HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Isten szava, szabadító szó!
idos_newman_220.jpg     John Henry Newman életszentségére jellemző, legelső és alapvető viszonyulása a kinyilatkoztatott Isten Igéjéhez és a gyermeki engedelmesség. Ez teszi a bámulatos intellektusú gondolkodót, a matematikai tehetséget, az egyetemalapító professzort hasonlóvá ahhoz a gyermekhez, akit maga a mi Urunk állít elénk, mondván, hogyha nem leszünk hozzá hasonlók, nem megyünk be Isten országába. Newman engedelmessége nem vakhiten, hanem gyermeki bizalmon alapuló istenfélelem. Amint tehette, imádkozta a rózsafüzért. Ő tudta, hogy Isten szava, szabadító szó, melyet mindenekelőtt követni és megtenni kell, az elméletek csak ezután jöhetnek.   Saját élete példája is azt mutatja, hogy az Úr szavának engedelmeskedve előbb meghozta a maga egzisztenciális döntését, s csak ezután látott hozzá, hogy a hittől megvilágosított értelem segítségével feloldja a látszólagos ellentmondásokat Isten kijelentései között. Ez a magatartás már a maga korában is figyelemre méltó volt, hiszen a relativizmus és agnoszticizmus (a megismerhetőség tagadása) ebben az időszakban kezdett elburjánzani.   Korunkban, amikor az istenfélelemről még hittanórán és prédikációkban is alig-alig hallunk, Newman megalkuvás nélküli, egész életét, igazságkeresését, egyházi szolgálatát átható ragaszkodása és feltétlen engedelmessége Isten igéje iránt már nemcsak tiszteletet érdemel, de egyre inkább olyan kapaszkodónak is mutatkozik, mely egyedül képes a teljes elveszéstől megmenteni. (folytatása köv.)john_henry_newman_rozsafuzerrel_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre állsz, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott!

1_32.jpg

Szólj hozzá!

2.7 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Példázat (Legenda)
     Igen híressé lett Teofil története, melyet mint szemtanú, Eustachianus, konstantinápolyi pátriárka jegyzett fel először és később Damiáni Szent Péter, Szent Bernát, Szent Bonaventura, Firenzei Szent Antonin és mások is megerősítettek, mint ezt P. Crasset »Mária tisztelete« című művében olvashatjuk.
     Teofil Adanas, Sicilia egyik városának templomában archidiakonus volt és oly általános tiszteletnek örvendett, hogy a nép püspökének óhajtotta, miatt ő alázatosságból visszautasított. Később Teofilt megrágalmazták, minek következtében állását vesztette. Ez annyira bántotta, hogy szenvedélyétől elragadtatva egy zsidó varázslóhoz ment, aki aztán összehozta az ördöggel abból a célból, hogy őt szerencsétlenségéből kisegítse. Az ördög kikötötte, hogy Teofilnak a segítség fejében meg kell tagadnia Jézus Krisztust és a Boldogságos Szűz Máriát, s e megtagadást tartalmazó nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írnia.
     Teofil teljesítette e szégyenletes feltételeket. A következő napon belátván a püspök, hogy igazságtalanul járt el az archidiákonussal szemben, bocsánatot kért tőle és visszahelyezte őt ismét előbbi állásába. Közben azonban szegény Teofil szívét, mardosta a lelkiismeret az elkövetett szörnyű bűne miatt olyannyira, hogy folyton sírt. Végre egy templomba ment, Máriának egyik képe előtt térdre rogyott és felkiáltott: »Ó Istenemnek anyja, nem akarok kétségbeesni, hiszen te még megmaradtál nekem, s te oly könyörületes vagy, hogy tudsz és akarsz is rajtam segíteni!«
     Negyven napon át kiáltott és fohászkodott így Máriához, míg végre egy éjjel az Irgalmasság Anyja megjelent neki és így szólt hozzá: »Teofil, mit cselekedtél? Te ünnepélyesen felmondtad a barátságot Fiammal és velem, s ugyan kicsoda indíthatott téged erre?«
kozbenjaro_madonnagrazie.jpgEkkor Teofil így felelt: »Ó szívemnek Úrnője! Bocsáss meg nekem és eszközöld ki számomra Fiadnál bűneim bocsánatát.«
     Midőn Isten Anyja látta Teofil nagy bizalmát, egészen megenyhült iránta és megígérte, hogy könyörögni fog érte Istennél. Erre aztán Teofil is mindjobban felbátorodott, nem hagyta el többé Mária képét s megkétszerezte, bűnbánati csele-kedeteit, imáit és könnyeit. Mária nem-sokára ismét megjelent neki és most már így szólt hozzá barátságos arccal: »Örvendj Teofil, felajánlottam Istennek könnyeidet és Imádságodat s Ő kegye-sen fogadta azokat, megbocsátotta bű-neidet, de mától fogva hálásnak kell bi-zonyulnod Iránta és hűnek kell marad-nod Hozzá«. Teofil következőkép felelt: »Ó Úrnőm, csak egy dolog hiányzik még teljes nyugalmamhoz; lásd, a gonosz ellenség még kezeiben bírja amaz istentelen írást, melyben lemondtam Rólad és isteni Fiadról! Eszközöld ki, hogy azt újra visszakapjam«.
     S íme, három nappal később Teofil, éjnek idején felébredvén, keblén találta az írást, melyet annak idején a sátánnak átadott. (101. oldal)vitoria_museo_de_arte_sacro_38.JPG

Szólj hozzá!

Miért kiabálunk egymással, ha dühösek vagyunk?

miert_miert_13.jpg     Egy gyakran hangosan vitatkozó házaspár, akik maguk is csodálkoztak hirtelen indulataikon – mert szerették egymást –, felkerestek egy szent remetét, hogy tanácsot kérjenek tőle.
A szent ember meghallgatva őket, mosolyogva fordult hozzájuk és megkérdezte:
‒ Miért kiabálnak az emberek, amikor dühösek?
A házaspár elgondolkodott, majd az egyikük így szólt:
‒ Amikor elveszítjük önuralmunkat a másik dolgai miatt, akkor óhatatlanul kiabálunk.
‒ De miért kell kiabálni, amikor az, akihez beszélsz ott áll melletted? Halkan is elmondhatnád neki azt, amit akarsz ‒ mondta a remete.
A házaspár nem talált választ, s a szent a következő magyarázatot adta:
‒ Amikor az emberek feldühödnek egymásra, a szívük eltávolodik egymástól. A távolság miatt hangoskodniuk kell ahhoz, hogy hallják egymást. Minél dühösebbek, annál jobban kiabálnak, mert annál nagyobb a távolság. Amikor két ember megszereti egymást, lágyan és beszélnek, mert a szívük nagyon közel áll egymáshoz, hiszen nincs köztük távolság. Nem így van veletek az egymás felé áradó szeretet perceiben? Mert amikor annyira egy helyen van a szívetek, már halkan sem kell beszélnetek, hogy értsétek egymást! Tehát, közel kell lennetek egymáshoz a megértésben, szeretetben, a türelemben és az imádságban!
Mélyen a házaspárra nézve, így folytatta:
‒ Amikor vitatkoztok, nagy veszélynek teszitek ki magatokat! Nem a hangerőben van a baj, hanem az indulat diktálta szavakban! Ne hagyjátok, hogy a szívetek eltávolodjon és főleg, ne mondjatok olyan szavakat, amelyek eltávolítanak benneteket egymástól, mert különben eljön az a nap, amikor olyan nagy lehet a távolság, hogy nem találjátok meg a visszavezető utat. Imádkozzatok, szüntelenül imádkozzatok együtt és egymásért – mondta nekik befejezésként és kezükbe nyomot egyetlen rózsafüzért. Ezzel távoztak kéz a kézben.kozos_ima.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara123.JPG

Szólj hozzá!

 (Egy gyóntatói elutasítás után.) Jézus:  »Most is Én vezetlek! Ez természetesen nem jelenti azt, hogy gyóntatód szavai nem Tőlem valók. Sőt, igenis kihangsúlyozom, fogadd el minden utasítását, és csak azt tedd, amit Ő mond. Az Ő szavai az Én szavaim. Ő az Én sugallatomból veszi mindazt, amit mond. Bárcsak megértené és megfogadná ezt minden lélek és alázatos engedelmességgel követné!« (III/143)  

Szólj hozzá!

johnhenrycardinalnewman_220.jpg     Életének utolsó éveit szinte teljesen megvakulva élte le, szüntelen a rózsafüzért imádkozva. 1890. augusztus 11-én hunyt el Birminghamben. Halála előtt azt kérte, hogy sírkövére e szavakat írják: „Ex umbris et imaginibus in veritatem” (árnyaktól és képektől az igazsághoz).
     Holttestét a templomban ravatalozták fel, ahova nagy számban jöttek különféle rangú és hitű emberek tiszteletüket kifejezni. A Daily Telegraph már életében, 1888 végén, az isteni dolgok nagy doktorának, a szellemi rend hatalmas és meggyőző erejű tanítójának nevezte, és halála után pedig még inkább megbecsülték munkásságát. Művei számtalan kiadást megértek, és minden nagyobb nyelvre lefordították őket.
     Az anglikán egyházból való távozása (konverziója) ellenére, némi vonakodás után ugyanúgy megőrizte az anglikánok szeretetét, amiként megnyerte a katolikus világ bámulatát és szeretetét. XII. Piusz pápa az angol nemzet világosságot árasztó fényességének és rendkívüli ékességének (lumen et decus eximium) nevezte.
     A nagy newmani látomás nem más, mint az Újszövetség látomása, a Szentlélek által adott látás. A teremtő és gondviselő Isten teljes kinyilatkoztatást adott megtestesült Fiában, akinek Titokzatos Teste (valóságos élete) az Egyház, mely hitében őrzi a megtestesülésben adott kinyilatkoztatást.
     Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. Az Ige, Isten üzenete, a második isteni személy a Szentlélek teremtő erejében emberré lett Mária méhében. A Szentlélek ereje adta emberségét, melyet teljes egészében Máriától örökölt. Ezáltal nem tartozik kevésbé hozzánk, emberekhez, mint az Atyához, hiszen a mi emberi természetünkhöz is maga a Szentlélek kapcsolja, akiben ő Fia az Atyának. Ez az őspünkösd azt is jelenti, hogy Jézus fogantatása és az   Egyház fogantatása csírájában egy és ugyanaz. Íme az isteni megtestesülésnek és az Egyház születésének titokzatos kapcsolata! A Szentlélek pünkösdi kiáradása a Mária köré gyűlt apostolokra Krisztus fogantatásának második megvalósulása, mellyel Krisztus Egyháza beletestesült a Szentháromság életébe. Az Egyház szent, mert a szent Isten életében részesült, tévedhetetlen a végső vallási igazságokban, mert Krisztus maga az Igazság, és az isteni élet hordozója, mert feje Krisztus, aki maga az Élet. (folytatása köv.)newman_john_530.jpg

Szólj hozzá!

2.6 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Most ezek után már teljesebben átlátjuk, mi okból akarja az Anyaszentegyház, hogy az Isten Anyját mint reménységünket üdvözöljük. Luther azt mondta, hogy nem képes elviselni, hogy a római katolikus Egyház Máriát reménységünknek nevezze, holott csak teremtmény. Mert úgymond, csak Isten a közbenjárónk és Jézus lehet a reménységünk, miként Isten elátkozza azt, aki reménységét teremtményekbe helyezi: »Átkozott ember az, aki emberben bízik«. (Jer 17,5)
     Mégis mindezek ellenére azt tanítja a katolikus Egyház, hogy hívjuk folyton segítségül Máriát és nevezzük őt reménységünknek. Aki Istenre való tekintet nélkül helyezi reménységét a teremtményekbe, egész bizonnyal megérdemli Isten átkát. Egyedül Isten a forrása és osztója minden jónak, míg egy teremtmény Isten nélkül semmivel sem bír és nem is adhat semmit. Ha azonban Isten egyszer elhatározta ‒ miként ezt be is bizonyítottam hogy ti. minden kegyelem Mária által ‒, mintegy az irgalmasság csatornáján keresztül jusson el hozzánk, lehet, sőt kell is állítanunk, hogy Mária, akinek közbenjárásával nyerünk el minden kegyelmet, a mi reménységünk. Ezért szent_bernat_clairvaux.jpgis nevezhette Őt Szent Bernát legfőbb bizalmának, reménysége egész alapjának. (Filioli, haec maxima mea fiducia, haec tota ratio spei meae. Or. Paneg. B. V.) Ezért fohászkodhatott Damaszkuszi Szent János ilyképpen a Boldogságos Szűzhöz: »Ó Királynőm, beléd helyeztem minden reménységemet, tőled várom nagy bizalommal üdvömet«.(Ap. Auriem. t. I. c. 7.) Szent Tamás Máriát üdvünk teljes reménységének hívja. (Opusc, 7.) Szent Efrém (De laud Virg.) így könyörög Máriához: »Ó Boldogságos Szűz, ha azt akarod, hogy üdvözüljek, végy védőpalástod oltalma alá; mert lásd, csak általad remélhetem, hogy megmenekszem a kárhozattól.«
     Fejezzük tehát be Szent Bernáttal: »Törekedjünk teljes szívünkből ezt az Istenanyát tisztelni; mert ez Istennek akarata, aki úgy akarta, hogy minden kegyelem az ő kezein át jusson el hozzánk«. (Serm. de Nat. B. V.) »Valahányszor tehát valamely óhajtott kegyelemért könyörgünk, ne hagyjunk fel vele, hogy kérésünkkel Máriához forduljunk és pedig telve azzal az erős bizalommal, hogy ő azt számunkra ki is fogja eszközölni«. (Serm. de aquaed.) »Mert ha te nem is érdemled meg ‒ mondja ugyanez a szent ‒, hogy Isten a kért kegyelmet neked megadja, de megérdemli Mária, ki azt számodra meg is fogja nyerni«. (Serm. J. In Nat. V.) Ugyanő még megjegyzi, hogy összes jó cselekedeteinket és imáinkat, miket Istennek felajánlunk, Mária kegyeibe is kell ajánlanunk, ha azt akarjuk, hogy az Úr azokat kegyesen fogadja. (Serm. de aquaed.) (100. oldal)russian-icon-madonna-child-christ-jesu_s-virgin_1.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara063.JPG

Szólj hozzá!

     »Most azonban Ő kért: „Írd le ezeket. Ez is a megváltó munkámban való részvétel. Leánykám, bűneid mélységes bánata sokakat fog bűnbánatra indítani, és a bűnösök visszatérnek Hozzám. Még a jók is jobbak lesznek, s bűneik bánata által még közelebb kerülnek Hozzám. A mi kezünk együtt gyűjt. A bűnbánattól megtisztult lelkek az Én utamat fogják járni, melyet veled együtt taposunk.” 

Aznap még sok és hosszú beszélgetést folytatott az Úr Jézus, de a bűneim feletti bánkódás közben a többit elfelejtettem. (III/167)«
 
 

Szólj hozzá!

Legyetek teljesen készen átadni magatokat Isten kezébe
newmanportrait_220.jpg     1864-1874 Newman legtermékenyebb időszaka volt a teológiai publikációk terén. Számos cikke, könyve és verse az egész világon ismertté vált. Amikor Newman prédikált, természetfölötti képességgel emelte fel az emberi szíveket Istenhez. Egy zseni volt, rendkívüli ékesszólással és bensőséges hitérzékkel.Fő célja az volt, hogy az embereket az élő hitre és az Isten iránti engedelmességre buzdítsa.Az igazságot keresőknek ezt tanácsolta: „Olyan benső hozzáállást kell kialakítanotok, hogy készek legyetek teljesen átadni magatokat Isten kezébe. Ő elvezet titeket a tökéletes engedelmességre.” A bánkódó bűnösöket óvta a türelmetlenségtől, nehogy túl sok imát és vezeklést vegyenek magukra. Azt tanácsolta nekik, hogy kis dolgokkal kezdjek, és bízzák magukat a gyóntatójuk vezetésére.   Boldog Newman bíboros azt mondta a kezdő keresztényeknek, hogy a hit útján próbatételeket fognak átélni: „Próbát kell kiállnom: az értelmem próbára tétetik, mert hinnem kell; az érzelmeim próbára tétetnek, mert ahelyett, hogy azt tenném amihez kedvem van, Istenre kell majd hallgatnom; a testem próbára tétetik, mert le kell majd igáznom. (…)   Ne aggódj, menj tovább: »A mennyország nem a gyáváknak való« – mondogatta Szent Fülöp.
     Szólítsd az emberek üdvözítőjét ő meghallgat téged. Meggyógyítja minden sebedet, melyet az ő szolgálatában szereztél.” (folytatása köv.)newman_windowsmall_530.jpg

Szólj hozzá!

2.5 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Ami pedig azt a megjegyzést illeti, hogy ilyesmit soha senki még csak álmodni sem mert volna, erre nézve úgy találom, hogy Szent Bernát, Szent Anzelm, Szent Bonaventura és ezek nyomán P. P. Suarez és sokan mások határozattan állítottak ilyesmit.
     Szent Bernát szerint, hasztalan kérnénk a szentektől bármi kegyel-met, ha a Szent Szűz nem lenne hajlandó annak elnyerése érdekében közbenjárni. A zsoltáros eme szavai is ezt sugallják, »Ajándékkal esdik majd tekintetedet valamennyien, a nép gazdagjai«. (Zsolt 45,13) Vagyis, Isten nagy közösségének gazdagjai a szentek, akik valamennyien Máriá-nak ajánlják magukat, valahányszor tisztelőik számára kegyelmeket kívánnak kieszközölni, és Mária nyeri meg azokat nekik.
     P. P. Suarez mondása szerint is teljes joggal vehetjük igénybe a szentek Máriánál való szószólását.
Egy napon Szent Benedek is megígérte Szent Franciskának, amikor megjelent neki, hogy a Boldogságos Szűznél szószólója lesz. (Diar. Mar. 21. Mart.)
virgen_m_1.png     Ezt erősítik meg Szent Anzelm szavai, aki így fordult Máriához: »Ó Úrnőm, amit a veled közösségben élő valamennyi szent kieszközölhet, azt Te egyedül is elnyerheted a szentek segítsége nélkül«. (Orat. 45. ad S. V. Mar.) »Honnan van Neked egyedül is ilyen nagy hatalmad? Onnan, hogy te Üdvözítőnk Anyja, Istened-nek Arája, az ég és föld Királynéja vagy! Ha te nem teszel érdekünkben lépéseket, egyetlen szent se fog érettünk imádkozni. Ha azonban te kérsz számunkra valami kegyelmet Istentől, akkor biztosan eljárnak érdekünkben a szentek is, és biztosan megsegítenek bennünket«.(L. de excell. B. V. ap. Pac. Exc. 20. in salut. Angel. I. 7.)
     Ugyanezt állítja P. Segneri is »Mária tisztelője« című könyvében, melyben Sírák fiának e szavait: »Az ég kerekségét, egyedül kerültem meg« (24,8) az Anyaszentegyház is Máriára vonatkoztatja. Miként a legelső égi szférának megmozdulása maga után vonja valamennyi többi szféra megmozdulását,* így Mária is oda képes hatni, hogy az egész mennyország vele együtt kérje Istent, ha ő valakiért könyörög.
     Szent Bonaventura még megjegyzi ehhez, hogy Mária, mint Királynő megparancsolja az összes angyaloknak és szenteknek, hogy imáikat az övével egyesítsék. (In Spec. Virg. cap. 3.) (99. oldal)
__________________________
* A régiek hite szerint.angyalok_kiralynoje_530.jpg

Szólj hozzá!

A legfelsőbb elismerés
cardinalnewmanouless_220.jpg     Útja a katolicizmuson belül sem volt problémamentes. Megtérése után sok félreértés és megaláztatás érte: egyrészről elvárták, hogy sok konvertitát hozzon az egyházba; másrészről a katolikus egyház hivatalos képviselői sokáig bizalmatlanok voltak vele szemben, „liberális katolikus”-nak tekintették. Ellenállást váltott ki a dublini egyetem felállítása is, ahol Newman a katolikusok szellemi továbbfejlesztését tűzte ki célul. 1859-ben pedig meggyanúsították a Rambler című folyóiratban a laikusok mellett írt cikke miatt. Ellenfelei közé tartozott az angol katolicizmus másik nagy alakja, Henry Edward Manning bíboros is. Meghívták az I. vatikáni zsinatra, de egészségi állapota miatt nem vett részt rajta. Bár a pápai tévedhetetlenség kihirdetésének időszerűségét vitatta, a tárgyi jogosultságát védelmezte, pl. a Norfolk hercegéhez írt híres levelében.jelmondat_530.jpg
     Amikor a pápai székbe lépő XIII. Leó pápát megkérdezték, hogy milyen egyházpolitikát fog folytatni, mosolyogva így válaszolt: nézzék meg, hogy ki lesz az első bíboros, akit kinevezek. Ez az első bíboros John Henry Newman volt, akit lelkipásztori és tudományos munkássága elismeréséül XIII. Leó pápa 1879-ben meghívott a bíborosok testületébe. Newman a bíborosi címerére a „Cor ad cor loquitur” (a szív a szívhez szól) jelmondatot íratta.
Bíborosi kinevezésével sikerült eloszlatnia a Newmant takaró felhőket, és hazájában tiszteletet és nagyrabecsülést keltett iránta. A pápa évek múltával is „il mio cardinale”-nak (az én kardinálisomnak) nevezte és úgy nyilatkozott róla, hogy az Egyházat akarta megtisztelni kinevezésével s büszke rá, hogy neki adatott meg egy ilyen ember kitüntetése. (folytatása köv.)newmancoat_of_arms_of_cardinal_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara0057.jpg

Szólj hozzá!

 »1962. április 13-án fájdalmas péntek volt. A Szent Szűz első közlése!

    Ezen a napon az Úr Jézus óhaja szerint tizenkét órától három óráig imádtam és engeszteltem Őt. És Benne elmerülve kértem a Szent Szüzet, vésse szívembe Szent Fiának Sebeit, és indítsa mind nagyobb könyörületre Szent Fiának irgalmát. Könnyeim sűrűn hullani kezdtek. Sűrű könnyhullatásom közepette a fájdalmas Szűz kimondhatatlan bánatát és szomorú zokogását éreztem lelkem mélyén. Az Ő zokogása áramlott át az én lelkembe is, majd zokogó hangján így szólt hozzám:

„Kármelita kislányom!   Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom!” „Édesanyám, miért nem teszel nagy csodákat, hogy higgyenek Neked úgy, mint Fatimában?” „Leánykám, minél nagyobb csodákat tennék, annál inkább nem hinnének Nekem. Kis kármelitám, az első szombatot is azért kértem, és mégsem veszik figyelembe. Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok, és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat), és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az Ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/36-37)«

Szólj hozzá!

2.4 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Ezért élhetett Richárd a következő hasonlattal: »Amiként a kő, amely alól kirántják az alapot, szükségszerűen leesik, így történik azzal a lélekkel is, akit Mária segítségétől megfosztanak, szükségképp a bűn fertőjébe, a kárhozatba hull.« (Lib. 8. de laud. Virg. c. 11.) Szent Bonaventura hozzáteszi, hogy Isten, Mária közbenjárása nélkül nem fog bennünket megmenteni, mert amiként egy csecsemő nem élhet meg anya nélkül, aki őt táplálja, így nem üdvösség útján sem maradhat meg, aki Égi Anyja védelmét nélkülözi! Így int bennünket: »Láss hozzá ó keresztény lélek, hogy minél nagyobb vágyad legyen Máriát tisztelni, ám ha már ily lelkületre szert tettél, legyen rá gondod, hogy ezt féltékenyen megőrizd magadban; fel ne hagyj ezzel az áhítatoddal mindaddig, amíg nem fogadtad az égben az Ő anyai áldását!« (In Cant. B. V. pro Sabb)
     »Vajon ki ismerhetné meg Istent ‒ kiált fel Szent Germán ‒ ha te, ó Boldogságos Szűz, nem tanítottad volna meg Őt megismerni? Ki fog tenélküled üdvözülni? Ki fog nélküled, ó Istennek Szent Anyja, Boldogságos Szűz Mária, Isten részéről kegyelmekre szert tenni?« (Serm. de zona Virg.) Egy másik helyen: »Ha te nem egyengetnéd előttünk az utat, ó Mária, senki se maradhatna mentes a bűnös szenvedélyek mérges marásaitól«. (Or. de Dorm. Deip.)
edes_szep_szuzanyank.jpg     Miként csak Jézus révén juthatunk az örök Atyához ‒ mondja Szent Bernát ‒, úgy csak Mária útján közeledhetünk Jézushoz; s ebből a következő szép okoskodást fejti ki: Isten úgy határozta, hogy mindnyájan Mária közvetítése révén üdvözüljünk, amiként Szűz Mária volt az út, melyen Üdvözítőnk lejött hozzánk, úgy Mária az út, melyen üdvösségre juthatunk. Ezért tehát e szent a Kegyelem Anyjának, Üdvünk Szülőjének hívja őt.
     De ha az összes kegyelmek ‒ folytatja a fenn idézett író ‒ Mária kezein keresztül jutnak el hozzánk, akkor a szentek közbenjárását kérjük, nekik is Máriához kellene fordulniok, hogy megnyerjék számunkra a kért kegyelmet! Ezt azonban eddig még senki sem hitte, de még csak álmodni sem merte. Erre nézve megjegyzem, hogy nem tévedés, és még kevésbbé helytelen dolog ezt hinni! Isten ugyanis, ha amúgy is a Szentek Királynéjának méltóságával ékesítette fel Anyját, és azt kívánja, hogy a kegyelmek Mária által osztassanak ki, miért ne határozhatna úgy, hogy a szentek is hozzá forduljanak, ha tisztelőik számára kegyelmeket óhajtanak kieszközölni? (98. oldal)kegyelem_kozvetito_002.jpg

Szólj hozzá!

