szent között is a legkiválóbb tanúságtevőt, akik a „rózsafüzérben megtalálták az életszentségre vezető utat”, és mint egy, a rózsafüzérről írt jelentős mű szerzőjét (címe: Szentolvasó).

     Montforti Grignon Szent Lajos a Domonkos Harmadrend tagja és a rózsafüzér buzgó apostola volt; a keresztrefeszített Jézus és a Rózsafüzér voltak apostolságának jellegzetességei.

     A Pápa 1996. szeptember 19-én, amikor a szent sírjához Saint Laurent sur Sèvre-be zarándokolt, így fogalmazott: „Sokat köszönhetek ennek a szentnek és a tökéletes Mária-tiszteletről írt értekezésének”. (Ez a hatás látható a pápa címerén is, mely szimbolikusan ábrázolja Jézust, az ember Megváltóját és mellette Máriát, utalva János evangéliumára). (folyt.köv.)St Laurent  JP II_1.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 5

maria az ego csipkebokor1.jpg     Maga a „Szeretetláng” fogalom nem szerepel ugyan a Szentírásban, de tartalma és mibenléte levezethető néhány szentírási szakaszból, melyek Isten jelenlétére, szeretetére, s a vele találkozó emberi szív „lángra gyúlására” utalnak. Néhány példa: Mózes az égő csipkebokor előtt (Kiv 3, 1-7); «Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?» (Lk 12, 49); «Hát nem lángolt a szívünk?» (Lk 24,32), «Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni» (Jn 3,16; vö. Mt 3,11); «Legyetek tüzes lelkűek. Az Úrnak szolgáltok» (Róm 12,11); «Isten a szeretet» (1Jn 4,8), «Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten lelke lakik bennetek?» (1Kor 3,16); «A mi Istenünk emésztő tűz» (Zsid 12,29); «[Valaki, aki az Emberfiához hasonlított…] szeme, mint a lobogó tűz» (Jel 1,14; vö. 19,12).
     Az üzenetek feltételezik Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét, mert a Szeretetláng Mária Szívéből fakad. (...) a Szeretetláng nem fogalom új, hanem mint új terminus jelenik meg a Naplóban. Mária szavai szerint Szívének Szeretetlángja maga Jézus Krisztus. A Szeretetlángot Erzsébet asszony Isten kegyelmi adományaként mutatja be. Az ördög egyre ismétlődő támadásai a Szeretetláng kiárasztása során meghiúsulnak. A Szeretetláng tehát Isten egyik kegyelmi adománya, mely a gonosz lélek hatalmát megtöri, s így elősegíti a lélek növekedését és megerősíti az üdvösség felé vezető úton (különösen halála óráján), a halál után pedig megtisztulásának folyamatát gyorsítja.
holy-spirit-and-mary_1.jpg     Az, hogy a Szűzanya Szívében a Szentlélek által az Isten- és emberszeretet tüze ég, mely felénk tör, nem új tanítás, s nem is a Lelki Naplóban jelenik meg először. Ami valóban új a Naplóban, az a szeretet-kiáradás módjának és intenzitásának leírása, valamint az ehhez fűződő kérő imádság (vö. IV/36).
     A Szeretetláng «kegyelmi hatása» az imavirrasztások közben a haldoklókra is kiárad, melynek mechanizmusa a következő: a haldoklókra kegyelem árad ki, a sátán „megvakul”, vagyis hatalmát veszti, így az Úr kegyelméből felindított bűnbánat által megmenti őket a kárhozattól (I/110). Szembetűnő, hogy a Szeretetláng kiáradása igen nagy segítséget nyújt a tisztuló Egyháznak (vö. I/34.115; II/15-16).
     A Naplóban másutt azt találjuk: Krisztus Szent Sebei által árad ki a Szeretetláng (vö. I/39), mely megvakítja az ördögöt, s ezáltal szabadul meg sok lélek a kárhozattól. Mária ebben a folyamatban a lelkekért küzd. A sátán megvakítása a lelkek felszabadulását is eredményezi.  

(Lábjegyzet: Nem a kárhozat állapotából való szabadulást kell érteni ezen, hanem a kárhozat felé vezető útról való letérést, illetve a tisztítótűzből való szabadulást (vö. I/63); A sátán hatalmának megbénítása Mária kegyelemközvetítésének következménye. A Szűzanya ilyen módon is „együtt küzd” az Egyháznak a sátán ellen küzdő tagjaival.)

(Dr KOVÁCS Z., A Szeretetláng Lelki Napló teológiai cenzorának értékelése. /6.2. A Szeretetláng fogalma/  Szeretetláng Lelki Napló; Szent István Társ. Bp. 2010. 404-409. A továbbiakban LN)

)

Szólj hozzá!

A szentség illata

 

     Az ártatlan kis testet, amely annyit szenvedett a bűnösök megtéréséért, fehér elsőáldozási ruhába öltöztették, kék övvel díszítve, ahogy kívánta. Hazaszállításáig átvitték a plébánia templomába. Amikor elterjedt ennek a híre, rengeteg ember jött, hogy lássa a "kis angyalt", megérinthesse őt vagy valamilyen ereklyét szerezzen tőle.

Jácinta, mintha csak pihenne.jpg     Úgy tűnt, mintha csak pihenne, ajka, arca rózsaszín és friss maradt. Kellemes virágillat terjengett körülötte, ami még a legmegátalkodottabb kétkedők számára is letagadhatatlan volt. Ez annál meglepőbb, mert a koporsót három és fél napig nyitva tartották. Február 24-én délben lezárták és óriási kísérettel vitték a pályaudvarra, ahonnan Vila Nova de Ourémba szállították. Itt egy nemes család kriptájába temették. A család Jácintát őrzőangyalaként tisztelte, tagjai megvallották, hogy általa sok kegyelemben részesültek.

J. EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DA SERVA DE DEUS JACINTA MARTO.jpg     1935. szeptember 13-án a kriptát felnyitották. A teste 17 év után is romlatlan volt. Ünnepélyesen átszállították a fatimai temetőbe, ahol Ferenc földi maradványaival együtt temették el. A sírkőre a leiriai püspök egy egyszerű felíratott vésetett: "Itt nyugszanak Ferenc és Jácinta földi maradványai, akiknek megjelent Szűz Mária." A Szűzanya bizalmasainak népszerűsége évről évre növekedett és közbenjárásukra sok kérés meghallgatást nyert.

     1949. december 21-i rendeletével a leiriai püspök egy bizottságot alakított, és létre hozta a tanúkat kihallgató testületet, különös tekintettel a két látnok hősies erényeire. Ezzel megkezdődött a boldoggá avatási per.

Exhumation beata-jacinta-marto- 2.jpg     1951. április30-án megtörtént a kripta hivatalos felnyitása. Jácinta maradványait könnyű volt azonosítani. Koporsója felnyitása után összeaszott, de kétségtelenül felismerhető testet találtak; A következő napon, május 1-jén hatalmas hívősereg kíséretében átszállították a bazilikába és az oldalhajó evangéliumi oldalának padlózatában kialakított sírban helyezték el.

     Ferenc földi maradványait azonban nehezebben találták meg. A koporsó felnyitásakor a szakértők csecsemő csontokra találtak. A csecsemőt Ferenc koporsója fölé temették és az első sírfelbontás során maradványait azonosítást nélkül Ferencének tartva helyezték át.

     1952 februárjában újra felnyitották és átvizsgálták a sírt és mélyebben megtalálták a koporsót és benne csontokat, melyeket a nedvesség már megrongált. A szakértők megállapították, hogy a maradványok egy kb. 10 éves fiú csontjai. A hozzátartozók különböző ismertetőjegyek alapján felismerték Ferenc maradványait.Ferenc maradv. első hitelesítője a sértetlen rózsafüzére volt, amellyel eltemették.jpgEzt bizonyította a rózsafüzér is, amely az ujjak köré volt tekerve. Tehát Ferenc földi maradványait is megtalálták.

     Amikor március 9-én a kánoni vizsgálat véget ért, új koporsóba tették és ezt lepecsételték. Március 13-án sok hívő kíséretében átvitték a fatimai bazilikába, ahol Jácintával szemben, az oldalhajó leckeoldalán temették el. A két kis vezeklő sírját mindig a zarándokok friss virágai borítják. (Alábbi 3 kép: 1) Jácinta koporsójának átvitele a Bazilikába.  2) Ferenc koporsójának átvitele a Bazilikába. 3) A Fatimai Bazilikában lévő két sír.) Jácinta koporsójának átvitele a Bazilikába 1951. 05.01-én.jpgFrenc kop. átvitele a Bazilikába.jpgFerenc és Jácinta sírja.jpg

Szólj hozzá!

Iraki keresztények: „Halálra vagyunk ítélve, imádkozzatok értünk!”

2014. június 13. 

Az Iraki és Levantei Iszlám Állam fegyveresei elfoglalták Moszul városát, félmillió menekült keres szálláshelyet, a kolostorok, templomok is a lázadók kezére kerültek. A Vatikáni Rádiónak Moszul káld püspöke nyilatkozott a helyzetről.

Irakban folytatódik a dzsihádisták előretörése. Az iszlamista fegyveresek csütörtökön délelőtt már kevesebb mint száz kilométerre voltak az iraki fővárostól, Bagdadtól, miután a hét elején villámgyors műveletekkel nagy területeket foglaltak el az ország északi részén. Az ENSZ elítélte az erőszakot és Irán is késznek mutatkozik a terrorizmus elleni küzdelemre a szomszédos Irakban. Drámai a helyzet Moszulban, ahol a menekültek száma eléri a félmilliót.

A Vatikáni Rádió telefonon érte el a város káld püspökét, Emil Shimoun Nonát. „Majdnem minden család úgy menekült el a városból, hogy semmit nem tudott magával vinni. Megpróbáltak számukra a Ninivei-fennsík falvaiban helyet találni: vannak családok, akiket a hittantermekben, a templomi helyiségekben, vagy régi házakban szállásoltak el. Kurdisztán közelében sátrakban helyezték el őket. A helyzet azonban nem megnyugtató és ha a napokban nem változik, ezeknek az embereknek sürgős segítségre lesz szüksége” – mondta a Vatikáni Rádiónak a moszuli káld püspök.

A helyi lakosság, köztük sok muzulmán is megtesz minden tőle telhetőt a menekült családok érdekében, de önerőből ez a segítség nem fenntartható, mindenképpen szükség van még élelemre, vízre és egyéb alapvető cikkekre – főként, hogy a térségben nagy a meleg. A moszuli főpásztor elmondta, hogy az egyik templomukat kirabolták. Egyelőre nem tudni, hogy fegyveresek vagy rablók az elkövetők. A templom közelében lakó muzulmán családok igyekeztek megvédeni a templomot, de aztán amikor néhány nappal ezelőtt fegyveresek törtek be a templomba, mindent elvittek onnan. Egy másik épületet fölgyújtottak, amely korábban az örmény egyházhoz tartozott, és Moszul eleste előtt a hadsereg állomásozott benne. Sajnos ma a fegyvereké a szó.

Emil Shimoun Nona iraki káld püspök a Vatikáni Rádió hullámain keresztül kéri, hogy térjen vissza a béke Moszulba és egész Irakba, hogy az emberek nyugodtan élhessenek.

A Sant’Egidio Közösség is felhívással fordult a nemzetközi közvéleményhez: állítsák meg a humanitárius katasztrófát Irakban. Az ország északi részén és különösen Moszulban a szélsőséges erőszak elharapózása veszélyezteti a vallási integráció és a szociális fejlődés sikerét, amely a keresztények és a muzulmánok közötti együttélésen és közreműködésen alapszik, amely példaként szolgált egész Irak számára. A Moszulból érkező hírfoszlányok szerint ismét a keresztények esnek áldozatául a terrorizmusnak és az öldöklésnek. Ezért a nemzetközi közösségnek és az iraki kormánynak mindent meg kell tenniük azért, hogy véget vessenek az erőszak örvényének, mely úgy tűnik, ketté akarja szakítani a közel-keleti országot. Humanitárius segítségre van szükség, méghozzá azonnal, mivel már több százezer menekültről van szó, nagyrészt kisgyermekes családokról. Számos szent hely, templom és kolostor is a lángok martalékává vált.

Meg nem erősített hírek szerint Moszultól keletre felrobbantottak egy épülő templomot. Mar Behnam kolostora, az asszír kereszténység egyik legősibb, 4. századra visszanyúló épülete is az Iraki és Levantei Iszlám Állam fegyveresei kezébe került.

A Vatican Insider beszámol arról, hogy egy moszuli domonkos rendi szerzetes, aki a Ninivei-fennsíkra menekült, így írt elöljárójának: „Karakosht ellepték a menekültek, nincs mit enniük, nincs szállásuk. Az ellenőrző pontok és a kurd katonák nagyon sok menekültet visszaküldenek Kurdisztán határáról. Amit látunk, amit megélünk ezekben a napokban, az nem más, mint egy igazi katasztrófa. Mar Behnam kolostora és más templomok a lázadók kezére kerültek. Ide is elérkeztek, öt perce törtek be Karakoshba. Körülvettek, halálra vagyunk ítélve... Imádkozzatok értünk! Nem tudok többet írni... itt vannak a kolostor közelében.” (Magyar Kurír)

A szerkesztő kérdései: 1) Valóban olyan tűrhetetlen diktátor volt az a Szaddam Husszein, akinek uralma alatt béke volt és nyugodtan lehetett sétálni az utcán? Arról a "diktátorról" beszélek, aki 10 év alatt nem végeztetett ki annyi embert, mint  ma EGYETLEN NAP terrorcselekményeinek az áldozata!? 2) Ilyenkor hol vannak a világ emberjogi harcosai? Hol vannak azon vezető államok kongresszusi tagjai, akik pl. képesek összeülni – illetékességük hiányában is – egy felfújt álhír kapcsán is, ha egy nekik nem tetsző államot lehet rossz hírbe hozni?! 3) Most akkor, ki van kivel és főleg milyen erkölcsi alapon? Nem beszélve arról, hogy valakik Isten előtt felelnek majd ezért a helyzetért (is)? Az Úr irgalmazzon nekik!REU-IRAQ-VIOLENCE2.JPG

 

Szólj hozzá!

