HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, nyugdíjas kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a Pápa iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésemben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről ez a 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel”! (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.tiszta-lap.hu/ ------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.com/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://engesztelozarandoklat.blogter.hu/ http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/ ----- http://terez-imacsoport.blogspot.hu/ - http://szentsegimadas.hu/ ---- http://laudeturkincsek.blogspot.hu/ http://www.szeretetlang.hu -------------- http://hortuscarmeli.blogspot.hu/ ------- http://dominiummarianum.webs.com/ -- http://www.capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://christianae.wordpress.com/ ------ http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ - www.verbita.hu ----------------------- http://sztkereszt.blogspot.hu/ --------- www.inditlak.com ---------------------- http://www.karizmatikus.hu -------- http://www.peterpater.com/content/hu/ http://vanegypercem.com/ http://www.hagiosz.net/ https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Az Istennel kötött szövetség
scotthahn_bw.jpg     Nem sokkal az egyetemi tanulmányainak a befejezése előtt Scottot kinevezték egy virginiai presbiteriánus parókia tanítójának és lelkipász-torának. Az ő dolga volt vasárnap prédikációt mondani, és heti két alkalommal a bibliai össze-jövetelt vezetni.
   A hallgatókat fellelkesítette az a tanítása, hogy az Isten és az emberek közti szövetség Isten családjává teszi a híveket. Ezt Scott a Zsidóknak írt levél és egyéb újszövetségi levelek alapján hirdette. Szent János evangéliumának és a Zsidóknak írt levélnek a tanulmányozása azonban felfedte előtte, hogy a szentségek és a liturgia a keresztény közösség életének alapvető részei. Scott megértette, hogy az Isten és az emberek közti szövetség megerősítésében nagyon fontos szerepe van a liturgiának, s a prédikációi legfőbb céljául azt kell kitűznie, hogy az embereket felkészítse az Úrvacsora vételére.
1236289637.jpg     Jézus Krisztus csak egyszer használta a „szövetség” szót, az Eucharisztia megalapí-tásakor. A presbiteriá-nusok csak évente négy-szer vették magukhoz az Úrvacsorát. Scott úgy döntött, hogy ezt meg-változtatja, és azt a javaslatot tette a közös-ségének, hogy minden vasárnap vegyék ma-gukhoz az Úrvacsorát. Egyesek azonban attól tartottak, hogy az Úrva-csora vétele puszta szo-kássá válhat, de a felve-tésekre Scott azt felel-te, hogy ez az ünneplés az Istennel kötött szövetség megújítása, azt pedig nem kell korlátozni. Az ilyen aggály épp úgy abszurd, mintha a házassági szövetségnek a házasélet általi megújítását, csak évi néhány alkalomra korlátoznánk.
     Az Úrvacsora hetenkénti vételének javaslatát egyöntetűen elfogadták, s ez lett az ünneplés középpontja. Scott ezt eucharisztiának kezdte el nevez-ni, ahogy azt az ősegyházban tették. Egyszer csak meglepetéssel ébredt rá, hogy egyedül (az általa olyannyira ellenzett) Katolikus Egyház tanításában és gyakorlatában találhat megfelelő válaszokat számos kérdésére. (folyt.köv.)108.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bármerre utazol, mondj el egy AVE MARIÁT, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

kahikatea_trees_1600_x_1200.jpg

Szólj hozzá!

1.5 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen
marias_3_2.jpg     Szent Bernát azt írja, hogy Mária Szíve mindenki számára nyitva áll, hogy mindenki megtalálhassa nála, amire szüksége van: a fogoly a szaba-dulást, a beteg az egészséget, a meg-szomorodott a vigasztalást, a bűnös vétkeinek bocsánatát és Isten az Ő dicsőségének gyarapodását. Úgyhogy nincs lény, aki ne részesedne abban az áldást hozó kisugárzásban, amely e Napból szétárad. (Serm. in Sign. magn.)
     »Lehetséges-e ‒ kiált fel Szent Bonaventura ‒, hogy létezzék valaki e világon, aki ne szeresse ezt a szere-tetreméltó királynét? Hiszen ő szebb a Napnál, édesebb a méznél, hiszen ő a jóság kincsesháza. Mindenki irá-nyában szeretetreméltó, mindenki-nek szeretettel jön elébe. Üdvözöllek mindezért, ó Úrnőm, én Anyám, szívem és lelkem! Ó bocsáss meg Mária, ha azt merészelem neked mon-dani, hogy szeretlek, mert ha én érdemtelen is vagyok, hogy szeresselek, Te megérdemled a szeretetemet!« (Stim p. 5 c. 19)
st_gertrude_popup_3.jpg     Nagy Szent Gertrud szerint, Mária nem hagyhatja meghallgattatás nél-kül azt, aki ájtatosan így fohászkodik hozzá: »Szószólónk fordítsd felénk irgalmas szemeidet!« »Ó Királynőm, mennyire el van árasztva a világ irgalmasságoddal!« (Serm. 4. sup. Miss.) »Innen van az is ‒ mondja Szent Bonaventura ‒, hogy e szeretve szerető anyának oly nagy az óhaja mindenkivel jót cselekedni, hogy nemcsak azok bántják őt meg, akik nyíltan gyalázzák, hanem azok is, akik nem kérnek tőle kegyelmeket«. (In Spec. Virg.) »Te magad oktatsz bennünket arra, ó Királynőm ‒ szól Szent Hildebert Máriához ‒, hogy nagyobb kegyelmeket reméljünk, mint amilyeneket érdemlünk, mivel te nem fáradsz bele a kegyelmek kiosztásába, melyek messze felülmúlják csekély érdemeinket«.
     Már Izaiás próféta megjövendölte, hogyha elérkezik az emberi nem megváltásának ideje, kegyelemtrón lesz nekünk szegény nyomorultaknak felállítva: »akkor majd királyi széket állít fel az irgalom.« (Iz 16,5) (127. oldal)bizzatok_irgalmamban_9_n_2.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, ott imádkozz az édesanyákért egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még soha senki, senkiért nem imádkozott. Légy te az első!a_hajnal_szep_620.jpg

Szólj hozzá!

Luther és Kálvin tévedésének leleplezése
scotthahn_bw.jpg     Az igazság keresésének e szakaszában az egyetlen tekintély Scott számára a Biblia volt. Ahhoz, hogy a kulcsfontosságú bibliai szövegeket jobban megértse, megtanult görögül és héberül.
     Az eredeti szövegek tanulmányozása nyomán Scott új szemmel kezdte nézni a szövetség fogal-mát. A protestánsok úgy értelmezik a szövetsé-get, mint egyezséget. De a Szentírás szerint a szövetség egy szent-, lelki- és családi kötelék: még a természetes vérségi kapcsolatnál is mé-lyebb kapcsolat. Az Isten és a választott nép közti ótestamentumi szövetség azt jelentette, hogy Isten Atyja volt Izrael fiainak, ők pedig a családja voltak. Az Újszö-vetség révén, melyet Krisztus az egész emberiséggel kötött, az emberek Isten gyermekei lettek, mi által az egész emberiség egyetlen családdá lett.
     A Biblia tanulmányozása hatására Scott elutasította Luther és Kálvin tanítását arról, hogy csak a puszta hit által igazul meg az ember, nem pe-dig a szeretetben és konkrét tettekben megnyilvánuló hit által, amiként a Katolikus Egyház tanítja. Scott megállapította, hogy amikor Luther né-metre fordította a Bibliát, megváltoztatta a Rómaiaknak írt levél 3,28-at.
bible_media-123290-2.jpg     Az eredeti szövegben ugyanis ezt olvassuk: „az ember a hit által válik igazzá”. Luther viszont hozzátette, hogy „egyedül” a hit által, ami a bib-liai szöveg nyilvánvaló manipulálása és meghamisítása.
Megértette, hogy a megigazulás nem jogi dek-rétum. Isten mindenekelőtt Atya és nem bíró! Ő Krisztusban az élete részeseivé tesz és a gyermekeivé fogad minket.
     Szent Pál az Ef 2,8-10-ben hangsúlyozza, hogy a Hit, részünkről meg nem érdemelt ingyenes ajándéka Istennek, amely nem tettekből szárma-zik, de a hit kegyelme, jótettekre vezet minket. A hitünk csak akkor élő, ha jót cselekszünk. Enélkül halott!
     Scott számára nyilvánvaló volt, hogy, a Szentírásban sehol sincs szó arról, hogy egyedül a hit által igazulunk meg. Így hát a protestantizmus egyik legfontosabb alapelvéről, azaz hogy (tettek nélkül) ‒ csakis a hit által igazulunk meg ‒ kiderült, hogy nem biblikus. A fiatal teológus szá-mára nem volt könnyű elismerni, hogy Luther ebben a dologban tévedett, hiszen az Evangélium világosan tanítja, hogy „tettek által igazul meg az ember, és nem egyedül a hit által.” (Jak 2,24). Szent Pál kihangsúlyozza, hogy a hitnek a szeretetben kell kiteljesednie (vö. Gal 5,6).
     „Legyen bár oly teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha sze-retet nincs bennem, semmi sem vagyok.” (1Kor 13,2). A hit tehát Isten ajándéka, és a rá adott válaszunk konkrét tettekben nyilvánul meg. (folyt.köv.)pal_az_aeropagon.jpg

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Harmadik (befejező) rész

     A szentmise áldása után a szülők átvonultak a közösségi terembe, ahová a gyermekek nagy örvendezéssel sorra hordták a virágokat. Én is vártam a magamét, de az enyémek csak nem jöttek. Minden anya arca ragyogott a büszkeségtől, én meg tekingettem jobbra-balra, nagy művigyorral...
Már a harmadik pogácsát majszoltam "lányos zavaromban", amikor végre megjöttek a drágáim egyetlen hervatag virággal – ráadásul –, ketten hoztak egyet! Majdnem sírtam és értetlenségemet nem kimutatva, megpróbáltam kedvesen megkérdezni tőlük, hogy "dúsabb levelű nem volt, és miért hoztatok csak egyet?". A válaszuk azonban életre szóló vigasz és éltető erő volt számomra:
– Megbeszéltük ketten, hogy ezt hozzuk teneked, mert ez az a virág, mely a leginkább rászorul a te gondoskodó anyai szeretetedre! – Majd átszellemült, ragyogó arccal folytatták – a másikat már odavittük a Szűzanyának azért, hogy édesapát ne hagyja bűnben élni és hogy visszatérjen hozzánk! 
     Nem bírtam tovább! Elkapott az a fájón édes és boldog zokogás, amit még soha nem engedtem meg érzelmeimnek! Meg se tudtam szólalni. A szívemet olyan melegség forrósította, hogy azt hittem, ott helyben elolvadok! Nem láttam senkit hármunkon kívül, szinte egyedül voltunk a világmindenségben. Ez a boldogság már természetfeletti volt! Megöleltem őket és most már tudtam, hogy helyesen nevelem őket és már az sem fájt, hogy egyedül! 
     A legrekkenőbb nyár volt már, amikor egy telefonértesítést kaptunk a Központi Kórházból, hogy a férjemet az intenzíven kezelik. Állítólag az utcán lett rosszul, többször volt már kórházban és régóta egy szűkös albérletben lakott betegen, magányosan. Áttétes rákja volt.

     Azonnal bementünk hozzá. Több mint három éve nem láttuk egymást és úgy dobogott a szívem, mint a legelső randevúnkon. Alig ismertem meg. Az arca sovány, beesett volt és sápadt, a szeméből azonban egyre csorgott a könny. Alig tudott beszélni de az a kevéske szó is egyfolytában bocsánatkérés volt. Én és a gyerekek, mélyen megbocsátottunk neki és efelől meg is nyugtattuk. Elhívtam a papunkat aki meggyóntatta és feladta neki a Betegek Szentségét és utána egészen megnyugodott. De a legmeglepőbb az volt, hogy mint aki iszonyatos tehertől szabadult, mindjárt fel is akart kelni. Ez a "csövei" miatt persze nem ment, a lényeg azonban, hogymorte_del_g.jpg csodamód erőre kapott egyszeriben. Másnap haza is adták és újra itthon volt. A gyerekek nem győzték "apukának" szólítani, alig tudtak betelni vele. Eredendően, jó betegbiztosítása volt, így heti kétszer megnézte egy orvos. Gyenge volt ugyan, de ellátta magát és a gyógyszereit rendesen beszedte. mint megtudtam morfium is volt közte. Később, másoktól tudtam meg, hogy a "nagy románca" csak másfél évig tartott, utána őt hagyták el, amikor a betegsége jelentkezett és a munkahelyét is elvesztette. Becsületére legyen mondva, hogy "nem volt képe" visszajönni a család "terhére". Valóban korrekt ember volt, most hogy mélységes bűnbánatot tartott, egyenesen szentként néztem rá!      

     Vasárnap, amikor elmentem a gyerekekkel a misére ő sírva fakadt, mert nem volt képes velünk tartani. Három hetet éltünk így megbocsátásban és valami hihetetlenül bensőséges szeretetben, amikor egy reggelre holtan találtuk a szobájában, kezében a rózsafüzérével.
cserepes. jpg.jpg     Isten és ember előtt ő volt a férjem, ő volt gyermekeim apja, ő volt a tékozló fiú, aki korrektül levezekelte a bűnét és lám, ő lett a Szűzanya bűnbánó gyermeke. Ez volt a legmegrázóbb, de mégis a legszebb Anyák Napja számomra!
     A kis növénykét gondosan átültettem, és az virágba borult. Máig is megvan! Áldott legyen az Isten!

Szólj hozzá!

1.4 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen
marias_3_2.jpg     A valenciai királyságban egy nagy bűnös, elkerülendő az igazságszolgál-tatás sújtó kezét, elhatározta, hogy moszlimmá lesz. E szándékkal a kikö-tő felé haladva, véletlenségből egy templom mellett haladt el, amelyben éppen egy Lopez nevű jezsuita prédi-kált. A szegény bűnös végighallgatta a prédikációt, megtért és meg is gyónt. A gyóntató páter megkérdezte tőle, hogy nem valami különös áhítatgya-korlatnak köszönheti-e ezt a feltűnő megtérés kegyelmét? A megtért bűn-bánó azt felelte, hogy nem végzett semmiféle más ájtatosságot azon kí-vül, hogy minden nap kérte a Boldog-ságos Szüzet, el ne hagyja őt. (Patrign Menol. 2. Feb)
     Ugyanez az atya egy másik különös megtérőre akadt, kórházlátogatása során. Egy halálos beteg ugyanis, aki már huszonöt éve nem járult szentségekhez, nagy benső megindulással megtért és töredelmesen meggyónt. Nos, ennek az embernek az egyedüli ájtatossága is abban állt, hogy valahányszor megpillantotta az Istenanya képét, üdvözölte azt és kérte Máriától, hogy ne engedje őt halálos bűnben meghalni. Ez a beteg, gyónáson kívül elbeszélte, hogy egy napon az ellen-ségével vívott küzdelme közben eltörött a kardja, mire hirtelen így kiáltott a Szűzanyához: »Jaj nekem, meg kell halnom és el fogok kárhozni! Ó Bű-nösök Anyja, jőjj segítségemre!« Alighogy e szavakat kiejtette, egyszerre – anélkül, hogy tudta volna miként ‒, biztos helyen találta magát. Miután az említett életgyónását és elbeszélését befejezte, a feloldozást követően, eltelve Isten Irgalmasságába vetett bizalommal, elhunyt. (126. oldal)bunosok_menedeke_46_n.jpg

Szólj hozzá!

A isteni Kéz fog

sopru.jpg„Erzsébetem, söprű vagy te is Kezemben. Az isteni Kéz fog és seper veled, a te áldozataiddal. És mindenki söprű az isteni Kézben, aki átadja magát szerető lemondással, önfeledten. A szünet nélküli áldozat meghozása által lesztek csak méltók arra, hogy Kezembe vegyelek és a leghatásosabb tisztogatásra használjalak fel (benneteket). Igen, kisöpröm általatok az iskolákat, a színházakat, mozikat, a hivatalokat, műhelyeket és gyárakat, kórházakat és mulatókat, az utcákat, a virágos mezőket, a lombos erdőket s mindazt, ahol csak bűn van! Ne vedd furcsának ezt a beszédemet, mely egészen emberinek hangzik. Ahogy a közmondásban van: „Előbb söpörjön ki-ki (a maga) háza előtt!” Ezt tartsd te is és mások is szem előtt. Aki úgy érzi, hogy lelkének igénye több s nagyobb, az szolgáljon Nekem hívebben. Értem senki semmit sem vihet túlzásba. Ha úgy találnád, hogy szavaim nagyon egyformák, azért csak írd le, kérlek, és jegyezd meg jól: Az Isten szava mindig egy és ugyanaz, mely által a lelkek megmentését kérem.” (III/165)

Szólj hozzá!

Betlehem
 
    „Kis kármelita leányom, most meg fogjuk kezdeni (az utat) és Szent Józseffel együtt neked is végig kell járnod Betlehem sötét, ködös utcáit. Velünk együtt szállást kell keresni az Én Szeretetlángomnak, mely maga Jézus Krisztus. Akarsz-e Velünk jönni, mert most indulunk csak el Szeretetlángom továbbadására? Erőt, kegyelmet  kapsz  Tőlünk.” És ezek után olyan lelkiállapotba kerültem, hogy jártányi erőm alig volt. Úgy éreztem, hogy fizikai erőm szinte fölösleges is, csak lelkem ereje hordoz, mellyel a Szent Szűzzel Betlehem sötét utcáit járom. A ködös utcákon keresünk szállást, de csak elutasítást kapunk mindenhol. (I/107-108)
    „Édesanyám! Alázatosan bocsánatot kérek Tőled. Nem akarok meginogni még a szörnyű kísértéseim közepette sem. Te tudod, milyen parányi porszem vagyok, és nem tudok semmit tenni Nélkületek?” Ő pedig így válaszolt: „És mégis a te kicsiségeden, tehetetlenségeden és alázatosságodon keresztül fog megindulni, szelíden, minden erőszak nélkül. Azért csak vigyázz, és maradj rejtett alázatosságban!” A Szűzanya megígérte: „Állandó külső és belső megaláztatásokban lesz részed, mert csak így tudlak megtartani Szeretetlángom továbbadásához.” A Szűzanya jóságos szavaival ismét felém fordult: „Gyere Velem! Szeretetlángommal végigjárjuk Betlehem sötét, ködös utcáit. Ne félj, Szent József és Én veled leszünk és addig, míg más nincs, mi hármasban járunk.” A fájdalom, melyekkel eláraszt, könnyben tartják szemeimet. A Szűzanya az Ő nagy fájdalmát sokszor átérezteti velem. Szeretetlángjáért, mely betölti lelkemet, szinte állandó fájdalmat hordok én is magamban. Vannak napok, mikor én is annyira szenvedek Vele együtt, hogy alig bírok járni. (vö I/112-113)
    „Emlékezz, azt mondtam, el kell indulni Betlehem sötét, sáros, lármás, fárasztó útján szállást keresni Szeretetlángomnak. Kármelita kislányom, Velem jössz és Szent Józseffel. Szívem Szeretetlángja szállást keres. Vedd az Én anyai Szívem egész aggodalmát és a szeretetet, mellyel Én is megalázva, sötét bizonytalanságban kerestem szállást Szent Józseffel. Most neked is ezen az úton kell elindulnod, csendben, zokszó és panasz nélkül, megalázottan, félreértetten, kimerülten. Tudom, nehéz ez, de veled van Megváltód! Nekem is ez adott erőt. Szent József kísér, csak kérd Őt! Ő jóságos, csak kérd hathatós pártfogását!” (vö II/8)
     (Szívem Lángját) én fogom hitelesíteni külön-külön minden lélekben, hogy megismerjétek Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradását. - És míg ezeket mondta a Szűzanya, lelkemet a betlehemi barlang sötét homályában elmerülve tartotta, az „Ige testté lett” csodálatos nagy titkában. (…) A Szűzanya továbbra is az alázatosságra erősített meg. Így szólt: „Légy az a lélek, aki mindig csak (az) alázatosságot keresi. Akik téged tisztelnek, szeretnek, azoktól menj jó messzire és csak a megvetést keresd. Szeresd azokat, akik rosszat mondanak rólad és azokat, akik félreértenek.” Amikor szavait befejezte, hangja egybeolvadt az Úr Jézus szavaival. Ő így szólt: „Ez az Én tanításom, ezt cselekedd! Adok Én időt és alkalmat, hogy a feladott leckét gyakorold. Megváltó munkámban való részvételeddel azokat a lelkeket, akik megvetnek Engem és téged is félreértenek, kell közelembe hoznod. Nem könnyű, de a mi kezünk együtt gyűjt, aki pedig Velem gyűjt, az biztos eredményt ér el. Még ha a látszat nem is mutat eredményt, akkor is biztos lehetsz benne. Kérjétek Atyámat az Én nevemben, Ő megadja nektek, amit Általam kértek, csak legyetek bizalommal és Szent Szűzanyám Szeretetlángjára hivatkozzatok. Mert Ő lekötelezi a Három Isteni Személyt. Ő a Szentlélek Mátkája, és szeretete úgy felmelegíti a világban kihűlt szíveket-lelkeket, hogy feléledve, megerősödve emelkedhetnek Istenhez.” (vö II/19)

Szólj hozzá!

siena_cat-bio.jpg
     Sziénai Szent Katalinnak ebben az időben egyik unokabátyja, Della Fonte Tamás volt a gyóntatója, aki a házuknál nevelkedett mint árva gyermek, majd domonkos lett. Híre kelt, hogy Katalin rendkívül jó tanácsadó, Isten dolgairól sokkal többet tud, mint a tudósok, és csodatevő ereje van! Kezdték keresni az emberek, kialakult körülötte egy tanítványi kör, melynek tagjait ő maga a ,,családom'' névvel illette. Természetesen ellenségei is támadtak, ezért a domonkos rend 1374. évi általános káptalanja elé idézték Firenzébe, hogy kivizsgálják a tanítását és életét. A vizsgálat során kifogástalannak találták, engedélyezték további tevékenységét, s gyóntatónak és lelki vezetőnek Capuai Rajmundot rendelték mellé.084q06a1.jpg
     Rajmund ettől kezdve, leszámítva Katalin életének utolsó öt hónapját, állandóan mellette volt. Amikor visszatértek Sziénába, pestis tört ki a városban. Katalin életét is kockára téve felebarátait ápolta, bátorította, olykor csodával gyógyította a betegeket. S közben már levelezni kezdett a béke és a keresztes háború ügyében városokkal és egyes emberekkel, tanította a közelben és távolban lévő gyermekeit és tanítványait.st_katalin_stimatizacioja.jpg
     1375-ben meghívták Pízába, ahol április 1-én a Szent Krisztina-templomban Krisztus megajándékozta stigmáival, melyek Katalin kérésére láthatatlanok maradtak. Benső csodának szemtanúi is voltak. Később Katalin maga mondta el, hogy a Megfeszített Krisztus sebeiből vérvörös fénysugarak indultak ki és tartottak keze, oldala és lába felé. Akkor ő – hogy a feltűnés kísértéseit elkerülhesse – azt kérte, hogy a sebeket kívülről ne lehessen látni. És az Úr meghallgatta, mert a vérvörös sugarak fehérré váltak, és úgy fúródtak a testébe. Attól kezdve a sebek gyötrelmét Katalin haláláig szenvedte.szemtanuk.jpg
     Júniusban tért haza Sziénába, ahol megtérítette Niccolo Tuldót, akit kémként halálra ítéltek. Katalin szavai hatására az ifjú meggyónt, megáldozott és olyan békével fogadta a halált, mint egy szent. Csak annyit kért, hogy Katalin legyen mellette a vesztőhelyen. Ebben az évben írta első levelét a pápának, XI. Gergelynek.
     A következő években fölsorolhatatlan a csodálatos megtérések, kibékülések, gyógyulások száma, miközben Katalin fáradhatatlanul harcolt a pápa Rómába való visszatéréséért és a keresztes háború megszervezéséért. A helyzetet azonban nagyon súlyossá tette az észak-itáliai városok lázadása a pápai legátusok ellen. Firenze egy olyan város-szövetséget akart létrehozni, amely fegyverrel támadt volna a pápai 125_catherine_gregoryxi.jpgállamra. 1376-ban XI. Gergely interdiktum alá vetette Firenzét megátal-kodottsága miatt. A meg-riadt vezetőség akkor megkérte Katalint, men-jen el Avignonba és köz-vetítsen békét a pápa és a város között. Katalin tanítványai egy részével útra is kelt, s június 18. és szeptember 14. között három hónapot töltött Avignonban a pápával tárgyalva és levelezve. A firenzeiek küldöttsége azonban nem a megegye-zésük szerint kezdett tárgyalni a pápával, s a kibékülés ügye meghiúsult. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/ (Folyt.)catherinesienacommunion.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng litánia és a rózsafüzér eredetisége

Sokakban merült fel a kérdés, néhány imádság és imaszokás eredetét illetően.

1) Az un. Szeretetláng Litániát egy ágyhoz kötött pécsi pap Dr. Kálmándy László írta 1977-ben. Ő egyike a tizenkéthetes böjtöt vállaló "tizenkét papnak”. Erzsébetet és e sorok íróját személyesen ismerte és olvasta a teljes lelki naplót is. Személye, jelentős szerepet játszott a katolikus "röpiratok” (gépelmények) írásában, terjesztésében. Nevéhez köthető számtalan korabeli "Gobbi üzenet” fordítása is, Mária Papi Mozgalma számára. Ő írta "Dr Szentmihályi Gábor" álnév alatt az első Teológiai Szakvéleményt a Szeretetlángról! Több gyönyörű imát is írt, épp ezért érthetetlen, hogy a Szeretetláng Litánia formájánál miért hagyta el a litániáknál szokásos felvezető és utó-könyörgéseket!? (Azóta már pótolva lett!)

2) A „Szeretetláng Rózsafüzér” a Németországban nyomtatott szeretetláng füzetek révén lett ismert hazánkban. Ennek folytán azt tartotta mindenki, hogy egy német pap írta (Róth Anna Tarzicia IML nővér fordításában). Lényegében csak a rendszerváltás tájékán lett közismert, hogy egy Anna nevű Pécs környéki asszony írta, égi indíttatásra. A füzetkék hátulján népszerűsített un. "Szeretetláng rózsafüzér" Erzsébet asszonynak tetszett, de az Égiek nem nem szóltak róla és a benne elhangzó "Szeretetláng könyörgés" ígért érdemein kívül, külön ígéret és kiváltság nem ismeretes! Szépsége és alkalmassága mellett, egyetlen ami felróható, hogy zavart kelt a közös imádságokban, miszerint Szeretetláng rózsafüzér alatt egyesek a "Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve" kezdetű (kis-rózsafüzért), míg mások a rendes "Domonkos" rózsafüzér Üdvözlégyeibe illesztett Szeretetláng-betétes mondását értik. Nem beszélve arról, hogy e megnevezéssel tartják számon a szív alakú szemekből álló szentolvasót is! (Melynek – egyébként kiváló – ötlete sem Erzsébet asszonyban merült fel!)

rozsafuzer1.jpg

3) A piros szívekből álló szentolvasó készíttetésére szintén a dunántúli látnok asszony 'kapott indíttatást' 1986-87-ben. Így Erzsébet ezt már nem ismerhette! Ez az amúgy szép és találó kivitelezés, egyébként nem feltétele a Szeretetláng könyörgéssel mondott rózsafüzérezésnek!

