HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Képkivágás22.JPG

     Az itt elmondottak bár igen lényeges és sarkalatos igazságokat fogalmaznak meg a bűn szerzőjéről, mégis azt kell látni, hogy sokan nem ismerik fel a ,,sötétség hatalmainak” mesterkedését. Nem működik a megkülönböztetés adománya, vagy nem élnek vele, s ezért sok zűrzavaros álláspont alakult ki a bűn szerzőjével kapcsolatban, pedig a tisztánlátás ebben a kérdésben súlyos evangelizációs feladat lenne! ,,...az egyik legsürgetőbb szükség az ellen a rossz ellen védekeznünk, akit ördögnek nevezünk” – mondta VI. Pál pápa 1972. nov. 15-i beszédében. Ördögűzéssel, mint lelkipásztori feladattal pedig ,,manapság már sem a püspökök nem foglalkoznak..., sem a papok nem hajlandók erre. ... Napjainkban úgy tűnik, a katolikus Egyház lemondott e sajátos küldetésről...” (Don G. Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai. Bp., 1994. 220-221. o.) Mivel nincs aki leleplezze, világossá tegye a bűn szerzőjének alattomos tevékenységét, egyre kevesebben ismerik fel pusztításának szervezett voltát. Kevesen értik a bűn szerzőjének tevékenységét, sőt, nemegyszer tekintélyes tanítók az ördög puszta létét is tagadják. Sokan tudatlanul esnek áldozatul a megtévesztő szellem mesterkedésének, s elfelejtik: az ördögnek annyi hatalma van felettünk, amennyit mi engedünk neki, mert Jézustól kapott eszközeinkkel – bár harc árán – száműzhetnénk sorsunk alakításából. Mivel kevesen vállalják a harcot, a bűn természetszerűen elhatalmasodik, s ennek következményeként alaposan állíthatjuk: elérkezett a tömeges elkárhozás veszélye.
ravasz2_1.JPG     Fontos volna a bűn szerzőjének tevékenységét érteni, mert ennek révén kivédhetnénk támadásait, s világosabbá válna előttünk a történelem, s az egyes emberi sors alakulásának háttere. Ez a tudás pedig szabaddá teszi az embert. ,,Ha felfedezzük azt, hogy a világ őrületében van valami pokoli rendszer, akkor megnyugtató világosságot jelenthet ez a felismerés...” (Ez a tisztábban látás) valóban felszabadítja a lelket, feltéve ha felfedezi a dolgok helytelenségének okát, még akkor is, ha ez az ok elég hátborzongató – írja Randell Paine atya, a démonológia értője. Ha megismerjük a betegség okát, joggal örülhetünk a gyógyulásnak, mert fény derült az orvoslás módjára, s általa megmenthetjük az életünket. Ebben a helyzetében az ember még ha beteg is, pirosabbnak látja a rózsát és kékebbnek az eget... 
     A sátán megnyilvánulása az egyén, a közösség és a társadalom életében bár igen változatos, mégis felismerhető. Nagyon fontos ráébredni, hogy a bűn szerzője, a megtévesztő szellem (vö. 1Tim 4,1) „tévútra vezeti az egész világot” (Jel 12,9b), a bűn következményei révén igyekszik tönkretenni az ember testi-lelki valóságát, s az emberi kéz munkáját. A sátán általános módszerei közé tartozik a kísértés, az ördögi zaklatás, a megkötözöttség és a megszállottság. Ezen veszélyekkel minden embernek számolnia kell, és harcolnia ellene nap mint nap, akár önmagát is áldozatul adva (vö. Róm 12,1).
fülbesugo746_2.JPG     Különös nehézséget jelent az evangelizációs munkában az is, hogy a sátáni gondolat sokszor tetszetős eszmék köpenyében jelenik meg, s emberi jogok címén, a felvilágosult ember nevében és érdekében kerül terjesztésre. (Ez is álcázás!) Az elmúlt kettőszáz év során tucatszámra születtek új fogalmak, amelyekkel a hit pusztításának állomásait is jelölhetjük. Így pl. a racionalizmus, a felvilágosodás, a modernizmus, a szekularizáció, az ateizmus, a liberalizmus, darwinizmus. Az eszmék pedig az élet minden területén kifejtik hatásukat. A magánéletben, a közösségben, a képernyőn, a rockszínpadon, a politikában éppen úgy, mint az egyetemi katedrán, sőt az egyháziakat sem kerülik el. A megfelelő ismeretek s a megkülönböztetés hiánya azt is eredményezi, hogy az emberek jó szándékkal támogatnak káros eszméket, megigézve követnek hamis üzeneteket. Keresztes Szent János szerint ,,az ördögnek sokféle furfangja között, melyekkel igyekszik befonni a lelki embereket, a legközönségesebb, hogy nem rosszat, hanem valami jót ajánl nekik”.

Szólj hozzá!

A megértéshez hit kell!
albert_einstein_280.jpg     Albert Einstein azt írta, hogy a természeti törvényekben egy olyan nagy Intelligencia nyilvánul meg, mellyel összehasonlítva az emberi elme racionalizmusa csak jelentéktelen visszfény. "Nem vagyok ateista ‒ írja Einstein ‒ és úgy hiszem, panteistának sem nevezhetnének. Olyanok vagyunk, mint a gyermek, aki belépett egy különféle nyelveken írt könyvekkel teli, hatalmas könyvtárba. A gyermek látja a rendet és tudja, hogy ezeket a könyveket valaki megírta, de nem ismeri a nyelveket, melyeken íródtak. Azt hiszem, így fest az a helyzet, melyben az ember, még a legintelligensebb is, a teremtett világ előtt áll. Látjuk a világegyetemet, melyet bizonyos törvényszerűségek csodálatosan igazgatnak és irányítanak, de nem nagyon értjük őket. Korlátolt elménk ösztönösen felismeri, hogy létezik egy titokzatos erő, mely a csillagrendszereket mozgatja." Albert Einstein megvallotta, hogy "Istenben való hitem alapja az a mély és megindító bizonyosság, hogy létezik egy legmagasabb, racionális Erő, mely megnyilvánul a világegyetemben."
     Einstein határozottan elutasította azt az állítást, hogy csak az létezik, amit érzékeinkkel megfigyelhetünk és megvizsgálhatunk. Ezt egy alapjaiban téves és megismerési képességeinket korlátozó felfogásnak tekintette. Nincs ugyanis semmiféle ellentét az értelem és a hit között. Az érett hit mindig az értelemre támaszkodik. Ugyanakkor Szent Ágoston szavai is érvényesek: "Hiszek, hogy értsek."
     A hit aktusával elfogadjuk az előttünk megnyilatkozó Isten valóságát, megnyílunk a láthatatlan szellemi valóság előtt, melyet csupán az értelem és az érzékek segítségével nem tudunk felfogni. Tehát a hittel megvilágított értelem olyan úton vezeti az embert, melyen az megismeri az objektív igazságot Istenről, az emberről és az emberi élet, a szenvedés és a halál végső értelméről.
     Ellenben az a hit, mely nem az értelemre támaszkodik, nagy veszélyben forog, viszont, ha csupán az érzésekre és élményekre szűkül, könnyen babonává vagy mítosszá válik. A hitnek mindig a józan emberi észre kell támaszkodnia. (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (folyt.)kepkivagas10.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
konnyezo_maria_kaldor_aurel_300.JPG     A Szűzanya: "Kislányom és mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményvesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek a kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben".
     A Szűzanya arra biztat, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívásaira, ajánlja fel önmagát „egyenként és összesen” Szeplőtelen Szívének és esdekelve imádkozza a Szeretetláng fohászt, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!
     Az önmaga és embertársai üdvösségéért felelős ember tennivalóit világosabban már nem lehet megfogalmazni, mint ahogyan Jézus nyilatkozott Erzsébetnek:
„Akarjatok részt venni az Én megváltó munkámban. Ez legyen éltetek legfőbb célja, ez az egyetlen érték, amit Elém hozhattok! Ragadjatok meg minden alkalmat és módot a lelkek megmentésére. Ezért fáradozzatok!” Jóllehet ez a gondolat csendül ki a Mária-jelenések valamennyi üzenetéből, ám a Szeretetlángnak kifejezetten ez az általános mozgósítás a célja! Ezért figyelmezteti Jézus Erzsébetet: "Add át szavaimat az illetékeseknek és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek és ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a földre árasztani". (II/109)
     A Szűzanya így kérlelte Erzsébetet: "Ne legyetek passzív magatartásúak, sürgető szent ügyemmel szemben. Mert a keveseken, a kicsinyeken és alázatosokon keresztül kell megindulnia ennek a világot rengető nagy kegyelmi kiáradásnak. Ne mentegetőzzön és ne méltatlankodjon senki a meghívottak közül! Kicsiny eszközeim vagytok mindannyian. (III/132) Én adok erőt az induláshoz, mely igen sok ellenvetésen és rosszindulatú gátláson keresztül mégis csak érvényre fog jutni. A rengeteg sok ellenvetést, melyet a nekem szentelt lelkek tesznek szent ügyünk ellen, meg kell szenvedned nagyon." (I/94)
/Ezt követően az Úr:/ "Bízzál leányom, az Isten ügyét nem tudja semmi keresztül húzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz miattatok kell megtennem, de egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha!" (I/95) – idézet vége!
„A szeretet erősebb mint az ördög!” – jelentette ki XVI. Benedek pápánk 2008. szeptember 14-én Lourdes-ban.bunosok_menedeke_0011_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szűzanya megdicsőült lelkét a mennybe vitte Szent Fia
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Most a Szent asszonyok is végső búcsút vettek, aztán letakarták a Szent arcot, és a fedelet ráborították a koporsóra, amit mindkét végén s a közepén szürke kötelekkel körülcsavartak.
szuzanya_d948cc_530.jpgEzután láttam, hogy a koporsót hordállványra teszik, majd Péter és János a vállán viszi ki a házból. Az apostolok és a tanítványok egyik része elöl ment, mások s az asszonyok követték a koporsót. Már alkonyodott, négy hosszú fáklyát vittek a koporsó körül.
Így haladt a menet Mária keresztútján az utolsó állomásig, s a dombon át a stációs kő mellett a sír bejáratának jobb oldalára letették a koporsót, négyen bevitték a sírbarlangba, s elhelyezték a kivájt halotti helyre. Azután valamennyi jelenlevő még egyenként bement, fűszereket és virágokat helyeztek el, letérdeltek, sírtak és imádkoztak.
Sokan voltak jelen, a fájdalom s a szeretet hosszan ott tartotta őket. Éjszaka volt már, amikor az apostolok bezárták a sírbejáratot. Árkot ástak a barlang szűk bejárata előtt és különböző zöld, részben virágzó, részben bogyótermő bokrokból, amiket gyökerestől ástak ki másutt, sövényt ültettek; így a bejáratnak nyoma sem látszott, annál kevésbé, mert a közeli forrás vizét e bokrok előtt vezették el. Nem lehetett többé bejutni a barlangba.
Szétszórva tértek vissza, itt-ott még imádkozva megálltak a keresztúton, egyesek imádkozva őrködtek a sírnál.
A hazatérők a távolból csodálatos fényt láttak Mária sírja fölött, és nagyon meghatódtak, bár nem tudták, hogy mi az voltaképpen. Én is láttam.
szuzanya_wniebowzi_cie-nmp-obraz-530.jpgAz égből széles fényár vezetett le a sziklához, és láttam, hogy abban, amely három egymásba helyezett dicsfénykörből állt, angyalok és lelkek sokasága halad lefelé, s ez körülvette Urunk és Mária fényes lelke jelenését. Jézus Krisztus jelenése a fényesen ragyogó sebhelyekkel előtte lebegett. Mária lelke körül a dicsfény legbensőbb körében csak kis gyermekalakokat láttam, a második körben mint hatéves gyermekek jelentek meg, és a legkülső körben felnőtt ifjakhoz voltak hasonlók. Világosan csak az arcokat ismertem meg, különben csak csillogó fényalakokat láttam. Amikor ez a jelenés egyre világosabbá válva kiáradt egészen a szikláig, azt láttam, hogy belőle fényes pálya nyílik, föl egészen a Mennyei Jeruzsálembe.
Ekkor azonban azt láttam, hogy a Szent Szűz lelke, amelyik követte Jézus jelenségét, ellebegett mellette a sziklán keresztül a sírba, és ezután csakhamar egyesülve megdicsőült testével, sokkal világosabban és fénylőbben lépett ki abból, s az Úr dicsfényével felvonult a Mennyei Jeruzsálembe. Ezután az egész ragyogás ismét megszűnt, s a vidéket befödte a csendes csillagos égbolt.
Nem tudom, vajon a sír előtt imádkozó apostolok és szent asszonyok is így látták-e mindezt, de láttam, hogy imádva és csodálkozva föltekintettek, vagy megrendülve arcra borultak a földön. Azt is láttam, hogy egyesek imádkozva és énekelve mentek haza a keresztúton a hordállvánnyal. Az egyes állomásoknál elidőztek és nagy meghatottsággal s áhítattal fordultak a sírszikla fölött levő fény felé.
Így hát azt láttam, hogy a Szent Szűz lelke ment először a mennybe, és aztán a teste is fölvétetett a földről". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)immaculate_conception_530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG
     A Szűzanya a papság és a családok lelki újjászületésén fáradozik, „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat..., hogy segítse a papok megszentelődését.” (Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili érsek ‒ későbbi bíboros ‒, a Szeretetláng Lelki Napló 1988-as kiadásához írt ajánlásából).
     Jézus a Szeretetláng Naplóban: „Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. A baj gyökerére teszi anyai jóságának gyógyító erejét, melyet nem nyilvános csodának szánt, mint a nagy, csodálatra indító és világhírű kegyhelyeket. Ő azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáját a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (III/140) Ez a reményteljes győzelem azonban nem következhet be az egyéni és kollektív áldozatok és harcok nélkül!
     Az Üdvözítő az Egyházat bízta meg iránymutatással. Ennek ellenére, túlon-túl hiszékenyek vagyunk a még ki nem vizsgált üzenetek iránt, holott a megtévesztő szellem (a gonosz) kifinomult praktikákkal eteti be a figyelmetleneket!
cryspiritiz0.jpg     Sokan nem is veszik észre, hogy életükben mikor és mivel nyitottak szabad utat a gonosz léleknek. Az emberek egyre csak csodálkoznak – sőt Istent vádolják –, amiért környezetükben és családjukban elhatalmasodnak a problémák! Sajnos ez megtörténhet ezoterikus társaságba keveredéssel, jósnő igénybevételével, vagy egy-egy szépnek látszó hamis üzenet elfogadása, lelkes követése stb. által is!
     A bűn elhatalmasodása nem csupán szenvedést és ítéletet vált ki, de az emberi kéz munkáját is tönkreteszi. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik "lakóinak gonoszsága miatt" (Zsolt 106,34). Az Isten iránt hálátlan ember reménye pedig ,,elolvad, mint a téli dér, és elfolyik, mint a hasznavehetetlen víz” (Bölcs 16,29). Egyedül az Úr félelme, az istenhit adhat emberhez méltó életet: ,,Boldog, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. Élvezheted majd, amit kezed szerez, boldogságban és bőségben fogsz élni” (Zsolt 127,1-2). A Szentírás szerint még a természet is támogatja az istenfélő embert. "A teremtett világ ugyanis, amely neked, a Teremtőnek engedelmeskedik, a bűnösök fenyítésére fokozza erejét, de lecsillapszik, hogy jót tegyen azokkal, akik benned bíznak” (Bölcs 16,24).
     Az elhatalmasodott bűn sok embert a szekták, a keleti vallások vagy akár a sátánimádás felé sodor. Ez is azt jelzi, hogy a sátán végső célja nem evilági. Nem "csak" az emberiség földi életének megkeserítésére és tönkretételére tör. Ez csupán ,,mellékterméke'' munkájának. A sátán – mint mondtuk – népet akar maga köré gyűjteni a kárhozatba. A lelkekért folytatott harca könyörtelen, szívós, kompromisszum nélküli, s ezzel a törekvéssel szemben harccal védekezhetünk. ,,Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12), márpedig az Írás érvényét nem veszti (Jn 10,35).4f81a1da72d94_o.jpg

Szólj hozzá!

04.
február

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

hl_blasius_300.JPG     Szent Balázs III-IV. századi örmény orvos, vértanú püspök. Orvosként a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelki sebek kezelésére is. Keresztény testvérei a püspökválasztás alkalmával ezért egy szívvel lelkük pásztorává választották. Így lett a kis-ázsiai Szebaszté püspöke, aki a keresztényüldöztetések idején egy hegyi barlangba húzódott, ahol vadállatok őrizték, melyek kezes bárányként hajlottak szavára. Imádságos, csendes életet élt, tanította és gyógyította a hozzá érkezőket. Egy napon rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a torkából.
     A Nagy Konstantin féle keresztények iránti türelmi rendelet keleten még nem érvényesült és Konstantin császár társuralkodója, Licinius önkényesen túltette magát ezen és folytatta az üldözést. Még az elvonultságban élő Szent Balázs püspököt sem hagyta békén, akit az oroszlánokból, medvékből, farkasokból álló "testőrsége" sem menthette meg, mivel ő nem engedte harcolni őket. Börtönbe vetették, rabságát csodás gyógyulásokról szóló legendák övezik. Miután a súlyos kínzások hatására sem tagadta meg hitét, 316-ban lefejezték.
img_1_250.jpg     A hozzá kötődő gyógyulásokról szóló történetek és legendák miatt lett Szent Balázs az orvosoknak, a kikiáltók, énekesek és a fúvós muzsikusoknak (blasen = fújni) a védőszentje. A 14 segítő szent közé tartozik: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Eustachius, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon, Vitus.
     A nép már a VI. századtól különösen a torokbajok ellen védő szentként tiszteli, akkoriban a gyermekhalandóság okai közt élenjáró volt a torokgyík (diftéria) és így az anyák Szent Balázshoz fordultak. Balázs-napkor a templomba vitték a gyermeket, akinek a torkához a pap két keresztbe tett, vagy Y alakban hajlított és összekötött gyertyát tartott, miközben a Balázs-áldás szavait mondta. Ez volt a balázsolás, melyet az ünnepén és az azt követő vasárnap ad az Egyház, az előző nap, Gyertyaszentelő blessing_of_throats_ii_1.jpgBoldogasszony napján szentelt kétágú gyertyát tartva, e szavakkal:
     Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására mentsen és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. – Amen
     A Balázs-áldás egy szentelmény, melyet áldás formájában kaphatunk. Ennek során a Mindenható Isten oltalmát, segítségét kérjük, Szentjének közbenjárására. Az áldást végezheti püspök vagy pap.

Könyörgés Szent Balázs püspök közbenjárásáért:
     Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltalmazó segítségül adtad népednek, kérünk, közbenjárására engedd, hogy földi életünkhöz egészséget és békét, örök életünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled!
Krisztus Urunk különféle adományokkal segíti Egyházát, hogy a természetfölötti hit megnövekedjék bennünk. Ajándékai áradását kérjük közös imával:
1. Adj, Urunk új szenteket korunknak, akik közvetítik hozzánk irgalmas jóságodat.
2. Add meg, Urunk a gyógyulás ajándékát a testi betegségben sínylődőknek.
3. Add, hogy a lélek egészségét is károsodás és törés nélkül őrizzük.
4. Add meg a hősiesség ajándékát, hogy a szent vértanúk nyomát követhessük.
5. Add, Urunk, hogy a szentek és vértanúk között kapjunk helyet az ítélet napján.
Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. Kérünk, Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk ajándékozó jóságodat, és erősítsd testi-lelki egészségünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Felhasznált források:
http://szentlaszlo.dnyem.hu/?q=node/410
http://www.domsopron.hu/cikkek/szent-balazs-puspok-unnepe
http://www.katolikus.hu/szentek/szent23.html
http://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/szent-balazs-puspok-es-vertanuweb-saint-blaise-throat-zvonimir-atletic-shutterstock_530.jpg

Szólj hozzá!

Isten, minden lét alapja és célja!
litany66_280.jpg     Mint előző posztjaimban már említettem, Szent Pál is azt állítja, hogy bűneikkel "belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak" (Róm 1,21-22). Szent II. János Pál ehhez hozzáfűzi: "Az efféle oktalanság az életet fenyegető veszedelem. Az oktalan ugyanis azt képzeli, hogy sokat tud, valójában azonban képtelen tekintetét a szükséges dolgokra fordítani. (vö. Péld 1,7) Amikor pedig odáig jut, hogy kijelenti: »Nincs Isten« (Zsolt 14,1), világossá válik, mily semmitérő a tudása, s mily távol van a dolgok teljes igazságától, eredetétől és rendeltetésétől" (Fides et ratio, 18).
     Az ismert tudós, Fred Hoyle érvelése szerint az ateisták hite abban, hogy nincs Isten, és az első élő sejt – mely eleve atomok halmazából áll össze – véletlenül jött létre, ugyanolyan abszurd, mint hinni abban, hogy a roncstelepen keresztülsöprő tornádó egy felszállásra kész Boeing repülőgépet hozna létre.
     A Katolikus Egyház világosan tanítja, hogy "Istent, mindenek létalapját és célját, az emberi ész természetes világosságával a teremtett dolgokból biztosan meg lehet ismerni" (Dei verbum, 6). "Ha pedig az ember eszével képtelen eljutni a mindeneket teremtő Isten fölismerésére, ezt nem annyira az eszköz fogyatékos voltának kell tulajdonítani, hanem inkább az akadálynak, melyet szabad akarata és bűnei állítanak útjába" – magyarázza Szent II. János Pál (Fides et ratio, 19).
     A. Flew számára a teremtő Isten létezését bizonyító egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS megfejtése volt. Tudjuk, hogy a DNS óriási mennyiségű információt hordoz, genetikai kód formájában. Ebből logikusan következik, hogy léteznie kell egy Intelligenciának, mely ezt a kódrendszert (egy rendkívül bonyolult programot, mely magába foglalja az emberi test legkisebb részleteit is, mint a nem, szemszín, hajszín stb.) megalkotta és úgy intézte, hogy ez az információ oly módon irányítsa a természeti folyamatokat, hogy végül egy roppant bonyolult biológiai szervezet jöjjön létre.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a DNS-ben van intelligencia, s a benne lévő információ, ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, nem anyag, nem is energia.
     Amikor A. Flew professzor megismerte az igazságot az emberi DNS-ről, megértette, hogy az ateizmusnak nincs logikus megalapozottsága, és nem más, mint irracionális vakhit abban, hogy az élet és a harmonikus egységet alkotó és logikus törvényszerűségek alapján működő világegyetem véletlenül keletkezett. Flew "komikus igyekezetnek" nevezi azt, ahogy az ateista Richard Dawkins próbálja magyarázni az élet keletkezését és eredetét azt állítva, hogy az élet úgy jött létre, mint "szerencsés véletlen". (Szeressétek Egymást 20/2016 – részletek) (Folyt.)blaise_pascal.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpga_gyulolet_tuzet_megsem_oltjatok_300_1.jpg     Jézus szomorú figyelmeztetése: „Ha valahol tűz támad, hogy összefuttok segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon! A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja! De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok, eltakarjátok szemeiteket és engeditek tovább a lelkek elkárhozását!
Ismeritek ti választott lelkek határtalan türelmem és jóságom, de megismeritek szigoromat is, mely el fog hangzani felettetek: távozzatok Tőlem az örök tűzre! Mert kezetek nem gyűjtött Velem, csak szétszórt! Ó, ti szerencsétlen, nekem szentelt lelkek. Szálljatok magatokba és térjetek Hozzám, míg van idő! Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget, ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik!
Mihamarabb koptassátok le magatokról legalább ti, ezt a kétségbeejtő bűnt, melyről nem akartok tudomást szerezni! Jöjjetek Hozzám kik a jóravaló restséggel terheltek vagytok és én leveszem vállatokról, s megkönnyítlek benneteket!
Csak az Én Testem vétele segíthet ki benneteket a gonosz által gondosan eltorlaszolt sötétségből. Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való! A sátán működése /azonban/ csak addig tart, amíg Én engedem! Ne szakítsátok ki magatokat ölelő karjaimból. Térjetek Hozzám és áldozzátok fel magatokat az elvonultság és belső mártíromság szent oltárán, mert ezt a mártíromságot a sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc, ez a lelki küzdelem, mint Értem hozott áldozat bőséges gyümölcsöt hoz. Imádkozzatok és virrasszatok és jöjjetek össze ketten-hárman, s vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek, úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, aki figyel reátok! Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, mely a tiszta szeretettől izzik, perzseljétek fel a bűnt! Ne higgyétek, hogy ez lehetetlen! Csak bízzatok Bennem! Én veletek vagyok, a küzdelem oroszlán része az Enyém, azt én vállalom magamra! Fogjunk már össze ti lanyha lelkek! Bízzatok Bennem, s a hit és bizalom millióknak fog erőt adni a kitartáshoz.” (I/90)sacro-cuore-gesu_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgBúcsúzás az Úr Szentséges Anyjától
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Ekkor a Szent asszonyok takaróval takarták le a Szent testet, s az apostolok és a tanítványok a ház elülső részébe mentek. A tűzhely lángját betakarták, az összes házi eszközt félretették és letakarták. Az asszonyok együtt ültek, magukat beburkolva és lefátyolozva az elülső ház kamrájában, és hol térdelve, hol ülve énekelték a halottsiratót.
A férfiak azzal a szövetszalaggal fedték be a fejüket, amit a nyakukban viseltek és gyászistentiszteletet tartottak. Ketten térdeltek egymást váltva a Szent test fejénél és lábánál. Máté és András a Szent Szűz által készített keresztutat járták az utolsó állomásig, addig a barlangig, ami Krisztus sírjának állomása volt. Szerszámokat is vittek magukkal, hogy a sírhelyet még jobban kimélyítsék, mert itt fog a Szent Szűz teste nyugodni.
szuzanya_image02_530.jpgA sírbarlang nem volt olyan tágas, mint az Úr sírja, és alig volt olyan magas, hogy egy férfiember kiegyenesedve bemehetett volna. A talaj a bejáratnál lejtett, utána az ember szemben találta magát a test nyughelyével, ami olyan volt, mint egy keskeny oltár, és efölé boltozódott a sziklafal.
A két apostol dolgozott a síron és ajtót készített, amit bezárva helyeztek a sírhely elé. A sírban körülbelül a beburkolt holttest alakjának megfelelő mélyedés volt, a fejnél kissé megemelve. A barlang előtt botokkal körülkerített kis kert volt, mint Krisztus sírja előtt. Nem messze innen volt a Kálvária hegy állomása az egyik dombon. Kereszt nem állt rajta, hanem csak a kőbe volt belevésve. Ez úgy félórányi járásra esett Mária lakóházától.
Láttam, hogy az apostolok, akik a Szent testnél imádkozva őrködtek, négyszer váltották egymást. Asszonyok jöttek, hogy temetésre készítsék elő a testet, akik között emlékszem Veronika egyik lányára, János és Márk anyjára. Hoztak magukkal kendőket és fűszereket, hogy zsidó módon bebalzsamozzák. Mindegyik hozott kis edényeket is, friss növénnyel. A házat bezárták, foglalatosságuknál lámpák égtek, az apostolok pedig az előszobában karban imádkoztak.
Az asszonyok a Szent Szűz testét erősen bepólyázták bokától a mell tájáig a kendőkbe és kötelékekbe.
szuzanya_unnamed530_1.jpgEzután azt láttam, hogy Péter és János még nagy püspöki palástban az előszobából belép a Szent testhez. János kenőcsös edényt vitt. Péter a jobbjának ujját belemártotta, és imádság közben megkente a Szent Szűz homlokát, mellének közepét, kezét és lábát. Ez nem az a kenet volt, amit életében utoljára megkapott. A kenőccsel végighúzta az ujját a kezén és lábán, a homlokát és mellét pedig kereszttel jelölte meg. Azt hiszem, ez tiszteletadás volt a Szent testnek, amint az az Úr temetésénél is történt.
Amikor az apostolok eltávoztak, az asszonyok folytatták az előkészítést. A Szent test karjai alá, és körbe a test köré mirhacsomót tettek és a karok alatt bepólyázták, mint egy bábút. Átlátszó, felhajtott fejkendő volt az arcon, amely fehérnek s világítónak látszott, ahogyan a növénycsomók között nyugodott. Ekkor a Szent testet a koporsóba tették, ami oldalt állt és olyan volt, mint egy kis ágy.
Alacsony peremű deszkához hasonlított, könnyű, boltozatos fedele volt, s olyan, mint egy hosszúkás kosár. Fehér, vörös és égszínkék virágokból álló koszorút helyeztek a mellére, mint a szüzesség jelképét.
Most valamennyi Apostol, tanítvány és jelenlevő belépett, hogy még egyszer lássa a kedves, Szent arcot, mielőtt letakarták. Könnyekkel a szemükben, csendesen állták körül a Szent Szüzet, s búcsút véve megérintették az összekulcsolt kezét, majd eltávoztak". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)uspeniye_devy_marii530.jpg

Szólj hozzá!