Bevezetés 6

Imadkozd a rozsafuzert.JPG     De mit jelenthetne nekünk ma, ha Grignon Lajos a maga korában mindent támogatást megkapott volna, (bár XI. Kelemen pápától meg is kapta!). Mit jelentene napjainkban, hogyha Szentünk műveit kissé "barokktalanítva” felhasználnák az újra-evangelizációban és a grinyoni zászlón ez lobogna: MÁRIÁVAL JÉZUSHOZ!

    A kérdés költői! Ha ugyanis a kedves Olvasó beletekint valamely keze ügyébe kerülő „Szentek élete” c. könyvbe, alig-alig talál benne némi életrajzot Róla és nem csoda, ha az a benyomása, hogy Grignon Lajos egy „mostoha szent”, holott egyike volt a legnagyobbaknak!

Grignon faragta 0002.JPG     Mert tudnunk kell, hogy Montforti Grignon Szent Lajos Mária (1673-1716) írásai életében nem jelenhettek meg, sőt megakarták semmisíteni! Különösen nagy veszélynek voltak kitéve a Francia Forradalom idején, mikor is a Saint Laurent sur Sèvrei kolostor poros padlására menekítették, ahol ládába zártan 126 évig hevert elfeledve. 1842. áprilisában egy apáca épp a padlásra vitt néhány szükségtelen holmit, amikor az egyik porlepte ládából, – legnagyobb elképedésére –, hangot hallott: „Engedjetek ki!”. A nővér lélekszakadva rohant elöljárójához, aki többedmagával, kétségek közt ment fel a padlásra. Ám a ládából újfent elhangzott a segélykérés, mire szívdobogva felfeszítették. Egy gyönyörű „Mária a kis Jézussal” állóalakos szobrot találtak benne. A főnökasszony ezt követően lakatost hívatott, hogy a többi zárt ládát is felnyittassa, s ekkor találták meg alapító atyjuk, Montforti Grignon Szent Lajos Mária elveszettnek hitt írásait. (Miként azt Szentünk előre megmondta! Lásd TMT 114. sz.) A képen, a szentünk által faragott nevezetes "kiabálós" szobor!

     1842. április 22-e, korszakot lendítő dátum! Tizenkét évvel megelőzően ugyanis, 1830-ban a „Csodáséremnek” a Szűzanya általi meghirdetésével elkezdődött a MÁRIA KORSZAK, melynek azután valóságos „akcióprogramjává” vált a Grignon mű: A tökéletes Mária-tisztelet! E könyv tanítása, Szent Bernát, Szent Domonkos és Szent Bonaventura nyomát követi – hirdetve benne –, hogy az Istenanya Minden Kegyelem Közvetítője! Szent Terézkéhez hasonlóan „kis utat” ajánl a tökéletesség gyors elérésére, melyet Máriával járva a gyenge keresztényekből is hősök válhatnak. (folyt.köv.)maria aranykorszaka.JPG

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 3

     ,,Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelkezéstekre, mint most: Szívem szeretetének lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás még nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint Szívem szeretetének lángja. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítaná...'' (1962. 8. 1.) ,,Ezt az erőt mindenki érezni fogja, akihez csak eljut. Mert nemcsak a nekem ajánlott országokban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni. Még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt nincs megközelíthetetlenség...'' (1962. 8. 1.) Ezt az erőt, ezt az ajándékot azonban csak az nyerheti el, aki kinyújtja érte a kezét.
     A Szent Szűz célkitűzése világos: ,,azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. Akarjátok ti is velem együtt! Azért adom kezetekbe a fénycsóvát, mely Szívem Szeretetlángja.'' (1964. 1. 13.) ,,Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell nekem az áldozat..., hogy a pokoli gyűlölettől égő elmék és szívek szeretetlángom szelíd fényét átvegyék. (1964. 12. 6.)
     Ebben a gondolatban a tennivaló is kifejezésre jut: bűnbánat, áldozat és az imádság. A heti engesztelő szentóra megtartása közösségben, a családi közös ima szorgalmazása, a böjt ajánlása képezik azt az eszköztárat, amit a Szent Szűz ajánl azoknak, akik figyelnek rá. ,,Az induláshoz csodálatos erővel árasztalak el benneteket tömegesen és egyenként is... Az egyesült munkából egyetlen lélek se maradjon ki. Szeretetlángom szelíd fénye gyulladni és gyújtani fog az egész földkerekségen, és a sátán megalázottan és tehetetlenül hatalmát veszíti. Csak ezt a vajúdást ne akarjátok meghosszabbítani.''(1963. 11. 27)
     Az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős ember tennivalóit világosabban már nem lehet megfogalmazni, mint ahogyan Jézus nyilatkozott Erzsébetnek 1964. 01. 15-én: ,,Akarjatok részt venni az én megváltó munkámban! Ez legyen életetek legfőbb célja, legfőbb értéke, melyet elém hozhattok. Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére! Ezért fáradozzatok!'' Ez a gondolat csendül ki a magánkinyilatkoztatások valamennyi üzenetéből és minden cselekedetéből. A Szeretetlángnak is ez a ,,mozgósítás'' a célja. Ezért figyelmezteti Jézus Erzsébetet 1963. 8. 4-én: ,,add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az én nevemben, hogy cselekedjenek, és ne hátráltassák ezt a világra szóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a Földre bocsátani!''
    A világ helyzetére utalva az Egyház Anyja Fatimában megjövendölte, hogy a végén az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. Ehhez a győzelemhez közreműködésünket kéri, s így részünk lehet ebben a győzelemben. A végkifejletet az Úr Jézus a Szeretetláng lelkinaplóban így fogalmazza meg: ,,És anyám mosolya beragyogja a földet'' (1971. 7. 26.). (JÜ 176-177)Maria szive szeretetlangja.JPG

Szólj hozzá!

Az égi kegy 2

 

jácinta101.JPG     Úgy tűnt, hogy a műtét sikerült, de hamarosan rájöttek, hogy ez csak csalóka illúzió. A bal oldalon eltávolítottak két bordát, ezek helyén tenyérnyi seb maradt. Görcsös fájdalmai voltak, főleg a kötözések alkalmával szenvedett, de mindezt csodálatra méltó türelemmel viselte.

"Ó, égi Anyám, égi Anyám!" – ez volt az egyetlen zokszó, amely borzalmas szenvedése közben elhagyta az ajkát. Gyakran bátorította magát és a többieket is:

     "Türelem! Mindnyájunknak szenvedni kell, hogy a mennybe jussunk!" Négy nappal a halála előtt "keresztmamája" azzal buzdította, hogy viselje türelemmel fájdalmait, mert ezzel az Üdvözítőnek nagy örömet okoz. Másnap a kislány ezt mondta: "Keresztanyám, többet nem panaszkodom. Megint megjelent a Szűzanya és azt mondta, nemsokára értem jön, hogy elvigyen; és minden fájdalmamat elvette." Ettől kezdve a leghalkabb jajszó sem hagyta el az ajkát és az arcvonásai sem árultak el többé szenvedést. Amikor valaki közeledett ágyához, így szólt: "Lépjen egy kicsit félre, ott volt a Madonna."

     Február 20-án, pénteken 18 óra körül a beteg azt mondta, nem érzi jól magát, és szeretné felvenni a betegek szentséget.
Este nyolckor utoljára meggyónt dr. Pereira dos Reis atyánál, a Szent Angyalok temploma lelkipásztoránál Jácinta 0072.jpgés áldozni is nagyon szeretett volna, ám senki sem gondolta, hogy a halál már közel van, és az atya – sajnos halogató módon – másnap reggelre ígérte az "elrejtőzött Jézust". Ez bizony olyan mulasztás volt a részéről, melyet egész papi életében bánt! Jácintának ugyanis már este fél 11-kor megjelent a Legszentebb Szűz – amiként  megígérte – és elvitte kis kedvencét az égbe. Csak az éjszakás nővér volt a közelben, amikor nagy békességben lehunyta gyönyörű, tiszta szemecskéit. Alig volt 10 éves.


 

Szólj hozzá!

Bevezetés 4

     Grignon Lajos evangelizálása nyomám, (aki lelkigyakorlataira mindig komoly aszkézissel készült), missziós területén, Bretagneban oly példaértékűvé vált a nép vallásgyakorlata, hogy mikor Louis Pasteurtől a XIX. század híres tudósától megkérdezték: „Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen nagytudású embernek oly mély hite legyen, mint egy bretagnei parasztnak?” A tudós így válaszolt: „Ha még tanultabb lennék, akkor nagyobb lenne a hitem, még egy bretagne-i parasztasszonyénál is!”

Frederick William Faber 2.JPG     Frederick William Faber teológiai professzor, 1862-ben így jellemezte: ”Kevés olyan embert találunk a XVIII. században, aki úgy magán viselné a Gondviselés Férfiának jegyeit, mint ez a ’második Illés’, a Szentlélek és Mária misszionáriusa… Műveinek összessége valóban hihetetlen és megmagyarázhatatlan…bár eddig is figyelemreméltó befolyást gyakoroltak az Egyházra, az elkövetkező években még nagyobb hatást hivatottak kifejteni. Szentbeszédei, írásai, értekezései jövendölések voltak, előre látták az Egyház végső dolgait… A Szentlélek örvendeztessen meg minket… az Egyház dicső kora eljövetelének meggyorsításával, amely Mária kora lesz!”

     Grignon Szent Lajoson kívül, egyetlen hittudós sem volt jobban felkészülve arra, hogy megírja a Boldogságos Szűz igazi tiszteletét, és előre meghirdesse ennek a tiszteletnek kifejlődését, felfedje és meghatározza Máriának Társi szerepét a megváltásban és minden keresztény életében!

     A fentiek ismeretében és különösen korunk újraevangelizációs szükségállapotában, felmerül a kérdés: miért hallunk, olvashatunk oly keveset Montforti Grignon Szent Lajos műveiről? Kora életrajzírója ugyanis négy (!) vaskos kötetet töltött meg a szem és fültanuk jegyzőkönyveivel! Történelmietlen a kérdés (de üdvtörténetileg nem az!) mi lett volna, ha NEM akadályozzák, hanem segítik!? Nem törnek az életére, hanem támogatják misszióit hazája egész területén? Nos bizonyára elmaradhatott volna az 1789-es véres forradalom, mely százezrek halálát okozta, főpapok, papok, szerzetesek és egyszerű emberek tízezreit küldve a nyilvános vérpadra, az erkölcsi rombolásról (melyet máig sem hevert ki sem Franciaország, sem a világ), nem is beszélve! Belegondolva, bizony az egész emberiség is mi mindent kerülhetett volna el, ha a liberalizmus ráksejtjeit a „felvilágosodottak tébolyult csapata" nem fröccsenti szét az egész világra!? És ezt a genocid-forradalmat nevezi a világ "Nagynak"! (folyt.köv.)geneseoccident2.JPG

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 2

     Fel kell vetnünk a kérdést: mi a Szeretetláng, miben áll ez az új eszköz? Alacoque Szent Margit 1673. 12. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: ,,Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre...'' Csaknem háromszáz évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát: ,,Én Fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja... Leányom, vedd e Lángot, melyet neked nyújtok először... Gyújtsd meg vele a tiédet, és add tovább!... E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a sátánt megvakítja.'' (1962. 04. 13.)
     Bár a ,,lángoló szeretet'', a ,,szeretet tüze'' és a hasonló kifejezések ismertek a misztikus irodalomból, a Szeretetláng mibenlétének magyarázatát megadni mégsem egyszerű feladat. Hogyan is konkretizálható mint eszköz, a Szent Szűz Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja?
elso_szombat 3.JPG     Egy alkalommal Erzsébet is megkérdezte ezt a Szent Szűztől. Mária így válaszolt: ,,Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus.'' Ez sem egészen érthető. A kérdés teljesebb átlátásához közölnünk kell egy rövid imádságot, amit Jézus leíratott Erzsébet asszonnyal:

,,A mi lábunk együtt járjon. A kezünk együtt gyűjtsön. A szívünk együtt dobbanjon. A bensőnk együtt érezzen. Az elménk gondolata egy legyen. A fülünk együtt figyeljen a csöndességre. A mi szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforrjon. Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.'' (I/36)

Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: ,,Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem'' (Gal 2,20). Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul vele, s ez gondolatvilágára, szándékára és cselekedeteire egyaránt kihat.

     A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. (...) A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus. (JÜ 174-175)

Szólj hozzá!

Az égi kegy 1

 

     A Szűzanya Jácinta szenvedése napjaiban sem feledkezett meg kis kedvencéről. Néhányszor megjelent neki. Jácinta a kapott kegyelmekről "keresztanyjával" majdnem olyan nyíltan és egyszerűen beszélt, mint egykor a társaival.

Jácinta a kórházban.jpg     Egyszer, amikor feküdnie kellett és a főnöknő meglátogatta, Jácinta arra kérte: "Keresztanyám, jöjjön kicsit később, mert most a Madonnát várom" és egészen átszellemülten nézett abba az irányba, ahonnan a Legszentebb Szűz jövetelét várta.

Úgy látszik, néha nem a Boldogasszonyt látta, hanem csak egy fényt.

     Jácinta kifejezései az égi beszélgetések után jóval meghaladták a vele egykorú gyermekek, a kisiskolások beszédmodorát.

     A "keresztmama" írásban örökítette meg legjellemzőbb mondatait.

     Jácinta ismételten jelezte, hogy az operáció fölösleges, nem fog segíteni semmit: "A Legszentebb Szűz újból meglátogatott és megmondta a napot és az órát, amikor értem jön. Figyelmeztetett, hogy legyek jó."D. Estefania kórház.jpg

Lisboa doktor a kis beteg áthelyezését kérte a D. Estefania kórházba, ahol operálni fogják. Jácinta beleegyezett. Jézus azt kívánta, hogy hozza meg ezt az áldozatot is a bűnösök megtéréséért.

     Ettől a perctől kezdve élete igazi fájdalmas, égő áldozat volt. És eljött 1920. február 2-a. Meggyónt, megáldozott és könnyek között elbúcsúzott a kápolnában az elrejtőzött Jézustól. Aztán szomorúan elhagyta a neki oly kedves "Fatimai Miasszonyunk házát". "Keresztmamája" elkísérte a kórházba. A környezet itt egészen más volt, mint az árvaházban. Csak ritkán látogatta meg valaki.