    Megjegyzés: Valamennyi Mária-jelenés a „Domonkos Rózsafüzér” imádkozását kérte kiváltságoltjától és ez áll a Szeretetlángra is! Erzsébet asszonytól is a Szűzanya a "rendes" rózsafüzér imádságot kérte (a Szeretetláng fohász hozzáfűzésével!) Erre vonatkozóan lásd a Lelki Napló:  I/110; II/114; III/193; III/206; IV/27; IV/.29; IV/36. bejegyzéseit! Sajnos el kell mondani, hogy a fenti – "Szűz Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szent Szíve" kezdetű (kis-rózsafüzért) – kegyelmi értéke és kiváltsága nem egyenrangú, sem a "rendes" rózsafüzérrel, sem az "Isteni Irgalmasság rózsafüzérével" (Fausztina Napló 476) melyeket az Úr Jézus és Anyja, a pápák sora és a szentek ajánlanak, az Egyház pedig a legmagasabb szinten búcsúkkal látta el! 

    Egyébiránt, az ismeretlenség homályából előtérbe kerülő különféle "rózsafüzér-láncima" ötletek, gyakran zavart okozhatnak a hívek közösségében (mint fentebb említettük), mert esetenként megosztják, háttérbe szoríthatják a közismert, az Egyház által jóváhagyott, a szentek által ajánlott – a konkrét égi- és egyházi kiváltságokkal rendelkező – szentolvasó imádkozását! Azt azonban el kell ismerni, hogy a "Szeretetláng rózsafüzér" feltűnően gyorsan elterjedt az egész világon, és számtalan imameghallgatás fűződik hozzá! Ebből fakadóan, tehát két dolgot nem hagyhatunk figyelmen kívül:

a) Minden jó szándékú istendicsőítés a Szentlélek indíttatására történik (lásd 1Kor 12,3)! 

b) A klf imakezdeményeket sokan imádkozzák! Üdvös lenne tehát, ha az illetékes Egyházi Hatóságok megvizsgálnák és esetenként búcsúkkal látnák el ezeket, s így a kegyelmi érdemeik is nagyobbak lehetnének! (És persze aligha kétséges, hogy szekularizálódó világunkban még a magán indíttatású ima-kezdeményezések is nagyon pozitív hatásúak!) 

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Második rész

     Egyre csak az járt a fejemben, hogyha a házasságomat nem is tudom megmenteni – pedig a férjemet szerettem –, legalább a családomat mentem meg, a két gyereket.
Ettől a naptól kezdve újra elkezdtünk templomba járni és a fiacskám még ministrálni is beállt.
Igen, világosan megállapíthattam, hogy a gyermekek sokkal fogékonyabbak még a kegyelmi élet iránt mint a felnőttek többsége! Valahogy nekik nem volt cseppet sem unalmas a Szentmise, mely nálam is elnyerte újra a lelki helyét.
art-amarconyuge23.JPG     A férjem, egyszerűen eltűnt az életünkből! Ez hatalmas csalódás volt nekem, mert jó apának és férjnek látszott és én abban a hiszemben voltam, hogy szeretjük egymást és ez így marad mindig, mert a jóság, kitörölhetetlen az ő emberségéből is.
Az ismerőseim folyvást azzal vigasztaltak, hogy örülhetek, hogy ilyen "rendes" férjem volt, aki nem pereskedik, hanem csak simán "lelépett". Én azonban féltem a későbbiektől, mert ha abban a nőcskéből is kiábrándul, egyszeriben kitörhet belőle az "apasági ösztön", minden jogi következményével együtt. Bensőmben folyvást szorongtam, mégha igyekeztem is ezt nem kimutatni, de kétségeim voltak, hogy meddig tudom ezt a közömbös, "fa arcot" mutatni? A gyermekeimben találtam meg valamennyi földi örömöt. Kőszobornak és csúfnak, esetlennek éreztem magam. Mi voltam én és mivé lettem?
     Férfi nélkül nem volt semmi önkontrollom, sem a megjelenésemet, sem a gyermeknevelésem helyességét illetően. Olyan borzasztó, hogy a problémáimat nem beszélhetem meg senkivel! Egyedül maradtam! Tele voltam komplexusokkal, mert minden az én hibám! Mégis volt valami, ami addig soha, esténként együtt imádkoztuk a rózsafüzért – érte is!
     Harmadik éve hogy elhagyott a férjem, jóllehet a formális válás nem történt meg. Nekem ez nem volt sürgős, mert férfire rá se tudtam nézni, és Istent a legkevésbé sem akartam megbántani! Valahol mélyen a tudatom alatt, még mindig reméltem.

     Beköszöntött a harmadik magányos május. Anyák napján, ott maradtunk a templom egyházközség rendezvényén. Az oltár két oldalán nagy mennyiségű cserepes virág illatozott egy-egy talicskában. Az atya szentbeszédben kitért arra, hogy az anyaság, nem csak a leggyönyörűbb hivatás a földön, de az egyik legkeményebb munka, felelősség és Istennek tetsző életáldozat, ezért érdemel minden édesanya elismerést és jutalmat. Kezével rámutatott a nagy halom virágra és hozzátette, hogy a mise utáni agapén a gyermekek választhatnak egy-egy cserép virágot az édesanyjuknak. (folyt.)

Szólj hozzá!

Példás élet, megalkuvás nélkül
scotthahn_bw.jpg     Scott megalkuvás nélkül kereste az igazságot. Egy serény detektív buzgóságával kezdett olyan részleteket keresni a Szentírásban, melyek alá-támasztanák azt, hogy a protestáns egyház hir-deti és valósítja meg legjobban a Biblia tanítá-sát. Scott legközelebbi barátja és a keresésben egyik diáktársa Gerry Matatics volt. Mindketten presbiteriánusokként mélyen meg voltak győző-dve arról, hogy a Katolikus Egyház az apokalip-tikus babiloni szajha, a pápa pedig az Antikrisz-tus.
     Abban az időben Scott felesége Kimberly ‒ aki szintén teológiát tanult ‒, a fogamzásgátlást választotta a diplomamunkája témájának. Megállapította, hogy 1930-ig valamennyi keresztény egyház rossznak tartotta a fogamzásgátlást, tekin-tet nélkül a körülményekre. Ez az álláspont azonban a protestáns feleke-zetek részéről megváltozott annak ellenére, hogy a Szentírás tanítása egy-értelmű: a fogamzásgátlás ellentmond a természetes törvénynek, profani-zálja a házassági szövetséget, mivel tagadja a házastársak teljes önátadá-sának kötelezettségét*.
kimberly_hahn_keseruen_allapitotta_meg_200.jpg     Kimberly Hahn kénytelen volt keserűen megállapítani, hogy 1930 után egyedül a Katolikus Egyház maradt hűséges a házas-ságról szóló bibliai tanításhoz, és továbbra is bátran hirdeti a kinyilatkoztatott igazsá-got a fogamzásgátlás bűnéről. Ennek kö-szönhetően Scott és Kimberly házasságában radikális változás állt be. Mindketten telje-sen elutasították azokat a fogamzásgátló eszközöket, melyeket addig használtak. Életük terveit minden területen Istennek adták át, és teljes bizalommal megnyíltak az új élet előtt, mellyel Isten megakarta aján-dékozni a házasságukat.
     Rendszeresen tizedet adtak az egyház fenntartására ‒ még akkor is, amikor nem dúskáltak anyagi javakban ‒, ám eközben megtapasztalták, hogy Jézus bőségesen gondoskodik az ö szükségleteikről.
p23b.jpgA vasárnapot mindig megszentelték, aznap még a tanulmányaikkal sem foglalkoztak, mert azt is munkának tartották. Ezt még akkor is komolyan vették, ha hétfőn vizsgázni mentek. (folyt.köv.)
...........................
*Az USA-ban, Metodista és episzkopális lelkészek áldották meg a Planned Parenthood abortuszklinikát. (Ahol, még az abortált magzatok szervkereskedelmé-vel is foglalkoznak!) Lásd:
https://www.lifesitenews.com/news/methodist-episcopalian-clergy-bless-cleveland-abortion-clinic-in-prayer-sermetodista_es_episzkopalis_lelkeszek_aldottak_meg_a_planned_parenthood_abortuszklinikat_2.jpg

Szólj hozzá!

1.3 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen
marias_3_2.jpg     Máriára nem alkalmazhatjuk azon közmondást, hogy a rang megváltoz-tatja az erkölcsöket, ezt mondhatjuk ugyan a világ fiairól, mert ha magas méltóságra kerülnek, kevélyek lesz-nek és megfeledkeznek régi, alacso-nyabb sorsú barátaikról. De nem úgy Mária! Ő csak azért örvend magas méltóságának, mert így hathatósab-ban segíthet a nyomorultakon. Szent Bonaventura ezt fontolóra véve, Máriára vonatkoztatta a Ruthhoz intéztettek szentírási szavakat: »Áldott vagy leányom az Úrtól, mert előbbi irgalmasságodon túltettél az utóbbival«. (Ruth 3,10) Mert ‒ mondja e szent egyháztanító ‒ ha Mária irgal-massága nagy volt a nyomorultak irányában, míg a földön tartózkodott, sokkal nagyobb most, amikor fenn az égben uralkodik. A szent okát is adja ennek a következőkben: »Ama számtalan kegyelem, melyet Mária most részünkre elnyer, bizonysága annak, hogy irgalmassága jelenleg nagyobb, mint volt valamikor; most ti. jobban ismeri nyomorúságun-kat, mint annak előtte«. (Spec. B. V. c. 8.) Igenis ‒ fűzi hozzá ‒ miként a nap fénye erősebb a holdénál, úgy Mária irgalmasság a is most, mikor az égben van, nagyobb, mint amilyen szeretettel viseltetett irányunkban ad-dig, míg itt e földön élt. Van e valaki evilágon ‒ így fejezi be ‒ »ki nélkü-lözné a Napnak fényét, kire rá ne sugározna Mária irgalmassága?«
a_szeretetlang_bevilagitja_a_vilagot2_1.jpgEzért is nevezhetjük Máriát a Hajnal Pírjának (Én 6,10) mert Szent Bona-ventura szerint nincs senki, akitől megtagadtatnánk a felkelő Nap suga-rait: »Nincs aki elrejtheti magát hevétől«. (Zsolt 18,7) Ugyanezt jelen-tette ki Szent Ágnes is Szent Brigittá-nak, miszerint a mi nagy Királynénk az égben oly szoros egyesülésben él isteni Fiával, hogy nem képes vele-született jóságáról lemondani és sen-kitől, még az istentelen bűnösöktől sem tagadja meg irgalmasságát. Amiként földünk minden tárgya a Naptól nyeri világosságát, úgy nincs ember a földön, aki Mária kimond-hatatlan szeretetű közbenjárásából ne részesülne Isten Irgalmasságában (feltéve, hogy az illető hozzá könyörög). (125-126. oldal)soluciones-libertad.jpg

Szólj hozzá!

1964. VII. első szombat

     A Kedves Házban jártam. A kézmosásnál, amikor a szappanhoz nyúltam, észrevettem, hogy aki előzőleg használta, piszkosan tette vissza. És nekem önkéntelenül kiszaladt a szó a számon: „Fujj, de utálatos.” A mellém rendelt nővér meghallotta és mindjárt meg is feddett, hogy az én számból igazán nem vár ilyen megjegyzést, és ne mondjam ezt többet. Én utána a nővér lelki fontosságára gondoltam, és arra, hogy habár a szappan valóban utálatos volt, nem kellett volna véleményt nyilvánítanom. S amint ezt gondoltam, meglepetésemre az Úr Jézus szólt hozzám: „Ugye, nem tetszett neked az, hogy a szappan, mely a tisztaság szolgálatában áll, undort keltett benned. Látod, ilyen bánatos vagyok Én is, ha azok a lelkek, akik Nekem szentelték életüket, testüket és lelküket, hogy a többi léleknek hasznára lehessenek tisztaságukkal, ők ehelyett undort és utálatosságot keltenek embertársaikban, hogy azok szándékuk ellenére megutálják a cselekedeteikben megnyilvánuló tisztátalanságot. Tudod, hogy fáj ez Nekem? Mennyi bánatom van miattuk! Ezekért is engesztelj.” (III/176)szappan és kézmosás-001.JPG

Szólj hozzá!


siena_cat-bio.jpg     (Szent Katalin élettörténetének folytatása.) Ettől a látomástól a kis Katalin megváltozott. Imádságos élete elmélyült, és minden emberi segítség nélkül, csak a Szentlélek irányításával kezdte gyakorolni a régi remeték vezeklését, böjtjét, imádságait. Lelke oly gyorsasággal érett, hogy hét éves korában, kiválasztva egy rejtekhelyet, ahol senki sem zavarhatta és nem is hallhatta meg, hangosan kimondta fogadalmát. Térdre hullva, nagy áhítattal így imádkozott a Boldogságos Szűzhlivret-ste-catherine-de-sienne3.jpgöz:

»Ó, Boldogságos és Szentséges Szűz, aki az összes asszonyok között elsőnek szentelted ma-gad Istennek azzal, hogy örök szüzességet fogadtál neki, és Ő annyira kedvelt téged, hogy Fiának Anyjává tett; határta-lan jóságodhoz folyamodom, és kérve kérlek, ne érdemeimet nézd, és ne gyöngeségemre tekints, hanem légy hozzám annyi kegyelemmel, hogy jegyesemül adod nekem Őt, kire szívem-lelkem minden erejével vágyakozom, a te szentséges Fiadat, a mi egyet-len Urunkat, Jézus Krisztust. És én megígérem Neki és Neked, hogy soha más jegyest nem engedek magam közelébe, hanem szüzességemet a magam gyöngeségében sértetlenül megőrzöm neki mindörökké!«

Az imádság, amelybe fogadalmát foglalta, mutatja, hogy részéről ez nem meggondolatlan gyermekjáték volt, hanem a leendő szent komoly siena_st_kat_848.jpgmegnyilatkozása.
     A család mindezt – ha egyáltalán látott belőle valamit – nem vette komolyan, s amikor Katalin elérte a tizenkettedik évét, kezdték fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott, de nem lázadt föl, hanem Jegyeséhez menekült. A család – látván hajthatatlanságát – zaklatni kezdte, remélve, hogy kiverik fejéből jámbor ,,rögeszméit'': egész nap dolgoztatták, a legalantasabb szolgálatokat végeztették vele, s összeesküdtek, hogy sohasem hagyják, hogy egyedül legyen. Ő türelemmel viselt mindent tizenhat éves koráig. Ekkor közölte övéivel, ha kell, levágja saját orrát, ha kell inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem másítja meg. Látva eltökéltségét, az édesapa hatására a család elfogadta szándékát.
68_berbe5_03.jpg     Katalin alázatból nem akart kolostorba lépni és nem is lett soha apáca. A Sziénában élő domonkos harmadrendi nővérek (mantelláták) között akarta szolgálni Isten dicsőségét és felebarátai üdvösségét. A nővérek azonban elutasították a kérelmét azzal, hogy ők csak özvegyeket vesznek föl, a fiatal lányoktól félnek, mert botrányt hozhatnak rájuk. Katalin ennek ellenére – mivel egy látomásban Szent Domonkostól ígéretet kapott, hogy magára öltheti a Bűnbánó Nővérek ruháját – változatlanul kitartott kérése mellett, s végül a nővérek befogadták.
     Ez 1363-ban történt. Katalin ekkor visszavonult házuk egy pinceszerű zugába, amit a cellájának nevezett. Csak a templomba ment ki, a gyóntatóján kívül senkivel sem beszélt; egyébként a cellájában vezekelt, imádkozott, böjtölt és virrasztott. Ágya nem volt, a feje alatt egy kő volt a párna. Elhagyta a húst, aztán fokozatosan a többi eledeleket is, s csak kenyeret és zöldségféléket evett; élete végén pedig csak az Eucharisztiából élt, Őbelőle táplálkozott.
     Három éve tartott már ez a teljes magány, sok-sok imádsággal és az erényért vívott harccal, amikor Krisztus megjelent Katalinnak: gyűrűt húzott az ujjára (melyet kizárólag csak Katalin látott állandóan), és eljegyezte magával. E misztikus eljegyzést követően pedig az Úr kiszólította őt magányából és elküldte az emberek közé, a béke és az igazság angyalának. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.)1_lensini2.jpg

Szólj hozzá!

Virágok Anyák napjára. Első rész

     A házasságunk súlyos válságba került, pedig gyönyörű katolikus esküvőnk volt. Nem tudom hogyan történhetett, hiszen gyermekeink négy és hatévesek voltak már, amikor a férjem egyre inkább kimaradozott. Kezdetben természetesen nem gondoltam semmi rosszra, hiszen lelkiismeretesen dolgozott, mígnem egyszer be is jelentette, hogy elválik és elköltözik. A bejelentése teljesen lebénított. Nem emlékszem, hogy bármit is tudtam neki erre válaszolni.
11 éves házasság után, magunkra hagyott! A gyerekeket nyugtatgattam, de maga nem is tudtam, mit tegyek. A többségében már elvált barátok és "kapcsolatban élő" ismerősök, szinte önigazolásul vágták fejemhez az álságos kérdést, "hogyan lehet ez, hiszen nektek egyházi esküvőtök volt. Hát ennyit segített a "szentség"?". Ó ilyenkor, milyen jól ismerik a "dolgokat"!
     Mindazáltal, magam is elgondolkoztam ezen. Igen! A házasságkötésünk szentségi volt ugyan, de a mindennapi életünk az utóbbi években már egyre kevésbé, és erről magam is tehetek! 
Elmaradoztak a vasárnapi szentmisék, eleinte okkal, majd természetszerűleg. Nekem mint nőnek és anyának kellett volna figyelmesebbnek lennem e tekintetben is, mert a férjem bagó-hitű családban nevelkedett, így gyökértelen hitében, könnyebben hatott rá a világ "realitása". Most tehát egyre csak magamat vádoltam, fájt a szívem és sajgott a lelkem is, és szégyelltem magamat Isten előtt is a hűtlenségemért! Valahogy én is úgy voltam magamban, mint Éva ősanyánk, amikor próbálta engedetlenségét másra hárítani.
Elmentem tehát egy atyához gyónni és megkérdeztem tőle, hogy miként lehetséges, hogy Isten ilyen könnyen hagyja szétesni azt, amit Ő maga szentesített? – persze hebegtem össze-vissza.
matrimonio (1).JPG     A gyóntatónak szeme se rebbent, de a válasza rövid és velős volt.
– Leányom! A házasság szövetségének meglazulása, nem a Szentség 'hatástalanságának', hanem az együtt imádkozás, az életszentségre való törekvés ellanyhulásának vagy hiányának róható fel! Egyszerűen, ti kiléptetek a kegyelem "biztonsági köréből"!
     A lelkem, mindjárt megértette amit mondott, de az eszem tele volt lázongó gondolatokkal és kértem, hogy ezt fejtse ki bővebben.
– Nézze! Két ember együttélése egy életen át – emberileg –, csaknem lehetetlen! Isten épp ezért adta a Házasság Szentségét, hogy természetfeletti módon segítse a házasokat, egy boldogító szeretetben megélhető és üdvösségre vezető családi életre. Erre mondja Jézus, hogy így "többé már nem ketten vannak, hanem csak egy testként"! De kedves leányom, ez az „egy testben” való lelki életre is értendő! Ha az együtt imádkozást, a másik lelki üdvére való ügyelést, a misére járást, a gyónást és a szentáldozást elhanyagolják, akkor Isten segítő kegyelmeit a lélek nem tudja önerősítésére fordítani, tehát sorvadásnak indul, hiszen nem jut "táplálékhoz"! Hiába élnek akár milyen szépen, "egy testben", ha a lelkük meg külön-külön ténfereg az éhségtől míg egyszer csak észrevétlenül meghal. Ez történt önökkel is lányom! Míg a lelkük csendben haldoklott, az összetartó szeretet kötelékei foszladoztak, és a test vette át az uralmat a divatos értékek és vágyak felé. De kétségbe nem szabad esnie! Isten segítő kegyelmével ezt is visszájára lehet fordítani, persze ezerszerte több áldozattal, mint amit a rendszeres lelki élet jelentett volna!
     Azelőtt, amíg rendszeresen fogadtam a Bűnbánat Szentségét, ez mindig nagy megkönnyebbülést és felszabadultságot okozott számomra – most azonban, jóllehet évek bűneitől szabadultam meg –, mégis letörtebb voltam, mint akit fejbe vágtak! Önvád volt bennem, felelősnek éreztem magam amiért hanyagságom miatt a férjem lelki üdvét is veszélybe sodortam! Bántam már, nagyon bántam és nem tudtam a kiutat. (folyt.)

Szólj hozzá!

Egy induló életpálya
scotthahn_bw.jpg
     Scott Hahn hagyományos protestáns család-ban született, és a Presbiteriánus Egyházban keresztelték meg. Kamaszként teljesen elhagyta a vallásos hitet és átadta magát a kicsapongó életmódnak. Néhány bűntény elkövetése után a fiatalkorúak bírósága elé került. Hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Egy szép lány, Kathy kedvéért járni kezdett a prob-lémás fiatalok evangelizálására törekvő Young Life keresztény mozgalom találkozóira.
Egy lelkigyakorlaton hallott mondat megragad-ta: „ha kísértésed támadna, hogy könnyedén vedd a bűnt, akkor nézz hosszan a kereszten függő Krisztusra”.
scott_edesanyjaval.jpg     A fiatalemberben fel-merült az önvád, hogy az ő bűnei is hozzájárultak Krisztus keresztre feszí-téséhez, és elhatározta, hogy átadja életét Krisz-tusnak. Olyan radikális változás állt be a gondol-kodásában és viselkedésé-ben, hogy megváltozott ér-tékszemléte miatt minden addigi barátja elhagyta.
     Scott beleszeretett a Szentírásba, és a hit terén Luther Mártont és Kálvin Jánost tartotta a legna-gyobb tekintélyeknek. Magáévá tette a protes-tánsok körében elterjedt fenntartásokat és az ellen-szenvet a Katolikus Egyházzal szemben. Arra a meggyőződésre jutott, hogy a katolikusok hite, miszerint Krisztus valóságosan jelen van az Eucharisztiában, színtiszta káromlás.
     Gyűlölte a Katolikus Egyházat, s ezért minden módon megpróbálta meggyőzni a katolikusokat, hogy szabaduljanak meg a babonáktól és a tévhitektől, melyekben élnek ‒ s melyekről persze őszintén meg volt győződve. Csodálkozott, hogy az általa ismert katolikusok nem ismerik a Bibliát, a katekizmus alapjait, de még az egyházuk tanítását sem.
p23a.jpg     A főiskola befejezése után Scott úgy döntött, hogy lelkipásztori pályára lép, mivel Jézushoz akarta vezetni az embereket. Jelentkezett hát mesterképzésre Szentírás és teológia szakon. Abban az időben, 1979. augusztus 18-án összeházasodott szeretett gyermekkori barátnőjével, Kimberlyvel (lásd alsó képünkön!).
     Házaséletük középpontjába Jézust helyezték, és készek voltak öt-hat gyermeket is elfogadni. (folyt.köv.)kimberly_es_scott_2.jpg

Szólj hozzá!

1.2 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen
marias_3_2.jpg     »Ó Mária ‒ kiált fel gyengédséget telve Szent Bonaventura ‒ te annyira el vagy telve irgalmassággal, annyira segíteni igyekszel a nyomorultakon, hogy úgy tetszik, mintha más gondod sem lenne!« (Sup. Salv. Reg.) Minthogy azonban a tiszteletreméltó Beda megjegyzése szerint a bűnösök a föld legnyomorultabbjai, ezért Mária isteni Fiánál folyton a bűnösökért könyörög. (In cap. I. Luc.)
     »Midőn Mária még e földön élt ‒ mondja Szent Jeromos ‒ szíve annyi-ra túláradt az emberek iránt érzett irgalmasságtól és szeretettől, hogy ember még oly sokat soha nem szen-vedett a saját bajai következtében, mint amennyit Mária mások szenve-dései miatt elviselt«. (Epist. ad Eust.)
kanai_menyegzo_33_1.jpg     A mások kényelmetlen helyzete iránt érzett részvétét Mária különösen a kánai menyegzőn mutatta ki, (miről már előzőleg kimerítően tárgyal-tam) ahol a násznép kínos helyzetén óhajtott segíteni anélkül, hogy valaki erre felkérte volna. Szienai Szent Bernát megfogalmazása szerint, Mária elvállalta a részvétteljes közbenjáró tisztét, mert egyedül a násznép zavara iránt való sajnálatból fordult isteni Fiához, hogy oldaná meg csodával. »Lehetséges volna-e ó Mária ‒ kiált fel Damiáni Szent Péter ‒, hogy most, miután az Egek Királynéja lettél, nyomorunkról megfeledkeztél volna? Nem, nem! Ilyet gondolnunk sem lenne illő dolog, hogy oly nagy irgalmasság, mely Mária szívében lakozik, megfeledkeznék a nyomorú-ságunkról«. (Serm. I. de Nat. Virg.) (125. oldal)affresco_le_nozze_dicana2.jpg

Szólj hozzá!

 
A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 16
 
     (Jézus) "Nézd kertedben a futó, magasra törő virágokat. Látod, milyen hamar hervad el viráguk, de röviddel utána már nyílik is a többi, és a hervadás nem jelent haszontalanságot, mert a hervadt virágok kelyhe zárja magába azt a termékeny magot, mely nélkül nem volna szaporodás. Ugye érted, ha nem volna küzdelmed, akkor mi adna értéket. Te csak törj magasra, az elhervadó virágaid kelyhét ne sajnáld. Gondolataid csak Nálam tartsd és ebben dobbanjon szívünk is együtt. Ne nézz semerre, csak az Én szemeimbe. Ez összeszedettségre int és győzelemre segít, melyet megváltó munkám sikeréért hozol. (III/175)
Élj elrejtett életet! Nézd az erdők ibolyáját. Nem megható? Alig látszik ki a földből, és mégis hogy keresik illatáért! A kis virág is Tőlem veszi illatát. A te életed is legyen rejtett és illatos, mely az Én illatomat árasztja, és ez után (is) menni fognak a lelkek, s te csak hagyd magad megszedni. Én pótolom majd kegyelmeimmel újra az illat áradását. Megkérlek, szeresd felebarátaidat, és ha azt hallod, hogy az Én nevemet valaki sóhajtozva ejti ki, figyelj fel rá! Az Én nevem kiejtése zengjen füledben és a felsóhajtó lelket segítsd közelembe! (II/35)

Szedd le a lelkedben ápolt virágaidat, és mindig frissen hozd Elém, Nálam illatozzon és viruljon. Csak vágott virágokat kérek, olyan nem kell, mely a földben gyökeredzik, az nem tud Engem megörvendeztetni, mert az olyan áldozat a földtől is veszi erejét és nedvét.” (II/97) 

Szólj hozzá!