Képkivágás22.JPG

 hamis latnokok.jpgA magánkinyilatkoztatások, az utóbbi csak-nem kétszáz évben egyre gyakrabban és egyre szélesebb körben gyakorolnak hatást a hívő emberekre és az evangelizációs munkára. Kétségtelen, hogy az Isten bármely korban megszólíthatja az embert. Az Egyház által elfogadott magánkinyilatkoztatások is ezt tanúsítják. Ezen események üzenetei pedig igen komoly evangelizációs jelentőséggel bírnak. Ezen pozitív jelenségekhez képest viszont korunkban nagyon elburjánzottak a „végidőkről”, az „idők végéről”, a „nagy figyelmeztetésről” sőt, a világvégéről (2012) szóló (nagy eséllyel hamis) jelenések és üzenetek. Ezek az internet segítségével vagy brosúrák, lelkinaplók tömege által árasztják el a világot. A téma már-már kezelhetetlenül felduzzadt irodalma azonban óvatosságra int. Sajnos igen sok azon kiadványok száma, amelyeknek tartalma hízelgő, de mégis rendkívül káros, mert a mondanivaló nem az Istentől származik, hanem színjátszás, megtévesztés vagy démoni erőkkel való praktika dokumentációja. Gyakorta a jövőbe mutató, végidős ,,kiliaszta” próféciák ezek, melyek keresettek a jólértesültségre vágyók számára, mert jól beleillik a szenzációhajhász felfogásba. „Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek”. (2Tim 4,3-4)     Az Egyháznak nem szabad engedni, hogy az Isten szent dolgai, az Egyház által kivizsgált és a pozitívan megítélt magánkinyilatkoztatások üzenetei a hamis dolgokkal keveredjenek. Mindenképpen szükség van világos útmutatásra, tájékoztatásra. Nem engedhetjük, hogy a búza közé vetett konkoly elnyomja a nemes vetés hajtásait. (Dr. Katona I. püspök ajánló sorainak felhasználásával, melyet Antalóczi JÜ könyvéhez írt.) A Biblia ugyanis arra tanít bennünket, hogy mindent vizsgáljunk meg. Ha ezt elmulasztjuk, akkor olyanná válhatunk, mint akikről Júdás apostol beszél: “széltől űzött, esőtlen fellegek” (Júd 12). Valljuk, hogyha valami az Istentől ered, akkor az kiállja a vizsgálódás próbáját.
     Álságos kérdés: hogy melyik a konkoly és melyik a búza (vagyis a hiteles jelenés) és ki hivatott ezt egyértelműen eldönteni? „Uram, kihez mennénk?” (Jn 6,68), mint a kétezer éves Egyházadhoz? Igaznak tehát azt tekinthetjük, amelyet az Egyházi Hatóság (az illetékes püspök) megvizsgált és az Evangélium tanításával ellentétesnek nem ítélt. Hozzá kell azonban fűznünk, hogy a magánkinyilatkoztatásokat, még ha egyházilag jóváhagyottak is, a kiválasztott (látnok) személyén kívül senkinek sem kötelező elhinnie, követnie! ‒ Jóllehet, evangelizációs szerepük mégsem hagyható teljesen figyelmen kívül (lásd a Szent Szűz segítő édesanyai szerepét)! Mert az idők jeleiként tapasztalható, hogy az Üdvözítő nem hagyott magunkra ebben a globális veszélyben sem.
Elküldte Anyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel is segítségünkre legyen, és győzelmes harcra, nagy Szép SzA Kép 4.jpgmegtisztulásra készítse elő a világot.
„Szűz Máriának az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie irgalmassággal, erővel és kegyelemmel.” (TMT 50/f.)
A nagy harcra és gyermekeinek erre való felkészítésére a Szent Szűz sereget igyekszik gyűjteni Szent Fia zászlaja alá, egészen új kegyelmi fegyverzettel felruházva őket (Szeretetláng), hogy minél kevesebb veszteséggel (vagy veszteség nélküli) győzelemre segítse gyermekeit! „Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni (…) ez Szívem Szeretetlángja! (I/37-38) Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja.” (I/39)

Szólj hozzá!

Erős hit kell az ateizmushoz
     A 19. század óta a darwinisták folyton ugyanazokat az állításokat ismételgetik, melyeket azonban a tudományos kutatás nem csak nem bizonyított, de újabb tudományos eredmények kifejezetten cáfolnak: azaz hogy az ember a természet vak erőinek a terméke, s hogy az emberi elme, a lélek és a szabad akarat csupán illúzió, mely az agyi neuronok elektromos kisüléseinek eredményeként jön létre. Sokan, akik már évtizedek óta ezt hallgatják, óhatatlanul hinni kezdenek abban, hogy ez valóban igaz.
owen_gingerich_harvard1_500.jpg     Ezzel ellentétben Owen Gingerich, a Harvard Egyetem professzora hangsúlyozza, hogy az emberi agy a legbonyolultabb fizikai szerv az egész világegyetemben. Százmilliárd neuron található benne, és mindegyikük több tízezer másik neuronnal van összeköttetésben. Az idegsejtek közötti összeköttetések száma egyetlen emberi agyban sokkal nagyobb, mint a Tejút csillagainak a száma.
     Vajon az emberi agyat alkotó atomok létrehozhattak-e véletlenszerűen egy ilyen bonyolult szerkezetet? Vajon igazuk van-e a darwinistáknak, akik azt állítják, hogy az emberi tudat megszűnik abban a pillanatban, amelyben az agy fizikai működése véget ér?
     A materialisták zsákutcába jutottak, mert nincs semmilyen hiteles hipotézisük, mely megmagyarázná az ember lelki élményeit és az emberi elme működését.
     Az ateisták szerint nem létezik klasszikus értelemben vett emberi elme. Szerintük a pszichikai jelenségeket és a gondolatokat a fizikai agy hozza létre. Az orvosi-élettani Nobel-díjas (1963) John Eccles (1903-1997) neurológus, az egyik legnagyobb szaktekintély az emberi agy kutatásának terén, azt állítja, hogy az anyag nem képes pszichikai jelenségeket létrehozni és a fizikai energia nem változhat át pszichikai energiává. Pszichikai jelenségeket egyedül egy szellemi valóság képes létrehozni.
     Az elme nem egyenlő az aggyal! Az ember először elméjében eldönti, hogy mit akar csinálni, és az agy elektromos rendszere csak ezután valósítja meg ezt a döntést. Például két lehetőségem van, hogyan reagáljak egy sérelemre: bosszúval vagy megbocsátással. Rajtam áll, hogy a megbocsátást választom-e, a jó győzelmét a rossz fölött. A döntést, amelyet elmémben meghoztam, az agy elektromos rendszere valósítja meg. Tehát a szellemi elme felhasználja az fizikai agyat arra, hogy döntéseit megvalósítsa.
eccles_1.jpg     John Eccles határozottan elutasítja azt a materialista elgondolást, hogy az agy egy rendkívül bonyolult számítógép, melyben az agykéreg hozza létre az összes gondolatot és érzést. Ezt az elméletet "szegényesnek" és "üresnek" tartja, mert homályos és általános állításokat tesz és nem képes megmagyarázni az emberi én egyediségének csodáját és titkát, sem annak alkotóképességét és képzelőerejét (How the Self Controls Its Brain, 33.,176. o.). Az emberi agy sokéves kutatása során Eccles arra a következtetésre jutott, hogy mindannyiunknak van személyes énje, vagyis nem a fizikai agy által cselekvő, nem anyagi természetű elméje. Tehát a fizikai világ mellett az emberben létezik szellemi világ is, melyet az elme képvisel, s e két valóság kölcsönösen hat egymásra. "Mivel a materialista szemlélet – írja Eccles – nem képes megmagyarázni a szemmel látható egyediségünket, el kell ismernem, hogy az Én – vagyis a Lélek –, természetfölötti, szellemi teremtés.  Teológiai fogalmakkal kifejezve: minden egyes lélek Isten új teremtménye egy emberi magzatba oltva" (Evolution of the Brain: Creation of the Self, 237. o.). Eccles professzor számára egyértelművé vált, hogy az emberi elme, a személyes én úgy létezik, mint emberi létünk szellemi dimenziója; megértette, hogy ez a halhatatlan lélek. Tehát a tudományos ismeretek arra vezetnek minket, hogy elvessük az emberi elme és az ember szellemi dimenziójának tisztán materialista értelmezését. (John Eccles gondolatait "A lélek halhatatlanságáról" lásd még a 2016. júl. 20-28. közti posztokban!) (Folyt.) (Forrás az első részben!)william_herschel.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg     A Szűzanya, másutt így folytatja: „Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani, óriási erővel robban felétek, hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek! Nagy felelősséggel tartoztok ezért!00013_maria_szive_szeretetlangja_300.jpg
     Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Ne napoljátok el Ügyemet. A sátán sem nézi tétlenül, rettentő nagy erőfeszítéseket tesz, mert érzi már Szeretetlángom kigyúlásának rá végzetes hatását. Ez iszonyatos dühre ragadtatja őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk!

     Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom kegyelmi fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. (vö. II/18) Szeretetlángom szelíd fényénél a legmegátalkodottabb bűnös is megtér. (II/119) Minél több lesz az áldozatos és imában virrasztó lélek, annál nagyobb lesz Szeretetlángom ereje ‒ kegyelmi hatása ‒ a földön. Tehát sorakozzatok fel egymás mellé, mert az áldozat és ima erejében megtörik a pokoli gyűlölettől izzó láng. A gonoszok mindinkább vissza fognak szorulni, gyűlölettüzük kialszik és Szeretetlángom fénye fogja betölteni a föld minden részét". (III/204)forr_a_gyulolet_kratere2_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szent Szűz lelke fényes úton ment be a Mennyei Jeruzsálembe
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     Az apostolok most a Szent edényekkel ünnepi rendben ismét visszamentek az előszobában levő oltárhoz, ahol befejezték a Szentmise záró cselekményeit.
szuzanyadormi_martinez280.jpgKésőbb azt láttam, hogy az apostolok s a tanítványok megint imádkozva állják körül a Szent Szűz ágyát. Mária arca olyan virágzó és mosolygó volt, mint fiatalságában. A szemét Szent örömben az égre nyitotta és elszenderült.
Ekkor csodálatosan megható képet láttam. Mária cellája fölül eltűnt a mennyezet, a lámpa szabadon függött a levegőben, mintegy a nyílt égen át betekintettem a Mennyei Jeruzsálembe. Két ragyogó kiterjedés, mint fényes felhő szállt alá, amelyből sok angyal arc jelent meg. E felhők között fényút ömlött le Máriához, akitől egy fénylő hegyen át egészen a Mennyei Jeruzsálemig elláttam.
Ő végtelen vággyal tárta ki a karját és láttam, hogy a teste teljes leplezetlenségében oly magasan lebegett az ágya fölött, hogy el lehetett látni alatta.
szuzanya_2_530.jpgMajd azt láttam, hogy a lelke, mint valami kis végtelenül tiszta fényalak, felfelé nyújtott karral megy ki a testéből és lebeg fölfelé azon a fényúton, ami ragyogó hegyként emelkedett az ég felé.
A felhőkben levő két angyali kar a lelke alatt egyesült, s elválasztotta azt a Szent testtől, amely az elválás pillanatában karját a melle fölött keresztbe téve ismét az ágyra hanyatlott.
szuzanya_assunzione_e_incoronazione_di_maria_santissimakek530.jpgPillantásommal a lelkét követve azt láttam, hogy a fényes úton bemegy a Mennyei Jeruzsálembe egészen a Szentháromság trónjáig. Láttam, hogy sok lélek örömteli tisztelettel vonul elé. Közöttük felismertem sok patriarchát és Joachimot, Annát, Józsefet, Erzsébetet, Zakariást és Keresztelő Jánost. Ő pedig mindnyájukon át Isten és az ő Fia trónjához lebegett, aki Szent Sebeinek ragyogó fényével Mária egész megjelenésének világosságát még túlsugározva isteni szeretettel fogadta őt, s valami jogarhoz hasonlót nyújtott át neki, és körben lefelé mutatott a Föld fölött, mintha hatalmat adna át neki fölötte.
Így láttam, hogy bevonul a mennyei dicsőségbe, de az egész földi képet körülötte elfelejtettem. – Kellett, hogy mindezt néhány apostol is lássa, például Péter és János, mert ők az arcukat felfelé irányították. A többiek térdeltek, többnyire egészen a földig hajolva. Minden tele volt fénnyel és ragyogással. Olyan volt ez, mint Krisztus Mennybemenetelekor. Láttam ‒ ami nagyon megörvendeztetett ‒, hogy amikor Szűz Mária lelke bement a mennybe, a megváltott lelkek nagy száma követte a tisztítótűzből.
Amikor újra lenéztem a földre, láttam, hogy a Szent Szűz teste ragyogó, virágzó arccal, zárt szemmel és a mellén keresztbe fűzött karral nyugszik az ágyon.
Az apostolok, a tanítványok és az asszonyok körben térdeltek és imádkoztak.
Míg mindezt láttam, kint a természetben kedves hangok hallatszottak és olyan mozgolódás volt, mint amit karácsony éjjelén figyeltem meg.
Felismertem, hogy a halála órája a nóna után volt (a zsolozsma délután három órai része), amikor az Úr is meghalt.
Krisztus mennybemenetele után tizennégy évet és két hónapot élt. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanya_unnamed530.jpg

Szólj hozzá!

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe gyertya2.giftartalma szerint ötszörös ünnep1)
 Az ünnepnek, Gyertyaszentelő Boldogasszony a neve azért, mert ezen a napon gyertyát szentelnek és gyertyás körmenetet tartanak, melyen a hívek a szentmisén szentelt, égő gyertyákkal vesznek részt.

 

apresenta_o_2.jpg2) Mária megtisztulása a neve azért, mert Mária az Isteni gyermek születése után 40. napon, a Mózes törvény szerinti módon bemutatta a tisztulási áldozatot a templomban. Ez azonban Máriának egy olyan törvény iránt tanúsított alázatos engedelmességét dicsőíti, amely bár mindenkire érvényes volt, de Őreá nem.

3) Jézus bemutatása a templomban a neve azért, mert ezen a napon mutatták be Jézust, mint elsőszülöttet a templomban, és szentelték szülei Istennek. Ez az égi Atyjának való szentelés, a Világ Világosságának (a megszentelt gyertyának) ünnepi szertartásában jut kifejezésre. A jelenlévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény: a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is. Így a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. A Kiskunfélegyháziak a szentelt gyertyát „máriagyertyának" nevezik. Főképpen vihar idején gyújtották meg s imádkoztak mellette.

4) Az ünnepnek a keleti liturgiában Hypapanie a neve, azaz: találkozás (Occursus Domini), mert ezen a napon találkozott Isten Fia először papságával. Ezt az ünnepet Jeruzsálemben valószínűleg már a IV. században az Úr ünnepének tartották, és csakhamar nyugaton is elterjedt. Az örmények „az Úr érkezése a templomba” néven nevezték.

5) Mária Szíve Szeretetlángjának az ünnepe. Idézet a Szeretetláng Lelki Naplóból: "Igyekezzetek!!! Közel az idő, mikor Szeretetlángom ki fog gyúlni, és abban a pillanatban is vakká lesz a sátán, melyet éreztetni fogok veletek, hogy bizalmatokat fokozzam. S ez nagy erőt ad nektek. Ezt az erőt mindenki fogja érezni, akihez csak eljut, mert nemcsak a Nekem ajánlott országban, hanem az egész földkerekségen ki fog gyúlni, és az egész világon el fog terjedni, még a legmegközelíthetetlenebb helyeken is, mert a sátán előtt sincs megközelíthetetlenség. Merítsetek erőt és bizalmat. Én eddig még soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül, szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok. Nem kívánok külön ünnepet!” (I/85) (Ha valakinek fenntartásai lennének e magánkinyilatkoztatással kapcsolatban, miszerint "hogyan kerül ez ide?" – a Szent Szűz fenti kérését alátámasztja azon kijelentése, hogy "Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus"! (I/107; IV/12Létezhet-e Mária-tisztelő, aki ezt az egyértelmű kijelentést az Istenanyával kapcsolatban elvitatná – amiként azt sem –, hogy ezáltal a "Szeretetláng" valóban a Gyertyaszentelő ünnephez sorolható!)

00012_-_maria_szive_szeretetlangja.jpg


Szólj hozzá!

Becsületesség nélküli tudomány
     Sajnos, sok darwinista elveszítette a becsületét. Ez abban nyilvánul meg hogy ellenségesen állnak hozzá minden olyan tudományos kutatáshoz, mely kétségbe vonja az ateista ideológia dogmáit. A tudományos tények ellenére az ilyen kutatások eredményeit mindenféleképp megpróbálják tudománytalannak kikiáltani és a tudományos életből kiszorítani. Már előre elutasítanak minden olyan tényt, mely ateista hitüket kétségbe vonhatná. Ignorálnak minden olyan adatot, mely egy szellemi, természetfölötti világ létezésére utalhatna.
     A darwinisták csak a világ materialista szemléletét ismerik el tudományosnak, míg azokat a tudományos adatokat, melyek william-dembski-1-740x416.jpgrávilágítanak arra, hogy a világmindenségben egy céltudatos, intelligens terv valósul meg, a tudományt fenyegető veszélyként értelmezik. Szerintük a tudománynak az ateista ideológiát kell alátámasztania, s ha nem támasztja alá, akkor nem tudomány, nos ilyen ördögi kör az okfejtésük. Az ismert matematikus, William Dembski azt állítja, hogy "a materialista ideológia olyannyira deformálta az élet és a világegyetem eredetére vonatkozó kutatásokat, hogy e kutatási területek önmagukban is deformáltak. A probléma nemcsak abban rejlik, hogy egyesek a tudományt törvénytelen módon a materialista világnézet propagálására használják fel, hanem abban is, hogy ez a világnézet szándékosan kétségbe vonja több tudományos kutatás eredményeit, helytelen és nem igazolt következtetéseket vonva le a biológiai élet és az egész világegyetem kezdetéről. Annál is inkább, mert az 'intelligens tervezés' (Intelligent Design) elmélete, egy ígéretes tudományos alternatíva lehet az élőlények és a világegyetem evolúcióját valló materialista elméletekkel szemben. Olyan alternatíva ez, mely egyre nagyobb elméleti és kísérleti bizonyítást nyer". (Mario Beauregard - Denyse O'Leary: The Spiritual Brain)
     Az ateisták minduntalan azt kívánják bizonyítani, hogy az ember valójában állat. A történelem során megnyilvánuló hatalmi túlkapásaik kétségkívül ezt látszanak igazolni! (Begyik T.: Útravaló húzó 497) (Folyt.) (Forrás az első részben!)pierre_lecompte.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpgA Szeretetláng üzenete hatodik részkondor_konyv_300.jpg


     Kedves Hallgatóim! Az Istenanya az emberiség Reménycsillaga! Az Ő üdvtörténeti szerepét és anyai aggodalmát indokolni látszanak a Szentírás egyes helyei, mely szerint az utolsó időkben a sátán igyekszik minden erejét bevetni az Isten ellen (2Tessz 2,3-4; 1Tim 4,1) és teljes hatalmával fog pusztítani a lelkekben. Ezt látszik igazolni, hogy napjainkban szinte társadalmi elvárás szintjére emelődik a Tízparancsolat valamennyi pontjának megszegése, az istentagadástól a természetellenes viselkedésig és a nyilvánvaló hazudozásig, minden! Az Üdvözítő azonban nem hagyott magunkra ebben a "lélekveszélyes" időkben sem! (Kép: P. Kondor Lajos atya könyve)
Elküldte Édesanyját, hogy a bűn eme pusztításával szemben, eddig soha nem látott módon − Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kegyelmi hatásával segítse gyermekeit és győzelmes harcra mozgósítsa, nagy megtisztulásra készítse elő az emberiséget! A veszély és a feladat kétségkívül világméretű és történelmi léptékű! Az Egyház Anyjának bolygónkat átfogó munkája napról-napra erősödik és egyre világosabban rajzolódnak ki az akadályok, de ugyanakkor a megvalósulás kontúrjai is. Erzsébet asszony naplójában, így jegyezte le a Szűzanya szavait:
„Szeretetlángom már kezd gyújtani. Tudod kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. /.../ De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-fel villanó, eget s földet bevilágító fényességét... Amint már mondtam, Szeretetlángom szállást keres Heródes üldöztetése elől. Tudod kik az üldözők? A gyávák és a restek, akik féltik kényelmüket! Az óvatosság és az okoskodás jelmezébe öltözve, Szeretetlángom kioltására törnek úgy, mint Heródes a gyermek Jézus ártatlan testére! Ám, ahogy a Mennyei Atya gondot viselt Rá, úgy fog most is gondot viselni Szeretetlángomra!
A Szent Szűz szavai úgy hatottak lelkemre mint még soha! ‒ írja Erzsébet asszony, majd folytatja ‒, Ahogy szavait befejezte éreznem engedte, hogy Ő a világ hatalmas Királynője, aki előtt térdre fog hullani a világon minden teremtmény.” (vö. II/101)salus_infirmorum_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szent Szűz utolsó, földi Szentáldozása
szuzanya_dormition-_280.jpg(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:) "Amint Péter befejezte a Szent Áldozatot, magához vette az Úr Testét, majd odanyújtotta a jelen levő apostoloknak és tanítványoknak is.
A Szent Szűz nem látott az oltárra, de a Szent cselekmény folyamán mély áhítattal ült egyenesen az ágyán. És ekkor hozta a Szent Szűznek a Szent Útravalót és az Utolsó Kenetet.
Valamennyi apostol kísérte őt ünnepi rendben. Tádé ment elöl tömjéntartóval füstölve, Péter vitte a Legszentebbet a melle előtt kereszt alakú tartóban, amiről korábban beszéltem; őt János követte, tányérkát vitt, melyen a kehely állt a Szent Vérrel és néhány szelence. A kehely kicsi volt, fehér és vastag anyagból. Oly rövid volt a szára, hogy csak néhány ujjal lehetett megfogni, kis fedele volt, s egyébként az alakja olyan volt, mint az utolsó vacsorai kehelyé.
A Szent Szűz ágya mellett az imasarokban a kereszt előtt az apostolok kis oltárt állítottak. A szolgáló asztalt hozott oda, amit ők vörös és fehér terítővel betakartak. Fények égtek rajta, azt hiszem, hogy gyertyák és szuzanya_29fe_280.jpglámpák.

A Szent Szűz csöndben és sápadtan feküdt a hátán. Meredt tekintettel nézett fölfelé, senkivel sem beszélt és olyan volt, mint aki folyton elragadtatásban van. Ragyogott a vágytól, és én is éreztem ezt a vágyat, amely őt felfelé húzta. Ó, az én szívem is fel akart jutni az övével Istenhez!

Péter közeledett hozzá, s az utolsó kenetet körülbelül ugyanazon a módon adta neki, mint ez manapság is történik. Abból a szelencéből, amit János tartott, megkente őt a Szent szuzanyacommunion_large280.jpgolajjal az arcán, a kezén, a lábán és az oldalán, ahol a
ruházatán nyílás volt, úgyhogy a legkevésbé sem volt lemeztelenítve. Közben az apostolok karban imádkoztak.

Péter aztán az Oltáriszentséget nyújtotta neki. Mária fölegyenesedett anélkül, hogy támaszkodott volna, aztán újra visszahanyatlott. Az apostolok egy ideig imádkoztak, majd valamivel kevésbé fölegyenesedve magához vette a kelyhet Jánostól.
Láttam, hogy az Oltáriszentség vételénél ragyogás költözik Máriába, s ezután mintegy elragadtatva lehanyatlott és többé nem beszélt". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanyaplaschanica_530.jpg

Szólj hozzá!

01.
február

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

napi_gondolat_307_530.jpg

Szólj hozzá!

A világnézetre és az élet fontos döntéseire gyakorolt hatások
darwin_dynamic_lead_slide300.jpg     Az élet eredetére vonatkozó kérdésre adott válasz befolyásolja az ember világnézetét és életének fontos döntéseit. Az ateisták hite, hogy Isten nem létezik, gyakran a darwinizmus metafizikai feltételezéseiből indul ki; eszerint az élet teljesen véletlenül keletkezett az evolúció céltalan folyamata során, az emberi tudat pedig állítólag csak az agy szüleménye, s a halál pillanatában megszűnik létezni. Ezért csak a teljesen kifejlett pszichikummal és tudattal rendelkező egyének tekinthetők teljes értékű embereknek. Tehát a meg nem született gyermekek, az újszülöttek, az időskori demenciában szenvedő és a kómában lévő emberek nem tartoznak közéjük. Az ilyen világnézet elutasítja az objektív erkölcsiséget, és ideológiai kiindulópontként szolgál az abortuszt, az eutanáziát, a mesterséges megtermékenyítést, az eugenikát és a genetikai manipulációkat lehetővé tevő törvényeknek.
     Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a darwinizmus fontos része volt a kommunizmus és a nemzetiszocializmus gonosz ideológiáinak. Nemcsak a sarló és kalapács jelképe alatt élő ateisták vallották a darwinizmus elméletét, hanem a nemzetiszocialisták is, élükön Hitlerrel!
     Az USA-ban és más országokban tanuló számos diák, aki a darwinizmusról szóló előadások után a darwinista evolúciót tudományos tényként fogadta el, arra a következtetésre jutott, hogy az életüknek nincs semmi értelme, mivel maga az élet véletlenszerű és céltalan. Nem meglepő, hogy miután Istent így elutasították, sokan közülük depresszióba estek, sőt, öngyilkosságot követtek el. Az USA-ban bizonyítottan vannak ilyen öngyilkossági esetek. Nagy visszhangot keltett a 22 éves diák, Jesse Kilgore esete, aki miután elolvasta a buzgó ateista és darwinista Richard Dawkins 'Isteni téveszme' c. könyvét, elveszítette az Istenbe vetett hitét és az élete értelmét, s ez végül az öngyilkossághoz vezette őt.
     Amikor édesapja megnézte az Expelled: No Intelligence Allowed című filmet (megtekinthető az interneten), mely leleplezi a darwinista lobbi tudományos csalásait és manipulációit, azt mondta, hogy ha a fia tudta volna, hogy az ateizmus egy irracionális hiedelemből és nem a tudományos ismeretekből indul ki, akkor biztosan nem ölte volna meg magát.
     Azoknak, akik az igazságot keresik, ajánlom Michael Denton - Evolution:
A Theory in Crisis ("Evolúció: válságban egy elmélet") című könyvét, valamint a magyarul is megjelent Az élet eredetének rejtélye (The Mystery of Life's Origin) című könyvet Charles Thaxtontól, Walter Bradleytől és Roger Olsontól. (Folyt.) (Forrás az első részben!)darwinler11_530.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg     Kedves Hallgatóim! Hallgassák meg Erdő Péter bíboros-prímásunk 2009. június 6-i, a X. Országos Szeretetláng Találkozón elhangzott szentbeszédének záró mondatait:
dr_erdo_peter_biboros-ersek_2.jpg"Ma, amikor ebben a szentmisében imádkozunk, könyörögjünk a családokért, az édesanyákért és egész népünkért. 'A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk'. Ezt ragyogtassuk szüntelenül a lelkek felé. Tartsuk ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. Egész életünk „minden erejével és áldozataival” óhajtsuk szünetlenül Krisztus országának eljövetelét, hogy a Szűz Anya Szeretetlángja másokban is felgyulladjon és terjedjen a „szeretet szikrái által”. Ezt adja meg mindnyájunknak a Mindenható Isten. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk, és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen". ‒ Fejezte be beszédét Magyarország bíboros Prímása!

Kedves Hallgatóim! A következő előadásomban
folytatom a Szeretetláng üzenetének ismertetését!

Köszönöm figyelmüket!attuzesedve_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugarac_1554.jpg

Szólj hozzá!