     Leggyakrabban a "keresztmamája" jött. Pontosan úgy történt, ahogy a Szűzanya megjövendölte. Ő maga is tudta, hogy a kórházban egyedül fog meghalni. Február 10-én megoperálták. A legyengült kislányt a műtét előtt nem altatták el, csak helyi érzéstelenítést alkalmaztak. Látott és hallott mindent, ami körülötte történt. Amikor vetkőztették, keservesen sírt.

Szólj hozzá!

Barsi Balázs: Újjáteremtő Lélek

Barsi Balázs szerzetes, pap, a sümegi ferences kolostor elöljárója könyvében rámutat: az embernek nemcsak gondjai és feladatai vannak, előbb-utóbb léte egészével, élete értelmének kérdésével is szembetalálja magát. Ha pedig ezen eltűnődik, egészen biztos, hogy találkozik a Szentlélekkel, „mert nem csupán porból, hanem Lélekből is vagyunk”.

     A kötet szerzője megkülönbözteti az önzést az önszeretettől, hangsúlyozva, hogy az előbbi bűn, az utóbbi viszont az Istentől akart legalapvetőbb törvény. A tiszta önszeretetre azonban csak az ártatlan gyermek képes. „A felnőttben elromlik az önszeretet, minthogy életünk alakulása legtöbbünket meggyőz arról, hogy nem vagyunk méltók a szeretetre.” A még ártatlan és tiszta gyermek viszont még hisz abban, hogy őt lehet, sőt kell is szeretni, mégpedig „végtelenül”. Ha ugyanis a szeretet nem végtelen, akkor nem is szeretet. Erre utal Jézus, amikor azt mondja: „Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda.” (Mk 10,15) Az Isten országába történő belépés ugyanis annak elfogadása, hogy Isten „szeret minket, feltétel nélküli és érdemeinktől független szeretettel”.

     Barsi Balázs leszögezi: nem lenne születés a földön, ha Isten nem lenne Szentháromság. Isten azonban három személy: Atya és Fiú és Szentlélek. „Az Atya megismeri magát, van magáról egy képe, ez a kép azonban nem tárgyi valóság, hanem egy másik személy, a Fiú, aki viszontszereti őt. S ez a Szeretet, amellyel viszontszeret, szintén nem valami, hanem valaki, a harmadik személy. A Szentlélek. Az Atya öröktől fogva szereti a Fiút, és a Fiú öröktől fogva viszontszereti az Atyát.”

     A szerző emlékeztet rá, hogy az emberi személy teremtése pillanatában megkapta a Szentlelket, akit még nem ismert: „Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett”. (Ter 2,7) Azt, hogy itt egy „őspünkösdről” van szó, a feltámadt Krisztus igazolja: amikor megjelent tanítványainak, így szólt hozzájuk: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22)

     A szerző rámutat: az első ember Isten belső életéből részesült, s bár még nem ismerte, mégis kapott a Lélekből. „Mert azért teremtette Isten az embert saját képére és hasonlatosságára, hogy egykor felvehesse örök, benső, isteni életébe. Isten az ember iránti szeretetét kezdettől fogva kiárasztotta az ember szívébe a Szentlélek által.” Ezért az Istentől eltávolodott, hitetlen és gonosztevő ember is csak azért tud élni, mert működik benne a kezdetben adott Lélek. „Mert amit mint végső ajándékot ad az Isten, azt kezdettől fogva adja, Istennek az ember iránti szeretete a Szentlélek titokzatos jelenléte által már Ádám szívében, személyében megjelent, mint őseredeti, édes és végtelen vonzás.”

     Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását követően a felebaráti szeretet mércéje többé nem az önszeretet, hanem a megváltó Isten keresztet is elviselő szeretete. Ezért mondja az Úr az utolsó vacsorán: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34) Erre képességet is adott nekünk, amikor elküldte a Szentlelket, aki maga a Szeretet. Ő tanúsítja az Atya szeretetét irántunk a mi szívünkben, de azt is lehetővé teszi, hogy vele viszontszeressük az Atyát, amint az ő egyszülött Fia teszi. „Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által” – olvasható Szent Pál Rómaiakhoz írt levelében (5,5).

     Barsi Balázs szomorúan állapítja meg, hogy sok katolikus hívő nem ismeri az Isten hatalmát, nem hisz a feltámadásban, nem várja a holtak feltámadását,„Istent csak az evilági dolgok zökkenőmentességét biztosító és hiánypótló automatának tartja”. Pedig aki Istenről nem feltételezi, hogy erősebb a halálnál, „igazából a halált isteníti. Ezért épül ma körülöttünk a halál-isten civilizációja.” A halál-bálvány mögött a sátán áll, akiről tudjuk, hogy kezdettől fogva gyilkos és a hazugság atyja (Jn 8,44). A szerző emlékeztet rá, hogy Szent Pál, aki a damaszkuszi úton látta a feltámadt Krisztust, és akiben Isten kinyilatkoztatta Fiát, így kiált fel: „Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Az Élet elnyelte a halált.” (1Kor 15,54-55)

     Barsi Balázs vallja: nincs annál nagyobb pünkösdi esemény, mint amikor valaki hisz. A csodás események, halottak feltámasztása mind mellékes ehhez képest, mert csak következmény. A hit eseményében a teremtő és Jézust halottaiból feltámasztó Szentlélek működik, aki bennünket is feltámaszt a hitben, mert „senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által” (1Kor 12,3). Az az erő pedig, amely a bűnös és hitetlen emberben működik, ugyanaz a teremtő erő, amelyet a Szentlélek kifejt Jézus testének feltámasztásában.Spirito Creatore.png

A Szentlélek a hit által új,  „feltámadott életre támasztja az ember személyét”.  Ebben az értelemben kell értenünk Szent Pál kijelentését, hogy „Krisztussal együtt”  feltámadtunk (Kol 3,1). A hit, a remény és a szeretet pedig nem csupán lelki tevékenységek, hanem átfogják az egész embert. A Szentlélek Jézushoz vonz bennünket a hitben, és rögtön Jézus szeretetét is megadja. Krisztusban igazán hinni abban a pillanatban kezdünk, amikor már szeretjük őt. „Az a hit ugyanis, amely nem szereti Krisztust, nem lehet igazi hit. Ezért minél jobban szeretjük Jézust, annál jobban hiszünk is benne, és minél inkább hiszünk benne, annál jobban fogjuk szeretni őt.” (Korda Kiadó, 2014)

(Bodnár Dániel/Magyar Kurír nyomán)

Szólj hozzá!

Bevezetés 3

 PAPA_Y_SAN_LUIS.jpg    Boldog II. János Pál pápáról bővebben is foglalkoznom illik, hiszen Ő "A tökéletes Mária-tisztelet"-ről és szerzőjéről, bizalmasan így nyilatkozott André Frossard írónak: „Ez a könyv, döntő fordulatot jelentett az életemben, mely egy belső folyamatként egybeesett a papságra való titkos felkészüléssel. Ez a páratlan könyv azok közé tartozik, melyeket nem elég elolvasni! Nagyon hamar rájöttem ugyanis, hogy a barokkosnak tűnő értekezés valami alapvető dologról szól. Ennek lett a következménye, hogy ifjúkorom Máriatiszteletét egy új viselkedésmód váltotta fel; olyan áhitat, amely hitem legmélyéből fakad, s magából a szentháromságos és krisztológiai valóság középpontjából ered. S míg korábban még úgy véltem, hogy a Máriatisztelet eltakarja Krisztust, Grignon értekezésének fényében megértettem, hogy a valóság egészen más! Az Isten Anyjához való viszonyunk szerves következménye Krisztus misztériumával való egységünknek. Ezért nincs olyan veszély, hogy az egyik akadálya lenne a másiknak. Éppen ellenkezőleg: a Szent Szűz iránti ’igaz tisztelet’ sokkal inkább feltárul annál, aki előre halad Krisztus, – a megtestesült Ige misztériumában, és a megváltás szentháromságos titkában –, melynek ez a misztérium a középpontja!”

     Montforti Grignon Szent Lajos tehát olyan mély teológiai valóságot tárt fel Szűz Mária üdvtörténeti szerepét illetően, mely őelőtte keveseknek sejlett fel. Méltán állíthatjuk őt a Máriatisztelők legnagyobbjai; Szent Efrém, Szent Bernát, Liguori Szent Alfonz, vagy a magyar Szent István király mellé. Sőt az előzőeket talán felül is múlja abban, hogy az ő Mária-tisztelete egész életén át a legnagyobb akadályoztatások, üldöztetések és megaláztatások próbáját állotta ki, nem csak a protestánsok és a janzenisták, de saját püspökei és paptársai részéről is! Pedig csak fáradhatatlanul evangelizált (tartotta misszióit), gyóntatott és terjesztette a Máriatiszteletet, – hihetetlen sikereket elérve! Az ilyen apostolkodásra mondta később Wysynszki bíboros: „Ahol terjed a Mária-tisztelet, ott a nép, tömegesen tódul Jézus Krisztushoz!” 
És ezt ajánlatos lenne szívünkbe és agyunka vésni! (folyt.köv.)Wyszinski 8.jpg

 

Szólj hozzá!

A Szeretetláng fogalma és jellemzője 1

     A Szeretetláng látnoka csak átvitt értelemben nevezhető látnoknak. Erzsébet – az ő szavaival élve – a szemeivel semmit nem látott és füleivel semmit nem hallott. (Bossis Gabriella esetében is ugyanez a helyzet.) Ennek ellenére a látnok mégis világosan tudta, ki az, aki hozzá beszél. Sőt azt is ,,látta'', hogy a Szent Szűz vagy az Úr Jézus tekintete szomorú vagy derűs, esetleg mosolygós. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi (allocutio).
     Erzsébet asszonynak a Szeretetláng révén nagyon sok megaláztatásban volt része. Ugyanakkor hetente több napon kenyéren és vízen böjtölt húsz éven át. Életét különösen megnehezítette, hogy a Szeretetláng révén látványos esemény nem történt. Nem volt gyógyulás, nem volt napcsoda, forrás vagy könnyezés stb. Csupán gyümölcsökről beszélhetünk, amiről a belső csoda megtapasztalói tanúskodnak. A csodák a lelkek mélyén mentek végbe. Jóllehet, ez a legnagyobb csoda, hiszen valamennyi jelenés minden eseménye éppen ezt a célt szolgálja, jelen esetben ennek nem voltak külső jelei, csak gyümölcsei. A lélek átformálódása pedig nem minden esetben látványos. Egyetlen regisztrálható, de mégis a legmeggyőzőbb fejlemény a Szeretetláng fogadtatása volt az egész világon. Kínától Amerikáig, Ausztráliától a skandináv államokig rengeteg nyelven és rengeteg országban közkézen forgott. Még japánul is kiadták. (Később szót ejtünk a Szeretetláng csodálatos kivirágzásáról Közép- és Dél-Amerikában.) Erzsébet asszonynak, aki igen megszenvedte a kételkedést is, ez volt egyetlen bizonysága és vigasztalása.
     A Szeretetláng egy új eszköz égi anyánk részéről: ,,Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. (I/37)  Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. (I/39)''
(1962. 4. 13.) A Szeretetlángnak szívről szívre kell járnia, hogy az egész világon felragyogjon. ,,Én a hajnal szép sugara, megvakítom a sátánt!'' – mondja önmagáról a Szent Szűz 1963. május 19-én.
     A sátán megvakítása kifejezés gyakran előfordul a Szeretetláng Naplóban. Sőt mi több, a Szent Szűznek ez a célja. A megvakítás igen találó kifejezés, bár a megfogalmazást többen kifogásolják. Egyszerűen a sátán tehetetlenné tételéről van szó. Megjegyezzük, hogy a Garabandal-i templomban áll egy majdnem
embermagasságú, 300 éves gyönyörű Szent Mihály-szobor (ld lent). Az angyali seregek vezére az ábrázolás szerint lándzsáját az éppen legyőzött sátán szemébe döfi. (Antalóczi L., Jelenések, üzenetek és a jövő; Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000. 173-174. A továbbiakban JÜ)+ 0006 - A G.-i temlom Szent Miháy szobra, amely épp megvakítja a sátánt!!!_1.jpga satan megvakitasa.jpg

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 4

 

     "A búcsúzás szívet tépő volt írta Lúcia , a kislány sokáig a nyakamba kapaszkodott és zokogott.

"Imádkozz értem sokat, amíg az égbe nem jutok. Aztán én imádkozom érted. Soha senkinek ne áruld el a titkot, akkor se, ha meg akarnának ölni. Szeresd Jézust és Szűz Mária Szeplőtelen Szívét és hozzál sok áldozatot a bűnösökért." 

    Remélték, hogy Lisszabonban Jácinta valamilyen gazdag családhoz kerül, de amikor meglátták milyen állapotban van, nem nyílt meg előtte egy ajtó sem. Felvették őt a Miasszonyunk Árvaházba, az Esterela u. 17. szám alatt. Itt mindjárt otthon érezte magát, számára az árvaház a Fatimai Miasszonyunk háza volt, a főnöknő lett a "keresztanyja", aki iránt gyermeki bizalmat és határtalan hálát tanúsított.M. Maria da Prificacao Godinho 1920. februárjában befogadta Jácintát a Miasszonyunk árvaházba.jpg A főnöknő, Mária Godinho anya kezdettől fogva tudta, hogy milyen kincset küldött neki a Szűzanya. A Madonna kis kedveltjének ártatlansága, a szerénysége, a türelme, felülmúlhatatlan engedelmessége és imádságos lelkülete gyógyítóan hatott a többi gyerekre is. A kislányok közül nem egyet finoman figyelmeztetett is, hogy legyenek szófogadók, mondjanak mindig igazat, kerüljék a lustaságot és mindent türelemmel viseljenek, ha a mennybe akarnak jutni.

Különösen boldoggá tette a tudat, hogy egy fedél alatt élhet a szentségi Jézussal. Sokat beszélt róla, és nagyon vágyott a szentáldozás után. Amíg az árvaházban volt, mindennap áldozhatott. Bár alig tudott járni, a kápolnában gyakran imába merülve találták.

Ebben az árvaházban kellett várakoznia, mígnem felvették a D. Estefania kórházba. (A képen a kórház  kórterme, melynek 38. számú ágyán feküdt Jácinta.) Jácinta ennek a kórteremnek a 38. számú ágyán feküdt.jpg

Szólj hozzá!