Gyermekkora
siena_cat-bio.jpg     A 14. században az egyetemes Egyház két nagy bajtól szenvedett, melyek elcsúfították és meggátolták a Krisztus felé vezető úton. A római pápa hetven éven át a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia pápát választottak, a pápaságot politikai érdekeknek szolgáltatták ki. A másik nagy baj az egyre fenyegetőbb török veszedelem volt, amely Palesztinában már a szent helyek pusztulásához vezetett, és világosan látszott, hogy a törökök terjeszkedésének csak fegyverrel lehet útját állni. Ezekhez társult még Itáliában a városállamok harca a pápai állam, a császár és egymás ellen.
     Ebben a zűrzavaros században született egy leány, aki férfiakat megszégyenítő elszántsággal és erővel imádkozott, vezekelt és harcolt Krisztus Menyasszonyáért (az Egyházért) és a 'földi Krisztusért', ahogy ő Pápát nevezte.
raimondo_da_capua2.jpg     Sziénai Szent Katalin életraj-zát egy olyan ember írta meg, aki legbensőbb titkait is ismerte: Capuai Boldog Rajmund domonkos szerzetes, később általános rendi magiszter. Hat éven át állt mellette mint gyón-tató és lelkivezető, mégpedig Katalin életének utolsó hat évében. Az életrajzot a szentté avatás érdekében, 1385-1395 között írta.
     A kritikus olvasóban fölme-rülhet a gondolat: vajon hite-lesnek tekinthető-e Rajmund tanúságtétele? Vajon nem egy elfogult, jámbor, öreg szerze-tesről van szó csupán, aki már a rend szempontjai miatt is min-dent elkövetett lelki gyermeke életszentségének bizonyítása érdekében? – Ha csak maga Rajmund tanúskodnék, talán jogos lehetne ez a föltételezés. Ő azonban fejezetről fejezetre – mert ismerte az embert – megnevezi azokat a tanúkat, akiktől a leírt anyagot hallotta, és gondosan megjelöli a tényeket, melyeket ő maga látott, elkülönítve azoktól, melyeket Katalin beszélt el neki vagy más szemtanúktól hallott. Ez utóbbiakat mindig név szerint említi, kezdve az édesanyján, Lapa asszonyon. Sziénai Szent Katalin személye történelmi tény, rendkívüli (tanulás nélküli) tudásával és diplomáciai érzékével, nem véletlen, hogy az "egyházdoktori címre emeltetett"!
     Ettől a nagy körültekintéssel dolgozó ,,krónikástól'' tudjuk a következőket:
fig1_1.jpgA sziénai Benincasa Jakab kelmefestő mes-ter és felesége, Lapa asszony házassága rendkívül termékeny volt: huszonöt gyerme-kük született. Utolsó előtti gyermekeik ikrek voltak, két kislány. Egyikük, akit Giovan-nának kereszteltek, születése után hamaro-san meghalt. A másik kislány Katalin volt, akit Lapa asszony jobban szeretett a többieknél (talán mert a legkisebb gyermek lévén sokáig tudta szoptatni).
     Katalin egész kicsi korában a nagy család és a széles rokonság kedvence lett. Már három éves korában megmutatkozott, hogy Istennek különleges tervei vannak e gyermekkel, akin a jámborság szokatlan jelei látszottak. Szokása volt például, hogy a lépcsőt járva minden egyes lépcsőfok előtt elmondott egy Üdvözlégyet, sőt olykor levitálva haladt fel a lépcsőkön! Hat éves volt, amikor az első látomásban részesült: a domonkosok temploma felett -- ez a templom a házuk közelében állt, és Katalin nagyon szerette -- megjelent neki Krisztus főpapi ruhában. A kíséretében Katalin fölismerte Szent Pétert, Szent Pált és Szent János evangélistát. Az Úr Krisztus jóságosan rámosolygott, majd megáldotta. – /Forrás: Katolikus szentek története, Horváth Mária szerkesztésében/ (folyt.) oratorio_camera_parete2.jpg

Szólj hozzá!

CHANEL SZENT PÉTER

peter-chanel2.jpgPotičre, 1803. július 12. +Futuna (Óceánia), 1841. április 28.

   A francia forradalomban, amely 1789. július 14-én a Bastille ostromával kezdő-dött, s hamarosan az egész országra kiterjedt, nemcsak a királyi trón dőlt össze. A szabadság bódulatában az emberek minden köteléktől szabadulni akartak, és Istent is le akarták taszítani az oltárról. A forradalom végén a városokban és falvakban sok-sok üszkös rom, az emberi szívekben pedig hitetlenség maradt vissza. Nagyon sokan távolodtak el Istentől, Jézus Krisztustól és az Egyháztól. Az üdvössé-gükért való aggodalom né-hány életben maradt papot arra késztetett, hogy társakat gyűjtsenek maguk köré, és közösségben kezdjék az újratérítés fáradságos munkáját.

Ilyen pap volt Jean-Claude Colin, aki 1816-ban egy nővér- kongregációt hozott létre; 1824-ben pedig papokból alapított egy kongregációt, s mindkettőt Marista Kongregációnak nevezte el. Célja az volt, hogy Franciaország lelki nyomorúságán enyhítsenek.

A vallási megújulás időszakában a missziók iránti érdeklődés is megnőtt Franciaországban. Ugyanebben az időben XVI. Gergely pápa, aki bíborosként a Hitterjesztési Kongregáció vezetője volt, állandóan új misszionáriusokat keresett. Amikor Colin atya benyújtotta kérelmét, hogy a pápa hagyja jóvá az új papi kongregációt, a jóváhagyással együtt megbízást is adott nekik arra, hogy misszióba menjenek a föld egy olyan részére, ahol még soha nem jártak missziósok: a Csendes- Óceán szigetvilágába.
Az első marista missziósok között, akik Pompallier püspökkel 1836 karácsonyán indultak útnak, ott volt a harminchárom éves Chanel Péter is.

A missziós csoport Le Havre kikötőjéből indult, és Tahiti szigetén kötött ki. Itt azonban evangélikus igehirdetőket találtak, akik néhány évvel korábban érkeztek a szigetre, és elkergették a maristákat azzal, hogy keressenek maguknak más területet. Ugyanígy jártak Tonga szigetén is, míg végre Tahititől háromezer kilométernyire nyugatra a Wallis- és Futuna-szigeten megállapodhattak.

A szigetlakókkal való hosszas tárgyalás után a törzsfőnök, Niuliki úgy határozott, hogy Chanel Pétert és egy laikus testvérét befogadja Futuna szigetére. A többi missziós továbbhajózott a Wallis-szigetre, a püspök pedig továbbment Új-Zélandra.

Péter atya számára nagyon nehéz időszak következett. Nem ismerte a futunaiaknak sem nyelvét, sem szokásait. Minden segédeszköz nélkül, teljesen magára hagyatva kellett elkezdenie tanulni a nyelvet, hogy az evangéliumot hirdethesse. 1839-ben, másfél éves vesződség után így jelentette a helyzetét: ,,Húsz keresztelés négy felnőtt, a többi gyermek, és mindegyik közvetlen a halála előtt ez az egész aratás, amit tizennyolc hónap után felmutathatok.'' De nem esett kétségbe. Jámborsága, a betegek körüli fáradhatatlan szolgálata és jósága megnyerte a szigetlakók szívét. Úgy nevezték: ,,a jószívű ember'', és közeledtek hozzá.

Amilyen mértékben hatott a hit világosságával az emberekre, olyan mértékben támadtak körülötte ellenségek. A törzsfőnököt körülvevő vének tanácsa félteni kezdte tekintélyét, és a misszionáriust veszedelmesnek nyilvánította, mert elvonja az embereket az ősök hitétől és szokásaitól. Ezért azokat, akik Péter felé vonzódtak és őt követték, gúnyolták, bántalmazták és üldözni kezdték. Nem egynek felgyújtották a kunyhóját, Pétertől pedig megvonták a megélhetést. Maga Niuliki is egyre hűvösebb lett Péterrel, s amikor rájött, hogy egyik fiát is megtérítette, ellenségévé lett. Most már nemcsak gonosz tanácsadóira hallgatott, hanem benne is működni kezdett a bosszúálló harag.

peter-chanel-2.jpgEgy alkalommal ki is mond-ta, hogy a misszionáriust legszívesebben halottként látná. Ez a kívánság embe-reinek parancs volt, s mind-járt másnap, 1841. április 28-án reggel Niuliki ,,mi-nisztere'', Musumusu és két másik férfi Péter kunyhójá-hoz ment. Az egyik beteget színlelve gyógyszert kért, mikor azonban Péter leha-jolt, hogy megkeresse az orvosságot, lesújtottak rá. Ő pedig a legkisebb ellenállást sem fejtette ki, hanem csak azt sóhajtotta: ,,Ez nekem jó!''. Még élt, amikor osztoz-ni kezdett a két ember a kunyhóban talált holmin. Musumusu viszont dühében,  hogy nem tudták azonnal megölni a misszionáriust, megragadta Péter baltáját és széthasította a fejét.

Amikor a hír eljutott Tahitire, a francia tengerészeti támaszpont parancsnoka készülődni kezdett, hogy megtorolja a gyilkosságot. Pompallier püspök azonban tiltakozott ez ellen, s csak annyit kért, hogy adják ki Futunáról Péter holttestét és használati tárgyait.

Ez a nagylelkűség megtörte a szigetlakók ellenállását a hittel szemben. Papot kértek, aki ,,a szent vizet'' rájuk önti, azaz megkereszteli őket. Kívánságuk egy esztendő múlva teljesült. Maga a püspök vitt két marista atyát Futunára, s ez alkalommal hétszáztizennégyen keresztelkedtek meg. Néhány év múlva Futuna- és Wallis-sziget egész lakossága katolikus lett.

A két szigetről nevezték el a környékbeli szigeteket magába foglaló apostoli vikariátust 1935-ben. 1966-ban egyházmegyei rangra emelték, és ma Wallis és Futuna-i püspökségnek hívják. Niuliki utóda, a futunai király egész birodalmát Krisztus Királynak szentelte. Chanel Péter vértanúsága ilyen termést hozott.

Pétert 1889-ben boldoggá, 1954-ben szentté avatták, XII. Pius pápa a déltengeri szigetvilág patrónusává tette. 1969-ben mint missziós szentet az egyetemes naptárba is fölvették.
Istenünk, ki Chanel Szent Pétert, Óceánia apostolát vértanúsággal koronáztad, kérünk, add, hogy e húsvéti szent időben úgy ünnepeljük az értünk meghalt és föltámadt Krisztust, hogy tanúi lehessünk az élet megújulásának!
Forrás: Dr. Diós Istvánsanele_200_06.jpg

Szólj hozzá!

Bevezetés
     Úgy mondják, hogyha egy protestáns testvérünk katolizál, akkor az szilárd hitű katolikussá válik. Ha azonban egy katolikus válik protestánssá, az hamarosan még az új hitét is elveszíti!
„Akkor az ember nem kereshet, érdeklődhet más hitvallások igaza iránt?” ‒ kérdezheti az erre mindig készen álló felebarátunk.
     Nos, míg az őszinte indíttatású kételkedés erősítheti a hitet, az okoskodás gyakran tévútra vezet. A hit ugyanis „a múlandó idő világossága, melynek fényénél olyan igazságok tárulnak fel, amelyeket sem az ész, sem az érzékek föl nem ismernének.” (Begyik T.: Az Istenanya követése 462.)
minden_erv_romaba_vezet_konyv.jpg     Jézus Krisztus biztosított minket arról, hogy aki őszintén keresi az igazságot, az biztosan meg is találja (vö. Lk 11,9), és vele együtt megérti az emberi élet értelmét is. Scott Hahn amerikai presbiteriánus* teológus naponta találkozott azokkal a hittételekkel, amelyek évszázadok óta a katolikus-protestáns szembenállás jellemzői, ő azonban lelkiismeretesen utána nézett az ellentét mibenlétének és a szentírási forrás hitelének. Lassan a Katolikus Egyház megvetésétől és gyűlöletétől eljutott odáig, hogy felfedezte benne a legnagyobb kincset, amelyet Isten az emberiségnek kínál. Így vált napjainkban egyik legismertebb katolikus teológusává. (Képen: a házaspár által írt könyv, mely megvásárolható a Szent István Társulat üzleteiben!)
     Megtérésének példás története arról tanúskodik, hogy az igazság őszinte és megalkuvás nélküli keresése mindig ahhoz a végső megállapításhoz vezet, hogy az isteni Kinyilatkoztatás tejessége egyedül a Katolikus Egyházban található meg.
     Mielőtt Scott Hahn rájött volna arra, hogy a Katolikus Egyház az ő otthona, ahová Jézus Krisztus minden bűnöst kivétel nélkül a vele való közösségre hív, egy lebilincselő szellemi és intellektuális utat járt be.
     Sorozatunk e megtérés útját mutatja be! Az egyes részekben, Scott Hahn és felesége Kimbery egyes szám első személyben beszélik el lelki vívódásaikat, a velük történteket.
Munkámhoz az alábbi forrásokat használtam fel:
1) Scott és Kimberly Hahn: Minden érv Rómába vezet. Szent István Társulat 2000.
2) Szeressétek egymást, katolikus evangelizációs magazin. 15. szám (2015)
3) Bangha Béla: Az Oltár Titka, Korda Rt. 1937.
4) Antalóczi L.: Jelenések, üzenetek és a jövő. Kisboldogasszony pléb. Eger 2000.
5) Internetes források: 1.Forrás ; 2.Forrás ; 3.Forrás ; 4.Forrás ; 5.Forrás ; 6.Forrás 
.......................................
*A presbiterianizmus a kálvinista kereszténység egy ága. Hittételeikben elvetik az úrvacsorai kenyér és bor átlényegülését Krisztus valóságos Testtévé és Vérévé materiális táplálékként. Szerintük az úrvacsora emlékezeti cselekedet, és a kenyér és bor magunkhoz vétele csupán szimbolikus lelki eledel.
Elvetik a gyermekkeresztséget, szükségtelennek tartják a keresztelésnél: az ördögűzés, az égő gyertya, az olaj és egyéb hasonló dolgok alkalmazását, valamint azt is, hogy a hívek évenként tudatosan megújíthassák keresztségi fogadalmukat.
Az amerikai presbiteriánusok, elvetik a püspöki státuszt, a nők bármilyen szolgálatát az egyházban, még azt is, hogy szükséghelyzetben egy orvosnő vagy bába megkersztelhetné az újszülöttet.
Elvetik a szenteket, a szentelményeket, a szentképek, szobrok és érmek használatát, különösen véres posztó számukra a rózsafüzér és a Mária-tisztelet.scott_hahn_header.jpg

Szólj hozzá!

HETEDIK FEJEZET.
Fordítsd ránk irgalmas szemeid

1.1 Mária folytonosan reánk tekint, hogy részvéttel legyen irántunk és nyomorúságunkból kisegítsen
marias_3_2.jpg     Szent Epifanius Isten Anyját sokszeműnek hívja, mert állandóan mindannyiunkra irányozza anyai tekintetét, hogy a földi nyomorúsá-gunkon segítsen. Amikor egy alka-lommal a sátánt valamelyik lélekből kiűzték, megkérdezték tőle, hogy mit csinál éppen Mária: mire ez így felelt: »Fel és leszáll«. (Ap. P. Pepe lect. 235.) Ezzel azt akarta mondani, hogy a szeretve-szerető Királyné folyton leszáll a földre, hogy kegyelmeket hozzon gyermekeinek és ismét vissza-megy az égbe, hogy könyörgéseink meghallgatását kiesdje.
     Joggal nézhette tehát Avellinói Szent András Máriát az ég üzletveze-tőjének, mert egyebet se tesz, mint állandóan kegyelmeket eszközöl ki mind a bűnösök, mind az igazak számára és irgalmasságát gyakorolja mindenkivel szemben. Dávid azt tanítja, hogy Isten állandóan figyelem-mel kíséri az igazakat: »Az Úr szemmel tartja az igazakat«. (Zsolt 34,16) Ehhez azt a megjegyzést fűzi Richárd, hogy a mi Úrnőnk szemei az igazakra és a bűnösökre is irányozva vannak. Úgymond Mária szemei az édesanya szemei, az édesanya pedig nemcsak azért tekint gyermekére, hogy az el ne essék, de még akkor is folytonosan figyelemmel kíséri, amikor az elbukott, hogy újra felsegítse.
st_brigitta_angel.jpg     Ezt maga Jézus adta tudtára Szent Brigittának, aki egy napon hallotta, amint az Úr így szólt Anyjához: »Kérj tőlem bármit, amit csak kívánsz, ó Anyám!« (Így beszél a Fiú az égben mindig isteni Anyjához, mert örömét leli, ha minden óhaját teljesítheti.)
     És ugyan mit gondolsz kedves olvasóm, vajon mit kért Mária Fiától? Szent Brigitta hallotta, amint Mária így szólt Jézushoz: »Irgalmasságért könyörgök a nyomorult bűnösök számára«. (Revel. lib. I. c. 46.) Mintha csak ezt mondta volna: »Íme Fiam, te azt akartad, hogy az Irgalmasság Anyja, a Bűnösök Menedéke, a Nyomorultak Szószólója legyek, és most azt mondod, hogy kérjem Tőled mindazt, amit csak kívánok? Én hát könyörütedért esedezem a szegény bűnösök számára!« (124-125. oldal)moretto-da-brescia-virgin-of-carmel-628x340.png

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

Jézus tanítása hozzád szól!
 
     Szent Máté evangélistánál olvassuk: „Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek... Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék az Atyát, aki a mennyekben van.” (5,14-16)  

     A Szeretetláng Naplóból: (Jézus) „Téged az Én fényességem hat át és vesz körül. Te Általam világítasz azoknak a lelkeknek sötét adventjébe, akik még várnak Rám. /A te/ életed áldozatai érdemeimmel egyesülve lesz a világosság számukra is. Megmondtam, ti vagytok a világ világosságai, kiket kegyelmeim különös fényével árasztok el. A föld sötét foltjaira, melyeket a bűn árnyékol be, neked, nektek kell fényt derítenetek, hogy az Én isteni fényességem az igaz útra térítse a bűn és sötétség árnyékában botorkáló lelkeket.” (IV/10-11) „Sok az aratnivaló, de kevés a munkás, főleg az, aki szívvel-lélekkel áll be munkásaim közé. Ugye, érted? Ne csak ímmel-ámmal tegyétek azt, amit tesztek! Égjen, mint a csipkebokor, mely égett, de el nem égett. Ilyen áldozat kell Nekem, mely soha el nem ég, és szeretettől égő tüze Hozzám ér.” (II/108-109)

A lángoló csipkebokor, az isteni Szeretet kiáradása; a Szeretetláng előképe volt.

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_99_o.jpg

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

b7c58b06cd299e39_large.jpg     Megkeresztelkedése után Zolli sehol nem talált állást, és komoly anyagi gondokkal küzdött. Végül talált egy lakást Róma távolabbi részében, s így újra együtt lakhatott a feleségével és a lányával. XII. Piusz pápa kezdeményezésére kinevezték őt a Pápai Biblikus Intézet professzorává és héber nyelvet és irodalmat kezdett tanítani. Gyakran hívták őt előadni más európai egyetemekre és az Egyesült Államokba is. Apostoli buzgósága természetes módon korábbi hitsorsosaira irányult, akiknek vágyva vágyott elmondani az igazságot a feltámadott Krisztusról. Az újonnan megtért zsidókkal különösen sokat törődött, lelkileg és anyagilag is segítette őket.
     Tudósként az apostolkodását cikkek és könyvek megjelentetésével valósította meg Olaszországban és külföldön is. Utolsó előadását, amely a Szentírás által tanított isteni igazságosságról és irgalmasságról szólt, Vallicelliben tartotta 1956-ban. Szívbeteg volt. Néhány héttel a halála előtt megjósolta, hogy Jézus a következő elsőpénteken fogja őt elszólítani ebből a világból. Ez a jóslat valóra is vált: Eugenio Zolli a hónap első péntekén halt meg a kórházban, 1956. március 2-án 15.00 órakor, Jézus halálának órájában. Miután halálos ágyán magához vette az Eucharisztiát, ezt mondta: "Bizalommal telve adom át magam az Úr irgalmasságának."
Önéletrajza befejezéseként ezt írja: "Mindannyiunk lelkében ott él Krisztus, az a Krisztus, aki az Istenhez vezető út. Bennünk él, de mi megtagadjuk őt. (...) Az ember nem él jó életet, ha nem él teljesen Krisztussal."
     Eugenio Zolli megtalálta a legnagyobb kincset – a feltámadt Jézus Krisztust –, aki a Katolikus Egyházban tanít, gyógyít, megbocsátja a bűnöket és örök életet ad. Az ember soha nem találja meg a boldogságot, ha nem adja át egész életét Jézusnak, ha nem a parancsok és az evangélium útján jár. Minden katolikusnak mindennap hálát kellene adnia a hit kegyelmének csodálatos ajándékáért és kérnie kell annak növekedését.
     Legbiztosabb kísérőnk a hit útján Szűz Mária, Jézus Anyja és a mi Anyánk. Mindennap adjuk át neki magunkat, és kérjük őt, hogy vezessen minket Jézushoz. Aki mindennap imádkozik, Isten szeretetét fogadja be, vagyis mindazt, amire a boldogsághoz szüksége van. De aki megszűnik imádkozni, mindent elveszít: a hitet és ebből kifolyólag az örök életet. Ezért kell gyakorolni az önfegyelmet és a mindennapi, rendszeres ima szokását. Jó dolog mindig ugyanabban az időben imádkozni, például a rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság olvasóját, meghatározni a Szentírás olvasására szánt időt, s ha lehetséges, szentmisén és szentségimádáson részt venni.
1-300x230.jpg     A legnagyobb tragédia az életben az, ha megmaradunk a halálos bűnben. Ezért ha elestünk, azonnal álljunk fel, és minden bűnt valljunk meg az isteni irgalmasság szentségében! Így a megszentelő kegyelem állapotában élhetünk. Elmélkedésében így ír: "Amikor átérzem létezésem terhét, amikor felismerem a visszatartott könnyeket, az észrevétlen szépségeket, sírva fordulok az általam és bennem keresztre feszített Krisztushoz. Jaj, ha úgy halok meg, hogy nem is éltem, hisz' csak Krisztus teljességében lehet igazán élni."
     Eugenio Zolli tanúságtétele a Szentírás szavainak figyelemreméltó időszerűségéről tesz tanúbizonyságot: "Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál" (Róm 10,9-10). "Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, aki azonban nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiában"
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

Szent Péter és a libero-politikus

 cristomenny_1.jpg    A ballibes politikus meghalt és még tartott az állami költségen való dísztemetése, amikor már megjelent Szent Péter előtt. A mennyország kapujában, köszön-tötte Pétert, aki csodálkozva nézte végig:
− Bizony ritkán látok errefelé po-litikust! − mondta és kissé tanács-talanul folytatta: – A félreértések elkerülése végett jó lenne, ha tisz-táznánk, valóban ide akarsz-e jön-ni fiam? Azt ajánlom tehát, hogy tölts el egy órát a pokolban, aztán egy órányit a mennyországban is, és aztán majd eldöntöd te magad, hogy jó helyen jársz-e!
     Politikusunk, mindig a "demokrácia" híve volt (legalább is saját szem-pontjából), így aztán elégedett volt a választás lehetőségével és beleegye-zett.
     Rögvest a pokolban találta magát! Ám ott egészen meglepődött, mert a klerikális propaganda a borzalmas szenvedések helyének írta le – amit persze nem hitt el – és most a saját szemével láthatta a valóságot! 
     Pentagrammás vörös zászlókkal fellobogózott, tágas szép sugárutak tárultak a szeme elé, mindenütt mosolygós emberek kártyázgatva üldögél-tek a sörözőkben. Lengén öltözött nyuszifüles lányok szolgálták fel az italt, amiért fizetni sem kellett. A bankok tele voltak pénzzel és mindenkinek annyit utaltak ki belőle, amennyit csak akart. Nők és férfiak gyönyörűen csempézett medencékben fürödtek, hancúrozva. A levegőben terjengett ugyan némi kénes szag, de ezt a termálvíznek tulajdonította. Úgyhogy a politikus teljesen elalélt a csodálkozástól, hogy itt végre megvalósult az a kommunizmus, ami a földön csak neki volt elérhető, jóllehet untalan ezt ígérte a népnek is. Úgy látta, hogy némely jó ismerősét és kiváló pártideo-lógusát is felismerte a lézengők közt. Ám, épp megakart szólítani egyet, amikor letelt az egy óra és hirtelen a mennyországban találta magát.
      Ez még ezerszerte gyönyörűbb volt, mert itt tágas, virágos rétek voltak, kéklő hegyekkel, tiszta patakokkal, melyekben az Élet Vize csörgedezett. A lanyha szellő, csodálatos illatot hordozott, mely leginkább a szagosbükkö-nyéhez hasonlított, de nagyon enyhén és finoman. Ilyen boldogító gyö-nyörérzetet még soha nem tapasztalt, pedig mindennel próbálkozott a földi életében! Valami soha nem hallott gyönyörű muzsika vonzotta egy fényes felhő felé, melyhez közeledve egyre inkább feszélyezve érezte ma-gát. Ekkor két ragyogó angyal lépett melléje mosolyogva, hogy segítségére legyenek a mennyei szokásokban. A politikus – akinek volt fellépése – mindjárt megkérdezte égi kísérőit az "alkotmányos házirend felől", hogy mit és mikor kell imádkozni, merthogy ő egyetlen imát sem ismer! Az angyalok, kissé meglepődve elmagyarázták neki, hogy ez itt nem kérdés, mert nem kell kifejezetten akarva ájtatoskodni, hiszen minden lélegzet-vétel egy-egy imádság úgy, amiként a földön sem kérdeznek senkit, hogy akar-e levegőt venni!
Politikusunk erre, mindjárt a jógalégzést akarta próbálgatni – mert azt persze ismerte –, amikor egyszeriben Szent Péter szólította:
− Na fiam, hogy döntesz? Maradsz itt vagy mész a pokolba?
Emberünk nem sokat hezitált és udvariasan elnézést kérve így szólt:
− Nagyon szép a mennyország, bár én itt egy kissé feszélyezem magam. Azt hiszem helyesebb, ha a pokol mellett döntök, ott ugyanis magamfajta társaság van, és én már azt a létmódot alaposan megszoktam a földön!
− Rendben van, legyen neked a te akaratod szerint! − mondta Péter, és a politikus azon nyomban a pokolban termett.
     Legnagyobb rémületére egyáltalán nem az várta, amit két órája látott, hanem valami horrorisztikus iszonyat! Sötétség, bűz és szörnyű jajveszé-kelés. Ott termett mellette két sátánfajzat tüzes vasvillákkal, hogy beta-szítsa őt is a pokol feneketlen medencéjébe, melynek oldalán nem díszes csempe volt, hanem csúszó-mászó undorító férgek.
Politikusunk azonban mindjárt az emberi jogaira hivatkozott, és hogy hazug megtévesztés áldozata lett, mert két órával ezelőtt még pompás kilátásoknak nézhetett elébe, most meg...? A két démoni alak haragvó tekintettel meredt rá, és ezt vicsorogta:                                                              − Ó, te emberállat! Két órával ezelőtt még kampányidőszak volt! Pont te lepődsz meg, hiszen te is ugyanezt csináltad: hamiskodtál, folyvást hazud-tál és ígérgettél – hörögték fogvicsorgatva! Itt nincs idő te szerencsétlen! Épp az előbb, egy demokratikus, szabad választáson ránk voksoltál! Hagytad magad beetetni, épp te aki politikus voltál magad is? Méghogy tiltakozol? Ugyan bizony te a földön mit tettél a tiltakozókkal? Gumibot, gumilövedék és börtön! Törődj bele, hiszen a "nagy szabad akaratoddal" ezt szántad emberek milliárdjainak! A későbánatnak helye nincs nálunk, mert itt nincsen se későn, se korán, csak a megérdemelt örökkévaló következmény a szeretetlen életed miatt! Mindig a mi sugallatunk szerint cselekedtél, ezzel elnyerted méltó jutalmadat, hogy közénk tartozol, végleg és mindörökké...!pokol 01_1.jpg

Szólj hozzá!