31.
január

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

Az ateista kutató, akit megtérítettek a saját kutatásai
antonyflewsignature.jpg     2004 decemberében az Associated Press hírügynökség  egy megdöbbentő hírt közölt. A világ egyik legismertebb ateistája, Antony Flew filozófiaprofesszor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka után megvallotta, hogy hisz Isten létezésében. Hangsúlyozta, hogy istenhite sokéves keresés eredménye, mely során a biológia, a kémia és a fizika terén végzett tudományos kutatásból indult ki. Rámutatott a DNS-kód felfedezésére: ez hihetetlen mennyiségű információt foglal magába, és egyúttal úgy működik, mint a legzseniálisabb program. Elismerte, hogy mindez a Teremtő Isten tökéletes intelligenciájának létezésére utal. Tehát Antony Flew számára a Teremtő Isten létét bizonyító egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS felfedezése volt. Tudjuk, hogy a DNS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, mely genetikai kód formájában van leírva. Ebből logikusan következik, hogy léteznie kell egy Intelligenciának, aki ezt az információt tartalmazó kódot létrehozta (ez egy rendkívül bonyolult program, mely az emberi test legkisebb részleteit is meghatározza, pl. a nemet, a szem- és hajszínt stb.) és úgy rendezte, hogy ebből az információból a természeti folyamatok irányítása révén egy rendkívül bonyolult biológiai szervezet jöjjön létre. Meg kell jegyeznünk, hogy a DNS-molekulában lévő információ nem azonos magával a DNS-sel. A DNS-molekula csak hordozója az információnak. Ezt az információt egy összetett programhoz vagy egy rögzített gondolathoz hasonlíthatnánk, s ez egy intelligens személy létezésére utal. A DNS elemei, melyeket nukleotidoknak hívnak, egy logikus egységet alkotnak, oly módon kapcsolódva egymáshoz, mint egy írott szövegben a behe_2.jpgbetűk és a szavak. Ez azt jelenti, hogy a DNS-ben van intelligencia. Mint ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, az információ, melyet tartalmaz, nem anyag és nem is energia.
     Amikor Antony Flew professzor megismerte az igazságot az emberi DNS-ről, megértette, hogy az ateizmusnak nincs semmilyen logikus megalapozottsága. Nem más, mint irracionális, vak hit az élet és a harmonikus egységet alkotó, logikus törvényszerűségek szerint működő világegyetem véletlenszerű keletkezésében. Azt, ahogy az ateista Richard Dawkins próbálja magyarázni az élet eredetét és keletkezését, Flew "nevetséges igyekezetnek" nevezi. Dawkins azt állítja, hogy az élet úgy jött létre, mint "szerencsés véletlen". Valóban erős hit kell az ateizmushoz.
     Ezenkívül felmerül az a kérdés is, hogy összeegyeztethető-e az Istenbe vetett hit Darwin evolúciós elméletévei, mely azt állítja, hogy az élet a fajok sokféleségével egy céltalan folyamat eredményeként jött létre. Irányíthat-e Isten egy céltalan folyamatot? (Folyt.) (Forrás az első részben!)darwvincollection-of-25-inspiring-quotes-from-charles-darwin530.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpgA hétköznapi szentmise hallgatás
350c_530_c.jpgA Szűzanya szavai: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok. A világtalan sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni. A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását”. (II/33)

Ígéret az egyházközségeknek
A Szűzanya szavai: „Leánykám, kegyelmekkel teljes Szeretetlángom hatását rád árasztom először és veled együtt minden lélekre. Aki engesztelő szentségimádást vagy szentséglátogatást végez, annak időtartama alatt az egyházközségben a sátán hatalmát veszti, és mint világtalan, megszűnik a lelkek felett uralkodni”. (II/22)

Virrasztás a haldoklókért
A Szűzanya szavai: „Az én kérésem, hogy az éjszakai szent virrasztást, mely által a haldoklók lelkét akarom megmenteni, úgy szervezzék meg, hogy minden egyházközségben egyetlen perc se maradjon virrasztó imádság nélkül. Ez az eszköz, melyet kezetekbe adok, ezáltal mentitek meg a haldoklók lelkét az örök kárhozattól.
A Szent Fiam érdemeivel egyesített virrasztó imádság és az én Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán. (III/236) Virrasztásotok ideje alatt az egész világ haldoklóira kiterjesztem a nagy kegyelmet.(I/110) Ha Szeretetlángom kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra, a sátán megvakul, és a ti virrasztó imátok segítsége által megszűnik a haldoklók kegyetlen küzdelme a sátánnal". (II/118)

A betegség elfogadása és felajánlása
Jézus szavai: „A betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám. Egyetlen kérésükkel a lelkek tömeges megmentését eszközölhetik ki. Ha a betegek szenvedéseiket felajánlják, ez a sátánt megvakítja, és ezáltal a lelkek az üdvösség útjára lépnek”. (II/102)

A mindennapi munkánk felajánlása
A Szűzanya szavai: „Napközben is ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza.
Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy mind jobban és mind nagyobb területre terjedjen ki a sátán megvakulása. A sok kegyelmet, melyet nektek nyújtok, mind jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni!” (II/36)

A bizalommal teli kérés meghallgatása
Jézus szavai: „Kérjetek csak sokszor és sokat! Ahányszor és amennyit kértek, annyiszor és annyit kaptok. Sőt, ha látom bizalmatokat, kéréseiteket megduplázva teljesítem. Engem nem lehet felülmúlni nagylelkűségben. Ha látom bizalmatokat, akkor máris leköteleztetek, és ez azt jelenti, kifoszthattok, ahogy csak akartok, Én nem zárkózom el. Szívem szeretetével elétek állok: itt vagyok, hogy boldogítsalak benneteket” (II/110), hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!kerjetek_001_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szent Szűz a halotti ágyon
(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)    "A Szent Szűz ágya előtt egy kis alacsony, háromszögletű zsámolyka állt, olyan, mint amelyen a jászolbarlangban a királyok ajándékait fogadta. Kis csészécske állt rajta barna, áttetsző kanálkával.
szuzanya_assumption-_330.jpgA Szent Szűz csendesen és halálközeli állapotban nyugodott a cellájában. Egészen, még a karja is be volt burkolva a fehér hálólepelbe. A fátyol a fején keresztráncokban volt a homlokra hajtva; férfiakkal beszélve lehúzta azt az arcára. Még a keze is csak akkor volt fedetlen, amikor egyedül volt. Az utóbbi időben sohasem láttam, hogy magához vett volna valamit, legföljebb időnként egy-egy kanálka folyadékot, amit a szolgáló préselt neki az ágya mellett levő kis csészébe egy sárga bogyójú, szőlő-szerű gyümölcsből.
Estefelé, amikor a Szent Szűz tudta, hogy közeledik a vég, Jézus akarata szerint meg akarta áldani a jelen levő apostolokat, tanítványokat és asszonyokat, és el akart búcsúzni tőlük. A hálócellája minden oldal felé nyitott volt, csillogó fehéren ült, mintegy átvilágítva, fölegyenesedve az ágyán. – A Szent Szűz imádkozott és mindegyiküket megáldotta, miközben megérintette a homlokukat. Aztán még beszélt hozzájuk, s általában úgy tett, ahogyan Jézus megparancsolta neki Betániában.

Amikor Péter ment oda hozzá, azt láttam, hogy írástekercs volt a Szűzanya kezében. Jánosnak megmondta, hogy mit tegyenek a testével, és hogyan ossza szét a ruháit a szolgálójának s annak a másik környékbeli szegény szűznek, aki néha eljött, hogy szolgáljon neki. - A Szent Szűz ezután a felé a kamra felé mutatott, ami a hálócellájával szemközt volt, s láttam, hogy a szolgálója odament, a kamrát kinyitotta és újra bezárta. Ekkor láttam a Szent Szűz összes ruhadarabját, ezekről később fogok beszélni. Az apostolok után a jelen levő tanítványok közeledtek a Szent Szűz ágyához és ők is hasonlóképpen fogadták az áldást.

szuzanyadormi_koimhch_l330.jpgA férfiak ezután ismét a ház elülső helyiségébe mentek, és a Szentmisére készültek, miközben valamennyi jelen levő asszony a Szent Szűz ágyához közeledett, letérdelt, s fogadta az áldását. Láttam, hogy egyiküket, aki egészen Mária fölé hajolt, átölelte.
Eközben fölszerelték az oltárt, s az apostolok felöltözködtek az istentisztelethez. Hosszú, fehér ruhát vettek föl és a széles, betűs öveiket csatolták a derekukra. Öten közülük, akiket az ünnepi áldozati cselekménynél láttam, pompás papi ruhájukat öltötték föl. Ebben láttam Pétert is, aki a Szent Cselekményt tartotta". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanyadorm_theo_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugarac_1546.jpg

Szólj hozzá!

Szalézi Szent Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító grófi család sarja. Mint pap, majd mint genfi püspök sokat fáradozott az eretnekek megtérítésén. Szentsége és buzgalma kiváló volt. «Filotea»-ja ma is a legelterjedtebb könyvek egyike. XI. Pius pápa a katolikus írók pártfogójává tette meg. Meghalt 1622-ben Lyonban. (A Szunyogh Xavér Misszáléból)de-sales3_530.jpg

Szólj hozzá!

Művei szemlélésekor nem ismerték fel a Művészt
     Az ateizmus sok embernél bizonyára az igazság őszinte keresésének átmeneti szakasza, tartós meggyőződés esetén azonban nemcsak az elégtelen tudás megnyilvánulása lehet, hanem mindenekelőtt az erkölcsi normák ismétlődő megszegésének, a gőgnek és a gonosz lélek hatásának a következménye. A gonosz lélek mint "a hazugság atyja" (Jn 8,44) mindenféle módon igyekszik az emberi elmében elhomályosítani az Istennel és az emberrel kapcsolatos igazságot.
     Az ateisták abban hisznek, hogy csak az anyagi világ és az érzékelhető valóság létezik. Az ateizmus: hit abban, hogy Isten nem létezik, miközben ez a hit nemegyszer a darwinizmus metafizikai feltevéseiből indul ki. (Tehát egy hipotézis, a másik feltevéseinek az alapja!) A darwinizmus szerint az élet véletlenszerűen keletkezett, a céltalan evolúció folyamata során. A darwinisták úgy hiszik, hogy az összetett szervek – mint az agy, a szem, a szárnyak stb. – a természetes kiválasztódás során jöttek létre, véletlen mutációkkal, melyek egymás után következnek, és csak a vak természeti erő irányítja őket.
neurohiruga_evrope2_300.JPG     A tudományos kutatás azonban azt bizonyítja, hogy az élet molekuláris szerkezete sokkal bonyolultabb, mint mindaz, amit az ember a mai napig kitalált és megalkotott. Nem feledkezhetünk meg az információról sem, melyet csak valamiféle intelligencia hozhatott létre: még a legegyszerűbb sejt is annyi információt rejt magában, amennyit egy százoldalas könyv ötezer példányában találhatunk.
     Természetesen felmerül a kérdés, hogy vajon ezeket a bonyolult információs-biológiai rendszereket egy abszolút, mindentudó Intelligencia alkotta-e meg, vagy pedig a vak, véletlenszerű és céltalan természeti folyamatok eredményei. Létrejöhetett-e a komplex, pontos és célszerű makrokozmosz és mikrokozmosz a természeti erők véletlen hatásainak következményeként?
     Ha valaki azt mondaná, hogy a számítógép egy vak természeti erő által irányított véletlen folyamat termékeként jött létre, elmebetegnek tartanánk. Így hát nem lepnek meg minket a Szentírás kemény kijelentései az ateistákról: "Mert természettől balgák voltak mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességekből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt. (...) Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket" (Bölcs 13,1-5). "Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük" (Róm 1,19-20). Kiknek? Azoknak, "akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal" (Róm 1,18). (folyt.) (Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet. Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország)darwin_xianmacro2_530.JPG

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpgA továbbiakban, néhány gyakorlati felvetést szeretnék megválaszolni, témakérdések szerint:

1019r_300.jpgAz Üdvözlégy Mária imádkozása
     A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!" (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.
A halottak hónapjában pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. (II/15-16)
     Megjegyzés: Egyház gyakorlatában is jelen van a kegyelemnyerés Halottak hónapjában való fokozásának lehetősége a tisztuló lelkek számára! Hangsúlyozni kell, hogy a fenti kijelentések a zsinati határozatok kihirdetése előtt hangzottak el! A hiba így is csupán formai, hiszen lényegileg a lélekmentésről van szó.

A hétfői böjt a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért
     A Szűzanya szavai: „Az Általam kért szigorú böjt megtartása által a szenvedő papi lelkek a haláluk utáni nyolcad alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből. A szigorú böjt megtartása: egy napon át csak kenyeret és vizet szabad fogyasztani”. (I/115)
     „A papok, ha a hétfői böjtöt megtartják, minden szentmiséjükben, amit azon a héten bemutatnak, az átváltoztatás pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről! Az Istennek szentelt személyek és a világiak, akik a hétfői böjtöt megtartják, azon a héten minden szentáldozásukkor az Úr Szent Testének vétele pillanatában tömegesen szabadítják ki a lelkeket a tisztítóhelyről! Aki a böjtöt rendszeresen megtartja, annak elegendő este hat óráig megtartania! Ebben az esetben egy öttizedes rózsafüzért imádkozzon el a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért, még azon a napon”. (IV/27)

A csütörtöki és pénteki engesztelés
     A Szűzanya szavai: „Tudod, hogy ezt a két napot, a csütörtököt és pénteket mily nagy kegyelmi napoknak kell tekintenetek? Akik ezeken a napokon engesztelik Szent Fiamat, nagy kegyelmekben részesülnek, mert az engesztelő órák idején a sátán hatalma oly arányban gyengül, amilyen arányban az engesztelők könyörögnek a bűnösökért”. (I/116)meg_mire_vartok_hogy_mondjatok_530_2.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szent Szűz a halotti ágyon
meryem_tuzhely_6543212_530.jpg(Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:)     "Láttam, hogy Mária fehérrel borított hálósátrában, a tűzhely mögött jobbra levő helyen alacsony, egész keskeny ágyon fekszik. A feje kerek párnán nyugodott. Nagyon gyönge és sápadt volt, egészen fölemésztette őt a vágyakozás. A feje s az egész alakja hosszú takaróba volt becsavarva. Barna gyapjútakaró volt rajta.
Láttam, hogy mintegy öt asszony egymás után belép a hálósátrába, s kilép onnét, mintha búcsút venne tőle. Azok, akik kiléptek a sátorból, némely megható ima- vagy gyászmozdulatot tettek a kezükkel.
Láttam, hogy az apostolok s a tanítványok többnyire nagyon fáradtan érkeztek meg. Hosszú bot volt a kezükben, s a botokon különféle kampók és gombok voltak, amelyek a rangjukat jelezték.
Gyapjúfehér hosszú köpenyüket magukra borítva viselték, a fejükre húzva, mint a csuklyát. Alatta hosszú, fehér, gyapjúból készült papi ing volt rajtuk, melyet, kis szíjakból készült hurkokkal és bevont gombokkal össze lehetett gombolni.
szuzanyadormi_ephesus_330.jpgA belépők gyöngéden megölelték a már jelenlevőket és láttam, hogy volt, aki sírt örömében és fájdalmában, hogy viszontlátták egymást, ráadásul ilyen szomorú alkalommal. Ekkor letették a botokat, köpenyeket, öveket és erszényeket, a fehér testi ruházatuk egészen a lábukig leomlott. Széles, betűkkel megjelölt övet csatoltak magukra, amelyeket magukkal hoztak. Megmosták a lábukat, majd Mária ágyához közeledtek, és tisztelettudón köszöntötték őt. Már csak néhány szót tudott beszélni velük.
Láttam, hogy semmi más ételt nem vettek magukhoz, csak kis kenyereket, és azokból a kis palackokból ittak, amik rajtuk lógtak.
Az Apostolok a ház elülső részében tartották a Szentmise előkészületeit, ezért részben félretették, részben másképpen rendezték el azokat a fonott művű mozdítható függönyfalakat, amelyek ott hálócellákat alkottak. Az asztal volt az oltár, amit vörös és fölötte fehér színű terítővel takartak le, melyet a Szent cselekményhez minden alkalommal a tűzhelytől jobbra állították, aztán ismét elvitték onnan.
Az oltár előtt letakart állvány állt, ami fölött írástekercs függött. Az oltár fölött lámpák égtek.
Az oltáron kereszt alakú, fekvő vagy álló edényük volt gyöngyháztól ragyogó anyagból. Alig volt a hossza s a szélessége arasznyi, és öt kis ezüstfedéllel zárt szelencét tartalmazott. A középsőben volt az Oltáriszentség, a többiben pedig krizma, olaj, só és fonal vagy talán gyapot és más Szent dolog. Olyan jól volt megszerkesztve, hogy semmi sem folyhatott ki.
Az apostolok ezt a keresztet az utazásaikon a ruha alatt a mellükön hordták.
giovanni-e-pietro-apostolo_330.jpgNem emlékszem határozottan arra, vajon a szelencék egyikében vagy másutt voltak-e Szent ereklyék. Merthogy az újszövetség áldozatának bemutatásánál mindig a közelben voltak prófétáknak és később a vértanúknak a csontjai, éppen úgy, ahogyan Krisztus az utolsó vacsoránál tanította őket, hogy így tegyenek.
Péter papi díszöltözetben állt az oltár előtt, a többiek mögötte. Az asszonyok a háttérben állva voltak jelen. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)mortedimaria-530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugarac_1543.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
jezus_300.jpg     Most, amikor az emancipáció jelszava alatt a női hivatás válságba került, Jézus ezt kérte Erzsébet asszonytól: „Juttasd el kérésemet a Szentatyához, aki által kiosztani kívánom a nagy kegyelmekkel járó áldásomat, melyet azokra a szülőkre adok, akik a teremtés e nagy munkájában isteni tetszésemet és akaratomat elfogadják. (Rájuk) minden alkalommal különös áldást adjanak. Ez az áldás egyedülálló, csak a szülők részére adható! Minden gyermek születésénél ezáltal rendkívüli nagy kegyelmeket kívánok árasztani a családokra. (III/155) Te és minden családanya, kik az Én Szívem szerint cselekedtek, munkátok értéke nem kisebb még a legnagyobb papi méltóságra emelt személyek tevékenységénél sem. Értsétek meg ti édesanyák, azt a fenséges hivatást, melyet rátok bíztam. Ti vagytok hívatva benépesíteni az Én Országomat és betölteni a bukott angyalok helyét. Szívetekből, öletekből indul el Anyaszentegyházam minden lépése! Országom úgy növekszik, ahogy ti édesanyák, munkálkodtok a teremtett lelkek között. Nektek van a legnagyobb és a legfelelősségteljesebb munkátok. Legyetek tudatában, hogy a ti kezetekbe adtam annak munkáját, hogy a lelkek sokaságát üdvösségre vezessétek. (III/155)
Add át az illetékeseknek. Azok a családok, akik a csütörtök vagy a pénteki napon a családjukban az engesztelő imádási órát megtartják, ha a családjukban meghal valaki, egyetlen szigorú böjti nap után a család halottja kiszabadul a tisztítóhelyről.” (III/121)kenyer_1.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAz Apostolok meghívása az Istenanyától való elbúcsúzásra
(B. Emmerich Katalin leírása nyomán:)     A Szent Szűz halála előtt bizonyos idővel amikor érezte, hogy közeledik újraegyesülése Istenével, Fiával, Megváltójával, azért imádkozott, hogy teljesedjék be, amit Jézus a mennybemenetele előtt ígért neki Betániában, Lázár házában.
s_giovanni_e_s_maria_cleofe_530.jpgLélekben láthattam, hogy amikor Mária azért könyörgött Fiához, hogy a Mennybemenetel után ne éljen sokáig e siralom völgyben, az Úr kinyilvánította Neki, hogy imájára az Apostolok és több tanítvány jelen lesz a halálánál, mit kell majd mondania nekik és hogyan áldja meg őket.
És lám, midőn az Istenanya magában imádkozott a világ különböző vidékeire eljutott az apostolok jöveteléért ‒ láttam, hogy mindnyájukat, még a legtávolabbiakat is ‒ jelenések hívták a Szent Szűzhöz. Az apostolok leírhatatlan távolságról való érkezései az Úr akarata nélkül nem valósulhattak volna meg. Gyakran utaztak természetfeletti módon, amit talán ők maguk sem tudtak, mert sokszor láttam, hogy az emberek tömegén mentek keresztül anélkül, hogy ez bárkinek feltűnt volna.
Amikor az Úr Efezusba való hívását érezték az apostolok, Péter például egy fal mellett feküdt és egy fényes ifjú közeledett hozzá, fölébresztette és azt mondta neki, hogy keljen fel és siessen Máriához, Andrást az úton fogja találni. Láttam, hogy Péter ‒ aki életkora és a sok erőfeszítés miatt már nehezen mozgott ‒, fölegyenesedett és kezével a térdére támaszkodott, miközben az angyalt hallgatta.
Alig tűnt el a jelenés, fölvette a köpenyét, felövezte magát, megragadta a botját és útnak indult. Csakhamar találkozott Andrással. Utazásuk közben még találkoztak Tádéval is, akit ugyanez a jelenés indította útnak. Így érkeztek Máriához, ahol Jánost találták.
apostles11.jpgÉs sorra így érkeztek az Apostolok a világ minden sarkából, Spanyolországból, Pezsiából, Indiából, a Tatárföldről és a Vörös-tengerhez képest keletről.
János röviddel azelőtt Jerikóban volt, ő gyakrabban utazott az ígéret földjére. Rendszerint Efezusban és a környékén tartózkodott, és itt érte őt is a hívás.
A legutolsóként Tamás érkezett, még a temetést is lekésve!
Pál nem kapott hívást. Mert az Apostolokon kívül csak azok jöttek, akik a Szent Család rokonai vagy ezek hozzátartozói voltak. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)sietnek_530.jpg

Szólj hozzá!

A materialista elmélet megbukott!

henry-p-stapp-beyond-the-mind-body-problem.jpg     Henry Stapp, a Kalifornia Egyetem fizikaprofesszora 1977-ben leírta egyik tanulmányában, hogy olyan dolgok vannak hatással az időben és térben létező dolgokra, amelyek időn és téren kívül léteznek.
Az atomfizikának el kellett ismernie, hogy létezik transzcendens – vagyis nem materiális – lehetőség! Kísérletek bizonyították, hogy a tárgyaknak téren és időn kívül is kapcsolata van egymással! Ha pl. egy atom kibocsát két fénykvantumot, amiket fotonoknak nevezünk, ezek ellenkező irányba haladnak, ám valamiképp ez a két foton állandóan hatással van a másik viselkedésére bármilyen távolból is, anélkül, hogy térben bármilyen jelzést adnának le egymásnak.

     Nos, ami a Teremtőben láthatatlan, "örök erejére és isteni mivoltára a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségünk!" (vö. Róm 1,20)
‒ Hogy kiknek nincs mentségük? ‒ Nos, azoknak akik az Istentől kapott értelmüket nem arra használják, hogy műveiből Őt felismerjék, hanem arra, hogy fred_hoyle_01.jpgsokkal komplikáltabb észjárással tagadják Isten létét! Vagyis "azok, akik az igazságot elnyomják az igazságtalansággal" (uo. 1,18)

     Fred Hoyle, a kiváló asztrofizikus rámutat arra, hogy milyen abszurd az élet véletlenszerű keletkezésében hinni, miközben az intelligens Teremtő Isten létét körömszakadtáig tagadni! Az állítja, hogy ez épp oly értelmetlenség, mintha abban hinnénk, hogy egy roncstelep lerakaton átsöprő tornádó egy Boeing repülőgépet rakna össze, mégpedig üzemképesre!
     A híres angol filozófus, Antonyantony-flew.jpg Flew, aki 1950-től a tudományos ateizmus jelképe és guruja volt, 2004-ben nyil-vánosan megvallotta a Teremtőben való hitét. Saját DNS kódjának megfejtése meggyőzte arról, hogy létezik egy legfőbb isteni Intelligencia, aki a világminden-séget teremtette. Az Isten-hit három leggyakrabban hangoztatott érve: az etika és erkölcs megalapozása, a világ megállapítható célszerűsége, és az egyéni élet átmenetiségének értelme.
     Isten létezésének elismerése azonban csak az első lépés Isten megismerésének útján. Maga Isten az, aki a legteljesebb módon nyilatkoztatta ki az igazságot önmagáról azáltal, hogy Jézus Krisztusban valódi emberré lett. Ha elfogadjuk a Kinyilatkoztatást és a hitben kapcsolatot teremtünk Jézussal, akkor elindulunk a belső élet csodálatos útján, s a hiten és szereteten keresztül megismerjük az igazságot a háromszemélyű Istenről, mert egyedül Ő az Út, az Igazság és az Élet, melyet kinyilatkoztatott magáról.
     Jézus Krisztus szüntelenül szól a lelkiismeretünkhöz, hogy lépjünk Vele kapcsolatba a hiten és az imádságon keresztül. S akkor a Bűnbocsánat Szentségében megszabadíthat minket a bűn rabságából, az Eucharisztiával megerősíthet bennünket és bevezet minket a Szentháromságos Isten békéjébe és szeretetébe! (Nos, a fenti tudósok felismerésének sem hihetünk?) az_emberiseg_szabad_akarata.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugarac_1503.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
aldozat-imadsag_viragai.gif     /Szűzanya:/„Leányom, te is családanya vagy, ismered a családi élet sok búját, fájdalmát, saját gyermekeiden keresztül. Tudom, sokszor roskadoztál a megpróbáltatások keresztje alatt, sok fájdalmad volt és van is gyermekeidben. Ezeknek elviselése érdemszerző neked és minden édesanyának. A tapasztalatok, melyeket Isten rendeléséből átéltél, nem hiábavalók. Tudom, te megértesz Engem, azért osztottam meg veled anyai Szívem fájdalmát. Országomban sok ilyen család van, akik igen közömbösek. Ezeket és a többieket fel akarom melegíteni Szívem Szeretetlángjával. Te, ezt látom nagyon jól megérted, hiszen benne élsz, azért Velem érzel, Velem aggódsz. Jaj, a lelkek elvesztése miatt oly gyötrő fájdalmaim vannak! Leánykám, szenvedj Velem! Én igazán Fájdalmas Anya vagyok. Úgy szenvedek lelketek elvesztése miatt, mikor látom Szent Fiam hiábavaló szenvedését! Ne sajnálj te semmi fáradságot, légy szenvedéseimnek örök segítőtársa! Ezt kérem tőled.” (vö. II/26-27)
„Kislányom és mindannyian kedves gyermekeim. Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja ő nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie, mindent elvett tőletek! A reményét vesztett lelkeknél már bűnre sem kell kísértenie. A reményvesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek a kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben.” ‒ Idézet vége!
     Kedves Hallgatóim! Az előzőkben az Istenanya világos figyelmeztetését és biztatását hallottuk arra vonatkozóan, hogy minden ember, minden család és közösség, aki hallja szavát és válaszolni kíván felhívásaira, ajánlja fel önmagát „egyenként és összesen” Szeplőtelen Szívének. Fogadja be szívébe az Isten és emberszeretet Lángját s működjék együtt Szeplőtelen Szíve lélekmentő vágyával. A Szűzanya nem kíván külön kegyhelyet, hanem az a vágya, hogy minden család és egyén szíve-lelke egy-egy kegyhely legyen, melyben mind gyakrabban helyezzék el az áldozat-imádság virágait!coeur_de_jesus_et_de_marie_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szent Szűz halála előtt utoljára keresi fel az általa épített Keresztutat
    Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán:
„Öt másik Szent asszonnyal járta a keresztutat, a Szent Szűz ment legelöl. Úgy láttam, hogy már idős és gyönge, egészen fehér volt és szinte átlátszó. A látványa leírhatatlanul megindító volt. Úgy éreztem, mintha utoljára járná ezt az utat. Eközben úgy tűnt számomra, mintha János, Péter és Tádé már a házában lennének.
e_3_364_530.jpgLáttam, hogy a Szent Szűz már nagyon idős, megjelenésében mégsem utalt erre semmi más, mint az emésztő vágy, amely őt mintegy a megdicsőülés felé vonzotta. Sovány volt, de nem láttam rajta ráncokat, a hervadásnak semmiféle nyomát sem. Mintegy a lélekben létezett. Leírhatatlanul komoly volt. Sohasem láttam őt nevetősnek, de megindítóan mosolygósnak igen.
Megkísérlem leírni a ruháját. Felsőruházati darab volt. Csak a hátat födte be teljesen, onnan néhány ráncban egészen a lábig lógott. Az egyik része felül a nyakon, a vállon és a mellen át a másik vállra ért át, amelyen gombbal volt megerősítve, s így nyakat fedő kendőt alkotott. Minthogy az öv a test közepére zárta, magában foglalta a testet a hónaljtól le a lábig, a barnás alsóruha mindkét oldalán, aminek az oldalain az övtől felhajtást alkotott, mintha a bélés látszanék. E felhajtás hosszában és keresztben vörös és sárga sávozású volt. Ünnepi ruha volt ez, amit régi zsidó szokás szerint így viseltek. Anna anya is viselte. E köntös a barnás alsóruhának csak a hátoldalát fedte be, valamint annak csak a kézen s a könyökön kissé fodros, kart takaró része látható volt.
Haját a sárgás sapkába rejtve viselte, amely ráhajlott a homlokra, s a fej hátsó részén ráncokba volt szedve. Efölött még puha anyagból készült fekete fátylat viselt, amely leért a háta közepéig.
Láttam őt ebben a ruhában az Úr keresztre feszítésénél is, hogy az őt egészen beburkoló ima- és gyászköpeny alatt ezt a ruhát viselte. Valószínűleg ezt az ünnepi ruhát emlékezésül viselte, mivel Jézus szenvedésének útján volt rajta, s ugyanúgy most itt is az Efezus melletti keresztúton". (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanya_meryem_ana_530.JPG

Szólj hozzá!