Ferenc pápa: A boldogmondások megmutatják az életszentség útját

Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyolc boldogság evangéliumi örömhíre képezik a kereszténység programját, egyfajta személyi azonosságot adnak. Ha valaki azt kérdezi tőlünk, hogyan lehetnénk jó keresztények, Jézus válaszát itt találjuk meg – mondta pápa –, amely nagyon is szemben áll a mai világ szokásos felfogásával.

„Boldogok a lélekben szegények”, üzeni Jézus, és valóban: a gazdagság nem old meg semmit sem. Sőt, amikor a szív gazdag, amikor nagyon elégedett önmagával, akkor már nincs ott hely Isten szava számára – figyelmeztetett a Szentatya.

A jézusi „boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek” kijelentéssel szemben a világ azt mondja nekünk: öröm, boldogság, szórakozás és mindaz, ami az életben szép! A világ nem ismeri a betegség, a fájdalom problémáját; nem akar sírni, tudomást sem akar venni a fájdalmas helyzetekről és ezért inkább elkendőzi azokat – fogalmazott Ferenc pápa. – Ellenben az a személy, aki olyannak látja a dolgokat, amilyenek, amikor sír a szívében, akkor valójában boldog, mert vigasztalást nyer. Jézus vigasztalása nem azonos e világ vigasztalásával.

„Boldogok a szelídek”, mondja Jézus. A világ kezdettől fogva a háborúk világa – mutatott rá a pápa –, mindenütt veszekedés és gyűlölet. Jézus pedig így szól: semmi háború, semmi gyűlölet, hanem béke és szelídség. Ha én szelíd vagyok az életben, akkor azt gondolják rólam, hogy bolond vagyok, vagy arra gondolnak: te valóban szelíd vagy, de nem is fogod ezzel a szelídséggel a földet megörökölni.

„Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot… és akik üldöztetést szenvednek az igazságért”, hogy megteremtsék azt. Ennél persze sokkal könnyebb belépni a korruptak klikkjébe – figyelmeztetett a Szentatya –, a „do ut des”, vagyis az „adok, hogy adjál” hétköznapi politikájába, hiszen minden csak üzlet. Valóban, mennyi az igazságtalanság, hány ember szenved ezektől?! És Jézus mégis mondja: boldogok azok, akik harcolnak az igazságtalanság ellen.

„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.” Azok az irgalmasok – magyarázta a pápa –, akik megbocsátanak és megértőek mások tévedéseivel szemben. Jézus ugyanis nem azt mondta, hogy boldogok, akik bosszút állnak, akik megtorolják sérelmüket, hanem azt, hogy boldogok azok, akik megbocsátanak, akik irgalmasok. Mi mindnyájan azok hatalmas serege vagyunk, akiknek megbocsátottak. Tehát az a boldog, aki a megbocsátásnak erre az útjára lép.

„Boldogok a tiszta szívűek”, mert nekik egyszerű a szívük, tiszta és mocsoktalan. Az ilyen szív nagyon tud szeretni, azzal a szép, benső tisztasággal – mutatott rá a Szentatya.

„Boldogok a békességszerzők” – magyarázta tovább a boldogságokat Ferenc pápa. – Mennyire közös bennünk mégis, hogy béke helyett háborút teremtünk és félreértéseket szerzünk béke helyett. Hallok egy dolgot valakitől, aztán egy másikat, s az előzőt kibővítve: ez a pletykálás világa. A pletykás világ nem teremt békét, ellensége a békének, nem is lehet boldog. Boldogok ellenben az igazságosságért üldözöttek. Sok embert azért üldöztek, mert harcoltak az igazságosságért. A boldogmondások sora életprogram, amit Jézus javasol nekünk, azonban amilyen egyszerű ez, olyan nehéz is.

A Máté-evangélium 25. fejezetében Jézus mondja: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.” (Mt 25,35-36) A boldogmondások és Máté evangéliumának e része segítségével meg lehet élni az életszentséget – hangsúlyozta a Szentatya.

Néhány egyszerű szó, de gyakorlatiasak mindenki számára, mert a kereszténység egy gyakorlati vallás, nem gondolkodásra való, hanem gyakorlatba kell átültetni. Ha lesz ma egy kis időtök – buzdított Ferenc pápa –, vegyétek elő Máté evangéliumát: olvassátok az ötödik és huszonötödik fejezeteket. Jót tesz nektek, ha elolvassátok egyszer, kétszer, háromszor! Mert ez az életszentség programja. Az Úr adjon nektek kegyelmet, hogy megértsétek az üzenetét! (Magyar Kurír nyomán)nyolc boldogsag.jpg

Szólj hozzá!

Bevezetés 2

     Mára már szentek egész sorának és az Egyház számtalan kiemelkedő alakjának vált lelkisége meghatározójává Montforti Grignon Szent Lajos értekezése „A tökéletes Mária-tisztelet”. Megemlítve néhányat a neves emberek közül: Lisieuxi Szent Teréz, Szent Maximilian Kolbe, Mercier bíboros (aki 1925-ben gyönyörű imában foglalta össze Szentünk tanítását), Karol Woytila (II. János Pál pápa, aki állandóan magánál hordta a háború ideje alatt), Frank Duff (a Mária Légió megalapítója), P. Marton Marcell kármelita (boldoggá avatása folyamatban van), vagy P. Kondor Lajos SVD, aki ezer veszélyen át menekülve lépte át az osztrák határt 1948-ban és zsebében egyetlen könyvecske volt: A tökéletes Mária-tisztelet! De megemlítem Antalóczi Lajos pápai prelátus atyát is (kinek egész papi életét beragyogta)! Sorolhatnánk a népek nagyjait és bizony a közelmúlt pápáit is, akik ebből merítettek inspirációt benső lelki életük kialakításához és céljaikhoz.

XIII. Leo pápa nemcsak megtette – a Szent Lajos által ajánlott – önfelajánlást, de a szent nevét segítségül híva halt meg, akit ő maga avatott boldoggá 1888-ban.

X. Szent Pius elsőként lépett Szűz Mária papjai sorába. 1904-ben, a Szeplőtelen Fogantatás hittétele 50. évfordulójára írt körlevelének előkészületéül ismét elolvasta Grignon Szent Lajos könyvét. Ebből töltekezve állította össze az „Ad diernillum” kezdetű gyönyörű apostoli levelét.

XV. Benedek úgy fogalmazott, hogy ez a könyv „a legfontosabbak egyike, a legédesebb kenet tölti el és terjesztését igen kívánatosnak tartja.”

XI. Pius erről a lelkiségről nyilatkozva így vallott: „Fiatal korom óta gyakorlom!”

XII. Pius avatta szentté 1947. július 20-án, és kápolnájában tartotta Montforti Grignon Szent Lajos ereklyéjét. 

És II. János Pál pápa, aki ebből a grignoni tanulmányból merítette és idézte a "Totus Tuus" – egészen a Tiéd – jelmondatát! (folyt.köv.)Könyv-Virgin1758xl.png

 

 

Szólj hozzá!

+ J. Ulises Macias S.
Hermosilloi Érsek

A SZERETETLÁNG MOZGALOMNAK

 J. Ulises Macias S.Arzobispo.jpg      A béke, amely Istentől származik, töltse be egész életüket.
Jelen levelem által jóváhagyom a „Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom” nevű Társulat alapszabályait, amint azok meg lettek határozva, és le lettek fektetve 2008. augusztus 15-én Sao Paolo városában, Brazíliában. Ezáltal elismerem a

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmat,

mint Krisztus hívők Társulatát az Egyház kebelében az Egyházi Törvénykönyv 215. kánonjának megfelelően.
Ugyancsak megadom az IMPRIMATUR-t az alapszabályok részére, melyeket Zaida Luz Ceballos de Urbina asszony, ennek a máriás Mozgalomnak országos koordinátora nyújtott át nekem. E Mozgalom székhelye ebben a városban, a Sonora állambeli Hermosilloban van.

Kérem Édesanyánkat Máriát, vezessen minket mindig Szent fiához, a mi Megváltónkhoz, Jézushoz.

Nagy szeretettel Krisztusban és Máriában!

+ J. ULISES MACÍAS SALCEDO Hermosillói Érsek (Mexikó)

Hermosillo, Sonora, 2008. december 11-énJ. Ulises Macias S. 2008.dec.11.gif

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 3

 

heart-virgin.jpg     Egy elmélkedése alkalmával újból megjelent neki a Szűzanya (Jácinta ezeket a látomásokat természetesnek vette), hogy felkészítse őt keresztútjának utolsó szakaszára. Azt mesélte Lúciának: "A Mennyei Anya hírül adta, hogy elvisznek a lisszaboni kórházba és sem téged sem a szüleimet nem fogom többé látni. Sok szenvedés után teljesen egyedül halok majd meg. De nem kell félnem, mert Ő maga jön el, hogy az égbe vigyen." jacinta_es_lucia_70(1).jpgSírva ölelte át szíve bizalmasát: "Többet már nem foglak látni, nem jöhetsz meglátogatni. Sokat kell értem imádkoznod, mert egészen egyedül halok meg."

     A gondolat, hogy egyedül kell meghalnia, nagyon bántotta. Lúcia egyszer látta, hogy szorongatja a Szűzanya képét és azt suttogja: "Ó égi Anyám, tényleg egyedül kell meghalnom?" "Semmi az, ha eljön érted a Miasszonyunk!" "Igazad van, de néha elfelejtem, hogy a Szűzanya értem jön, és akkor csak arra gondolok, hogy egyedül kell meghalnom és te nem leszel mellettem." "Ne gondolj rá!" "Csak minél többet gondolok rá, annál inkább szenvedek, és szenvedni akarok az Üdvözítő iránti szeretetből és a bűnösök megtéréséért." Lúcia hallotta csendes suttogását: "Ó Jézusom, most sok bűnös megtérhet, mert ez az áldozat igazán nagy."

     Egy váratlan esemény igazolta, hogy a Szűzanya előrejelzése teljesül.dr. Enrico Lisboa.jpg 1920. január hónap közepén Fatimába zarándokolt dr. Enrico Lisboa, egy híres orvos. Megismerkedett mind a két kislánnyal. Amikor látta Jácinta szomorú egészségi állapotát, rábeszélte a szülőket, hogy küldjék őt Lisszabonba. Azt remélte, hogy műtéttel meggyógyíthatják. A szülők hiába magyarázták, hogy a kicsi, súlyos szenvedése ellenére, senkinek sincs a terhére; egyetlen kívánsága, hogy mielőbb a Szűzanyához kerüljön és hogy ugyanezt kívánja a Madonna is; aki Ferencet már magához vette, és ezért minden fáradozás hiábavaló; ezt már látták a Vila Nova de Ourém-j kórházban. A segítőkész orvos ragaszkodott ahhoz, hogy újabb kísérletet tegyenek a gyógyításra, és így Jácintát é0008.jpgdesanyja Lisszabonba vitte. Ezzel megkezdődött a keresztútja.

Szólj hozzá!

A hét ferences vértanút is ábrázolja az új mátraverebély-szentkúti mozaik

Mátraverebélyi_szűzanya.jpg

A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely szabadtéri oltárát ékesítő mozaikkompozíciót az alkotóművész, Marko Ivan Rupnik irányításával május utolsó napjaiban állították fel, és június 7-én a 18 órakor kezdődő szentmise keretében áldották meg.

     A szentkúti kegyhely nagyszabású felújítási munkálatai során újjászülető szabadtéri miséző hely műalkotásainak tervezője Marko Ivan Rupnik szlovén jezsuita. Művei a világ jelentősebb zarándokhelyeit – Lourdes-ot, Fatimát és San Giovanni Rotondót – ékesítik, de a vatikáni apostoli palotában és több szentszéki kongregáció kápolnájában is láthatók munkái. Az oltár mögött lévő falon a Szűzanya életének eseményeit ábrázolja a műalkotás: az Angyali üdvözletet, Jézus születését, Mária halálát és mennybevitelét.

    Az oltártér fölé boruló barlang a művészeti újragondolás után egyfajta kupolává alakult át, hogy a templomépítészet hagyományainak megfelelően a Mennyei Jeruzsálemet, Isten országának képét tárja elénk. A szárnyasoltárszerűen kialakított képmező középpontjában a feltámadt Krisztus látható, aki megkoronázza anyját. Mária lábaitól egy forrás indul el, amely a kegyhely szent kútjának és a Szűzanya szentkúti megjelenésének szimbóluma. A főoltár-kompozíció részeként Szent István országfelajánlását, körülötte pedig a magyar kereszténység első nagy szentjeinek csoportját: Boldog Gizellát, Szent Imrét és Szent Lászlót. A központi jelenetet a szenteknek egy másik koszorúja is körbeveszi. Itt látható a kegyhelyet őrző ferences szerzetesek rendjének alapítója, Assisi Szent Ferenc, a kegyhelyet egykor fölkereső Boldog Meszlényi Zoltán és Boldog Salkaházi Sára.

     A kanonizált szentek mögött látjuk a boldoggá avatás előtt álló ferences vértanúkat. Ez az első megjelenítésük, ahol személyüket és életáldozatukat attribútumaik alapján lehet azonosítani. A hét személy ugyanis Krisztus szenvedésének egy-egy eszközét tartja kezében, amelyek egyben saját életáldozatukra is utalnak. Az első magyar szentek mögött P. Krizosztomot a koszorúval látjuk, mert többekkel „koszorúba kötve” verték agyon a partizánok. P. Kristóf feje fölött az ostor található, mert vasvesszővel sebezték halálra. Velük átellenben, Szent Ferenc mögött P. Rafael tűnik fel, aki mellett Krisztus köntöse kapott elhelyezést, mert a börtönőr azt kérdezte tőle, amikor ruhájától megfosztott rab volt: „Te, Pucér Krisztus, hol hagytad az ingedet?” Mellette P. Pelbárt lábainál egy kakas található, ami arra utal, hogy a börtönben megmentette besúgójának az életét. P. Zénó feje fölött a szegeket és az ahhoz kapcsolódó pisztolyt, mint a kivégzés eszközeit látjuk, mivel a katonák – habitusa láttán – lőtték le. P. Bernát megadóan hunyja le szemét, mellette a börtön rácsos ablakát jeleníti meg a művész, ugyanis börtönben halt meg. P. Szaléz alakja pedig a létrán átvetett stólához kapcsolódik, hiszen ő a gyónási titok megőrzése miatt jutott a keresztre. A szenvedés eszközei azonban már arany-ezüst színekben tündökölnek, mert ezek az események a mennyei dicsőség alkotóelmeivé váltak. (vö. Magyar Kurír)nemzeti kegyhely 2.jpgmatraverebely_szentkut_uj_mozaik.jpg

Szólj hozzá!