3.6 §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök közt
marias_3_2.jpg     »Adj hálát, ó ember, -  kiált hozzánk Szent Bernát ‒ adj hálát annak, aki ilyen közvetítőt szerzett neked!« (Serm in Sign. magn.) Bárki légy is, ó bűnös megöregedtél bár bűneidben, ha elsüllyedtél is a vétkek poshadt ingoványában ne essél kétségbe, hanem adj hálát Istennek, aki irgalmasságot óhajtván veled szemben gyakorolni, nemcsak fiát ajándékozta neked szószólóul, hanem, hogy még nagyobb bátorságot és bizalmat öntsön lelkedbe, még egy olyan közvetítőt is adott, aki könyörgéseivel mindent elnyer, amit csak kíván.

 

Imádság
     Ó szívem legédesebb Úrnője a te hivatalod, hogy közvetítő legyél Isten és a bűnös közt.
Gyakorold hát hivatalodat, ó szószólóm! Gyakorold az érdekemben, és akkor nem aggódom örök üdvömért! Persze, ha vétkeim mértékére tekintenék, elég okom volna attól tartani, hogy nem veszed kezedbe védelmemet, ámde erősen bízom irgalmas anyai Szívedben, melyben még senki sem csalatkozott!
     Ezért fordulok pártfogásodért én is Hozzád, ő hatalmas szószólóm, menedékem, reménységem, Anyám, Mária! Rád bízom örök üdvösségem gondját, neked adom át lelkemet, mely már elveszett volna a számomra kiesdett kegyelmek nélkül. Ezért kérlek, ó Istennek Szent Anyja, Jézus iránti szeretetedre, hogy őrizd és gyarapítsd bennem a kitartás és a bizalmat, hogy képes legyek hűségben szolgálni üdvözítő Jézusunkat és Téged úrnőm Mária! Remélem, hogy egy napon közbenjárásod révén bejutok az égbe, és Neked hálás lehetek, egy egész örökkévalóságon. Ezt remélem, úgy legyen! (122-123. oldal)advocata_nostra_530.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. linket telepíteni kell!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

 
A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 14
 
    Szűzanya: „Leánykám, Szeretetlángom oly nagyon felhevült, hogy nemcsak fényességét, hanem melegségét is teljes erőmmel reátok óhajtom árasztani. Szeretetlángom oly nagy, hogy nem tud megférni Bennem, óriási erővel robban felétek (...), hogy minél több lélek megmeneküljön a kárhozattól. Mondom, ilyen még nem volt, ez a legnagyobb csodám, melyet most teszek veletek!” És esdekelve kért, nehogy félreértsük Őt. „Hisz szavaim tiszták és értelmesek, csak ti, ki ne forgassátok, félre ne magyarázzátok. Mert nagy felelősséggel tartoztok ezért. Álljatok munkába, ne tétlenkedjetek! Én csodával határos módon segítek nektek, melyet érezni fogtok minduntalan. Bízzatok Bennem és cselekedjetek sürgősen! Ne napoljátok el ügyemet. A sátán nem néz(i) tétlenül, rettentő nagy erőfeszítéseket tesz. Érzi már Szeretetlángom kigyúlásának hatását. Ez rettentő dühre ragadta őt. Vegyétek fel a harcot, a győztesek mi leszünk! Szeretetlángom a sátánt oly mértékben teszi vakká, amilyen mértékben elterjesztitek Szeretetlángom fényét szerte e világon. Úgy, ahogy nevem ismert az egész világon, úgy legyen ismert Szívem Szeretetlángja is, mely csodákat tesz a szívek mélyén. Ezzel a csodával kapcsolatban nem  kell  kivizsgálásoknak  indulnia, érezni fogja ennek valódiságát minden lélek az ő szívében. S aki megérezte egyszer, az már úgyis továbbadja, mert kegyelmem működni fog benne. Nem kell ehhez semmi különös hitelesítés. Én fogom ezeket hielesíteni külön-külön minden lélekben, hogy megismerjétek Szeretetlángom kegyelmi hatásának kiáradását.”  (II/18-19) 

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_99_b.jpg

Szólj hozzá!

limbus_alaszallduccio_discesa.jpg

Alászállt a poklokra

     Ezen az éjszakán soha nem látott fényesség ragyogta be a homályban lakókat. Az Úr érkezése megremegtette a pokol tornácát. Az ott lakó lelkek döbbenten várták, mi fog történni. Az Úr lelke szelíd volt és bátorító. Körültekintett a milliókon, a seregnyi magába roskadt várakozón, majd halkan, alig hallhatóan így szólt:
– Ádám hol vagy?
     A sokadalomból megmozdult egy alak. Lassan felemelte a fejét és az Úr szemébe nézett.
– Ő az oka mindennek! – kiáltott fel valaki a tömegből, aminek hatására az egész völgyet helyeslő morajlás töltötte be.
     Az Úr még mindig Ádámot nézte.
– Ádám! – szólt, de a hangja már erős volt és visszaverték az ottani hegyek. – Örömhírt hoztam neked, szabad vagy, mindnyájan szabadok vagytok, akik ettetek a tiltott fáról.
     Erre a lelkeken ijedt tanácstalanság lett úrrá.
– Uram – kiáltott egy másik hang –, hogyan lehet az, hogy csak ezt a két embert, Ádámot és feleségét akarod magaddal vinni, akik minden bajnak okozói? Hiszen csak ők ettek a Tiltott Fáról.
Ádám lesütötte a szemét. Érezte a felelősséget sok millió utódjáért, akik ebben a szomorú völgyben ülnek. Az évezredek alatt volt ideje számtalanszor átgondolni szörnyű tettét, amellyel a kárhozat tornácára rántotta az egész emberiséget és ezek még jobban jártak! Mert e kivételes helyre csak azok kerültek, aki bocsánatot kértek Istentől, vagy életük bocsánatot érdemelt, mert akkor bizony még nem volt a Bűnbocsánat Szentsége, amellyel a mai emberek élhetnek!
     Az Úr ekkor láthatóvá tette meggyötört testét. Megfordult és mindenki látta a hátán a korbács okozta, húsig felszaggatott mély sebeket. Majd a kezét emelte fel, hogy lássák a szög ütötte sebet. Láthatták a lábain és az oldalán is Szent Sebeit, miként a fején a töviskoszorú szúrt-tépett nyomait.
– Ez mind azért kellett, hogy visszategyem a Fára a gyümölcsöt – mondta az Úr, majd folytatta: – Jöjj közelebb Ádám és nézd, mi az ára a bűnnek!
Ádám közelebb lépett az Úrhoz és döbbenten nézte a kínszenvedés nyomait, majd hangosan felkiáltott:
– Istenem, ha én ezt tudtam volna akkor!
– Ádám – szólt az Úr –, mondd meg nekik te – és a mérhetetlen tömegre emelte tekintetét –, mert a zajongásaikban nem hallották, hogy mindnyájan szabadok!
– Hála neked Uram – roskadt le Ádám az Úr lábaihoz – de mi lesz azokkal akiknek hallanunk kellett távolról a szünet nélküli ordítását és lentebb, a pokolban vannak? – kérdezett rá Ádám! Az isteni Megváltó így felelt:
– Sokakat meghívtam és szólítottam is őket egész életükben, és lásd most is hiába hívom valamennyit, mert ők nem bírják elviselni az Én irgalmamat és az Örök Világosságot, ők azt teszik tehát, amit egész földi életükben tettek, elutasítanak Engem. Inkább az örök sötétséget választják, csakhogy Istent ne lássák!
– Ó, akkor én kiáltok mindenkinek, hogy mindnyájan szabadok vagytok! De én Uram és Istenem! Megemlítetted azt a Fát... és én voltam az, aki evett a Tiltott Fáról... tehát én vagyok a bűnös, de ők?!
Az Úr ekkor a végtelen láthatárig elnyúló tömeghez fordult és végtelen szomorúsággal de megbocsátóan így szólt:
– Mindenki, aki bűnt követett el, az lélekben maga is szakított a Tiltott Fáról, a bűne pedig sebbé vált a testemen.
– Emberek, roskadozó lelkek, ébredjetek – kiáltott ekkor Ádám –, meg vagytok váltva, meg vagytok váltva! Feloldotta az Úr rabságtokat, nyitva áll már előttetek a mennyország, bízzatok, az Úr legyőzte a halált.
     Erre az óriási tömeg örömujjongásban tört ki: "Hála Néked Édes Üdvözítőnk, Megváltó Istenünk!" És átölelték egymást méltóságteljesen tódulva az Úr felé, hogy mindenki hálát adjon a bűne miatt is elviselt sebhelyért. Csókolták lábát, kezét és oldalán a véres heget és indultak, hogy birtokba vegyék a mennyországot. Az Úr csak állt némán és szeme a messzi távolba meredt, a tornác lehető legmélyebb zuga felé, mely már majdnem a pokol. Egyetlen tántorgó embert nézett és várt, akit a tömeg lassan sodort magával ugyan, de ő csak lemaradt. Ez az ember nem örült. Lehajtott fejjel közeledett, ahogy a tömeg vitte, végül odaért az Úr elé. Az emberek lökdösték, noszogatták, hogy valahogyan adja már jelét hálájának és menjen ő is velük. De ez az ember csak állt és nem mozdult. Lehajtott fejjel, akadozva szólt:
– Nagyon sokat szenvedtél és tele vagy sebekkel, Uram.
– A lelkem sebei még szörnyűbbek – válaszolt az Úr.
– Máig sem értem, miért nem tehettél valamilyen csodát, hogy kikerülj a kezükből. Miért nem?
– Mert akkor nem lennétek megváltva, és nem tudtalak volna szeretetembe fogadni benneteket. Mert mindnyájatokat magammal akarlak vinni.
– Engem is? – szűkölte az ember.
Az Úr szemében könny csillant.
– Téged is! – mondta, és kezével lassan felemelte a lecsüngő fejet. Az ember egész testében remegett.
– Meg tudsz nekem is bocsátani? – kérdezte alig hallhatóan.
– Megbocsátottam már – mondta nyugodtan az Úr.
Ekkor a férfi egy mély és láztól lüktető sebhelyet vett észre az Úr arcán.
– Mi ez a sebhely, amiről eddig nem is beszéltél – kérdezte.
Ekkor az Úr lehajtotta fejét úgy, hogy csak a férfi hallhassa és ezt súgta:
– A csókod helye!

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! 

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

 f380741fe198822e_large.jpg    Míg Eugenio Zolli professzor átmenetileg a Gergely Egyetemen lakott, eljöttek hozzá a barátai, de az ellenségei is. Eljöttek hozzá a befolyásos amerikai zsidók, akik megpróbálták rábeszélni őt, hogy fejezze ki csalódását az Egyházban és térjen vissza a judaizmushoz. Jutalomként olyan nagy összegű pénzt kínáltak neki, amilyet csak akar. Zolli ezt teljes nyugalommal, de nagy határozottsággal utasította vissza.
Ugyanabban az időben a protestantizmus jelentős képviselői is kapcsolatba léptek vele, akik felvetették neki, hogy tudósként és bibliaszakértőként bizonyítsa be, hogy a pápai primátus dogmája nem a Szentíráson alapszik. Zolli azonban, a Petrus című könyvében válaszolt nekik, melyben megmagyarázta Szent Péter és valamennyi pápa primátusának bibliai megalapozottságát. Magáról a protestantizmusról pedig így nyilatkozott: "Mivel a protestálás nem tanúságtétel, senkit sem akarok zavarba hozni a kérdéssel: »Miért kellett a protestálással ezerötszáz évet várni?« A Katolikus Egyházat a keresztény világ, tizenöt évszázadon át Isten igaz egyházának tartotta. Senki sem mondhatja a 15. évszázad végén, hogy a Katolikus Egyház nem Krisztus egyháza. Egyetlen egyház tanítását tartom hitelesnek, csak azt a tanítást fogadom el, amelyet saját elődeim, az apostolok is vallottak, akik – épp úgy, mint én – a zsinagógából jöttek."
     A római főrabbi megtérése mindenekelőtt mély és kitartó imájának volt köszönhető, melyet az ó- és újszövetségi Szentírás szövegei fölött való elmélkedése kísért.
Imádság közben személyesen találkozott a megfeszített és feltámadt Krisztus isteni személyével.
Önéletrajzában ezt írta: "Minden este véletlenszerűen kinyitottam a Bibliát, hogy az Ó- vagy az Újszövetségben keressek egy szöveget az elmélkedésre. Mindent elolvastam, attól függetlenül, melyik helyen volt. Így lett számomra Jézus személye és tanítása nagyon kedves és közben nem volt olyan érzésem, hogy tiltott gyümölcs után nyúlok."
     Az Ó- és az Újszövetség szövegeinek exegézisénél segítségére volt a héber és a bibliai görög nyelv tökéletes ismerete. Sokéves kutatásának betetőzése az a meggyőződés, hogy Jahve szolgája, melyről Izajás próféta könyve ír, nem lehet más, mint Jézus Krisztus, aki meghalt a bűneinkért, és feltámadt a halálból a mi megigazulásunkra. (Iz 42,1-7; 49,1-5; 50,4-9; 52,13 - 53,12) "Így hát – írta – hosszas tanulmányozás, elmélkedés és a judaizmusban töltött évek után egyszerre csak az Újszövetség kereszténységében találtam magam. Őszintén el kellett ismernem, hogy keresztény vagyok, s ennek következményeként kértem a Keresztséget."
EugenioZolliRmakonvertitafrabbija.jpg     Zolli áttérése a Katolikus Egyházba nem jelentette a múlttal való szakítását. Amikor azzal vádolták, hogy elárulta a judaizmust, szomorúan így válaszolt: "Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen én semmit sem tagadtam meg. Talán Szent Pál Istene nem Ábrahám, Izsák és Jákob Istene is? Amikor Szent Pál megtért, elhagyta-e
ezért Izrael Istenét, megszűnt-e őt szeretni? Abszurd dolog lenne azt állítani, hogy igen."
     Megkeresztelkedése után Zolli mindennap buzgón részt vett a Szentmisén, és sok időt töltött az Oltáriszentség előtti imával a plébániatemplomban és a Gergely Egyetem kápolnájában. Íróasztalán mindig ott volt a kereszt, Mária-tiszteletének jele pedig Szűz Mária ikonja volt, mely előtt mindig gyertya égett. Eugenio Zolli belépett a ferences harmadrendbe és gyakran kifejezte örömét, hogy katolikus. Erről így írt: "Ti, akik a katolikus vallásban születtetek, nem tudatosítjátok eléggé, milyen hatalmas kincs a hit és Krisztus kegyelme, mely már gyermekkorotoktól fogva a tiétek. Ezzel szemben az az ember, aki a hit kegyelmére hosszú keresés után talált rá, tudatosítja ennek az ajándéknak a nagyságát, és mérhetetlen örömmel tölti el az, hogy keresztény."
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

3.5 §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök köztmarias_3_2.jpg

     Mária mennybemenetele előestéjének miseimádságában arra tanít az Anyaszentegyház, hogy az Isten Anyja avégből vitetett fel a mennybe, hogy Istentől számunkra maga iránt bizodalmat könyörögjön ki, amiért is Szent Justin Máriát közvetítőnek hívja. A közvetítő a döntőbíró szerepét játssza, kit mindkét fél megbízott a saját jogigénye érvényes voltának elbírálásával.
Ezzel a szent azt akarja mondani, hogy miként Jézus közbenjárónk az örök Atyánál, úgy Mária viszont közbenjárónk Jézusnál, mivel Isten Fia, mint az emberiség bírája, átadta neki a maga jogait.

kretai-szent-andras-ikon2.jpg     Krétai Szent András Máriát Istennel való kiengesztelődésünk biztosítékának, zálogának nevezi (Or. 2. de Ass.) Ez annyit jelent, hogy Isten a bűnösöknek nyújtott bűnbocsánata által kiengesztelődik velük, s nehogy azok bizalmatlansággal viseltessenek bocsánatával szemben, Máriát adta nekik mintegy zálogul, s ezért ugyanez a szent e szavakkal üdvözli a Boldogságos Szüzet: »Üdvözlégy, te kiengesztelődése Istennek az emberekkel!«
     Szent Bonaventura bátorítani akarván a bűnösöket; így kiált hozzájuk: »Mit kell tennetek, ha attól féltek, hogy Isten meg fog büntetni benneteket vétkeitekért? Keressetek segítséget a bűnösök reménységénél, Máriánál! S ha attól tartanátok, hogy vonakodni fog ügyetekben eljárni: tudjátok meg, hogy erre Ő képtelen, mivel maga Isten bízta meg, a tiszttel, hogy a nyomorultakon segítsen«. »vajon ‒ kérdi Adam apát ‒, félhet e egyetlen bűnös is attól, hogy elvész, mikor bírájának Anyja maga ajánlkozik neki anyjaként és szószólójául? Ó Mária ‒ teszi hozzá ‒ mivel te az irgalmasság Anyja vagy, kérlek eszközölj ki elsőszülött Fiadnál, ki az emberiség bírája, a másik fiad, egy bűnös számára bocsánatot. Megtagadhatnád-e közbenjárásodat egy megváltott lélektől Megváltójánál, aki azért halt meg a kereszten, hogy a bűnösöket üdvözítse? Nem, te nem fogod azt megtagadni, teljes szívedből fogsz imádkozni mindazokért, akik Hozzád menekülnek. Te nagyon is jól tudod, hogy az örök Atya, aki Fiadat kezvetítőűl rendelte Isten és ember közé, egyidejűleg Téged közbenjárónak választott ki a bíró és a vádlott között«. (122. oldal)ostrobt.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 13

     

     Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a hajnal szép sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, kénes, bűzös lávájától megfertőzött világot, mely által a lelkek éltető levegője fojtó és halált okozó. Egyetlen haldokló sem kárhozhat el! Már kezd Szeretetlángom gyújtani. Tudod, kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, és pusztít, még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe Szeretetlángom kegyelmi hatása kiáradása által nyújtok. (II/100)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_904.jpg

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

     Zolli a megkeresztelkedése után azt mondogatta, hogy nem megtért zsidónak tartja magát, hanem a teljességre eljutott zsidónak, mert a Katolikus Egyház a judaizmus ígéretének beteljesülése. Úgy magyarázta, hogy az Ószövetség egy kódolt távirat, melyet Isten adott az embereknek, és egyedül Jézus Krisztus, a valóságos Isten és valóságos ember kódjával lehet megfejteni a tartalmát.
zolli_eugenio2_1.jpg     Szemtanúként Zolli hangsúlyozta, hogy a holokauszt keletkezése mögött a kereszténységet elvető fasiszta ideológia rejtezik. A háború után Zolli ezt írta: "Ahhoz, hogy e háború után elháríthassuk az újabb pusztító erőket és újra felépíthessük Európát, annak egyetlen módja van, ha befogadjuk a katoliciz-must, vagyis Istent és az emberek közti testvérisé-get, mely Krisztuson alap-szik, nem pedig fajokon és magasabb rendű-rangú embereken, hiszen »nincs többé zsidó, görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyi-an eggyé lettetek Krisztus Jézusban« (Gal 3,28)".
     A megkeresztelkedése utáni első éjszakán az Amerikai Egyesült Államok hírügynökségének tudósítója felhívta Eugenio Zollit és megkérdezte tőle, hogy valóban felvette-e a keresztséget a Katolikus Egyházban. Zolli a feltett kérdésre igennel válaszolt. Másnap valamennyi jelentős amerikai és európai napilap közzétette a hírt, hogy a római főrabbi megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.
     Amikor elterjedt a hír, mindjárt megmutatkozott a "másság tisztelete és a tolarencia". Fenyegető és vulgáris telefonokkal kezdték őt zaklatni. A héber havilap gyászkeretes kivitelben jelent meg, a római zsinagógában pedig gyászt és többnapos böjtöt hirdettek, mint ahogy az egy-egy rabbi halálakor szokás. Zolli vezetéknevét kitörölték Róma főrabbijainak névsorából, mintha soha nem is létezett volna. A zsidó sajtóban olyan cikkek jelentek meg, melyek a megtért rabbiról úgy írtak, mint felelőtlen emberről és a zsidó nemzet árulójáról.
Eugenio Zolli erre azt válaszolta, hogy a legkevésbé sem vetette el a judaizmust, a Katolikus Egyház a zsinagóga betetőzése, és az egész Ószövetség a Messiás személyében, azaz a feltámadt Jézus Krisztusban teljesül be. Zolli teljes szívéből megbocsátott mindazoknak, akik vádolták és azzal mentegette őket, hogy nem rosszindulatból, hanem értetlenségből és emberi gyöngeségből cselekedtek így. A helyzet annyira feszült volt, hogy Eugeniónak a lehető leghamarabb ki kellett költöznie lakásából, mely a zsinagóga közelében volt. Felesége és lánya egy kolostorban találtak menedékre, Zolli pedig átmenetileg a Gergely Egyetemen szállt meg.  
a765b635e8c0f83f_large(1).jpg    Abban az időben XII. Piusz magánkihallgatáson fogadta őket. Meghatottan és nagy örömmel mondtak köszönetet a Szentatyának, s egyúttal kifejezték előtte szeretetüket az összes zsidó iránt és azt is elmondták, hogy megbocsátanak az ellenségeiknek. "Keresztségem pillanata óta – mondta Emma – képtelen vagyok bárkit is gyűlölni, mindenkit szeretek."
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

3.4 §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök közt
marias_3_2.jpg     Ó hány kemény lelkű bűnöst vonz naponta Istenhez a szíveknek e mágnese! Mária maga e kifejezést használta, midőn így szólt Szent Brigittához (Revel. lib. 3. c. 32.): »Miként a mágnes magához húzza a vasat, úgy vonzom én magamhoz a megkeményedett szíveket, hogy azokat Istennel kiengeszteljem«. Ez a csoda naponta ismétlődik, miként magam beszámolhatok esetekről, midőn misszióink alkalmával olya-nok, akik számtalan prédikációra keményebbek maradtak a vasnál, a Mária irgalmasságáról tartott szent-beszéd hatására megindultak és Istenhez visszatértek. Ó mily sok bűnös, akik Istenre ügyet sem vetet-tek, Szűz Mária gyengéd hívására Istennel ismét egyesíteni engedték magukat.
johnchrysostomnp.jpg     »Azért lett Mária Isten anyjává mondja Aranyszájú Szent János, hogy édes irgalmassága és hatalmas közbenjárása által azon szeren-csétlenek számára is kieszközölje az üdvösséget, akik számtalan bűneik miatt különben nem üdvözülhettek volna«. (Hom. de praer. B. V.) »Igenis ‒ fűzi hozzá Canterbury Szent Anzelm ‒ inkább a bűnösök, mint az igazak kedvéért nyerte el Mária az Istenanyaság magas méltóságát, hiszen maga Krisztus is arról biztosít bennünket, hogy nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket«. Az Anyaszentegyház is következőképp énekel:      

     »A vétőket nem utálod,
     hiszen ha anyjuk nem lennél:
     Isten Anyja sem volnál!«.
     (Peccatores non abhorres, sine quibus nunquam fores tanto digna Filio)
     Párizsi Vilmos is ez okból kiált hozzá következő módon: »Ó Mária, te köteles vagy a bűnösökön segíteni, mert minden adományt, kegyelmet és kiváltságot amid van, s ami hozzá tartozik az istenanyai méltósághoz, ha szabad így kifejeznem magamat, részben a bűnösöknek köszönheted, hiszen őérettük találtattál méltónak, hogy Istent magát nyerjed Fiad-nak«. (De Reth. div. c. 18.) Ha tehát Mária a bűnösök kedvéért lett Isten anyjává ‒ fejezi be Canterbury Szent Anzelm ‒, miként volna szabad kételkednem abban, hogy Isten meg fogja bocsátani vétkeimet, bármily nagyok lennének is azok? (De exc. Virg. c. I.) (120-121. oldal)st_anselmo_3_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_8_f.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 12 
 
 
    »Nemigen szoktam álmodni, és ha igen, mire felébredek, azt is elfelejtem. De ezt az álmot nemhogy elfelejtettem volna, hanem inkább a felébredés után még jobban és élénkebben előttem volt.
    Egy  nagy, fekete  korongot  láttam. A korong  a felhők közepe táján volt, körülötte szürkésen  gomolygó  felhőkkel. A korong  bal oldalán különös kinézésű férfiakat láttam, egészen soványakat, majdnem test nélkülieket. Szürkés ruha volt rajtuk. Arcukat nem láttam, csak tarkójukat. Ezekről hirtelen megéreztem, hogy ördögök, mégpedig a fő gonoszok. Mikor a korongra pillantottam, épp akkor lettek kész. Valami vasszerű lemezzel takarták el az imént még kristálytisztán látható korongot. Amikor a vaslemezzel elfedték, jól megvizsgálták, hogy jó munkát végeztek-e. És nagy vigyorgó önteltséggel megállapították, hogy jó munkát végeztek, munkájuk eredményével meg vannak elégedve. A jobb oldalon fehér felhőkben éreztem, hogy valaki nézi őket. Nem tudom, hogy ki volt az, csak éreztem, hogy nem rosszindulattal van. Lábainál három személyt /férfit/ láttam. Nem tudom, kik voltak, de úgy éreztem, a gonoszok ellenfelei lehettek, mert ahogy nézték a fekete korongot, azon tanakodtak, hogy miképpen lehetne eltávolítani. Közben a bal oldali személyek közül, aki a legközelebb állt a jobb oldali személyekhez, közel hajolt és így szólt, szörnyű kárörvendően, mint aki egész biztos a dolgában: „Ezt aztán vizsgálgathatjátok, ezt jól megcsináltuk.” S még azt is mondta, hogy sok bajuk lesz vele. Álmomban én is jól szemügyre vettem a fekete korongot, és nem tudom, hogy a jobboldali személyek is észrevették-e, de ahogy én elgondolkozva nézegettem, hogy miként lehetne a sötétségtől a korongot  megszabadítani, észrevettem, hogy  a  szélénél kis hajszálnyi átlátszó rés van. Miután ezt észrevettem, nagy megkönnyebbülés vett erőt rajtam. Elhatároztam, hogy szólok a többinek, nincs minden veszve, csak fogjunk hozzá a fekete lap eltávolításához, mert én úgy érzem, sikerülni fog. Felébredtem. Utána élénken átgondoltam az álmomban látottakat. Nem tudom, mit jelent, csak az a tudat maradt meg bennem, hogy bármilyen nehéz is, sikerült a lehetőséget megtalálni és a sötét korongot ismét átlátszóvá tenni. (I/67-68)
(Jézus) „Tudod-e, hogy mi az a fekete korong? Ez a Magyarok Nagyasszonya országa. A fehér felhőben az Én Édesanyám volt, és az Őhozzá közel eső lélek az Én kármelita fiam, kinek szíve Hozzám van nőve, megtesz Értem mindent.” Hogy ki az, azt nem mondta, és én is elfelejtettem megkérdezni. És közben az Úr Jézus átadta a szót a Szent Szűznek. Ezt oly nagy tisztelettel és áhítattal tette, hogy szívem dobogni kezdett hallatára. Most a Szűzanya ismételte el az Úr előbb mondott szavait az Ő kedves kármelita fiáról. Utána ismét az Úr Jézus szólt: „Tudod-e, mit jelent a korongon a sűrű feketeség? Az a hét főbűn. Ez a korong hét lemezből van összerakva, és úgy van elfedve egyenként, de mégis úgy néz ki, mintha eggyé lenne olvasztva. A legfelső a bujaság, ez egy nagyon vékony és erős, de hajlítható lemez, melyet el kell onnan hajlítani. Ezt sok áldozatos imádság teszi hajlíthatóvá. Utána következik a másik, ez a jóra való restség, ezt nem lehet elhajlítani. Ez egy olyan fekete fémből van, mely törik, és csak egész apró sziporkákra törve, rettentő nagy fáradsággal lehet egy-egy porszemnyit lekoptatni belőle. De félni nem kell, Én veletek leszek a nagy munkánál. De vigyázzatok, mert a gonosz sem marad tétlen, és csak a szünet nélküli törekvés az, mely lekoptatja a kemény korongot.” És újra a Szent Szűznek adta át a szót. A Szent Szűz hangja határtalanul biztató és egyben könyörgő is volt:
„Tekintsetek már Rám, és vegyétek igénybe közbenjárásomat, közbenjáró segítségemet!  Én akarok  és tudok is segíteni, csak már látnám jóindulatú és szorgalmas elindulásotokat!  Ne  halogassátok!  Igen sok  időt  elvesztegettek. A gonosz sokkal több eredménnyel és szorgalommal dolgozik, mint ti. Úgy fáj ez Nekem! (I/71-72)«