Szent Fausztina pokoljárása

     Ma egy angyal levitt a pokol mélyére. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái, melyeket láttam, a következők: az első kín, mely a poklot alkotja – Isten elveszítése, a második – a szüntelen lelkiismeret-furdalás, a harmadik az, hogy a lelkek sorsa itt már sohasem változik meg. inferno003.jpgA negyedik kín – a tűz, amely átjárja a lelket anélkül, hogy elpusztítaná. E szörnyű szenvedés tisztán lelki tűz, amit Isten haragja gyújtott lángra. Az ötödik – az állandó sötétség és az iszonyú, fullasztó szag. Bár sötét van, az ördögök és az elkárhozott lelkek kölcsönösen látják egymást, látják mások és a maguk gonoszságát. A hatodik fajta szenvedés – a sátán szüntelen társasága, a hetedik – a szörnyű kétségbeesés, a gyűlölet Isten ellen, istenkáromlások, átkok, gyalázkodások. Ezek azok a fájdalmak, melyeket az összes kárhozott lélek közösen szenved. De ezzel nincs vége. Különleges lelki fájdalmak is léteznek, nevezetesen az érzékek kínjai. Amivel az egyes lelkek vétkeztek, az által szenvednek leírhatatlanul irtózatos módon. Rettenetes barlangjai és mélységei vannak a gyötrelemnek, ahol az egyik fájdalom különbözik a másiktól.
pokoli remület.jpg     Látva ezeket a szörnyű gyötrelmeket, meghaltam volna, ha Isten mindenhatósága nem tart fenn. A bűnösöknek tudniuk kell, hogy az egész örökkévalóságon át az által az érzékük által fognak gyötrődni, amellyel vétkeztek. Isten parancsára írok ezekről a dolgokról, hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott. 
     Én, Fausztina nővér, Isten parancsára jártam a pokol szakadékaiban, hogy hirdessem és tanúsítsam a lelkeknek, létezik a pokol. (...) Amit leírtam, az csak gyenge árnyéka a valóságnak, amit láttam. Egyet megjegyeztem: a legtöbb ott szenvedő lélek olyan, aki nem hitte el, hogy van pokol. Midőn magamhoz tértem, nem tudtam a rémülettől rendbejönni, annyira lesújtott a lelkek szenvedése. Ezért még buzgóbban imádkozom a bűnösök megtéréséért. Szünet nélkül könyörgök értük Isten irgalmához. Ó, Jézusom, inkább haldokolnék a legnagyobb kínok között a világ végezetéig, mintsem megbántsalak a legkisebb vétséggel! (Napló 741)

pokol hell 3.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugara6.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
12819420_300_o.jpg     Hogy mennyire komoly a helyzet, idézek a Lelki Naplóból: A Szűzanya: ,,Kármelita kislányom! Általad kívánom nyilvánosságra hozni Anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásom mindenek előtt hozzátok intézem és veletek összefogva akarom a világot megmenteni! Mindazok akik Velem éreznek, alkalmassá válnak e nagy kegyelem befogadására és továbbadására, amellyel a lelkeket megmentjük az örök kárhozattól. (vö. III/140) Nagy bánatom van országom felett. A családok, ó a magyar családok szétszórva, mintha lelkük nem volna halhatatlan, úgy élnek. Én Szeretetlángommal fel akarom melegíteni a családi tűzhelyeket, össze akarom tartani a szétszórt családokat. Legyetek minél többen, hogy terjedjen, mint a futótűz. Legyetek áldozatos lelkek minél többen, mert ezáltal sok-sok lélek fog csatlakozni Szeretetlángomhoz. Segítsetek Nekem, hisz rajtatok múlik, hogy a láng kigyúljon már! A magyar családok imádságos lélekkel könyörögjenek, hogy Szent Fiam büntető kezét így közös erővel visszatartsuk. (I/92) Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön vagy pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokban történjen. Az egy órai engesztelő idő legyen áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság, a szentolvasó vagy más módja az imádságnak. Az engesztelést ketten vagy hárman végezzétek. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az Én Szent Fiam. Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek meg, mely közben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. A kegyelemmel teljes lángot, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja.
Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek.” (I/38-39)
/Jézus:/ ,,A keddi nap a családodért felajánlott nap legyen. Végezz helyettük annyi lelki-áldozást, ahányan vannak. Ajánld fel őket egyenként Édesanyánknak és Ő védelmébe veszi őket. (I/34) Leányom a sok szenvedést, melyet a közeli napokban reád küldtem, kérlek viseld el az egész ország családjaiért. /.../ Tudod a sátán dühödt erővel dúlja fel a családokat. Csak Engem szeress, szolgálj hűséggel és ne csodálkozz azon, hogy szeretetemet mindig a szenvedésekben juttatom érvényre.
Leánykám, Szívem túláradó szeretete az, mely által a szenvedésekre méltatlak. Csak így menthetsz meg sok lelket! Te családanya vagy és sokféle módját ismered a családok szétszórtságának. Erre a célra vesd be magad a szenvedések kohójába. Ó, a családok szétszórtsága de sok bűnt halmoz fel Ellenem! Engesztelj és szenvedj értük! Ne mulaszd el a legkisebb alkalmat sem. A mi elménk gondolata egy legyen. Lásd tisztán szenvedéseid értékét. Gondold el, mily kevés az, aki Velem gyűjt. Tudod miért? Mert nincsenek szenvedést vállaló áldozatos lelkek, főleg olyanok, akik kitartóak. E nélkül pedig nem tudják magukat érdemessé tenni kegyelmeim szüntelen kiáradására.” (II/4-5)csalad_n530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAz  első, Krisztus keresztútját járó 2
     (Boldog Emmerich Katalin:) Többször láttam, hogy a Szűzanya csöndes elmélkedésben járta a keresztutat szolgálójával; a szenvedések mindegyik helyén leültek, és szívükben megújították annak az állomásnak a titkát, és az együttérzés könnyei között dicsérték az Urat szeretetéért.
     Azt is láttam, hogy megtisztították a 'Szent sír' barlangját, és alkalmassá tették imádkozásra. (Alábbi kép: A keresztút megtalált kövei)
regimeryem_ana_keresztut_az_elso_keresztut_melyet_a_sza_kezei_es_konnyei_erintettek_efezusban_530.jpg     Akkoriban azt láttam, hogy se egy kép, sem pedig szilárdan álló kereszt nem jelölte ezeket az állomásokat, csupán egyszerű emlékkövek voltak ott feliratokkal. Azt viszont megfigyeltem, hogy a gyakori járás és rendezés által ez az út mindig járhatóbb és szebb lett. A Szent Szűz halála után is láttam, hogy keresztények járják ezt az utat, akik leborultak és megcsókolták a földet".
     Érdekes adalékkal szolgál egy másik „időutazós” stigmatizált, a belga rosalie_put_stigmata700_280.jpgRosalie Püt (1868-1919), akinek látomásairól X. Piusz pápa is rendszeres információt kért. Nevezett látnok a Szűz Mária háza melletti keresztúton a következő állomásokat látta:
1. Az olajfákhegyi szenvedés,
2. Az Úr éjszakája a börtönben.
3. A kereszthalálra ítélés.
4. A gonosz ordítozás és kiáltozás.
5. Szűz Mária meglátja a keresztet hordozó Jézust.
6. Találkozás.
7. Az első esés a kereszt súlya alatt.
8. A fájdalom, hogy nem tud segíteni a Fián.
9. A második elesés a kereszt alatt.
10. A kereszt a Kálvária hegyen.
11. Jézus megfeszítésének örülő tömeg.
12. Keresztrefeszítés.
     Néhány állomás, amiket kétségkívül Püt adatai alapján találtak meg, később feledésbe merült. Ezek a ház mögött az efezusi úttal párhuzamos vonalon voltak, az efezusi és araviai (Eroglu) közti magaslaton. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

Szent Fausztina nővér találkozása egy tisztítótűzben szenvedő nővértársával

    Egy éjjel meglátogatott egyik, két hónapja meghalt nővérünk. Az első kórus tagja volt. purgatorium 114141.jpgRém-séges állapotban láttam, lángok közt, fájdalmasan eltorzult arccal. Rövid ideig láttam, aztán eltűnt. Borzalom járta át a lelkemet, mert nem tudtam, hol szen-vedhet, a tisztítótűzben-e, vagy a pokolban, mégis megdupláztam imáimat érte. A következő éjjel újra eljött, de még rémesebb állapotban láttam, még szörnyűbb lángok közt, kétségbeesett arccal. Csodálkoztam, hogy az érte mondott imám ellenére az állapota még szörnyűbb, s megkérdeztem: ,,Semmit sem segítettek rajtad imáim?'' – Azt válaszolta, hogy semmit sem segítettek, és nem is fognak segíteni. – Tovább kérdeztem: ,,S az egész Kongregáció érted mondott imái sem segítettek?'' Azt válaszolta, hogy nem. ,,Ezek az imák más lelkek javára szolgáltak.''

    Ekkor arra kértem: ha az imáim nem segítenek e nővérnek, akkor ne jöjjön hozzám. Azonnal eltűnt. Én azonban nem hagytam abba érte az imát. Némi idő elteltével újra eljött egy éjjel, de most már egészen más állapotban. Nem vették körül a lángok, az arca ragyo-gott, szeme örömtől fénylett, s azt mondta, hogy igazi felebaráti szeretet van bennem, hogy sok lélek hasznát vette az imáimnak, s arra ösztönzött, hogy ne hagyjam abba az imádságot a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Azt is mondta, hogy ő már nem sokáig marad a tisztítótűzben. Isten ítéletei sajátságosak. (Napló 58)purgatorium bolzano.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugara2.jpg

Szólj hozzá!

A "pálfordulás"0125_pal_megterese.jpg      Életéről kevés információnk van. Egyetlen dátumot sem lehet pontosan meghatározni, legfeljebb halálának dátumát (†67).
Pál a világ felé nyitott diaszpóra-zsidóságból származott. A kilikiai Tarzuszban született, gyaníthatóan a középső társadalmi szinthez tartozott. Tulajdonképpen Saulnak hívták, de már születésekor megkapta a római polgárjoggal a Pál (Paulus) nevet is.
     Jól beszélt görögül, ismerte a hellén műveltséget. Gondolkodásának súlypontja azonban kétségtelenül a zsidó hagyományban volt. Tudatosan a zsidóság szigorú irányzatához, a farizeizmushoz csatlakozott, és a Törvényért s az atyai hagyományokért égő buzgólkodása a keresztények üldözőjévé tette. Hogy mikor és hogyan találkozott velük először, már nem lehet megállapítani. Életének döntő kérdése, a Törvény vagy Jézus Krisztus volt. Csaknem biztosra vehető, hogy István (első) vértanú megkövezésénél jelen volt.
     És ez időben történt megtérése (34 körül), mely megadta élete értelmét. Úgy értelmezte mint Isten tettét, és Jézusnak ezt a megjelenését egy sorba állította a Föltámadott megjelenéseivel (Gal 1,15; 1Kor 9,1; 15,8). A választott néphez, a Törvényhez való tartozás ettől kezdve jelentéktelen dolog volt számára. "Amit előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem... Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá tartozzam. Hiszen nem a Törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén'' (Fil 3,7). Ez jelentette a fordulatot; Isten jövője kezdődött meg vele.
     Az átváltozás órájáról, amikor Saulból Pál lett, drámai leírást ad Szent Lukács: Amikor Saulnak kimerítő lovaglás után kevéssel dél előtt a távolban feltűntek Damaszkusz tornyai, ,,az égből egyszerre nagy fényesség vette körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: "Saul, Saul, miért üldözöl?" Pál megkérdezte: "Ki vagy, Uram?" "Jézus vagyok, akit te üldözöl. De állj föl, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned!"
Útitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit sem. Saul fölkelt a földről, kinyitotta szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba kézen fogva. Itt három napig imádkozott és töprengett. Akkor az Úr elküldte hozzá Ananiást és szíve elnyerte a hit ismeretét. Ezután megnyíltak szemei és látott.
     A következő szombaton határtalan volt a csodálkozás a damaszkuszi zsinagógában, amikor Saul fölállt és a farizeusok biztos szentírásismeretével bizonyította az elnémult hallgatóság előtt, hogy a Názáreti Jézus valóban a megígért Messiás. Azt is elbeszélte nekik amit maga átélt, és hogy ő már a Krisztusé. Akkor kitört a fölháborodás vihara, Pálnak menekülnie kellett és barátai éjjel kosárban voltak kénytelenek leereszteni a város falának egyik oldalán. Így kezdi Pál rögös útját, amely az Egyháznak a népekhez vezető útja lesz.
Pál fölemészti magát "az ige terjesztésében''. A gyenge és beteges ember mintegy hatezer, fáradságosan megjárt kilométert tett meg apostoli útján, és ezért nevezheti az utókor a Népek Apostolának! ( Forrás nyomán )44009025.jpg

 

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpgKedves Olvasóim, e sorozat, a rádióadásban a 25. részként hangzott el!

A Szeretetláng üzenete ötödik rész
echeverria_ruiz_bernardino.jpg     Kedves Hallgatóim! A Szeretetláng üzenetének és lelkiségének mibenlétét fejtegettem az előző részekben, és ezt teszem ma is! Néhai Bernardino Echeverria Ruiz guayaquili bíboros-érsek a Lelki Napló 1988-as ekvádori kiadásához írt ajánlásában így méltatta a Mária Szíve Lángjának lelkiségét: „A Szeretetlángnak égnie kell minden keresztény megmentésére, hogy megmentse a családokat, hogy segítse a papok megszentelődését. (...) A Szeretetláng kell, hogy megvilágítsa a keresztény ember életének minden pillanatát...” ‒ idézet vége.
Nagyon szép és pontos megfogalmazás! A Szeretetláng megszentelő kegyelmének a mibenlétéről az Úr szavai a  Lelki Naplóban: „Én vagyok az, aki feléjük közeledem. (III/218) A Szűzanya közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a földre árasztani. Ahogy Ő is mondja, ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett. Szívről-szívre járva adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja.” (III/140) Ennyi a naplo_llama-de-amor-del-inmaculado-corazo-de-maria_300.jpgNaplóból! (Az Ekvádorban megjelent Napló borítója)
     És ezt a hatalmas lélekmentő programot, melyet az Égiek a legérintettebb stratégiai pontokra, a társadalom legkisebb egységeire a családokra és a szent papokra kívánják alapozni, kik hajtják végre? Szűz Mária Apostola, Montforti Grignon Szent Lajos ezt írja: „Az Úr papjai lesznek, akik mint valami láng, mindenütt felgyújtják az isteni szeretet Tüzét!” (TMT 56)
     Óhatatlanul felmerül mindannyiunkban a kérdés ‒, hogy végtére is, miként valósulhat meg ez a valóban rendkívüli égi ígéret?
Nos ‒ a fatimai kérések teljesítésével! Vagyis, ajánljuk fel magunkat és szeretteinket Mária Szeplőtelen Szívének, legalább egyszer végezzük el az első szombati engesztelést és naponta imádkozzuk a szent rózsafüzért ‒ a Szeretetláng betéttel ‒ az egész emberiségért, ezáltal szívről-szívre lobbantjuk fel Mária Szíve Szeretetlángját, hogy a családokban uralkodni akaró sátán tehetetlenné váljon!
Ne méricskéljünk, hogy „egyfolytában imádkozom és mégsincs semmi eredménye”! ‒ Csodálkozunk ezen? Hiszen a „legkedvezőtlenebb” időben estünk a bűnbe, manapság ugyanis a legádázabb harc folyik minden egyes lélekért és esdeklésünkre, a megszabadítás legkedvezőbb idejét és módját csakis az Úr tudja, Ő, aki végleg legyőzte a világot egyszer s mindenkorra (vö. Jn 16,33)! Bízhatunk Benne, hogy teljesíti kívánságunkat, ha Édesanyja szeretettől lángoló Szívére hivatkozunk! (Alsó kép: Bernardino Echeverria Ruiz érsek a Guadalupei Szűzanya szentélyében, szeretetláng-papokkal. Bal szélen P. Róna Gábor jezsuita atya, a Napló spanyolra fordítója) echeveria_biboros_szeretetlang_papokkal_mexikoban_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAz  első, Krisztus keresztútját járó 1
     Emmerich Katalin írt arról is, hogy a Szűzanya hogyan épített keresztutat Efezusban, melyet Mandat Grancey nővér is beazonosított 1891-ben: »A ház mögött a hegy felé a Szent Szűz egyfajta keresztutat épített magának. Amikor még Jeruzsálemben lakott, az Úr halálát követően sohasem mulasztotta el, hogy az Ő fájdalmas útját könnyek között, együttérző emlékezéssel végig ne járja. Egymástól való távolságuk szerint, lépésre lemérte az útnak azokat a helyeit, ahol Jézus szenvedett és sorra feljegyezte. (A képen Mandat nővér, egy hölgy és P. Joung atya a beazonosított egyik stációnál)
mandat_grancey_sr_marie_at_stations_of_cross_530.jpg     Efezusba érkezése után csakhamar láttam, hogy a háza mögött a hegynek fölfelé járja az utat a fájdalmak fölött elmélkedve. Az út erdőbe vezetett, ahol az egyik dombon megjelölte a Kálvária hegyet, s egy másik domb kis barlangjában Krisztus sírját.
     Mária keresztútjának tizenkét állomása van. Ő maga mérte le lépésekkel valamennyit, és János rakatta le számára az emlékeztető köveket.
     Kezdetben csak nyers kövek voltak, hogy megjelöljék a helyeket, később minden díszesebb lett. Alacsony, sima, fehér, nyolcszögletű kövek voltak, melyek felületén kis mélyedés volt. E kövek mindegyike ugyanolyan kőlapon nyugodott, aminek a vastagsága nem volt látható a sűrű pázsittól s a szép virágoktól, amelyek szegélyezték. Valamennyi kő héber betűkkel volt megjelölve.
     Az állomások mélyedésekben voltak kerítéssel körülvéve, mint egy kimélyített kis kerek medence. Az árokban füves, szép virágokkal benőtt ösvény vezetett a kő körül, amely elég széles volt egy-két ember számára, hogy olvasni lehessen a feliratokat. A kövek nem mindig voltak szabadon; az egyik oldalon az időjárás ellen gyékényszőnyeg vagy védő fedél volt rájuk erősítve és ezeket, ha nem imádkozott ott senki, rájuk terítették, s két cövekkel rögzítették.
     A 12 stáció kövei mind egyformák voltak héber felirattal, de az elhelyezésük különböző volt. Az "Olajfák hegyének" állomása kis völgyben volt az egyik barlang mellett, ahol több ember térdelhetett.
     Egyedül a "Kálvária" állomása nem mélyedésben volt, hanem dombon. A "Szent Sír" állomásához dombon mentek át, a domb lábánál levő sziklabarlangi sírhelyhez, amibe a Szent Szüzet is eltemették. Azt gondolom, hogy ennek a sírnak meg kell még lennie a föld alatt és a helye valamikor még napfényre derül«. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) (Alsó képen Mandat Grancey és segítője, egy megtalált Keresztút darabjával)meryem_ana_a_keresztut_darabja_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!u_hajnalszepsugara1.png

Szólj hozzá!

Szent Pál hűséges kísérője volt. Az apostol szentelte őt Efezus püspökévé. Vértanúként halt meg az I. század vége felé. (Szunyogh Xavér Misszáléból)08_st_timothy_530.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
dr_kovacs_zoltan_mariologus2_200.jpg     A Szeretetláng tehát Isten rendkívüli és korunknak szóló kegyelmi adománya, mely a gonosz lélek hatalmát megtöri, s így elősegíti a hívők lelki növekedését, és az Egyház megújulását. Amiként megerősíti továbbá az embert az üdvösség felé vezető úton (különösen halála óráján), a halál után pedig megtisztulása folyamatát gyorsítja! (vö. IV/36). (vö. Dr Kovács Zoltán Teológiai Szakvélemény 6.2; Szl. Lelki Napló 406-407)

     Dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus megfogalmazásában: A Szeretetláng kegyelmi adomány. 1_dr_antaloczi_lajos_papai_prelatus_200.jpgMégpedig erő, amely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A Szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány (eszköz), mely erőt ad a Boldogasszony kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz. Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus. (vö. Antalóczi Jelenések, üzenetek és a jövő, EGER 2000. 175 o.)
liguori_200_b.jpg     Liguori Szent Alfonz így magasztalja a Szent Szüzet: „Szelídségével gyújtja lángra a bűnösök szívében az iránta való áhítatot, s bűneik halálos álmából olyanokat ébreszt fel, akik messzire távolodtak Istentől, mélyen merülve el kárhozatos kábultságban. Így készíti elő a bűnösök lelkeit az isteni kegyelem befogadására, s így lesznek ezek lassan az örök üdvösség részeseivé”. (Szűz Mária dicsősége, Kalocsa 1924. 66.o)
Remélem, ez már világos beszéd? Merthogy a Szűzanya által kért könyörgésben − áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre −, ezt a fentebb alaposan körülírt lelki vágyat, erőt és megtisztító „áttüzesedést” kérjük az egész emberiségre, amiként maga Don Gobbi atya is ezt jövendöli meg:
,,A Szeretet Lelkének tüze hamarosan véghezviszi a nagy megtisztulás művét.” (KK 1982. 5. 30.)
     Nos, ez a mi keresztény reményünk, amelyért imádkoznunk kell, mégpedig lángoló szívvel és szüntelen!
Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Kedves Hallgatóim! Akit bővebben érdekelnek az elmondottak, azok megtalálhatják a Hajnal Szép Sugara blogom oldalain!
A következő előadásomban
folytatom a Szeretetláng üzenetét!

Köszönöm figyelmüket!a_rozsafuzer_atoleli_a_foldet_530.JPG

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMiként keletkezett a legenda Mária jeruzsálemi haláláról és sírjáról? 2
48575_280.jpg    De lássuk még egyszer a sajátos ügyet Boldog Emmerich Katalin leírása nyomán!  Az alábbi írások a Szent látnoktól merítenek:
     Amikor már Jánossal Efezusba költözött, onnan kétszer is visszalátogatott Jeruzsálembe, hogy ott keresztutat járjon (mely áhítat-gyakorlatban Ő volt az első a világon)! Ilyenkor a benső átérzés olyannyira megviselte, hogy támolygott a szenvedéstől és többször össze is esett, mi több annyira súlyosan megbetegedett, hogy már azt hitték meghalt! A továbbiakban idézem Boldog Emmerich Katalint.
„Itteni (efezusi) tartózkodása harmadik éve után Mária nagyon vágyakozott Jeruzsálembe. János és Péter kétszer is elvitte Őt oda.
     Amikor megérkezett, láttam, hogy mielőtt a városba mentek, az esti szürkületben felkeresték az Olajfák hegyét, a Kálvária hegyet, a Szent Sírt és az összes Szent helyet Jeruzsálem körül.
szuzanya_keresztut442f227f1072b.jpgIsten Anyja oly szomorú és a szánalomtól megindult volt, hogy alig tudott egyenesen állni. Péter és János a karja alá nyúlva támogatta.

     Halála előtt másfél évvel még egyszer eljött ide Efezusból és láttam, hogy kendőjébe burkolózva az apostolokkal éjnek idején ismét fölkeresi a Szent helyeket. Kimondhatatlanul szomorú volt és mindig sóhajtozott: ,,Ó a fiam, a fiam!” Amikor annak a palotának a hátsó kapujához ért, ahol találkozott Jézussal, aki a kereszt alatt lerogyott, a Szent Szűz ájultan esett a földre a fájdalmas emlékezéstől megindultan, és a kísérői azt hitték, hogy meghal.
 szuzanya_butler-530.jpg    A Sionra vitték a cönákulumba (= az Utolsó Vacsora helyére), annak idején ennek egyik épületében lakott. Itt a Szent Szűz több napon keresztül annyira gyönge és beteg lett, többször az eszméletét vesztve, hogy azon gondolkodtak, elkészítik a sírját.
     Ezt megbeszélték Vele és Ő az Olajfák hegye felé eső egyik barlangot választotta, s az apostolok pedig egy keresztény kőfaragóval elkészítették neki a szép sírt.
sorrowfulmother_530.jpgMire azonban a sír elkészült, Mária felgyógyult s elég erős volt ahhoz, hogy újra visszautazzon Efezusi házába, ahol másfél év múlva valóban meg is halt. Az Olajfák hegyén számára készített sírt minden időben tiszteletben tartották, később templomot is építettek fölé. Később, többen írtak arról a mendemondáról, hogy Jézus Anyja Jeruzsálemben halt meg és ott temették el. (Mária jeruzsálemi sírtemplomát lásd alul!)

     Isten bizonyára megengedte, hogy a haláláról, sírjáról és mennybevételéről szóló hírek bizonytalanok legyenek, és csak a hagyományokra támaszkodjanak, hogy ne adjon semmi teret a kereszténységben az akkoriban még annyira pogány felfogásnak, mert könnyen úgy imádták volna Őt, mint valami istennőt.”
Nos tehát, a Szent Szűznek valóban volt saját sírhelye a Getszemáni kertben, de ezt „nem vette igénybe” SOHA! (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)tomb_jerusalem_530.jpg

Szólj hozzá!

A Bra-i kegyhely és a Torinói Lepel

bra santuario madonna fiori.jpg     A brai kegyhely csodálatos módon virágzó fái és a torinói lepel között létezik egy figyelemreméltó összefüggés. Amikor 1898-ban a torinói leplet nyilvánosan kiállították, a templom körüli fák Bra-ban három hónapon át virágoztak – tehát a kiállítás egész ideje alatt. Hasonló dolog ismétlődött meg 1978-ban,sindone2.jpg amikor a leplet néhány hónapra a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tették. A sok millió zarándok között ott volt akkor Karol Wojtyla bíboros is.
     Amikor 1973. november 23-án a leplet először mutatták be az olasz televízióban, aznap a Madonna dei Fiori-templom melletti fák virágba borultak. Mintha Szűz Mária igazolni akarta volna, hogy a valódi lepelről van szó, mely Fia értünk vállalt kínszenvedésének tanúja.