Bevezetés 1

„Akinek Szűz Mária nem Édesanyja, annak Isten, nem is Atyja!” (TMT.30 )

     Az Istentől küldött emberek élethivatása nem zárul le a sírral, hanem sokszor századokon át, sőt egészen a világ végezetéig éreztetik hatásukat. Egyesek hősiességük, mások alapításaik, vagy írásaik által élnek tovább és érvényesítik kegyelmi erőiket. Legtöbbjük életének „vetése” csak haláluk után érik be, s válik bőséges aratássá. Ez utóbbiak közé sorolhatjuk Montforti Grignon Szent Lajost is, aki 1716-ban halt meg, de életműve csak a XIX. sz. második felében törte át földi tevékenységének szűk korlátait s egyre mélyebbre hatolva átjárta az egész Egyházat.   Talán már küszöbön is az a kor, melyről írt: ”Mikor jön el a boldog idő, Mária aranykorszaka, mikor azok a lelkek, akiket az Istenanya kiválasztott és saját számára kiesdett, teljesen beléje temetkeznek, hogy az Ő hasonmásává váljanak Jézus Krisztus szeretetében és megdicsőítésében? Ez az idő csak akkor fog felvirradni, ha azt a Mária-tiszteletet, melyet én tanítok, megismerik és gyakorolják!”könyv0002.JPG

Ez a feltétel már teljesedésbe ment, mert az általa tanított Mária-tiszteletet a pápák nemcsak jóváhagyták, hanem forrón ajánlották Isten népének. Ezért Mária aranykorszaka már nem lehet messze! (folyt.köv.)

 

Szólj hozzá!

A Guayaquili Főegyházmegye  (Ecuador)                                                                          Guayaquil, 2008. május 13-án,
Érsekétől Prot. 445/2008

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE SZERETETLÁNGJA MOZGALMÁNAK

      Mária Szeplőtelen Szíve Mozgalmának jellemző vonása tagjainak igaz keresztény lelkisége. Hálát adunk Istennek a gyümölcsökért, melyeket a plébániákon megalakult imacenákulumok teremnek, valamint azon fáradozásukért, amellyel a családi közös imádkozást előmozdítják.
      Fő apostoli tevékenységük az evangelizálás, az imádság, a szentségekhez való gyakori járulás, a testvéri szeretet által, a készség, amellyel részt vállalnak Egyházunk tevékenységében, a hitoktatásban. Egy megtervezett képzési programot követnek Országos Lelki Tanácsadójuk Pe. Dumes Patricio irányításával.
      Céljuk előmozdítani Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletét a Szeretetláng rózsafüzér imádságának terjesztésével, mely ima jó fogadtatásra talált, mert megtapasztalták ennek az imádságnak a kegyelmi hatását: őszinte vágyat ébreszt az élet megváltoztatására és Isten Szeretetének igazi megismerésére vezet.
Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángja Mozgalom csodálatos módon elterjedt a világ különböző országában, a mi Országunkban is megújulóban van, áldott (égi) Édesanyánk különleges jelenlétével.
      Megáldom ezt a Mozgalmat különös áldásommal, ugyanakkor (fő)pásztori jóváhagyásomat adom, hogy Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának Mozgalma előmozdítsa Országunkban ezt a szent áhítat(gyakorla)tot, hogy sokak szívébe eljusson, az ő igazi megszentelődésükre.

Antonio Arregui Yarza.jpgIgen nagy szeretettel Krisztusban!

+Antonio Arregui Yarza
GUAYAQUILI ÉRSEK

(Fordította P. Róna Gábor SJ)

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 2

 


Jacinta illusztracio.JPG     Mások előtt gondosan titkolta szenvedését, még az anyja előtt is, hogy ne szomorítsa. Gyakran vigasztalta: "– Ne sírj, mama, jól érzem magam... Ne légy szomorú, megyek az égbe és majd sokat imádkozom érted!" (A mellékelt kép csak illusztráció!)

     Környezete nem tudott semmit sem az áldozatairól.

Ha kérdezték, mire van szüksége, azt válaszolta: "– Köszönöm, semmire." Ahogy egyedül maradt Lúciával, bevallotta: "– Nagyon sokat szomjazom! De nem akarok inni, felajánlom a bűnösökért." A nagy fájdalmak sem vették kedvét az áldozathozataltól. Édesanyja tudta, mennyire nem szereti a tejet, azért hozott neki egy szép fürt szőlőt is. "– Vedd el, gyermekem! Ha nem iszod meg a tejet, edd meg legalább a szőlőt." "– Nem, mama, vidd vissza a szőlőt. Inkább a tejet kérem." Az anyja megörült, azt hitte, hogy Jácintának megjött az étvágya. Amikor kiment, Jácinta bevallotta Lúciának: "– Úgy kívántam a szőlőt, sok erőmbe került, hogy a tejet válasszam, de áldozatot akartam hozni az Üdvözítő kedvéért."

Jácinta és Lúcia 70.jpg     Egyik reggel Lúciának nem tetszett a kislány állapota, megkérdezte, nem érzi-e magát rosszabbul. "– Ma éjszaka nagyon erős fájdalmaim voltak, de Jézusnak azt az áldozatot hoztam, hogy nem fordulok meg az ágyban, ezért nem tudtam aludni." Amíg tudott ha egyedül volt , felkelt az ágyból, hogy elimádkozza az angyal imáját. "– Sajnos, már nem tudok a földig hajolni, mert elesnék, csak térdepelve imádkozom." Pár nap múlva Faustino Ferreira atya Ourémből a beteg állapota felől érdeklődött. Amikor megtudta, hogy alig bír letérdelni, azt üzente neki, hogy ne erőltesse magát, imádkozzon fekve. "És Jézus elégedett lesz ezzel?" kérdezte a kislány.

     "– Persze. Jézus azt akarja, hogy azt csináljuk, amit az esperes úr mond." "– Jó, többet nem kelek fel."

Gyakran találták a kislányt teljesen mozdulatlanul, gondolataiba mélyedve, az arcát eltakarta a kezével. "Jácinta, mire gondolsz ilyen hosszú ideig?" kérdezte az édesanyja.

A lánya csak rámosolygott és újból gondolataiba merült. Lúciának elmondta: "– Az Üdvözítőre és a Szűzanyára gondolok, a bűnösökre, a háborúra, aminek jönnie kell. Hány ember fog meghalni... És közülük milyen sokan jutnak a pokolba! Sok házat lerombolnak, sok pap meghal. Milyen szörnyű is ez! Ha nem bántanák az Urat, nem lenne háború, nem kerülnének a pokolba... Nézd, én a mennyországban leszek és te, ha meglátod éjjel azt a fényt, amelyről Miasszonyunk beszélt, szökj fel hozzánk!"jácinta101.JPG "– Nem tudod, hogy a mennybe nem lehet csak úgy felszökni?" – Kérdeztem. "Az igaz, nem lehet, de ne félj, sokat fogok érted imádkozni, a Szentatyáért és Portugáliáért, hogy itt ne legyen háború, és minden papért."

Más alkalommal gondolatai vidámabbak voltak és akkor így szólt: "– Sok örömet okoz gondolkodni."

Szólj hozzá!

Poszt bevezető

      Nyilvánvaló, hogy "elanyátlanodott világunk" bajai, a bensőséges lelki élet hiányából eredeztethető. Úgy gondoltam, hogy a továbbiakban gyógyírt kínálok kedves Olvasóimnak a Mária-tisztelet nagy példaképeinek és gyakorlatainak ismertetésével, mi által remélhető sokakban egy gyermekibb hitre való ihletettség, Máriával Jézusért!

tokeletes maria-tisztelet.jpg     Blogomon hosszú sorozatokban már kétszer is (2012. március 15 és 2013 július 1) között ismertettem Montforti Grignon Szent Lajos TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET c. művét, csekély látogatottságot aratva. Most a nagy máriatisztelő Szent Lajos életét szeretném bemutatni 2004-ben kiadott könyvem nyomán. Fogadják szeretettel és nyitott szívvel!

Alább ismertetem a könyv főbb adatait és a forrásmunkákat!

 

Az új idők Apostolainak,

akik „az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng,

mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét!” (TMT.56)

 

Antalóczi Lajos pápai prelátus emlékének

 

SZŰZ MÁRIA

APOSTOLA

Montforti Grignon Szent Lajos élete

 

Begyik Tibor OCDS

 

Zarándok Kiadó

 

2004

 

ISBN 963 217 232 9

 

A tudós római Tertulliánus írta egy könyvében,

hogy anima naturaliter Christiana – az emberi lélek magától keresztény –.

Nos, én hozzáteszem, hogy a magyar lélek pedig eredendően máriatisztelő!

Így volt, így kellene lennie és így is lesz,

ha megszívleljük Grignon Szent Lajos tanítását!

– Úgy legyen! –

 

2004. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén.

 

Felhasznált irodalom és forrásmunkák

 

A tökéletes Máriatisztelet – „Szamizdat” Druck: H.Mirjam (évszám nélkül) 234.p.

Mary F. Windeatt: Montf. Grignon Szent Lajos Mária – Szent Gellért Kiadó,1992. 216.p.

Máriával által Jézushoz – Magánkiadás, Érd.

Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő – .Kisboldogasszony plébánia, Eger, 2000. 216.p.

Grignion L. P.Fenyvessy J.: Szentolvasó – Stephaneum Nyomda Bp, 1944. 160.p.

Montf. Grignon Szent Lajos: Levél a Kereszt barátaihoz – Magánkiadás, M.P.2000. 60.p.

Katolikus lexikon – A Magyar Kultúra kiadása, 1931.

Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka? – Prohászka Kiadó, Székesfehérvár, 2003. 172.p.

Dr. Szántó Konrád O.F.M.: A Katolikus Egyház története III. kötet – Ecclesia, Budapest, 1983.

P.Dr. Mehrle Tamás M., O.P.: Szent Domonkos életének tanítása – Szent Domonkos Rendjének Magyar Tartománya, Budapest, 1996. 262.p.

René Laurentin: Dieu seul est matendresse – FrançoisXavier de Guibert, Paris. 278.p.

„Boldog Marto Ferenc és Jácinta” Fatimai folyóirat – 2003. október-novemberi száma. Portugália.

„Mária kora” c. egyházi lap összes évfolyama. – Kiadja: Mária Papi Mozgalma és a Máriás Mozgalom, Pozsony

„Jesus living in Mary” (Jézust élnünk Máriában) az amerikai Montforti atyák által készített ism.terjesztő film, 72 perc.gli apostoli.jpg

 

(folyt.köv.)

 

Szólj hozzá!

Dr. Erdő Péter Esztergom Budapesti Bíboros-prímás, a Szeretetláng Mozgalom jóváhagyási beszédének részlete. Elhangzott 2009. június 6-án Kispesten, a Jézus Szíve Plébánián, a Szeretetlán Mozgalom X. Országos találkozóján

     „Miközben Magyarországon nem lehetett ezzel hivatalosan foglalkozni, a világ számos országában ez a lelkiség elterjedt, és azt láttuk, hogy pozitív gyümölcsöket terem. Mielőtt Budapesten ezt a döntést meghoztuk, sok külföldi személyiséggel, püspökökkel, papokkal beszéltünk és hazai lelkipásztorokkal,
akik tanúsították azt, hogy milyen gyümölcsöket terem a Szeretetláng lelkisége az egyes emberek és a közösségek életében. Márpedig tudjuk, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, és bizony nagyon pozitívak voltak ezek a tanúságok. Azután bizottságot jelöltünk ki. Különböző papok vették kézbe az írásbeli emlékeket is:
a Lelki Naplót magát, a dokumentációt a külföldi alapításokról, arról, hogy hogyan ismerték el a világban Brazíliától Mexikóig sokfelé egyes püspökök ezt a Mozgalmat, mint a Krisztus-hívők magántársulását.
     Ebből az az eredmény származott – nem régen zárult le ez a vizsgálat – hogy Egyházunk hitelesnek, azaz a katolikus hitnek megfelelőnek ismeri el a Lelki Napló tartalmát, és a közösségnek a munkáját, életét és szabályzatát olyannak tekinti, amely a Katolikus Egyház hiteles lelkiségi mozgalmait és közösségeit
jellemzi… Tehát nem elfeledkezni kell róla, hanem örömmel mintegy a gyertyatartóra tenni, hogy világítson a ház egész népének. Világoskodjék hát ez a karizma az egész magyar népnek is, miközben sok országban már komoly kegyelmi hatásokat eredményezett… Kapjon hát Egyházmegyénkben is elismerést, járuljon hozzá hívő közösségünk és népünk lelki megújulásához.”
     "Jelen soraimmal a krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten
bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum).erdő p. és kovács Z_b.jpg

Szólj hozzá!

Jácinta keresztútja 1

 

boldog-Jacinta-Marto-of-Fatima.jpg     Jácintát nagyon megviselte bátyja halála. Mielőtt elhagyta a Földet, rábízta az üzenetét: "Üdvözöld nevemben sokszor, nagyon sokszor az Üdvözítőt és a Szűzanyát. Mondd meg nekik, hogy a bűnösök megtéréséért és Mária Szeplőtelen Szívének engeszteléséért szívesen szenvedek bármennyit." Gyakran mélyen elgondolkodott. Ha megkérdezték, mire gondol, azt válaszolta: "Ferencre! Nagyon szeretném látni!" És szeme könnybe lábadt.