5scene1.jpgGyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

   ave_maria_98ae09.jpg  Az idén, tekintve, hogy március 25-e Nagypéntekre esett, az Egyház kivételesen az Irgalmasság Vasárnapját követő hétfőre helyezte! Az Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása egyik legrégibb egyházi ünnepünk. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor ark-angyal a megtestesülés felkínált örömhíré-vel látogatott Máriához. A Szent Szűz 'igen' válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdetévé tette jeles e napot. A keleti eredetű ünnep időpontját nyugaton a nagyböjt miatt több helyen áthelyezték, végül a VI. századtól március 25-ére került. 
     Urunk születése hírüladásának ünnepét 692-ben említik először, ami-kor a III. konstantinápolyi zsinat helyesnek ítélte a nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette az Üdvözlégy- és az Úrangyala-imádságo-kat (melynek hallatára a pokol beleremeg)!angyali_udvozlet_342_1.jpg
     E Mária-ünnep első-sorban a második isteni személy megtestesülé-séről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladá-sának rejtett eseményé-vel kezdődött el. XVI. Benedek pápa szavaival: az Angyali Üdvözlet Szt Lukács evangéliumában „egy rejtve történt, egyszerű esemény – senki sem látta, sen-ki sem tudott róla, csak Mária –, mégis meghatározó jelen-tőségű az egész em-beriség történelmé-ben. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelem-ben.”

     Hazánkban sok helyütt e napon oltják a fákat, hisz' a magyar népha-gyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzés napja: hiszen Szűz Mária is ekkor fogadta méhébe Jézust. A gyermekáldásra vágyó asszonyok Gyümölcsoltó napján hosszan imádkoznak a Szűzanya képe vagy szobra előtt térdelve. Van igyekezet, mely a "Nemzetközi Nőnapot" is március 25-re helyezné át (legalább is Mária Országá-ban), hiszen az "Angyali Üdvözlet" szimbolizálja legnemeseb-ben, a női méltóságot!


Forrás Magyar Kurír cikkének felhasználásával!80864837.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara050.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng Mozgalom 

     A Szeretetláng lelkisége – mint Engesztelő Mozgalom –, Erzsébet asszony Örök Hazába való távozását követően (1985) Magyarországon csendben-, parttalanul-, „szívről-szívre” terjedt tovább és gyarapodtak a imaközösségek a Szeretetláng jegyében. Az Ügy azonban hathatós egyházi vezetés, a klérus és a szerzetesrendek bekapcsolódása nélkül, megmaradt a „népi vallásosság” megtűrt szintjén. Ezzel szemben olyan – sokszor távoli országokban –, ahol a helyi egyház felismerte a Szeplőtelen Szív fatimai szándékát megvalósító Szeretetláng Lelkiség hatékony és önszervező kegyelmi erejét, ott a főpásztorok evangelizációs tényezővé emelték a Mozgalmat! Sajnos, a Szűzanya Országában sokáig nem akadt egyetlen pozícióban lévő egyházi személy sem, aki nevét adta volna az egyébként világszerte sok elismerést kiváltó Ügy mellé. Ennek tudható be, hogy a majd fél évszázadnyi „pásztortalanság” a szervezetté formálódás elmaradását eredményezte, mely az imacsoportok egymással kapcsolatot alig tartó, „őskeresztényi” rejtettségében is kimutatható. Ebből fakadóan, gyakorlatilag mind a lelkipásztorok, mind a szerzetesrendek „parkolópályán” tartották ezt a többletet hordozó engesztelő lelkiséget, mintegy sokáig megfosztva magukat, nemzetünket és a világot, az Istenanya emberiségmentő kegyelmi szándékának időbeni megvalósulásától! 
A Mozgalom azonban mégis létezik, gyarapszik és be is fogja tölteni üdvtörténeti szerepét, mintegy igazolva a bölcs Gamaliel intelmét: „ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket...” (ApCsel 5,38-39) Bizony nehéz időket éltünk és élünk (2Tim 3,1) és sajnálatosan ma, képesek sokan úgy mutogatni a Szeretetláng Mozgalomra, mint a felelőtlen szülő, aki csatakos időben nem figyelt gyermekére és végül még ő korholja feddőn: „Most akkor nézd meg, hogy nézel ki!”
    Felvetődik a kérdés, hogy pontosan miért nem tudott e tagadhatatlan lelki erényekkel bíró mozgalom határozottabban teret nyerni Mária Országában? A puszta tényt, hogy 'erő' van benne jóllehet a főpapság körében is sokan felismerték, mégsem tekintették evangelizációs tényezőnek, hagyva a „kristályvizű patakot” arra folyni amerre a „terepviszonyok” engedték. Aztán, ha netán így szenny került bele, nyomban kiderült, hogy nagyon is „tudnak róla”! És ez a „szabadjára engedés” még a jobbik eset volt, hiszen többek inkább lerombolni próbálták ezen égi szándék hit-hitelét és hittudományos élccel mutogattak hiányosságaira, holott követhették volna Nagy Szent Gergely pápa útmutatását: „nem lerombolni, hanem megszentelni kell!” 
    Költői a talány: hogyha a rendes evangelizációs tevékenység a világban helyet biztosított volna egy-egy sokat ígérő próféciának – például –, elmaradt volna-e a szörnyű világégés, ha a pápákhoz idejében eljut a Fatimai Szűz kérése és felajánlják a világot a Szeplőtelen Szívnek a világ püspökeivel, Oroszország külön megemlítésével? Vagy, ha teljesül a Világ Győzelmes Királynője kérése, kimaradt volna-e Magyarország a II. Világháborúból? És megengedhetjük-e azt a feltételezést, hogy a Szentlélek Jegyesének Szeretetlángjától áthevített szívek által, az Élő Egyház már megélhette volna-e ígért tüzes megújulását!?
Aligha kétséges, hogy az Istenanya Küzdő Egyházat segítő lélekmentésének, legtöbbet a jószándékú óvatosság és hozzá nem értés ártott – mely sajnos –, számtalanszor megakadályozta a gondviselés hathatós (időbeni) segítségét! Az Istenanya kéréseit ugyanis mindig felkészült, komoly, ám gyermeki szívvel kell mérlegelni és képviselni! Felismerhető, hogy Mária ügyének szolgálattevői, soha nem középszerűek! Mert vagy kicsiny léleknek vagy „lánglelkű”* apostoli jellemnek kell lennie annak, aki a „Szeplőtelen Lovagja”** akar lenni! Olyannak, aki  „nem nagyravágyó, de türelmes” (1Kor 13, 4), nem zsarolható, aki teológiailag képzett, s aki bár látja a világ sorsát mégsem fél, máriás lelkű, engedelmes, egyszerű szívű, Jézus szerinti gyermek*** tud lenni! 
   Hála Istennek, hazánkban végre Erdő Péter bíboros érsek felfigyelt a Szeretetláng Mozgalom világméretű sikereire és 2009. június 5-én jóváhagyta a Mozgalmat, melyet másnap a X. Országos Szeretetláng Találkozón hirdetett ki: „...Jelen soraimmal a krisztushívők jogi személyiséggel rendelkező egyházi magántársulásaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében megalapítom a Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja Mozgalom Társulást. Egyben jóváhagyom a főegyházmegye területére nézve is a társulás 2008. augusztus 15-én, a brazíliai Sao Paulóban elfogadott és 2008. december 11-én a mexikói Hermosillói Főegyházmegyében jóváhagyott szabályzatát. A társulás életére és munkájára Isten bőséges áldását kérem. Szolgáljon működésük hazánk lelki megújulására!” (494-1/09 sz. Jóváhagyási Dekrétum). 2010-ben Nihil obstat- és Imprimaturral a Szent István Társulatnál megjelenhetett a teljes Lelki Napló kritikai kiadása.
(A képen, a Tajvanon megjelent kínai nyelvű Szeretetláng ismertető borítóját látjuk.) 
 
--------------------------------------------------
* Montforti Grignon Szent Lajostól 
** Szent Maximilian Kolbétól 
*** „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok,
mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

Szólj hozzá!

A hajthatatlan igazság és kimeríthetetlen irgalom
     „A vallás drámája, az igazság és a tévedés harca mindig egy és ugyanaz. Az egyház elvei és eljárásmódjai ma éppen olyanok, mint annak idején voltak; az eretnekek elvei és eljárásmódjai ugyanazok voltak, mint ma a protestánsokéi. Erre a következtetésre jutottam, hogy a múlt holt iratai és a jelen lázas története között szörnyű a hasonlóság. Miként az V. század árnyéka vetült rá a XVI.-ra, úgy az elmúlt világ zavaros vizeiből egy szellem kelt elő az új világ ruhájába és formáiba öltözötten. Az akkori egyházról éppúgy elmondhatjuk, mint a mairól, hogy kemény, és sem ellentmondást, sem megalkuvást nem tűrő; határozott és könyörtelen; az eretnekek pedig állhatatlanok, változékonyak, óvatosak, álnokok, örökké a világi hatalomnak udvarolnak, és soha nem értenek egyet, hacsak nem az utóbbi segítségével; a világi hatalom pedig örökké csak integrál, megkísérli félretenni a láthatatlant, a hitet a parancsoló szükséggel helyettesítve. Mi értelme lett volna hát folytatnom a vitát, védelmezni az álláspontomat és a szakadárok számára kovácsolom az érveket, az ördög ügyvédjének szerepét vállalva a sokat tűrt Atanáz és a fenséges Leó ellenében? Legyen lelkem a szentekkel, és ne emeljem rájuk a kezemet!” (vö. Ap 208-209.)
     A katolikus egyházban azonban, nemcsak a hajthatatlan igazságot, hanem a kimeríthetetlen irgalmat is meg lehet találni, a kettő egyszerre van meg benne, hiszen ezt is, azt is Jézus Krisztus hagyta rá, aki maga a végső Igazság és a végtelen Irgalom. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

2.3 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Szent Bonaventura Máriát a hozzá folyamodók üdvének hívja; az Anyaszentegyház jóváhagyja, ha így imádkozunk: »Mária betegek gyógyítója«; s mi helytelen dolognak tartanók, ha Máriát arra kérjük, hogy bennünket megmentsen, holott igaz az, hogy senki se nyerheti el az üdvösséget, hacsak nem Mária által, miként ezt egy híres író megjegyezte s őt megelőzően Szent Germán is állította: »Aki megszabadul, általad szabadul meg, Mária!«.(Serm. de Zona V.) Halljuk csak, mit tanítanak még a szentek Mária közbenjárásának szükségességéről, Szent Kajetán azt mondja, hogy mi ugyan kereshetjük a kegyelmet anélkül is, hogy Máriához fordulnánk, de az Ő közvetítése nélkül azt megtalálni sose fogjuk. Szent Antonin megerősíti ezt következő szép kijelentésével: »Aki imádkozik anélkül, hogy Őt segítségül hívná, szárnyak nélkül akar repülni« (P. 3. tit. 15. c. 22. § 9.)
     Miután a fáraó kijelentette József pátriárkának, hogy egész Egyiptom felett a kormányzást kezébe adja, mindenkit, aki segítségért könyörgött nála, e szavakkal küldött Józsefhez: »Menjetek Józsefhez«. Hasonlóképpen cselekszik Isten is velünk, ha kegyelemért esedezünk nála; azt mondja Ő is ilyenkor nekünk: »Menjetek Máriához!« »Az Úr elhatározta ‒ mondja Szent Bernát ‒, hogy minden kegyelmet Mária kezén keresztül enged hozzánk jönni« (Serm. de Nat. M.), miért is Richárd tanítása szerint üdvünk Mária kezeibe van letéve, úgy hogy mi keresztények több joggal mondhatjuk neki, amit az egyiptomiak mondtak József pátriárkának; »Megmaradásunk kezedben vagyon«.(Lib. 2. de laud. Virg. p. I.) Szent Jordán állítása szerint az egész világ üdve Mária kezeiben nyugszik. (In Praef. Cant. V.)
     P. Cassián ugyanezt mondja midőn arra tanít, hogy az egész emberiség üdvének kérdése Mária kegyén nyugszik; minden attól függ, vajon javunkat akarja-e ő, vagy sem. Akit Mária megvédelmez, az üdvözül, akit nem oltalmaz, az elvész. Szent Szienai Szent Bernát így kiált fel Máriához: »Ó Királynőm, mivel te osztasz ki minden kegyelmet, s minthogy az örök üdvösség kegyelmét csak a te kezeidből nyerhetjük el, ennélfogva üdvünk Tőled függ!« (Serm. I. de Nat. B. Virg.) (97. oldal)tumblr_nubjjzyaqx1qa2fuyo1_1280.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara0055.jpg

Szólj hozzá!

Ajánljátok fel munkátokat Isten dicsőségére! Ez a kegyelem állapotában történő felajánlás is a sátán megvakítását fokozza. Éljetek tehát kegyelmeim szerint, hogy egyre jobban és egyre nagyobb területre terjedjen ki a sátán megvakulása. A sok kegyelmet, melyet nektek nyújtok, egyre jobban használjátok fel, mert ez a lelkek tömeges megjavulását fogja maga után vonni. (II/36) A sátán megvakítására (...) törekednetek kell, melyet az egész világ összefogó erejével fogunk megvalósítani. Ne hátráltassátok, mert egyszer felelni kell a reátok bízott (...) tengernyi lélekért. Azt akarom, hogy egyetlen egy se kárhozzon el. Mert a sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.« (III/130) Kérem a Szentatyát, hogy Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok!« (I/85)
 
A „tizenkét pap” kiléte

     A Naplóban említett papokról három vonatkozásban beszélhetünk. Egyfelől 1962-ben az Úr által néven nevezett fővárosiakról, akiknek Erzsébet a. lelkivezetését kellett volna felvállalniuk! Másfelől tizenkét olyan papról (bárhol), akik 12 héten át a csütörtök és pénteki napon kenyér és vízen való böjtöt vállalnak a Szűzanya Szeretetlángjáéért! Harmadsorban: „Mikor már a tizenkét papi lélek összejött, tizenkét tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdődjön meg (az ájtatosság). (A hívek) adják át a gyertyalángot egymásnak, melyet az ájtatosság idején kaptak, vigyék haza, és a családi ájtatosságot is így kezdjék meg.” (I/40-41) Az első vonatkozásban nem jött össze a „tizenkettő”! A második esetben számszerűen összejött ugyan, de az adott korban, nem volt lehetőségük azon égi kérés teljesítésére, melyet csak a harmadik feltétel szerinti tizenkettő valósított meg! Erdő Péter bíboros védnöksége mellett, az ország 8 legnépesebb kegyhelyén és 4 Szűzanyának szentelt fővárosi templomban (vö I/49) megtörtént a „Láng átadás” 2010. február 2-án, évenkénti ismétléssel.gyertyaszentelo14.JPG

Szólj hozzá!

Őszintén keresni az igazságot
     Bár megtérésében óriási a szerepe értelmének, volt olyan intelligens, hogy belássa: az ember Istennel való kapcsolata mélyebb és egzisztenciálisabb, mint amire az értelem képes. Így ír erről Apológiájában: „Szent Ambrus mondásának erejét nagyon átéreztem: »Úgy tetszett Istennek, hogy nem a logika eszközeivel menti meg népét« – a papírízű logika iránt mindig is ellenszenvvel viseltettem. Engem soha sem a logika hajtott előre, mint ahogy az időjárást sem a barométer higanyszála vezérli. Mindig a konkrét létező érvel, az évek szállnak, s már másként gondolkodom, hogyan lehetséges ez? A teljes személyiség mozog, a papírlogika csak rögzíti a változást. A világ minden logikája kevés lett volna ahhoz, hogy gyorsabb haladásra késztessen Róma felé, mint ahogy történt... A nagy tettekhez idő kell.” (Ap 275-276.)
     Newman meg volt győződve arról, hogy mindenki, aki őszintén keresi az igazságot, keresését a Katolikus Egyházba lépéssel teljesíti be, úgy vélekedett, hogy „az igazi filozófiában semmi sincs az ateizmus és a katolicizmus között, s hogy a valóban következetes emberi elmének
„Így az egyiket, vagy a másikat kell választania”. E két egymással ellentétes hozzáállás között van a protestantizmus.      Newman egy egyszerű elvet javasolt a megkülönböztetésre: „Csak két úr létezik: Rómába vagy az ateizmushoz. Az anglikán hit az első irányba vezető út közepén jár, a liberalizmus meg a másik út közepén”. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

2.2 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Ugyanezt mondja Richárd szerint Jézus az Ő anyjáról is: »Senki sem jöhet hozzám, hacsak Anyám az ő szószólásával nem vonzza őt (Sup. Cant. c. 1. v. 3.), Jézus Mária gyü-mölcse volt, mint ezt nekünk Szent Erzsébet tanítja: »Áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te mé-hednek gyümölcse«. (Lk 1,42) Aki a gyümölcsöt akarja, annak a termőfán kell azt keresnie. Aki tehát Jézushoz akar jönni, annak Máriához kell fordulnia: és aki egyszer megtalálta Máriát, biztosan megtalálja majd Jézust is. Midőn Erzsébet látta, hogy a Boldogságos Szűz személyesen keresi fel házában, nem tudta, mitévő legyen, csakhogy háláját iránta kimu-tassa és ezért telve alázattal felkiál-tott: »Hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám?« (Lk 1,43) Mikép érdemeltem meg én azt, hogy Istenemnek anyja engem felkeres? Erzsébet talán nem tudta, hogy nemcsak Mária jött házába, hanem Jézus is? Miért nevezi magát csak arra méltatlannak, hogy az anyát fogadja; miért nem mondja sokkal inkább magát arra érdemtlennek, hogy az Isten fia őt felkeresse? Azért, mivel e szent tudta, hogy valahányszor Mária jön, Jézust is mindig magával hozza, úgy hogy elegendő az anyának hálát adni, ha a Fiút mindjárt meg sem említjük.
     »Olyan, mint a kereskedő hajója, messziről szerzi be élelmét«. (Péld 31,14.) Mária volt amaz áldott hajó, mely magával hozta az égből üdvözí-tőnket, azt, Aki maga az élő kenyér, ki az égből jött, hogy velünk az örök életet közölje, miként ezt Ő maga is mondja; »Én vagyok a mennyből alászállt élő kenyér. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él«. (Jn 6,51) Szent Lőrincről nevezett Richárd megjegyzi, hogy az élet tengerén mindazok elvesznek, akik nem találnak e hajóban felvételre, azaz, akik nem élnek Mária védőszárnyai alatt. Ha tehát ‒ így folytatja ‒ abban a veszélyben forgunk, hogy a kísértések és szenvedélyek, melyek itt e földön üldöznek, végromlással fenyegetnek, Máriához kell menekülnünk és felkiáltanunk: »Ó királynőm, ha azt akarod, hogy el ne vesszünk, segíts meg, ments meg minket! «.(De laud. Virg.)iconamadonnadellatenerezzaetramontosulmare_530.jpg
     Legyen szabad az olvasó előtt megjegyeznem, hogy Richárd nem tartja helytelen és illetlen dolognak, ha Máriához így folyamodunk: »Ments meg minket, ha nem akarod, hogy elvesszünk«: mint ezt előbb idézett ellenesem véli, ki nem akarja, hogy a Boldogságos Szűzhöz megmentésünkért könyörögjünk, mivel szerinte egyedül Isten menthet meg minket. Ha azonban egy halálraítélt a király kedves emberének mondhatja, mentse meg őt az uralkodónál megkisérlendő szószólásával a haláltól: miért ne kérhetnők mi Isten Anyját, hogy bennünket megmentsen és számunkra az örök üdvösség kegyelmét kieszközölje? Damaszkuszi Szent János nem találta helytelen dolognak, hogy a Boldogságos Szűzhöz ilyképp fohászkodjék: »Ó Szeplőtelen, legtisztább Szűz Mária, ments meg az örök kárhozattól!« (Orat. Panacl.) (96-97. oldal)app181647_37f14b2447_1.jpg

Szólj hozzá!

 KILENCEDIK NAP

bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg    „Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmam mélyébe. Ezek sebzik meg legfájdalmasabban a Szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől idegenkedett leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ’Atyám ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!’ – E lelkek utolsó esélye, irgalmamhoz való menekülésük lehet!”

   Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Irgalmas Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó bárcsak felengednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkűek, akik hasonlóak a holt lelkekhez, s méltán keltenek undort Benned! Ó jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, hiszen Te mindent megtehetsz.

   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

   Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Ámen.

Holnap lesz Irgalmasság Vasárnapja!

JÉZUSOM BÍZOM BENNED!

Szólj hozzá!

Bár merre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara005.jpg

Szólj hozzá!