Csak a földi életben dönthetsz ÖRÖK sorsod felől!

brai_szuzanya.JPG     A brai kegyhely télen virágzó fái, a torinói lepel, Szűz Mária különböző helyeken látott jelenései – csak néhány példa a számos csodálatos jelre, mely szüntelenül bűnbánatra szólít fel minket.
Szűz Mária, aki szívén viseli mind-annyiunk örök üdvösségét, arra emlékeztet minket, hogy a legna-gyobb emberi tragédia a bűnben való megátalkodás és Isten megtagadása, ami a gonosz erők rabságába és az örök kárhozatba vezethet.
     Mária egyúttal megmutatja az egyetlen utat, mely a mennyország teljes boldogságához vezet – s ez a Fiába, a Jézus Krisztusba vetett hit az Evangélium útja. Az élet e leg-izgalmasabb és legfontosabb kaland-jának elengedhetetlen feltétele az, hogy teljesen elhagyjuk a bűneinket, valamint minden bűnre vezető alkalmat.
Mert sokak megszegik Isten parancsait, vagy hanyagolják az imádságot, a szentgyónást és más vallási cselekményeket. Fel kell hagyniuk a pornográfiával, a szexuális partnerek váltogatásával, a paráznasággal, a házasságtöréssel, a homoszexualitással és más tisztaság elleni bűnökkel, továbbá az önzéssel, a kapzsisággal, a becstelenséggel, mások zsarolásával, meglopásával és kihasználásával, az okkultizmussal, a bálványimádással, a kábítószerezéssel, az alkoholizálással és mindennel, ami függővé és rabbá tesz.         "Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát" (1Kor 6,9-10). A bűn végleges elhagyása az őszinte gyónásban valósul meg. A bűnbánat szentségéhez kell járulnunk, meg kell vallanunk Jézusnak a teljes igazságot magunkról, el kell határoznunk, hogy a megszentelő kegyelem állapotában akarunk élni.
20060918Marine-prayer.jpg     Miután meggyóntunk és magunkhoz vettük Jézust az Eucharisztiában, határozottan rendet kell teremtenünk az életünkben! Állítsunk össze egy napirendet, melynek feltétlenül tartalmaznia kell az imára szánt időt (rózsafüzér, szentírásolvasás stb.), a felelősségteljes munkát, a pihenést és a szeretet (irgalmasság) cselekedeteinek gyakorlását. A hit útján járni nem jelent mást, mint rendesen teljesíteni vállalt kötelezettségeinket mind a lelki élet, mind a munka és a pihenés terén, mind pedig a szeretet tanúságában. Az ördög természetesen mindent meg fog tenni azért, hogy eltántorítson minket, és ellenérzést keltsen bennünk az ima iránt. Tehát nem lesz könnyű, de ne feledkezzünk meg arról, hogy nem érzések és hangulatok vezetnek az üdvösségre, hanem a szabad akarat döntése. Ezért ha nincs kedvünk imádkozni, dolgozni, tevékenyen pihenni, akkor egyszerűen tudva és akarva kényszerítsük magunkat az imádságra, és adjuk át magunkat bizalommal Jézusnak, hálát adva azért is, amilyen pillanatban vagyunk. A napi ima, a rendszeres szentgyónás és az Eucharisztia gyakori vétele által Jézus meg tudja változtatni a szívünket, életünket és eláraszt szeretetével. Ha megélhettük a kegyelmi élet örömét, akkor igyekezzünk másokat is hozzá segíteni ehhez, mert felelősséggel tartozunk embertársaink üdvösségéért. Ennek felismerése, e célért való tevékenység, a megváltásban való tudatos részvállalás: az engesztelés! (A sorozat január 26-án folytatódik!)genuflect.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugaraardowy.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg     De lássuk a két forrásanyagot!
faustyna_es_erzsebet_350.jpg     A Szeretetláng Naplóban az Úr szavai: „Leánykám, téged választalak ki, hogy isteni Irgalmasságomnak közvetítője légy. Te magad is töltekezz isteni Irgalmam bőségével, és ha ajkadat szóra nyitod, hirdesd Szívem Irgalmát, mely majd elég a bűnösök utáni vágyakozástól. A te egész életed is vágyakozás legyen, az áldozat, az imádság és a megváltó munkámban való segíteni vágyás”. (I/60)
     Az Irgalmasság Naplóból, Jézus: Égetnek az irgalom lángjai. Szeretném kiárasztani őket az emberekre (N.1074).
Fausztina szavai: Örök szeretet, tiszta láng, égj szüntelenül szívemben és istenítsd meg egész lényemet örök tetszésed szerint, mely által életre s örök boldogságba hívtál...(N.1523). Urunknak kimondhatatlan irgalmassága, a könyörület és minden öröm forrása, (...) mert ő a végtelen Szeretet Élő Lángja. (N.1748)
Átéltem Isten szeretetlángját, s megértettem, hogy Isten szava élő (N.1104). Teremtményi szeretetemnek tüze egyesült az Ő örök szeretetének izzásával. Ennek a kegyelemnek a nagysága felülmúl minden más kegyelmet! (N.1056) Legédesebb Jézus! Gyújtsd lángra szeretetemet Irántad! Formálj magadhoz hasonlóvá, isteníts meg, hogy cselekedeteim kedvesek legyenek előtted!” (N.1289)! ‒ idézet vége!
     Az elhangzottak kedves Hallgatóim, nemcsak az Irgalmasság mibenlétének, hanem a Szeretetláng kegyelmi hatásának és céljának is pontos leírásai!
     A fentiek szellemében elmondhatjuk tehát, hogy míg az Isteni Irgalmasság: a bűnös ember felé forduló Isten szerető szánalmának a megnyilvánulása, addig a Szeretetláng: az Isten felé forduló ember ‒ benső késztetése! Ezt az Isten- és emberszeretetre való 'benső késztetést', ezt a 'kegyelmi hatást' ígéri Isten Szentséges Anyja azoknak, akik nyitott szívvel és gyermeki szeretettel vannak Iránta. Ezért a Mária-tisztelők meghívást kapnak, hogy megéljék és indíttatást érezzenek arra, hogy áldozatos imádságaik által tovább adják a Szeretetlángot.
És bizony meglehet, hogy a Szeretetláng lélekújító kegyelme, nemcsak egybeesik az Isteni Irgalom üdvözítő tervével, de egyben a fatimai ígéret beteljesülése is: a Szeplőtelen Szív végső győzelme!ket_irgalmas_sziv_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgMiként keletkezett a legenda Mária jeruzsálemi haláláról és sírjáról? 1
      Az évek során az irodalmi és egyháztörténelmi harc természetesen nem csitult a kérdés körül, még akkor sem, amikor az efezusi Mária Ház ügye rendeződni látszott. A nagy kérdés az újszövetségi exegéták (bibliamagyarázók) közt továbbra is fennállt, miszerint Szűz Mária valóban Efezus mellett élt-e? Azon meg végképp vita folyik máig is, hogy az Istenanya Efezusban szenderült-e el és innen vétetett a mennybe, vagy Jeruzsálemből?
     Kétségkívűl zavart okoz, hogy Jézus Anyjának két sírja is van, jóllehet egyikben sem volt (ha egyáltalán)! A Szent Szűz mennybevételének pillanatait végső soron senki sem látta! A lényegi kérdés, hogyha Jézus Anyja Efezusban halt meg, akkor miért volt sírja már az első század elején a jeruzsálemi Getszemáné kertben, és miért épült rá végül a 6. században az Elszenderülés Temploma? (A képen Mária sírja, a jeruzsálemi Elszenderülés Templomban.)
tumba-maria-jerusalen_530.jpg     A válasz szomorúan egyszerű! A Szent Szűz szeretete nem élhetett Szent Fia megváltó szenvedésének állandó átelmélkedése nélkül. Különösen húsvéti időszakban végigjárta a Szenvedés Útját Jeruzsálemben. Mindannyiszor könnyek közt, az arca elsápadt a fájdalomtól. Gyakran összeesett, és már-már azt hitték, hogy meghalt! Ezért sírhelyet vásároltak Neki! (A Czensztochowai ikon ezt a fájdalmas Mária-arcot rögzíti, melyet feltételezések szerint Szent Lukács festhetett az Utolsó Vacsora asztallapjára!) (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)mbczestochowska_530.jpg

Szólj hozzá!

A csodás jel állandó megismétlődése

     A szkeptikus olvasó rálegyinthetne, hogy "rég volt, tán igaz se volt", ám ez esetben olyan csodáról van szó, mely a fák 1336. december 29-i virágba borulása óta, mindmáig (minden évben) megismétlődik a Mária-jelenés helyén. Ez a jelenség felkeltette a torinói egyetem botanika professzorainak érdeklődését is. 1700 óta szakadatlanul figyelemmel kísérik ezt a "botanikai rendellenességet" .
prunus81.jpg     Tudományos megállapítást nyert, hogy a jelenés helyén növő fák Prunus spinosa L. (magyarul kék kökény). Ez a fajta a bokor vagy fa, általában évente egyszer virágozik, március végén vagy április elején, kis kerek, savany-édes gyümölcsöket hozva, merthogy ez a nemesítetlen szilva egyik fajtája, a kökény. Arrafelé, a Piemont tartományban közönségesen előfordul mindenhol, gyakran sűrű szövevényt alkotva az utak mentén, a völgyekben és a dombokon. A tudományos kutatások kimutatták, hogy a Madonna dei Fiori körüli talaj, melyben a nevezetes fák nőnek, semmiben sem különbözik a térség más talaj-adatától. Nem állapítottak meg semmilyen járulékos geofizikai, elektromágneses vagy mikroklímát, melynek hatására a fák decemberben kivirágozhatnának és ráadásul csak azok! A tudósok megerősítették, hogy a Prunus spinosa L. fák, melyek a brai templom mellett nőnek, semmiben sem különböznek a térség más helyein lévő fáktól. A rendkívüliség természetfeletti jellegét kifejezetten megerősíti, hogy – miként a szentély gondnoka, don Michele elmondta –, hogy a fák minden évben december 8-án, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén kezdenek virágozni és a virágzás egészen december 29-éig tart, Szűz Mária helyi jelenésének évfordulójáig. Annak ellenére, hogy decemberben ott mindig pár fokkal nulla alatt van a hőmérséklet (de mértek már mínusz hatot is!), a virágok a fákon még soha nem fagytak el. Bra szentélyének 676 éves krónikája szerint a fák, csak két alkalommal nem borultak virágba. Ez 1913 decemberében és 1938 decemberében történt, tehát pár hónappal az első és a második világháború kitörése előtt. prunus_lamina.jpg
     Külön érdekesség, hogy a torinói egyetem tudósai elvégeztek egy érdekes kísérletet: a jelenés helyére olyan Prunus spinosa L. facsemetéket ültettek, melyek nem a szentély körül növő fákból származtak. Ezek a fák soha nem virágoztak ki decemberben, pedig ugyanolyan fajtájúak voltak és ugyanazon a helyen gyökeresedtek meg. Decemberben tehát csak azok a fák virágoznak, melyek a Szűzanya jelenésénél, 1336. december 29-én élt Prunus spinosa L. fák csoportjából származnak. Tudományos szempontból tehát ennek a fafajtának a december közepi virágzása továbbra is megfejthetetlen talány marad.

Akarj hinni, hogy meggyógyuljon a lelked!

bra_santuario_fiorito.jpg     Azok számára, akik elfogadják a láthatatlan Isten jeleit, a brai Madonna dei Fiori-templom melletti decemberben virágzó facsoport egy természetfölötti jel, egy felhívás, hogy térjünk meg, és nyíljunk meg Szűz Mária édesanyai szándéka előtt, aki a hit útján Fiához, Jézus Krisztushoz akar vezetni minket, az örök élet és az elpusztíthatatlan szeretet egyetlen, mindenkinek szóló biztosítékához. A kegyhelyen a decemberben virágzó fákénál nagyobb csodák is történnek: testi-lelki gyógyulások, rendkívüli megtérések.
     Don Michele számos csodás gyógyulásról számolt be, pl. évtizedek óta szentségek nélkül élő emberek megbékéltek Istennel; egy ötéves süketnéma fiú, aki édesanyjával jött oda, hirtelen elkezdett hallani és beszélni; egy körülbelül tizenöt éves fiú pedig kigyógyult a skizofrénia előrehaladott stádiumából, később sikeresen elvégezte a tanulmányait, családot alapított, és mind a mai napig teljesen egészséges.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugara768.jpg

Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

194 éves nemzeti Himnuszunk
erkel_es_kolcsey_300.jpg     194 éve, 1823. január 22-én írta le Kölcsey Ferenc Himnuszunk szövegét szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc jó húsz esztendővel később zenésítette meg. Gyönyörű költői mű e 64 sor.
A tudós irodalomtörténészek azonban nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai ország himnusza. Válaszolok rá három példával:
     1) A németek például a Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt kezdetű szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után a győztes Európa tiltakozott e megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll az egész világon. Megmaradt Haydn gyönyörű zenéje és ma, az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. Bármily hihetetlen is, de csak 1991 óta.
     2) A Szovjetunió himnusza a soha nem létező szabadságot, az emberiség legnagyobb pusztítóit, Lenint és Sztálint éltette évtizedeken át. A mostani Oroszországnak – mondjuk így: a jogutódnak – csupán 2000-ben változott meg a himnusza. Az új szöveget Putyin elnök felkérésére az írta, aki 1944-ben Sztálin felkérésére a szovjet himnusz eredeti szövegét is szerezte.
Az új tartalom a soknemzetiségű Oroszország földrajzi nagyságát és történelmi múltját idézi, a hazafiasságot dicsőíti és optimista jövőbetekintést sugall. Teljes egészében mentes a korábbi internacionalista és kommunista ideológiai szöveg-fordulatoktól, viszont tartalmaz az orosz hagyományokból táplálkozó vallásos utalásokat.
     3) A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise – mely a legvérengzőbb "nagy" Francia Forradalom hevében született 1792 áprilisában, és valóban a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív.
     E rövidke európai példákat csak azért hoztam ide, hogy lássuk a legfontosabbat. Azt ugyanis, hogy a mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerző Árpádnak sem, az országépítő IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt diadalra halmozó Mátyást sem dicsőíti. A mi Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép IMÁDSÁGA a mi megtartó Istenünkhöz. Az irodalom tudós művelői tehát gyakran felejtik el – így emlegetni e csodálatos 64 sort. Tehát, hogy ez egy KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG: Isten áldd meg a magyart!
     Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó, kollektív imádsága, a nép ajkán őrzött énekekkel. Ám, az elmúlt század diktatúrái, 1919 és az 55 évig tartó magyar bolsevizmus tűzzel-vassal irtott mindent, ami nem a parancsszó ideológiája szerint született. De mondom: voltak a nép ajkán őrzött énekek, pl. a Boldogasszony Anyánk, a Csíksomlyói Szűz Mária (A székelyek régi nemzeti imádsága), később a Székely Himnusz, a reformátusok 90-ik zsoltára: "Te benned bíztunk eleitől fogva", vagy az evangélikusok "Erős vár a mi Istenünk" kezdetű Luther éneke. Tehát mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt.
Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk örökül hagyott a 33 éves Kölcsey. A Nemzeti Múzeumban őrzött kéziratban csak egy-egy parányi javítás látható, tehát szinte ömlött a tolla alól e felséges 64 sor.
     Sajnos mindmáig nem védi az Alkotmány nemzeti imádságunkat, pedig rátört a sorokra maga Rákosi is az 50-es évek elején mondván: az mégsem lehet, hogy a dolgozó nép Himnusza, vagy bármely ünnepség az Isten nevével kezdődjön. Alattomos terve céljából magához kérette Kodály Zoltánt azzal a felszólítással, hogy írjon másikat, a szocializmushoz illőt. Kodály rövid választ adott az élet és halál diktátorának. Ezt mondta: Jó a régi. Kodály a fejével játszott ebben a percben, de akkor Ő már Kodály Zoltán volt, a magyar zenekultúra és művelődés világszerte megkérdőjelezhetetlen tekintélye.
Rákosi nem nyugodott. Illyés Gyulát is magához intette, aki akkor a költészet, a haladó magyar gondolkodás legnagyobb vezéreként volt számon tartva itthon is, külhonban is, különösen Franciaországban. Írjon egy új Himnusz szöveget, mondta Rákosi, majd keresünk hozzá zeneszerzőt. A felszólításra Illyés ennyit válaszolt csupán: meg van az már írva.
Ezt követően a diktatúra megpróbálta meghonosítani a "Sződd a selymet elvtárs, a selyemből lobogót...", sikertelenül!
     Mégis, sajnos mára megszűnt az oktatás és az Istenhit közötti sok évszázados, megbonthatatlan egység, hiszen a nemzettudat és a hit mindig elválaszthatatlan volt a magyarság szívében.
Wass Albert írja: "aki bántja a magyart, Téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Mert bármelyik magyar vesztesége – a Te veszteséged is."
Mert, ha nem így tesszük, úgy némaságunkkal és bénaságunkkal hitelessé tesszük valamennyi galád mozdulatukat.
     A Magyar Kultúra Napján, csodálatos nemzeti közbenjáró imádságunk születésének évfordulóján tehát szomorúsággal kell megállapítanunk, hogy:
     Magyarország bajban van!
S legelsőül azért, mert a 93 ezer négyzetkilométeres ország az egyetlen a világon, amely saját országával van körülvéve.
Magyarországot – viharos, ám gyönyörű történelmével, máig példát adó kultúrájával, évszázadok óta a mai napig csodált művészetével – a jövő magyar generációjának kell átadnunk.
Mert Magyarországot, a mi Hazánkat, csupán megőrzésre kaptuk elődeinktől.
Magyarországot tehát meg kell menteni!
Kölcsey szavaival kérjük ezt, Himnuszunk utolsó versszakával:

Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart tengerén kínjának,
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt.

(Forrás: az interneten küldözgetett ismeretlen eredetű szöveg és a Wikipedia felhasználásával)himnusz_p530.jpg

 

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530_1.jpg
san_luis_de_montfort_2_300.jpg     Kedves Hallgatóim! Az előbbiekben elhangzottak, egy kérdésre nem adtak sejtést, éspedig arra, hogyha Mária Szíve Szeretetlángja maga Jézus Krisztus, akkor ezt ebben az esetben hogyan kell és szabad értelmeznünk? A választ ‒ vagy ahogy mondtam „sejtést” ‒ Montforti Grignon Szent Lajos a Tökéletes Mária-tisztelet c. értekezése adhat: „Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönnie másodszor is (TMT 1) ‒ és mint írja később ‒ jóllehet más módon”. (uo. 50/d)
Nos, ez a „MÁS MÓDON” elgondolkoztató, különösen ha a Szeretetláng maga az Üdvözítő Jézus!
     Tévedés azonban ne essék, nem Krisztus második eljöveteléről beszélek, hanem arról, hogy Krisztus jelenléte a szíveket valamiképpen másképp érinti meg, amiként Grignon később folytatja: „A Fiúisten nap mint nap ki akarja magát alakítani tagjaiban és bennük, mintegy testet akar ölteni édesanyja által. (TMT 31) Szűz Mária a Szentlélekkel létrehozta a legnagyobbat, ami volt és ami lesz, vagyis az Istenembert, következőleg ő fogja létrehozni azokat a nagy dolgokat is, amelyek az utolsó időkben történni fognak.” (TMT 35) ‒ idézet vége!
Nem ellentmondás tehát azt állítanom, hogy az Istenanya Szívéből áradó Láng, Fénysugár vagy benső lángolás, jézusivá formálja a lelkeket (ha ezt a lélek is akarja, engedi), vagyis a kegyelem állapotában van!
     A kegyelem hatását és magát az átformálódás mikéntjét megvilágítja az az ima, melyet Jézus íratott le Erzsébet asszonnyal:

A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen. Az elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.” (I/63)

1-sacred-heart-of-jesus-smith-catholic-art_300.jpg     Kedves Hallgatóim! Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. (Gal 2,20) Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul Vele, s ez gondolatvilágára, szándékaira, lelkesedésére és cselekedeteire is egyaránt kihat. Ennek az átformáló szív-lángolásnak (vö. Lk 24,32), ennek a kegyelmi hatásnak kell kiáradnia a világra, mert ez fogja átformálni az emberiséget, mely a megváltás érvényre jutása, a szeretet végső győzelme lesz!
     Felmerül a kérdés, hogyha a Szeretetláng ilyen üdvtörténeti nagyságrendet sejtet, akkor mennyiben hasonlítható össze az Isteni Irgalmasság hasonló végcélú üzenetével? E kérdésre a választ Dr. Antalóczi Lajos prelátus, a magyarországi Irgalmasság és a Szeretetláng apostola, egy magánbeszélgetés során − halála előtt egy hónappal − így fogalmazta meg: »A Szeretetláng éppen úgy, mint az Isteni Irgalmasság üzenete az elhatalmasodó bűnnel szemben a határtalan isteni szeretetből fakadó és túláradó kegyelem jele. Az irgalmasság, a szeretet legmagasabb fokú megnyilvánulása, mintegy ,,új fény lesz az Egyház számára'' (N.378). A szerveződő és elhatalmasodó bűnnel szemben az Isteni Irgalmasság üzenete új fényként tűnik fel az Egyház egén, mely ha kiárad a világra, ez fogja megvalósítani az Istenanya azon vágyát, hogy minden ember szívében fellángoljon az Isten- és emberszeretet Tüze. Sőt! Titokzatos módon egyike, vagy másika teheti alkalmassá a bűntől fagyos lelkeket, egyik vagy másik kegyelem befogadására! A két üzenet tehát annyiban különbözik és annyiban egy, amennyiben a Két Szentséges Szív egy!« (Bizony, ajánlatos lenne ezen mélyebben elgondolkodni!)y1po_5req530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA török állam akadékoskodása
     Folytatva az efezusi Meryem Ana történetét, a területet a török vámhatóság egyszerűen kisajátította azon az alapon, hogy a nevezett „hegy” – tehát  és ennél fogva  – állami tulajdon! Be kellett tehát bizonyítani, hogy a Panaya Kapulu már eredetileg is beépíthető területként volt nyilvántartva, amit világosan bizonyított a török kormányhivatalok megelőző megnevezése az adásvételen, amiként a Mandat Grancey – P. Poulin adományozó levélben is! Ez megoldottnak látszott, de...
burokracia6743_330.jpg     1947-ben újból veszélybe került a Szent hely tulajdonjoga. Ekkor meg azzal az ürüggyel akarták kisajátítani, hogy minden erdőterület az államé! Nos, könnyen bizonyítást nyert, hogy Meryem Ana egyáltalán nem erdőség.
     Sajnos, már-már úgy látszott, hogy ezek az események teljesen tönkretették P. Poulin művét, de 1928-ban, halála előtt mégis töretlen reménnyel írta: „Panaya, Lázárhoz hasonlóan előjössz a sírból.” És valóban, harminc éven át való küzdelem után 1951-ben elismerte a török állam a tulajdonviszonyokat. Azóta Meryem Ana egy magánegyesülethez tartozik. Kitartó fáradsággal sikerült meggyőzni a hatóságokat, hogy 'Mária Háza' idegenfogalmi célpont is lehet.
Izmirből már 1896-ban szerveztek zarándoklatokat Meryem Anához és amikor 1950-ben Róma kihirdette Mária mennybevitelének dogmáját, felélesztették ezt a hagyományt.
descuffi_280.jpg     1951-ben P. Euzet, egyetértésben Msr. Joseph Descuffi szmirnai érsekkel a Szentélyt a hozzá tartozó területtel, átruházta egy egyesületre, mely kezdetben a „Panaya Kapulu Demenĝi” néven, majd később „Meryem Ana Demenĝi” néven lett bejegyezve. A török állam engedélyezte, hogy az egyesület a befolyó pénzeket erre az antik keresztény szentélynek a felújítására és fenntartására fordítsa.
     Ennek az egyesületnek intenzív munkája Quatmann úr és msgr. Gschwind püspök támogatása révén, teljesen megújult a Ház és környéke. A török kormány azzal segített, hogy nem csupán a „kereszténység kincsének” ismerte el, de országos jelentőségű idegenforgalmi helynek minősítette és utakat épített a Szentélyhez. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)pa141905_530.JPGpa141832_530.JPGmeryem_ana_205_530.jpg

Szólj hozzá!

Az alábbi három posztot, M. Pietrowski SChr írását (megjelent a Szeressétek egymást c. Katolikus magazin 8. számában. AGAPE kiadó, ul Panny Marii 4, 60-962 Poznan, Lengyelország), valamint internetes források nyomán szerkesztettem

A fagyban virágzó fák csodája

     Az olaszországi Bra városában, amely Torinótól úgy 60 km-re fekszik Cuneo irányába, a Madonna dei Fiori (Virágos Szűzanya) tiszteletére emelt templom mellett minden évben a tél közepén, december 8-a és 29-e között virágba borulnak a fák. Ez a különös jelenség függetlenül a hótól és az esetleges nagy fagyoktól, megismétlődik a Szűzanya 14. században történt jelenésének helyén. bra_.jpg

A kegyhely története

bra_madonnadeifiori2.jpg     1336. december 29-én este egy várandós fiatalasszony Egidia Mathis, a Bra városka melletti Szűz Mária-szobor közelében járt, melyet sűrű növényzet vett körül. Sajnos két katona állt lesben, azzal a szándékkal, hogy megerő-szakolják.
Amikor Egidia szembesült a fenyegető veszéllyel, rémülten a Mária szoborra nézett segélykérőn kiáltva: "Szűzanyám ments meg!" Az egyik katona még gúnyolódott is: "Ne rá nézz kicsikém a gyönyörű szemeiddel, hanem énreám!" A reménytelennek tűnő pillanatban azonban, a szoborból olyan vakító fény tört elő, mely elvakította a katonák szemét, és ők rémülten elfutottak. Ezt követően Egidiának megjelent a Szűzanya és mosollyal az arcán jóságosan megnyugtatta őt. 

bra_84426848.jpg

A jelenés után Egidia azonnal szülési fájdalmakat érzett, és mindenféle komplikáció nélkül megszülte gyermekét a Mária-szobor előtt. Kabátjába takarva a kicsit, a legközelebbi házhoz futott, hogy segítséget kérjen. Az esemény híre villámként terjedt el a városban.
     A jelenés helyére hamarosan szinte minden Bra-i lakos kivo-nult imádkozni. Az emberek nagy meglepetésére, az ott növő fák virágba borultak. Ez mindenki számára nyilvánvaló jel volt, és igazolta Egidia Mathis szavait Mária megjele-néséről. Az esemény helyszí-nén kialakított kis kápolnát 1626-ban lebontották, és felépítették a Madonna dei Fiori zarándoktemplomot, mely persze a századok folyamán többször átépítést nyert.

prunusspinosa L3.jpg

Szólj hozzá!

A blog szerkesztőjeként, olvasóim nevében is őszinte részvétemet nyilvánítom az olaszországi buszbaleset sérültjei, áldozatai és hozzátartozói felé! Az elhunytakra pedig kérem Isten Irgalmasságát, hogy fogadja Őket országába, az Örök Világosság fényeskedjen Nekik, nyugodjanak békességben, Jézus Mária Szent Nevében!

Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a balesetet szenvedettekre és hozzátartozóikra! Amen. 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.la-pieta-di-michelangelo_530.jpeg

Szólj hozzá!

A blog szerkesztőjeként, olvasóim nevében is őszinte részvétemet nyilvánítom az olaszországi buszbaleset sérültjei, áldozatai és hozzátartozói felé! Az elhunytakra pedig kérem Isten Irgalmasságát, hogy fogadja Őket országába, az Örök Világosság fényeskedjen Nekik, nyugodjanak békességben, Jézus Mária Szent Nevében!

Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled! Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását a baleset szenvedettekre és hozzátartozóikra! Amen. 

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen.la-pieta-di-michelangelo_530.jpeg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpg
sziv_462.jpg     Ehhez egy-két mondat a Szeretetláng Naplóból: „Ez a csoda a Szentlélek ismételt eljövetele lesz, melyet sokan várnak, és a világosság fényessége át fogja hatni a földet. (III/224) A Szeretetláng kiáradása pillanatában vakká lesz a sátán.” (vö. I/85)
     Nos, kedves Hallgatóim, Don Gobbi Kék Könyve, még a következő kérdést teszi fel, melyet meg is válaszol. Idézem: „Ezek után meg kell vizsgálnunk azt a kérdést, hogy mi lesz a következménye a Szentlélek rendkívüli kiáradásának, a második Pünkösd eljövetelének?
     Válasz: 1.) Megújul és megváltozik az emberek szíve és lelke, megszabadul a Gonoszság hatalmának nyomása és befolyása alól.
     2.) Új korszak kezdődik a társadalmak életében. A szereteten alapuló igazságos társadalom, a szeretet civilizációja fog felépülni.
     3.) Megtisztul és megújul az Egyház. Jézus fényét fogja sugározni és elnyeri a teljes egységet.
     4.) Megújul a Föld színe, a pusztító természeti csapások nyugvópontra jutnak. Az ember és a természet ismét harmóniába kerül egymással.” (1982. 05. 30.) ‒ idézet vége!
     Nem „költői” a kérdés, ha feltesszük: akkor most mi a helyzet? Nos, az elmúlt majd' 60 esztendő során az egész világon különböző okok miatt, de még az egyházi berkekben is tapasztalható az Istenhez való hűség fogalmának torzulása és az imádás gesztusainak fokozott elhagyása.
     Ennél fogva az emberekben meglazult az Egyházhoz való kötődés, és társadalmi méretekben veszítették el képességüket az Isten Országáért való erőfeszítésre, pedig erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet. (Lk 16,16) Márpedig mélyreható változás csak a szívek megérintettsége által remélhető!
     Mivel a gyermekei üdvösségéért aggódó Istenanya az elhidegült szívek „felforrósításában” látja az emberiség megmentésének egyedüli lehetőségét, így szólít fel:
„Vidd e lángot, melyet neked nyújtok először. Ez Szívem Szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet és add tovább! − És annyira zokogott, hogy alig értettem, mit is mond.”‒ írja Erzsébet asszony. (I/38)thaihacnchocondau530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA törökök, mindig törökök maradnak!
     A történelem viharai a felfedezett Mária-szentélyt követően sem csillapodtak, és a hadi cselekmények nem kímélték a Szűzanya Efezusi Házát sem!
regimeryem_ana_530.jpg     Az 1914-es év gyors véget vetett a zarándoklatoknak és egészen 1927-ig nem tartottak Szentmisét a Kápolnában. Az I. Világháború alatt az egész vidék tiltott haditerületté vált.
szuzanya_letorott_kezzel2_250.JPG     Amikor 1920-ban a lazaristák visszatérhettek a Meryem Anához, az üvegtetőt betörve, az oltárt szétrombolva, a platánokat kidőlve találták, a bronz Mária-szobrot a szakadékba lökve találták meg letörött kezekkel. (A helyreállított szobrot 1926-ban még el is rabolták és csak 1931-ben lett meg. Ma is ez áll a szentély szerény oltárán.)
     A háború utáni „békés” Törökországban, egyszerre csak minden előjel nélkül 1922-ben halomra gyilkolták a keresztényeket, Szmirnában (Izmir) közel százezer embert, európaiakat, egyháziakat, asszonyokat és gyermekeket! A templomokra gyújtógránátokat dobtak és az onnan ki menekülőket géppuska tűzzel fogadták. A városból menekülők, akik elérték a tengerpartot és a tengerbe vetették magukat, hogy valamely hajón isgalllluw5_330.jpgmenedéket találjanak, a túlélők elbeszélése szerint a francia és olasz hadihajók cinikus módon megtagadták a menekültek felvételét, ha nem tudtak ott helyben a nemzetiségükről igazolványt felmutatni. Az angol hadihajók pedig elsősorban az angol nemzetiségűeket vették fel. Történt mindez a békésnek mutatkozó Törökországban és napjainkban, minden papír nélküli migráns ezreket tárt karokkal befogadó nyugat-európai országok hajóival! Elgondolkodtató, különösen ma! Forrás: (http://www.huszadikszazad.hu/politika/szazezer-embert-gyilkoltak-meg-szmirnaban ) (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)  regimeryem_ana_a-530.jpg

Szólj hozzá!