     Nemsokára találkoztak is, de előtte még egy nehéz, fájdalmas utat kellett végig járnia. Röviddel Ferenc halála után a spanyolnátha utóhatásaként gennyes mellhártyagyulladást kapott. A Vila Nova de Ourém-i kórházba került. ott volt egész júliusban és augusztusban, de gyógyítása nem járt eredménnyel. Kérésére Lúcia kétszer meglátogatta. Nagyon örült a látogatásnak, és kérte anyját, hagyja őket magukra. Lúcia megkérdezte, sokat szenved-e. "Igen, szenvedek, de ezt a bűnösök megtéréséért ajánlom fel és Mária Szeplőtelen Szívének kiengesztelésére... Boldog vagyok, hogy szenvedhetek értük szeretetből..."

     "Másodszor is írta Lúcia boldognak találtam őt, mert szenvedhetett Isten és Mária Szeplőtelen Szíve iránti szeretetből, a bűnösökért és a Szentatyáért. Ez volt az ő eszménye és mindig erről beszélt." Idővel Jácinta hazatért, de egészségi állapota nem javult. A mellén egy seb keletkezett, amelyet naponta át kellett kötözni. Folytatódott szenvedése, de ezt ez az ártatlan angyal zokszó nélkül tűrte. Az elégtelen higiénia miatt a seb megfertőződött; az átkötözések nagy fájdalommal jártak, de még ebben az állapotban sem tudott kitérni a látogatások és a kérdezősködők elől.

     Vágyakozva gondolt a napokra, amikor a bátyjával elrejtőztek a barlangban. "Milyen szívesen mennék rózsafüzért imádkozni a mi barlangunkba! De többet már nem mehetek! mondta Lúciának, miközben folytak a könnyei. Ha Cova da Iriába mész imádkozz értem, én már nem jutok el oda soha." (Kép: A Vila Nova de Ourém-i Szent Ágoston kórház, ahol Jácinta 1919. július-augusztusában feküdt.)Vila Nova De Ourém-i kórház, ahol Jácinta 1919.júli-auguszt.-ban feküdt.jpg

Szólj hozzá!

Imádkozzunk és böjtöljünk főpapjainkért! 024_Matthias.jpg

A "PRAY AND FAST FOR OUR BISHOPS" amerikai kezdeményezéshez csatlakozunk, egy "magyarított" változattal! Az eredeti szándék szerint, minden héten egy szent főpap égi közbenjárását kérjük, földi Egyházunk vezetőinek többletkegyelmi segítésére Istentől! Az angol nyelvű változat (lásd) 32 héten át tart, a magyar változatban kiterjesztettük az egész évre, vagyis mind az 52 hétre! Hogy e közbenjárás kiesdésére miért van szükség – nem lehet kétséges –, sem annak aki a Világegyház állapotát szemléli, sem annak aki e blogot rendszeresen olvassa!
     Veszélyes időket élünk ugyanis! A világ nekirontott az életnek, a családnak és a vallásszabadságnak. Évente, több mint 50 millió magzatot áldoznak fel a halál kultuszának oltárán. A házasságot és a családot megtámadták azok, akik gyermekeinket természetellenességre akarják nevelni. Nem kevésbé kikezdték a szeretet értelmét, sőt magát a szentségi alapokat is ki akarják forgatni. Vallásszabadságunk óhatatlanul kicsúszhat kezünk közül, amikor a világ vezető politikusai – még a magukat keresztényeknek vallók is – hitünk liberalizálására vagy megtagadására akarnak rávenni, miközben az egyházi evangelizáció egyre erőtlenebb.
     Erős és szent püspökökre van tehát szükségünk, olyan püspökökre, akiket hősies erények töltenek el, akik átvezetnek minket ezen a sötét időszakon, akik képesek szembeszállni a világ erőszakos
nyomásával. Olyan püspökökre van szükségünk, akiknek van tekintélyük és bátorságuk visszahívni az áruló politikusokat, figyelmeztetik őket felelősségükre és hősként védelmezik Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.
Megvannak ezek a püspökeink, mert Isten nevükön nevezte őket. Nekik azonban szükségük van ránk. Szükségük van az imáinkra, áldozatainkra és böjtjeinkre. Mi azonban segítő szándékaink nyomatékolására a Szent Püspökök közbejárást kérjük számukra.
Csatlakozz kampányunkhoz! Közös imával és böjttel esdjük ki Istennél a kegyelmet pásztorainknak, hogy megvédhessék nyájukat!

Miért szükséges az imádság mellé a böjt?
     Azért, mert minden szeretetből hozott áldozat – így a böjt is –, nyomatékozza imaszándékunk komolyságát! Maga az Üdvözítő mondta: „Ez a fajta nem űzhető ki másként, csak imádság és böjt hatására.” (Mk 9,29)
     „A történelem folyamán a katolikus hívek szükség idején imával és böjttel kérlelték Istent, mert ezek segítségével  közelebb kerülhetünk az Úrhoz, rávezetnek minket az Ő akaratának teljesítésére és imáink meghallgatása révén elnyerjük az Ő támogatását.” (Chaput érsek)
     Mint Krisztus testének és Egyházának megkeresztelt tagjai rendszeresen fölajánlhatjuk imáinkat és önmegtagadásainkat, hogy ezáltal mi magunk megerősödjünk, másokat szükségükben támogassunk és a gonoszt kiűzzük az Egyházból. A böjt és az ima egyesít minket a keresztrefeszített Krisztussal, Aki
viszonzásul eláraszt minket isteni kegyelmével. A böjt hagyományosan azt jelenti, hogy kevesebbet eszünk. Azonban nem csupán ételről mondhatunk le mindennapjainkban, hanem szórakozásról, társas összejövetelekről, biztos örömet szerző dolgokról. Az is nagyon hatásos, ha olyan – élhető – cselekményekről mondunk le, melyek akár rabul ejtő szokássá is fajulhatnak, lassan elhangolva lelkünket Istenről vagy túlzásában, egyenesen a bűnre vezetnek!
     Kedves Olvasó! Az esztendő minden hétfőjén megjelenik ez a felhívás, más és más szent Apostol, Püspök, Bíboros vagy Pápa képével, mintegy az Ő közbenjárásukat kérve azon a héten, egyházi vezetőink megsegítésére! A hétfői böjt, azonosítható a Szeretetláng üzenete által meghirdetett – éppen a szenvedő papi lelkekért – felajánlott szándékkal. (Lásd Szeretetláng Lelki Napló kritikai kiadás I/30-31)

     Ajánlott ima a napi rózsafüzér (de legalább egy tized), lehetőleg a Szeretetláng fohásszal (benne vagy a végén): Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Majd imánk befejezésül mondjuk el az alábbi három könyörgést!
    
1) Mindenben védelmezd Uram püspökeinket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket
szent jelenléteddel, hogy a Te békéd, örömöd és szereteted töltse el őket!
    
2) Uram, gyújtsd föl püspökeink szívében a szeretet lángját, hogy úgy tekintsenek a rájuk bízott nyájra, mint lelki gyermekeikre és engedd, hogy Hozzád hasonlóan, mint szerető atya szolgálják őket!
    
3) Mennyei Atyánk! Kérünk, áldd meg püspökeinket, akik Téged és a Szentlélekkel eltöltött Egyházadat szolgálják. Védd meg őket a Sátán könyörtelen támadásaitól és erősítsd őket szent jelenléteddel! Amen

Szólj hozzá!

Tizenhét embert, köztük egy papot öltek meg Banguiban egy plébánián

2014. május 31. A Közép-afrikai Köztársaság fővárosában május 29-én megtámadtak egy templomot. A helyi egyház azt kéri a világtól, hogy ne hagyja magára az ország népét – a Vatikáni Rádió olasz nyelvű honlapja tudósít.

A támadásban egy hetvenhat esztendős pap, Paul-Emile Nzale is életét vesztette, aki azért tartózkodott a plébánián, mert a menekülteket látogatta. Paptársa, Zephirin  Yakanda elmondta róla: nagyon jó ember volt, a néppel együtt élt, nem félt senkitől.

     Yakanda a Vatikáni Rádióban hangsúlyozta: kérik a világot, hogy ne csukja be a szemét, ne engedje, hogy ez a nép eltűnjön a föld színéről. E nép nem akar mást, csak a békét. Élni szeretne! Nem igazságos, hogy magára hagyják. A nemzetközi közösségnek segíteni kellene az itt élőket, akik ártatlanul halnak meg!

     A Fatimai Miasszonyunk-plébánia a támadás után teljesen elnéptelenedett, a városnegyed is kiürült. Háromezer ember hagyta el otthonát, ők a közeli templomokban találtak menedéket. A fővárosban az emberek bezárkóztak a házaikba, barikádokat emeltek, a fiatalok pedig tüntetnek az afrikai vezetésű nemzetközi támogató misszió (MISCA) burundi katonái ellen, akik nem akadályozták meg a merényletet. A tüntetések során két ember életét veszítette –tájékoztatnak a helyi hírforrások. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint a támadásnak tizenhét halálos áldozata és körülbelül harminc sebesültje van. További aggodalomra ad okot, hogy néhány fiatalt a merénylők magukkal vittek. A támadók a templomtól körülbelül öt kilométernyire fekvő, muzulmánok lakta városrészből érkeztek, feltételezések szerint a Szeleka lázadó csoport tagjai is közöttük voltak. 
A Vatikáni Rádió megkérdezett a helyzetről egy közép-afrikai papot, aki jelenleg Rómában tartózkodik. Mathieu Bondobo szerint fennáll a veszély, hogy a politikai konfliktus vallások közötti konfliktussá válik. Nagyon fontos, hogy a vallások ne engedjenek a politikai manipulációnak, hiszen könnyen beleeshetnek az ellenségeskedés csapdájába. A Közép-afrikai Köztársaságban mindig sok nép, különféle vallások, felekezetek éltek együtt, nem szabad elkezdeni háborúskodni. Nagyon kell vigyázni, mert ha ilyen dolgok történnek, könnyen feléled a bosszúvágy az emberek szívében.  Elmondta, hogy a megtámadott plébánia olyan területen fekszik, amely tűzfészekké válhat, mert a közeli területeken sok lázadó telepedett le. Sokan keresnek menedéket a templomokban, plébániákon, ahol befogadják az embereket, de éppen ezért nem számítanak biztonságok helynek.

     Bondobo fontosnak tartja elmondani: „Nem normális dolog, ha nem védünk meg egy plébániát, amely a béke üzenetét közvetíti, és amely sok embert befogad! Olyan emberek vannak az áldozatok között – főleg keresztények, de mások is – akik lakóhelyükön nem voltak biztonságban és ott találtak menedéket.” Információi szerint a nemzetközi hadsereg erői alig egy kilométernyi távolságra voltak a helyszíntől, időben értesítették őket, mégis órákba telt, mire odaértek. Ha időben érkeznek, a vérontás sokkal kisebb mértékű lett volna.

Magyar Kurír

Szólj hozzá!

 

 Dr. Erdő Péter Esztergom Budapesti Bíboros-prímás beszéde 2009. június 6-án Kispesten, a Jézus Szíve Plébánián, a Szeretetláng Mozgalom X. Országos Találkozóján (Második rész)
 
- 1978 00091_1.JPG     3. A Szeretetláng mozgalom kezdeményezője, Erzsébet asszony Lelki Naplóját hamarosan – szerkesztett változatban –, egyházi jóváhagyással közreadjuk. A jóváhagyás nem jelenti, hogy ezzel bármilyen magánkinyilatkoztatás tényét hitelesítenénk ünnepélyesen. Azt azonban jelenti, hogy azoknak az üzeneteknek a tartalma, amelyek a kiadványba bekerülnek, megfelel a katolikus hit igazságainak. Ezek az üzenetek Erzsébet asszony lelkében fogalmazódtak meg, bennük ő magának az Üdvözítőnek vagy a Boldogságos Szűz Máriának a szándékát ismerte fel. Innen ered az „üzenet” megjelölés, amivel ebben a Lelki Naplóban gyakorta találkozunk.
     A szív már az Ószövetségben az ember gondolkodását, belső világát jelöli. A kereszténység gyakran az érzések, a szeretet, a szándék székhelyeként vagy jelképeként beszél róla. Jézus Szívének tiszteletén kívül elevenen él az Egyházban Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete is. De a szeretet eleven érzését a Biblia is gyakran tűzhöz vagy lánghoz hasonlítja. Maga Jézus mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?” (Lk 12,49). Az emmauszi tanítványok pedig így emlékeznek vissza a Jézussal folytatott beszélgetésre: „Ugye, lángolt a szívünk?” (Lk 24,32). Ebben a nagy összefüggésben hangzanak el a Lelki Napló szavai, melyek elmélkedő formában a Boldogságos Szent Szűz kívánságát fogalmazzák meg: „E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet szívemből adtam nektek – szívről szívre járva –, gyújtsátok meg mindenki szívét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, s amelynek fénye a Sátánt megvakítja. Ez annak az összetartó szeretetnek a tüze, melyet Szent Fiam sebeinek érdemei által eszközöltem ki a mennyei Atyától” . A szeretet tüzének továbbadása, az édesanyai hivatás tisztelete, az áldozatkész munka ma is égetően aktuális. Fontos, hogy minden nehézség és baj között, de minden új lehetőség és öröm láttán is feltekintsünk Pártfogónkra és Édesanyánkra, Szűz Máriára.
erdő p szeretetláng 2.jpg     Mivel a Szeretetláng Mozgalom az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedt, Brazíliában, Mexikóban, de még Tajvanon is imaközösségek alakultak és a hívők olyan magántársulásai, amelyeket a helyi püspök jóváhagyott, különös öröm a számunkra, hogy ennek a lelkiségnek a születési helyén, hazánkban is elismerhetjük ezt a mozgalmat. Hosszú évekig tartott a Lelki Napló teológiai átvizsgálása. Kapcsolatban voltunk a Mozgalom külföldi vezetőivel és tagjaival is. Meghallgattuk olyan lelkipásztorok véleményét, akik tanúsíthatták, hogy milyen gyümölcsöket terem az életben ez a lelkiség. Így érkeztünk el – hitem szerint a Gondviselés akaratából – arra a pontra, hogy hazánkban is elismerhetjük a mozgalmat. A hívő emberek lelkében élő kegyelmi adományok és az apostolok utódainak pásztori felelőssége már Szent Pál tanítása szerint szoros együttműködésre hivatott az egész Egyház javára (vö. 1Kor 12,10; 14,1-40; Tit 1,9; ApCsel 20,28). – Ma, amikor ebben a szentmisében imádkozunk, könyörögjünk a családokért, az édesanyákért és egész népünkért. A Lelki Napló szavaival: „A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk”. Ezt ragyogtassuk szüntelenül a lelkek felé. Tartsuk ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. Egész életünk „minden erejével és áldozataival” óhajtsuk szünetlenül Krisztus országának eljövetelét, hogy a Szűz Anya Szeretetlángja másokban is felgyulladjon és terjedjen a „szeretet szikrái által”.
     Ezt adja meg mindnyájunknak a Mindenható Isten. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk, áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen

Szólj hozzá!