Kik készségesek az engesztelésre? 2
 
0002_maria_szive_szeretetlangja.JPG     A Szeretetláng a fatimai események kiteljesedése, melynek igazolásául álljanak itt a Szent Szűznek, Szeplőtelen Szíve tiszteletével és az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos gyönyörű szavai és ígéretei: ,,Jézus meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget.” Az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos ígéret így hangzik: ,,Hozd tudomásukra ígéreteimet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet (a rózsafüzér titkairól elmélkedve) Velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.” (1925. dec. 10.) A Szeretetláng lelkisége, erre ad gyermeki indíttatást!
     Máriát, az Egyház Anyját a mi Urunk Jézus Krisztus csodálatos adományokkal ruházta fel, s küldi hozzánk, hogy segítsen rajtunk páratlan kegyelmeivel.  A Két Szív egységeként ismerhető fel, hogy Üdvözítőnk, Édesanyján keresztül kívánja nagy irgalmasságát gyakorolni, beteljesíteni! Az idő mindannyiunkat sürget!
     A Szeretetláng üzeneteiből: /Szűzanya:/ »Nem azért vagyok Én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket. Csak fogjatok össze minden erőtökkel és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására! A kegyhelyeken a zarándoklelkek alkalmasak lesznek! Én a kegyelmek Anyja szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb  ragaszkodást  is egyesítse  az Ő érdemeivel. Ne féljetek a Lángtól mely észrevétlenül szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! (I/58) Ne halogassátok! Igen sok időt elvesztegettek! A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik mint ti. Úgy fáj ez Nekem!« (I/72)  /Jézus:/ „Ne a föld vonzzon magához benneteket múló kényelmével, hanem az Én országom eljövetele legyen földi éltetek célja! Bízzatok, kegyelmem veletek lesz! /.../ Ne legyetek kényelemszeretők és gyávák, és ne hitessétek el se magatokkal se másokkal, hogy kár minden lépésért, hogy nincs értelme semminek! Van! Csak könnyebb, kényelemben várni a vihar elültét, mint a viharban lelkeket menteni! Nem kell nektek semmiféle példázgatás, csak cselekedjetek már! Ez a tétlenség a sátán melegágya! Mivel rázzalak már fel benneteket? Vegyétek észre a körülöttetek öldöklő veszedelmet, mely a ti lelketeket is fenyegeti! /.../  Ki-ki magába szállva kezdjen új életet, melyhez Tőlem vegyenek erőt, tudom ez nektek nem új szó, hisz' magatok is eleget beszéltek róla, /mégsem/ igyekeztek kialakítani az Isten Országát! (...) Ne éljetek képmutató módon! A lelkek felé bemutatjátok a Szent Áldozatot, de számotokra ez csak külsőség marad! Sok van ilyen köztetek!”(I/93-94)
     „/Papjaim!/ A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, közömbös tétlenségben éljetek.  Mert most készül a nagy vihar, melynek sodra elviszi a tétlenségben elmerülő közömbösöket. Árral szemben csak az igazán elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által indul el. Adjátok tovább figyelmeztető szavaimat, jusson el minden papi lélekhez. Rázzon fel benneteket előre figyelmeztető szavam és szigorú kérésem.” (III/159-160)
     Ehhez az „ébresztéshez” és felkészüléshez kínál kegyelmi segítséget és benső indíttatást Égi Édesanyánk, akinek útmutatásairól szól Erzsébet asszony Lelki Naplója! Ne kérdezzük tehát borúlátón, hogy ,,hitbeli megújulásunkhoz miért kellene egy magánkinyilatkoztatás”, vagy épp a Szeretetláng? A válasz ugyanis nem egyszerűen kell nem kell kérdése! A lényeg, hogy Valaki szeretetből felhívta figyelmünket életünk evangéliumi átrendezésére! Hajlandóak vagyunk-e – az egyébként teljesen nyilvánvaló szükség szerint – cselekedni vagy sem?! Legyinthetünk-e könnyedén, hogy „nem szabad mindent elhinni”, mikor mily könnyen elhittünk ezt meg azt, pedig bensőnk tiltakozott! Most azonban határozottan érezzük a kereszténnyé lett Zolli rabbi kísértését „hátha mégis igaz”! Ami valójában tiltakozik bennünk, az csupán a jóra való restség, amiért áldozatot kellene hoznunk, komolyan kellene vennünk keresztségi kötelmeinket! Igen áldozatot! Saját magunkért, családunkért, hazánkért és a lelkek milliárdjaiért! Nem ítélkezhetünk tehát értetlenkedőn legyintve, mint a bárkát építő Noé gúnyolódó környezete! 
Mert elhinni nekünk csak annyit jelent, hogy (minden látványosság nélkül) elindulunk a Szent Szűz által megjelölt úton és kifejezzük gyermeki készségünket a józan emberi ész, tiszta mértéke szerint! És ha végül valóban megtapasztaljuk az Általa ígért benső csodát, Szeplőtelen Szíve oltalmát és hitünk megújulását, már aligha kell keresgélnünk a gyermeki hálára való okot és módot! Mert az ígéret számunkra is figyelmeztető: „Szívem Szeretetlángja nektek az, mint Noénak a Bárka volt!” Tehát, ne a világ logikája vezéreljen bennünket! Hiszen hol marad ez a következetesség és ,,logika” a Mammon csillogó ígéreteinek elfogadásában? Hol marad a megfontoltság napi ,,emberáldozatunkban”, melyben könnyedén feláldozzuk emberi kapcsolatainkat? Hová szűkült bennünk a jóra való készség? Hová lett a lélekmentésre való evangéliumi indíttatás? Hol van az okosság, az igazságosság, a lelkierősség, az irgalmasság és a hazaszeretet bennünk akkor, amikor tartunk az emberi megszólástól, hívságokért, karrierért, kényelemért kockáztatjuk a magunk és mások lelki üdvösségét?
     Az Egyház küldetése, feladata és rendeltetése a világ végéig változatlan, a tennivaló azonban úgy néz ki - a bűn szerteágazó rafináltsága és a szeretetlenség féktelen térhódítása miatt - egyre nagyobb! A krisztusi küldetés hatékony teljesítéséhez az egyházi intézményrendszer és struktúra önmagában egyre kevesebbnek bizonyul. Így óhatatlanul szükségessé válik a világegyház tagjainak egyenkénti és egységes bevonása, evangelizációs felkészítése! Tehát a Magyar Egyház és a magyar nemzet jövője szempontjából is alapvetően fontos az egyénre bontott hivatás tudatosítása, a Boldogasszony üzeneteinek megszívlelése és az engesztelés megszervezése! A Szent Szűz bennünket is hív „egyenként és összesen”!
Nagy jövő vár Anyám országára s általa az egész világ kegyelmet nyer! A végén Szeplőtelen Szívem fog győzedelmeskedni!
És Anyám mosolya beragyogja a földet!
(forrás: Natália nővér - Fatima - Szeretetláng) 
Szűzanya kérése 510.JPG

Szólj hozzá!

A papi hatalom erejében
newman_cardinal_220.jpg    1846 őszén Newman Rómába ment, ahol teológiai tanulmányai után 1847. május 31-én Fransoni bíboros pappá szentelte, majd belépett a Néri Szent Fülöp alapította oratoriánusokhoz. 1847-ben IX. Piusz pápától engedélyt kapott, hogy 1848-ban Birminghamben, majd 1849-ben Londonban is oratóriumot alapítson, és mint az új angol oratoriá-nus kongregáció tartományfőnöke tevé-kenyen részt vett a lelkipásztorkodásban, és plébánosként teljesen a szegények gondozásának szentelte magát.
     Felszentelése után így írt az Eucharisztiáról: „Semmi sem tölt el akkora örömmel és vigasztalással, semmi sem szólítja meg úgy a szívemet, mint a Szentmise. Véget nem érően részt vehetnék rajta, és nem unnám meg. Ez a legnagyobb tett, ami csak a világon létezhet. Az örökkévaló olyan az oltáron, amilyen a testben és vérben volt, aki előtt angyalok borulnak le és ördögök reszketnek. Krisztus látható jelek alatt alapította meg testének és vérének állandó csodáját. (…) Papjainak pedig hatalmat adott arra, hogy azt tegyék, amit ő tesz. A bűnösök kezébe adta magát. A gyönge, sötét, megvilágosítatlan. Bűnös ember a kapott papi hatalom erejéből lehozza a Magasságbelit a földre, a szűkös szentségházba rejti, és a bűnös embereknek adja ... Testvéreim, nyilvánvaló, hogyha Istent csak mindenhatónak valljuk, akkor csak félig ismerjük őt, ha teljesen meg akarjuk ismerni, az Eucharisztiában kell őt megismernünk, mint azt, akinek neve »Velünk az Isten« és »Jézus« »Isten a szabadítás)”.
     1851-től hét éven át az új dublini katolikus egyetem rektora lett, majd visszavonult kolostorába Birminghambe, ahol előkelő családok gyermekeit nevelte és a tudománynak élt. Innét, edgbastoni magányából haláláig ő irányította Anglia szellemi és vallási mozgalmait.
     Cikkeket és könyveket Írt, pasztorációs tevékenységet végzett az ír munkások között, szerkesztette a Rambler (Vándor) című folyóiratot a katolikus értelmiség számára. Newman nézetei megelőzték a korát. A pápa és az ír püspökök kérésére egybegyűjtötte neves professzorok egy csoportját, és 1854-ben megalapította a dublini katolikus egyetemet. 1858-ig ő volt az egyetem rektora. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

2.1 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Szent Bernát azt tanítja, hogy igazságos dolog, hogy egy férfi és egy nő volt oka bukásunknak, egy másik férfi és egy másik nő vigye véghez a megváltás művét (Serm. in Sig. magn), miként ezt Jézusban és szent anyjában Máriában tényleg teljese-désbe is ment. »Különben ‒ teszi hozzá a szent ‒ semmi kétség az iránt, hogy Jézus egymaga is túlon túl elegendő volt megváltásunkra«. Nagy Albert Máriát kifejezetten a megvál-tásban közreműködőnek nevezi; igen, maga Mária kijelentette
     Szent Brigitta szerint, Adám és Éva egy almával döntötték romlásba a világot (Lib. 5. c. 35.), Mária és Fia pedig egy szív által szabadították azt meg ismét. »Isten ‒ jegyzi meg Szent Anzelm ‒
a világot semmiből teremthette; mivel azonban az ember önhibájából esett el, nem akarta a világot (az ember) Mária közreműködése nélkül újra megváltani«.(In alloqu. coel. num. 27.)
f300.jpg     P. Suaréz azt tanítja, hogy Mária három-féleképpen működött közre üdvösségünk ügyében; elsősorban azáltal, hogy erénye-inek kegyelmes beszámítása szerint (ex congruo) kiérdemelte az isteni Ige megtes-tesülését; azután a sok imádság által, me-lyet földi életén keresztül értünk végzett; s végre midőn Fia életét üdvünkért Istennek önként felajánlotta. Azért is úgy akarta Isten, hogy miután Mária Isten dicsőségé-ért lángoló határtalan szeretetből mindnyá-junk üdvéért közremunkálkodott, mindnyá-jan az Ő közbenjárása által üdvözüljünk.
Mária, az isteni igazságosságnak eleget tevő valamennyi cselekedetünk-ben közreműködik, mivel Isten minden kegyelmet átadott neki, hogy nekünk kiossza: miből Szent Bernát azt következteti, hogy minden ember, aki valaha élt, jelenleg él és ezentúl élni fog, Máriát az egész emberiség örök üdvének közvetítője gyanánt köteles tekinteni. (Serm. 2. Pentec.)
     Jézus Krisztus saját szavai szerint senki sem találhatja meg Őt, hacsak az Örök Atya előzőleg kegyelmével hozzá nem vonzotta«. (95. oldal)claudemargaretmaryjesus2.jpg

Szólj hozzá!

 NYOLCADIK NAP
    „Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó testüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket, kik igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módomban áll segíteni nekik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságommal szemben.”
 
bizzatok_irgalmamban_8_n_1.jpg   Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényeinek. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.
 
   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 

   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus Sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Szólj hozzá!

 Kik készségesek az engesztelésre? 1
 
     Istentől elfordult és végveszély felé sodródó korunkban már nem elég, a „kevesek” engesztelése a „sokakért”! Nem elég a rejtekben gyakorolt magánájtatosság! A csillogó világ, információ-dömpingjétől eltompult lelkek egyetemes felrázásához már égi segítség kell, és az istenszeretők tudatos összefogása MINDENKIÉRT! A végtelenül megbántott Isteni Szeretet, okkal kívánja meg a szívből-lélekből indíttatott tudatos engesztelést! Ezt hirdette meg az Egyház Anyja 1917-ben Fatimában, ennek kellett volna az „Engesztelés Műveként” diadalra jutnia Erdey Ferenc atya (1895-1966) által hazánkban. A 40-es elején a Világ Királynője ezt szerette volna megvalósíttatni Natália nővér révén, és
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ennek az engesztelő lelkiségnek volt példája és rejtett apostola az 40-es 60-as években boldog reményű  Marton Marcell kármelita atya (1887-1966). Az Istenanya ennek az engesztelő szándéknak a végső megvalósításához kínált többlet kegyelmet Szíve Szeretetlángjával, Erzsébet asszonyon keresztül! Nem kell felsőfokú hittudás annak felismeréséhez, hogy a Mennyei Atya a Szeplőtelen Szív által akarja megmenteni a világot! (ld Fatima!) A végtelenül megbántott Isten engesztelésére, emberiség nagyságrendű egységes bűnbánat nyilvánításra van szükség, mely a jézusi ajánlás gyakorlatával (ld Mk 9,29) és Mária Szíve segítségével valósítható meg,! (Az egység alatt, az egy célért való engesztelő indíttatás és az egységes szeretet-hevület értendő!)
   A „hogyan engeszteljünk?” kérdésre a fatimai gyermekek életáldozata a legszebb példa. Ha e szándék fel is merül a mai emberben, engesztelésének kifejezése és hatékonysága, önmagában már gyakran erőtlen marad, ha nem ,,Máriával egy szívvel-lélekkel” próbálja megvalósítani szándékát. A Szeplőtelen Szív által maga is áttüzesedik, erőt, sőt társakat kap a további engeszteléshez. Erőt, amely átjárja a szívet és az akaratot, erőt mely megtanít újra szeretni, készségessé téve a szívet a Jézusért és a Jézussal való lélekmentő munkára. A Szeretetláng az a kegyelmi adomány, eszköz, amely nem csak Jézussal és Máriával hoz létre 'szívszeretet' egységet, de embertársainkkal is! Ez az egységteremtő erő, képes áthatni az egész társadalmat, végső soron a küzdő-, a szenvedő- és a megdicsőült Egyházat! Ennek kölcsönhatásával segít hozzá az ,,emberiség nagyságrendű” engesztelés megvalósításához! Célja: Jézus Szívének vigaszt-, Mária Szívének pedig azt az édesanyai örömöt nyújtani, hogy egyetlen gyermeke se kárhozik el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő kegyelemi késztetés. Azok fognak tehát engesztelni, akikben megfogant ez a szívbeli indíttatás!
     Az égiek pedagógiáját összefoglalva, a következőket mondhatjuk:
     a) Naponta imádkozzuk a rózsafüzért, a szeretetláng könyörgéssel.
     b) Cselekedeteinket és áldozatainkat hassa át Jézus megváltó munkájában való részvállalás szándéka.
     c) A szeretet (irgalmasság) lelkületének gyakorlása és az apostolkodás.
     d) Általánosságban, szemünk előtt tartani mindenben a Szent Szűz fatimai figyelmeztetését: „Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: 'Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén esett sérelmek jóvátételéért.”
     A üdvtörténetünk rendjében nyilvánvalónak látszik, hogy a Szeretetláng, mintegy beteljesíteni látszik Jézus azon szándékát, hogy a földön megvalósítsa Édesanyja Szeplőtelen Szívének tiszteletét. 

Szólj hozzá!

A legragyogóbb könnycsepp

 

     A Jóisten egy angyalt küldött a földre, hogy vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet.

Az isteni küldött bejárt országot-világot, mire végre rátalált egy édesanyára, aki egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta szomorú könnyeit. Minden könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár.

Az angyal azt gondolta, hogy immáron teljesítette is a feladatot. Túl korán örvendezett azonban, mert bár dicséretet kapott az Úrtól, de azt is, hogy nem ez a legszebb könnycsepp a világon.

     Az angyal ismét útnak indult. Másodjára, egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból és újból gyűjtögette a legkülönbözőbb könnycseppeket: hálakönnyet, a csalódásból hullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét... Isten azonban mindezekre azt válaszolta: szebb könnycsepp is van a világon!

     Szomorú volt az angyal mert nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Úgy gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem talál rá. Betért egy templomba pihenni.

A félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg. Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztatta a poros követ és szemkápráztatóan ragyogott valamennyi. Az angyal nyomban mellette termett: tarsolyába gyűjtögetve őket. Érezte, hogy bizonyára sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. És valóban, a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét.

     Amikor a könnycseppekkel odaállt az Úr színe elé, dicséretben részesült és Isten így szólt hozzá:

− Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranylóbb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember az örökkévalóság fényét sugározza.

     Ha vétkezünk, tartsunk bűnbánatot, őszintén számot vetve, nem csak bűneink mértékével, hanem főleg azzal, hogy Kit bántottunk meg vele! A Fölséges és Könyörületes Isten mindig kész megbocsátani a megtérő bűnösnek. (Ismeretlen szerző)Man Crying.jpg

Szólj hozzá!

Az apostoli folytonosság
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Megtérése után Newman sok esetben szorult védekezésre, barátai kérdésekkel, vádakkal zaklatták. Ezekre a támadásokra a megtérő megpróbált részletesen válaszol-ni elsősorban azért, hogy meggyőzze a vád-lókat a vádak alaptalanságáról, megfogal-mazva, hogy miben hisz, és ezzel azt is, hogy hogyan jutott el az igazság felismeré-sére. Ezzel hozzájárult ahhoz, hogy mi is jobban megértsük gondolatait. 1864-ben Edward Bouverie Pusey-nek (1800-1882) írt levelében igyekezett összefoglalni a katolikus és anglikán mariológia közötti különbségeket. Bár Mária tisztelete jelen volt Newman anglikán korszakában is, de megtérésével ez a kép még teljesebbé vált. Bizonyos kifejezések új értelmet nyertek, új összefüggéseket látott meg, olyan szavak, kifejezések kerültek középpontba, amelyeknek korábban nem tulajdonított fontosságot.
     A Katolikus Egyházba való belépése után sokat szenvedett a meg nem értés, az ellenségeskedés, a rágalmak, a vádaskodás és a képmutatás miatt... Némán viselte mindezt, mint Krisztus Pilátus előtt: csak akkor reagált, amikor a vádak a Katolikus Egyház iránti hűséget vontak kétségbe. Nem szűnt meg azonban szeretni azokat, akik megtérése után elfordultak tőle.
     Bár az anglikán egyház papja volt, ez érvénytelennek minősült a római egyházban, a Krisztustól való apostoli folytonosság (szukcesszió) megszakadása vagy bizonytalansága miatt! Már III. Gyula pápa 1554-ben és IV. Pál pápa 1555-ben kelt levelében felhívta a figyelmet az anglikán papszentelés érvénytelenségére. XIII. Leó, 1896. szeptember 13-án az Apostolicae curae et caritatis kezdetű levelében részletesen foglalkozott az anglikán papszentelés érvénytelenségével (DS 3315). 1846 februárjában tehát Newman Rómába ment. Belépett a De Propaganda Fide kollégiumába, hogy megkezdje teológiai tanulmányait és felkészüljön a pappá szentelésére. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.9 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Útközben egy Isten Anyjának szentelt kis kápolnához ért és a nekikeseredett ifjú belépett. Letérdelt a Boldogságos Szűz képe előtt és sírva esdekelte, hogy eszközölje ki számára bűneinek bocsánatát. Mária tüstént kérni kezdte Fiát e szerencsétlen érdekében. Jézus azonban így felelt: »De látod Anyám, ez a hálátlan megtagadott engem!«
Látván azonban Jézus, hogy Mária nem szűnik meg Őt kérlelni, így szólt: »Ó Anyám, eddig sem tagadhattam meg tőled soha semmit, mivel oly nagyon könyörögsz azért az ifjúért, hát legyen, megbocsátok neki!« Ám a kápolna egyik sarkában jelen volt az az uraság, akinek kezére jutott a pazarló ifjú vagyona, így tanúja volt a természetfeletti párbeszédnek.
     Miután látta, hogy a Szűzanya milyen irgalmasan járt közben Szent Fiánál a ezért bűnösért, egyetlen leányát neki adta nőül és egész vagyonának örökösévé tette. Ily módon Mária által az ifjú visszanyerte Isten kegyelmét és ideigvaló javait is.

Imádság
     Ó én bűnös, a boldogságomra és üdvösségemre mily szép reményt nyújtott az Úr. Irgalmassága oly nagy bizalmat öntött belém Anyjának oltalma iránt, holott bűneim miatt már gyakran kiérdemeltem az isteni kegyelem elvesztését, és a poklot. Hálát adok tehát Istennek és szószólómnak Máriának, aki védőpalástja alá vett! Hálát adok neked, ó szeretetteljes Anyám, Királynőm! Mily sok kegyelmet eszközöltél ki számomra Istennél, s vajon én mi jót tettem Veled, mily módon igyekeztelek tisztelni? Ha életemet adnám és véremet ontanám is Érted, mindez csekélység lenne mindahhoz, melyet értem tettél! Ó szeretetre legméltóbb Királynőm, én szegény bűnös, csak egy módon róhatom le tartozásomat Irántad, ha ezentúl mindig szeretlek és dicsőítelek.
Gyullaszd hát szívemet szeretetre, egyesíts engem Szent Fiaddal oly szorosan, hogy sose szakadhassak el többé szeretetétől, Őt szeressem mindörökkön örökké. Amen. (94-95. oldal)740kazanskaya-ikona-bojiey-materi_roshchina-egorova_oksana_1283878986.jpg

Szólj hozzá!

31.
március

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

A magyarországi MÁRIA RÁDIÓBAN aktuális "Mária-korszak jelenései" sorozatom  31.-i adása elmarad, de a következő csütörtökön 7-én 13.25-kor el fog hangzani!

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgHETEDIK NAP   „Ma azokat a lel-keket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmé-lyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különös fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelemben.” 

    Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet! Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, akik bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmassá-godban. Ezek a lelkek egyesültek Veled és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.     Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 

    Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. E lelkek olyanok mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát éneklik Hozzád. Kérlek Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat, bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: „A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.” 

Szólj hozzá!

Miért soroljuk a Szeretetlángot a Mária-jelenések közé, amikor formális jelenésről nem beszélhetünk?

      Erzsébet asszony, a Szeretetláng üzeneteket és az Égiek tanítását mindig lelke „legmélyén” élte meg, ennek ellenére mégis világosan tudta, hogy ki az aki beszél, sőt azt is ,,látta”, hogy az Égiek tekintete szomorú, vagy derűs volt. A misztikus irodalom ezt a jelenséget értelmi látomásnak nevezi. A Lelki Napló 70%-át részben Jézus tanításai, részben pedig az Erzsébet asszony lelkében erre adott reflexiói teszik ki, mégis Mária-jelenésnek nevezzük. Ez abból az egyedülálló lélekmentő stratégiájából következik, melynek kegyelmét az Istenanya esdette ki a Mennyei Atyától! Maga az Úr szavai is ennek a rendkívüliségét tanúsítják: "Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett!" (III/129; 140) A Szűzanya célja, gyermekeinek (az egész emberiségnek)  Szíve Szeretetlángja által való üdvösségre segítése! "Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el!" (III/130)

     A 'Szeretetláng magánkinyilatkoztatás' annyiban mindenképp egyedinek mondható, hogy nem egy angyal készítette elő a látnokot – mint pl. fatimában –, nem is a Szent Szűz kérte kiválasztottját Szent Fiára mutatva, hogy „tedd amit mond!”, hanem maga Jézus készítette elő, nevelte és tette alkalmassá Erzsébet asszonyt, Szent Anyja ügyének felvállalására! A naplóból világosan kitűnik, hogy az Úr Jézus a megváltás 'érvényre juttatása' eszközeként beszél a Szeretetlángról és saját szívügyének tekinti Édesanyja Szíve Lángját (mely Ő maga – ld I/107)! Tehát az Úr magáénak vallja Édesanyja Ügyét és így biztat mindannyiunkat: "vegyetek részt mindannyian ebben a lélekmentő, nagy megváltó munkámban!” (III/164) Ennek kapcsán csodásan felismerhető a Két Szív nyilvánvaló célja és titokzatos egysége!

     /Jézus:/ „Anyánk Szeretetlángja Engem lekötelez, kislányom! Kicsi eszközünk vagy és a hűség, mellyel hozzánk ragaszkodsz, az tesz érdemessé kegyelmeim közvetítésére. (II/98) Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz, és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért. (II/109) A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik." (II/94)

Nem túlzás tehát azt állítanunk, hogy Mária Szíve Szeretetlángja, nem csupán egyike a Mária-jelenéseknek, hanem végső megkoronázása valamennyinek! Különösen felismerhető ez azok számára, akik máriás lelkületűek, és a Mária-jelenések sorában felismerték az Istenanya, egymásra épülő édesanyai pedagógiáját, lélekmentő stratégiáját!

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugarablog113.jpg

Szólj hozzá!