 

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

charls_poletti_e_marshall.jpg     Miután a szövetségesek felszaba-dították Rómát, Zolli főrabbiként újra elkezdte teljesíteni kötelességeit. 1944-ben ő vezette az ünnepélyes imát a római zsinagógában, melyet egyenes adásban közvetítettek a rádióban. Ebből az alkalomból nyilvánosan kifejezte háláját XII. Piusz pápának és az Egyesült Államok elnökének, a náci üldözések során a római zsidóknak nyújtott segítségért.
     1944. július 25-én Zolli magánkihall-gatásra ment XII. Piusz pápához, hogy megköszönje neki a zsidóknak nyújtott rendkívül áldozatos segítségét, és hálás köszönetet mondjon minden katolikus-nak, mind a laikusoknak, mind a lelkipásztoroknak, akik életüket kockára téve mérhetetlen nagy áldozatkészséggel bújtatták és minden
úton-módon segítették a zsidók ezreit.  
     Nagy szenvedést okozott Zollinak Ugo Foa hamis hozzáállása: a zsidó hitközség elnöke egyszerűen letagadta, hogy a római főrabbi közvetíté-sével 15 kg aranyat kapott a pápától. Foa hazug módon azt állította – mintegy vádként –, hogy Zolli soha nem figyelmeztette a zsidó hitközsé-get, a németek részérőli halálos veszélyekről. Sőt, nem átallt még ennél is messzebbre menni: megvádolta Zollit, hogy a német megszállás alatt elhanyagolta a rabbinátusi kötelességeit és a rábízott zsidókat. Rögtön a felszabadulás után, 1944 júliusában, Ugo Foa menesztette Zollit a főrabbi tisztségéből. De Róma amerikai biztosa, Charles Poletti (fenti kép), ezt a döntést azonnal semmissé nyilvánította és leváltotta Ugo Foát, illetve a római zsidó hitközség egész tanácsát, melyet – mint kiderült – a fasiszták alapítottak. Így tehát Zolli visszatért a főrabbi hivatalába.
 zolli 1944.JPG    Jézus Krisztus egyér-telműen Zolli tudtára adta, hogy a zsinagógá-ban végzett szolgálata a végéhez közeledik. 1944 szeptemberében, jom kippurkor – az engesz-telés napján –, a rabbi vezette az ünnepélyes imát a zsinagógában. Az ima alatt Zolli az egyik pillanatban meglátta Krisztus fehér ruhába öltözött ragyogó alakját. Szívében egy hangot hallott, mely ezt mondta neki: "Utoljára vagy itt!" Este ezt mondta neki otthon a felesége: "Ma, amikor a frigyszek-rény és a Tóra előtt álltál, úgy tűnt, hogy Jézus Krisztust látom mellet-ted. Fehér volt a ruhája és kezét a fejedre tette, mintha meg akarna áldani."
     Zolli így emlékezik: "Megdöbbentem, de megőriztem a nyugalmam. Úgy tettem, mintha nem is érteném. És akkor a nejem, szóról-szóra elis-mételte amit az előbb mondott. Ebben a pillanatban kisebbik lányunk, Miriam hívását hallottam a szobájából: »Papa!« Odamentem és meg-kérdeztem tőle, mi van? Ő azonban döbbenetes választ adott: »Hallom, hogy Jézus Krisztusról beszéltek. Tudod, papa, ma este éppen Jézusról álmodtam, nagy volt és hófehér, mint a márvány, de már nem emlékszem mi történt.« Pár nappal ezután lemondtam a zsidó közösség-ben betöltött tisztségemről."
Paolo Dezza SJ 3.jpg     Róma főrabbijának ez egyértelmű jelzés volt, hogy Jézus Krisztus arra kéri őt, ne halogassa megkeresztelkedését a Katolikus Egyházban. Elment tehát a jezsuita Paolo Dezzához, a Gergely Egyetem professzorához és megkérte, hogy készítse fel a keresztségre. Azt akarta, hogy ez nagyon diszkréten, a nyilvánosság tudta nélkül menjen végbe. Elmélkedésében így ír: "Vajon az Úr összegyűjti-e a még ki nem ontott könnyeket, a várakozó harmóniákat és a még el nem dalolt énekeket? Elérkeznek-e Hozzá lelkem könnyei? Sajnos, csak azzal rendelkezem amit elvesztettem, azzal amit soha nem fogok birtokolni, és az ezek hiánya miatt átélt fájdalom. Csupán ezeket a méltatlan ajándékokat tudom átadni az Úrnak."
      Zolli lemondása mindenkinek hatalmas meglepetés volt. A zsidó hitközség elnöke nagy sajnálattal vette tudomásul és felajánlotta neki a Rabbiképző Kollegium elnökének tisztségét. De Zolli ezt határozottan visszautasította. Az elnök csodálkozását és sajnálatát fejezte ki, hogy Israel Zolli professzor elutasította ezt a kinevezést, jóllehet ő volt a legmegfelelőbb és legfelkészültebb jelölt erre a tisztségre. Zolli nem akart váratlan reakciókat kiváltani, ezért elutasításának fő okát nem árulta el. Amikor megszabadult minden külső kötelezettségtől, feleségével, Emmával és lányával, Miriammal együtt elkezdett készülni a Szent Keresztségre. Santa Maria degli Angeli.jpgVisszaemlékezéseiben elmondja, hogy valójában már jóval előbb megkeresztelkedett volna, de nem akarta, hogy gyávának tartsák, aki csak az üldözések miatt "keresztelkedett ki".
     Néhány hetes felkészülés után, 1945. február 13-án feleségével együtt megkeresztelkedett a Santa Maria degli Angeli-bazilikában (korabeli kép). Nehogy az újságírók esetleg zűrzavart okozzanak, a keresztelő az említett templom sekrestyéje melletti magánkápolnában valósult meg. A keresztelőn csak tizenöt közeli barátjuk vett részt. Israel Zolli az Eugenio (melyet a pápa iránti tiszteletből választott), felesége pedig a Mária nevet vette fel. Leányuk, Miriam, néhány hónappal később hasonlóképpen cselekedett.
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

3.3 §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök közt
marias_3_2.jpg     De a holddal is összehasonlítják Máriát: »Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírja, szép, mint a hold« (Én 6,10) »Miként a hold az ég és föld között foglal helyet ‒ mondja Szent Bonaventura ‒, úgy Mária is folyton Isten és a bűnös közt áll, hogy Isten haragját lecsillapítsa, a bűnöst pedig megvilágosítsa és Teremtőjéhez visszavezérelje«.(Ser. 14. de Nat. D.)
     Mária azért jött a világra, hogy a bűnösöket, kik Isten malasztját elvesztették, felsegítse és Istennel ismét kiengesztelje: »Legeltesd juhaidat« (Én 1,8) szólt hozzá az Úr, midőn őt teremtette. Tudjuk, hogy a Szentírás a bűnösöket a bakokkal, míg a bárányokat (juhokat) kiválasztottakhoz hasonlítja, melyek a Jozafát völgyében egykoron jobbról, míg a bakok balról fognak állani. »Csakhogy e bakok ‒ szól Párizsi Vilmos ‒ a te gondjaidra vannak bízva, ó hatalmas Anya, juhokká kell őket szelídítened, hogy így azok, akik különben bűneik miatt a baloldalt érdemelnék, közbenjárásod által a jobb oldalra kerüljenek«.
22106314.jpgIsten kijelentette Szienai Szent Katalinnak, hogy szeretett Anyját édes vonzerőnek teremtette, hogy kedvességével lebilincselje az embereket, éspedig mindenekelőtt a bűnösöket vezesse vissza hozzá.
     Igen fontos az a megjegyzés, melyet Párizsi Vilmos tesz az Énekek éneke fentebb idézett helyére. Azt mondja ugyanis, hogy Mária csak a saját bakjait ajánlja Istennek, mert a Boldogságos Szűz nem az összes bűnöst, hanem csak azokat menti meg, akik kérik őt, tisztelettel vannak Iránta és neki szolgálnak. Mert azok, akik bűnös állapotukhoz makacsul ragaszkodva, Máriát egyáltalán semmiféle áhítatgyakorlattal nem tisztelik és bűneiktől való szabadulásukhoz, nem ajánlják magukat kegyeibe, az ilyenek nem számíthatók Mária bakjai közé. Ezek legnagyobb szerencsétlenségükre az utolsó ítélet napján a helyüket baloldalon a kárhozottak közt fogják találni.
     Íme egy gyönyörű példa: Egy fiatal nemes bűneinek nagysága miatt már közel volt ahhoz, hogy üdvössége felől kétségbeessék. Ekkor egy szerzetes felbátorította, hogy csak keressen segítséget a Boldogságos Szűz Máriánál, s e célból meghagyta neki, hogy egy általa kijelölt templomban lévő Mária-szobrot látogasson meg. A nemes követte a tanácsot, és midőn megpillantotta a jelzett szobrot, úgy vélte látni, mintha hívná őt, hogy vesse magát térdre és merítsen imájával új bátorságot. A nemes letérdelt és megcsókolta a szobor lábait; egyszerre csak a szobor csókra nyújtotta neki a kezét is. A kézen azonban e szavakat olvasta: »Megszabadítlak téged a leggonoszabbak kezéből«, mintha Mária ezt mondta volna neki: »Ne essél kétségbe édes fiam, meg foglak szabadítani bűneidtől és a félelemtől, amely gyötör!«
Írják erről a történetről, hogy ez a szegény bűnös, amikor e vigasztaló szavakat elolvasta, oly nagy bánatot érzett bűnei fölött, és oly lángoló szeretetre gyulladt Isten iránt, hogy ott helyben meghalt Mária lábainál. (119-120. oldal)20131227021143_blessed_virgin_mary_and_jesus_001_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_812.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 11
 
     
„Kis vízcseppecském vagy te! Merülj el végtelen Istenségem mámorító borában, éltető erejében, illatában, melyet Általam árassz, és terjengjen körülötted az Én illatom. Erre  mások  is  Általam-általad  Hozzám  hajolnak. Látod, így kell nekünk egyeknek lennünk. (II/96-97) 

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

Izrael_Zolli.jpg     A háború drámai időszakában Zolli rabbi különösen jelentős szerepet játszott a római zsidó közösség teljes elszállításától való megmentésében. A közösség antifasisztákra és a kormánnyal együttműködőkre oszlott. Néhány héttel azelőtt, hogy a német seregek elfoglalták Rómát, Zolli rabbi egy titkos információt kapott, mely
szerint a németek el akarják hurcolni a zsidó lakosságot. Ezért a Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökéhez, Dante Almansihoz fordult és arra kérte őt, hogy rendelje el a Rómában élő zsidók evakuációját. Almansi azonban ezt a figyelmeztetést nem vette komolyan és úgy nyilatkozott, hogy Zolli túloz, és csak zűrzavart, nyugtalanságot akar kelteni. Róma főrabbija azonban nem hagyott fel azzal, hogy a zsidókat meggyőzze a közelgő veszélyről. Felszólította az illetékeseket, hogy semmisítsenek meg minden olyan listát, melyen zsidók nevei és címei szerepelnek, továbbá zárják be a zsinagógákat és a helyi hivatalokat, a római zsidók pedig keressenek menedéket a kolostorokban és a plébániákon. De felhívásait elbagatellizálták. A római zsidó hitközség elnöke, Ugo Foa, a szó szoros értelmében kinevette Zolli rabbit, és azt tanácsolta neki, hogy vegyen a patikában gyávaság elleni gyógyszert.  
kappler_herbert1.jpg     Az első naptól kezdve, hogy a német seregek megszállták Rómát, tehát 1943. szeptember 8-ától, a zsidó közösség kritikus helyzetben találta magát. Szeptember 27-én Herbert Kappler SS-tiszt kijelentette, hogy 24 órán belül adjanak le neki 50 kg aranyat, azzal fenyegetőzve, hogy ha nem kapja meg az aranyat, deportálja az összes zsidó származású férfit. Már csak néhány óra volt hátra az ultimátum lejártáig, de csak 35 kg aranyat sikerült összegyűjteni. Még mindig hiányzott 15 kg. Ebben a drámai helyzetben Zolli rabbi XII. Piusz pápához fordult segítségért. Ahhoz, hogy bejusson a Vatikánba, túl kellett járnia a német rendőrség eszén.
SF 0510 Akshaya Tritiya Gold.jpg     Építészmérnöknek öltözött, úgy téve, mintha építési felügyelőként dolgozna. Amikor sikerült bejutnia a vatikáni államtitkárság irodájába, 15 kg aranyat kért kölcsön.
Kérését azzal indokolta, hogy "az Újszövetség nem hagyhatja magára az Ószövetséget". XII. Piusz pápa habozás nélkül megparancsolta, hogy adjanak a rabbinak egy 15 kg aranyat tartalmazó csomagot, s ezt Zolli azonnal át is adta a zsidó hitközség elnökének egy levelével együtt, melyben azt írta, hogy ha a németek túszokat követelnének, őt írják magát elsőként a listára.
     A német megszállókban nem lehetett megbízni. Annak ellenére, hogy megkapták az 50 kg aranyat, 1943. október 15-éről 16-ára virradóra Herbert Kappler elrendelte 8000 zsidó őrizetbe vételét. Amikor ezt XII. Piusz pápa megtudta, hevesen tiltakozni kezdett. A németeknek azon a napon csak 1000 zsidó férfit, nőt és gyermeket sikerült elfogniuk; őket koncentrációs táborokba szállították. A többiek elmenekültek és elrejtőztek. Ugo Foa, a zsidó hitközség elnöke – aki Zollit kinevette –, csak ekkor győződött meg a halálos veszedelemről, mely valóban az összes zsidót fenyegette. Annyira megrémült, hogy egyáltalán nem törődött az őrizetbe vett zsidók sorsával, hanem saját gyermekeivel együtt rögtön elmenekült Livornóba. Ezekben a drámai pillanatokban Zolli rabbi így imádkozott: "Uram, engedd, hogy a többiekkel együtt haljak meg, ott és akkor, amikor te akarod, de ne úgy, ahogy a németek akarják. Irgalmazz minden embernek."
Mrs.EugenioZolliwifee.jpg     Félelmében, nehogy elfogják, Zollinak feleségével és gyermekeivel együtt rejtőzködnie kellett Rómában, gyakran nagyon nehéz körülmények között. Sokszor kellett búvóhelyet változtatniuk. Zolli akkor a saját bőrén tapasztalta a keresztények hősies segítségét, hogy milyen bátran bújtatták el a zsidókat a papok, szerzetesek, szerzetes nővérek és világi hívők a kolostorokban, szemináriumokban, plébániákon és magánházakban. A zsidók megmentésének fő kezdeményezője XII. Piusz pápa volt, aki külön felhívást adott ki, hogy a katolikusok minden lehetséges módon segítsék a zsidókat. Zolli ezt írta önéletrajzában: "Szinte nem létezik olyan fájdalmas hely, ahová ne jutott volna el a pápa szeretetének lelke. Vaskos könyveket lehetne írni arról, hányféle módon próbált XII. Piusz segíteni." A rabbi ismerte övéit és előre megsejtette, hogy a jövőben lesznek majd olyanok, akik indokolatlanul és rosszindulatúan megvádolják a pápát. 1945-ben így írt feleségének: "Meglátod, egyszer majd megvádolják XII. Piuszt azért, hogy hallgatott a náci bűntettek láttán."
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

3.2 §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök közt
marias_3_2.jpg     Az Énekek énekében a Szentlélek Mária által így szól hozzánk: »Én fal vagyok, de mióta ékes lettem, kívá-natossá váltam a szemében«.(Én 8,10) Oltalma vagyok mindazoknak akik hozzám menekülnek és irgal-masságom számukra olyan, mint egy erős fal, amely mögött védelemre találnak. Ezért is tett engem Üdvözí-tőm békeközvetítővé Isten és a bűnö-sök között.
     Hugo bíboros így tanít a Szentírás e helyéről: »Mária ama nagy béke-közvetítő, aki az Úr ellenségeinek békét, a megholtaknak üdvösséget, a bűnösöknek bocsánatot, a kétségbe-esés szélén állóknak irgalmat eszkö-zöl ki Istennél«. Ezért hívja őt isteni Vőlegénye szépnek, mint Salamon sátrai. (Én 1,4)
Dávid sátrai alatt csak háborúról tárgyaltak, Salamonéiban ellenben mindig a békéről volt szó. Ezzel tudtunkra akarta adni a Szentlélek, hogy az Irgalmasság Anyja nem a bosszúálló háborúra, hanem kizárólag a békére és vétkeink megbocsátására gondol.
     Noénak a bárkából kibocsátott galambja, mely az isteni béke jelével, egy olajággal tért vissza, Mária előképe volt. Szent Bonaventura szavaival: »Te vagy ama hűséges galamb, aki közvetítése által visszanyerted az emberiség számára az elveszettnek hitt békét«.
Mária tehát ama mennyei galamb aki meghozta a bukott emberiségnek az olajágat, az Irgalmasság jelét. Ő ajándékozta ugyanis nekünk Jézus Krisztust, minden irgalom forrását, kinek érdemei által minden kegyelmet megnyerünk Istentől, ilyenképpen nyertek Szent Epifanius magnus_2.jpgszerint, a bűnösök Mária révén újból békét Istennél. Ezért Nagy Szent Albert így szólaltatja meg a Boldogságos Szüzet: »Én vagyok Noé ama galambja, aki általános békét hozok az Egyháznak«. (In Bibl. Mar. lib. cant. n. 16.)
     Az Isten trónját körülvevő szivárvány, melyet a Jelenések könyvében olvasható (4,3) szintén világos képe Máriának. Ezt Virális bíboros (Spec. c. Script.) következőképpen magyarázza: »Mária az, aki állandóan Isten ítélőszéke előtt tartózkodik, hogy enyhítse az ítélet és büntetés szigorát, amit a bűnösök méltán megérdemelnek«.
Szienai Szent Bernát (Serm. I. de Nom. mother-mary1.pngMar. art. I. c. 3) azt állítja, hogy Isten erre a szivár-ványra gondolt, midőn ígéretet tett Noénak, hogy kifeszíti az égen a béke ívét, hogy arra tekintve, a békére gondoljon, melyet az embe-rekkel kötött. (Ter 9,13) »Máriára célzott az örök béke eme szivárványíve« ‒ mondja Bernát ‒, mert ami-ként Isten e szivárvánnyal a békéről emlékezett meg, amelyet az emberiségnek ígért: úgy most Mária szószólására megbocsátja a bűnösnek a bántalmakat, miket az Őrajta ejtett és új békét köt vele«. (Serm. in Ap. c. 41.) (118-119. oldal)arcobaleno_pieno.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_77.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 10
 Irgalmas Jezus_arc3.JPG
      „Kis kármelita leányom, hallgass sokat és ne csodálkozz azon, hogy ezt neked annyiszor elmondom. Tudod, ki az igazi bölcs? Aki sokat hallgat. Az igazi bölcsesség a hallgatás talajában érik meg, és csak a csendbe tud belegyökeresedni. Azért tanítalak. Én a te Mestered vagyok. Én is harmincévi hallgatással készültem háromévi működésemre. Mivel Én a te mestered vagyok, Mellettem te is bölcs leszel. Csak akkor szólj, ha megadom erre a jelszót, és csak úgy mondd, ahogy Tőlem tanultad és úgy, ahogy Én mondanám. Szóval Engem utánozz! Meglátod, a kevés szó hoz igazán sok és jó gyümölcsöt a lelkekben.” (I/100)

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban. 

Eugenio_Zolli.jpg     1920-ban Israel Zoller újra megnősült, és kinevezték őt Trieszt főrabbijának. Nem sokkal ezután felesége, Emma, egy lányt szült neki, Miriamot. 1933-ban elnyerte az olasz állampolgárságot, miközben a fasiszta rendszer arra kényszerítette őt, hogy vezetéknevét az olaszosabban hangzó Zollira változtassa. Ugyanekkor kinevezték őt a Padovai Egyetem Héber Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetőjévé. Diákjai között számos katolikus pap és papnövendék volt, akiket fellelkesített tanáruk spiritualitása, s azért imádkoztak, hogy áttérjen a katolikus hitre.
     Minél többet olvasta az evangéliumokat, annál inkább megragadta őt Jézus Krisztus személye. Visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy egyszer egy tudományos cikk írását hirtelen félbeszakította és elkezdte hívni Jézust. Pár pillanat múlva Jézus fényes alakját látta meg maga mellett. Így ír erről önéletrajzában: "Hosszabb időn át néztem őt, miközben nem éreztem izgalmat, hanem a lélek teljes nyugalmát. Senkivel sem akartam beszélni erről és én nem tartottam ezt megtérésnek. Ami történt, csak engem érintett. A Jézus iránti mély szeretetem és ez az élményem nem tartozott senki másra. Akkor nem jutott eszembe, hogy meg kellene változtatnom a vallásomat. Jézus úgy jött bensőmbe, mint egy vendég, egy meghívott és várva várt vendég. Zsidónak tartottam magam, mert hébernek születtem, ugyanakkor szerettem Jézus Krisztust. Úgy tűnt nekem, hogy sem a judaizmus, sem a kereszténység nincs ellentétben Jézus iránti szeretetemmel. Jézus bennem volt és én Jézusban."
 2373797_1.jpg    Israel Zolli rabbi számára a feltámadt Úr valóságos jelenlétének misztikus megtapasztalása volt az, mely egész életét meghatározta. Akkor még nem tudta, hogy Jézust befogadni annyit jelenti, mint tagjává válni az ő misztikus testének, vagyis a Katolikus Egyháznak. Csak a megkeresztelkedése után írta le: "A megtérés válasz Isten felhívására. Az ember nem abban a pillanatban tér meg, amelyet maga választ, hanem abban az órában, melyben Istentől felhívást kap erre. Amikor ezt meghallja, csak egyet tehet: engedelmeskedik. Ó, mennyire szeretek ismeretlen lágy dallamokat hallgatni. Kérdő szavak visszhangzanak, melyekre nem felel senki... A próféták minden mondata, Krisztus valamennyi tanítása mennyei harmóniákkal teljes. Ám mégsem értékeljük eléggé, amit a közelünkben hallunk, pedig az Úr és a lelkünk annyi mindent tudnának megosztani egymással, de valahogy nem találkoznak. Az Isten közelében élünk, ugyanakkor távol vagyunk Tőle. Távolról hallunk egy hangot, egy isteni üzenetet, de nem értjük. Szólít minket e hang és képtelenek vagyunk követni. Hívna minket egy fénysugár, melyet észre sem veszünk. Ó, már mily sok magányos éjszaka csöndjében érzékelem, hogy valaki kopogtat a lelkem ajtaján! A Zarándok az, akinek hívó szavát kevesen hallják meg – én is alig –, pedig nekem is vendégem szeretett volna lenni...
     Tudományos munkássága folyamán Israel Zolli rabbi, a sémi nyelvek kiváló szakértője, egy nagyon fontos felfedezést tett. Megállapítása szerint az evangéliumok görög szövege arra utal, hogy léteztek korábbi héber források, melyekből ezek a görög szövegek kiindultak. Sok évvel később ezt megerősítették olyan katolikus bibliakutatók, mint Jean Carmignac és Claude Tresmontant. E felfedezésnek messzemenő jelentősége van, ugyanis rámutat az evangéliumi leírások hitelességére, arról tanúskodva, hogy az evangéliumok pontos információt adnak, mi is történt a korabeli Izrael kultúrájának és hitének kontextusában.
Il Nazareno.it.jpg     1938-ban Zolli kiadta az Il Nazareno (A Názáreti) című könyvét, melyben egyértelműen bebizonyítja, hogy Jézus az Isten által megígért Messiás. Meglepő módon a zsidó körök sehogy sem reagáltak Zolli, Jézusra vonatkozó nézeteire.
     1939-ben Zolli elfogadta a római főrabbi és a Rabbiképző Kollégium igazgatójának rendkívül megtisztelő hivatalát. Közeledett a kibontakozó zsidóüldözések időszaka. Ennek ellenére abban az időben a római zsidók is erősen megosztottak voltak. Többségük meg volt győződve arról, hogy semmilyen veszély sem fenyegeti őket a németek részéről. A zsidóság közösségi vezetői bíztak a kormánykörökben lévő ismeretségeikben, melyekről azt hitték, hogy szavatolják a biztonságukat.
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

3. §. Mária közvetítő lsten és a bűnösök közt
marias_3_2.jpg     Isten kegyelmét maga a Szentlélek végtelen kincsnek hívja, mellyel az isteni kegyelem felemel bennünket arra a nagy méltóságra, hogy Isten barátai lehetünk: »Kifogyhatatlan kincs az embereknek, mellyel akik éltek, megszerezték Isten barátságát«. (Bölcs 7,14)
Ezért nem röstellte, a mi Üdvözítőnk és Istenünk, barátainak nevezni azokat, kik a kegyelem állapotában élnek: »Ti az én barátaim vagytok«. (Jn 15,14) Ó boldogtalan bűnösök, akik eltépitek e gyönyörű barátság láncait! »A ti gonoszságtok lett válaszfallá köztetek és Istenetek között, és a vétkeitek választ el titeket Istentől«. (Iz 59,2)
Ó bűn, mely gyűlöletessé teszi a lelket Isten előtt! »Egyaránt utálat Isten előtt az istentelen és istentelen alkotása«. (Bölcs 14,9) A bűn okozza, hogy a lélek Isten barátjából ellenségévé lesz.
     Mit kell azonban cselekednie a bűnösnek, aki szerencsétlenségére, Istennel ellenséges viszonyba került? Közvetítőt kell keresnie, aki kieszközölheti számara a bocsánatot és megsegítse őt, hogy Isten elveszett barátságát visszanyerje. »Vigasztalódjatok hát ti nyomorultak, kik elvesztettétek Istent! ‒ kiált hozzánk Szent Bernát ‒ maga Isten ajándékozott nektek közvetítőt, ti. Fiát Jézust, aki mindent megszerezhet számotokra, amit csak kívántok«.
     »De miképp lehetséges az, én Istenem ‒ mondja a szent ‒, hogy az emberek ezt a szelíd Üdvözítőt, aki üdvösségükért életét adta, mégis szigorúnak tartják; holott ő maga a Szeretet? Mondom nektek, ti bizalmatlan bűnösök, mit féltek? Azért féltek, mert Istent megbántottátok? Hát nem tudjátok, hogy Jézus a bűneitek terhét szegekkel átlyuggatott kezeivel a keresztre tette, s hogy halálával eleget téve az isteni igazságosságnak, a bűnt szívetekből eltávolította? Ha pedig még ennek dacára se mernél Jézusnál segítséget keresni, mert isteni méltósága elrémít, ezért kereshetsz még egy közvetítőt, a Közbenjáróot: fordulj Máriához! Mert Ő majd közbenjár éretted Fiánál, aki egész biztosan meghallgatja Őt és bocsánatot nyer számodra az örök Atyánál«.
     Végül, e szavakkal fejezi be Szent Bernát; »Ó kedves gyermekeim, ez a Szent Anya lajtorja a bűnösök számára amelyen ismét feljuthatnak az isteni kegyelem magaslatáig. Mária az én bizalmamnak legfőbb alapja, reménységemnek egyedüli oka«. (De aquaed.) (117-118. oldal)mennyorszag_kapuja.jpeg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_68.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 9
 
 

     „Erzsébetem, söprű vagy te is kezemben. Az isteni kéz fog és seper veled, a te áldo-zataiddal. És mindenki söprű az isteni kézben, aki átadja magát szerető lemondással, önfeledten. A szünet nélküli áldozat meghozása által lesz-tek csak méltók arra, hogy kezembe vegyelek és a legha-tásosabb tisztogatásra hasz-náljalak fel (benneteket). Igen, kisöpröm általatok az iskolákat, a színházakat, mo-zikat, a hivatalokat, műhe-lyeket és gyárakat, kórháza-kat és mulatókat, az utcákat, a virágos mezőket, a lombos erdőket s mindazt, ahol csak bűn van!” (III/165) 

Szólj hozzá!