Ferenc szent halála

 

francisco (0001).jpg     1919. április 2-án Ferenc állapota válságosra fordult, papot hívtak, hogy meggyónhasson. Még nem volt elsőáldozó és félt meghalni az Oltáriszentség vétele nélkül. Ahogy anyjának bevallotta, ennek már a gondolata is fájdalmat okozott számára.

     De hallgassuk most Lúciát, aki mindenkinél jobban ismerte Ferenc angyalian tiszta lelkének titkait: "Már hajnalban eljött értem nővére, Teréz, hogy gyorsan jöjjek, mert Ferenc nagyon rosszul van és valamit mondani akar nekem. Gyorsan felöltöztem és szaladtam hozzá. Megkérte anyját és a testvéreit, hogy hagyják el a szobát, mert egy titkot akar nekem mondani. Amikor kint voltak, azt mondta nekem, hogy ma gyónnia kell, hogy megáldozhasson, azután meg fog halni. Ha tudok valami bűnéről mondjam meg neki és kérdezzem meg ezt Jácintától is. Azt válaszoltam, hogy néha nem fogadott szót az édesanyjának, amikor otthon kellett volna maradnia, engem látogatott meg, vagy elbújt valahová. Erre ő igazat adott nekem.

Ferenc ágya0066.jpgMegkérdeztem Jácintát, aki gondolkodott egy kicsit, majd azt felelte, hogy még mielőtt megjelent a Rózsafüzér Királynője, egyszer ellopott az édesapjától egy fél frankost, hogy szájharmonikát vegyen; amikor pedig az aljustreli fiúk kővel dobálták a boleirosiakat, ő is velük tartott.

     Elmondva ezt Ferencnek, azt válaszolta, hogy ezt már meggyónta, de meggyónja még egyszer, mert lehet, hogy az Üdvözítő ezek miatt a bűnök miatt szomorú. Azt is mondta, hogyha nem halna meg, akkor soha nem tenne többé ilyesmit [...]"

     Összetett kézzel imádkozta: »Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.« Aztán hozzám fordult: »Kérd te is az Üdvözítőt, hogy bocsássa meg a bűneimet.« Azt mondtam neki, hogy a bűnei már biztosan bocsánatot nyertek, hiszen a Szűzanya azt ígérte, hogy magával viszi az égbe [...] Most szentmisére megyek, és imádkozni fogok érted az elrejtőzött Jézushoz. »Kérd őt, hogy a plébános úr hozza el nekem az Oltáriszentséget.«Ferencről 0006.jpg

     Amikor visszatértem hozzá, Jácinta ült az ágyánál. Ahogy meglátott, mindjárt megkérdezte: »Kérted az elrejtőzött Jézust, hogy a plébános úr hozza a Őt?« Mondtam, hogy igen.

Amikor este újból elmentem hozzá, ragyogott az örömtől: meggyónt és a plébános úr megígérte, hogy másnap reggel elhozza a Szent Útravalót."Amikor a pap az Oltáriszentséggel belépett a szobába, Ferenc fel akart ülni és még egyszer gyónni akart, de olyan gyenge volt, hogy ezt nem engedték meg neki. Amikor megáldozott, nem tudta elrejteni örömét. Kis húgának azt mondta: "Ma boldogabb vagyok, mini te, mert a szívemben van az elrejtett Jézus." Napközben meglátogatta őt a keresztanyja. Ferenc kérte, hogy áldja meg és bocsássa meg, ha valaha megbántotta.Ferenc aláírása.jpg

     Lúciát és Jácintát, akik majdnem egész nap mellette voltak, arra kérte, imádkozzák helyette is a rózsafüzért, mert ő már nem tudja.                                                                       (Ferenc aláírása)

Ima után azt mondta: "Most elmegyek az égbe, de kérni fogom Jézust és a Szűzanyát, hogy titeket is vigyenek oda, amint lehet."

     Estefelé a lányok elbúcsúztak tőle: "Isten veled, Ferenc... Ha ma éjjel az égbe kerülsz, ne felejtsél el bennünket..." "Nem felejtelek el titeket, nyugodtak lehettek." "Viszontlátásra az égben!"

     A következő nap péntek volt, 1919. április 4-e. Reggel 6 óra körül a haldokló az anyjához fordult: "Nézd mama a szép fényt az ajtóná1!" Pár pillanattal később: "Már nem látom..."

Angyali mosoly ült az arcára és minden haláltusa nélkül, egyetlen jajszó nélkül, nyugodtan meghalt.  Mosolyogva meghalni ez a Szűzanya kiválasztottainak a kiváltsága!

     Még 11 éves sem volt, amikor az örök hazába távozhatott.franciscomarto_halalos_agya.jpg

Szólj hozzá!

Taube 2.jpegBarsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm

Pünkösd vasárnap
     Ha valaki az Istennel való kapcsolatot keresi, sehol másutt nem találja meg, csak az Egyházban. Csak itt nyerhet bocsánatot bűneire, itt testesülhet bele Krisztusba, részesülhet az ő isteni életéből.
     A Szentlélek éppen azzal dicsőítette meg Jézust, hogy megadta neki, hogy istenfiúi halállal haljon meg, amely önátadás. Vagyis merjen az Atyába belehalni, illetve beleszületni, hiszen ő az Élet, amely elnyeli a halált. Aki Istenbe veti bele magát, bármibe is kerül, az Életet választja.
És félelmetes, hogy Jézus nem szereti jobban az Atyát, mint minket, mert ugyanazzal a szeretettel szereti őt, mint bennünket: a Szentlélekkel. A szeretet nem érzelem és ragaszkodás, hanem a harmadik isteni személy kiárasztása. A Szentlélekkel magába testesít minket, ha akarjuk. Előre megvan a helyünk, hiszen azért ment előre, hogy helyet készítsen nekünk. Akkor foglaljuk el azt a helyet az ő dicsőségében, amikor elfogadjuk az istenfiúság Lelkét, a Krisztust feltámasztó Lelket, a Titokzatos Testet alakító Lelket. A Szentlélek teremtő Lélek: ugyanazt műveli bennünk, amikor hitet támaszt Krisztusban, mint amikor őt feltámasztotta a halálból. Amikor megkaptuk a Szentlelket, új teremtménnyé lettünk, az isteni természet részeseivé. Az Atya a Fiúban szeret minket, kiárasztva ránk a Szentlelket, mi pedig szintén a Fiúban szeretjük viszont őt, miközben mi is árasztjuk
feléje a Szentlelket. Olyan mélységben vagyunk egyek, hogy egyetlen isteni élet van bennünk: Isten szeretete. Isten belső életét kell egymással is élnünk. Ez nem elérhetetlen eszmény csupán, erre képességet is kaptunk.
     Pünkösd az, amikor az Isten élete működni kezd bennünk.  (vége)pentecost2oo1.JPG

Szólj hozzá!

Prágai Szent Ágnes (Prága,1205-1282) 

pragai_szent_agnes.jpgIII. Béla király leányának, Konstancának és I. Ottokár cseh királynak a leánya. Első vőlegénye, Henrik sziléziai herceg fiatalon meghalt. Apja három tekintélyes jegyest is szerzett neki, köztük az özvegy II. Frigyes császárt, amikor azonban Ottokár váratlanul meghalt, Ágnes felbontotta eljegyzését a császárral és a prágai szegénynegyedbe költözött, ahol ferences szellemben szerzetesi közösséget hozott létre néhány társával. Levelezett Szent Klárával, aki öt nővért küldött neki Assisiből. Ágnes példája nagy hatású volt, több cseh arisztokrata leány követte a példáját. Jótékonykodó cselekedeteivel hamar népszerűvé vált. Tisztelete halála után nem sokkal kialakult Csehországban és Magyarországon egyaránt.
II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én. ( Forrás )

Szólj hozzá!

Isteni Irgalmasság Máriája (MDM) és követőinek automatikus kiközösítésérőlmdm-2009.JPG

Ronald L. Conte teológus írása nyomán szerkesztve! Forrás 

     1.) A római katolikus egyház törvényei szerint minden katolikust, aki hitehagyást, formális eretnekséget, vagy formális egyházszakadást (schisma) követ el, automatikusan kizárnak az Egyházból.
751. kán. - Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacs tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása.
1364. kán. -1.§. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár, önmagától beálló kiközösítésbe esik.     

     Formális szakadás: akkor történik, ha egy katolikus elutasítja a pápa megfelelő jogosultságát az egyetemes Egyházra vagy saját magára nézve.
A „pápának való alávetés elutasítása” különböző formát ölthet, beleértve a hamis érvelést Pl., hogy a jelenlegi, érvényesen megválasztott római pápa nem az igazi pápa, illetve a jelenlegi pápa valamilyen okból nem rendelkezik teljes hatósággal a doktrínákat és a fegyelmet illetően, mint Szent Péter minden utóda.
     Formális eretnekség: akkor történik, amikor egy katolikus makacsul tagadja vagy makacsul kételkedik a Római Katolikus Tanítóhivatal valamilyen tévedhetetlen tanításában.
A szükséges hit elutasítása különböző formákat ölthet, beleértve a ragaszkodást az elítélt eretnekséghez, vagy a pápa, az Ökumenikus Tanács, illetve a rendes és egyetemes Tanítóhivatal tévedhetetlen tanításának elutasítását és a tévtanok terjesztését.  

     2.) A nevezett látnok, aki az Isteni Irgalmasság Máriájának hívja saját magát (Maria Divine Mercy), az állítólagos "nagyfigyelmeztetés" álpróféciáinak hirdetésével, számos eretnekséget tanít, mellyel káoszt, megosztottságot, a pápa tiszteletének megtagadását, félelmet és aggodalmat eredményez. Ezzel több eretnekséget is megvalósít, mely mind önmagától beálló kiközösítésbe esik:

MDMtomeges karhozat.JPG* A millenarianizmus eretneksége (vö. kiliazmus)
* Eretnekség, mely tagadja az Egyház maradandóságát
* A sola Scriptura eretneksége (elutasítja mind az írott hagyományt /Szentírást/, mind a Tanítóhivatalt)
* Eretnekség, mely elutasítja az első Vatikáni Zsinat tanítását a hitről és az értelemről
* Eretnekség azt állítani, hogy egy különleges ima megmenthet valakit, aki halálos bűnében megátalkodva hal meg, annak tényleges megbánása nélkül.

     Maria Divine Mercy fedőnevű "látnok", a saját eretnekségéhez való megátalkodott ragaszkodásával, tekintet nélkül a Tanítóhivatal ellenkező tartalmú tanítására, és a jelenlegi római pápa (Ferenc pápa) mint az egyház tanítójának kifejezett elutasításával, elkövette a formális eretnekség halálos bűnét. A kánonjog szerint ő automatikusan kiközösített! Ez az egyházi rendelkezés áteredhet azokra is akik meggyőződéssel követik és terjesztik a "nagyfigyelmeztetés" (MDM) próféciáit, szembeszegülve az egyházi hatóságok figyelmeztetéseivel! Nincs szükség tehát külön rendelkezésre, dokumentumra vagy nyilatkozatra az egyházi hatóság részéről az ilyen esetekben, mivel a kiközösítés automatikusan bekövetkezik.GONDOLKOZZ, AMIG NEM KESO.JPG

1 komment

 Dr. Erdő Péter Esztergom Budapesti Bíboros-prímás beszéde 2009. június 6-án Kispesten, a Jézus Szíve Plébánián, a Szeretetláng Mozgalom X. Országos Találkozóján (Első rész)
 
  Krisztusban Kedves Testvérek!

 erdő p szeretetláng 2.jpg    1. „Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, és az igazság köntösét terítette rám” (Iz 61,10). Ezt a titokzatos jelentésű mondatot olvastuk az imént Izajás próféta könyvéből. A próféta Jeruzsálem népéhez beszél. Felhívja őket, hogy készítsenek utat, mert eljön hozzájuk az Úr, a Szabadító.
     Ez a várakozás, ez a jövendölés Krisztusban teljesedik be. Az ő eljövetele azonban Szűz Mária személyéhez kapcsolódik. Ahogyan a megváltás kegyelme közeledik az emberiség életéhez – „amint a föld megtermi növényeit”, hogy a prófétával szóljuk –, megjelenik a bűnbeesés óta az első olyan ember, akit Isten „az üdvösség ruhájába öltöztetett”: az áteredő bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, akit az angyal „kegyelemmel teljesnek” (Lk 1,28) nevez. Amikor tehát ma ünnepélyesen kihirdettük a „Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom” elismerését Főegyházmegyénkben, azt kértük bizalommal, hogy Mária-tiszteletünk megerősödjék és hozzájáruljon az üdvösség művének bontakozásához népünk történelmében.
     2. De hol is van a Mária-tisztelet helye katolikus hitünkben és vallásos életünkben? – Montforti Grignion Szent Lajos a Tökéletes Mária-tiszteletről szólva a következőt mondja: „Minthogy tökéletességünk abban áll, hogy isteni Megváltónkhoz, Jézus Krisztushoz hasonlókká legyünk, vele egyesüljünk, és magunkat neki
szenteljük, minden ájtatosság között az a legtökéletesebb, mely Jézus Krisztushoz leginkább hasonlóvá tesz, vele legbensőbben egyesít, és a legkizárólagosabban neki szentel minket” .
     A keresztény embert Krisztushoz leginkább az teszi hasonlóvá, ha a kegyelem állapotában van. Ezt az állapotot pedig legbiztosabban a jó szentgyónás állítja helyre bennünk. A legbensőségesebb egyesülés Krisztussal itt, a földön az Eucharisztiában valósul meg. A szentáldozásban teljes emberségünk szerint
kapcsolatba kerülünk a megfeszített és feltámadt Krisztussal. De az ezekre épülő, bensőséges vallási életben méltán helyezzük kitüntetett magasságba a Boldogságos Szűz Mária tiszteletét. „Szűz Mária minden teremtmény között leghasonlóbb Isten Fiához, Jézus Krisztushoz. Ebből következik, hogy minden áhítat között Szűz Máriának, az ő Szentséges Anyjának a tisztelete az, amely Urunkhoz és Üdvözítőnkhöz a leginkább hasonlóvá teszi, és leginkább neki szenteli a lelket. Továbbá, minél inkább Szűz Máriának szenteli magát a lélek, annál inkább szenteli magát Jézus Krisztusnak” . Ezért mondja Grignon Szent Lajos, hogy a Jézus Krisztusnak való tökéletes önfelajánlás útja „önmagunk tökéletes és teljes felajánlása és átadása Szűz Máriának” . Ez keresztségi fogadalmunk tökéletes megújítása is.
     Totus tuus – ez volt a jelszava II. János Pál pápának, aki világoskék címerébe a címertan hagyományos szabályaira fittyet hányva beleírta Szűz Mária nevének kezdőbetűjét. De Boldog János Pál pápa nemcsak a jelszót mondta ki, hanem rátette erre a felajánlásra az egész életét, egészségben és betegségben, ereje teljében és idős korában, a napnak minden órájában, tudatának és érzelmeinek teljes energiájával állt rendelkezésére a Boldogságos Szűzanyának és rajta keresztül az egyetlen Úrnak, Jézus Krisztusnak, aki mindannyiunk gazdája és mestere. Az ő példájából tanuljuk meg, hogy a teljesen átadott életet Isten csodálatos áldása kíséri. Mert a kegyelem a bűn, a gonoszság vagy az evilági hatalmak fenyegetései és látszólagos sikerei között is megtermi gyümölcsét, képes átalakítani a szívünket, képes formálni az egyes népek és az egész emberiség történelmét. (folyt. köv!)totus tuus 3.jpg

Szólj hozzá!