Krisztus látható Egyháza
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Az Anglikán Egyházzal szemben ébredt kételye után Newman hat éven keresztül állhatatosan imádkozott és böjtölt a világosságért.
     1843-ban, mivel már nem érezte magát az anglikán egyház elég jó fiának, lemond plébániájáról, otthagyja ragyogó akadémiai pályafutását, lelki gyermekeit, hozzátartozóit és legjobb barátait, és teljes magányba vonul. A hosszas elmélkedések és a kemény aszkézis végül megérlelték benne a megtérést: 1845. október 9-én - néhány barátjával együtt - letette a katolikus hitvallást boldog Dominic Barberi előtt, és katolizált. A bérmálás szentségét november 1-jén az angol katolicizmus újjászervezésében főszerepet játszó Nicholas Wiseman bíboros szolgáltatta ki számára. Még ebben az évben megírta konverziójának részletes, tárgyilagos okait a keresztény tan fejlődéséről írt könyvében (An Essay on the Development of Christian Doctrine), majd később, mikor az anglikán táborból kétszínűséggel vádolták, a katolicizmushoz vezető útját Apologiájában is feltárta, amelyet az angol irodalom elismert remekműveként tartanak számon. Newman áttérése Benjamin Disraeli, a későbbi lord Beaconsfield szerint súlyos döfést adott az angol államegyháznak.
     Newman rendíthetetlenül vallotta, hogy „van egy látható Egyház, szentségekkel és rítusokkal, melyek a láthatatlan kegyelem csatornái”.
     „Amióta katolikus lettem – írta Newman –, tökéletes békében és zavartalan belső csöndben éltem, a legkisebb kétely nélkül... Nem lettem buzgóbb, mint azelőtt voltam, de úgy tűnt, hogy viharos út után egy békés kikötőbe érkeztem, s hogy a boldogság, melyet ennek köszönhetően érzek, szünös-szüntelen tart mind a mai napig.” (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.8 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Vízkereszt ünnepére tartott prédikációjában Szent Bonaventura a következőket mondja e szavakra: »Meglátták a gyermeket anyjával Máriával« (Mt 2,11), »Jézust csak Máriánál, vagy Mária segítségével találhatjuk meg. Hasztalan keresi Jézust az, aki nem Máriánál keresi!« Ezért, így szól Szent Ildefonz: »Ha szolgája akarok lenni Fiúnak, egyúttal az anya is szolgájának kell lennem, így tehát Mária szolgái közé is felvételt óhajtok nyerni«. (De Virg. Mar. cap. II.)
     Legenda: Cäsarius (Dist. 2. c. 2.) és Beauvaisi Vince (Spec. hist. tib. 7. cap. 105.) elbeszélik, hogy egy ifjú nemes, aki atyja halálával nagy birtokot örökölt, kicsapongó életmódja következtében szegénységre jutott és koldulni volt kénytelen. Emiatti szégyenében idegen országba ment, ahol senki sem ismerte. Útközben találkozott atyja volt szolgájával, aki látva nagy szomorúságát, bátorítani kezdte és megígérte neki, hogy elvezeti őt egy bőkezű fejedelemhez, aki őt minden szükségessel el fogja látni. Ez az istentelen szolga egy okkultista médium volt, aki elvezette az ifjút egy erdei tóhoz. Itt láthatatlan lényekkel kezdett társalogni, mire az ifjú megkérdezte, hogy kivel beszél? A szolga pedig egyenes választ adott: »Az ördöggel!« Ám észrevette a fiú rémületét, bátorítani igyekezett őt és újból az ördöghöz fordult: – Íme uram, ez az ifjú a legnagyobb nyomorúságban él, és ismét vissza szeretné nyerni előbbi gazdagságát«. Az ördög pedig ekként válaszolt: »Ha kész nekem engedelmeskedni, gazdagabbá teszem, mint valaha volt, de mindenekelőtt meg kell tagadnia Istent«. Az ifjú megborzadt az ajánlattól, de engedve a médium rábeszélésének, megtagadta Istent. »Ez nem elég ‒ folytatta a sátán ‒, Máriáról is le kell mondania, mert őmiatta veszítünk legtöbbet, oly sok lelket ragad ki kezeink közül!« »Ezt nem teszem ‒ felelt az ifjú határozottan ‒, Anyámat nem tagadom meg, mert belé helyezem minden reménységemet! Inkább egész életemen keresztül koldulok!« Ezek után az ifjú sietve elhagyta az erdőt. (92-93. oldal)bunosokmenedeke_530.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgAz 31.-i adás elmarad, de a következő csütörtökön 13.25-kor el fog hangzani!

 

Tisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

HATODIK NAP

bizzatok_irgalmamban_8.jpg   „Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább Szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni, s az ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat!”

   Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket, s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak Trónja előtt. A te Irgalmas Szívedben állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, kik szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus Irgalmas Szívének lakói. Ők hasonlítanak legjobban Szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig.

Szólj hozzá!

A Szeretetláng átadása, kiáradása és a láng szimbóluma
 
A gyertyaláng Jézus Krisztust szimbolizálja! 

     A Lelki Napló szerint a Szeretetláng lelkisége, illetve a „kegyelmi hatás” terjedése és átadása az alábbi módokon történhet:
1) A hívek apostolkodása útján általánosságban „szívről-szívre” (I/ 39.51; III/140) „futótűzként”. (I/59.92; IV/28).
2) Az egyházi liturgia keretében végzett lángátadás formájában. „Az ország nyolc legnépesebb kegyhelyén, és az ország szívében négy tiszteletemre szentelt templomban egyszerre kezdjék meg az ájtatosságot, Szeretetlángom átadását. (I/49) (A hívek) adják át a gyertyalángot egymásnak, melyet az ájtatosság idején kaptak, vigyék haza és a családi ájtatosságot is így kezdjék meg.” (I/40-41)
3) A hívek esetében egyénileg kétféle módon történhet a Szeretetláng (kegyelmének) átadása. Egyfelől a másik emberért vállalt áldozat-imádság eszközével (II/ 106) szívről-szívre. Másfelől formai „lángátadással” akkor ha ő már a liturgikusan megkapta (lehetőleg azzal a gyertyával adva tovább)! A lángátadás gyakorlati szövege: „Vidd e lángot, Mária Szíve Szeretetlángját, gyújtsd meg vele a tiédet és add tovább!” (vö I/38)
4) Végül, a Szeretetláng végső, üdvtörténeti nagyságrendű kiáradásáról beszélhetünk, amely nagy megrázkódtatással jár, hiszen lehetséges, hogy ez lesz az Istenanya és a Sátán végső összecsapása! Az Úr szavai szerint: „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94) Ez valóban egy eddig nem látott új békekorszakot jelenthet az emberiség történelmében! 

Hogyan értsük a 'kegyelmi kiáradást' vagy 'kegyelmi hatást'?

     Hasonlatként (v. azonosságként) említhetjük a vizitáció evangéliumi eseményét, amikor „Erzsébet hallván Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel.” (Lk 1,41) Ez esetben tehát a Szűzanyából egy kegyelmi kiáradás történt, átsugárzott a „kegyelmi hatás”: Jézus!
Ha a Mária-korszak jelenéseit, üzeneteit nézzük, különös tekintettel a Szeretetláng kegyelmi adományára, fel kell vetnünk a kérdést: miben áll ez a kegyelem, melyet a Szent Szűz ránk árasztani kíván, melyről ugyanakkor maga mondja: „Szívem Szeretetlángja maga Jézus Krisztus!” (I/107)? Alacoque Szent Margit 1673. XII. 27-i látomásában Jézus Krisztustól a következő üzenetet kapta: Isteni Szívem oly szenvedélyes szeretettel van eltelve az emberek iránt, hogy Szeretetének Lángját nem képes magában tartani. A te közvetítéseddel áradjon az emberekre... Csaknem háromszáz évvel később, a Szent Szűz hasonló élményben részesít egy magyar édesanyát: „Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja.” (I/37) Ez a „jézusi” hatotta át az emmauszi tanítványokat is: „Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” (Lk 24,32) Ennek hatására „a nap már lement” ugyan, mégis „abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe.” (15 km!)
Idézetek Lúcia nővér könyvéből: „Az Üdvözítőt láttam abban a fényben, amelyet a Szűzanya sugárzott a szívünkbe. (LN 139) Égtünk abban a fényben, amely Isten, és mégsem égtünk el. (LN 142) A fényben felismertük, hogy ki az Isten” (LN 165). Ezt a lelket átható és késztető „kegyelmi hatást” kérjük az általános fohászban: »Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!« (IV/36) A hatás célját megvilágítja az az ima, melyet Jézus íratott le Erzsébet asszonnyal:

„A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön. Szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen. Az elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.”(I/63)

Akinél ez megvalósul, arra érvényes Szent Pál kijelentése: ,,Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Az ilyen ember krisztusivá formálódik, teljesen azonosul Vele, s ez gondolatvilágára, szándékaira és cselekedeteire is egyaránt kihat. Ennek az átformáló szív-lángolásnak (vö Lk 24.32), ennek a „kegyelmi hatásnak” kell kiáradnia a világra, mert ez fogja átformálni az emberiséget! Az Istenanya Szeretetlángjának befogadása, a Jézussal való Őbenne és Ő általi egységet valósítja meg, mely a megváltás, a szeretet végső győzelme!
Lúcia nővér könyvéből (Jácinta): Bárcsak minden szívnek átadhatnám azt a lángot, mely a szívemben ég, mellyel Jézus és Mária Szívét annyira szeretem! (LN 128) A Mozgalom ezt a szeretet-LÁNGOT kívánja szívről-szívre árasztani az emberiség felé! »Cél, a megváltó munka sikeres érvényre juttatása.« (II/106)  (Részlet, A Hajnal Szép Sugara c. kiadványból. Megrendelhető a szerkesztőnél:    begyiktibor@gmail.com   !)

Szólj hozzá!

A tanítás igaz volta
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Henry Newman az Egyház és a pápa tévedhetetlenségéről szóló tanítást így magyarázta: „Az evangélium valóban mennyei üzenet, melyet a Katolikus Egyház közössége őriz és tart fenn. Ezt a kinyilatkoztatott üzenetet Isten az Egy-háznak adta át, s az Egyház tévedhetet-len abban, ami a rábízott üzenetet érinti. Hogyan értelmezhetnénk másként a té-vedhetetlenséget a tanításban, minthogy a tanító a tanításában védve van a téve-désektől? (...) A pápa csak azért tévedhe-tetlen, mert a tévedhetetlen Egyház élén áll.” Az Egyház élő hitmagyarázatának a Szentlélek a garanciája, Ő az, aki az időről időre felmerülő kérdéseket az Egyházon keresztül megválaszolja. (Ez már az első apostoli zsinaton is megnyilvánult, amikor a zsinati hatá-rozatokat ez a kijelentés vezette be: „Úgy tetszett ugyanis a Szentléleknek és nekünk...” – lásd ApCsel 15,28.)
     A csalatkozhatatlanság dogmája garantálja a tanítás igaz voltát, de ez nem jelenti azt, hogy a hívő nem ütközhet nehézségekbe egyik-másik dogma értelmezése során. Azonban egészen más, ha valamit hiszek, bár nem egészen értem, mintha mindenestül kételkednék benne. Newman szavaival: „Tízezer nehézség sem tesz ki egyetlen kételyt sem.” (Ap 360) (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.7 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Tiszteletreméltó Celles-i apát is figyelmezteti az embereket, hogy meneküljenek a kegyelmek e kincs-tartójához Máriához, mert csak Őáltala remélhetik a kívánt kegyel-mek elnyerését. (De Cont. V. in Prot.) Az eddigiekből világosan látjuk, hogy az idézett szentek és írók azon állítá-sukkal, hogy minden kegyelem Mária által jut el hozzánk, nemcsak azt akarták mondani, hogy Mária min-den jónak forrása azáltal, hogy az Ő révén nyertük Jézust. Hanem arról biztosítanak bennünket, hogy miután Isten nekünk ajándékozta Jézust, egyúttal azt is akarja, hogy az összes kegyelem, melyekben bennünket ré-szesített, részesít és az idők végezeté-ig részesíteni fog Jézus Krisztus érde-meiért, egyedül Mária közvetítésével jussanak el hozzánk.
     »Úgy áll a dolog ‒ fejezi be P. P. Suarez ‒, hogy manapság általáno-san elterjedt vélemény az Egyházban, hogy Mária közbenjárása nemcsak hasznos, de szükséges is számunkra«. (Tom. 2. in 3. par. Disp. 23. sect. 3)
Szent Ildefonz is ezt állította, amikor a Boldogságos Szűzhöz így kiáltott: »Ó Mária, Isten úgy akarja, hogy minden jó, amit szándékában áll az embereknek kiosztani, mindet reád bízva neked adta át«. (Cor. Virg. cap 15) »Isten nem akart ‒ mondja Damiáni Szent Péter ‒ Mária beleegye-zése nélkül emberré lenni. Egyrészt azért, hogy a Boldogságos Szűz iránti hálánk annál nagyobb legyen, másrészt, hogy felismerhessük ebből, hogy az egész emberiség üdve a Szűz kezeiben található«.
     Szent Bonaventuránál Izaiás próféta eme szavaira: »Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és virág sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke« (11,1-2), mellyel arra tanít bennün-ket, hogy »Aki el óhajtja nyerni a Szentlélek kegyelmét, keresse fel a vesszőn a virágot, azaz Jézust Máriában, mert e száron találjuk a virágot és a virágban az Istent«. (Spec. c. 6.) (92. oldal)tree-of-jesse.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármit is csodálsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugarablog118.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgÖTÖDIK NAP   „Ma vezesd az eretnekeket és szakadáro-kat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az egységé-be, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat!”  

    Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, kik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is dicsérjék irgalmad bőségét!     Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
 
   Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottsággal kitartva tévedéseikben. Ne bűneiket nézd, hanem Fiad szeretetét és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

Szólj hozzá!

Ne féljetek, Én legyőztem a halált! Egy kis idő és újra eljövök, de Szeretetem Szentségében – a Kenyér és Bor színe alatt –, veletek maradok az idők végezetéig! Aki keres, az megtalál az Evangéliumokban, ne hallgassatok tehát senki másra, csak Egyházam tanítására! Mert sokan jönnek az én nevemben, hogy megtévesszenek titeket, én azonban íme, mindezt előre megmondtam nektek! (A szerk. elmélkedése)

en_legyoztem_a_halalt_p1070931.jpg

 

Szólj hozzá!

Bízzatok, mert én megvakítom a sátánt!

     "Tudod, olyan a Föld most, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít, rengésével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete. Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a hajnal szép sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, kénes, bűzös lávájától megfertőzött világot, mely által a lelkek éltető levegője fojtó és halált okozó. Egyetlen haldokló sem kárhozhat el! Már kezd Szeretetlángom gyújtani. Tudod, kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, és pusztít, még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe Szeretetlángom kegyelmi hatása kiáradása által nyújtok." (II/100)

     A spanyolországi Garabandál falu templomában van egy Szent Mihály szobor, mely a sátán megvakítását ábrázolja.

Garabandali_szent_mihay_szobor_amely_epp_megvakitja_a_satant.jpg 

Szólj hozzá!

Gondolatban, szóban és írásban
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Nagyon súlyos, egybefüggő igazságok az előzőkben taglaltak, mert Isten minden műve összetartozik és átjárja egymást, ezért nem elég csak egyik vagy másik misz-tériumra figyelni, hanem egységben kell szemlélni őket, ahogy mi most Newman nyomán járva tesszük.
     A lényegi kérdés ugyanis nem katolikus dogmák hihetősége, hanem az, hogy te kinek tartod Krisztust és az ő Egyházát, és mit gondolsz az isteni Gondviselésről? Ezt írja Newman: „Azt mondják, hogy az átlényegülés tanában nehéz hinni, én sem hittem benne, amíg nem lettem katolikus. De semmilyen nehézséget nem okozott attól fogva, hogy hinni kezdtem abban, hogy az Isten a római katolikus egyházon keresztül szól, s az egyház ezt a tant az eredeti kinyilatkoztatásként deklarálta.” (Ap 360.)
     Megtérése utáni könyveit, fordításai névtelenül adta közre. Így védte pl. az egyházatyák műveinek angol fordítását attól, hogy ne lehessen a „katolikus” jelzővel csorbítani azok tekintélyét, és így e kiadványok úgymond megmaradhattak mint az anglikán teológia újjászületésének forrásai. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.6 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg      Az Anyaszentegyház Máriát az egek boldog ajtajának nevezi, mire nézve Szent Bonaventura megjegyzi, hogy Máriát azért nevezik a Mennyország Ajtajának, mivel senki se juthat be az égbe,akit Mária nem kísér oda.
Ugyanezt állítja Szent Jeromos is Mária mennybemeneteléről tartott prédikációjában. Azt mondja ugyanis, hogy Jézusban a kegyelmek bősége, mintegy a főben van jelen, honnan az életerők, vagyis az üdvözülésünkhöz szükséges isteni kegyelmek, a tagokba (ránk emberekre) szétáradnak ‒ de hozzá fűzi ‒, hogy a kegyelmek bősége viszont Máriában, mint nyakon keresztül áradnak az életerők a különböző tagokba. (Serm. de Ass. B.V.) Szienai Szent Bernát ugyanezt tanítja és még világosabban magyarázza e gondolatot, miszerint a hívők, akik Jézus Krisztus Titokzatos Testét alkotják a természetfölötti élethez szükséges kegyelmeket Jézusból, a főből nyerik Márián keresztül. (Serm. 61. de Nat. Virg. c. 8.)
     Szent Bonaventura kutatja ennek okát és azt tanítja, hogyha Istennek úgy tetszett, hogy a Boldogságos Szűz Mária méhében lakjék, neki egyúttal az összes kegyelmek felett bizonyos fokú hatalmat is adott. Minthogy Jézus az ő szent méhéből lépett ki, ezzel egyidejűleg az isteni kegyelmek folyamainak is Máriából, mintegy tengerből kell kiáradniok. (In Spec. cap. 3.) Ugyanezt ismétli még világosabban Szienai Szent Bernát: »Attól a pillanattól fogva, midőn a Szent Szűz méhébe fogadta Isten Igéjét, elnyerte úgymond a hatalmat azon adományok felett is, melyekben a Szentlélek részesít bennünket. Olyannyira, hogy egyetlen teremtmény sem fog semmiféle kegyelmet Istentől kapni, Mária közvetítése nélkül!« (Serm. 61. tract. I. art. 8.)
     Ezt erősíti meg Szent Bernát is, miszerint: »minden adományt, minden erényt és kegyelmet Mária kezei osztanak ki, akinek, amikor és ahogyan Mária akarja«. (Serm. 61. ut sup.) (91. oldal)mennyorszag_kapuja.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgNEGYEDIK NAP „Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

   Legkegyesebb Jézus, Világ Világossága! Fogadd be legkegyesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világosítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!    Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár. Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmad mindörökkön-örökké! Ámen.ima_namaz8.jpg

Szólj hozzá!

Húsvét vasárnapja és az ezt követő időszak

     A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve e két határnapot is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.
_000christsresurrection3.jpg
     "A húsvét vasárnapjától pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömmel üljük meg: egyetlen ünnepnapként, sőt "nagy vasárnapként". Ezeket a napokat az Alleluja gyakoribb éneklése jellemzi." (ESz. 22.)
Nyolcaddal kezdődik a húsvéti idő, és nyolc nappal követően is ünnepeljük húsvét vasárnapját – mintegy kilépve az időből, és ugyanolyan lelkesedéssel, ahogyan tettük húsvét vasárnapján.
Az ősegyházban ezen a héten az újonnan megkeresztelteket tanították. Bevezették őket a szent misztériumokba, az Eucharisztia titkaiba (Fehérvasárnap). A görög liturgia fényeshétnek nevezi ezt a hetet.
Húsvét második vasárnapja Fehérvasárnap (Dominica in Albis), illetve "in albis depositis" – azaz a fehér ruha letételének napja. Hiszen a húsvét éjjelén megkereszteltek fehér ruhába öltöztek, melyet nyolc napon át hordaniuk kellett. 2000. év óta ez a nap az Isteni Irgalmasság Vasárnapja (2015-ben április 12).  
A szent Ötvennap a "tempus paschale", a húsvéti idő. Mindkét olvasmány után (a válaszos zsoltárban is) énekelhető Alleluja válaszként. "A keresztény ember örök húsvétban él, s húsvéti lelkülete akkor alakul ki, ha évről évre megtartja a szent Ötvennapot." (vö. Török-Barsi-Dobszay: Katolikus liturgika, 53.)
Ilyenkor gazdagabban díszítjük a templomot virágokkal. A húsvéti gyertyát és a keresztet sokfelé külön díszítik, de ilyen a szent sír is, ahová most a feltámadott Krisztus szobrát tesszük.
Ünneplésünk legyen folyamatos ebben az ötven napban, de azután is, mert "ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek" (1Kor 15,17). Márpedig feltámadt és megkaptuk tőle az örök élet ígéretét!( Forrás felhasználásával )+MaryMagdaleneTomb.jpg

Szólj hozzá!

      Az Égiek kéréseinek, ill. ígéreteinek megvalósítása, teljesítése a Napló szerint is az Egyház kompetenciájához van kötve! Ebből következik, hogy az Egyházi Hatóság dönthet úgy, hogy a számszerűségeket értelemszerűen részleges-, teljes-, vagy az ennek megfelelő (nem határozott) jelzőre cseréli és így engedélyezi ezek gyakorlatát, miként ez a Lelki Napló kiadásában részben meg is történt! »"A búcsú Isten színe előtt, a már megbocsájtott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése [...] A búcsú részleges vagy teljes aszerint, hogy részlegesen vagy teljesen megszabadít a bűnök ideig tartó büntetéseitől" (KEK 1471). Vö. Penitentiaria Apostolica, Iesu, humani generis határozat, 1999. július 16, in Notitia, 36 (2000), nrr. 2 e 4. A részleges búcsúkat 1968-ig idő szerint mérték. "Azt határozták meg, hogy egy bizonyos imádság vagy jócselekedet hány évi, hónapi, vagy napi búcsúval jár. Így lehetett nyerni pl. ötven, száz, háromszáz napi, illetve egy- három- vagy ötévi búcsút. Ez pedig azt jelentette, hogy a részleges búcsúkkal a pápa annyi büntetést engedett el, amennyit az ősegyházban a hitvallók és a vezeklők az adott ideig viselt szenvedésekkel és önmegtagadásokkal érdemeltek ki" (Diós I. – Szigeti K., ed., A búcsúk imakönyve, Budapest 1984, 18). VI. Pál pápa Indulgentiarum doctrina kezdetű apostoli konstitúciója értelmében 1968-tól az Egyháznak a részleges búcsúk mértékére vonatkozó hagyományos értékelése megváltozott: "Indulgentia partialis, in posterum, his tantum verbis «indulgentia partialis" significabitur, nulla addita dierum vel annorum determinatione» (VI. Pál, Indulgentiarum doctrina Sacrarum Indulgentiarum recognitio promulgatur apostoli konstitúció, 1967. január 1, in AAS 59 (1967), 5-24, Normae 4). A szóban forgó problémára vonatkozó üzenetek a Lelki Naplóban 1967 előtti dátumot viselnek. Ezért érthetjük meg ehhez hasonló logikával a tisztítótűzből kiszabaduló lelkek számszerűsítését is.« (uo. 82. lábjegyzet 431-432)
irg.naplo000.jpg
Jézus: ,,Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.” (Fausztina naplója 1226) 

Szólj hozzá!

Az Egyház az igazság oszlopa!
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Newman heves írásokban és beszédek-ben hangsúlyozta, hogy az Egyház „az igazság oszlopa és biztos alapja” (1Tim 3,15), s hogy az út Krisztus megismerésé-hez az élő Katolikus Egyházon át vezet, mely Krisztus Egyháza és örököse az első századok egyházának. Az Egyházat olyan közösségként értelmezte, melyben Krisztus él, működik és tanít. Tudta, hogy az Egyház közösségének tagjaként lelkiismeretét, értelmét és érzelmét Krisztus vezetésének és tanításának kell alárendelnie. Nem a szubjektív lelkiismeret, az értelem vagy az érzelmek a meghatározóak, hanem az Egyházban jelenlévő és tanító Krisztus tekintélye. Amikor ezt felismerte, akkor döbbent rá a Katolikus Egyház egyedülvalóságára, arra, hogy egyedül ez az egyház a teljes és szerves folytatása az ősegyháznak, s így tudott benne mindent elfogadni, amit azelőtt tagadott, illetve ami addig idegen volt neki: a Szeplőtelen Fogantatást, az Átlényegülést, a pápai csalatkozhatatlanságot és a szentek tiszteletét. Ezek a hittitkok, melyek összefüggésükből kiszakítva és külön-külön szemlélve olyan képtelennek tűnnek mindaddig, amíg az ember nem katolikus. Mert annak az isteni Gondviselésnek a kontextusában, amely az emberi történelemből üdvtörténetet alkotott, aminek csúcspontja az Ige megtestesülése, a valóságos Isten és valóságos ember Krisztusé, aki látható Egyházat alapított, mégpedig egyet és egyetlent, az ő Titokzatos Testét, mind-mind a helyükre kerülnek és elfogadásuk nem ütközik – nem ütközhet már -- semmiféle nehézségbe. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.5 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Nézzük már most a szentek azon állításait, melynek igazának bizonyítását magamra vállaltam. Szent Bernát azt mondja, hogy Isten Máriát az összes kegyelmekkel betöltötte, hogy az emberek Általa, mintegy csatornán, az őket megillető minden joghoz hozzájussanak. (Serm. de aguaed.) A szent még egy fontos megjegyzést tesz, hogy ti. a Boldogságos Szűz születését megelőzően, a kegyelmek e folyama hozzáférhetetlen volt, és Isten avégből ajándékozta e világnak Máriát, hogy az isteni kegyelmek őáltala állandó bőségben jusson el hozzánk. (Ibid.)
     Miként Holofernes, hogy Bethuliát hatalmába kerítse, parancsot adott a vízvezetékek szétrombolására, úgy az ördög is tőle telhető minden módon törekszik a lelkeket az Istenanya iránti áhítattól megfosztani, mert ha egyszer sikerült neki a kegyelmek e csatornáját elzárni, akkor hamarosan st_bernard23_1.jpghatalmába ejti azokat. Ezért is állítja Clairvaux-i Szent Bernát: »Láthatjátok kedves lelkek, mennyire akarja Isten, hogy e nagy királynőt, szeretettel és áhítattal tiszteljük, mindenkor Hozzá meneküljünk és bizalommal legyünk pártfogása iránt; mert benne halmozta fel az örök javak teljes bőségét, hogy megismerjük, minden reménység, minden kegyelem, egész üdvünk Mária kezein keresztül jut el hozzánk.« (Serm. de Nat. Virg.)
     Ugyanezt tanítja Firenzei Szent Antonin is, aki azt állítja, hogy minden kegyelem, melyben az emberiség valaha csak részesült, Mária közvetítése és közbenjárása révén lett osztályrészéve.
     Máriát a holdhoz hasonlítják, mert Szent Bonaventura szerint, miként a Hold a Nap és Föld között foglal helyet fényét, mit a Naptól nyer, a Földdel közli, akként Mária is a kegyelmeket az isteni Naptól kapja, hogy azokat velünk, földiekkel közölje. (Serm. 74. de Nat. Dom.) (90. oldal)8_guglielmo_caccio_1600_col_part_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, az égre tekintve mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnal_szep_sugara_blog_nezz_az_egre.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgHARMADIK NAP „Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigasz csepp!”

    Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel Szent Szíved a Mennyei Atya iránt lángol.   Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

    Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön. Add, hogy a Szent Hit kincsét soha el ne veszítsék, s majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.world-week-of-prayer2.jpg

Szólj hozzá!

Záró elmélkedés 

      Az est leszálltával kérdezd meg önmagadtól, mit tettél Országom eljöveteléért? Ne légy önmagaddal soha megelégedve, mert a földön ennek nincs helye. Fáradozásod jutalma nem e világból való jutalom. Most azon légy, hogy minél többet fáradozz. A megaláztatást tekintsd mindig a legnagyobb eszköznek, ez mindig bőséges gyümölcsöt hoz munkádra. Keresd és szeresd a megaláztatást! Én is ezt tettem egész életemben. Ha nehéz, menj Édesanyánkhoz, Ő igazán mestere ennek az erénynek. Ő hathatósan megsegít. Öleld magadhoz az erényeket, amihez az Én személyem az erőt adó hatalom. Ne latolgasd magadban, hogy mennyit pihensz. Fáradozásodért bőséges jutalmat kapsz Tőlem!

1love.jpg

Szólj hozzá!

26.
március

NAGYSZOMBAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

hajnal_szep_sugara_blog.jpg     „ A hét első napján, amikor a nap felkelt, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme drága kenetekkel elindultak a sírhoz, hogy megkenjék Jézus holttestét. Ezt mondták egymásnak: „Ki fogja nekünk elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” De amikor odaértek látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. Bementek a sírba, és egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott ült jobb felől. Megrémültek, de az megszólította őket: „Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! Siessetek, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok majd őt, amint megmondta nektek.” (vö. Mk 16,1-7)
     A nagyszombat húsvét vigíliája, Krisztus sírban pihenésének emlék-napja. A nagyszombat elnevezés a nagyhétre utal, mivel ez a nap is része a „három szent napnak”. A Fülöp-szigetiek fekete szombatnak, a csehek pedig fehér szombatnak hívják e napot. Ekkor ér véget a böjti időszak és Nagyszombattal elérkezik a keresztény egyházak legfontosabb ünnepe, a Húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus feltámadt halottaiból, hogy minden egyes embert megváltson a bűntől.
hajnal_szep_sugara_blog_tuzszenteles.jpg     A    nagyszombati szertartás előtt a hívek a sötétbe borult templomban gyülekeznek.  Gyertyát hoznak magukkal otthonról. A nagyszombati örömünnep este a tűzszenteléssel kezdődik, a fehér ruhát öltött pap megáldja a tüzet, meggyújtják Krisztus feltámadását jelképező húsvéti gyertyát.
A szertartás során a liturgia részvevői átélik Krisztus feltámadását, a világosság győzelmét a sötétség fölött, az egyiptomi rabságból, a sátán szolgaságából való szabadulást, lelkük föltámadását, és egyúttal ünneplik a keresztfán szerzett megváltásukat is.
     A prédikáció után a keresztség megújítása következik.
Ha vannak keresztelendők, akkor itt történik meg a keresztelés. Ez is ősi hagyomány, mivel régen mindig húsvét vigíliáján keresztelték meg a jelölteket. Megáldják a keresztkutat és a szenteltvizet.
     A Szentmisén felhangzó Alleluját az addig hallgató harangok, az orgona és a csengők hangjai kísérik, majd felcsendül a Glória és szólnak a harangok, hirdetve Krisztus feltámadását, megváltásunk örömét.
Ezt követi az éjszakai virrasztó mise, a vigília is a feltámadást ünnepli. Noha a körmenet nem része a vigíliának, a mise végén, a 11. század óta az esti órákban elindul a feltámadási körmenet. Ezzel hirdetik a világnak, hogy feltámadott Krisztus.
     Magyarországon a katolikus hívek körében hagyomány, hogy szombat este, az ünnepi mise után fogyasztják el a bőséges húsvéti vacsorát.
     A nagyszombati vigília templomi szertartása a IV. századra nyúlik vissza. A ma is jól elkülönülő négy lényegi rész már akkor kialakult: a fény liturgiája, az igeliturgia, a vízszentelés és az áldozati liturgia (eucharisztia).

Nagyszombati népszokások:
     Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon.
     Nagyszombaton szentelték meg a tüzet: a templom előtt vagy a templom mellett máglyát raktak, számos helyen a temetőből összehordott korhadt keresztfákból. A megszentelt tűz lángjával vagy parazsával gyújtották meg a templom óriási húsvéti gyertyáját.
A szentelt tűz maradványait az emberek hazavitték. Szokás volt, hogy Nagycsütörtöktől Nagyszombatig nem raktak tüzet, majd Nagyszombaton az új tüzet a templomból hazavitt szentelt parázzsal gyújtották meg. Ezen melegítették meg az ünnepi ételt. A megszentelt tűz parazsából és szenéből tettek az állatok ivóvízébe, szétszórták a házban és a földeken.
     Ugyancsak nagyszombati szertartás a vízszentelés, azaz a templom keresztvizének megszentelése. (A megszentelt víz, nem azonos a szenteltvízzel) A megszentelt vízből a nép vitt haza és megöntözték vele házakat is.
     A feltámadási körmenetet a középkorban még vasárnap hajnalban, ma már nagyszombat estéjén tartják. Régebben a körmenetben a falu legtekintélyesebb embere hordozta a feltámadt Jézus szobrát.
Éjszaka Jézus keresésére indultak az emberek. Ekkor a hívők énekelve körbejárták a helységbeli kereszteket, majd a legtávolabbinál megtalálták az általuk előzőleg elrejtett Jézus szobrot.
hajnal_szep_sugar_blog_etelszenteles.jpgSzokás volt a húsvéti ételáldás is. Ilyenkor fehér kendőbe kötött tányéron vitték a templomba a sonkát, főtt tojást, kalácsot és tormát. A mise végeztével a pap megszentelte a csomagot, majd az asszonyok sietve, majdhogynem szaladva vitték azt haza, mert úgy tartották, hogy aki gyorsan ér vissza a házába, az a munkában is ügyes lesz. Az ünnepi asztalnál mindenki kapott egy kis szeletet a megszentelt ételből. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak.hajnal_szep_sugara_blog_210.jpg

Szólj hozzá!

 Az üzenetek számszerű ígéretei, a búcsúk tekintetében
ellentétben állnak-e a II. Vatikáni Zsinat rendelkezéseivel?
 
 lelki_naplo_2.jpg  „Aki a hétfői napot megtartja szigorú böjttel, az minden alkalommal egy papi lelket szabadít ki a szenvedés helyéről. És ha ezt a böjtöt megtartjátok az elhunyt papi lelkekért, az a halálának nyolcada alatt abban a nagy kegyelemben részesül, hogy kiszabadul a tisztítótűzből. Ez Édesanyánk kérése is, Ő Szeretetlángjára hivatkozva lekötelez Engem erre. (I/34) Az Úr Jézus egy alkalommal ezt mondta és elmém tudatába árasztotta: 'Leánykám, hogy ezt a nagy lelkek utáni vágyadat csillapítsam, tudod, mivel jutalmazlak meg?  A meghalt papi lelkek az Általam kért szigorú böjtöd megtartása által ezután a haláluk utáni nyolcad  alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből.  És bárki  ezt a szigorú böjöt megtartja, elnyeri a kegyelmet a szenvedő lelkekért.' Én könnyek között hallgattam fenséggel és irgalommal teljes szavait, hogy a szenvedő lelkeken ily hathatósan segíthetek. Lelkem megremegett...” (I/114-115) „Kislányom, részvéted a szegény lelkek iránt úgy meghatotta anyai Szívemet. Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három  Üdvözlégyet elimádkoztok tiszteletemre, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből. A halottak hónapjában (november) pedig egy-egy Üdvözlégy elimádkozása által a lelkek tömegesen szabadulnak ki a tisztítótűzből. A szenvedő lelkeknek is érezniük kell anyai Szívem Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását.” (II/15-16) Kislányom! Lelked nagy vágyát és részvétét, melyet a szenvedők iránt érzel, megjutalmazom. Eddig három Üdvözlégyet mondtál tiszteletemre egy lélek kiszabadulásáért. Most, hogy vágyad csillapodjon, tíz lélek fog ezentúl kiszabadulni.” (II/116)
concili.jpgVálasz: Az, hogy a számszerű búcsúk tekintetében a Szent Szűz ellentmondásba került volna a Zsinattal, tárgyi tájékozatlanság! A Szeretetláng Lelkinapló tanúsága szerint a nevezett ígéretek ugyanis 1961-63 között hangzottak el, míg a Zsinati Konstitúciókat csupán 1967-ben tették közzé! 
Tekintve, hogy pápai tanítás, miszerint – amit az Egyház szentnek tart, az idők folyamán nem válhat nem szentté –, ebből következően Egyházunk kétezer éves búcsúgyakorlata – különösen  visszamenőlegesen –, nem róható fel negatívumként egyszeriben! Változhatnak a kor egyházi megfogalmazásai de az belátható, hogy a leglényeg tekintetében nem módosul semmi! »A kegyelem időbeli mérhetőségének kérdése II/15-16-ban konkrétan arról van szó, hogy ha 3 Üdvözlégyet mondunk Mária tiszteletére, egy lélek kiszabadul a tisztítótűzből. November hónapban pedig már 1 Üdvözlégy elmondása is tömeges lélekszabadulást eredményez. (...) Hasonló problémával állunk szemben, amikor az üzenet szerint – az elhunyt papok lelkei – ha engesztelést végzünk értük, már haláluk nyolcada alatt kiszabadulnak a tisztítótűzből (vö. I/114-115). Ugyancsak nehézséget okoz annak értelmezése, hogy egy, a Szűzanyának tulajdonított üzenet szerint „mostantól” (1963. augusztus 31.) Erzsébet asszony valahányszor 3 Üdvözlégyet imádkozik, 10 lélek szabadul ki a tisztítótűzből (vö. II/116). Az sem teljesen világos, hogy szó szerint értelmezendő-e az az ígéret, miszerint „mostantól” (1964 Pünkösdhétfőjének éjfélétől) óránként kiszabadul egy pap lelke a tisztítótűzből (vö. III/170). Elgondolkodtató a transzcendens dimenzióra jellemző időn felüli állapot történéseinek időbeli leképezése: az elimádkozott Üdvözlégyek számától függene a lelkeknek a tisztítótűzből való kiszabadulása? A transzcendens és az immanens dimenzióban történő események „közös nevezőre hozatala” állandó nehézséget szül a teológiai értelmezés számára, „de felvetődik a kérdés: az öt első szombat megünneplőinek, vagy akár a Jézus Szíve kilenced elvégzőinek szóló ígéret után megalapozottak-e a fenti ígéretek tagadásai?” Ne feledjük továbbá, hogy Erzsébet asszony abban a korban élt, amikor az Egyház sokkal inkább hajlamos volt transzcendens dolgokat immanens, nemegyszer taxatív mértékkel mérni: gondoljunk csak a különböző részleges búcsúkra (300 napi, 7 évi stb.), melyek elfogadása akkoriban igen elterjedt volt. Mindezek alapján tehát az érdemszerző cselekedetek kegyelmi hatásának mérhető dimenzióban történő leképezését illetően alapvető problémát nem találok. Nem bizonyítható, hogy az aszketikus cselekmények mennyire pontosan eszközlik ki a szenvedő lelkek tényleges szabadulását (mennyire felel meg valóban egy Üdvözlégynek egy személy szabadulása a tisztítótűzből). Az imádság mélysége és mennyisége viszont vitathatatlanul egyenes arányban áll a hatására elnyert isteni kegyelemmel, még ha annak hatása nem is mérhető feltétlenül az általunk várt módon. (KOVÁCS Z., Teológiai szakvélemény; LELKI NAPLÓ 430-432) Ma is különbséget tesz az Egyház a búcsúk terén, például november hónapban több búcsút engedélyez a halottak javára. A Halottak napját követő nyolc napon belüli, Szentatya szándékára végzett imádság és temetőlátogatás kegyelmi állapotban búcsúnyeréssel járhat.« (uo. 80. lábjegyzet 430) 

 

Szólj hozzá!

Áldozat és tanúságtétel
john_henry_newman_ifju_220.jpg     A 19. században Angliában a katoliku-sokat másodrendű állampolgároknak tartották. Newman döntése, hogy átlép a Katolikus Egyházba, ezért nagyon fájdal-mas következményekkel járt: elveszítette az anyagi biztonságát, a házát, a barátait és a társadalmi pozícióját.
     1845. október 8-án Newman letérdelt egy katolikus pap, Boldog Dominic Bar-beri olasz passzionista atya lábai elé és kérte, hogy áldja meg, gyóntassa meg, és fogadja be a Katolikus Egyházba. Az ese-ményt követő néhány év során kiváló egyetemi professzorok százai követtek őt. Feladták egyetemi pályafutásu-kat, professzori állásukat, plébánosi hivatalukat. Newman megtérése nagy megrázkódtatás volt Anglia és az egész világ számára. Példáját anglikán lelkészek és befolyásos laikusok százai követték, s miután Newman kiadta a keresztény tan fejlődéséről szóló könyvét, a megtérők száma elérte a tízezret. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.4 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Mindez a legcsekélyebb mértékben sem ellenkezik a hitigazságokkal, sőt ellenkezőleg teljesen egyezik az Egyház véleményével, hiszen a jóváhagyott imádságokban kifejezetten arra tanít, hogy állandóan az Isten Anyjához meneküljünk, s hozzá mint a Betegek Gyógyítójához, a Bűnösök Menedéké-hez, a Keresztények Segítségéhez, Életünkhöz és Reménységünkhöz folyamodjunk! Maga az Egyház, a Mária-ünnepekre rendelt papi zso-lozsmában a Bölcsesség könyvének több helyét a Szent Szűzre vonatkoz-tatja, miáltal Mária világosan tudtunk-ra akarja adni, hogy: »Nálam az élet és erény minden reménye«, és minden kegyelem forrása: »Nálam az út és igazság minden kegyelme«. Tehát Máriában találjuk fel életünket és üdvösségünket: »Aki engem megtalál, életet talál és üdvösséget merít az Úrtól; s akik általam munkálkodnak, nem vétkeznek; akik fényt deríte-nek rám, örök életet nyernek«. Mi mást olvashatunk ki mindezekből, ha nem Mária közbenjárásának szükségességét?
     Olyan véleményem ez, amelyet nagyszámú hittudós és szentatya igazol, ez ellen nem is szólhatunk, miként az az író, aki azt állítja, hogy Mária dicsőítésében sokan túlzásba esnek. Márpedig akkor túloz valaki, ha átlépi az igazság korlátait, jóllehet ilyet nem illik az Istentől, Igazság Lelkétől áthatott szentekről állítani!
     Engedje meg az olvasó, hogy kissé eltérhessek tárgyamtól egy megjegyzéssel, mely talán könnyebb megértésemre fog szolgálni. Véleményem szerint, ha egy az Istenanyát dicsőítő állítást, mely sem a hittel, sem az Egyház határozataival, vagy valamely elfogadott igazsággal nem ellenkezik, pusztán csak azért ellenzünk és nem fogadunk el, mivelhogy az ellentétes vélemény is igaz lehet. Nos, nem szeretnék eme gyenge Mária-tisztelők közé tartozni és igen sajnálnám, ha olvasóm is ekként gondolkozna!
     Hogy pedig félelmünk eloszoljék aziránt, hogy Mária dicséretében netán túlmentünk a kellő mértéken, meg kell jegyeznünk Szent Ágoston mondását, miszerint minden, amit Mária tiszteletére mondunk, meg se közelíti azt, amit magas istenanyai méltósága révén megérdemel. Hiszen, a Boldogságos Szűz miséjében az Egyház maga adja ajkunkra: »Boldog vagy szentséges Szűz Mária és minden dicséretre méltó, mert belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, a mi Istenünk!« (89-90. oldal)kegyelem_osztoja_cop2.jpg

Szólj hozzá!

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgMÁSODIK NAP „Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és leányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívedbe zárta őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.20130313-papavalasztas-erdo-peter-portre-erdo.jpg

Szólj hozzá!

14. Jézus holttestét sírba teszik 

      Ó, mily boldog vagyok, ha azt látom, hogy nem hiába szenvedtem érted, értetek! Ez igazán öröm Nekem. Lelketek, mely a föld iszapjában él, nem tud önmagától megszabadulni. Én kiszedlek a bűn iszapjából, és utána Szent Véremmel moslak meg benneteket. Boruljatok le szent Keresztem tövébe, és engedjétek, hogy hulljon reátok ez az áldott Szent Vér. Vércseppjeim váltó (csekk) a kezetekben, rajtatok áll, hogy beváltsátok. E váltó nem jár le a világ végezetéig. A kegyelem állapotában élő lélek bárhol beválthatja, bármikor, halála napjáig, de erről nem vagytok biztosítva. Azért ki-ki azon legyen, hogy váltóját, Szent Vérem váltságdíját mind gyakrabban igénybe vegye. Ne élete alkonyán, mert így a kifizetett értéket nem sokáig használhatja már. Használjátok életetek lendületes erejében. Én is életem teljében áldoztam fel Magam értetek. A legszívesebben ezt a viszonzást fogadom el tőletek. (III/150-151)

jusepederiberathedeposition.jpg

Szólj hozzá!

25.
március

NAGYPÉNTEK

tibor.  |  Szólj hozzá!

Az Üdvözítő Krisztus Keresztútja

     Kaifástól tehát elvezették Jézust a római helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak, és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az embert?” Azok azt felelték: „Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna a kezedbe!” Pilátus ezt mondta: „Vigyétek akkor el, és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!” A zsidók ezt válaszolták neki: „Nekünk senkit sem szabad megölnünk!” Így beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen halállal fog meghalni. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, a szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét  való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” 
The-Flagellation-of-Christ-by-Bouguerreau-1880.jpgErre Pilátus azt mondta: „Mi az igazság?” E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: „Én semmi vétket sem találok benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?” De ők ismét kiáltozni kezdtek: „Ne ezt, hanem Barabást!” Barabás rablógyilkos volt.
     Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. Az ostorozás oly dühödt és számolatlan volt, hogy úgy kellett leállítani a pribékeket. Ezt követően a katonák tövisből koszorút nyomtak a talpig véres Krisztus fejére és bíborszínű köntöst adtak rá és így gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” Így vezették vissza Pilátus elé, aki maga is megdöbbent a kínzatások rendkívüliségétől. 
ECCE HOMO2c0.jpg     A helytartó ezután újra kiment, és így szólt a zsidók népéhez: „Íme, az Ember!" És rámutatott a töviskoronás, vértől áztatott bíborruhában remegő Krisztusra. A főpapok és a nép mihelyt meglátták Őt, nem rendültek meg, hanem még hangosabban kezdtek kiáltozni: „Feszítsd meg! Feszítsd meg! Vére rajtunk és utódainkon!” Pilátus azt mondta erre: 
„Vigyétek, feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket sem találok benne!” De a zsidók ezt felelték: „Nekünk törvényünk van és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát!” Amikor Pilátus látva ezt a végtelen gyűlöletet, még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézust: „De hát, honnan való vagy te?” De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre Pilátus azt mondta neki: „Nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak?” Erre Jézus azt mondta: „Semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem a kezedbe adott, nagyobb a bűne.”
     Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust, már azért is, mert felesége előző álmára hivatkozva figyelmeztette: ne legyen dolga ezzel az emberrel. A zsidók közben untalan ezt kiáltozták: „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak.” E szavak hallatára Pilátus még egyszer kivezettette Jézust, maga pedig a bírói székbe ülve így szólt: „Íme, a királyotok!” De azok így kiáltoztak: „El vele, el vele! Feszítsd meg!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” A főpapok azonban galádul ezt felelték: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék. 

     Ekkor a zsidó katonák átvették Jézust és római pribékek kíséretében, Jézussal vitették a keresztet, egészen az úgynevezett Koponyák dombjára, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették Őt. Két bűnözőt jobb és bal felől, Jézust meg középen. Jézus Krisztus keresztre szögezése valóban megfeszítés volt, mert a keresztfán előre ki volt fúrva a láb-szeg helye, s mivel a karokat oly erősen széthúzták, Krisztus lába nem ért a furatig. Ezért kötéllel húzatva kellett megfeszíteni a testet, s így a váll és más izületei kiugrottak helyükről.
     Pilátus három nyelvű feliratot is készített, és a keresztfára szegeztette, hogy mindenki lássa: „A názáreti Jézus, a zsidók királya.” A zsidó főpapok kérték Pilátust: „Ne azt írd: A zsidók királya hanem ahogy ő mondta: A zsidók királya vagyok”. Pilátus azonban ezt válaszolta: „Amit  írtam, megírtam.” (A képen az eredeti INRI tábla megmaradt középső része.)
inri tabla.jpg
     A katonák, miután Jézust keresztre feszítették, ruháit szétosztották egymás közt. Amikor a köntöse következett, mely varratlan volt, egy darabból szabva, ezért így szóltak egymáshoz: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így beteljesedett az Írás: „Szétosztották maguk között ruháimat, s a köntösömre sorsot vetettek.” A katonák pontosan ezt tették. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. 
Amikor Jézus látta, hogy ott áll Anyja és a Tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te  fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Jézus szólt: „Szomjazom.” Volt ott egy ecettel telt edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a  szájához emelték. Mikor Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És fejét lehajtva kilehelte lelkét.
     A zsidók pedig, mivel a szombat ugyanis nagy ünnep volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket. Elmentek tehát a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. De Jézusról látták, hogy már meghalt ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. Ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz.
     Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Eljött Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott mintegy száz font mirha- és áloé-keveréket. Fogták Jézus  testét, és fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. A közelben volt Arimeteai Józsefnek egy sírboltja, ahova még nem temettek senkit. Jézus oda temették. (A Szent Evangélium nyomán)
 
IMÁDUNK TÉGED KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED, MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT!passion_of_the_christ 1.jpg

Szólj hozzá!

+!

Áldásos Húsvétot kívánok kedves Olvasóimnak, Krisztus feltámadásának örömében!000christsresurrection4.jpg

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony gyakran váltogatta a lelkivezetőket? 8

    A 80-as évek fordulóján, Erzsébetet egyre több pap látogatta meg 'kis otthonában', aztán többé-kevésbé föladva 'rejtett alázatosságát', fogadott érdeklődő, lelkes civileket is. Rengeteg új információ jutott el így hozzá és sokan a véleményét kérték pl. Garabandálról, Boldog Taigi Annamária „háromnapos sötétségéről” és az abban az időben hazánkban elterjedt „Szent Charbel kultuszról”. (Ez a „kultusz” igen sok pozitívuma mellett, furcsa elvárásokban is megnyilvánult. Ilyen volt a „Sarbel-cseppek” használata, valamint az élelmiszertartalékolás meghirdetése is!)