1945. február 13-án a világ legnagyobb hírügynökségei azt a hírt tették közzé, hogy Róma főrabbija,
Israel Zolli professzor, megkeresztelkedett a Katolikus Egyházban.

    Israel (Zoller) Zolli 1881-ben született Lengyelországban, Brodi városában Galíciában, mely akkor Ausztriához tartozott. Anyja a tudós rabbik leszármazottja, apja pedig a selyemgyár tulajdonos Zoller családból származott.  
508pxEugenio1886.jpg     Zolli, a lengyelországi alapiskolában együtt járt a katolikus gyerekekkel. Később így írt erről: "Mi, héber gyerekek, nagyon szerettük keresztény barátainkat, és ők is szerettek minket. Semmit sem sejtettünk a faji különbségekről. Csak azt tudtuk, hogy vallásaink különböznek egymástól, ezért amikor eljött a hittanóra, más-más termekbe mentünk. Ám amikor az óra véget ért, újra összejöttünk."
Israel gyakran meglátogatta barátját, Staszeket, akinek családja nagy szeretettel fogadta Őt. Staszekék házában a falon egy nagy kereszt függött. Israel mélyen elgondolkozva nézte a keresztre szögezett Jézust és feltette magában a kérdést: "Ki ez az ember a kereszten? Miért feszítették meg?"  
     A zsidó hittanon azt tanították, hogy Jézus káromolta az Istent, mert ember létére Istennek tartotta magát, s ezért ítélték kereszthalálra. Ám, Jézus követői életének tanúsága hitük megismerésére irányította a kis Israel figyelmét.
     Krisztus szenvedésének és kereszthalálának gondolata még nagyobb intenzitással jelent meg szívében, amikor a héber iskolában Izajás próféta könyvéből Jahve szenvedő szolgájáról tanult. A tanár a héber tanulóknak elmagyarázta, hogy a szenvedő szolga az egész választott nép vagy pedig az egyik izraeli király. Ő azonban ennek ellenére folyton Jézus Krisztusra gondolt, mivel ösztönösen sejtette, hogy a szenvedő szolga Izajás énekében, pontosan Rá illik.
     A kis Israel vallási nevelésére nagy hatással volt az édesanyja, aki az imádság és az áldozatkész szeretet asszonya volt. A fiú kezdte felfedezni szívében a szenvedő emberrel együtt szenvedő Isten nagy titkát, melynek legkifejezőbb jele a megfeszített Jézus volt.
     1895-ben a Zoller család Lemberg mellé költözött és ott telepedett le. Rabbiképzőbe járt, ám minél buzgóbban mélyült el a Bibliában, annál inkább foglalkoztatta a kérdés, nem lehetséges-e, hogy épp a keresztrefeszített Jézus a megígért Messiás, és hogy Ő valóban az Isten.
     Egy alkalommal a tanórák szünetében épp az Evangéliumot olvasta, amikor egy osztálytársa megbotránkozva számon kérte, hogy mit olvas? Ő így válaszolt: Hátha mégis igaz!
Eugnio ZOLLI.jpgElemezni kezdte az evangéliumok szövegét, továbbá összehasonlította a héber Bibliát az Újszövetség írásaival. A rabbik szövegmagyarázatait is elolvasta, és összevetette őket Jézus tanításával. Meglepődött, hogy helyenként a bölcs rabbik szemszögéből nézve Jézus istensége nem volt teljesen kizárt.
     Szeretett édesanyja halála után Israel a Bécsi Egyetem diákja lett, később pedig Firenzébe költözött, ahol a Rabbiképző Kollégiumban és a Továbbképző Intézetben folytatta a tanulást. Tanulmányai végén pszichológiából doktorált, de judaizmusból, nyelvtudományból és filozófiából is diplomát szerzett. 1913-ban feleségül vette Adelát,
aki egy lányt szült neki, Dórát. Sajnos, négy év boldog házasság után Adéla megbetegedett és meghalt. Israelt ez nagyon fájdalmasan érintette.
Egyre világosabban értette, hogy az Ószövetség valamennyi jövendölése beteljesedett az Újszövetségben.
(Forrásként felhasználtam: Judith Cabaud: A rabbi, aki felismerte Krisztust - Eugenio Zolli élete. Új Ember kiadó 2006; – valamint – a SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin, Agape Kiadó, Poznań, Lengyelország 9. számának cikkét is.)

Szólj hozzá!

marias_3_2.jpgImádság
     Istennek hatalmas Anyja! Beismerem, hogy az Isten és Teirántad tanúsított hálátlansá-gomnál fogva megérdemelném, hogy megszűnj rólam gondos-kodni. Bár érdemeket nem tudok felmutatni, hozzád fordulásom egyedül arra a reményemre és hitemre alapítom ‒ óh Király-nőm ‒, hogy jóságod messze felülmúlja hálátlanságomat. Ne szűnjél meg hát ‒ ó Bűnösök Me-nedéke ‒ egy nyomorult bűnöst megsegíteni, aki bizalmát beléd helyezi!
     Ó Irgalmasság Anyja, nyújtsd felém kezedet és segíts fel elesett-ségemből! Kihez fordulhatnék, ha nem hozzád Istennek Szent Anyja? Hiszen azáltal, hogy Üdvözítőm szentséges Anyjává lettél, elnyerted azt a méltóságot is, hogy anyaként járhatsz közbe Szent Fiadnál a bűnösökért. Ó Mária, segíts tehát azo-kon, aki hozzád menekül!
Nem igyekeztem ugyan kiérdemelni a szeretetedet, mégis azt remélem, hogy de azon óhajod, hogy a veszni indulókon anya-ként segíts, remélnem engedi, hogy szeretsz engem, mint gyer-mekedet, így nincs mit félnem üdvösségemre nézve.
     Ó szeretett Anyám, közbenjárásod folytán remélem üdvös-ségemet, és nem leszek hálátlan irántad földi életemben és szeretetedet szüntelenül viszonzom. Az égben pedig mindörök-ké áldani fogom könyörületességedet, ahol te uralkodsz Szent Fiaddal!
     Ó Mária, szabadítóm, reménységem, Királynőm, szószó-lóm, anyám, szeretlek, szeretlek, mindörökre szeretni akar-lak! Ezt remélem. Úgy legyen! (117. oldal)mennyorszag_kapuja_1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_60.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 8
 
     „Tüzet tűzzel oltunk: a gyűlölet tüzét a szeretet tüzével. Szeretetlángom tüze oly nagy! És a sátán gyűlöletének tüze (is) már oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme sikerrel jár. (De) az Én Szeretetlángom megvakítja a sátánt! Ezt a Szeretetlángot adtam Én most kezedbe, és rövidesen eljut rendeltetéséhez. A szeretetemből kicsapó lángok oltják a pokol tüzét, és el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogják elárasztani a földkerekséget. Leánykám, ehhez kell Nekem az áldozat, a te, a ti áldozatotok, hogy a lelkekben uralkodó, a pokol gyűlöletétől égő elmék és szívek Szeretetlángom szelíd fényét átvegyék.” (III/203) 1b.JPG

Szólj hozzá!

Az ateista kutató akit megtérítettek a saját kutatásai
Antony_flew.jpg
     2004 decemberében Antony Flew professzor, a világateizmus szellemi vezetője, ötven év tudományos munka után megvallotta, hogy hisz Isten létezésében. Hangsúlyozta, hogy istenhite sokéves keresés eredménye, mely során a biológia, a kémia és a fizika terén végzett tudományos kutatásból indult ki. Rámutatott a DNS-kód felfedezésére: ez hihetetlen mennyiségű információt foglal magába, és egyúttal úgy működik, mint a legzseniálisabb program. emls-bls-dnas-1a.jpgElismerte, hogy mindez a Teremtő Isten tökéletes intelligenciájának létezésére utal. Tehát Antony Flew számára a Teremtő Isten létét bizonyító egyik legmeggyőzőbb tudományos tény az emberi DNS felfedezése volt. Tudjuk, hogy a DNS hatalmas mennyiségű információt tartalmaz, mely genetikai kód formájában van leírva. Ebből logikusan következik, hogy léteznie kell egy Intelligenciának, aki ezt az információt tartalmazó kódot létrehozta (ez egy rendkívül bonyolult program, mely az emberi test legkisebb részleteit is meghatározza, pl. a nemet, a szem- és hajszínt stb.) és úgy rendezte, hogy ebből az információból a természeti folyamatok irányítása révén egy rendkívül bonyolult biológiai szervezet jöjjön létre. Meg kell jegyeznünk, hogy a DNS-molekulában lévő információ nem azonos magával a DNS-sel. A DNS-molekula csak hordozója az információnak. Ezt az információt egy összetett programhoz vagy egy rögzített gondolathoz hasonlíthatnánk, s ez egy intelligens személy létezésére utal. A DNS elemei, melyeket nukleotidoknak hívnak, egy logikus egységet alkotnak, oly módon kapcsolódva egymáshoz, mint egy írott szövegben a betűk és a szavak. Ez azt jelenti, hogy a DNS-ben van intelligencia. Mint ahogy azt Michael J. Behe professzor bizonyítja, az információ, melyet tartalmaz, nem anyag és nem is energia.
antony_flew_yesterday.jpg     Amikor Antony Flew professzor megismerte az igazságot az emberi DNS-ről, megértette, hogy az ateizmusnak nincs semmilyen logikus megalapozottsága. Nem más, mint irracionális, vak hit az élet és a harmonikus egységet alkotó, logikus törvényszerűségek szerint működő világegyetem véletlenszerű keletkezésében. Azt, ahogy az ateista Richard Dawkins próbálja magyarázni az élet eredetét és keletkezését, Flew "nevetséges igyekezetnek" nevezi. Dawkins azt állítja, hogy az élet úgy jött létre, mint "szerencsés véletlen". Valóban erős hit kell az ateizmushoz.
     Ezenkívül felmerül az a kérdés is, hogy összeegyeztethető-e az Istenbe vetett hit Darwin evolúciós elméletévei, mely azt állítja, hogy az élet a fajok sokféleségével egy céltalan folyamat eredményeként jött létre. Irányíthat-e Isten egy céltalan folyamatot? (Folyt.)

(Forrás: SZERESSÉTEK EGYMÁST katolikus magazin 9. szám cikke nyomán. Részlet.
Agape Kiadó, ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, Lengyelország)

Szólj hozzá!

2.5 §. Mária irgalmas szószóló, ki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni
marias_3_2.jpg     »Igen helytelenül járnál el mégis ‒ folytatja a szent ‒, ha félelemmel közelednél e szószólóhoz; mert benne semmi szigorúságot, semmi rettene-test nem találsz, Ő maga a teljes jó-ság, szeretetreméltóság és szelídség. Menekülj tehát hozzá teljes örömmel s ő egész biztosan kieszközli szá-modra az üdvösséget.« (Id. ibid.)
     Gyönyörűségesek azon szavak is, amelyeket Párizsi Vilmos ad a Máriához menekülő bűnös ajkára: »Ó Istenemnek Anyja, bűneim okozta nyomorúságos állapotomban teljes bizalommal hozzád menekülők: s ha elakarnál taszítani magadtól, azt fogom mondani neked, hogy bizonyos tekintetben kötelességed rajtam segíteni, mivel az egész Egyház az Irgalmasság Anyjának hív és mint ilyet magasztal. Ó Mária, minthogy oly nagyon szereted Istent, ezért mindig meghallgattatásra találsz Nála. Édes jóakaratod ez ideig még egyetlen bűnöst sem taszított el, ki Hozzád menekült, bármily nagy mértékben bántotta volna is meg Istent. Ne lenne tán igaza az Egyháznak, amikor Téged szószólójának és nyomorultak menedékének nevez? Nem!
     »Ó szeretett Anyám, bűneim nem akadályozhatnak nagy hivatalod betöltésében, amely Téged szószólóvá, az Isten és emberek közti békeközvetítővé tesz, s melynél fogva isteni Fiad után egyedüli reménye és biztos menedéke vagy a nyomorultaknak. Lásd, minden kegyelmet, egész hatalmadat, amelynek örvendesz ‒ sőt engedd meg hogy többet mondjak ‒ még istenanyai méltóságodat is a bűnösöknek köszönheted, mert őérettük választott ki az örök Ige Anyjává, Távol legyen tőlünk. hogy elhihessük, hogy az Isten Anyja, aki az Irgalmasság forrását szülte e világra, egyetlen hozzá menekülő bűnöstől is meg fogja valaha vonni könyörületességét! Mivel tehát tiszted, ó Mária, hogy az Isten és az emberek közt a békét közvetítsd, ennélfogva Irgalmasságod, mely st_thomas_villanova.jpgnagyobb vétkeimnél, indítson Téged arra, hogy megsegíts engem.« (De R. dív. c. 18.)
     »Vigasztalódjatok hát ti kicsiny-hitűek ‒ mondja Villanovai Szent Tamás ‒, merítsetek bátorságot ti szegény bűnösök, mert ez a nagy Szűz Bírátoknak és Isteneteknek anyja, szószólója az emberi nemnek, ki mindent elnyerhet Istennél, ki egész bölcsességével igyekszik az Úr haragját lecsendesíteni, ki mindenkit gyermekeként karol fel és senkinek megvédését, bárki legyen is az illető, nem tartja méltóságán alulinak«. (In rog. pro exp. adv. Turc. Susc.) (116. oldal)tumblr0p1.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_276.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 7

 
     (Jézus:) "Sokan elfordítják szemeiket, hogy meg ne érezzék szomorú pillantásomat. Láthatod, Én vagyok az, aki feléjük közeledem. S ők csak mereven tovább járják a sötétség útját. Azért kérte Anyám a Szeretetláng kigyúlását a földre, mely a lelkekbe világít bele és ehhez kéri Ő a te, a ti áldozatos olajcseppjeiteket. És mondom neked és ígérem isteni szavaimmal, akiért imádkozol, soha nem kapsz elutasítást, mert áldozatos olajcseppjeid nemcsak a lelkek mécsesébe hullanak, hanem az Én láztól égő Sebeimre is mint üdítő balzsam, úgy hatnak. (III/218) A szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek üres mécsesébe hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid  árán  kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a  lelkekre  is, akiknek  nincsen mécsesük. Ők keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat. (II/24) Halálod után neked Mellettem lesz a helyed, és a földön összegyűjtött olajcseppjeid, melyeket áldozatos életed által Szent Fiam az Ő érdemeivel egyesített, vissza fognak hullani a lelkek kialudt mécsesébe. Az Én Szeretetlángomtól tüzet fognak, és ennek fényénél megtalálják az üdvösségre vezető utat. Ezek az olajcseppek még a mécses nélküli lelkekre is ráhullanak. Ők keresni fogják ennek okát és Szent Fiamhoz jutnak. Tehát neked a mennyben is dolgod lesz, és a megváltó munkában való részvételt folytatni fogod halálod után is.” (III/227)

Szólj hozzá!

Egykori muzulmán vall megtéréséről 3

     Másnap, amikor felébredtem, tudtam, hogy más ember vagyok. Egy internetes ismerős küldött nekem egy Újszövetséget. Életem legnagyobb ajándéka volt. Erre szomjaztam: Jézus tanítására. Sokszor zokogva olvastam. Jézuson keresztül kezdtem megismerni Istent, gyerekkorom Istenét, aki a szív Istene, nem pedig a Koráné.
     Jézussal olyan örömöt találtam, hogy elmaradtam bulizós barátaim társaságából (ekkor az Egyesült Államokban éltem). Internetes fórumokon beszélgettem keresztényekkel, de idővel kezdtem egyedül érezni magam. Szerettem volna templomba menni – de melyikbe? Szívem szerint valamelyik protestáns felekezetet választottam volna, de Jézust kérdeztem, és a lelkemben egyértelműen azt a választ kaptam, hogy a katolikus templomba. A campuson lévő templom volt legközelebb; a pap meglepődve fogadott, megáldott, majd rábízott egy katekétára.
MUSLIMS-christians-peace-together.jpg     Hat hónap alatt mindenre megtaláltam a katolikus választ: az eucharisztikus jelenlétre, amit az egyházatyák egybehangzó tanúságtétele erősít meg; a Biblia kérdésére, amelyet az apostoli katolikus egyház hagyománya előzött és állapított meg; megértettem az apostoli kézrátétel különleges erejét, a szentek közbenjárását, a Mária-dogmák bibliai eredetét. Tudtam, hogy Krisztus Egyházát találtam meg.
     Szüleim akkor értesültek megtérésemről, amikor meglátogattak az Egyesült Államokban. Apám azt mondta, ha nem térek vissza az iszlámra, kitagad és nem fizeti az egyetemi tandíjat. Azt feleltem, nem tagadom meg Krisztust. Sokan imádkoztak értem; két nap múlva apám megváltoztatta véleményét, és azt mondta, hazajöhetek, ha nem beszélek a hitemről, nehogy baj legyen belőle.
     2011 szeptemberében kezdtem meg a katekumenátust. Húsvétkor kereszteltek volna, de váratlanul haza kellett térnem Szaúd-Arábiába. Az érsek külön engedélyével három nappal hazautazásom előtt megkereszteltek, elsőáldozó lettem és megbérmálkoztam. Keresztségemmel lezárult a mennyek országába vezető út első szakasza, amelyen Jézus a táplálékunk és a pásztorunk. (Forrás: www.catholic-convert.com)

Forrás: Magyar Kurír http://www.magyarkurir.hu/hirek/hogyan-lettem-katolikus-egy-egykori-muzulman-vall-megtereserol

Szólj hozzá!

2.4 §. Mária irgalmas szószóló, ki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni
marias_3_2.jpg     Nekünk, szegény bűnösöknek rosszul állnának ügyeink, ha nem volna ilyen szószólónk, aki oly hatalmas, oly könyörületes, de egyszersmind oly okos és bölcs is, hogy Richárd mondása szerint Fia ‒ a mi Bíránk ‒, nem ítéli el azt a bűnöst, akit Anyja védelmez. (De laud. Virg. I. 2. p. 2.) Ezért is, Szent Bonaventura Máriát bölcs Abigélnek hívja.
     Ez az asszony (Abigél) ‒ miként Sámuel első könyvének 25. fejezetében olvassuk ‒, oly kitűnően értett ahhoz, hogy (férje) Nabal ellen haragra gyúlt Dávid királyt könyörgéseivel lecsende-sítse, hogy ez maga megáldotta őt és bizonyos tekintetben köszönetet abigail.jpgmon-dott neki, amiért szelíd szószólásával megakadá-lyozta őt abban, hogy férjén és szolgáin bosszút álljon: »Áldott legyen az Úr, és áldott vagy te, aki ma megakadályoztál abban, hogy vérbűnbe keveredjem és a magam kezével álljak bosszút magamért!« (1Sám 25,32-33)
     Hasonlót tesz Mária is az égben, aki számtalan bűnös érdekében, szelíd és bölcs könyörgéseivel ért az isteni Igazságosság lecsendesíté-séhez. Az Úr maga áldja meg őt és bizonyos tekintetben megköszöni, hogy megakadá-lyozza Őt attól, hogy a bűnösöktől érdemük szerint megvonja kegyelmét és őket megbüntesse. Mivel Szent Bernát szerint az örök Atya a lehető legnagyobb Irgalmassággal akar eljárni irányunkban, azért adta ‒ egyedüli közvetítőnk Jézus Krisztus mellé ‒ még Máriát is szószólónkul.
     »Abban nem szabad kételkednünk ‒ mondja ugyane szent ‒, hogy Jézus az igazságosságnak egyedüli közvetítője, Isten és az ember között, Aki érdemeinél fogva és ígéreteihez képest megnyerheti és meg is akarja nyerni számunkra bűneink bocsánatát és Isten kegyelmét. Minthogy azonban mi emberek Jézus Krisztusban magát Istent látjuk és remegünk isteni fensége előtt, ezért szükséges volt számunkra egy közvetlenebb szószólót ajánlani, akihez nagyobb bizalommal és kevesebb félelemmel közeledhetünk. Ez a szószólónk Mária. Isten Anyjaként, nincs kívüle más hatalmasabb szószólónk Istennél, aki nagyobb irgalmassággal viseltet-ne irántunk«.
Halljuk csak magunk is Szent Bernát erre vonatkozó gyönyörű szavait: »Hatalmas szószólójuk van az embereknek az Atyánál Jézus Krisztus-ban, csakhogy az emberek egyúttal az isteni méltóságot is tisztelik Benne. Szükségünk van tehát e közvetítőnk mellett egy másikra is, és erre senki sem alkalmasabb Máriánál«. (Serm. in Sign. Magn.) (115. oldal)theotokos-fresco1.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_200.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 6
     "Tudod, olyan a Föld most, mint vihar előtt a természet és olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít, rengésével romba dönt maga körül mindent. Ez most a Föld borzalmas helyzete. Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. És Én, a hajnal szép sugara megvakítom a sátánt, (megszabadítom e) gyűlölettől elhomályosuló, kénes, bűzös lávájától megfertőzött világot, mely által a lelkek éltető levegője fojtó és halált okozó. Egyetlen haldokló sem kárhozhat el! Már kezd Szeretetlángom gyújtani. Tudod kislányom, a választott lelkeknek meg kell küzdeniük a sötétség fejedelmével. Borzalmas zivatar ez! Nem, inkább orkán, és pusztít, még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét, melyet a lelkek sötét éjébe Szeretetlángom kegyelmi hatása kiáradása által nyújtok." (II/100) Harmadik fatimai titoksegredo_2.jpg

Szólj hozzá!

Egykori muzulmán vall megtéréséről 2

     2009-ben egy híres (hitetlen) személyiség halálakor a barátaimmal csetelve azt találtam mondani: „Isten áldja meg a lelkét”. Meglepetésemre a barátaim felháborodtak ezen, mondván, hogy a Korán szerint nem szabad meghalt hitetlenekért imádkoznunk, sőt számos fatwa még azt is tiltja, hogy a temetésükön részt vegyünk. Ezen elgondolkodtam, mert a szívemben mindig is úgy éreztem, hogy Isten jó és szeret. Ekkor kezdtem először kétkedve vizsgálni a hitemet.
     Elgondolkodtatott al-Bukhari könyve is, amely a szunniták számára a Korán után a leghitelesebbnek tartott könyv. A 260 évvel Mohamed halála után keletkezett gyűjtemény a Próféta mondásait tartalmazza, hitelességét Mohamed idejében élt személyek sorai támasztják alá. E személyek megbízhatósága azonban nagyon is kérdéses, mivel – miközben a szentség példáiként állították elénk őket – átkozták és gyilkolták muzulmán testvéreiket.  Mohamed felesége – a 9 évesen nőül vett – Aisha és Mu’áwiya harcban állt a Próféta unokatestvérével, az akkori iszlám világ felét uraló Alival, mégis mindegyikükről azt állítják, hogy szavahihetőek, mert látták a Prófétát. De ki bizonyítja, hogy írásaikkal nem csupán politikai játszmáikat támasztották alá? Az iszlám egész építménye omladozni kezdett bennem.
insights005pix.jpg     Máig nem tudom, miért, de az iszlám igazságával kapcsolatos keresésem közben valahogy rákerestem Jézus Krisztus nevére. A YouTube-videók, amelyeken  muzulmánok beszélnek a megtérésükről, általában azzal kezdődnek, hogy Jézus megjelent az illetőnek álmában vagy látomásban, ami zagyvaságnak tűnt. Azt gondoltam, amerikai hittérítő propaganda. Egy mondat azonban megragadt bennem: „Isten elhagyta a mennyei dicsőséget, Jézusban emberré lett, és meghalt a kereszten, hogy vérével megváltson minket.” Ekkor hallottam először a megtestesülésről. Szerettem volna többet tudni Jézusról.
Az, hogy Bibliát olvassak, fel sem merült. Az interneten keresgéltem. Megnéztem a Názáreti Jézus című filmet, és bejelentkeztem egy internetes keresztény ifjúsági fórumra is, ahol kemény kérdéseket tettem fel a vallással kapcsolatban.      Végül – 2010 ramadánja alatt – imában kértem, hogy Isten vezessen el az igazságra. Az ima végén úgy éreztem, valami megérintette a szívemet. Lelkemben egy hang azt mondta, Jézus az Igazság, fogadjam el őt. Az imádás hatalmas lángként lobbant fel bennem, ugyanakkor rettegtem, hogy bűnt követek el, ha az egyetlen Istenen kívül máshoz imádkozom. Három álmatlan éjszaka után azt mondtam Jézusnak: „Nem értem a Szentháromságot, de tudom, hogy Te valóság vagy és Te vagy az én Istenem, Uram és Megváltóm.” (Forrás: www.catholic-convert.com) Folyt. köv.!

Szólj hozzá!

marias_3_2.jpg2.3 §. Mária irgalmas szószóló, ki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni
 

   Valóban, Mária mindenkiről gondoskodik, még a bűnösökről is; abban találja dicsőségét, ha a bűnösök szószólójának hívják, amiként ezt kijelentette egy Villani nevű nővérnek: »Legnagyobb kitüntetés rám nézve istenanyai méltóságom után az, hogy a Bűnösök Szószólójának neveznek«.

 

 

  beato_amadeo_da_silva.jpg   Boldog Amadeus azt tanítja, hogy a mi Királynőnk folyton Isten színe előtt tartózkodik, hogy hatalmas kö-nyörgésével kegyelmeket eszközöl-jön ki számunkra. Minthogy Mária az égben pontosan ismeri nyomorú-ságunkat és minden szükségünket, ennélfogva nem képes részvétét tő-lünk megtagadni. Ezért egy anya szeretetével, telve részvéttel és jóa-karattal állandóan azon fáradozik, hogy megsegítsen bennünket és üdvösségünket előmozdítsa.
Szent Lőrincről nevezett Richárd mindnyájunkat bátorít, hogy bár-mily nyomorultak lennénk is, csak meneküljünk teljes bizalommal ennek az édes szószólónak oltalma alá, mert biztosak lehetünk, hogy Ő mindig készen áll bennünket megsegíteni.
     »Ó, ha tudnánk ‒ fogalmazza meg Szent Bernát ‒, hogy a mi Szószó-lónk micsoda szeretettel és eredményességgel munkálkodik üdvösségünk ügyében«. (Serm. I. de Ass)
Midőn Szent Ágoston fontolóra vette a Szűzanya üdvösségünkért való szorgoskodását, így kiáltott fel: »Egyedül te viselsz valóban gondot ránk az égben, ó Mária«. (A p. s. Bon. in spec. lect, 6.) Igaz ugyan ‒ ó Király-nőm ‒, hogy valamennyi szent imádkozik érettünk, de az a szeretet és gyengédség, amelyet te tanúsítasz irányunkban az égből, nagy kegyelme-ket eszközöl ki számunkra Istennél. Te viselsz igazán gondot ránk, hőn kívánva lelkünk üdvét, és sose telsz be, hogy könyörgéseiddel kegyelmeket nyerj számunkra, és a veszedelmektől megoltalmazz. (114. oldal)szepszuzanya530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_2.jpg

Szólj hozzá!