Befejező gondolatok

 ratzinger_biboros_es_vittorio_messori.jpg    Ahogy Vittorio Messori (a mellékelt képen Ratzinger bíborossal) írja könyvében, "bárki, aki tagadja a Calandában 1640 márciusában, a nagyhét egyik napján történt események igazságát, annak kétségbe kellene vonnia az emberiség egész történelmét, beleértve a legbiztosabb, megbízhatóan hitelesített tényeket is". A 'Pellicer eset' egy olyan esemény, amelyet minden tudósnak 'abszolút igaznak' és 'történelmileg bizonyosnak' kell elfogadnia, hacsak nem adja fel elfogulatlanságát az előítéletes gondolkodás érdekében.cojo.jpg Zaragoza érsekének szavaival élve, "a tény olyannyira egyszerű, mint amennyire megdöbbentő'. Ahogy a kivizsgálás mutatja, Miguel Juant először láb nélkül, aztán pedig lábbal látták, és ezt a tényt senki sem vonhatja kétségbe." Miguel Juan Pellicer amputált lábának hirtelen meggyógyulása Isten közbenjárásának látványos megnyilvánulása volt, egy csoda, amelyről még senki sem hallott a történelem folyamán. Az esemény éppen az ironikus ateista gondolkodásra nyújt választ, amikor is a hitetlenek azt állítják, hogy soha senki nem látta még, hogy egy kéz vagy egy láb visszanőtt volna, miután levágták. Leonardo Aina Naval történész , aki több évet töltött a csodás esetről való nyilvántartások tanulmányozásával, azt mondta, hogy  "máig is mértékadó az a körültekintő pontosság, mellyel az esetet kivizsgálták és dokumentálták." Tehát a calandai csoda esetében megbízható forrásokra támaszkodhat az a kutató, akit érdekel. Mert a lényeg az, hogy aki nem akar hinni, az nem is fog! Tehát máig vannak, akik egyszerűen cirkuszi trükknek minősítik a Calandában történt rendkívüli csodát. Lelkük rajta!

Ernest renan.jpg     És ez áll az ateizmus szellemével megszállottakra, így köztük Ernest Renanra is, (1823-92) aki a kereszténység agnosztikus ellenségeként, haláláig hajtogatta: ahhoz, hogy az ateizmust legyőzzük, elég lenne egyetlen egy hihető csoda. Íme, aki nem akar hinni, az nem is fog, és Renan tudatlanságában mindvégig meg volt bizonyosodva, hogy a történelem folyamán még soha nem történt ilyen csoda és nem is fog. A calandai csoda azonban azt tanítja számunkra, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen. Az esemény nem egy meghatározhatatlan istenség tettére, hanem Jézus Krisztus isteni személyére mutat rá, akit az isteni Szentháromság nyilatkoztatott ki számunkra.

     A csoda egyben a Katolikus Egyház tanításának, a szentségeknek, a szent hagyománynak – beleértve Szűz Mária tiszteletét és közbenjárásának erejét is – az isteni megerősítése. "Szűz Mária olyan csodát tett, amit senki mással nem tett még", éneklik a hívek minden évben a csoda ünnepnapján március 29-én, Calandában és Zaragozában.

     A calandai csoda számunkra is jel, hogy megbánjuk bűneinket és higgyünk a test feltámadásában. Isten rendkívüli beavatkozásának köszönhetően az amputálásra váró elüszkösödött láb 29 hónap után életre kelt. Ez a különleges csoda a saját feltámadásunkba vetett hitünknek a megerősítése, így fog minden ember teste is feltámadni az utolsó ítélet napján.

Irodalom: Tomas Domingo Pérez. El milagrode Calanda. Y sus fuentes historieas. Edita: Caja Inmaculada. 2007. Vittori o Messori.  Andre Deroo. L'homme à la jambe coupée. 1959.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugara4.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz2_530_1.jpg     A megvalósulás mikéntjére Jézus adja meg a választ a Szeretetláng Naplóban: „Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével a Földet. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94)
catchthefire_2.jpg     Kérdezheti a kedves Hallgató, hogy a leírtakat mivel lehet alátámasztani?
Természetesen a Szentírásban is találunk utalásokat, pl. Jeremiás 31,33-nál: „Bensejükbe adom törvényemet és A SZÍVÜKBE ÍROM.” Vagy Izaijás 11,9-10-nél: „Sehol sem ártanak és nem pusztítanak... Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.” De mai példát is felhozhatok! Az egyházilag jóváhagyott Máriás Papi Mozgalom kiváltságoltja ‒ Don Stefano Gobbi ‒ Kék Könyvében, szinte a Szeretetláng kiáradására vonatkoztatható azonos sorokat ír. Idézem: „Ez az esemény a második Pünkösd eljövetele lesz, amely nem más, mint a Szentlélek rendkívüli és minden emberre kiterjedő, hatalmas kiáradása. Ez Isten mindent felülmúló szeretetének a kiáradása lesz a Földre. Olyan óriási esemény lesz, amilyen még nem volt az Ige megtestesülése óta az emberiség történetében.
Lezár a Földön egy történelmi korszakot, és elindít egy új és csodálatos világot, a Szent II. János Pál pápa által annyira óhajtott és megjövendölt szeretet civilizációjának korszakát ‒ írja Gobbi atya, majd így folytatja a Szűzanya diktálta üzenetet:
     Tehát lelki esemény lesz! A lelkek számára olyan megrendítő erejű esemény, amely az embereket válaszút és döntés elé fogja állítani. Szenvedések várnak rátok, de Szeplőtelen Szívemben megízlelitek majd anyai szeretetem bensőséges örömét is. A sötétség sűrűsödik, de a Szívemből kiáradó fény sugara is erősödik majd, hogy jelezze számotokra az utat. (1979. 06. 14.) Ti vagytok a végső idők apostolai. Az én feladatom, hogy felkészítselek titeket a Szentlélek fogadására, aki eljön, hogy elhozza számotokra a második Pünkösd ajándékát. A Szentlélek megdicsőül akkor, amikor isteni tüzével megtisztít és átalakít benneteket. (1995. 02. 02.) Új tűz fog lejönni az égből és meg fogja tisztítani a pogányságba visszatért emberiséget. Olyan lesz, mint egy ítélet kicsiben, mindenki látni fogja magát, Isten igazságának a fényében… Így a bűnösök visszatérnek a Kegyelemhez és az életszentséghez, az elveszettek a jóság útjára, a távollévők az Atya házába, a betegek a teljes gyógyuláshoz.
Jöjj Szentlélek, jöjj a Te nagyon szeretett jegyesed Mária, Szeplőtelen Szívének hathatós közbenjárása által.” (Don Gobbi 1994. 05. 22.) ‒ Eddig a Gobbi idézet!en_a_hajnal_szep_sugara_530.JPG

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAz egyházi állásfoglalás
regipcommissione_timoni_1892_dec_1_250_1.jpg     Szűz Mária efezusi házának hitelességét Msgr. Andrea Policarpo Timoni szmirnai érsek 1892. november 1-i helyszíni vizsgálata 14 résztvevővel alapozta meg, közöttük volt P. Poulin és P. Jung is. A jegyzőkönyvben mindnyájan vallották:
„Afelé hajlunk, hogy a Panaya Kapulu rom a Szent Szűz lakásának maradványa.”                                                        regipcommissione_diocesana_mons_andrea_timoni_1892_dec_1_530.jpgTimoni érsek megengedte istentisztelet tartását ezen a helyen. A későbbi izmiri érsekek is kiálltak az egyházmegyéjük területén lévő Szent Hely valódisága mellett minden támadás ellenére is, és amint ilyen esetben szokás, kinyilvánították, hogy mindenkinek joga van erről magánvéleményt alkotnia. (A kép eredeti fotó)
mandat_sister-mandat-grancey_250_1.jpg     Mint fentebb említve volt 1892 januárjában Maria de Mandat vincés szerzetesnő elöljáróinak engedélyével a vagyonából megvásárolta a mostani búcsújáróhely területét egy töröktől. A telekkönyvi bejegyzés szerint „háromkapus kolostor”. Ebből arra lehet következtetni, hogy Mária mennybevétele után, valamikor kolostorként használhatták. Később Mária nővér P. Poulinnak adta tulajdonát, ő pedig végrendeletileg P. Euzetre hagyta. Ő viszont 1952 végén az újonnan alapított „Törökország katolikus alattvalóinak Egyesületének” gondozására bízta a szentélyt. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) mandat_grancey_a_haz_elott_530.JPG(Alsó kép: Sr. Mandat Grencey a Ház előtt)

Szólj hozzá!

Találkozás a királlyal

     Miguel Juan Pellicer csodája olyan ismertté vált egész Spanyolországban, hogy annak híre még IV. Fülöp király figyelmét is felkeltette. Amikor a vizsgálatot lezárták és a csodát hivatalosan is elismerték, a király magához hívatta kihallgatásra a meggyógyult fiatalembert. Az egész diplomáciai testület jelen volt, beleértve Lord angol_nagykovet2.jpgHopton angol nagykövetet is. Ő volt az, aki az eseményről részletes beszámolót küldött Angliába I. Károlynak. Ez a beszámoló a mai napig fennmaradt. I. Károly király, aki egyben az angol egyház feje is, olyannyira meg volt győződve a csoda valódiságáról, hogy annak hitelességét még a legszigorúbb anglikán teológusok előtt is megvédte. Lord Hoptonnak és más tanúknak köszönhetően ma pontosan tudjuk, hogy mi történt a IV. Fülöp királlyal való kihallgatáson. Miguel Juant az Aragónia főközjegyző és a püspöki káptalan-főesperes kísérte el. Mindketten részletes leírást adtak a királynak a csodáról.   

                                                                                 Hallgatván a beszámolókat, IV. Fülöp könnyekre fakadt és azt mondta, hogy ilyen nyilvánvaló tények mellett nincs szükség további vitázásra, ehelyett örömmel és tisztelettel kell elfogadni a misztériumot. Ezután felállt trónszékéről, Miguel Pellicerhez ment és letérdelt előtte.geishei5.jpgMegkérte Miguel Juant, hogy vegye le a ruhát jobb lábáról, amit aztán megcsókolt ott, ahol levágták, és ahol később csodálatosan meggyógyult.

Megható tiszteletnyilvánítás volt ez egy világbirodalom uralkodója részéről - egy koldussal és írástudatlan emberrel szemben. 

 

calanda imagen1.jpg   

 

A nemrégiben feltárt zaragozai dokumentumok szerint miután Miguel Juan meggyógyult, a del pilari kegyhely orgonistájának segédkezett. Az orgona fújtatóművének működtetése mellett sekrestyésként is dolgozott, mégpedig a Szent Kápolna olaj lámpásaiért volt felelős. A templomi főkönyvbe feljegyezték halálának napját: az Oszlopos Szűzanya ünnepnapján, 1654. október 12-én távozott el a földi világból.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugara10.jpg

Szólj hozzá!

20.
január

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpgAz alábbiak a rádióadásban a 25. részként hangzottak el!

A Szeretetláng üzenete negyedik rész

     Kedves Hallgatóim! Az előző előadásaimban úgy állítottam be a Szeretetláng üzenetét, mint az isteni pedagógia és a Mária-korszak végkifejletét! Nos, ne tartsanak elfogultnak, de ez a megállapításom nagy eséllyel igaz lehet! Természetesen vannak és lehetnek még Mária-jelenések és nyomatékos üzenetek, de ezek regionális jellegűek vagy csak ismétlő, sürgető közlésekkel bírnak. Globális, vagyis a világ sorsát döntően érintő – mint La Salette, Fatima és a Szeretetláng ‒ talán már nem is várható! Hisz korántsem véletlen, hogy a Szeretetláng Lelki Naplóban hatszor, az Úr és a Szűzanya szavaiként hangzik el „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett” hangsúlyos mondat! (I/84; II/18; 93; III/129; III/140) Ezt szeretném ma bővebben kifejteni!
A Teremtés könyve 3,15-ben meg van jövendölve az a végső harc, melyet az Istenanya fog gyermekeivel egységben a sátánnal megvívni, mely a fejének eltiprásával, vagyis tehetetlenné tételével fog végződni! Ezt a Szeretetláng Lelki Napló a sátán megvakításának írja.
maria6_1.JPGA Lelki Naplóban a Szent Szűz szavai: Mondom neked leánykám, ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezéstekre, mint most, Szívem szeretetének izzó lángját. Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után. (I/84)
Furcsán hangzik, de Mária Szíve Szeretetlángja nem csupán egy lelkiség ‒ jóllehet ‒ az előzőkben, mint Mozgalmat említettem, természetesen mint „szerveződés” értelemben! Az Istenanya Szívéből kiáradó Láng − a kegyelem rendjében − ugyanis, üdvtörténeti nagyságrendű megnyilvánulás és jelentőségét tekintve messze túlmutat egy „lelkiség” vagy egy mozgalom általános értelmezésén.
Az egész Ószövetségen végighúzódik a várakozás, hogy el fog jönni Isten küldötte, a Messiás és minden reményüket az eljövetelébe vetették. Ez a várakozás áthatotta kultúrájukat, életüket és a hitüket.
Ez egyféle kollektív lelkiség volt! De amikor elérkezett az idők teljessége (Gal 4,4) − és az Angyal üdvözletére a Názáreti Szűz igent mondott −, Isten belépett az emberi történelembe, s a túláradó kegyelem már jelenvalóként készen állt a kiáradásra, vagyis a megváltás beteljesedésére.
Ha komolyan vesszük a fentebb említett „Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett” kijelentést, akkor okkal tételezhetjük fel a majdani üdvtörténeti nagyságrendű változást, amely már jelen van és szívről-szívre terjed, ám még nem áradt ki ‒ DE KI FOG ‒, amiként ezt a Szűzanya megígérte!ilyen_meg_nem_volt_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgEpizód Mária efezusi életéből (B. Emmerich Katalin írása nyomán) 2
szuzanya_obraz_200.jpg     Efezusi léte utolsó idejében azt láttam, hogy Mária egyre csöndesebb és bensőségesebb lesz, szinte semmi táplálékot sem vett többé magához.
Úgy tűnt, ez már csak a látszat, hogy itt van még, a lelke mintha már odaát lenne. Azt láttam, hogy élete vége előtt az utolsó hetekben az évek súlya és gyönge állapota miatt olykor a szolgáló vezette körül a házban.
Egyszer láttam, hogy János lép be a házba, ő is sokkal idősebbnek látszott. Szikár és karcsú volt, s belépve övvel tűrte fel hosszú, fehér, ráncolt ruháját.
A Szent Szűz egészen beburkolva fehér ruhájába, a szolgálója karjára támaszkodva lépett ki a hálócellájából. Az arca hófehér volt és egészen áttetsző. Úgy tűnt, mint aki lebeg a vágytól. Jézus mennybemenetele óta egész lénye a növekvő, egyre inkább feloldó vágyat fejezte ki. Jánossal az imahelyre mentek. Mária meghúzott valamilyen szalagot vagy szíjat, ekkor megfordult a falban levő tabernákulum, és megmutatkozott a benne levő kereszt.
Miután mindketten egy ideig térdelve imádkoztak a kereszt előtt, János fölkelt, kihúzott a melléből egy fémszelencét, kinyitotta az egyik oldalán, kivett belőle egy szép, gyapjúszínű tokot, abból egy fehér, összehajtogatott kis kendőt, s a kendőből kivette az Oltáriszentséget, amely egy kicsi, négyszögletes, fehér falatka volt; aztán ünnepélyes komolysággal mondott egy-két szót és ráhelyezte a Szentséget a Szent Szűz kezére terített fehér kendőre, aki ajkával vette fel, majd kis idő múlva a kelyhet is átnyújtotta neki. A Szűzanya repesett a boldogságtól, hogy Jézusát, szívében magához ölelhette. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanyacommunio85101_530.jpg

Szólj hozzá!

A "csodák csodájának" hivatalos elismerése

kánoni dokumentum 1.jpg     1640. május 8-án, a zaragozai hatóságok elindították a kivizsgálást a calandai csodás gyógyulás körülményeinek ki-vizsgálására. A városi tanács többek között két jól ismert orvost és IV. Fülöp király ügyészét nevezte ki az esküdt-székbe. A nyilvános kikérde-zés az ügyrendi szabályok szerint ment végbe. Egy kor-társ történész, Leonardo Aina Naval, aki sok éven át tanulmányozta a kivizsgálás dokumentumait, úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat a 'jogi komolyságnak, precizitásnak és fegyelemnek a mintapéldája' volt. Ezért biztosak lehetünk benne, hogy teljes mértékben hiteles dokumentumokkal van dolgunk. Az esküdtszék mind a tíz tagja jelen volt a kivizsgáláson. Sőt, Zaragoza érseke Pedro Apaolaza Ramirez, ill. tíz teológus és jogász is jelen voltak a kihallgatá-sokon.

     A 24 tanú, akiket Zaragoza, valamint Calanda és a környező falvak lakói közül választottak ki, tettek vallomást. A tanúkat öt csoportba osztották be: 1) orvosok és ápolók, 2) rokonok és szomszédok, 3) helyi hatóságok, 4) papok, 5) egyéb személyek.

     A kivizsgálás okmányai azt mutatják, hogy a csodás módon meggyógyult végtag ténye olyan magától értetődő, hogy kétség nem fér hozzá és a csoda ténye ellen soha kifogást nem emeltek. 1641. április 27-én, 11 hónapos alapos kivizsgálás után, Zaragoza érseke kiadott egy határozatot, amely szerint Miguel Juan amputált lábának meggyógyulása kizárólag Isten beavatkozása által volt lehetséges. Így tehát a történelem egyik legmegdöbbentőbb csodája áll előttünk - egy csoda, amelyet Zaragoza, Calanda és a környező falvak lakói mind megerősítettek.

kiralyi megtekintes.jpg     Az első, a csodáról szóló jóváhagyott könyvecskében a kivizsgálás okmányait foglalta össze Jeronimo de San Jose sarutlan karmelita atya. A kasztíliai nyelven megjelent könyvet IV. Fülöp királynak ajánlotta. Egy évvel később megjelent egy másik munka, amelyet Peter Neurath német származású orvos írt. Az egyházi cenzor felkérésére Jeronimo Briza jezsuita atya a következőket írta a könyvről: "Tiszteletreméltó Gabriel de Aldama atya! Madrid fő helytartójának rendelésére megvizsgáltam doktor Neurath könyvét, melyet az oszlopos Szűz Mária közbenjárására történt csodáról írt. Egy olyan csodáról, amelyet a legtöbb ember még nem látott és nem hallott, és amelynek valóságát magam is tapasztaltam, hiszen magam is találkoztam annak idején a zaragozai kegyhelyen alamizsnáért könyörgő, láb nélküli fiatalemberrel. Nem sokkal később újra láttam őt Madridban, a mi Királyunkkal való közösségben, immáron két lábbal. Láttam azt a sebhelyet, amelyet Szűz Mária meghagyott a láb azon a helyén, ahol a végtagot levágták. Ez biztos jele annak, hogy a lábat valóban amputálták. És nemcsak én láttam mindezt, hanem a madridi királyi kollégium valamennyi jezsuita atyja is. Találkoztam a meggyógyult fiatalember szüleivel, és a sebésszel is, aki az operációt végezte."

 casa_miguel_pellicer.jpg    A szerény hálószobából, ahol a csoda történt, hamarosan kápolna lett. Később, a calandai lakosok ki szerették volna fejezni Isten és a Szűzanya iránt érzett hálájukat, ezért egy magas harangtoronnyal bíró hatalmas templomot építettek a Pellicer ház helyén. A mai napig, minden év március 29-én a Calandában élők ünnepnapot tartanak és megemlékeznek az 1640-ben történt csodás eseményről. Ennek a napnak az emlékezetére a Római Szentszék jóváhagyott egy külön liturgikus formulát, amely számos kegyelmet közvetít.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugara0b.jpg

Szólj hozzá!

dt4_530.jpgImádság Árpádházi Szent Margithoz

Ó, Szent Királylány, hazánk engesztelő áldozata!
Te, aki vezeklésül adtad magad értünk, segíts nekünk, hogy népünk karizmája szerint,
felismerhessük feladatunkat.
Tündöklő alázatosságoddal beragyogod hazánk egét, mint fénylő csillag világítasz nekünk.
Nevedhez méltó igazi Gyöngy lettél a Boldogasszony Koronáján!
Légy velünk e nehéz, és küzdelmekkel teli időszakban!
Segíts imádkozni, segíts jónak lenni, türelmesnek és kitartónak a hitben és a szeretetben!
Fiataljaink számára kérd a tisztaságban való állhatatosságot, s hogy felfedezzék a tiszta és a
másokért vállalt áldozatos élet értékét a családban és társadalomban, az egyházban és
világban egyaránt!
Köszönjük áldozatos életedet, és kérünk, ne hagyj el minket.
Esedezz népedért, maradj egységben velünk, Boldogasszony hűséges Leánya!
Ékes Virágszál, Fényességes Gyöngy, esedezz népünkért, szép magyar hazánkért!
Tenger bánatunkban légy segítségünkre, fénylő könnyeiddel kelj védelmünkre!.Ámen

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...margit_072.jpg

Szólj hozzá!

musorvaltozas_lesz2_530_1.jpg     A Szeretetláng fogalma tehát azt a benső átalakulást, „tüzes lelkületet”, megvilágosodást és többlet buzgóságot fedi, amelyet pl. Lukács 24-ben olvashatunk.
     Ezt a gondolatot nagyon szépen megvilágítja Szent II. János Pál pápa a Mane nobiscum Domine kezdetű levelében: „Jelentőségteljes, hogy az emmauszi tanítványok, miután az Úr szavai megfelelően fölkészítették őket, az asztalnál, a 'kenyértörés' egyszerű gesztusában ismerték fel Őt. A jelek csak akkor 'beszélnek', ha az értelem megvilágosult és a szív lángol”.
jacob_andries_beschey_emmaus_530.jpg     Ne feledjük, hogy az evangéliumi elbeszélés szerint a tanítványok az isteni Útitárssal fáradtan értek haza, ám Ő úgy tett, mintha tovább szándékozna menni. A tanítványok mivel későre járt, marasztalták.
Miután felismerték Jézust a kenyértörésben és Ő eltűnt, e két fáradt ember lelkesedéstől nekibuzdulva, halogatás nélkül visszagyalogolt (14 km-t!) Jeruzsálembe, hogy az Apostoloknak tanúságot tegyenek! − Nos −, ez a fáradhatatlan „lánglelkűség” hiányzik a hitében, lelkében elerőtlenedett emberiségből! Ez az a 'benső tűz', a szívek mélyén végbemenő csoda, mely Jézustól forrásozza hevületét, miként olvasható Lk 12,49-ben: Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, mi mást akarok, minthogy lánggal égjen! ‒ Vagyis, az Üdvözítő által hozott tűz segít az Ő felismerésében és a követésére késztet!
     De ekként értelmezhetjük-e az Efezusi levél sorait? „Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek milyen reményre hívott meg benneteket,” (1,18) „hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.” (3,16-17)
papst_leo_der_gro_e_330.jpg     Nagy Szent Leo pápa írja: „Az emberi természet méltósága úgy valósul meg, ha az emberben mintegy tükörben, az Isten jóságának formája ragyog fel. Az Isten szeret minket, saját képére újra formál és erőt ad ahhoz, hogy úgy cselekedjünk, ahogy Ő cselekszik, így megtalálva bennünk jóságának képmását. Vagyis, Isten lángra gyújtja szívünk mécsesét, hogy a szeretet tüzétől lángoljon és így szeressük Istent, és mindazt amit Isten szeret.” (Sermo 12,1)
     A Szeretetláng tehát Isten egyik kegyelmi adománya, mely a gonosz lélek hatalmát megtöri, s így elősegíti a hívő lelki növekedését, és megerősíti az üdvösség felé vezető úton (különösen halála óráján), a halál sza_1929_300.jpgután pedig megtisztulása folyamatát gyorsítja. Az, hogy a Szűzanya Szívében a Szentlélek  által az Isten- és emberszeretet tüze ég, mely felénk tör, nem új tanítás, s nem is a Lelki Naplóban jelenik meg először. Ami valóban új a Naplóban, az a szeretet-kiáradás módjának és intenzitásának leírása, valamint az ehhez fűződő kérő imádság. (vö. IV/36). (Dr KOVÁCS Z. Teológiai Szakvélemény 6.2; Szl. Lelki Napló 406-407)

Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk
és áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Amen.

Kedves Hallgatóim! A következő előadásomban
a Szeretetláng üzenetét folytatom!

Köszönöm figyelmüket!

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgEpizódok az Istenanya efezusi életéből (B. Emmerich Katalin írása nyomán) 1
     A Szűzanya imafülkéjében volt egy feszület fából, melyet a magaslatba erősítettek, mint Krisztus keresztjét a Kálvária sziklájába. A lábánál pergamencédula volt, amire írva volt valami, azt hiszem, Krisztus szavai. A keresztbe az Úr alakja egyszerűen, tetszetősség nélkül volt bevésve, s ezeket a vonalakat sötét festékkel dörzsölték be, hogy az alak jól látható legyen.
Azt is láttam, hogy kis kendő fekszik a kereszt mellett, s az volt az érzésem, hogy ez ugyanaz a kendő volt, mint amivel a Szent Szűz a keresztről történt levétel után a Szent Test összes sebét megtisztította a vértől.
20258aa_330.JPGAzért volt ez az érzésem, mert ennek a kis kendőnek a megpillantásakor láthattam a szent anyai szeretetnek ugyanazt a mozdulatát.
Egyben azt éreztem, hogy ez az a kis kendő, amivel a papok, miután a Szent Vért magukhoz vették, megtisztítják a kelyhet és úgy tűnt, hogy Mária annak idején az Úr sebeit tisztítva ugyanígy tett. A Szent Szűz ezt a fehér kendőt tartotta a kezén, amikor Szent János, vagy valamelyik Apostol megáldoztatta. (Megj.: Így áldoztak "kézbe" az őskeresztény nők!)
szuzanyacommunio85101_330.jpgAz imahelyiségtől jobbra egy fülkében, amely a falhoz támaszkodott, volt a Szent Szűz hálócellája, s ezzel szemközt az imahelyiség bal oldalán az a cella, ahol a ruháit és eszközeit őrizték. – E cellák egyikétől a másikig függöny függött le, és lezárta a közöttük levő imahelyiséget. – E függöny előtt középen szokott Mária ülni, ha dolgozott vagy olvasott.
A Szent Szűz hálócellájának hátsó oldala fonott szőnyeggel borított falnak támaszkodott, Mária fekhelyének egyik oldala a falat érte, másfél cipőnyi magas, keskeny ágy szélességű és hosszúságú üres fiók volt. A ráterített takaró sarkai négy gombbal voltak megerősítve. A fiók oldalait is le a földig bojtokkal s rojtokkal díszített szőnyegek borították. A fejpárna ezen az ágyon kerek volt, a takaró barnás, kockás mintájú szőnyeg. A kis ház az erdő közelében sima törzsű, piramis alakú fák közelében feküdt. Nagy volt itt a csend és a magány. A többi család mind szétszórva, bizonyos távolságra lakott. Az egész település olyan volt, mint valami tanyavilág. És itt élt a Szent Szűz egyedül a szolgálójával, egy fiatalabb nővel, aki gondoskodott arról a kevés élelemről, amire szükségük volt a táplálkozáshoz. ‒ Nagyon csendesen és mélységes békében éltek. ‒ A házban férfi nem volt, bár néha meglátogatta őket valamelyik utazó apostol vagy tanítvány.
stssimon-jude_330.jpgA legtöbbször azt a férfit láttam bemenni hozzá vagy elmenni tőle, akit én mindig Jánosnak tartottam, de sem Jeruzsálemben, sem itt nem volt folyamatosan a közelében. Most más ruhát hordott, mint Jézus életében. A ruhája nagyon hosszú és redős volt, szürkésfehér, vékony anyagból készült. Nagyon karcsú és mozgékony volt, az arca hosszú, keskeny és szép, fedetlen fején a hosszú szőke haja elválasztva simult a füle mögé. Gyöngéd megjelenése a többi apostollal szemben nőies, szűzies hatást keltett. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanyacommunio7_z_530.jpg

Szólj hozzá!