      Puszta feltételezés csupán – ám nem kizárható –, hogy Erzsébet asszony „emberi tényezőjében” ennek nyomán fogalmazódott meg „égi üzenetként” egy nagyszabású élelmiszer tartalékolás meghirdetésére. A naplóban nem olvasható üzenet, hozzávetőlegesen így hangzott: „Az ország legnagyobb Mária-temploma belső űrméretének megfelelő mennyiségű bort, búzát és olajat kell összegyűjtenie az egyháznak, mert súlyos megpróbáltatások várhatók!” Nos, Antalóczi atyának – mint lelkivezetőnek – e kérdésben, természetesen komoly fenntartásai voltak! Szabadkozásában elmondta, hogy az ő egyházi státusza nem csak nem teszi lehetővé ilyen nagyságrendű akció meghirdetését, de ez olyan káros politikai reakciókat is kiválthatna, melyek végzetes csapást mérnének a Szeretetláng Mozgalom LELKI ügyére! Erzsébet asszony nem méltányolta Antalóczi atya józan megfontolásait és csalódását fejezte ki vele szemben. A nagy és bensőséges kapcsolat hirtelen „ellaposodott” és Erzsébet új lelkivezető után nézett, akit megtalálni vélt Mersey Antal, Érd-Póstástelepi plébános személyében. Ám nem kell azt képzelni, hogy harag maradt volna köztük, sőt! Erzsébet úgy állította be, miszerint 'Eger messze van' lelkivezetésére egy közelebbi pap felel meg jobban. 

Úgyhogy Antalóczi és Mersey atyák jó barátként (Erzsébettel együtt vagy nélküle) találkozgattak. Mikor Antal atya sem támogatta a „gyűjtőakciót”, Erzsébet nem forszírozta azt tovább. Mersey atyáról elmondható, hogy igazán mértéktartó, a mögöttes tényezőket is jól átlátó, nyugodt és tapasztalt idősödő pap volt. Ám, neki is szembesülnie kellett néhány "sajátságos" indíttatással. Ilyen volt pl. a Kármelita Harmadrend sürgős megszervezése (1980 ősze) mely P. Bertold és P. Jeromos kármelita atyák közreműködésével meg is valósult. És ilyen volt Erzsébetnek azon 'üzenete' is, hogy a francia Marcell Lefebvre érsekkel személyesen kell beszélnie, s a neki szánt égi üzenetet senkinek el nem mondhatja. A feladat nem kis gondot okozott Antall atyának hiszen jól tudta amellett, hogy a szakadár francia érsekre bizony ráférne egy 'égi üzenet', ám ebben ő teljesen tehetetlen. Konzultált megyéspüspökével Dr. Szakos Gyulával akivel abban maradtak, hogy Erzsébettel beszélgessenek el, miközben viselkedéséből kipuhatolják az ügy komolyságát. A találkozás azonban igen balul sikerült, részint a püspök számon kérő hangvétele, de főként Erzsébet asszony ingerültsége miatt, mely fáradtságának és talán már lappangó betegségének is betudható volt. Erzsébet, naplójába ezt – igen szűkszavúan –, így jegyezte be: »1981. IV. 6-án püspökatyánál voltunk Atya, a Tibi és én. Ez a látogatás előre bejelentett volt. Alig indult meg a beszélgetés a püspök atya igen nagy eréllyel fordult hozzám és szavaival vádolt. „Hogy mertem én külföldön kinyomatni a Szűzanya Szeretetlángját? Kitől kaptam erre engedélyt? stb.” Engem meglepett ez a kérdőre vonás, de a Szűzanya azonnal a nyelvemre adta a szavakat és én megválaszoltam: 'volt nekem lelkivezetőm, ő intézkedett és én nem is tudtam róla, csak utólag! Ő a kivonatolt anyagot bemutatta nekem, de hogy külföldre megy, azt nem közölte!« (vö IV/29) (Mint e sorok írója tanúsítom, ennél feszültebb volt a helyzet, különösen Erzsébet asszony kemény hangnemét illetően!) Bár a búcsúzás szívélyes volt, hazafelé Erzsébet asszony Mersey atyát és engem vádolt a kínos helyzetért, miszerint „kínpadra vontuk” őt! Egyfelől, se „kínpadról” se „vonásról” nem volt szó, hiszen Erzsébet asszony kifejezetten örült, hogy a püspök fogadja! Másfelől pedig már sokkal kínosabb helyzetekből is kiverekedte magát született „diplomáciai” érzékével! A tény, hogy a bontakozó betegség és az ebből eredő szenvedések kezdték felőrölni addigi türelmét. Végül is az következett, hogy Antal atya is menesztve lett! És itt jött a képbe egy általa már régóta ismert pap, akiről évekkel korábban még azt a súlyos szavakat mondta, hogy „ez a 'faramuci' atya sajnos gyakran az ördög befolyása alatt áll”. Az, hogy Erzsébet asszony ennek az atyának valóban a lelkébe látott-e, és hogy ez esetben miért nem érvényesült, az kérdőjel marad! Az nem vitatható, hogy élete vége felé, a lelkivezetők iránt egyre türelmetlenebb volt, és akit le nem „váltott”, ahhoz már bizonyára nem maradt jártányi ereje... 

     Mindazáltal, Erzsébet asszony esetében nem vitatható a leglényeg, hogy „a jó harcot megharcolta, a pályát végigfutotta, s a hitet megtartotta!" (Vö 2Tim 4,7) És hozzá tehetjük, a rábízott ügyért alaposan megszenvedett, mely épp ezáltal elterjedt az egész világon, „még a legmegközelíthetetlen helyeken is" (I/85)!

Szólj hozzá!

Lemondani a mindenért
john_henry_newman_ifju_220.jpg     Az Anglikán Egyházból való távozása Newmannek az oxfordi egyetemi környezetből való távozását is jelentette. Így írt erről: „Minden emberi dolog közül talán Oxford a legdrágább a szívemnek.” Ez Newman számára különösen is fájdalmas élmény volt.
     1844 végén egy filozófiai értekezést kezdett írni a keresztény tanítás fejlődéséről. Az egyházatyák tanítását tanulmányozva Newman megbizonyosodott arról, hogy az első századok egyháza egyedül a Katolikus Egyházban maradt fenn sértetlenül.
     A hit istenadta kincse egyedül benne van meg egész teljességében. Megvallotta: „A kezdeti Egyházban lévő viták tanulmányozása által megérett bennem az a világos meggyőződés, hogy mi anglikánok, vagyunk az eretnekek.”
Newman – a legnagyobb anglikán teológus – feladta az egyetemi karrierjét, a jól fizető professzori és plébánosi állását, hogy tagja lehessen a Katolikus Egyháznak, melyet VIII. Henrik uralmának idejétől fogva kegyetlenül üldöztek Angliában. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros rehabilitálási eljárása utóda, Erdő Péter bíboros-prímás kérésére a napokban a Legfőbb Ügyészség határozatával hivatalosan is lezárult. A budapesti Népbíróság IX. 254/1949 sz. alatt folytatott ügyben a Legfőbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyomozást rendelt el. Az 1990. évi XXVI. törvény a törvénysértő elítélések orvoslásáról szólt. A mostani határozat a korábbi perújítási nyomozás hivatalos lezárását jelenti, és egyben kinyilvánítja Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.

Erdő Péter nyilatkozata szerint ez az esemény egy szenvedéssekkel teli, hosszú történet összefoglalása, amely reménye szerint hozzájárul múltunk igazságának megismeréséhez, népünk lelki gyógyulásához és felemelkedéséhez. Egyértelmű jele annak, hogy hazai igazságszolgáltatásunk szakított a koncepciós perek nehéz örökségével, és komolyan törekszik az igazságosság alapvető emberi követelményeinek érvényesítésre. 

Teljes cikk a magyarkurir honlapján olvasható!

Szólj hozzá!

1.3 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Ez az állítás, hogy ti. minden jó, mit Istentől nyerünk, Mária által jut hozzánk, egy újabb írónak semmikép se tetszik. Ámbár látszólag mély tudással és jámborsággal beszél az illető helyes és hamis áhítatról, mégis, mihelyt az Istenanya iránt való áhítatra kerül a sor, igen szűkösen adja meg neki ama tiszteletet, melyet Szent Germán, Damaszkuszi János, Bonaventura, Antonin, Szienai Bernát és sok más hittudósok nem féltek tőle megtagadhatónak: hogy ti. az idézett oknál fogva Mária közbenjárására üdvösségünk érdekében nemcsak lehetséges, de szükséges is. Az említett író véleménye szerint amaz állítás, hogy Isten semmiféle kegyelemben nem részesít bennünket Mária közvetítése nélkül, túlzás, mely egyes szentek túlbuzgóságából eredt és melyet következőkép kell értelmeznünk: »Mária által nyertük Jézus Krisztust, kinek érdemeinél fogva részesülünk kizárólag minden kegyelemben ‒ mert fűzi hozzá ‒ tévedés lenne, ha azt vélnénk, hogy Isten Mária közvetítése nélkül ne volna képes bennünket kegyelmeivel gazdagítani, hiszen maga az apostol mondja: Egy az Isten, egy a közbenjáró is és Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus«.(1Tim 2,5)
     Erre csak azt legyen szabad válaszolnom, hogy a mondott író maga is különbséget tesz könyvében a saját érdemek révén és a szószólás által törtértő közbenjárás közt. Azt is belátjuk, hogy egészen más dolog, ha azt mondjuk: Isten nem képes, vagy Isten nem akar bennünket Mária közve-títése nélkül kegyelmeiben részesíteni. Nekem is az a meggyőződésem, hogy Isten egyedüli forrása minden jónak, korlátlan ura az összes kegyel-meknek, Mária pedig csak teremtmény, aki mindazt amivel bír, Isten kegyelmének köszönheti. Ki tagadhatná mégis az érvelés ésszerű voltát, ha azt állítjuk, hogy Isten mindennél jobban kívánja kitüntetni Szűz Máriát, aki Őt földi életében mindenkinél jobban tisztelte, szerette és igenjével egyszülött Fiának, az emberi nem Megváltójának anyjává lett. Isten azt is akarja, hogy mindazon kegyelmek, amelyekben a megváltott lelkeket részesíteni óhajtja, Mária kezei által jussanak azokhoz.     Természetesen mi is azt állítjuk ‒ amint fentebb megjegyeztük ‒, hogy Jézus az isteni igazságosság egyedüli kiegyenlítője és ott kizárólagos köz-benjárónk, aki érdemei és kegyelemélete által számunkra az üdvösséget kieszközölte. Egyúttal azonban azt is állítjuk, hogy Mária a kegyelmek közvetítője oly módon, hogy mindent, amit Istentől számunkra elnyer, csak Jézus Krisztus érdemeiért nyeri el, mivel ő Jézus nevében kéri mindezeket, de mégis mindezektől eltekintve minden kegyelem, amit kérünk, egyedül Mária közvetítésével és közbenjárásával jut hozzánk. (88-89. oldal)csodaserem_e_z.jpg

Szólj hozzá!

14. ÁLLOMÁS: JÉZUST SÍRBA HELYEZIK 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

„Nagy követ hengerítettek a sír bejárata elé, és elmentek.” /Jn 20, 42/ 

Uram Jézus, Te megváltottál engem bűneimtől. Most Szent Sebeidbe helyezem magam, és a hozzám tartozókat. Értem és értünk kiontott Véred mosson meg minket, hogy szívünkből megszülessen az igazi bűnbánat és a végtelen hála, amiért feláldoztad Magad értünk. Köszönjük Neked Uram, hogy bűnbocsánatot nyerhetünk. Hálát adunk Neked, amiért a legnagyobb fájdalomban nekünk adtad Édesanyádat, s hogy mi az Ő gyermekei lehetünk. A kereszt hordozásával, kínszenvedésed elviselésével példát mutattál előttünk. Add Uram, hogy keresztünket hasonló módon legyünk képesek viselni, Teutánad. Ámen. 

Miatyánk….Üdvözlégy….

Könyörülj rajtunk Urunk, könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!hajnal_szep_sugara_blog_xiv_st.jpg

Szólj hozzá!

(Nagypéntektől, a Húsvét utáni első szombatig)

bizzatok_irgalmamban_8_n.jpgELSŐ NAP „Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek!”

Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk és megbocsátasz nekünk, ne bűneinket nézd, hanem bizalmunkat, mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged. Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát mindörökké dicsérjük. Ámen.mother-of-divine-mercy-picture.png

Szólj hozzá!

13. Jézus testét leveszik a keresztről

      Nézd megkínzott Arcomat és meggyötört Szent Testemet! Nem azért szenvedtem-e, hogy a lelkeket megváltsam? Higgy és imádj! Szíved egész szeretetével merülj el kínszenvedésemben! A reggeli ébredésnél gondold át, hogy a borzalmas éjszakai kínok után mi várt rám egész nap. Munkád közben is szemléld végig az egész keresztutat, melyen nem volt megállás egy percre sem. A végletekig kimerülve hajtottak a Kálváriára... Én igazán a végletekig mentem értetek. Azért mondom, semmit sem vihetsz Értem túlzásba. Tizenkét órától három óráig imádd Szent Sebeimet. A böjtöt lehetőleg úgy tartsd meg, hogy Szent Testemnek a keresztről való levétele idejéig böjtölj.

rubensthedescentfromthecrosscentralpartofthetriptych.jpg

Szólj hozzá!

Az árulás éjszakája – (HOLNAP - NAGYPÉNTEKEN - KEZDŐDIK AZ ISTENI IRGALMASSÁG KILENCEDE! - Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése mély teológiai értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced.)
532px-Giorgio_Vasari_-_The_Garden_of_Gethsemane_-_Google_Art_Project.jpg     Abban az időben Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol a Getsemáne nevű kert volt. Ezt a helyet az őt eláruló Iskarióti Júdás is ismerte, mert Jézus gyakran járt oda tanítványaival. 
     Júdás a zsidó főtanácstól kapott egy csapat fegyveres katonát, a farizeusoktól pedig szolgákat, tehát egy egész sereget. Jézus bár tudta, hogy mi vár rá, eléjük ment és megkérdezte tőlük: „Kit kerestek ilyen bőszen?" Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok.“ Azok meghátráltak és hirtelen a földre estek. Ezért újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Erre Jézus így szólt: „Mondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek ennyien, engedjétek el ezeket!” Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál.” 
1691-the-betrayal-of-christ-giuseppe-cesari.jpg     Simon Péternél volt egy kard, kirántotta és a főpap egyik szolgájára sújtott, levágva a jobb fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” És meggyógyította a szolga fülét. Malkusz térdre esve csodálta Őt.
     Ekkor a fegyveres zsidó csapat körbefogta Jézust, és kíméletlenül megkötözték úgy, hogy alig tudott menni. Amikor a emiatt Jézus elesett, a térdei alatt meglágyultak a kövek, mert még a kő is irgalmasabb volt, mint főtanács pribékjei! Szitkok és durva rángatások közepette Annáshoz vezették, aki előzőleg azt a tanácsot adta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 
     Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, ezért bemehettek Jézus után a főpap udvarába. A kapuőr közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek a tanítványai közül vagy?” Péter látva azt a rendkívüli durvaságot, ahogyan Jézussal bántak, azt felelte: „Nem vagyok!” Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek egy tűz melegedtek. Péter is köztük álldogált. 
     A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust, aki válaszolta: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így szólt: „Így felelsz  a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz.
     Simon Péter miközben még mindig ott állt, újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem  téged láttalak én a kertben ővele?” De Péter ezt is tagadta; és ekkor szólalt meg a kakas.82-Pedro_nega_a_Jesus.jpg

 

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony gyakran váltogatta a lelkivezetőket? 7
 
0002_maria_szive_szeretetlangja.JPG     Erzsébet lelkivezetői magárahagyatottsága példája-ként hozható fel a napló 1981. II. 2-i, az Erzsébet asszony által eredetileg fogalmazott bejegyzése: „Úr Jézus: A Világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok. Már csak a Szent-háromság a Szűzanyával, az összes angyalok és szentek, valamint az általatok kiszabadított lelkek együttes közreműködése segíthet a Küzdő Egyházon!” (A már korrigált változatot lásd a kritikai kiadás IV/27-nél!)
IV-27.jpg
     A sorok két teológiai problémát vetnek fel, jóllehet az üzenet lényege világosan érthető. Egyik, hogy a Világegyház – veszélyben léte – a végső pusztulást is sejteti, ami hamis állítás, hiszen Máté 16,18-ban mondva van: „az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.” A másik rossz fogalmazás szerint a végtelen mindenhatóságú Szentháromság „képessége” nagyobb lenne az „együttes közreműködéssel”. Aligha! Hiszen a 'Végtelen' plusz 'milliónyi' az semmivel sem több! Ezzel szemben Isten felé mint 'közbenjárók' – szabad akaratukat kinyilvánítók „szüntelen zörgetése” nagyon is eredményesek lehetnek, mert „az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja azt.” (1Jn 5,14) Ha tehát Erzsébet egy elérhető lelkivezetővel megbeszélhette volna az üzenetet, bizonyára így írta volna le: „A világ nagy veszélyben van, és ezen /gyökeresen/ változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok. Már csak a Szentháromság segíthet rajtatok, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, valamint az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárására!” (És szinte bizonyos, hogy erről volt szó!)
     Válasz: A fentiek magyarázatra aligha szorulnak! A fentiekből kitűnik, hogy Erzsébet esetenként nem elhagyta lelkivezetőit, hanem kénytelen volt másiknál is próbálkozni, sokszor gyóntatója tudtával vagy ajánlásával. (Esetenként kézről-kézre adták!) Ez viszont azt eredményezte, hogy olykor egyenesen  „kollektív vezetés” alatt állott.
     A hetvenes évek vége felé azonban, megváltozott a helyzete, mert sorra meghaltak azon papok, akikre számíthatott. Az a kérdés tehát, miszerint Erzsébet asszony váltogatta a lelkivezetőket, csupán a későbbi időszakra vethető fel! Kezdetben ugyanis: kereste, de nem találta! El kell mondanunk, hogy a „kollektív vezetés”, tanácsadások formájában még Rómából is megvalósult, hiszen Erzsébet állandó levelezésben volt Mester Istvánnal (aki ismerte a teljes Naplót). A prelátus pl. a hetvenes évek közepén azt tanácsolta, hogy 1971-el zárja le naplóit és ne írjon többet, mivel a Szeretetláng ügyének mind elvi, mind gyakorlati tudnivalói már le lettek fektetve. A tanács – bár helyes volt –, de Erzsébet asszony sokszor még azt sem írta be mind, amit 1971 előtt kapott, pl. azt, hogy az Üdvözlégyekbe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését stb. Ez is példázza a lelkivezetés hiányát, mert Erzsébet asszony magától azért nem írt be jónéhány dolgot, mivel "már úgyis ismerik"! Csupán mérsékelte a bejegyzéseit és egyre kevesebbet írt naplójába, ám úgy a leírtakban, mint a le nem írtakban, egyre inkább érvényesültek az 'emberi tényezők'. Sajnos, olykor az emberségéből fakadó aggályainak is égi indíttatásnak tulajdonított, melyek inkább csak zavart okoztak. (Sok látnok esik ebbe a hibába!) Egy ilyen „üzenet” vezetett Antalóczi Lajos atya 'menesztéséhez' is, (melyről a következőkben fogok szólni). Mindez annak ellenére, hogy maga Erzsébet asszony mondta több alkalommal, hogy „Lajos atya az, akit a Szűzanya szent ügyének a felkarolására rendelt.” És valóban Antalóczi Lajos szervezte meg országosan a már említett 'tizenkét papot', ő volt, aki több vidéki plébánián szervezett Erzsébetet meghallgató papi közösséget, és ő volt az, aki Erzsébet lelkinaplóját a lelki irodalom gyöngyszemének nevezte. Antalóczi Lajos, a későbbi bölcsészdoktor és prelátus, írásaival sok „kollégát” győzött meg a Szeretetláng Mozgalom hitelességéről, kegyelmi erejéről és számtalan imaközösség alakult tanúságtétele és ajánlásai nyomán. 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!yjt.jpg

Szólj hozzá!

A nagy felismerés

jhn1.jpg     Az igazság megismerésében Newman számára döntő jelentőséggel bírt az Egyház kezdeti történelmének és az egyházatyák írásainak tanulmányozása. Rájött, hogy az Anglikán Egyház liberalizmusa nagy hasonlóságot mutat azzal a légkörrel, amelyben az első keresztény századokban az arianizmus eretneksége létrejött.
Feltárva az igazságot az első századok Egyházáról Newman ezt írta: „Állandóan az a gondolat lebegett előttem, hogy léteznie kell valami nagyobbnak, mint az Anglikán Egyház, s hogy ez a »valami nagyobb« az első századokban alapított Katolikus és Apostoli Egyház.”
     Newman morálisan bizonyos lett abban, hogy az Anglikán Egyház szakadár, s hogy a Római Katolikus Egyház az apostolok egyháza. A lelkiismerete világosan megmondta, hogy a Római Katolikus Egyházban van a helye, s hogy csak ott juthat el az üdvösségre. Ugyanakkor félelmet is érzett.
Ezt türelmes várakozással, intenzív imával, vezekléssel és tanulással küzdötte le. Mindennap négy és fél órát szánt az imára, és kilenc órát a tanulmányaira. A nagyböjtben szigorú böjtöt tartott és nem ivott alkoholt. Szerdánként és péntekenként este hat óráig nem vett magához ételt és nem olvasott újságot.
     Abban az időben sok levelet kapott a barátaitól, akik figyelmeztették őt, hogy a Katolikus Egyházba való átlépése „szörnyű” következményekkel fog járni.
littlemore_1844.jpg     Newman nem tartott több előadást az egyetemen. Littlemore-ba, plébániája csendjébe húzódott vissza és szinte szerzetesi életet élt. Ott hat évig érlelődött benne a Katolikus Egyház közösségébe való átlépés döntő gondolata. A lelki newman-apologia.jpgküzdelmeknek ezt az időszakát az 'Apologia pro vita sua' című könyvében írta le. 1843 szeptemberében Littlemore-ban elmondta az utolsó prédikációját az Anglikán Egyházban. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.2 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Szent Ildefonz is azon a nézeten van, hogy az anya, illetve a királyné iránt tanúsított tisztelet a fiúra, illetve a királyra háramlik vissza. Nem is kételkedünk abban, hogy a Boldogságos Szűz Jézus érdemeinél fogva elnyerte azt a méltóságot, hogy üdvünk közvetítője legyen, nem annyira az igazságosság közvetítésé-ben, mint inkább, a kegyelemért való szószólásában. Ebben az értelemben nevezi őt Szent Bonaventura üdvünk hű közvetítőjének, Justiniáni Szent Lőrinc pedig így kiált fel: »Hogy is ne volna malaszttal teljes az, aki égbe vivő lajtorjánkká, a mennyország kapujává, az Isten és emberek közt valóságos közbenjárónkká lett«. (Serm. de Annunt)
»Ha a Boldogságos Szűztől valamely kegyelmet kérünk ‒ mondja Szent Anzelm (De excell. Virg. c. 6)ezzel mi nem bizalmatlankodunk Isten Irgalmasságában, hanem csak annak a félelmünknek adunk kifejezést, mely joggal foghat el méltatlanságunk érzetében és ép azért ajánljuk magunkat Máriának, hogy érdemei pótolják nyomorúságunkat«.
     Csak a hitetlen kételkedik abban, vajon hasznos és üdvös szokás-e, Mária közbenjárásáért esedezni. Feltettem azonban egyúttal magamban, hogy egy másik dolgot is be fogok e helyen bizonyítani, azt ti. hogy Mária közbenjárása, ha nem is elkerülhetetlenül, de mégis bizonyos fokig szük-séges a mi üdvösségünkre. Ennek oka egyedül Isten akaratában rejlik, aki minden kegyelmet, melyben bennünket részesít, Mária kezein keresztül akar hozzánk eljuttatni, mint ezt Szent Bernát tanította s miként ezt manapság a hittudósok és a Katolikus Egyház tanítói egyöntetűen állítják. Vega, Mendoza, Pacciuchelli, Segneri, Poiré, Crasset és nagyszámú tudós író védelmezte ezt a véleményt, sőt Alexander Natalis is, aki különben igen óvatos állításban azt tanítja, hogy Isten akarata, hogy minden kegyelmet Mária közbenjárásától várjunk. (Ep. 76. in calc. t. 4. Moral.) Ennek bizonyításául idézi Szent Bernát híres helyét: »Az Ő (t.i. Isten) akarata az, hogy mindent Mária által nyerjünk el«. Contenson ugyanezen nézeten van, midőn Jézusnak a keresztről Jánoshoz intézett eme szavait: »Íme a te anyád«, következőkép magyarázza: »Jézus e szavaival arra tanít bennünket, hogy Anyjának közbenjárása nélkül senki sem részesülhet drága Vére árán szerzett érdemeiben«. »Sebei ‒ mondja ‒ forrásai az összes kegyelmeknek, e források azonban csak Márián keresztül folynak le hozzánk. Ó tanítványom János! ‒ kiált le Jézus a keresztről ‒, ha forrón fogod szeretni anyámat, akkor majd én is szeretni foglak«. (Theol. mentis et cord. tom. 2. 1. 10. D. 4. c. I.) (87. oldal)tu_eres_el_cristo_1.jpg

Szólj hozzá!