 
A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 5
 
     "Merülj el Bennem, mint vízcsepp a borban. Én vagyok a bor, te a víz. Ha Velem így egyesülsz, te szinte megsemmisülsz, csak Én uralkodom benned. Az Én Testem és Vérem erőt, életet ad nektek. Mily boldogságom lesz, ha éltető erőmet mind többen igénybe veszitek! Gyűjts Velem!” (II/12-13) Én vagyok a bor, te a víz. S most Én Istenségem titkaiból cseppentettem lelkedbe. Nem lehet a vízből a csepp bort kiválasztani. Épp így az isteni titkokat sem tudod  kifejezésre juttatni. Most pedig arra kérlek, jöjj ma Hozzám minél előbb. Ne várd meg az estét. Ne legyen Nálam neked semmi sem fontosabb!" (III/195)

Szólj hozzá!

Egykori muzulmán vall megtéréséről 1

     Michael A. (igazi nevét biztonsági okból nem publikálja!).
     Liberális szunnita muzulmán családban nevelkedtem, a vallás sohasem volt igazán fontos az életünkben. Az iskolában viszont egészen kicsi korunktól sokat tanultunk róla. Belénk sulykolták az iszlámhoz való ragaszkodást és a más vallásokkal való szembenállást. Még tízéves sem voltam, amikor már tudtam, hogy a zsidók és a keresztények meghamisították a Bibliát, amelyben eredetileg Ahmed (Mohamed) is szerepelt; hogy Jézust, aki csupán egy próféta, a keresztények kiáltották ki Isten Fiának; hogy Jézus nem halt meg a kereszten (Isten nem engedte volna, hogy prófétáját ilyen gyalázat érje, ezért mást feszítettek meg helyette); hogy a keresztények három Istent imádnak: Allahot, Jézust és Máriát; hogy tehát a kereszténység hamis vallás és minden keresztény hitetlen, ezért még köszönnöm sem szabad nekik.
muslim-man-makes-dhikr1.jpg     Tizenegy éves koromban egy neves arab sejk beszéde fordított erősebben a vallás felé, aki a közelgő világvége előjeleiről beszélt. Megijedtem, hogy a pokolba fogok jutni, mert régóta nem imádkoztam naponta ötször, ami az iszlámban hitehagyással ér fel. Ekkor kezdtem imádkozni. Igyekeztem Istennek tetszően élni és arról álmodoztam, hogy az iszlám hamarosan meghódítja az egész világot, és felragyog az iszlám kalifátus dicsősége.
     A radikális iszlámtól akkor fordultam el, amikor a dzsihádisták a mi városunkban is kezdték bombákkal támadni a nyugatiakat és a szaúdi rendőrséget. Az iskolában azt tanultam, hogy a szent háború dicső dolog; Al Qardawí, a legbefolyásosabb sejk fatwával (jogi határozattal) engedélyezte az öngyilkos merényletek elkövetését, mégsem tudtam megérteni és elfogadni, hogy ártatlan muzulmánokat és nálunk dolgozó nyugatiakat gyilkolnak. Formálisan továbbra is megmaradtam az iszlámban, de belül egyre távolodtam tőle.  (Forrás: www.catholic-convert.com) Folyt. köv.!

Szólj hozzá!

2.2 §. Mária irgalmas szószóló, ki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni
marias_3_2.jpg     Részvéte és irgalmassága oly nagy ‒ folytatja ‒, hogy még a leggyámoltalanabb bűnös is bátran és félelem nélkül kérhet segítséget, mivel senkit se tud magáról elszakítani, aki oltalmáért esedezik. Mária, ami jóságos szeretetű szószólónk, maga viszi szolgáinak imáit az Úr trónja elé éspedig mindenekelőtt azon könyörgéseket, amelyeket hozzá intéznek. Miként a Fiú közbenjár értünk a mennyei Atyánál, hasonlóképpen jár közben Mária mi érettünk Fiánál.
Igen, állandóan az Atyánál és a Fiúnál szorgalmazza üdvünket, kikönyörögve a szükséges kegyelmeket. Ezért nevezi boldog Karthauzi Dénes Máriát a veszni indulók különös menedékének a nyomorultak reménységének és a hozzá menekülők szószólójának.
     Ha pedig volna bűnös, aki a Szent Szűz hatalmában ugyan nem kételkedik, de segítsége iránt bizalmatlan amiatt, hogy vétkei ehhez már túl nagyok. Nos, szóljanak számukra Szent Bonaventura bátorító szavai: »Nagy előjogot nyert a Boldogságos Szűz Istentől, és imádsága által mindent kieszközölhet Fiánál, amit csak óhajt«. (Spec. Lect. 6. 7.) De ‒ folytatja Bonaventura ‒ mit használna nekünk a nagy hatalma, ha magának ne volna szándékában értünk közbenjárni? Ne kételkedjünk tehát e tekintetben, és adjunk hálát Üdvözítőnknek, mert Szent Anyja nemcsak a leghatalmasabb a szentek között, hanem egyúttal a mi jóságos szószólónk is, aki tőle telhetően gondoskodik üdvösségünkről.
22bbff5e0441b9c671dff4e9485253af.jpg     Ezért kiált örvendezve Szent Germán: »Fiad után ki gondoskodnék jobban a mi jólétünkről, mint te ó Irgalmasság Anyja? Ki védelmezz meg bennünket az élet viszontagságaiban annyira, mint Te? Ki oltalmazza ennyire a bűnösöket, és ki harcol érettünk úgy, mint Te? A te segítséged, ó Mária ‒ így fejezi be a szent ‒, hatalmasabb és szeretetteljesebb, mint amilyennek mi csak képzelni is tudnánk«.(Serm. de zona Virg.)
     Boldog Jordán megjegyzi, hogy míg a többi szent jobban segíti szószólásával különös tisztelőit másoknál, addig Mária ‒ mint a Szentek Királynéja ‒, mindenkinek szószólója és mindenki lelki üdvét egyformán szívén viseli. (Idiot. de cont. B. V. in Prol.)szentek_kiralyneja-w3.jpg

Szólj hozzá!

Vallásgyalázás abortusztablettával

     Néhány magát liberálisnak és jogvédőnek tartó szervezet képviselője tartott demonstrációt április 10-én a budapesti Lengyel Nagykövetség előtt azért, mert Lengyelországban a hetekben fölmerült az abortusztör-vényen való szigorítás kérdése.
vallasgyalazas.JPG     Vállalhatatlan, vallásgyalázó „szertartást” (lásd ITT) vezettek le az ese-mény szervezői, melyhez egyikük püspöki ruhába öltözött. Az átváltozta-tás szövegének elmondása után „Ha gyóntatok, járuljatok szentáldozás-hoz” kijelentéssel hívta "áldozni" a résztvevőket az álpap, gúnyt űzve a Katolikus Egyház szentségéből.
vallasuldozes8.jpg     Hátborzongató módon egy ABORTUSZTABLETTA feliratú zacskóból osztotta ki a résztvevők-nek az Oltáriszentséget kifigurázó „abortusztablettákat”, mindegyik tablettánál elismételve, hogy „Krisztus teste”.
Míg Jézus a keresztények számára az Életet jelképezi, a tüntetők ezzel a halált hozó tablettával azonosították, meggyalázva ezzel a katolikusok hitét.
     Magyarország Alaptörvénye kimondja, mindenkinek joga van a véle-ménynyilvánítás szabadságához, viszont annak a gyakorlása nem irányul-hat vallási közösségek méltóságának megsértésére. A közösséghez tartozó személyek jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, embe-ri méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. (IX. cikk (1), (4), (5))
    Akár hívők vagyunk, akár nem, jóérzésű emberként emeljük föl szavun-kat ez ellen a keresztény közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sér-tő megnyilvánulás ellen!
Csatlakozzon petíciónkhoz, és írja alá nyílt levelünket a botrányos esemény szervezőinek, hogy kérjenek bocsánatot azoktól az emberektől, akiket vallásukban vagy személyükben megsértettek!
     Tiltakozó aláírását megteheti az alábbi linken:
http://www.citizengo.org/hu/sc/34019-felhaborito-vallasgyalazas-abortusztablettaval

(Zaymus Eszter CitizenGO)

U.i.: Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, följelentést tesznek a szervezők és a "vallásgyalázó fiatalember" ellen. (MTI)
     A szerkesztő két megjegyzése:
vallasgyalazas_1.JPG1) Próbált volna meg ennek analógiájára valaki eljátszani egy másfajta szituációt, mondjuk egy közelkeleti állam nagykövetsége előtt ‒ gondolom ‒, pár perc után elvitték volna a rendőrök a kisebbség gyűlölete miatt.
2) Csoda-e, hogy egy kő-ateista párt-variátum parlamenti képviselője is részese volt a sátáni gyalázatnak!vallasgyalazas4.JPG

Szólj hozzá!

 Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_02.jpg

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 4
 
  (Jézus:) „Tegyétek már félre az alázatosságot, mely csak visszatart a Hozzám való közeledésben. Tudod, miért mondom ezt? Mert oly címen tartjátok távol magatokat Tőlem, hogy nem vagytok méltók. Sajnos azt kell mondanom, hogy bűneitek azok, melyek miatt szeretetemre kiéheztetek. A bűnbánat által tegyétek is magatokat méltóvá. Neked  meg azt  mondom, szenvedj értük, és akármilyen sötétnek is látszik előtted a szenvedés, hozd meg az áldozatot. Csak közeledjetek Felém! A szenvedés csak addig sötét előttetek, amíg a földhöz közel vagytok. Leánykám! Ugye, te már értesz Engem? Életed pergamenjére, mikor megszülettél, ráírtam a szenvedést, és végig ezt írom rá, most is, de kegyelmeimmel megvilágítottam, hogy lásd az értékét. Minél közelebb jössz Hozzám, annál jobban rád ragyog a fényességem, és mikor megérkeztél, látni fogod a Szentlélek trónja előtt soha (el) nem múló és nem halványodó értékét. Én ott előhívom, és csodákkal telített érdem lesz belőle. Ez az átváltozás az Én érdemeimmel egyesítve és a Szeretet Lelkének megvilágosítása által gyönyörűséges élvezetekbe engedi elmerülni lelkedet. Gondolj arra a lehúzó papírra, amivel gyermekkorodban úgy szerettél játszani, melynek felső lapján a hétfejű sárkány volt szürkén és tompán, és vízbe mártva, kevés dörzsölés után alatta szépséges színekben pompázó táj, ahol királyfi sétál a királylánnyal gyönyörű, erdős tájakon, soha nem szűnő boldogsággal. Látom, Rám csodálkozol, miért mesélek Én most ilyen gyermekes dolgokat. Leánykám! Az Én tanításom egyszerű és gyermeteg. Én nem a tudomány nyelvén szólok hozzátok, az még senkit sem üdvözített. Az Én egyszerű, gyermeki lelketekbe elhintett, elpalántált tanításomat fogadjátok el. Az Én tanításom az egyszerű és ártatlan, semmit sem latolgató gyermeki lelkeké, akik ámulattal hallgatnak és hisznek Nekem. Látod, ilyeneké az Én Országom, a hitet befogadók sokaságáé. (II/98-99) 

Szólj hozzá!

Egy tanúságtevő élet befejezése
cardinaljohnhenrynewman.jpg     Életszentségének híre, mely már életében is jelentős volt, halála után tovább növekedett, ezért a birminghami érsek 1958-ban kezdeményezte kanonizálását. II. János Pál pápa 1991. január 22-én a tiszteletreméltóak közé sorolta, 2010. szeptember 19-én a birminghami Cofton Parkban boldoggá avatta XVI. Benedek pápa. Ez volt az első boldoggá avatás Angolföldön történt, ahol először járt pápa Angliában a reformáció óta. A misére ötvenezren mentek el.
     Newman nyelve az angol nyelv fejlődésében Shakespeare óta a legmagasabb fokot jelenti, művei az angol irodalom remekművei közé tartoznak. Irodalmi munkássága rendkívül nagyméretű volt. Összegyűjtött munkái még életében, 1870-1879 között, harminchét kötetben jelentek meg, amit még hat posztumusz kötet követett, köztük a Meditations and Devotions, melyek a keresztény áhítat maradandó kincseivé váltak. Költeményeket is írt (Lyra Apostolica).
     A nagy megtérő személye azért is vált fontossá, mivel Anglia liberális törvényalkotása miatt sokan döntöttek úgy, hogy áttérnek a katolikus hitre. Így bátran állíthatjuk, hogy Newman személye és teológiája mind a mai napig aktuális.

Végszó boldogunktól
newman_beatification.jpg     „Ne a látható dolgokra figyeljünk, hanem a láthatatlanokra. Mert ami látható az ideigvaló, ami pedig láthatatlan, az örökkévaló. (...) Hagyjunk csak fel a világ szeretetével és kövessük Urunk és apostolai parancsolatait és azután hamarosan meglátjuk, mint kellene teljességgel éreznünk és mi az Egyház helyzete. De addig is, akár hisszük, akár nem, igazság marad, hogy az Egyház ereje, mint eddig is, nem földi törvényekben, emberi támogatásban vagy a polgári helyzetben rejlik, hanem a maga sajátos adományaiban; azokban a nagy adományokban, melyeket Urunk boldogságoknak nyilatkoztatott ki. Boldogok a lelki szegények, akik sírnak, a szelídek, akik szomjúhozzák az igazságot, az irgalmasok, a tisztaszívűek, a békességesek, az üldözöttek”.
     (Boldog Henry Newman megtéréstörténete befejeződött, de a sorozat folytatódik!)newman_beatification_1.jpg10_09_18_beatification_03.jpg

Szólj hozzá!

Imádság
marias_3_2.jpg     Ó nagy Istenanya! Így kiál-tunk hozzád Szent Bernáttal: szólj királynőnk Szent Fiadnak, aki meghallgat téged s elnyersz mindent, amit kérsz! Járj tehát közbe értünk nyomorultakért ó Mária, mi szószólónk! Szolgáid vagyunk mindannyian, akik különös módon akarunk Neked szolgálni. Te mindenkivel jót cselekszel, még azokkal is, akik téged nem ismernek, nem tisz-telnek, sőt sértegetnek és gyű-lölnek! Így mennyivel inkább remélhetünk mi a te Irgalmas-ságodban, akik tisztelünk, szeretünk, s benned bízunk.
   Ó irgalmasság Anyja, íme felajánljuk neked szívünket, melyet a Szent Keresztségben Jézus Krisztus Vére tisztára mosott, de melyeket a bűn később újból beszennyezett. Felajánljuk ezeket neked, hogy újból megtisztítsd. Óh Mária könyörögj érettünk Szent Fiadnál, hogy elnyerjük az üdvösséget! Amen.szuzanya_graf_530.jpg

2.1 §. Mária irgalmas szószóló, aki nem vonakodik a legnyomorultabbért is könyörögni
     Az indítóokok, melyek bennünket arra bírnak, hogy szeretetteljes királynénkat, Máriát szeressük, oly nagyok, hogy azt szeretnék, ha az egész világon dicsérné Őt, és minden szentbeszédben kizárólag Máriáról beszélnének. Ha így lenne is, sőt, ha minden ember életét adná érted Anyánk, akkor sem tudnánk csekély mértékben sem leróni az Irántad való tartozásunkat. Képtelenek lennénk viszonozni azt a gyengéd szeretetet, amellyel minden ember, sőt a legnyomorultabb bűnös iránt is viseltetsz.
     Boldog Jordán Raimund ‒ aki magát alázatból a tudatlannak nevezte ‒ azt állítja, hogy Mária képtelen nem szeretni azokat, akik őt szeretik ‒ sőt mi több ‒, szolgál azoknak akik őt szolgálják mégha mégoly bűnösök is. Minden befolyását arra fordítja, hogy számukra isteni Fiánál bocsánatot eszközöljön ki. (Idiota Praef. in Cant) fshigri_smolenskaya2_1.jpg(111-112-113. oldal)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!ahajnalszepsugara_0082.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 3

     Sokakban ellenérzést vált ki a ,,sátán megvakítása” kifejezés! (Lásd, Lelki Napló: I/39.63.83.84.85.109.110; II/22.33.36.100; III/126.130.140.152.197.198.199.203.211. 216.234.236) Képtelenségnek tartják egy ,,szellemi lény” csonkítását, holott csupán tehetetlenné tételéről van szó. A ,,megvakítás” szóhasználat nem abszurdabb, mint a sátán fejének ,,eltiprása” (Ter 3,15), vagy az ezeréves leláncolás szimbolikája (Vö. Jel 20,2-4. stb) A Naplóban, maga az Úr is megválaszolja: »A sátán világtalansága a világ győzelmét és a lelkek felszabadulását jelenti.« (III/199)
     A szó szerinti értelmezés szokása, gond lehet az Evangélium néhány intelménél is: ,,Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a másikat is; és attól, aki a köntösödet elveszi, ne tagadd meg az ingedet sem.” (Lk 6,29) vagy ,,Ha pedig a jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész testedet a gyehennára vessék. És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt és dobd el magadtól; mert jobb neked, hogy elvesszen egy a testrészeid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson.” (Mt 5,29-30)!
      A sátán megvakitásának fogalma a Szeretetláng üzenetének közzététele előtt sem volt ismeretlen! Jól példázza ezt a spanyolországi Garabandál templomában lévő 19. századi Szent Mihály is, aki kifejezetten az ördög szemét támadja lándzsájával. (Lásd a mellékel képet! A szobor karján látható könyv, a Szeretetláng Napló spanyol nyelvű kiadása.) A Pireneus hegyláncai közé zárt csöppnyi falu San Sebastian de Garabandal, az 1961-65 közötti Mária-jelenéséről ismert. Az Egyház eddigi vizsgálatai még nem igazolták az események hitelességét, az elhangzott próféciák azonban nagyon elgondolkodtatóak! Figyelemreméltó azonban, az 1961-es év hármas jelentősége: A II. Vatikáni Zsinat megnyitása, a garabandáli események- és a Szeretetláng magánkinyilatkoztatás kezdete. Hogy felfedezhető-e közös iránypont a három eseményt illetően? Istenes jószándékukat illetően mindenesetre igen!
 

 

Szólj hozzá!

Krisztus Ügye
mw193548.jpg     A „Krisztus Ügye” lelki család 1975-ben Rómában Newman-szimpóziumot szervezett. A konferencia után White bíboros kérte, hogy a közösség vállalja el feladatának Newman életművének népszerűsítését. Ezután megalakult a Newman Barátai Nemzetközi Központ (International Centre of Newman’s Friends), amelynek azóta több országban van speciális Newman-könyvtára. Sokan nem tudnak róla, hogy Magyarországon működik egy Newman-központ, amely egy Newman-könyvtárat is tart fenn Budán. Az intézményről Beatrix Van den Borre FSO nővért, a Krisztus Ügye közösség tagját kérdeztük, aki a könyvtár vezetője. A könyvtárban várják mindazokat, akik érdeklődnek John Henry Newman bíboros élete és munkássága iránt. Newman hitbeli éleslátása persze elsősorban a teológusoknak érdekes, ugyanakkor meglepő, hogy milyen sokan lelkesen olvassák. Magyarországon a Newman Breviáriumnak köszönhetően lett igazán ismertté és népszerűvé.
     Elérhetőség: Newman Központ, H-1125 Budapest, Városkúti út 1/A.
     Telefon: 275-5827; e-mail: newman.kozpont@daswerk-fso.org
     honlap: http://www.newmanfriendsinternational.org/newman/
     Irodalmi munkássága rendkívül nagyméretű volt. Összegyűjtött munkái még életében, 1870-1879 között, harminchét kötetben jelentek meg, amit még hat posthumus kötet követett, melyek a keresztény áhítat maradandó kincseivé váltak.
     2010-ben százkilencvenöt, 2011-ben pedig száz könyv és cikk jelent meg Newmannal kapcsolatban.newmaninjohn_henry_detail.jpg

Szólj hozzá!

1.7 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot
Példa
marias_3_2.jpg     P. Razzi, kamalduli szerzetes elbe-széli (Mirac. 47.), hogy egy ifjút ami-kor atyja elhunyt, az édesanyja a feje-delem udvarába küldte. Mivel az anya a Boldogságos Szűz bensőséges  tisztelője volt, megígértette fiával, hogy mindennap elimádkozik egy Üdvözlégyet a végén e záradékkal: »Állj mellettem, ó áldott Szűz, halá-lom óráján!« Megérkezvén az ifjú a fejedelemhez, rövid idő alatt annyira átengedte magát szenvedélyeinek, hogy elbocsátották az udvartól. Szakmája és megélhetése nem lévén, kétségbeesésében elhatározta, hogy útonálló lesz. De még ebben az álla-potában sem hagyott fel az anyjának tett ígéretével, hogy magát naponta a Szűzanyának ajánlja. Egy idő után  azonban elfogták és halálra ítélték. Amikor a börtönben elérkezett kivégzésének előestéje, a szokottnál komolyabban kezdett gondolkodni szégyenén, és anyja fájdalmain. Keserves sírásba tört ki s képtelen volt megvigasztalódni. Midőn észrevette az ördög, mennyire erőt vett rajta a szomorúság, megjelent előtte szép ifjú alakjában és megígérte neki, hogy kiszabadítja a fogságból és a kivégzés elől, ha eleget tesz kívánságainak!
     Az elítélt mindenre késznek mutatkozott, ám ekkor az ördögi alak, megvallotta kilétét s azt, hogy a segítsége ellenében, a fiúnak meg kell tagadnia Jézus Krisztust és a Szentségeket, mit az elítélt meg is tett. Erre azt mondta neki az ördög, hogy tagadja meg Máriát is és mondjon le a segítségéről. »Na ezt nem fogom sose megtenni!« ‒ felelte a fiú, majd belekezdett az Üdvözlégybe, amit anyja tanított neki, a végén így kiáltva: »Ó áldott Szűz, segíts meg halálom óráján!« E szavaknál eltűnt az ördög. Az ifjú ráeszmélve, hogy Jézus megtagadta, igen elszomorodott e súlyos bűne miatt és Máriához fordult, aki nagy bánatot eszközölt ki számára bűnei felett és a kegyelmet, hogy sírva és bűnbánattal eltelve meggyónhatott. kozbenjaro_madonnagrazie_2.jpg
     Midőn a kivégzés helyére vezették, egy Mária szobor előtt haladt el, melyet szokásos fohászával üdvözölt: »Ó áldott Szűz, segíts meg halálom óráján!« Ekkor valamennyi jelenlévő láttára a szobor meghajtotta a fejét, az üdvözlés viszonzásaként. Az ifjú egészen megilletődve engedelmet kért, hogy megcsókolhassa a szobrot. A poroszlók eleinte nem akarták ezt megengedni: mivel azonban a tömeg zúgolódni kezdett teljesítették kérést. Amint azonban az ifjú meg akarta csókolni az Istenanya szobrának lá-bát, látni lehetett, amint a szobor megragadta kezét – oly erősen tartva –, hogy nem lehetett őt eltávolítani onnan. Ezek láttára minden oldalról felzúgott a kiáltás: »Kegyelem, kegyelem!« ‒ mire az elítéltet szabadon bocsátották. Az ifjú visszatért hazájába, igen épületes életet élt s mindig benső szeretettel viseltetett Mária iránt, aki őt az ideig való és örök haláltól is megmentette. (110-111. oldal)977437-heaven-610x349.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara49.jpg

Szólj hozzá!

 A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 2

 
     (Jézus:) „Nézd a szántóföldeken a nagy, terebélyes körtefát, mely árnyékot és üdítő gyümölcsöt kínál a szegény fáradtaknak. Te már ilyen terebélyes fává nem nőhetsz. Tudod, mit? Légy te az Én kis napraforgóm, és fordítsd Felém olajos magvaidat, melyek az isteni Nap sugarában megérnek. (...) Akarod-e, hogy olajos magvaid mind duzzadtabbak legyenek? Ha igen, akkor fogadj el minden áldozatot, melyet felkínálok, mert olajos magvaid csakis így lehetnek hasznosak. És akarod-e, hogy olajos magvaidat kisajtoljam? Ha igen, ezt csakis a meghozott áldozatok árán érhetjük el. Ezek a szenvedések által kisajtolt olajcseppek a lelkek  üres mécsesébe hullva Anyám Szeretetlángjától kigyúlnak, és ennek fényénél látni fogják a Hozzám vezető utat. Ez az olajcsepp, melyet szenvedéseid  árán  kisajtoltam, az Én érdemeimmel egyesítve ráhull még azokra a lelkekre is, akiknek nincsen mécsesük. Ők keresni fogják ennek okát, és megtalálják az üdvösségre vezető utat.” (II/23-24)
      Az, hogy a "lángra gyújtott szívek mécsese", a krisztusi kegyelemmel gyujtott hit szimbóluma, példázza Nagy Szent Leo pápa (+461) római néphez intézett prédikációja: „Ha hittel és bölcsességgel gondoljuk át az ember teremtésének kezdetét, megértjük, hogy az Isten azért teremtette az embert saját képére, hogy kövesse Teremtőjét. Az emberi természet méltósága úgy valósul meg, ha az emberben mintegy tükörben, az Isten jóságának formája ragyog fel. Ezt a formát újítja meg bennünk nap mint nap a Megváltó kegyelme. Így az első Ádámban elbukott ember, a második Ádámban (Krisztusban) állhat ismét talpra. Az Isten szeret minket, saját képére újra formál és erőt ad ahhoz, hogy úgy cselekedjünk, ahogy Ő cselekszik, így megtalálva bennünk jóságának képmását. Vagyis, Isten lángra gyújtja szívünk mécsesét, hogy a szeretet tüzétől lángoljon és így szeressük Istent, és mindazt amit Isten szeret.”(Sermo 12,1)

Szólj hozzá!