A csodának híre megy

acta-notarial-calanda (1).jpg     Másnap reggel, a falusi plébános Herrero atya, a polgármester, két sebész és néhány magas tisztséget betöltő helyi hivatalnok kíséretében látogatást tett Pellicerék házában és hosszú időt töltöttek el Juan jobb lábának vizsgálatával. Arról akartak hivatalos és tudományos módon megbizonyosodni, hogy a történtek valóban igazak. Március 30-án, tehát a csodát követő napon, a calandai közrendért felelős Martin Correlano megfogalmazta az ehhez a rendkívüli eseményhez fűződő első hivatalos dokumentumot. A csodát követő 70 órán belül, a plébános, a közhivatalnokok és egy orvos közösen megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amelyet tíz tanú aláírásával hitelesített, bizonyítva ezzel a Pellicerék házában történt megdöbbentő eseményt. A dokumentum arról tanúskodik, hogy a csoda "isteni beavatkozás" eredménye. A meggyógyult férfi körmenetben vonult a plébániatemplomba, ahol Calanda lakosai egybegyűlve látták, hogy két lábon jár, bár egy nappal korábban még csak egy lába volt. Megérkezvén a templomba, Miguel Juan meggyónt és az egész egyházközséggel együtt ünnepélyes hálaadó szentmisén vett részt.

Zaragoza lavirgenjg5.jpg     

Isten közvetlen beavatkozásának köszönhetően az amputált láb, amely két év alatt elporladt volna a földben, életre kelt és összeforrt az élő testtel. Ez egy Krisztus adta világos jel volt, elővételezése annak, hogy a mi testünk is feltámad majd Krisztus második eljövetelekor.

     A természet törvényeit azonban nem hagyta figyelmen kívül a Teremtő sem, hiszen még hónapokba telt, amíg Miguel lába teljesen visszanyerte izomtónusát és mozgásképességét.

     1640. április 25-én Miguel elkísérte szüleit egy zarándokút keretében a zaragozai kegyhelyre, hogy ott hálát adjon Szűz Máriának a csodás gyógyulásért.

calanda8.jpg

     A város lakossága még emlékezett arra a nyomorult fiatalemberre, aki annak idején a kegyhelyen koldult. Elképzelhetjük, milyen csodálattal figyelték a "féllábú koldus" két egészséges lábát. Senki nem álmélkodott azonban jobban doktor Estangánál, az amputáló sebésznél, aki két évig kötözte is Miguel sebét. Saját szemével látta, hogy a láb, amelyet levágott, meggyógyult és tökéletesen működik. A történtek orvosilag megmagyarázhatatlanok. A műtét alatt (egykor) segédkező sebészek éppúgy meg voltak döbbenve, mint az egész kórházi személyzet.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

zaragoza_ebrofb0.png

Szólj hozzá!

„Nagy példakép lehet belőle” – Brenner József bátyjáról és a keresztény helytállásról

2017. január 15. vasárnap 17:00

Csaknem napra pontosan ötvenkilenc évvel azután, hogy Szentgotthárd közelében ismeretlenek meggyilkolták a fiatal lelkipásztort, 2016. december 17-én a szombathelyi Szent Kvirin-templomban megnyitották a Brenner János-emlékévet. Az ünnepi alkalomból Brenner Józsefet, a vértanú pap öccsét kérdeztük.

József atya szavai nyomán alaposan elgondolkodhatunk azon, mit jelent kereszténynek lenni nehéz időkben, mit jelent a hithez való ragaszkodás minden kedvezőtlen körülmény ellenére. Hogy ez lehet egészen hősies, „életre-halálra” ügy is; minden e világin túlmutató. Ahogyan a vértanúk számára már az első századokban az volt.

– Milyen emlékek égtek Önbe legerősebben a bátyja meggyilkolásával kapcsolatban?

– Újmisés pap voltam akkor Lentiben. Hétfőn távirat érkezett a plébániára apámtól, hogy menjek haza, mert János hirtelen meghalt. Az első gondolatom az volt, hogy biztosan motorbalesetet szenvedett, de a szombathelyi postás, akit felhívtam, már tudta, hogy gyilkosság történt. Hogy hol, azt harminckét éven át nem tudhattuk meg. 1989-ben jártam ott először; az az asszony mutatta meg a helyet, aki annak idején megtalálta. Azt mondta, elvesztette a hitét a történtek hatására. A bűneset emléke elevenen élt a faluban. 2000-ben is ezt tapasztaltam, amikor dokumentumfilmet készített az ügyről a magyar televízió. Egy idős asszony először azt állította, hogy semmit sem tud, semmit sem látott, nem sokkal később viszont megmutatta, hol feküdt a bátyám holtteste, és kiderült, hogy éppen az ő férje vitte be a halottasházba. Bármilyen hihetetlen, a félelem még ekkor is benne dolgozott. Mert közvetlenül a gyilkosság után megfélemlítették a környéket, hogy a hír terjedésének elejét vegyék. Azt akarták, hogy az emberek magukba temessenek mindent.

– Mit gondol a gonosznak a világban való jelenlétéről annak kapcsán, hogy egy papot, aki mások szolgálatára áldozza az életét, meggyilkolhatnak? Hogyan hatott a papi hivatására, működésére ez a háttér, ez az alapélmény?

– A sztálinista időszakban, az ötvenes években, de ’56 után is minden fiatal pap és szeminarista jól tudta, hogy kockázatot vállal, mert eleget hallottunk papok bebörtönzéséről, agyonveréséről. Amikor a papságot vállaltuk, abban ez is benne volt. Az első szentek a vértanúk voltak, és az Egyház az első századok óta különösen is tiszteli őket. Vagyis a vértanúság nem olyasmi, aminek a lehetősége teljesen ismeretlen és idegen lenne egy pap számára.

János egész biztosan tudta, hogy megölhetik, mert már korábban is megpróbálták. Két hónappal korábban, amikor Farkasfán tartott hittanórát, az erdei útra, amelyen motorral hazafelé tartott, fahasábokat szórtak, hogy a sötétben felbukjon bennük. A gyilkosságot nem személyesen ellene, hanem a pap ellen követték el. Ezt bizonyítja az is, hogy abban az évben öt papot gyilkoltak meg szerte az országban. János a lelki naplójában megemlíti, hogy ha kell, az életét is odaadja a hivatásáért.

Hogy mint pap konkrétan mit tett, amiért meggyilkolták? Ez is kiderült, egy Szentgotthárdról Budapestre küldött rendőrségi jelentésből. Az volt a bűne, hogy összefogta, a plébániára gyűjtötte az ifjúságot.

– Könnyebb vagy nehezebb volt a papi hivatásban megmaradni azokban az időkben egy vértanúvá vált pap fivéreként?

– Nem inogtam meg, ha erre gondol. Nem féltem, talán azért sem, mert fiatal voltam. Megesett, hogy amikor az erdőn keresztül hazafelé tartottam a sötétben, egy részeg ember hirtelen éppen előttem emelkedett ki az árokból. A kulcscsomó ott volt a zsebemben, ahhoz kaptam oda ijedtemben, hogy védekezzem, ha szükséges.

– Milyen zaklatások érték Önt és László bátyját János miatt?

– János ügye védett, bennünket már nem mertek bántani. Megbízhatatlannak számítottunk, így én több mint harminc évig káplán maradtam, de bajunk nem esett. 2005-ben elhunyt László bátyámnak is hasonló volt a sorsa: csak kis falvakban szolgálhatott. Az mindkettőnknek rettenetesen fájt, hogy Jánosról szinte beszélni sem szabadott. Sőt még a fényképét is levetették a győri szemináriumban!

– Hogyan tudták segíteni egymást Lászlóval a szörnyű veszteség és megrázkódtatás feldolgozásában?

– Egymást nem kellett vigasztalnunk, sokkal inkább a szüleinket. Őket ugyanis nagyon megviselte a fiuk erőszakos halála. Apánk néhány évvel később meghalt, de édesanyánk hosszú életű volt, és mindig emlegette, soha nem tudta elfelejteni. Mindvégig bántotta, hogy nem volt szabad beszélni Jánosról és az ügyéről. Csak a hitbe kapaszkodhatott, az adott neki vigaszt.

– Egy ilyen trauma évtizedeken, sőt akár egy életen át is éreztetheti a hatását egy testvér és egy család életében. Önnek mi segített leginkább a lelki béke megtalálásában?

– A családokat sajnos sújthatják halálesetek, sőt még az is előfordulhat, hogy fiatalon hal meg valamelyik családtag. És olyankor csak a hit segít. Számunkra akkor külön tehertétel volt a gyilkosság elkövetésének brutalitása, és az, hogy amikor az ügyben beidéztek bennünket, úgy bántak velünk, mintha gyanúsítottak lennénk. Vagyis hogy a hatóságoktól semmi segítséget nem kaptunk. Ami nem is csoda, hiszen azok nyomoztak, akik a gyilkosságot elkövették.

– A tettes soha nem lett meg. Milyen kérdések foglalkoztatták a gyilkosságot illetően, vagy foglalkoztatják akár ma is? Milyen magyarázatot tart a legvalószínűbbnek?

– Több hulláma is volt a nyomozásnak, egyik sem tekinthető komolynak. Először féltékenységi ügyként akarták tálalni a gyilkosságot, aztán egy idősebb férfit ítéltek halálra kétszer is, aki a vád szerint pénzvágyból gyilkolt volna. Később őt felmentették. Végül nyolc év után azt a fiút ítélték el hét évre, aki a bátyámat éjfél körül kihívta, és azt hazudta neki, hogy súlyos beteg várja a segítségét. De azokat, akik ezzel a fiút megbízták –ávósok, rendőrök, nyomozók, két párttitkár – soha nem ítélték el, és még a nevüket sem szabad leírni, hiszen az rágalmazásnak számítana.

– Mit gondol, milyen hatással volt János vértanúsága a magyar Egyházra a legnehezebb időkben és azóta?

– Miután Jánost meggyilkolták, négy falut félemlítettek meg kutyás rendőrökkel. Ez évtizedes hallgatáshoz vezetett. A hitélet viszont érdekes módon fellendült, és a gyilkosság napján, december 15-én minden évben mécseseket gyújtottak a helyszínen. Az eset híre pedig a tiltás ellenére az egész országban elterjedt. 1989-től egyre többeket érdekeltek a részletek, így engem is sokfelé meghívtak, hogy beszéljek róluk, Jánosról. Boldoggá avatásának ügye az utolsó fázisba ért, nemsokára a bíborosok elé kerül.

Kiállt a hivatásáért, áldozatot hozott az Egyházért. Huszonhat éves volt, vagyis egészen fiatal, és vidám természetű. Felnéztem Jánosra, részben azért is, mert nagyon intelligens, több nyelven beszélő ember volt. 1956-ban, amikor a plébániáján meglátogattam, láttam, mennyire tudja, hogyan kell bánni az emberekkel, mennyire szívből szolgálja őket. Jó pap volt, és még inkább az akart lenni. Nagy példakép lehet belőle, én ebben reménykedem.

(A Brenner Józseffel készült videót január 15-től nézhetik meg a KATTÉKÁ-ban.)

Fotó: Merényi Zita

Kiss Péter/Magyar Kurír

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpg     A Szeretetláng Napló szerint, „Szeretetlángom fényétől megvakul a sátán. (II/90; III/236) Szeretetlángom szelíd fényénél a legmegátalkodottabb bűnös is megtér”. (II/119) Bár a Lelki Napló tartalmát még nem ismertettem átfogóan, mégis fontos tisztázni, hogy tulajdonképpen, mi is a Szeretetláng, hiszen ez szabatosan nehezen megválaszolható kérdés volt Erzsébet asszony számára is, amikor egyháziak kérdezték. Mert nem válaszolhatta mindig azt, hogy „a Szűzanya Szívében égő Láng”, miként azt sem, hogy „egy kiesdett többlet kegyelem, vagy eszköz”, ami persze igaz, de mégsem világítja meg igazi lényegét.
-_1983_0021_530.jpgÍgy aztán Erzsébet asszony a Szűzanyának tette fel a kérdést. A válasz pedig ez volt: „Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus!” (I/107; IV/12) És amikor ezt a választ hallották az atyák, erre nem tudtak mit mondani, hiszen a mariológia régi tanítása szerint, Mária először a szívében fogant. A Szűzanya Szíve tehát a Szentlélek működése révén, minden kegyelem forrása és ez a Forrás, maga az Úr.
szivem_szeretetlangja_00_300.jpg     Nos, bár a „Szeretetláng” kifejezése nem szerepel a Szentírásban, de tartalma és mibenléte levezethető néhány szentírási szakaszból, melyek Isten jelenlétére, szeretetére s a vele találkozó emberi szív „lángra gyúlására” utalnak. Néhány példa:
„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon?” (Lk 12, 49); „Hát nem lángolt a szívünk?” (Lk 24,32); „Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni” (1Jn 3,16; vö. Mt 3,11); „Legyetek tüzes lelkűek. Az Úrnak szolgáltok” (Róm 12,11); „A mi Istenünk emésztő tűz” (Zsid 12,29), pünkösdi tüzes lángnyelvekről nem is beszélve (ApCsel 2,3)!sacred_heart_of_jesus530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgJézus Anyja élete végén Efezusban lakott
      Különös jelentősége van a helyi hagyományoknak. Az Efezustól keletre fekvő hegyekben, Panaya Kapulutól nyolc kilométernyire fekszik Kirkindzse (ma Szerendzse) falu. A görögök Kisázsiából való kiűzéséig (1922) négyezer ortodox keresztény lakta.
     Ők azt állították, hogy ők a régi keresztény Efezus lakóinak utódai, akik Mohamed követői elől menekültek ide. Ősidőktől kezdve elterjedt hagyomány volt, hogy Szűz Mária ebben a házban élt és halt meg. Évente papjuk vezetésével százával zarándokoltak ide augusztus 15-én, hogy a romoknál megünnepeljék Szűz Mária elszenderülésének és mennybevitelének emlékét. Azt a tényt, hogy az ortodox liturgia Jeruzsálembe tette Szűz Máriának elszenderedését és mennybevitelét, tévedésnek tartották.
     Polgármesterük, Constantinides ügyvéd 1892 decemberében írásba foglalta a további helyi hagyományt: A mi Urunk Jézus Krisztus megfeszítése után Szűzanyánk, az Istenanya egy ideig még Jeruzsálemben maradt Szent János oltalma alatt. Később azonban, amikor Efezusba jöttek - a Szent Szűz átmenetileg berendezett egy barlangot Efezus városának nyugati részén, Budrun hegyén északra. Mária, egy ideig ott rejtőzködött a pogányok üldözése miatt. Ezt a barlangot „Ghizli Panagianak”, a „rejtőző Legszentebbnek”, illetve a Legszentebb rejtekének nevezték. Ennek emléknapját: a „Zoodokuygis"-t (életadó forrás) húsvét utáni pénteken ünnepelték.” Megőrizték egy másik, Szűzanyának szentelt kápolna (Mária Háza) emlékét is. Ez a tisztáson állt „Karaklia-Panagia” (a Legszentebb platánoknál). Ennek ünnepe november 21. volt. (És ez utóbbi volt a Szent Szűz efezusi háza!)
zoran_purger_330.jpg     Az augusztusi ünnepeken a környező helyek mohamedán lakói is részt vettek, mint zarándokok. A romokat a maguk szentélyének is tekintették. A Korán szerint ‒ amely 72 esetben említi Szűz Máriát ‒ egyetlen ember bűntelen: a próféta Jézus Szűz Édesanyja. A mennybevételét is vallja a Korán. Oktatja a híveket, hogy tisztelettel és dicsérettel vegyék körül Szűz Máriát, így a mohamedánok is szívesen veszik igénybe Szűz Mária anyai segítségét.
poulin_250.jpg     P. Eugene Poulin (1843-1928), aki hosszú ideig az izmiri lazaristák házfőnöke volt, annyira meggyőződött a felfedezés valódiságáról, hogy később Gabrielovich álnévvel tanulmány sorozatban ismertette meg a világgal Panaya Kapulut és megvédelmezte az ellentétes véleményekkel szemben. Számtalan zarándoklatot szervezett a Vincés nővérekkel!
Feljegyzéseiben ezt olvashatjuk:
„A házat nyolc tekintélyes platánfa veszi körül. E fák túloldalán, néhány méterre a szakadéktól, mint egy nyíl – karcsú jegenyefa – emeli elegánsan hegyes koronáját a zömök platánok fölé. Szépnek és tiszteletre méltónak látszik ez az ódon kápolna, valami diszkrét – mondhatni titokzatos – bájjal, mindez a védőn fölé magasodó sziklás hegy lábánál. A karcsú jegenye, mint valami árbóc, mintha kiáltani akarna: Jöjjetek, itt van!" (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) regipanaghia_capoulu_003_530.jpg

Szólj hozzá!

Megdöbbentő csoda

      1640. március 29-én, csütörtökön, Miguel Juan nem ment alamizsnát gyűjteni, hanem otthon maradt és apjának segített trágyával kosarakat megtölteni. Ezeket a kosarakat aztán szamárral kivitte a földre és szétszórta. Egy teljes napi munka után Miguel nagyon fáradtan tért haza. Vacsora közben többen is láthatták, hogy az eddig nedvedző csonkja immáron teljesen begyógyult és egészséges bőr fedte. Felettébb csodálkoztak ezen, hiszen két évig minden ápolás ellenére sem sikerült. Néhány vendég még meg is érintette azt.

     De ugyanazon az estén, egy lovas osztag szállást keresett Calandában. Megparancsolták Pelliceréknek, hogy szállásoljanak el egy katonát. Hely hiányában Miguel Juannak át kellett adnia az ágyát a katonának, ő maga pedig egy matracon aludt a szülei hálószobájában. Édesapja odaadta neki a kabátját, hogy azzal takarózzon, de a kabát túl kicsi volt ahhoz, hogy akár az egyik lábát is betakarja vele. Vacsora után, este 10 óra körül Miguel Juan jó éjszakát kívánt szüleinek és a vendégeknek, falábát és a mankókat letette a konyhában és lefeküdt. Miután elmondta az esti imáit és rábízta magát a Szűzanyára, hamar mély álomba merült.

calanda1_12.jpg     Amikor Miguel édesanyja este fél 11 és 11 között belépett a szobába, ahol fia is aludt, csodálatos mennyei illatot érzett. Fogta a lámpását és végig tekintett az alvókon, ám a matracon alvó fia egy lába helyett, kettőt látott – egyiket a másik felett –, amelyek kilógtak a takaróként szolgáló kabát alól. Nem hitt a szemének, így közelebb ment fekvőhelyéhez és megbizonyosodott róla, hogy szemei nem csalnak. Felsikoltott döbbenetében, nyomban felriasztva a férjét és a ház többi lakóját is. Az apa leemelte a kabátot és Pelliceréknek hihetetlen látványban volt részük: ott feküdt a fiuk két egészséges lábbal! Miguel is felébredt és értetlenkedve nézte a felette csodálkozókat. Óriási csoda történt! Nagy izgalomban lévő szülei ezt mondogatták "Nézd, visszanőtt a lábad!" Elképzelhetjük Miguel megdöbbenését és örömét, amikor meglátta és megérezte, hogy két lába van!

     Ez idő alatt az egész ház többi tagja is odagyűlt. Nagy megilletődéssel szemlélték a csodás módon meggyógyult lábat. Miguel Juannak fogalma sem volt róla, hogyan történhetett mindez. Csupán arra emlékezett, hogy mielőtt felébresztették, azt álmodta, hogy valaki bekente az amputált lábának megmaradt csonkját a pilari Szűzanya Szent Kápolnájából származó lámpaolajjal. Egy valamiben biztos volt, hogy Jézus Krisztus vitte végbe ezt a csodát – áldott Anyjának közbenjárása által.

     Miután ámulatából magához tért, megérintette és elkezdte mozgatni meggyógyult lábát, mintha arról akart volna megbizonyosodni, hogy mindez igaz-e. Az olajlámpák fényénél mindenki a csodás módon meggyógyult lábát vizsgálgatta. Csupán egy heget és három kisebb forradást láttak az eltört sípcsonton, mely utóbbiak egy gyermekkori kutyaharapás, egy felvágott kelés és egy csipkebokorban szerzett csúnya horzsolás eredményei voltak. Ezek a sebhelyek minden kétséget kizáróan mutatták, hogy ez ugyanaz a láb volt, amelyet két és fél évvel ezelőtt amputáltak és a kórházi temetőben eltemettek. Ami történt, az nem a láb visszanövése, hanem sokkal inkább a levágott eredeti végtag csodálatos helyreállítása volt.

     Az Aviso Historico nevű helyi lap 1640. június 4.-i egyik fennmaradt példánya szerint az eltemetett lábnak nyoma sem volt a temetőben.

     Hamar elterjedt a híre ennek a rendkívüli eseménynek. A falubeliek összesereglettek Pellicerék szerény házacskájába, hangosan imádkoztak és hálát adtak Jézus Krisztusnak és az Ő áldott Édesanyjának ezért a hatalmas csodáért. Mindannyian érezték a szobát több napon át belengő "csodálatos mennyei illatot".

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

calanda00calanda.jpg

Szólj hozzá!

17.
január

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

 magyarok_nagyasszonya_plebania_530.JPG

FATIMA, A VÉGSŐ IDŐK REMÉNYCSILLAGA

címmel, e blog szerkesztője előadás-sorozatot tart
a Rákospalotai Magyarok Nagyasszonya Plébánián!
1153. Bp. Bácska u. 3
Az előadások időpontjai páros hetenként kedden:
január 10; január 24; február 7; február 21; március 7;
március 21; április 4; április 18; május 2; május 16;
május 30.
Az előadások a 18 órai Szentmisét követően
19 órakor kezdődnek!

BKV járat, Újpest városközponttól: autóbusz: 25, 104, 104/A, 170, 204, 96, 196/A.
(A vastagon szedett járatok egyik megállóhelye, a plébánia előtt van.)

meg_mire_vartok_2017-fatima_530_2.jpg

 

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpg0001_maria_szive_szeretetlangja530.jpg     A Szeretetláng terjedése – a Napló szerint – a Mária iránti mélyebb tiszteletre fogja késztetni az embereket, sőt nem ismer határokat: kiterjed minden népre és nemzetre, még a meg nem kereszteltekre is! Kegyelemforrás a zarándok- és a tisztulóegyház számára (vö. II/120), ezért a Szűzanya maga kéri Erzsébet asszony által az illetékes egyházi vezetőket, hogy ne hátráltassák a Szeretetláng kiáradását (vö. II/109).
     Erős, de egyértelmű az a kifejezés, miszerint Mária már nem tudja Szívében tartani Szeretetének lángját, mert annyira szeretné, hogy mielőbb kiáradjon az emberiségre. Akik befogadják és továbbadják, ott a Szűzanya szerint 'zúgva töri át a lelkek bizalmatlanságát, és utána szelíd fénnyel világítja meg a lelküket és nem lesz ellenállás. Szeretetlángom befogadói a kegyelmek bőségétől megittasultan hirdetni fogják mindenhol, ahogy már mondtam: Ilyen még nem volt, mióta az Ige Testté lett'. (vö. III/ 129)
     Az áldozatos, az imádságban virrasztó lelkek fogják a Szeretetlángot elterjeszteni a Földön (vö. III/204). Akik igazán hiszik a Szeretetláng kegyelmi hatását, azok halálának óráján a sátán megvakul, s a haldokló lelke kegyelemmel telik el. A Szeretetláng ragyogása bűnbánatra indítja őket, amely üdvösséget hoz számukra (vö. III/216).
     A Lelki Napló üzeneteiben bemutatott Szeretetláng-fogalom megfelel a Szeplőtelen Szív tisztelet lelkiségének és legfőbb ismérveinek: az egyetemes Mária-tiszteletet gazdagítja és spirituális tartalommal tölti meg.
fatimarol-beszel-lucia-nover_250.jpgIdézet Lúcia nővér könyvéből: „Ő erős fénnyel árasztott el bennünket... Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt, s magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a Fény.”
     Szeretetláng Naplóban ezt olvashatjuk: Izzó szeretettel töltött el a Szent Szűz Szeretetlángja nyomán kigyúló fény. (II/75)
     Nos lehetséges-e, hogy Szeretetláng kiáradásának ígérete a ,,felvilágosodás” léleksötétítő korszaka után, az emberiség történelmében − Égi Anyánk közbenjárására − a Fényben való ,,megvilágosodás” új korszakát vetíti elénk?
     Az idők végének − amikor már sza_6de7a250.jpgnem lesz több haladék (Jel 10,6) − közeledtével, a Mária-korszak betetőzése is közeleg, amikor is egyre inkább kiviláglik számunkra a Mária Szeplőtelen Szívéből áradó isteni Fény szerepe? „Röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy Fatima eszkatológiája, a pokol látomása, Oroszország megtérése - attól a fénytől van átjárva, mely a Szűzanya Szívétől jön. Elsősorban tehát Mária Szeplőtelen Szívének végső győzelméről van szó.”sol11q_530.jpg

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgPanaya Kapulu
     De hogyan is írta le Boldog Emmerich Katalin a Szűzanya Házának belső terét:meryem_ana_maria_hazanak_alaprajza_530.jpg

„A középen elhelyezett tűzhely két részre osztotta. A tűz az ajtókkal szemben a földön a fal mélyedésében égett, a fal mindkét oldalon lépcsőzetesen emelkedett a ház tetejéig... Az első részt könnyen mozgatható, fonott falak választották el a tűzhely mindkét oldalán a tűzhely mögötti résztől... Mellettük jobbra, balra könnyű ajtókon lehetett a ház leghátsóbb részébe menni, amely kellemesen, gazdagon tapétázott volt... A mennyezet oldalról boltozott volt. A tér legszélső kerek végét függöny választotta el. Ott imádkozott az Istenanya... Az imádság helyétől jobbra a falnak támaszkodó kis fülkében volt az Istenanya fekvőhelye: evvel szemben az imahelytől balra kis kamrában őrizték a ruhákat és szerszámokat. A kis fülkét szőnyegfüggöny választotta el a kamrák közti imahelytől. A függöny közepe előtt szokott imádkozni a Szűzanya, amikor dolgozott, vagy olvasott."
     Amikor a munkások a ház padozatát feltárták, az épület közepén valóban megtalálták a tűzhely kormos köveit, éppen ott, ahol a stigmatizált leírása szerint volt. Ettől kezdve az épület „Meryem Ana”, 'Mária háza' néven vált ismertté. (Alább, a tűzhely helye ma a nagy boltív alatt, szőnyeggel takarva!)
meryem_ana_altar_today_530.jpg     Szűz Mária házának megtalálása egész sor kutatás, vizsgálat, irodalmi tevékenység eredménye. Hamarosan további expedíciókat szerveztek papok, tudósok, régészek és építészek vezetésével. Ők is bizonyítottnak találták a látnok adatait. Legeredményesebbek a Szűz Mária házában és annak közvetlen közelében végzett ásatások voltak, amelyek korábbi keresztény település létezését bizonyítják Szűz Mária háza körül. Többek között megállapították azt is, hogy az épületmaradványok alapjai még az első századból valók, míg az alapoknak megfelelő felépítmények már bizánci eredetűek és jellegűek. Rendkívül jelentős volt Szűz Mária házában a tűzhely megtalálása. Ezt a helyet fekete kövek és hamu maradvány jelezte.
     A környéken vízvezetékeket, korsókat, lámpákat, különféle használati tárgyak maradványait és még sírokat is találtak Konstantin és Jusztinián korabeli érmékkel. A kutatások igazolták, hogy az egész terület zárt település volt, aminek központja Panaya Kapulu volt, ahogyan a helybéliek ősidők óta nevezték, a „Panaya” az Istenanya görög elnevezése: Panhagia (legszentebb), a török Kapulu pedig kaput, ajtót, házat jelent. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!) (Az alábbi képekből látszik, hogy miként alakult a Szűzanya hálófülkéjének külső bejárata. 1) Romokban; 2) Az alkalmi tető alatt; 3) Készen, de ajtónyílás nélkül)regiskan_04_530.jpgregiskan_13_530.jpgregimeryem_ana_evi-efes-izmir-x1_530.jpg

Szólj hozzá!

Baleset és amputáció

     A calandai plébánia feljegyzései szerint Miguel Juan Pellicer 1617. március 25-én, Miguel Pellicer Maj és Maria Blasco nyolc gyermeke közül a másodikként látta meg a napvilágot. Szülei szegény, mélyen hívő, egyszerű gazdálkodók voltak. Miguel Juan tehát mélyen vallásos környezetben nőtt föl. Naponta imádkozott, rendszeresen gyónt, szentáldozáshoz járult és nagy Mária tisztelő volt. 1637-ben, amikor 20 éves lett, elhagyta otthonát, hogy munkát keressen. Castellon környékén lakó nagybátyjával, Jaime Blascóval együtt talált is munkát.calanda12calanda3_320.jpg

    1637 júliusában Miguel egy gabonával megrakodott öszvér húzta kétkerekű teherkocsi vezetése közben súlyos balesetet szenvedett. Valószínű, hogy vezetés közben elszenderedve leesett a bakról, az egyik kerék átment a jobb lábán, amelynek következtében eltört a sípcsontja. Azonnal a valenciai kórházba szállították (a kórházba való felvétel napja még mindig megtalálható az archívumokban: 1637. augusztus 3. hétfő).