13. ÁLLOMÁS: JÉZUST LEVESZIK A KERESZTRŐL ÉS ÉDESANYJA ÖLÉBE HELYEZIK 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„…Látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el lábszárát, hanem a katonák közül az egyik lándzsával átszúrta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki.” / Jn 19, 33-34/ 

A Fájdalmak Anyja minden szenvedést átélt Fiáért, amit egy édesanya átélhet. Ha egy hozzátartozóm haldoklik, vagy átment az Örökkévalóságba, imádkozzam mellette, kérjem Jézus irgalmát érte. Ha elveszítek egy szerettemet, Égi Édesanyám meg fog vigasztalni engem és együtt sír majd velem. Ha én a halál völgyébe kerülök, megfogom a Szűzanya kezét és hiszem, hogy Jézushoz fog vezetni, mert Ő az irgalmasság Anyja. 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogxiii_st.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. linket telepíteni kell!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

12. Jézus meghal a kereszten

      Egyetlen léleknek sem szabadna elkárhoznia... Ez a szó, hogy elkárhozik, iszonyatos fájdalmat okoz Szívemnek. Újra átszenvedném a kereszthalált minden lélekért, de ezerszerte nagyobb fájdalommal is, mert az elkárhozottaknak már nincs reményük. Előzd meg ezt, vágyaiddal mentsd meg a lelkeket!
Lelkedbe mélyen bevéstem tanításomat, a lelkek utáni szomjúságomat. Amikor a kereszten függtem, felkiáltottam hangos szóval, hogy szomjúhozom. Ezt kiáltom most is felétek!
Vonj be szereteteddel, mely felfogja oldalsebemből kifolyó Szent Véremet! Szemlélj csak, szemlélj! Láttál hozzám hasonló szánalmas teremtést életedben? Látod, mennyire tönkretettem magam? Te sem vihetsz semmit sem túlzásba értem... Én mennyei Atyám felé kiterjesztettem keresztre szegezett kezeimet, hogy megvédjelek, megmentselek benneteket az örök kárhozattól. Az elégtételt bemutattam Atyám előtt. Nektek is ezt kell tennetek, ez az igaz részvétel az én megváltó munkámban.

jesusonthecross.jpg

 

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony gyakran váltogatta a lelkivezetőket? 6
 
0002_maria_szive_szeretetlangja.JPG   »1965 II. 4. csütörtök reggel megkönnyebbülve ébredtem. És az Úr Jézus szólt „Béke neked!” Az Úr szavai nyomán az áhított megnyugvás betért lelkembe. Ez a béke csalhatatlanul erőt adott. Az Úr Jézus újra szólt: „Kislányom nagyon szenvedtél? A világtalan sátán, /mivel/ nem tudott semmi bűnre rávenni, vad dühre ragadta magát. Ki akarta verni fejedből Szent Akaratom melyről tudja, hogy neked kell tovább vinned. Az ádáz küzdelemben szemeid elé vetítettem a két szót 'bebizonyított tények'. A sátán ezt is felhasználta gyötréseinek eszközéül, Én engedtem ezt. Meg kellett szenvedned a bebizonyított tényekért, melyek Istentől valók, a sátán tudja ezt azért rontott úgy rád. A te szenvedéseid érdeme, hogy a bebizonyított tények isteni eredetét Isteni fényességem megvilágítja azok lelkében akik hivatva vannak az ügyet tovább adni. Nagy lesz az ellenzék tábora, de hogy sikerre jusson, még sokat kell szenvedned. Írj csak le mindent kislányom és számolj be lelked helyzetéről gyóntatódnak!” 
Az Úr Jézus szavai után A Szent Szűz egyetlen szóval csak ezt mondta: „Kislányom.” Nem lehet leírni amit szavai által velem éreztetett. Az elismerés jutalma mely által kitartás, megnyugvás, bizalom, hit és erő áramlott lelkembe. Amit most írok ezt előbb kellett volna írnom, de csak később akadt a lap kezembe. Most leírom: Ezen nagy testi-lelki szenvedések után igen erőtlen lettem. A lelkemben elszenvedett nagy és heves küzdelem a testi erőmet is igen nagy mértékben igénybe vette, úgyhogy nem bírtam még szentmisére se menni, így a szentáldozástól is meg voltam fosztva. Ez igen fájt nekem. A mellém rendelt nővért kértem meg, hogy hívja el gyóntatómat. Ez február 10-én volt. Nem csak a gyóntatóm jött, de magával hozta az Úr Szent Testét is. 
Ez nem várt meglepetés volt /számomra/, melyre gondolni sem mertem. Az én kis lakásomba az Úr Jézus jött /személyesen/. Ó, ez a nagy kegyelem, hisz' már napok óta nem vehettem Őt magamhoz. 
Nem voltam /ugyan/ fekvőbeteg, de gyengeségem miatt alig volt jártányi erőm. És mivel az erőm igen nehezen tért vissza, már-már arra gondoltam, hogy ez talán nem is gyengeség, hanem akaraterőm hiánya vagy csökkenése. Minden erőmet összeszedve elmentem adorálni, de alig egy órai imádás után ismét elfogott a belső remegés, alig bírtam haza vánszorogni, így arra a meggyőződésre jutottam, hogy valóban gyenge vagyok.« (III/211-212)
   '1965. IX. hó' bejegyzés alatt Erzsébet leírja, hogy az Ügy, Szentatyához való eljuttatása érdekében az Égiek negyven napos böjtöt kértek tőle! Jézus: »„Vigyázz! mert gyóntatód parancsát nem mellőzheted el még Isteni kérésem miatt sem!”  Az Úr Jézust bátorkodtam megkérdezni, hogy e kérése nem próbatétel volt-e részemre? „Nem, mert ha gyóntatód nem mellőzi el kérésem, hanem Rám hagyatkozva elfogadta volna – úgy mint te –, az Én közreműködésemmel áldozatvállalásod meghozta volna azt az eredményt mely az Én Isteni terveimben benne volt. Gyóntatód beleegyezése után ugyanis megkapta volna azt a lendítő erőt, hogy minden erejével odahasson, hogy az Ügy a Szentatyához kerüljön! A te áldozatos, szigorú böjtvállalásod sürgette volna állandóan Őt, a további intézkedésre.” Néhány nap után az Úr Jézus ismét az alázatosságról beszélgetett. Soha ne éljek egy pillanatig se alázatosság nélkül. És még sok mindent mondott az alázatossággal kapcsolatban, melyről azt kell írnom, hogy átment elmém tudatába, /miként/ szent akarata és kérése is, mint eleven tűz égett a lelkemben. (Mivel gyóntatóm a negyven napos böjtöt nem engedélyezte, az Ügy csak évekkel később juthatott el a Szentatyához. Későbbi lelkivezetőm fuhrmann_19.jpg(Fuhrmann Ernő) első kérésre engedélyezte.
   /Ernő atya/ éveken át foglalkozott lelkem állapotával, mégpedig igen behatóan. Minden pénteken eljött hozzám és csak Rómába való menetelünk előtt néhány nappal tudtam meg, hogy /mint lelkivezető/ éveken keresztül megfigyelés alatt tartott /engem/. Egy napon az Úr így szólt: „Kérd meg lelkivezetődet, /hogy/ engedje meg neked a negyven napos böjtöt kenyéren és vízen!” 
Rá másnap, éppen jött az atya és én közöltem vele az Úr Jézus kérését. El voltam ugyanis készülve, hogy ő sem fogja megengedni, /ám/ legnagyobb meglepetésemre ezt a választ adta: 'Kedves lányom, ha az Úr ezt kérte tőled meg kell tenned!' Ez pénteki napon volt, s én a következő hétfői napon meg is kezdtem a szigorú böjtöt. Itt le kell írnom azokat a körülményeket, melyek akkor a családban voltak. Özvegy fiam, (ahol a 3 kisfiú volt) háromévi özvegység után megnősült. /A szerkesztő megjegyzése, hogy ez semmit nem változtatott a nagymamának a három kis unokája iránti felelősségén és munkáján!/  /.../ Fáradtan, pihenni szerettem volna, de nem tehettem meg, újra /folytattam mindent/ a háom kis unokval. Kettőt vittem a bölcsődébe egyet az óvodába. Az Úr Jézus ez időben is betáblázta lelkem, s rendkívüli isteni közléseivel így folytatódott az én nehéz életem. A fiam nagy bánatával együtt a három árvát, 16 éven keresztül /gondoztam/, neveltem, mely évek alatt a fiam is súlyos beteg lett! /Az ifjú asszony elhagyta!/ 8 évig le volt százalékolva, így egyre nehezebb lett az életem. A három eleven fiú és a súlyos beteg apa /mellett/, az Úr Jézus és a Szűzanya állandó kéréseinek és közléseinek is teljes szívemből és erőmből eleget tettem, vállalva minden megaláztatást, gúnyt és megvetést. Megkaptam minden csúnya jelzőt hülyét, bolondot eszelőst, de ebben a nehéz helyzetben csodálatos kegyelmeket és határtalan nagy segítséget is kaptam fizikai munkám végzéséhez. Mikor már a gyermekek 9-10 és 11 évesek lettek az Úr Jézus közölte velem, hogy el kell vinnem a Szeretetlángot a Rómába. Ezt közöltem a lelkiatyámmal, s ő teljes odaadással elfogadta az Úr felszólítását.« (IV/30-31)
    »1965 III. 16 án este Jézus szólt s szavai nyomán lelkembe megvilágító derüt árasztott: /.../ „Ha gyóntatódra hagyatkozol ez annyi, mintha Istenre hagyatkoznál! Ha el nem mentél volna gyóntatódhoz, az Istenre hagyatkozó kegyelem működése elgyengült volna lelkedben és ez a gyengülés sok bajnak lett volna okozója! Írd le ezt is és add át gyóntatódnak, hogy ő is egészen tisztán lássa, hogy mi az Én akaratom. Miként te, úgy ő is a teljes Istenre hagyatkozás kegyelméből merítsen erőt arra a nagy feladatra, melyet neki kell felkarolni és tovább adnia. Te pedig ne félj, a megalázódás mindig csak sikert fog hozni a közlések megindításához.” 

Most már végképp megnyugodtam. Az Úr megvilágosító szavai eloszlatták kételyeimet és megszüntették a gyötrő kínokat. El tudja-e képzelni valaki is, hogy mit éreztem mikor lelkem előbbi nyomorúságából kiszabadultam? A lelkem könnyű lett és ez a könnyedség szétáradt egész testemben. Az Istenre hagyatkozás kegyelme napokon át kimondhatatlan mértékben működött bennem úgy, hogy az elragadtatás napjait éltem. A földi látókör mind kisebb lett előttem és elhomályosodott mindaz, ami a földhöz kötné életem. Csodálkozva néztem magam köré, hogy hol is vagyok, hiszen a rám bízott munkát elvégeztem, mégis mindaz ami körülöttem történt olyan idegen volt. Néhány nap után ez megszűnt, vagyis tompult bennem Isten közelségének érzete.« (III/214-215) 

Szólj hozzá!

Az Oxfordi Mozgalom 3

john-henry-newman1l.jpg     John Henry Newman fiatal egyetemista és tanár korában az anglikanizmus megú-jítására és a katolikus gyökerekhez való visszatérésére törekedett és társaival elin-dította.
     Newman meg akarta mutatni az Angli-kán Egyház katolikus arcát, ezért 1841. februárjában a The Times angol újságban megjelentette a 'Tract 90' című írását, melyben bebizonyította, hogy a 'Harminc-kilenc cikkely' nem áll ellentétben a kato-likus tanítással.
     Ezen újságcikke nyomán, sokan vissza-tértek a Katolikus Egyházba. Az Oxfordi Egyetem legfőbb képviselői viszont hatá-rozottan elutasították a 'Tract 90'-et, Newmant pedig tisztességtelennek nyilvá-nították, mint aki be akarja bizonyítani, hogy a 'Harminckilenc cikkely' összeegyeztethető a „római katolikus téve-désekkel”. Newman egy tömeges befeketítő rágalomhadjárat célpontjává vált: az anglikán püspökök, lelkipásztorok és az egyetemi liberálisok a sajtóban gyalázták őt. (folytatása köv.)39.jpg

Szólj hozzá!

ÖTÖDIK FEJEZET

Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyéből

1.1 §. Mennyire szükségünk van Mária közbenjárására, hogy üdvözüljünk
marias_3_2.jpg     Hasznos és üdvös szokás, hogy a szenteket és elsősorban a szentek királynéját, a Boldogságos Szüzet hívjuk segítségül, hogy szószólásával Isten kegyelmét számunkra kieszkö-zölje. Mint hitigazságot az Anyaszent-egyház kimondta épp az eretnekekkel szemben, akik elvetik a fenti állítást, mint Krisztus megbántását, mert sze-rintük egyedüli Ő a mi közbenjárónk. Ha Jeremiás próféta a halála után Jeruzsálemért Istenhez könyörgött (Mach. II. 15. 14.), ha a Jelenésekben az öregek Isten elé vitték a szentek imáit, ha Szent Péter megígérte tanítványainak, hogy halála után gondolni fog rájuk, ha Szent István az üldözőiért imádkozhatott, és Szent Pál a kísérőit Istennek ajánlotta. Egy szóval, mindez a Szentírásból kitűnik, a szentek imádkozhatnak értünk, tehát miért ne fordulhatnánk mi is hozzájuk, hogy ügyeinkért Istennél közbenjárjanak? Maga Szent Pál is tanítványainak imáiba ajánlja magát: »Testvérek, imádkozzatok értünk«.(1Tessz 5,25) Szent Jakab pedig figyelmeztet bennünket: »Imádkozzatok egymásért, hogy üdvözüljetek« (Jak 5,16), mindezekből következtethetjük, hogy mi szegény bűnösök ezt még több joggal tehetjük.
18-sacrocuoregesu530_1.jpg     Senki sem tagadja, hogy Jézus az igazság kizárólagos közvetítője aki egyedül engesztelt ki minket érdemei által Istennel; de istentelen dolog lenne, ha egyúttal azt is tagadásba vennők, hogy Isten szívesebben osztja kegyelmeit, ha közbenjárnak érdekünkben a szentek és különösen az Ő anyja Mária, ki oly nagyon óhajtja, hogy Jézust minden ember szeresse és tisztelje. Ki kételkednék abban, hogy az anya iránt tanúsított tisztelet ne szólna egyúttal fiainak is? »A fiak dicsősége az őseik«.(Péld 17,6) Azért Szent Bernát megjegyzése szerint (Hom. sup. Miss. est.), ki az anyát dicséri, eszébe sem jut, hogy ezáltal fiának hírnevét csökkentse; mert minél jobban tiszteljük az anyát, annál inkább dicsérjük fiát. (86. oldal)jezus_es_maria.jpg

Szólj hozzá!

Egy laikus két kérdése, a liturgikus lábmosással kapcsolatban

edelfelt_albert_gustaf_aristides-jesus_washing_the_feet_of_his_disciples.jpg     Az idei Húsvéti Szent Három Nap kezdetére Ferenc pápa az utolsó vacsorát megjelenítő ünnep szentmisébeni 'Lábmosás' szertartásához új rendelkezést hozott: a „12+1 apostol” közé már nem csak férfiakat lehet az oltár köré ültetni – átélendő Jézus alá-zatos, baráti gesztusát –, hanem nőket is. Az eddigi szokásrend Szent János evangéliuma (13,1–15) szerint a nagycsütörtök esti szentmiséjében a bemutató püspök vagy pap tizenkét férfifiú lábát mosta meg, amiként Jézus is csak a férfiak, az Apostolok lábát mosta meg – „példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg”! 
     Az évszázadok alatt e szertartást nemcsak „lábmosás”-nak hanem a „mandatumnak” („parancsnak”) is nevezték, a lábmosás közben énekelt latin nyelvű antifónáról: „Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem…”  „Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket”. E gesztus értelme tehát az, hogy formailag ugyanazt kell cselekedni, amit Jézust tett („Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg”).
     Az evangéliumot ismerő ember tudja, hogy Jézus példáját kell követnünk, aki munkatársai lábát mosta meg, példát adva a szeretetének, amely szeretete nem csorbult azzal, hogy se a szamáriai asszony-, sem pedig a házasságtörő asszony lábát nem érintette. (Ha már példa-analógiát keresünk!)
Indokolt-e arra hivatkozni, hogy ma az Egyház életében a plébániák munkatársai főként nők (melynek persze fő oka a családfenntartásra csekély fizetés) és be nem vonni őket ebbe a liturgiába, ahol megbecsülést kapnak és részesülnek Jézus megtisztelő emberi gesztusából?
     A Kongregáció által most kiadott végrehajtási utasítás értelmében tehát az eddig csak férfiaknak fenntartott gesztus tovább bővül azzal, hogy a lelkipásztorok olyanokból is összeállíthatják a kiválasztottak csoportját, akik példázzák Isten népének változatosságát és egységét. „E csoportba tartozhatnak férfiak és nők, és ennek megfelelően fiatalok és öregek, egészségesek és betegek, klerikusok, Istennek szenteltek, laikusok” – olvassuk szó szerint a rendelkezésben.
Ugyanakkor, e szertartás elvégzése nem kötelező az utolsó vacsora szentmiséjében. Lehetnek olyan okok, amelyek (vagy akik) miatt akár az eddigi, akár az új rendelkezési cselekmény végrehajtása megterhelő vagy nagyon nehezen kezelhető helyzetet eredményezne.

1. kérdésem: A Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció dekrétuma rendelkezett-e afelől, hogy a kiváltságólt nők lehetnek-e ünnepi nagy-estélyiben (mert a hosszú szoknyát fel kell húzni, hogy vizes ne legyen) vagy egyáltalán szoknyában? Ebből következően született-e rendelkezés, hogy a szertartásban való nők számára kötelező-e a nadrágviselet?
2. kérdésem: Akik ezt az – egyébként nem nagyhorderejű – "módosító gesztust" ajánlották a Szentatyának, azok – napi politikai kifejezéssel élve –, folytattak-e "hatástanulmányt" az ügyben? Egy-egy plébánián ugyanis több női munkatárs is dolgozik, és a közölük való kiválasztás, nem jelent-e majd rivalizálást egymás között? Felhasznált források:            1. FORRÁS   2. FORRÁS   3. FORRÁS   4. FORRÁSzu_post_14.jpg

Szólj hozzá!

12. ÁLLOMÁS: JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged... 

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?”

Jézus átélte a teljes elhagyatottságot. Az Atya jelenlétét sem érezte többé. „Szomjazom!” Nemcsak vízre szomjazott, hanem a szívek szeretetére. „Beteljesedett!”

– És kilehelte lelkét az Ég és a Föld Királya. (Csöndet tartunk.) 

Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogxii_st.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

11. Jézust keresztre szegezik
      Én magam vagyok a Szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az örök élet. S ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott Szent Testem hiába emelkedik a magasba? Ti vakok és szívtelenek! Nem látjátok, hogy mit tettem értetek? Nem indul meg a szívetek? Nem akartok Velem járni, Velem gyűjteni? Szívetek nem dobban Velem? Bensőtök nem érez Velem? Hiába nyitottam meg Szívemet? A kegyelmek bőségét ott hagyjátok? Nem kellenek érzéseim? Szívem dobbanását, mely szelíd és jóságos, nem akarjátok hallani? Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltsam felétek: mit álltok itt tétlenül?
Ne finnyáskodjatok, ne válogassatok! Ahová állítottalak benneteket, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan. Én mindent kitaláltam, csakhogy értetek szenvedhessek, és ti kényelmesek, sem-mi készséget sem mutattok, csak mentegetőztök. Ez az egész életetek. Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is Magamhoz öleltem, és feszítsétek fel már magatokat, mint Én, mert különben nem lesz örök életetek!handcrucifixiongrunewaldc1515crop.jpg

 