Hát ki nem látja ezt?

     A portugál tévé egyik riportere 1989-ben, utcai járókelőknek a következő kérdést tette fel: Lát Ön kapcsolatot a legújabb kelet-európai események és a Szűzanya 1917-es fatimai ígérete között, hogy Oroszország meg fog térni?
     Egy asszony közvetlen válasza így hangzott: "Hát ki nem látja ezt?"
     Az egyházi és politikai élet neves személyiségei egybehangzóan állítják, hogy senki sem láthatta előre azon évek meglepő eseményeit.
     Ezt a fordulatot mindenesetre azok várták epedve, akik a Szűzanya ígéretét ismerték és hittek neki. A változások 1984. március 25-e után indultak el nagy iramban, amikor II. János Pál pápa minden püspökkel lelki egységben a világot és Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének felajánlotta, ahogyan ezt a Szűzanya kívánta. A Szentatya ezt a felajánlást a római Szent Péter téren a fatimai szobor előtt végezte, amelyet kifejezetten emiatt vitt a fatimai püspök Rómába.
     1989. május 13-án a fatimai szobrot már a moszkvai Kremlben is fogadták és felállították.
vorosteren01_1.jpg     De 1991. október 13-a két szempontból vonul be Fatima történetébe.
Először jött hivatalosan egy orosz katolikus püspök, Tadeusz Kondrusiewicz érsek egy zarándokcsoporttal a Szovjetunióból Fatimába. Ezenkívül először történt műholdas tévéközvetítés a zarándoklat ünnepségeiről Oroszországba.
     A tévé- és rádióprogramot Fatimából és Moszkvából közvetítették és mintegy 300 millió nézőt és hallgatót ért el. Valóban, különféle orosz rádióadók és tévéállomások – kivéve az iszlám lakosságnak szóló adókat –, lengyel média-központok, más európai adók és 380 kábel-televízió az USA-ban majdnem két óra hosszat közvetlen kapcsolatban voltak Fatimával. A moszkvai orosz tévének és Portugália nemzeti és katolikus adójának, valamint a Blagovest-nek (Örömhír, egy rádióprogram, mely évek óta napi egyórás katolikus adást is sugároz a Szovjetunióban) közreműködése tette ezt lehetővé.
     Az első 15 percben dokumentum-beszámoló volt Fatimáról, ezt követte két pódiumbeszélgetés Moszkvából és Fatimából, közben egy ablakon keresztül a betegek megáldásának, a fatimai búcsúkörmenetnek és az előző esti gyertyás körmenetnek a jeleneteit is felvillantották.
     A fatimai püspök egy rövid üzenettel fordult a nézőkhöz:
Századunk folyamán sehol sem szerették annyira Oroszországot, mint Fatimában! Ezért sehol a világon nem ünneplik annyira Oroszország lelki felszabadulását, s nem mondanak olyan hálás köszönetet Istennek és az ég Királynőjének, a Kazany-i Szűzanyának, mint Fatimában! Az adás előtt egy moszkvai szerkesztő így kiáltott föl:
Ezért a közvetítésért két évvel ezelőtt még fölakasztották volna az embert!
Tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy tudjuk: olyan sok ember van, aki ránk gondol és velünk imádkozik – így hangzott egy orosz háziasszony zárószava a fatimai közvetítés után.
werenfried-gruesst.jpg     A moszkvai tévéadó termében a neves személyiségek között jelen volt P. Werenfried von Straaten, a fatimai üzenet nagy apostola. Komoly, csodálatot keltő fellépése aláhúzta meggyőződését: Oroszország megtérése feltételezi a materialista Nyugat megtérését.
     Oroszország valamennyi tévéállomása megismételte ezt a programot november 6-án, a forradalom évfordulóján. (FATIMAI LÁTNOKOK c. fatimaifolyóirat 1991. 5-6. számából.)

Tadeusz_Kondrusiewicz_2.jpgTadeusz Kondrusiewicz moszkvai érsek 1996-ban és 97-ben két újabb látogatást tett Fatimában, ezúttal is minden alkalommal meglátogatta Lúcia nővért Coimbrában. Amikor a nővér először  találkozott a moszkvai érsekkel így sóhajtott fel: "végre valaki, aki Oroszországból jött!"  Kondrusiewicz érsek nyilatkozatának részlete: »Számunkra, katolikusok számára, Fatima üzenete a szovjet rezsim idején a remény üzenete volt. Sötétségben éltünk, de a Szűzanya így szólt: „Szeplőtelen Szívem győzni fog és Oroszország megtér”. Amikor a politikai vezetők, akik 1991. december 8-án aláírták a Szovjetunió feloszlatásáról szóló dokumentumot, bizonyára nem voltak tudatában annak, hogy az a nap Szeplőtelen Fogantatás ünnepe volt.«

Szólj hozzá!

Taube 2.jpegBarsi Balázs: A teremtő Lélek c. 1998-ban elhangzott beszédsorozatából való szemelvények. Azonos címmel 1999-ben könyvként is megjelent az Efo Kiadó és Nyomda Bp. gondozásában. A teljes mű megtalálható:  http://www.ppek.hu/k563.htm

Istengyermeki életünk a Szentlélekben
     Miután az Egyházról szóló elmélkedésünk során eljutottunk az istenfiúság valóságához, nézzük meg ennek az ajándéknak az újdonságát. Az Ószövetség nem ismerte az Isten Lelkében történő születést. Bár Joel próféta által előre mondta Isten, hogy „kiárasztom lelkemet minden emberre” (3,1), de ki gondolta volna, hogy ez a harmadik isteni személy lesz. Azt hitték, az isteni erő, az ihletés lesz az. Ezekiel óta az Ószövetség Isten Lelkének kiáradását a messiási időkre várta. Ezt érezte meg Keresztelő János, aki azt mondja, hogy a Messiás Isten Lelkébe fog alámeríteni, megkeresztelni benneteket.
     A két nagy ajándék, a Fiúisten és a Szentlélek akkor lehet a hívőké, ha Jézus felmagasztaltatik. Jézus halálából, az ő átszúrt szívéből árad a víz a keresztség szentségében, s a vér az Eucharisztiában, s mindkettő a Szentlélekben áll fenn. A Fiú és a Lélek tulajdonképpen két nagy ajándék, melyeket az Atya nekünk ad, és egyben önmagát adja. Jézus azért megy el, hogy csakhamar visszajöjjön. Mikor, hogyan? A Szentlélekben. Itt marad a kenyér és a bor színe alatt, és visszajön a Szentlélekben.
Mindkettőnek a feltétele, hogy előbb elmenjen az Atyához. Ha nem ajánlja fel magát áldozatul, nincs Eucharisztia. „És ha én el nem megyek, nem jön el a Vigasztaló.” Szent Pál az Úr Jézus Húsvétjából kiáradó Szentlelket egyenesen azonosítja az Ábrahámnak adott áldással, amely Krisztus Jézus által a pogányokra szállt, hogy a hit által elnyerjék a Lélek ígéretét, (vö. Gal 3,14) És ez már az örök élet kezdete. Halálunk után lényegében nem lesz más életünk, mint amelyik már elkezdődött, istengyermeki életünk a Szentlélekben.
     Ez a normális élet emberileg, pszichológiailag is, mert különben hiányzik valami emberségünkből. Bensőnkben, lelkünk mélyén valami Isten után kiált. Úgy vagyunk megteremtve, hogy valakiben legyünk: Isten gyermekei a Szentlélekben. Ez az istenfiúság már az örökkévalóság kezdete. A mai idő, a mai nap és az eljövendő örök élet találkozik. Az Egyház maga is az időben elkezdett örökkévalóság helye és ideje. Azt megelőzően, hogy Korintusban, Tesszalonikában vagy Budapesten van, Jézus Krisztusban és az Atyaistenben és a Szentlélekben van az Egyház. S a szentmisében, amely, mondjuk, délelőtt 10 órától 11-ig tart, a konszekráció ideje Jézus húsvéti órája, az a pillanat, mikor Krisztust a Szentlélek feltámasztotta a halálból, és a világban jelenvalóvá tette. A Krisztust feltámasztó Szentlélek most is így működik, és a világba hozza a feltámadt Krisztust a kenyér és a bor színébe rejtve. És ugyanakkor létrehozza az Egyházat. Húsvét nyolcadnapján a megkeresztelteknek prédikálva Szent Ágoston azt mondja, hogy amit az oltáron láttok, az ti magatok vagytok.  Azt veszitek magatokhoz, ami ti vagytok: Krisztus Titokzatos Testét.
     Meglepő, mivel zárul, mivel teljesedik be az Egyházról szóló fönséges kinyilatkoztatás. A Szentlélek örökségünk foglalója, míg Isten dicsőségének magasztalására teljesen meg nem szabadítja az ő népét. Az Egyház igazi, mélységes élete – s az örökkévalóságban már csak ez lesz – Isten dicsőségének magasztalása.  (folyt.)cristo eucharisto_1.jpg

Szólj hozzá!

Megszületett az illetékes egyházi hatóság állásfoglalása a „nagy figyelmeztetés-próféciákkal” szembenn3_1.jpg

A Hittani Kongregáció Eljárási rendelkezése értelmében a jelenések és magán-kinyilatkoztatások megítélése a helyi Ordinárius a feladata. A „nagy figyelmeztetésről” szóló írországi próféciák esetében a döntés a Dublini Főegyházmegye érsekét illeti, akinek alábbi állásfoglalása 2014 nagyhetében jelent meg a főegyházmegye honlapján:

A DUBLINI FŐEGYHÁZMEGYE KÖZLEMÉNYE
AZ „ISTENI IRGALMASSÁG(RÓL NEVEZETT) MÁRIA”
ÁLLÍTÓLAGOS LÁTNOKKAL KAPCSOLATBAN

A Dublini Főegyházmegyébe folyamatosan érkeznek a kérések, hogy nyilatkozzék azoknak az állítólagos látomásoknak és üzeneteknek a hitelességéről, amelyeket egy magát „Isteni Irgalmasság(ról nevezett) Máriának” nevező és feltehetően a Dublini Főegyházmegye területén élő személy kap.
Diarmuid Martin érsek megállapítani kívánja, hogy ezek az üzenetek és állítólagos látomások egyházi jóváhagyással nem rendelkeznek, és számos olyan szöveget tartalmaznak, amelyek ellentmondanak a katolikus teológiának.
A Katolikus Egyházhoz tartozó közösségekben nem szabad terjeszteni és használni ezeket az üzeneteket.

A közlemény a Dublini Főegyházmegye honlapján olvasható.
Fordítás: Christianae.wordpress.com

Forrás:  http://christianae.wordpress.com/2014/04/16/megszuletett-az-illetekes-egyhazi-hatosag-allasfoglalasa-a-nagy-figyelmeztetes-profeciakkal-szemben/Diarmuid Martin 001.jpg

 

Szólj hozzá!

A magyar Szeretetláng sikere Dél-Amerikában

pere_rona_1.jpg     Miután P. Róna Gábor jezsuita atya Ecuádorban lefordította spanyolra a Szeretetláng Napló akkori legbővebb kivonatát, a guayaquili érsek Bernardino Echeverria Ruiz OFM, 1988-ban ajánló sorokat írt az Ecuádori kiadáshoz (rövidítve, Antalóczi L. Jelenések, üzenetek és a jövő c. munkája nyomán!):

     "Nagy áhítattal és mélyen megindultan olvastuk ezt a könyvet... őszintén meg kell vallanunk, hogy e könyv lapjain megtaláltuk a lelkiélet legszebb és legmélyebb leckéit... – Szeretetláng – ez az új neve annak a mérhetetlen és örök szeretetnek, mely Mária Lelkében él minden ember iránt... Láng ez, mely megvilágít, láng, mely melegít, láng, mely tűztengert képes fellobbantani. Láng, mely Mária Szívében ég, s égni akar gyermekei szívében is... A Echeverria_Ruiz,_Bernardino.jpgSzeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését... A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát, legyen az szenvedés, betegség, haláltusa, vagy maga a halál... Míg megadjuk az engedélyt eme szép szeretetkönyv kiadására, egyben azon buzgó jókívánságunknak is kifejezést adunk, hogy jusson el sokak kezébe, s általa közelebb kerüljenek Istenhez..."
      Nevezett érsek, bíborosi rangjában sem feledkezett meg a Szeretetláng Mozgalom iránti lelkesedéséről, lásd az alábbi jóv