     A valenciai kórházban való tartózkodása során állapota nem javult. Bízván abban, hogy a 300 kilométerre fekvő zaragozai híres Miasszonyunk királyi és közkórház orvosai tudnak majd rajta segíteni, ezért felvételét kérte oda, amelyet meg is kapott. A nagy meleg és a szétroncsolt lábában érzett gyötrő fájdalom ellenére ötven nap alatt megtette ezt az utat és 1637. október elején elérte hőn áhított célját. Ekkorra már erősen lefogyott és magas láza is volt. Mindezek ellenére is első útja a kegyhelyre vezetett, ahol meggyónt és szentáldozáshoz járult.

calanda_spain.jpg     A zaragozai kórház orvosai erős üszkösödést találtak a törött lábon. A fiú életének megmentése érdekében azonnal amputálni kellett a beteg végtagot. A megdagadt és már feketére üszkösödött láb eltávolításáról egy Aragóniában elismert orvos, Juan de Estanga két másik sebésszel  Diego Millaruellel és Miguel Beltrannal  tartott konzultáció után döntött. Úgy határoztak, hogy Miguel Pellicer jobb lábát "térde alatt négyujjnyival" távolítják el, melyhez csupán egy fűrészt és egy szikét használtak. A beteget alkohollal nyugtatták, hiszen akkoriban ez volt az egyedüli ismert érzéstelenítő. A műtét alatt a fiatalember szünet nélkül a Szűzanyához könyörgött.

amputacio_003.jpg     Az operáció után a végtagcsonkot egy izzó vassal égették ki. Az amputált lábat egy fiatal asszisztensnek, Juan Lorenzo Garciának adták oda, aki egy barátja segítségével a kórházi temető egy megjelölt helyén, egy 21 cm mély lyukba temette el azt. (A kivizsgálás okiratai közé még ilyen apró részletek is feljegyzésre kerültek.) Abban az időben ugyanis, még oly nagy tiszteletet övezte az emberi testet, hogy annak amputált részeit is temetőben földelték el.

     Pellicer még néhány hónapig a kórházban maradt. 1638 tavaszán elbocsátották, miután kapott egy falábat és egy pár mankót. Mivel a 23 éves fiatalember így nem tudott munkát vállalni, különleges engedélyt kapott, hogy a zaragozai Del Pilar Bazilika bejáratánál alamizsnáért könyörögjön. Tulajdonképpen teljes munkaidős koldussá vált.

     A zaragozai lakosoknak szokása volt, hogy a kegyhelyet naponta legalább egyszer meglátogassák. A láb nélküli fiatalember látványa sajnálatra indította őket. Megszokták és egyben megszerették a személyét; annál is inkább, mert reggelente, mielőtt elfoglalta volna szokásos kolduló helyét, részt vett a szentmisén a Szűzanya csodálatos szobrával díszített Szent Kápolnában. A sekrestyésektől mindennap kért a szentély lámpáinak az olajából, hogy a gyógyulni nem akaró lábcsonkját ápolgassa vele. Ha volt egy kis pénze, akkor a közeli De las Tablas nevű fogadóban aludt. (Később, miután Miguel Juan lába meggyógyult, a fogadó tulajdonosa, Juan de Mezesa és felesége, Catalina Xavierre mindketten tanúskodtak amellett, hogy Pellicer ugyanaz a láb nélküli ember volt, aki az ő házukba járt aludni.) Néha azonban Miguel Juan Pellicer a kórház előcsarnokában aludt, ahol már jól ismerték és ahol a személyzet kedvesen bánt vele.

     1640 kora tavaszán Miguel elhatározta, hogy visszatér szüleihez Calandába. A hazautazás (118 km) majdnem hét napig tartott. Ez alatt az idő alatt a faláb folyamatosan nyomta a megmaradt végtagcsonkot, ami heves fájdalmat okozott neki. A család nagy örömmel fogadta.

     Mivel Miguel már nem tudott szüleinek a mezőn segíteni, elhatározta, hogy a környező falvakban fog alamizsnáért könyörögni. Abban az időben egy szegény rokkant embernek nem volt szégyen koldulni; ellenkezőleg! Egy koldus segítését egyfajta kötelességnek tartották az emberek, lehetőségként az irgalmasság gyakorlására. Ezért Miguel szamárháton kelt útra a környékbeli falvakba alamizsnát kérni. Hogy szánalmat keltsen, megmutatta lábcsonkját. Ily módon emberek ezrei lettek szemtanúi rokkantságának és az azt követő csodának.

(Forrás hivatkozások az 5. posztban!)

Szólj hozzá!

Lelki adományainkkal koronázzuk meg a Szűzanyát! (folytatás)
nossa_senhora_de_czestohowa_300.jpg2. lépés:
Ajánld fel a Szűzanyának lelki adományodat!
     Ne csak fényképen megörökített arcképedet juttasd el a kijelölt helyekre, de ajánld fel a szívedet is Máriának! A fénykép hátoldalára írd fel milyen lelki adományt, fogadalmat ajánlasz fel a Szűzanyának! Felajánlásoddal valami különösen szépet ajándékozz Máriának – talán szentgyónáshoz járulsz sok év után, kiengesztelődsz valakivel, akivel hosszú ideje konfliktusban vagy. Esetleg elhatározod, hogy szakítasz valamilyen szenvedélyeddel, az alkoholizmussal, a kábítószerrel, a pornográfiával… De választhatsz valamit, ami mindennap motivál a megtérésre, elősegíti életed megváltoztatását – ez lehet pl. a rózsafüzér imádkozása, Szentírás olvasás, lelki olvasmányok… Találj ki valamit magad, amit épp Te ajánlhatsz fel Égi Édesanyádnak.

3. lépés:
Fogadd be a Szűzanyát az otthonodba!
     Válaszul a 2017. január 20. után a kijelölt helyre elvitt vagy elküldött (papír)képed hátoldalán megnevezett lelki adományodra, átadjuk vagy – adott cím esetén - elküldjük a Jasna Góra-i Szűzanya képét (A4-es méretben), hátoldalán a felajánló imádsággal! Mindezt annak jeleként, hogy Te is egy Gyémánt vagy Mária Élő Koronájában. Ily módon fogadd be a Szűzanyát az otthonodba, családodba és életedbe!

4. lépés:
Naponta lépj kapcsolatba Máriával!
     A facebookon, vagy a Pálos Rend honlapjának jobboldali sávjában folyamatosan olvashatsz újabb és újabb Máriás gondolatot, ami segíti elmélyíteni kapcsolatodat a Szűzanyával. Reménykeltő és a megtérésre motiváló gondolatok ezek, amelyekre naponta a lelki adományoddal válaszolhatsz Máriának, szíved átalakulásával járulva hozzá az Ő megkoronázásához.

     2017. január 18-án, Boldog Özséb atyánkra emlékezve, a 10.30-kor kezdődő szentmise keretében Pécsen, melyet Dr. Beer Miklós püspök úr mutat be, és Csóka János pálos tartományfőnök atya ünnepélyesen hirdeti ki a "Mária Élő Koronája" kezdeményezést. Már addig is elhatározhatja bárki, aki ebben részt szeretne venni, hogy mivel járul hozzá ennek az élő koronának az építéséhez. Info: http://www.palosrend.hu/aktualis/625-maria-elo-koronaja-ujobraz_gorka_530.JPG

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugarau7.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpga_szeretetlang_kegyelmi_hatasa_altal_300.jpg     A Szeretetláng „kegyelmi hatása” az imavirrasztások közben a haldoklókra is kiárad, melynek kegyelmi „hatásmechanizmusa” a következő: a Szeretetláng fohásszal imádkozunk a haldoklóért, aki mellett a kegyelem hatására „megvakul” a sátán, vagyis tehetetlenné válik a haldoklóval szemben, így az Úr kegyelméből a haldoklóban felindított bűnbánat által lelke megmenekülhet a kárhozattól (I/110). Szembetűnő, hogy a Szeretetláng kiáradása igen nagy segítséget nyújt a tisztítótűzben szenvedő egyháznak (vö. I/34,115; II/15–16).
     Erősen elgondolkoztató a Szűzanya azon kijelentése: „mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok” (I/84).
     Noha ezt nem bizonyítja előzetesen semmivel, mégis hatalmas kegyelem-kiáradásra enged következtetni, mely gyümölcseiben lesz mérhető (a sátán hatalomvesztése, a megtérések, a tisztítótűzben szenvedők szabadulása).
A Szívbéli Láng robbanásszerű kiáradása az egész földkerekségen Mária 'legnagyobb csodája' lesz ‒ olvasható a Lelki Naplóban (II/18), mert ez fogja fellobbantani a szívekben a krisztusi szeretet Tüzét, vagyis 'tüzet tűzzel fog oltani: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével' (vö. III/203).a_masodik_punkosd_530.JPG

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgA Szűzanya Háza és a Csodásérem
29vceqe_100.jpg     Marie de Mandat Grancey és nővérei, az Isteni Szeretet Leányai Szent Vince kongregációhoz tartoztak – vagyis a Csodásérem kiváltságában részesült rendhez –, akik ezúttal sem mulasztották el az Érem terjesztését. A mintegy 75 km-es úton minden kereszténynek adtak egy-egy érmecskét, akik rendkívüli értékként fogadták. Így baráti segítségben és vendéglátásban nem volt hiányuk.
mandat_grancey_exp_1891_530.JPG     A Gondviselés ‒ talán a Csodásérem Szűzanya kegyelmein keresztül ‒ nem hagyta magára a kis társaságot hazatértük után sem. A zarándoklattól teljesen fellelkesült Mandat Grancey nővér ugyanis épp örökölt egy kis vagyont és Poulin atya ötletére azonnal késznek mutatkozott, hogy az egészet az efezusi Mária-ház restaurálására fordítsa.
     1892. november 15-i dátummal megvették a területet és 1894 júliusától kezdődően, különféle munkálatokat hajtottak végre! Csatornába terelték a forrást, megjavították az oda vezető ösvényt, oltárt és Mária-szobrot állítottak a házba, föléje üvegtetőt emeltek.
mandat_grancey_untitled-1_330.jpg     Szerény eszközökkel kezdték el a romok szépítését. P. Joung naponta Szentmisét mutatott be, melyre a környék lakói közül is eljöttek.regiephesus11_530.jpg

regi-meryemana_300.jpg     1896-ban bronz szobrot készítettek és állítottak a szentély oltárasztalára, mely a Csodásérem Szűzanyát ábrázolja. (Ld. lentebb!)     Ugyanebben az évben Szűz Mária házának hátsó részén, baloldalon újabb forrás fakadt, ami a padozat alatt folyva az előtér alatti medencébe ömlik. Ez a víz a felfedezett tűzhely hamujával együtt már abban az évben zarándokokat és zarándokcsoportokat vonzott a szentélyhez. Gondolnunk kell arra, hogy az egykori zarándoklatok nagy nehézségekkel jártak, mert Efezustól még tizenöt kilométeres utat kellett megtenni a „Fülemüle hegyig”.
     1898. augusztus 24-én újabb, csodálatos megerősítést nyert Emmerich Katalin látomása a ház beosztásáról, amikor feltárták a középen elhelyezett tűzhely maradványait, mely a régi kápolnává alakítás miatt a kőpadozat alatt volt.
Egyházi jóváhagyás nélküli, de megbízható hírek egész sor rendkívüli gyógyulásról szólnak, melyek a csodás víz és alkalmasint a hamu használatával történtek.
     A belső térben Raymund Peré építész, az Izmir-i Polykarp templom még ma is látható freskóinak alkotója, egy kis márvány oltárt állított fel. A házhoz vezető út szélét olajfákkal ültették be és nem túl távol egy magas alapzaton életnagyságú Mária-szobrot állítottak fel (Ld. alább). (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)szuzanyameryem_utmeni_530.jpg

Szólj hozzá!

Jel a nem hívők számára

     A spanyolországi Zaragozától 118 km-re fekvő Calanda városa a „csodák csodájának” lehetett szemtanúja: a 23 éves Miguel Juan Pellicer csodás módon visszanyerte amputált jobb lábát. Éveken át tartó alapos kutatás és a történelmi dokumentumok átvizsgálása után a híres olasz író és újságíró, Vittorio Messori 'A csoda' című könyvében jelentette meg ennek a rendkívüli eseménynek a leírását.

miguel_pellicer.jpg  

 

 

1640. március 29-én, este 10 és fél 11 óra között, alvás közben Miguel Juan Pellicer calandai otthonában csodás módon visszanyerte jobb lábát, melyet 29 hónappal azelőtt a zaragozai kórházban műtéti eljárás során távolítottak el.

     Pellicer mély tisztelője volt az Oszlopos Szűz Máriának; az Ő közbenjárásának tulajdonította elvesztett végtagjának visszanyerését. A következőkben ennek az 

virgen_pilar_1.jpg

egyedülálló Mária-csodának a leírását olvashatjuk, melyet a helybeliek a „csodák csodájának” neveznek. Az archív dokumentumok évekig tartó tanulmányozását követően Vittorio Messori arra a következtetésre jutott, hogy az egész iratgyűjtemény egy valóságosan is megtörtént eseményről tudósít. A dokumentumok az amputált láb „gyógyulásáról” beszélnek  egy különleges eseményről , amelynek tényleges megtörténte minden kétséget kizár. Az események részletes rekonstruálása a három nappal az eset után tett, esküvel megerősített és hitelesített írásbeli nyilatkozatoknak, ill. a 68 nappal később kezdődő kánoni kivizsgálásnak köszönhetően vált lehetővé. Forrás:

Ez a cikk, megjelent: Tomas Domingo Pérez. El milagrode Calanda. Y sus fuentes historicas. Edita: Caja Inmaculada. 2007. Valamint magyarul, a SZERESSÉTEK EGYMÁST lengyel kiadású katolikus magazin 5. számában.

calanda 2.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!hu_hajnalszepsugaratelitaj.gif

Szólj hozzá!

Lelki adományainkkal koronázzuk meg a Szűzanyát!
nossa_senhora_de_czestohowa_300.jpg     Nagy Lajos király 1382-ben Márianosztráról 16 pálost küldött a lengyelországi vieluni hercegség területére, hogy megalapítsák a czestochowai pálos kolostort. Ajándéka egy Mária-ikon volt, melyet a hagyomány szerint még Szent Lukács festett az Utolsó Vacsora asztallapjának egy darabjára! Ez az Ikon a ma is látható Fekete Madonna!
     Ezt a kegyképet 1717-ben koronázták meg XI. Kelemen pápa által küldött koronával. Ez volt a világon az első ilyen esemény Rómán kívül.
Ennek a nagy eseménynek van 300. jubileuma 2017-ben!
     Ma már nem arany koronákkal akarjuk megkoronázni Máriát, hanem evangéliumi életünkkel. Szent Iréneusz azt mondta: „Isten dicsősége az élő ember”. Ahhoz, hogy valóban így legyen, megtérésre van szükségünk. Ezért akarjuk felajánlani Isten Anyjának lelki adományainkat – ezek mutatják meg leginkább, hogy Ő uralkodik-e életünkben. A Jubileum és a „Mária Élő Koronája” akció védnöke a Lengyel Püspöki Kar, és annak elnöke, Stanisław Gądecki poznani metropolita. Ehhez szeretnénk csatlakozni Magyarországon is.

1. lépés:
Mutasd meg magadat a Szűzanyának és ő közelebb visz Jézusához!
     Mi alkotjuk Mária Élő Koronáját. Az arcunkra van írva egész életünk, annak minden történése. Szemünkben tükröződnek a vágyaink, élményeink, örömeink és szenvedéseink egyaránt. Szeretnénk Mária arcképévé válni! Vidd el egy borítékban a fényképedet valamelyik pálos rendházba, vagy küldd el postán a pécsi kolostorunkba (7625 Pécs, Hunyadi u. 70.), 2017. január 20. után. Ettől a naptól tudjuk fogadni a képeket a felajánlásokkal, ezért kérjük, hogy előbb ne küldd! Fényképedet a 2017. június 26-án induló Fekete Madonna Zarándokvonattal visszük el Częstochowába, majd a Szűzanya Kápolnájában helyezzük el a Jasna Góra-i esti ima (Apel) alatt, majd onnan kerül át a nagy, un. Kordecki-terembe sok-sok arckép közé. Mindenkitől külön nyilatkozatban kérjük (formanyomtatványon, mely a későbbiekben letölthető honlapról*), hogy járuljon hozzá saját fényképének elhelyezéséhez. Ha esetleg zarándokként meglátogatod mennyei Édesanyádat, megtalálhatod saját fényképedet is. Ez lesz a jelképe, hogy az életed be van írva Mária Szívébe! Természetesen fényképedet személyesen is elviheted a Fekete Madonna Zarándokvonattal. *(Ha engedélyező nyilatkozatot nem kapunk, a felajánlás attól még odakerül a Szűzanya elé, de nem elhelyezve a Kegyhelyen.) Info: http://www.palosrend.hu/aktualis/625-maria-elo-koronaja-uj (Folytatás holnap!)34482847_530.jpg

Szólj hozzá!

ujabb_valtozat_1_530.jpgheart_of_mary_jpeg_300.JPG     Többször említettem a Szűzanya Szívéből áradó Szeretetlángot, mi több, Égi Anyánk azt kéri, hogy az Üdvözlégyhez és minden Hozzá intézett fohászhoz fűzzük hozzá a könyörgést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Erzsébet asszony ehhez még szóban hozzátette: „Mert ez az a fohász, mely megvakítja a sátánt”!
     Mit értsünk tehát a kegyelmi kiáradás és a kegyelmi hatás alatt?
Hasonlatként (v. azonosságként) említhetjük a vizitáció evangéliumi 0702-visitation_300.jpgeseményét, amikor „Erzsébet hallván Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,41) Ez esetben tehát a Szűzanyából egy kegyelmi kiáradás történt, átsugárzott a „kegyelmi hatás”, vagyis Jézus!
     Egy főpapunk, nem kis élccel rákérdezett: "Ez a Szeretetláng egy újabb kegyelem?" A válasz, melyet egyik vezetőnk adott, láthatóan elgondolkoztatta: "Nem, elsősorban nem kegyelem, hanem kegyelmi hatás"!
Érzem, hogy a Hallgatók egy részében nyomban felmerül a kérdés: na de mégis mi az, hogy „kegyelmi hatás”? Nos, megpróbálom megmagyarázni!
     Bár Isten kegyelmeinek bármelyike képes az ember testi-lelki állapotát újjáéleszteni, ám a bűnbe zárkózott és az Istentől elhidegült embert vagy meg sem érinti, vagy tudatosan elveti magától és így rajta hatástalan marad a kegyelem. Ehhez kínál többletet az Istenanya a Szívében lángoló Szeretettűz ráhatásával, amely képes átforrósítani az Istentől elhidegült szíveket. Ez a kegyelmi hatás! Persze-persze, ez maga is kegyelem, hiszen Szíve Szeretetlángjáról maga mondja a Szent Szűz, hogy Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus! (I/107)
És hogy ez a „kegyelmi hatás” miként mutatkozott meg Erzsébet asszonyon, ezt olvashatjuk a naplójában: „Betöltötte lelkemet isteni érzetével, mely úgy hatolt lelkembe, hogy csodálatosan éreztem ereimben, csontjaimban. Egész testem minden ízét úgy áthatotta, elárasztotta (...), hogy testem szinte megsemmisült, csak lelkem érzete uralkodott, melyet betöltött Isten kegyelme”. (vö. I/100)
     Ez az egyértelmű érzet hatotta át az emmauszi tanítványokat is és ennek hatására nemcsak elmúlt a csüggedtségük, de új erőre, lelkes erőre kaptak!
Az evangéliumi történetet értelmezzük pontosan! A két tanítvány ugyanis, hiába találkozott az isteni Vándorral ‒ minden kegyelem Forrásával ‒, a csüggedtségük olyan mélységes volt, hogy nem ismerték föl Jézust! Pedig a szívük megérezte a kegyelmet, hiszen később azt mondták, hogy „hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” És végül miben ismerték fel? A Kenyértörésben, melynek szentségi valóságát ma oly sokan tagadják!
     Ebből felsejlik, hogy Mária Szíve Lángja szívről-szívre járva nem csak áttüzesíti a szíveket, de kegyelmi hatása által felismerjük Szent Fiát, hogy kövessük Őt! Ezáltal leszünk készségesebbek az áldozatra, az imára, az engesztelésre, a sátán elleni eredményes küzdelemre, tehát a lélekmentésre. A Szeretetláng befogadása tehát küldetéssel és feladattal is jár: szívről-szívre át kell adni (vö. I/39; III/140), ez pedig missziós feladat, mert valóságos részvétel az üdvösség művének kiterjesztésében 969908_n280.jpg(vö. I/63) alázattal, csendben (vö. I/116-II/1). Maga az Úr kéri a Lelki Naplóban: „Vegyetek részt mindannyian ebben a lélekmentő, nagy megváltó munkámban!” (III/164)
     „A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a sátán megvakítását.” (II/33)

Szólj hozzá!

meryem_ana_virginmary530.jpgAkinek fogalma sincs róla, az ismeri
     A harmadik napra vizük elfogyott és szomjúság gyötörte őket. Végül július 29-én délelőtt 11-kor már csak lihegtek. Fáradtan és szomjasan elértek egy dohányföldhöz, melyen néhány asszony dolgozott. „Van egy kis vizük inni?” ‒ kérdezték a tikkadt férfiak. „Sajnos nincsen ‒ válaszolták ‒, de ha felmennek az erdei kolostor-romhoz, ott találnak ivóvizet”, és ujjal egy dimbes-dombos helyre mutattak. És lám, ott valóban találtak egy bővizű forrást. És amikor felfrissültek, körülnézve, a forrástól tíz lépésnyire egy régi épület romjaira bukkantak, melynek regip_fr_joung_250.JPGjellegzetessége P. Jung legnagyobb csodálkozására tökéletesen emlékeztetett Emmerich Katalin leírására: „Mária háza kőből épült, négyszögletes, a hátsó oldalán kerek, vagy szögletes, az ablakok magasan vannak, a teteje lapos” – írja Emmerich Anna Katalin.
regimeryem_ana_a_haz_bal_felol_szembe_330.jpg     A leírás ráillett az előttük álló romokra és a topográfiai elhelyezkedésére is: „Az Istenanya nem magában Efezusban lakott, hanem olyan vidéken, ahol több ismerős keresztény nő már korábban megtelepedett. Lakása Jeruzsálem (értsd: dél) felől jövet mintegy három és félórányi járásra Efezus előtt balra fekvő hegyen volt ... Efezustól délre keskeny utak vezettek a vadon benőtt hegyre. E hegycsúcs közelében kissé dombos, szintén benőtt, mintegy félóra járásnyi kerületű síkság van: ott volt a település.” Amikor fölmásztak a csúcsra, meglátták a tengert. A négy férfi két napon át vizsgálta a környéket, és megbizonyosodtak arról, hogy megtalálták a házat, amelyet a stigmatizált oly pontosan leírt, anélkül, hogy járt volna Efezusban. Ez volt az a ház, amelyben egykor Szűz Mária élt! (Fentebb: a Ház bal felől elölről, alább, jobb oldalról)
regimeryem_ana_a_haz_jobb_oldala_530.jpg     Az alapfalak maradványai is megfeleltek a látnok által megadott Mária Házáról szóló leírásnak. A megmaradt alapfalak romjainak láttán a csodálkozók lelkében megelevenedtek Emmerich Katalin leírásai. Ekkor 1891. július 29-e volt.
     Az expedíció tagjai megtudták azt is, hogy ezt a helyet ősidők óta „Panaya Kapulu"-nak nevezték. „Panaya” az Istenanya görög elnevezése: Panhagia - legszentebb, a török Kapulu pedig kaput, ajtót, házat jelent. Ennek megismerése koronázta meg a kutatást: valóban Szűz Mária Házának maradványait találták meg.
     Visszatérve Izmirbe (Szmirna), jelentették megállapításaikat Poulinnak, de az elöljáró atya nem hitt nekik. Még ugyanezen évben poulin_250.jpg(1891) P. Poulin, P. Junggal, az előző expedíció négy tagjával, Marie de Mandat Grancey 5 nővérével és egy fotográfussal, öszvérháton útra keltek, hogy meggyőződhessenek a felfedezés igazáról, arról, hogy a ház helyzete minden részletében megfelel Emmerich Katalin leírásának (Ld. az alsó képeken).
     És minden stimmelt. Nyolc hatalmas platán vette körül a romokat és nyújtott hűvös árnyékot. Úgy tűnt, hogy Tours-i Gergely óta a hely alig változott. A háznak valóban nem volt teteje és a falak is meglehetősen romos állapotban voltak. (folyt.) (Forrásokat lásd az első részben!)mandatephesus_sisters_to_ride_to_mary_s_house_530.jpgmandatephesus8_530.jpg

Szólj hozzá!

Akik a »semmi istenének« buzgó hívei

     A meggyőződéses és nyakas ateisták  akik tudatosan elvetik az Istent , valójában nem tudják magukban kimagyarázni istentagadásuk indokát, "hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta, művei alapján értelemmel fölismerhető. Éppen ezért nincs mentség számukra". (Róm 1,20)

spanyol_sagrado_corazon1936.jpg     Az ateista ideológia a természetfeletti valóság és a csodás jelenségek létezésének állandó tagadására kényszeríti hitvallóit. A világhírű olasz író, Vittorio Messori megállapítja, hogy mindezt ,,állandóan és mindenhol meg kell tenniük, máskülönben elveszítik saját hitüket: mert mint tudjuk, a vallás hiánya nem más, mint egyfajta saját vallás, mely ráadásul sokkal követelőzőbb. Milyen szabadsággal teheti fel magának a kérdést a Titokról az, aki életét és gondolatrendszerét arra a feltételezésre alapozza, hogy ,,semmi titokzatos nem létezik"? Mennyire lehet szabad a felderítetlen tények iránt az, aki úgy tesz – Renan szavaival –, mintha ,,az emberiség történetében mindennek csak emberi magyarázatának kellene lennie"?

mihael_ben_ari_parlamenti_kepv._az_ujszovetseget_tepi_szet.jpg     A történelemben folyamatosan megjelennek olyan tények, amelyek megingatják az ateista ideológia alapjait. Ilyenek a különféle csodás jelek és események, amelyeken keresztül az Úristen rámutat a valóság természetfeletti dimenziójára. Hiába tépik szét az Újszövetséget, Krisztus Igéje örök! A csodák pedig Isten különleges "megnyilvánulásai" az ateista ideológia rabszolgái felé, azért, hogy végre határozottan utasítsák el ateista eszmerendszerüket és fogadják be az Ő szeretetének Titkát.

     Az Evangéliumba vetett hit minden keresztény számára egyben hit a legnagyobb csodában: Jézus Születésének és Feltámadásának a csodájában, ill. azokban a csodákban, amelyeket Jézus nyilvános működése során vitt végbe és folyamatosan végbevisz a Szűzanya, az apostolok és a szentek közvetítésével. Jézus Urunk sokunknak mondta ezt: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek". (Jn 4, 48) és rámutatott a csodás jelek jelentésére, amelyeket véghezvitt, "vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem". (Mt 11,5-6)

     A csodák és a természetfeletti jelek folyamatos kísérőjelenségei Isten működésének üdvösségünk történetében. Vannak csodák, amelyeket Krisztus lelki síkon visz végbe: pl. a bűnök bocsánata a Bűnbánat Szentségében; az Ő valóságos és személyes jelenléte az Eucharisztiában, miként az ember szívében feltámadó hit és szeretet, az ellenség szeretete és a megbocsátás. Ezek mindig az isteni kegyelem csodájának számítanak! Jézus Krisztus az ember testében is csodás gyógyításokat visz végbe. E rendkívüli jelek által szeretné megerősíteni vagy felkelteni a hitet az emberekben, hogy megnyissák szívüket az Ő mindenható, végtelenül alázatos szeretete és irgalma előtt.

     Ismételjük el még egyszer, hogy a hit egyedüli alapja és forrása minden keresztény számára ezeknek a csodás tényeknek – Isten Születésének és Jézus Krisztus Feltámadásának – az elfogadása. Mindenki, aki ezeket a tényeket elutasítja és nem hisz bennük, megszűnik kereszténynek lenni. Azonban minden további csodás esemény csak arra szolgál, hogy élénkítse és elmélyítse a hitet Isten valódi jelenlétében és üdvözítő tevékenységében, aki Szűz Mária méhében valóságos emberré vált, hogy halála és feltámadása által megváltson bennünket. Szent Ambrus írta: "Mindazok, akik eldobják maguktól az élő Istent, a »semmi istene« előtt borulnak térdre" és arra biztatott, hogy Szolgáljátok Krisztust, mert Ő az egyetlen jó és irgalmas Úr, aki nem taszít rabszolgaságba, hanem igazi szabadságot ajánl fel.  Forrás:

laresurrectiondenotreseigneur.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet – mert lehet –, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

hu_hajnalszepsugarareportaz.jpg

Szólj hozzá!