 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!
walk_this_way.jpg

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony gyakran váltogatta a lelkivezetőket? 5
 
bontakozas.jpg     Az életrajzi sorozatomban olvasott (megrendítő) sorok is azt bizonyítják, hogy Erzsébetnek nem akadt egyetlen lelkivezetője sem – legalább is az első öt évben –, akivel megbeszélhette volna megpróbáltatásait, vagy aki „átfésülte” volna a naplójába írandó (vagy már beírt) sorait. A Lelki Naplóban nem is fedezhető fel a vezetettségből eredő, vagy jelentősebb fogalmazási korrekció. Ez egyfelől sajnálatos, másfelől emeli a négy elemit végzett családanya hitelét. Ennek felismerése és elismerése annál inkább aktuális, mert napjaink egy-egy „kétkedés mentes” látnokának, a világ legtermészetesebb dolgaként publikált „üzenetei” azért tűnhetnek tanításukban (esetenként) helytállóknak, mert vagy maguk kitűnően képzettek, vagy lelkivezetőjük szűrőjén keresztül fogalmazták meg azokat (nem beszélve azokról akik más, már elfogadott magánrevelációk szövegeiből plagizálnak)! Az ilyen írások – még ha helyes tanítást (is) hirdetnek – azért hazugságok, mert nem saját elmélkedéseikként, hanem „égi üzeneteknek" állítják be azokat! Végcéljuk tehát nem lehet más mint a zavarkeltés! Az ilyen látnokok ugyanis könnyen a „Nagy Plagizátor” áldozatául eshetnek, aki ha kell, még a „világosság angyalának is tetteti magát” (2Kor 11,14). Az Egyházzal való (akarva, akaratlan) szembekerülésük által az említett „érzékeny eszközök” a megtévesztő szellem (vö 1Tim 4,1) eszközeivé válhatnak! Nem tekinthető tehát pozitívnak olyan magánkinyilatkoztatás, mely (így-úgy) engedetlenségből fakad, széthúzást kelt egy közösségben, vagy – amely azáltal, hogy félelmet keltő –, nem a „bízom Benned" keresztényi önátadottságot hirdeti! Erre sokak azt szokták válaszolni, hogy a Szeretetláng sem volt évtizedekig elfogadott és ez a magánykinyilatkoztatás is hasonló megosztottságot keltett!
     Nos, a Szeretetláng üzenetének bontakozási korában – melyet az AEH és a vérszagú kommunista titkosszolgálat felügyelt –, a "megosztottság" elsősorban nem teológiai kérdésekből fakadt (hiszen meg sem vizsgálták), hanem nagyrészt a politikai megfélemlítettségből. A "megosztottság" – melyet erőtlenségnek is nevezhetnénk –, elsősorban az akkori 25-30 évnyi ateista elnyomás, és a magyarországi kereszténység felekezeti megosztottságából fakadó "ál-ökumenikus tapintat" folyományaként magyarázható! Úgymond: "ne hozakodjunk elő az ősi magyar Mária-tisztelettel, de még kevésbé a Mária-jelenésekkel, mert ez sértheti protestáns testvéreinket!" – mondták egyes egyházi illetékesek) mellesleg épp azok, akik szintúgy "tapintatból" nem szólaltak meg, amikor "reformer testvéreink" "kárhozatos bálványimádásnak nyilvánították az Eucharisztiát és a Szentmisét" (lásd) !  
A mai "üzenetközlők" zöme jó ha világosan látja a lényegi különbözőségeket! Hiszen, ha a Szeretetláng kiválasztottja égi üzenetet kapott 17 órakor, azt nem tette közzé az interneten negyed hatkor! Az un. "Szeretetláng", csak a kezdetétől számított (1961) 5-6 év múltán kezdett ismertebbé lenni! Erzsébet asszony ugyanis nem egy „sztárolt" vagy megélhetési látnok" volt és a legkisebb mértékben sem hirdette önmaga az üzeneteket! Teljesen a lelkivezetésre hagyatkozott, amely (vagy akik) malma bizony lassan őrölt! Ezzel szemben az üzenetek elvárásait  őneki magának azonnal meg kellett valósítania (böjt, virrasztás, szentséglátogatás stb), mindezt úgy, hogy még a saját családja sem tudott róla (nemhogy a szélesebb környezete)!!! Ezt kitűnően bizonyítják Erzsébet asszony életének (csaknem emberfeletti) küzdelmei, a Lelki Napló világos sorai és a róla való tanúságtevők. 
     De folytassuk alapkérdésünket, Erzsébet asszony kitartását a lelkivezetői mellett. A további idézetekből hihetetlenül mélységes emberi küzdelmekre-, gyengeségekre és megaláztatástatásokra vetül fény, melyek pontosan körvonalazzák a feltett kérdésekre adható válaszokat.
- 0041 J17f55.jpg    1963. október 1 én: »Ma az Úr Jézus ismét így szólt: „Ugye szenvedsz? Szenvedj Értem, ez az Én ajándékom, ilyet csak tőlem kaphatsz. Tiszta szeretetből viseld, akár lelki akár testi szenvedés. Emlékszel mit mondtam? Fel kell érnünk a Kálváriára! De a mi lábunk együtt járjon! És ha /mégis/ úgy érzed, hogy egyedül vagy, ezt csak azért teszem, hogy érdemeid legyenek, melyeket saját hibáid és a nekem szentelt lelkekért hozz meg. Ne légy türelmetlen lelkivezetőd miatt. Most én irányítalak. Te csak figyelj rám! Ha a kételyek sötétségében tartalak, Én akkor is veled vagyok. Ne felejtsd el, /hogy/ amikor a hajón aludtam a tanítványokat is megfedtem kicsinyhitűségükért! Csak egy szavamba kerül, s csönd és fényesség lesz lelkedben, melyet esetenként más által is küldök számodra. Akitől jön fogadd el, ha mégoly gyarló is az, aki által szólok hozzád. Mondom, újra teszem ezt azért, hogy az alázatosságod növekedjen benned. Ne aggódj lelkiatyád miatt csak bízz és remélj Bennem! Hagyatkozz Rám, ez a legfontosabb! Kis napraforgóm! Csak fordulj Felém, én az Isteni Nap érlellek /meg/ téged a szenvedések és fájdalmak által. Ne riadj meg a szenvedéstől, mely gyakran átvonul lelkeden. Azért teszem ezt, hogy hozzá szoktassalak, mert ezek által a szenvedések által járunk együtt, és gyűjtünk együtt. Ne idegenkedj!”« (II/6-7)
     »A Szentáldozásnál újra a lelkiatya hiánya nehezedett a lelkemre. (Az Úr Jézus szeretettel szólt hozzám:) „Légy türelmes és legyen világos előtted szenvedésed értéke! Megmondom miért tartom távol tőled lelkivezetőd; ajánld fel e a szenvedést is azon célra, hogy sok és igazi lelkivezető legyen /az országban/! Kérj sok kegyelmet, hogy sok és szentéletű gyóntató legyen! De sok lélek kerülne közelembe ezáltal, ha a lelkivezetők több megértéssel és türelmes áldozatvállalással vezetnék a lelkeket. Ez is missziós munkád legyen, hozz érte te is sok áldozatot. A mi kezünk együtt gyűjtsön!” – és hangja kedvesen kérő volt.« (II/12)
szl_szuzanya_11215188.d9d5045b.5602 (1).jpg     »A szentmise után a Szűzanya így szólt: Ne legyetek passzív magatartásúak, sürgető szent Ügyemmel szemben. Mert a keveseken, a kicsinyeken és alázatosokon keresztül kell megindulni ennek a világot rengető nagy kegyelmi kiáradásnak. Ne mentegetőzzön és ne méltatlankodjon senki a meghívottak közül, /mert/ kicsiny eszközeim vagytok mindannyian.”« (III/132)
     »Ma az Úr Jézus beszélgetett: „Leányom! Légy az Én szolgáló leányom. Légy mindig ünnepélyes. Aki engem szolgál annak minden napja ünnepnap legyen. Ne engedj lelkedhez senkit és semmit ami lelked állandó ünneplését megzavarná. Vigyázz menyegzős ruhádra és sugározd általa a boldogságot, ahol megjelensz érezzék rajtad, hogy te mindennap a mennyei lakomán veszel részt. Óhajtsd, hogy sokan mások is, részt kérjenek ebből. Az Én országom eljövetele legyen egyetlen főcél, legyetek bátrak, valljatok meg Engem az emberek előtt! Tudod milyen sok jó lélek van, csak a gyávaság miatt nem tud Felém közeledni. Ne cselekedj semmit sem Nélkülem, egyetlen gondolatod se legyen, melybe bele nem viszel Engem, hisz Én adom az értelmet nektek, s ezt sajnos alig akad /valaki/ aki megköszönné! Eddig te sem köszönted meg, pedig ez isteni értelem bírása nélkül, ti sem volnátok különbek a többi teremtménynél. Amit az emberi értelem alkot az mind az Én értelmemből fakad. Köszönd meg ezt a csodás értelmet mások helyett is.”
Sajnos, hogy nincs lelki vezetőm akinek elmondhatnám a lelkemben történő változásokat, /melyhez/ sok mindenben tanácsot kellene kérnem. Az Úr Jézus váratlanul válaszolt szavaimra. 
„Látom kicsinyhitűséged. miért vagy türelmetlen? Az Én dolgom, hogy mikor milyen lelkivezetőhöz kerülj. Ne félj Én majd Szívem szerinti lelkivezetőt adok számodra. Ne félj! Soha nem hagylak el – és szavai oly biztatóak voltak, melyek nagy megnyugvást adtak lelkemnek...” 
Egy alkalommal panaszkodtam Neki: Uram, oly nehezen tudom ételeimet élvezhetetlenné tenni. Ő igen meg volt hatva és hosszan és sokat beszélt velem. Kár, hogy a szavak melyeket mondott nem írtam le, de szavai eggyé olvadnak bensőmben, hogy nem is tudnám azokat kifejezésre juttatni. A Úr Jézus megígérte, hogy különös erősítést fog adni nekem a virrasztásokra, s én csak szedjem össze magam minden erőmmel. Aznap este azt ígérte, hogy Ő fog éjjel ébreszteni. Ó, milyen boldogság töltötte el szívemet amikor éjjel megéreztem ébresztő jelenlétét.« (I/195-197) 

Szólj hozzá!

Az Oxfordi Mozgalom 2

newman_small.jpg     „Amikor Isten megközelíti az embert, akkor emberi szintre ereszkedik le és alkalmazkodik az emberi képességekhez. Ezért az isteni Gondviselés fokozatosan adta át – általában a világnak és sajátosan Izraelnek – akaratának kinyilatkoztatását, és lépésenként készítette fel az embert az Evangélium gyümölcsöző befogadására. Ez az üdvösség rendjéről szóló tanításban fejeződik ki, amelyet Newman az egyházatyáktól, elsősorban Kelementől és Origenésztől vett át. Amint Apológiájában kifejti: „Volt egy isteni törvény, amely egyenesen a zsidóknak adatott és egy bizonyos értelemben vett elrendelés, amely a pogányok javára szólt. Ő, aki Jákob magvát (Jézust) az ő kiválasztottainak adta, nem zárta ki látószögéből az emberiség többi részét sem.” (Sermon notes of J. H. Newman, 1849-1878, 213.)
     A világ így mind zsidó, mind pogány részről készen állt Krisztus, illetve a kinyilatkoztatás és az Egyház befogadására, mert senki emberfiától nem tagadtatott meg az isteni kinyilatkoztatás, de a világ egy része hiteles kinyilatkoztatásban részesült. „De amint a pogányok időben fel lettek készítve Krisztus világba való eljövetelére, a Kinyilatkoztatásra és az Egyházra – eljövetele, vagyis megtestesülése egyben az Egyház megvalósulása – úgy a ma embere is szívében fel van készítve Krisztus eljövetelére, a Kinyilatkoztatás elfogadására és arra, hogy tagja legyen az Egyháznak.
     Az Egyházra tehát úgy tekinthetünk, mint az ember természetes vallásos törekvésének és vágyainak beteljesedésére és a lelkiismeret által megkívánt tekintélyre.” (Sr. Kathleen Dietz OFS) (folytatása köv.)1missa_mass_four_ends_530.jpg

Szólj hozzá!

2.6 §. Mily hatalmasan védelmezi meg Mária azokat, kiket a sátán megkísért
marias_3_2.jpg     Arnold kanonok, aki Reisbergben élt, Máriának nagy tisztelője volt. Midőn halálához közeledett, a Haldoklók Szentségéhez járult: majd ágya köré gyűjtvén rendtársait, kérte őket, kogy életének utolsó perceiben ne hagyják el. Alighogy ezt kimondot-ta, szemük láttára egész testében re-megni kezdett; hideg veríték borította el, szemei fennakadtak és remegő hangon felkiáltott: »Nem látjátok a gonosz lelkeket, akik a pokolba ma-gukkal akarnak rántani? Ó testvé-reim könyörögjetek értem Máriánál, mert beléje helyezem minden re-ménységemet, egyedül az Ő segítsé-gével győzhetek!« Erre azok a rózsa-füzért kezdték imádkozni, s vala-hányszor e szavakhoz értek: Szűz Mária könyörögj érette, így kiáltott fel a haldokló: »Ismételjétek, ismé-teljétek Mária nevét, mert már Isten ítélőszéke előtt állok!« Majd néhány our_lady_of_divine_vocations.jpgpillanatra megnyugodott, de aztán ismét hallani lehetett, amint mondogatá: »Ez igaz, ezt a bűnt elkövettem, de bűnbána-tot tartottam miatta«, s a Boldogságos Szűzhöz fordulva így esengett: »Ó Mária, ha te oltalmazol, biztosan megmenekü-lök!« Az ördögök újra rátámadtak, de ő ismét csak feszületével és Mária nevével védekezett ellenük.
     Íly folytonos küzdelemben töltötte az egész éjt. Midőn azonban kivirradt, örvendezve és nagy nyugalommal így kiáltott fel: »Ó Királynőm, menedékem! Mária kieszközölte számomra bűneim bocsánatát és az örök üdvösséget«. Majd úgy tetszett, mintha Máriára tekintene, aki őt felszólítja, hogy kövesse. »Jövök ó Királynőm, jövök már!« ‒ felelte s eröl-ködött, hogy felkelhessen; mivel azonban testével nem követhette, lelkével sietett utána, csendesen átszenderedvén az Örök Üdvösség Honába.

Imádság
     Ó reménységem, Boldogságos Szűz Mária, íme lábaidnál vagyok nyomorult bűnösként, aki önhibájából oly sokszor a pokol rabszolgája voltam. Most már tudom, hogy azért győzedelmeskedett rajtam az ellenség, mert nem fordultam idejében Hozzád, mint paizsomhoz, menedékemhez! Azt remélem és kérem Tőled, ó szeretetre legméltóbb Királynőm, hogy közbenjárásod által bár kiszabadultam a sátán körmei közül és Isten is megbocsátotta már eddigi életemet; oltalmazz meg attól, hogy később újból visszaessek bűneimbe.
     Tudom, hogy a gonosz ellenség nem adta fel a reményt, hogy felettem ismét győzelmet arasson és újabb kísértéseket tartogat számomra. Ó királynőm, ó menedékem, állj mellet-tem, védőpalástod oltalmával, s ments meg engem, hű szolgá-dat! Légy mellettem segítő kegyelmeiddel ó Boldogságos Szűz, hogy mindig rád gondoljak, különösen ha majd harcban állok a sátánnal, ne hagyjak fel akkor az irántad való fohászkodás-sal: »Mária oltalmazz, Mária segíts meg!« Ha pedig majdan elérkezik a nap, melyen utolsó küzdelmemet kell megvivnom a pokollal; ó Királynőm, végy akkor különös pártfogásodba, és magad emlékeztess engem akkor, hogy szívemmel és ajkaim-mal segítségül hívjalak és ajkamon Szentséges Fiadnak nevével adjam ki a lelkemet, hogy az egész örökkévalóságon át magasztalhassalak az égben ó Édesanyám, Mária. Amen. (84-85. oldal)0dee72c9.jpg

Szólj hozzá!

11. ÁLLOMÁS: JÉZUST KERESZTRE FESZÍTIK 

_hajnal_szep_sugara_blog_lb250.jpgImádunk Téged… 

„Amikor megérkeztek a Golgota nevű helyre, mirhával kevert bort adtak Jézusnak inni, de Ő megízlelvén, nem akarta azt meginni. Azután keresztre feszítették Őt…” /Mk 16, 22/ 

„Gonosztevők közé számították.” – jövendölte Izaiás próféta. A kereszt alatt állt Jézus Anyja Mária és János, a szeretett tanítvány. „Ő a te anyád – ő a Te fiad”
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!” Ha megsértenek, megbántanak, képes vagyok-e én is ezt kimondani és megbocsátani az ellenem támadónak? Ha nem tudok megbocsátani, várhatom-e, hogy Jézus megbocsássa az én bűneimet?

 Miatyánk…..Üdvözlégy…

Könyörülj rajtunk…hajnalszepsugarablogxi_st.jpg

Szólj hozzá!

10. Jézust megfosztják ruháitól 

      Ha a szülő új ruhát vesz gyermekének, megköszönteti vele, és lelkére köti, hogy vigyázzon rá, mert nehezen tudta megszerezni. Mennyei Atyám is új ruhát adott a szent keresztségben, a megszentelő kegyelem csodás szépségű ruháját. És ti mégsem vigyáztok rá!
Van-e szülő, ki többet szenvedett, mint Én, azért, hogy a megszentelő kegyelem ruhája újra tisztítható legyen! Rendeltem a szentgyónást, és ti mégsem veszitek igénybe, pedig ezért izzadtam vért, ezért koronáztak tövissel. Önként feküdtem Szent Keresztem áldott fájára. A kínok kínját szenvedtem, és utána elrejtőztem jelentéktelen külső alá, szerénységgel, hogy megközelíthető legyek számotokra, és hogy ne féljetek Tőlem. Mint fehér pólyába takart kisgyermek, úgy rejtőztem a Szentostyába. És ha szívetekbe térek, vigyázzatok, ne legyen lelketek ruháján semmi szenny, sem szakadás, sem folt. Mert van-e szülő, ki többet szenved gyermeke ruhája megszerzéséért?
Sokan meg sem köszönik ezt illendően. Mindennap ugyanazokat a közömbös szavakat mondják csak el, érzés nélkül, oda sem figyelnek, gondolatuk máshol kószál. És így jönnek mindennap, és így megy ez évről évre.kep10.jpg

Szólj hozzá!

Erzsébet asszony gyakran váltogatta a lelkivezetőket? 4
 
0002_maria_szive_szeretetlangja.JPG    »1963. január 20-án így szólt az Üdvözítő. Lelkedben a vakság és fényesség úgy fog váltakozni mint ahogy az éj felváltja a nappalt, ezen Én nem változtatok. Csak hagyatkozz Rám, az Én akaratom fog úgyis érvényre jutni. Csak figyelj és várj az intésemre mikor jelt adok az újabb indulásra. Az elmúlt napokban Az Úr Jézus is, meg a Szűzanya is többször felszólított, hogy most már ne halogassam az indulást. Az Úr Jézus még ezt is mondta:  „Erős ellentmondásaid azért vannak, mert én ezáltal is biztosítani akarlak, hogy az ügy Tőlünk ered.” Most e szavak hallatára, szenvedéseim valóban az eddiginél is nagyobb fokra emelkedtek. Úgy ahogy azt az Úr Jézus előre megmondta. A küzdelmek ismét majd levesznek a lábaimról! Vannak idők amikor az Úr csodálatos fényessége néhány pillanatig bevilágít lelkembe és úgy érzem, /hogy/ tisztán látom a dolgokat, de amint ez a néhány pillanat elmúlik még kínosabbá válnak.« (II/72)
     „Ne tépelődj, mire jó ez? Úgysem tudod felfogni, hogy mekkora utat kellett megtenned, míg lelked ily magaslatra emelkedett. Nemhogy te, de még a föld összes csillagászai sem tudnák kiszámítani azt az utat, melyet te ily rövid idő alatt megtettél, melyen az ég angyalai és szentjei is csodálkoznak. Ugye érzed azt, hogy ez a megoldás részemről mily egyszerű. Én szeretetemmel ragadtalak el, hogy, amint mondtam, már nyílegyenesen repülj Felém, Hozzám! Ismétlem, nyílegyenesen, ez a szeretet útja, mely nem kerülget, nem latolgat, és mivel te ezt az Általam nyújtott szeretetet elfogadtad és minden erőddel magadhoz ragadtad, azért most itt vagy Nálam. Ne csodálkozz most már tovább egy pillanatig sem, ha azt teszem veled, amit szeretetedért adnom kell. Én sem tudok ellenállni, mert az Én szeretetemből felkínált áldozat nálad megértésre talált, és ez az, ami miatt kegyelmeim gátlás nélkül működnek lelkedben (...) a te lelkedet Én vettem kezembe, (...) Magam akartalak megnevelni nagy elhivatottságodra, és hogy megengedtem a sok bukdácsolást, ez is szándékos volt, mert így edzettem meg lelked arra a nagy alázatosságra, mely nélkül semmire sem mentem volna veled. Most is Én vezetlek! Ez természetesen nem jelenti azt, hogy gyóntatód szavai nem Tőlem valók. Sőt, igenis kihangsúlyozom, fogadd el minden utasítását, és csak azt tedd, amit Ő mond. Az Ő szavai az Én szavaim. Ő az Én sugallatomból veszi mindazt, amit mond. Bárcsak megértené és megfogadná ezt minden lélek és alázatos engedelmeséggel követné!” (III/142-143) 
    »A szentmise után, amint hazamentem, nem várt szavakkal szólt. „Kis lánytestvérkém. Égő tűzként árasztom rád szeretetemet, mely által még nagyobb kegyelemre méltatlak. Nem újak ezek előtted, de mindenesetre a szavak felemlítése lelkedben újabb (ön)átadásra és kérésem újbóli elfogadására késztet. Szenvedned kell a vértanúságig. E szavaim mintegy bizonyítékát fogadd el, mely isteni szeretetem végleges és vissza nem vont bizonyítéka.” Ezek az igen komoly szavak mély elgondolkodásra késztettek. És még ugyanaznap a gonosz felháborító vakmerőséggel rontott lelkem elmélyülő csendjébe. Lelket megrázó pokoli erőszakkal támadt rám: „Miért álltatod te magad és fogadsz el emberi természeteddel ellenkező, értelmetlen dolgokat. Kár! Habár azt nem tagadom én sem - mert erre kényszerítve vagyok -, hogy elismerjem a rád bízott ügy igaz voltát, egyben azonban biztos lehetsz: soha nem tudsz annyit szenvedni, hogy ezt tovább vidd. Azért sem, mert álalázatosságba temetkezve nem teszel egyetlen lépést sem és ha tennél, ez is csak a kudarcok megismétlése lenne. Gyóntatód is személyes ellenszenvet táplál irántad. Tehát rajta keresztül ne remélj: úgysem tesz semmit! Neked nélküle kell menned és többfelé kísérletezned, mert csak így tudsz rájönni arra az igazságra, hogy gyengécske vagy te a megbízatás keresztülvitelére. Azt hiszed, hogy a kemény életmódod által jutsz előre? Tévedsz, mert ez csak még jobban gyengíti a magabiztos cselekvőképességedet, mely sem magadnak, sem másoknak nem lesz hasznára. Kapcsold ki gondolataidból ezt az előre is látható lehetetlenséget. Ha külső megnyilvánulási jelek kísérnék a te emberi törekvésedet, az más (volna), de így senki nem hiszi el. Bármennyire igaz is az, amiért életedet kell feláldoznod, ennek hitelessége soha nem jut érvényre általad. Mert a tények nem bizonyítanak semmit, és ez a be nem bizonyított és mindenki előtt lehetetlen eszköz, melynek te vagy esztelen szenvedője, semmi körülmények között sem világosodik meg senki előtt sem. Mondom, tehát vesd el magadtól egyszer s mindenkorra ezt a lehetetlenséggel határos törekvésedet, mely úgyis hiábavaló.” Órákon át tartott ez a lelket-testet kimerítő támadás, mely elmémet sötét kínban tartotta. Ez gyakran megtörténik, de csak nagyon ritkán írom le.« (III/147-148)
   »1964 VIII. 13. reggel az Úr Jézus megelőzött. /.../ „Szenvedéseid érdemei által gyóntatód lelkében nagy fényességet árasztottam. Ügyem hitelessége mostantól érvényre jutott előtte, melyet általad közöltem. A megvilágosítás Tőlem, isteni fényességemből áradt lelkébe. Tudod mit jelent ez? A 12 közül egyet megnyertünk! A te szenvedéseidre /azonban/ még tovább is szükség van. Most, rövid pihenés után újra fokozom szenvedéseidet. Elfogadod? Felelj erre Nekem szavaiddal és határozott önátadásoddal! 
Én egészen egyedüli uralkodója akarok lenni lelkednek. Ez, isteni szavaim biztosítékát is jelenti számodra.” Értelek imádott Jézusom. Újra határozott önátadást kérsz? Hogyan boruljak le isteni lábaidhoz? Hisz' annyira összeforrt minden tagom Veled, hogy már nem élek én, csak Tebenned! (Vö. Gal 2,20) Imádott Jézusom fogadj el így, ahogy vagyok teljes semmiségemmel és bűneim szünet nélküli bánatával! Más szavam nincs, csak még az, hogy nagyon-nagyon szeretlek! Úgy akarlak szeretni, ahogy még egyetlen megtérő bűnös sem szeretett! Ő közbe szólt: „Mondd csak, mondd ezt Erzsébetkém! Gyönyörűséges szavak ezek számomra. Ezekért a szavakért szenvedtem és haltam kínhalált. És minden ember ajkáról ezt szeretném hallani. Te jól érted ezt, taníts meg erre másokat is!”« (III/182) 

Szólj hozzá!

Az Oxfordi Mozgalom 1

newman26.jpg     Néhány nappal Rómából való visszaté-rése után, 1833 júliusában, Newman többedmagával egy megújulási mozgalmat kezdeményezett az anglikán egyházban, melynek ő volt a nemhivatalos elnöke. Ez volt az az ún. Oxfordi-, más néven trakta-riánus mozgalmat azzal a céllal, hogy az angol egyház harminckilenc traktátusát az első öt-hat század katolikus tanítása alapján értelmezve megvédjék egyházukat a kor antidogmatikus liberalizmusától, és helyreállítsák benne a „katolicitást”, 39.jpgvagy-is az első öt-hat század kereszténysé-gének tanítását. „Ahogy a gyermekek újjászületnek a keresztségben, nem saját szüleik, hanem az egyház hite révén, úgy én is azt mondom, hogy a Cikkelyek nem szerkesztőik, hanem az egyetlen katolikus értelemben veendők.” (Ap 228.)
     Irodalmi hadjáratot indított az anglikán egyház megújulása érdekében, és le akarta győzni a „high church”-ben eluralkodó liberalizmust. Newman ekkor dogmatikailag is egyre jobban közeledett a korábban meg-vetett, „antikrisztusi” és „római rontásnak” tekintett katolikus egyházhoz.
tract_for_the_times56897_1.jpg     Könyvei, levélváltásai, beszédei és szellemi hatása hamarosan túlnőtt Oxford város határain, és egész Angliában érdeklődéssel és kíváncsisággal tekintettek rá, mint tüneményszerű lángelmére. 1833-tól 1845-ig több művet írt az Egyház védelmében, és ő írja az Oxford-mozgalom röpiratszerű traktátusainak jelentékeny részét, a 90 részes Tracts for the Times ('Időszerű röpiratok') közül 24-nek ő a szerzője, melyet ha vaskos kötetben adtak ki (lásd a mell. képen!). (folytatása köv.)newman_in_rome_530.jpg

Szólj hozzá!