Tanítása 7
newman_zpseba32462.jpg     „Napjainkban nem törekednek-e csaknem mindenhol a világban a vallás nélkülözhetővé tételére? Hirdetik, hogy a vallásosság nem nemzeti-, hanem magánügy. Nem kísérlik-e meg kizárólagossá tenni a vallás nélküli nevelést? Nem kísérlik-e meg, hogy a hasznosságot és nem az igazságot tegyék az állami törvények s rendelkezések iránymutatójává? Nem kísérlik-e meg mást belemagyarázva kiforgatni a Szentírást? /Sajnos/, a gonosz összeesküvésével állunk szemben, mely a világ minden részén szervezkedik, intézkedik, hogy Krisztus Egyházát gúzsba kösse és előkészítse az utat az általános elszakadásra! Ez a nagy aposztázia vajon megszüli-e az Antikrisztust, vagy halasztódik még? Mindenesetre ez a taktika összes jeleivel és eszközeivel a sátántól ered! Távol álljon tőlünk, hogy megtévesszenek szép ígéretei, melyben mérgek van rejtve. Ne gondoljátok, hogy ügyetlen a mesterkedésben! Csalétkeit nagyon is nyíltan kínálja: Ígér polgári szabadságot, egyenlőséget, jó üzletet és jólétet, ígéri az adók csökkentését és reformokat. Ezáltal fedi el műve sátáni célját, melybe be akar minket is vonni. Ezért gúnyolódik az elmúlt időkön és a hagyományos intézményeken. Nekünk azonban szükséges megértenünk, hogy az első keresztények helyzetében vagyunk; ugyanazon friggyel, papi renddel, szentségekkel és kötelességgel!   Tudatosítanunk kell, hogy egy bűnben fetrengő világban élünk, hogy helyzetünket felmérve lehessünk tanúságtevők Krisztus mellett. Az szükséges, hogy éber legyen a szívünk, éberek legyünk a reményre /mentsük a lelkeket/ és várjuk az Ő második eljövetelét.”
     „A mi földünk, amely minden tavasszal újra zsendül, egy napon a dicsőségnek és fénynek új világában újjá sarjad. Az lesz az örök tavasz. Megjön, bármennyire késsék is!” (folytatása köv.)newman_inrome530.jpg

Szólj hozzá!

1.6 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot
marias_3_2.jpg     Firenzei Szent Antonin azt tanítja (P. 4. tit. 15. c. 17. §. 4.), hogy a Boldogságos Szűz anyai imádságai, parancshoz hasonlók, miért is lehe-tetlen, hogy Mária valamely kérésé meghallgatás nélkül maradjon. Ezért Szent Germán (In Enc. Deip.), hogy a bűnösöket bátorítsa, a Máriának való felajánlásra biztatja őket, ezzel az imával: »Minthogy te, ó Mária, Isten előtt egy anya tekintélyének örven-desz, ennélfogva a legnagyobb bűnösök számára is kieszközölheted bűneik bocsánatát, mert a hatalmas Isten, elismervén Téged valóságos anyjának, egyetlen kérésedet sem fogja visszautasíthatni«.
      Szent Brigitta (Revel. lib. 4. c. 74.) maga hallotta, hogy a szentek az égben következő módon fordultak Máriához: »Ó áldott Királynő, mi az ami lehetetlen előtted; hiszen lásd, neked csak akarnod kell, és meg is van!« E tényre vonatkozik e híres mondás is: »Amit Isten puszta akaratával keresztül vihet, ugyanazt megteheted te, ó Szent Szűz, imádságod által«. (Quod Deus imperio, Tu prece, Virgo potes.) Szent Ágoston kérdi, vajon nem illő-e az Úrhoz, hogy ily módon mutatja ki Anyja iránti tiszteletét? Hiszen Ő maga biztosít róla bennünket, hogy a végből jött a földre, hogy a törvényt betöltse, nem pedig, hogy meg szüntesse; már pedig a törvény többek közt azt is parancsolja, hogy tiszteljük atyánkat és anyánkat.
Nikodémiai Szent György mindezekhez hozzáteszi, azzal, hogy Jézus Máriának minden kérését meghallgatja, anyja iránt tartozó köteles háláját rója le a Fogantatásához beleegyezéséért, melynek Üdvözítőnk a Megtestesülését köszönhette. (Or. de ex. Mar.) Szent Method vértanú pedig így kiáltott fel: »Örvendj ó Mária, ki oly szerencsés vagy, hogy adósod lett az, akinek minden ember adósa, de Aki senkitől sem fogad el semmit«. (Orat. in Hyp. Dom.)
     Mi valamennyien mindazzal tartozunk Istennek, amivel bírunk, mert mindenünk az Ő adománya; egyedül Neked tartozik Isten, mivel megtestesülésénél tőled nyerte Szent Testét.
st_theophilus.jpg      Szent Teofil alexandriai püspök, Szent Jeromos kortársa, következő sorokat hagyta számunkra hátra: »A Fiú örül, ha anyja kér tőle valamit, mert mindenben anyja kedvéért óhajt bennünket részesíteni, hogy ily módon megjutalmazhassa mindazon jótéteményeket, miket tőle nyert; hi-szen Szent Testét is neki köszönhet-te«. Szent Ágoston szerint ennélfogva nagyobb hatalommal is bír mindenki másnál, hogy bennünket az üdvösség útjára segítsen. (Orat. 2. de Ass. B. Virg.)
     Damaszkuszi Szent János a következő szavakat intézte Máriához: »Óh Mária, minthogy Istenednek anyja vagy, ennélfogva mindnyájunkat megmenthetsz könyörgésed által, mert imádságaid istenanyai voltodból nyerik erejüket«.(Ex. men. I. Jan. Od 4)
     Fejezzük be tehát Szent Bonaventurával: »Ó bizonnyal végtelen és csodálatraméltó a mi Istenünk jósága, aki téged, ó Szentséges Anya, szószólónkul akart adni, hogy hatalmas közbenjárásod által minden jót, megszerezhess számunkra. Valóban nagy az Úr Irgalmassága, aki saját Anyját adta szószólónkul és a kegyelmek közvetítőjéül«. (In Salve Reg.) (109-110. oldal)viergemiraculeuse_530.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. link nem megnyílik, hanem felírja magát, amire rá kell kattintani vagy ki lehet tenni az asztalra!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

13.
április

VERS

tibor.  |  Szólj hozzá!

orszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul_44.jpgTrombitás Istvánné, Morvai Teréz: MOST!

Most segíts meg Mária
Magyar hazánk védő-asszonya!
Reád bízta István népét,
Kérünk: hozz nékünk békét!

S gyújts szeretetlángot,
Mely átöleli az egész világot!
Ne hagyj minket árván,
Mert felettünk van most a sátán!

Óh, Szűzanyánk benned bízunk,
Csak Tehozzád fohászkodunk.
Kérve kérjed Szent Fiadat,
Mert igazságot csak ő adhat!

Vigasztalást csak Ő nyújthat.
Ez a felbőszült világ Benne bízhat,
De a sátán örökre a mélybe hullhat.
Uram, Jézusom – ez rajtad múlhat!

Magyar hazánk védő-asszonya,
Most segíts meg Szűz Mária!
Bízva mindig hitben éljünk:
Isten Fia add, hogy hozzád térjünk!
Ámen.

(2016. Kistelek)

Szólj hozzá!

A Szeretetláng üzenetének képi hasonlatai 1
 
 
      »Délután tűzrakás közben gyufát gyújtottam. Az Úr Jézus ismét meglepett szavaival: „Látod, te is ilyen gyufaszál vagy az Én Isteni kezeimben. Meggyúltál, mert Én akartam és gyújtani fogod az egész világot, mert ezt az Isten akarja. Kicsiny eszköz vagy te /is/ ép úgy, mint kezedben a gyufaszál. Ne lepődj meg azon, hogy /ezt/ mondom egyetlen szál gyufával lángra lobbantom milliók lelkében Anyám Szeretetlángját, melyet a sátán tüze nem tud eloltani!  Hiába készíti borzalmas gyűlölettől égő gonoszságait! Egyetlen szál gyufa, melyet anyám gyújt, meg fogja vakítani és te vagy az, akit Anyám erre eszközül használ!”« (IV/12)
      Az nem vitás, hogy Isten kezében Erzsébet nem több egy gyufaszálnál, mellyel Jézus mégis a szeretet lángtengerét kívánja fellobbantani. Jóllehet a Szeretetláng Lelki Napló valamennyi képi-, fogalmi példázata világos, elfogadása mégis feltételez némi gyermeki nyitottságot, ám tény, hogy a találó képi kifejezések jobban érthetővé teszik a mondanivalót.

Szólj hozzá!

Tanítása 6

newman000.jpg     „A világ túl akar kiabálni titeket, és meggyőzni arról, hogy csak, ő értelmes és okos, a vallás fölösleges... A rosszat jónak, a jót rossznak nevezi. És biztos, hogy kísértést fogtok szenvedni, de »virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek” (Mt 26,41)! „Vagy ti győzitek le a világot, vagy a világ győz le titeket. Döntsetek hát, és ne feledjétek: A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket” (Gal 5,1). Kezdjünk el hinni, kezdjük el Krisztussal, kezdjük az Ő keresztjével és a megaláztatásokkal, melyekhez elvezet minket. Engedjük, hogy magához vonzzon minket Az, akit fölemeltek, hogy így nekünk ajándékozhassa önmagát és mindent. Keressük hát elsősorban »az Isten országát és annak igazságát«, és e világ minden dolgát »megkapjátok hozzá« (Mt 6,33)! „Csak azok örülhetnek igazán ennek a világnak, akik kapcsolatba léptek a láthatatlan világgal. Csak azok örülnek neki, akik előbb megtanultak elveszíteni és megtanultak lemondani róla. Csak azok képesek igazán lakomázni, akik előbb böjtöltek. Csak azok képesek élvezni a világot, akik megtanulták, hogy ne éljenek vissza vele, és csak azok öröklik, akik a jövendő élet árnyékaként fogadják, s ezért a jövendőért el akarják hagyni ezt a világot.” (folytatása köv.)newman_ult.jpgnewmanin_sirja.jpg

 

Szólj hozzá!

1.5 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot
marias_3_2.jpg     Különben bizonyos, hogy itt a földön egyetlen teremtmény sem eszközölhet ki nekünk annyi kegyelmet, mint a szent szószólónk Mária. Ugyanezt mondja a Szent Szűzről párizsi Vilmos is: »Egyetlen teremtmény se képes oly sok és oly nagy dolgokat a nyomorultak számára kieszközölni, mint te; Isten ez által téged nem mint szolgálóleányát, hanem mint Anyját akar tisztelni«. Elég, hogy Mária szóljon, s Fia mindent megtesz mindent. Az Úr az Énekek Énekében a menyasszonnyal társalogva, akiben Máriára ismerünk, így szól: »Ki a kertekben laksz, s barátok lesik szavadat: hadd halljam hangodat!« (8,13)
     A barátok alatt a szenteket kell értenünk. Valahányszor ezek földi tisztelőik számára valamely kegyelmet kívánnak, mindaddig várakozniok kell, amíg királynéjuk azt számukra kikönyörgi, mert (miként azt az ötödik fejezetben bebizonyítottam) minden kegyelem Mária által jut el hozzánk.
advocata_nostra_q0i3z_1_1.jpgDe mily módon nyeri el Mária ezeket a kegyelmeket? Nos elég, ha szavát hallatja: »hadd halljam hangodat!«
Párizsi Szent Vilmos is hasonlóképpen értelmezi e jézusi szavakat: »Te, aki az égi paradicsomban laksz, könyörögj csak teljes bizalommal azok érdekében, akiket gondjaidba vettél; mert én nem feledkezem meg arról, hogy a Fiad vagyok és éppen azért képtelen lennék tőled, bármit is megtagadni. Csak emeld fel szavadat; mert ha Fiad hall téged, már meg is hallgatott«.
     Gottfried apát szerint Mária, bár könyörgéseivel eszközli ki a kegyelmeket Istentől, mégis bizonyos fokban ‒ mint anya ‒, parancsoló módon kér. Ennélfogva erősen meg lehetünk győződve arról, hogy mindent meg fog nyerni számunkra, amiért könyörög. (Serm. 8. de B. Virg.)
     Valerius elbeszéli (Lib. 5. c. 4), hogy a Rómát ostromló Coriolánt, sem a polgártársainak, sem barátainak könyörgése nem volt képes feltett szándékától eltéríteni. Mihelyt azonban anyja, Veturia megjelent előtte és felkérte a Róma alól való elvonulásra, az tüstént felhagyott az ostrommal. Márpedig, Mária könyörgései sokkalta hathatósabbak, ha kéri Fiát, mint Veturiáéi Coriolánnál.
     P. Justin szerint (In Lit. B. V. verb. Virgo potens.) Mária egyetlen sóhajával többet tehet, mint az összes szentek szószólása. Ugyanezt maga a sátán is beismerte Szent Domonkos előtt, aki őt arra kényszerítette, hogy egy tőle megszállott lélek szája által hirdesse, hogy Istennél Mária egyetlen sóhajának értékét Isten előtt. (108-109. oldal) (Képen: Veturiát kérleli anyja)veturia_e_coriolan.jpg

Szólj hozzá!

maria_radio_9f_1_1.jpgTisztelt Olvasóim figyelmét felhívom a magyarországi Mária Rádió csütörtöki adásaira, melyben e blog szerkesztője tart előadást a "Mária-korszak jelenéseiről" 25 percben!
A műsor, minden csütörtökön (GMT) 13 óra 25-től 13.50-ig tart!
Tekintve, hogy a Mária Rádió anyagi és frekvencia gondokkal küszködik, nem csak a Budapesti fő-frekvenciája szűnt meg, de még az internetes elérhetőségei is beszűkültek! --- (Támogatási lehetőség ITT!)
Alább, ezért adok meg három linket is, hogy valamelyikkel sikeresen hallgathassák a Szűzanya magyarországi rádióját! (A 3. linket telepíteni kell!)

http://www.mariaradio.hu/MRonline.php?r=

http://cloudrad.io/radiomariahungary/

http://honlap.mariaradio.hu:8000/mr.m3u

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Begyik Tibor

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugarafalls.jpg

Szólj hozzá!

Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való!
 
    Jézus: »Szívem fájdalma oly nagy (…). Hogyan fogtok számot adni az elfecsérelt időtökről? (...) Én magam vagyok a szeretet, a türelem, a jóság, a megértés, a megbocsátás, az áldozat, az üdvösség, az örök élet. És ez nem kell nektek? Keresztre feszített, vértől ázott szent testem hiába emelkedik a magasba? (…) Nem indul meg szívetek? Nem akartok Velem járni, Velem gyűjteni? Szívetek nem dobban Velem? Bensőtök nem érez Velem? Hiába nyitottam meg Szívemet? A kegyelmek bőségét otthagyjátok? (...) Azt akarjátok, hogy majd dörgő hangon kiáltsak felétek? Mit álltok itt tétlenül? Ne finnyáskodjatok, ne válogassatok! Ahová állítottalak, ott álljátok meg helyeteket szilárdan, önfeláldozóan! Én mindent kitaláltam, hogy csak értetek szenvedhessek és ti kényelmesek, semmi készséget sem mutattok, csak mentegetőzés az egész életetek. Vegyétek már fel azt a keresztet, melyet Én is magamhoz öleltem.« (II/9-10)
    »Ha valahol, bármerre is tűz támad, hogy összefuttok, és mentek segíteni, hogy a tűz minél kevesebb kárt okozzon. A sátán tüzét mégsem oltjátok, engeditek, hogy pusztítson a pokol lángja. De jaj nektek, kik gyáván nézitek, kik felelősek vagytok! Eltakarjátok szemeiteket és engeditek tovább a lelkek elkárhozását. Ismerhettek, tudjátok ti választott lelkek, türelmem és jóságom határtalan, de ismeritek szigoromat is, mely el fog hangzani felettetek: Távozzatok Tőlem az örök tűzre! Kezetek nem gyűjt Velem, csak szétszór. (…) Szálljatok magatokba, és térjetek már Hozzám! (...) Ne engedjétek magatokon úrrá lenni a jóra való restséget! Ez minden bajnak a gyökere, mely lelketekbe férkőzik. (...) A sátán úgy eltorlaszolta lelketekben az isteni fény útját, hogy (...) a restség sötét nyomása alatt szenvedtek és kínlódtok. Jöjjetek Hozzám, kik a jóra való restséggel terheltek vagytok, Én leveszem vállatokról és megkönnyítlek benneteket! Az Én Testemnek vétele segíthet csak ki ebből a gonosz által oly gondosan eltorlaszolt sötétségből. Csak engedjétek át magatokat Nekem! (…) Vegyétek észre, hogy a sok zűrzavaros dolog a sátántól való, az ő műve a sok rossz. A sátán műve csak addig tart, ameddig Én engedem. (…) Térjetek hozzám, és áldozzátok fel magatokat az elvonultság és belső mártíromság szent oltárán! (...) Ezt (…) a sátán nem tudja megakadályozni. Ez a harc a lelkek mélyén, mint Értem hozott mártíromság, bőséges gyümölcsöt hoz. Imádkozzatok, virrasszatok, jöjjetek össze ketten-hárman, és vegyétek fel a harcot a sötétség pusztító erejével. Ne tétlenkedjetek! Úgy tesztek, mintha nem volna Mennyei Atyátok az égben, ki figyel reátok. Vágyaitokkal öleljétek át a földet! Áldozataitokkal, melyek a tiszta szeretettől izzanak, perzseljétek fel a bűnt.« (I/89-91)
    »A nehéz idők elérkezése előtt készüljetek fel újra erős elhatározással arra a hivatásra, amelyre meghívtalak. Ne unott, közömbös tétlenségben éljetek. (...) Árral szemben csak az (...) elhivatott lelkek maradnak meg. A nagy veszély, melyet felétek indít a sátáni hatalom, az Én kezem felemelése által indul el. Adjátok tovább figyelmeztető szavaimat, (...) minden papi lélekhez. Rázzon fel benneteket előre figyelmeztető szavam és szigorú kérésem. (III/159-160)
    »Én koldulok étlen-szomjan. Járok utcáról-utcára, házról-házra, faluból-városba, hideg télben, tikkasztó nyárban, süvítő szélben, zuhogó esőben. Nem kérdezi meg senki Tőlem, hogy hová megyek ilyen szánalmas állapotban. Hajam vértől csapzott, lábaim összerepedeztek az utánatok való sok gyaloglástól. Kezem állandó segélykérésre kinyújtva. Szívről-szívre járok, és alig kapok egy kis alamizsnát. Utána gyorsan becsukják szívük ajtaját, alig tudok bepillantani oda. Vissza kell húzódnom szerényen, és kegyelmeim halmozva vannak Szívemben. (…) Sok lelket felszólítottam az Én különös követésemre, de csak nagyon kevesen értik meg, hogy mit óhajtok tőlük. Imáidba szünet nélkül foglald be őket, és hozz áldozatot értük, hogy engesztelő táborom, melyet így próbálok gyűjteni, ellensúlyozza igazságos haragomat. Édesanyám kérlel, Ő tartotta vissza eddig is igazságos haragomat.« (I/51)
Aki nem gyűjt Velem, az szétszór! (Mt 12.30; I/73-74) 

Szólj hozzá!

Tanítása 5  
newman5173_g.jpg     „Vigyázzatok, nehogy a világ elcsábítson titeket” ‒ figyelmeztet a ma már boldoggá avatott Newman bíboros. „Honnan van, hogy a láthatatlan világról nincs meg bennünk az az igaz kép, melyet a hit ad meg, hanem csak puszta álom él bennünk, mely egy éjszakán át tart, de reggel a világi gondok szétfoszlatják. Bent van-e Isten állandóan a mi gondolatainkban? A nap folyamán gondolunk-e rá és az Ő Fiára, a mi üdvözítőnkre? Amikor eszünk és iszunk, hálát adunk-e neki, még pedig nem csupán külső megszokásból, hanem szívből? Amikor magában véve helyes dolgot teszünk, fölemeljük-e lelkünket hozzá, és törekszünk-e arra, hogy az ő dicsőségét mozdítsuk elő? Mikor hivatá-sunkat gyakoroljuk, gondolunk-e reá és az a kívánság lelkesít-e, hogy az Ő akaratát még jobban megismerjük és még tökéletesebben betöltsük? Vágyva-vágyjuk-e az ő kegyelmét, hogy minket megvilágítson, megújítson és megerősítsen?”
     „Ne elégedjünk meg önmagunkkal; ne a saját céljainkban lássuk boldogságunkat, ne tegyük e világot az otthonunkká, ne barátaink között érezzük magunkat otthon; de tekintsünk egy boldogabb ország felé: a menny felé.” Ezt pedig csak a bűnbánó, a szentségi életet élő ember remélheti!
     „Tegyük fel, hogy a szentségtelen életet élt ember a menny-országba kerülne, ez a disszonancia ezerszerte nagyobb szenvedés lenne a számára, mintha a pokol tüzében égne!” (folytatás köv.)20100827-newman.jpg

Szólj hozzá!

1.4 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot
marias_3_2.jpg     Máriának, míg e földön élt, minden gondolata kizárólag Isten dicsőségére és a nyomorultak megsegítésére irányult. Már eleve elnyerte a kegyelmet, hogy minden kérésé meghallgatásra találjon. Bizonyítja ezt a kánai menyegző esete is, ahol a Boldogságos Szűz látva a násznép szomorúságát és megszégyenülését, kérte Szent Fiát, hogy segítse meg őket egy csodával, mert »Nincs boruk!« Erre azonban Jézus, mintha megtagadná Anyja kérését, lényegileg így válaszolt: Mi közünk hozzá, hogy van-e boruk vagy nincs? Hiszen, csodatetteim ideje még nem érkezett el! Ennek ellenére azonban a Szűzanya ‒ mintha Fia helyeselte volna ‒, meghagyta a szolgáknak: »Tegyétek, amit mond!«
Ezek után Krisztus ‒ hogy Anyja kedvébe járjon ‒, tényleg borrá változtatta a vizet.
De kérdezhetnénk, miképp lehetséges, hogy bár nem jött el a csodatettek és az evangélium hirdetésének ideje, a csoda ‒ Isten örök tervei ellenére ‒ mégis idő előtt megtörtént?
kanai_menyegzo_33.jpg     Az esetből kitűnik, hogy bár semmi sem történik az isteni végzés ellenére, mégis öröktől fogva úgy határozott Isten, hogy Anyjának egyetlen kérését sem fogja visszautasítani. Mivel pedig Mária ismer-te Istentől nyert előjogát, azért mondta a szolgáknak, hogy tegyék csak amit Fia mondani fog nekik. Így értelmezi ezt Szt. Chrysostomus is: bár Jézus tartózkodó a feleletet adott, mégis Anyját megtisztelen-dő, nem habozott kérésének eleget tenni.
Szent Tamás szerint is Jézus kijelentésével, hogy »Még nem jött el az én órám«, tudtunkra akarta adni, hogyha más valaki kéri, bizonyára elhalasztotta volna idő előtti csodatettét, de Anyja óhajára azonban haladéktalanul megtette. (Apud defens. cultus Mariani auctore R. D. Henr. de Cerf. pag. 129.) Szent Cyrill és Szent Jeromos ugyanezt tanítják. (107. oldal)feastatcana.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!hajnalszepsugara82.jpg

Szólj hozzá!

 Szemelvények a Lelki Naplóból -- 1965. V. 30
A Szűzanya szólt:
„Kislányom, írd le, amit most mondok, megkülönböztetett betűkkel. Halálod után neked Mellettem lesz a helyed, és a földön összegyűjtött olajcseppjeid, melyeket áldozatos életed által Szent Fiam az Ő érdemeivel egyesített, vissza fognak hullani a lelkek kialudt mécsesébe. Az Én Szeretetlángomtól tüzet fognak, és ennek fényénél megtalálják az üdvösségre vezető utat. Ezek az olajcseppek még a mécses nélküli lelkekre is ráhullanak. Ők keresni fogják ennek okát és Szent Fiamhoz jutnak. Tehát neked a mennyben is dolgod lesz, és a megváltó munkában való részvételt folytatni fogod halálod után is.”
Nagyon meglepődtem ezeken a szavakon, hisz a Szűzanya ezt már máskor is közölte velem. De most, hogy ismételten leíratta, nagyon kihangsúlyozta, hogy az égben sem fogok tétlenkedni, mert lelkesedésem, a lelkek megmentéséért folytatott áldozat az égben is folytatódik.
1965. VI. 4
Nagyon érdekes dolog történt, vagyis inkább úgy kell írnom, hogy amint éppen kis lakásomba mentem este, útközben a sátán keserves nyögését és szemrehányását kellett hallanom. Elpanaszolta nekem, hogy ő már nagyon régen gyanította azt, hogy személyemmel kapcsolatban neki nagyon nagy baja keletkezik. Azért is igyekezett ez időtől kezdve engem állandóan szemmel tartani, és tovább panaszkodott, hogy mégis csak sikerült kiszabadulnom mindig karmai közül, pedig ő minden eszközt latba vetett, és mégis a vesztes fél lett.
Amint kis szobámig elértem, mely a kert végében van, velem jött, vagyis csak tapogatózott, mert mint világtalan, tehetetlen a közelemben. Már azelőtt is éreztem világtalanságát és tehetetlenségét, de volt idő, amikor éreznem kellett gyűlölettől villogó és bosszútól szikrázó szemeit, melyek akkor még félelemmel töltötték el egész lényemet. naplo_ii-45.JPG

Szólj hozzá!

Tanítása 4
newman1_copy.jpg     Newman számára az Isten gondviselése mindent átfog, mindent magába foglal. Semmi sem létezik, amit ne az isteni Gondvi-selés irányítana, semmi sincs, amit ne hasz-nálna vagy ne tudna felhasználni. Az ember szabad, de szabad döntéseit mind felhasználja isteni terve megvalósítására. Igehirdetésének konkrét sajátossága, hogy újra és újra zseniá-lis érzékkel tapint rá a felületesen hívő ember problémáira, és leplezi le azokat az ellent-mondásokat, melyek a magukat keresztény-nek nevezők gondolkodásában és magatartá-sában jelen vannak. Tudja, hogy ahhoz, hogy megtérésre vezessen, nem elég, ha hittel és meggyőző erővel mutat rá az evangéliumi eszményre, hanem arra is szükség van, hogy langyos életvitelünket szembesítse az Evan-géliummal.
     Newman azonban nem lenne Newman, ha itt megállna, ha beérné a leleplezéssel és szembesítéssel. Ő ennél mindig tovább megy: fölemel és utat mutat. Nem menti fel a gyen-gét és megalkuvót, nem is szolgál emberi vigasztalással, de még csak azzal a kegyes hivatkozással sem éri be, hogy „Isten irgalma végtelen”, hanem a kegyelem művét keresi, és azt állítja hallgatósága elé példának. Majd pedig rámutat, hogy Isten erejének segítségé-vel, az Ő kegyelmével együttműködve mi magunk hogyan tudunk Isten előtt igazakká válni. (folytatása köv.)

Szólj hozzá!

1.3 §. Mária hatalmas szószóló, mert mindnyájunk számára képes kieszközölni az örök boldogságot
marias_3_2.jpg     Igaza van Szent Anzelmnek: »Amit te kívánsz Szent Szűz, az nem maradhat teljesületlenül; mert neked csak akarnod kell, s biztosan megtörténik minden; (De exc. Virg. c. 12.) ha mindjárt a legistentelenebb bűnöst akarnád is a szentség magas fokára emelni, az is biztosan meglesz«. Nagy Albert a következő szavakat adja Mária ajkaira; »Kérni kell engem, hogy akarjak valamit, mert ha egyszer akarok, úgy meg is történik biztosan«. Midőn Damiáni Szent Péter (Serm. I. de Nat. B. V.) egy ízben Máriának e nagy hatalmáról elmélkedett, kérte Őt, hogy legyen részvéttel irántunk, miközben így kiáltott fel: »Ó Mária, bűnösök  szószólója! Mivel oly szeretetteljes a te szíved, ennélfogva nem bírod nyomorúságunkat szemlélni anélkül, hogy részvétre ne gerjedj irántunk; minthogy azonban egyúttal oly hatalmas is vagy Istennél, hogy összes pártfogoltjaidat képes vagy az elmerüléstől meg menteni, arra kérlek, végy gondjaidba, mert minden reménységemet beléd helyezem! Ha az én könyörgésem nem volna képes Téged részvétre indítani, úgy hát saját jóakaró szíved keltsen Benned irántam szánalmat, legalább saját nagy hatalmad bírjon arra, hogy engem megsegíts, mert hiszen Isten avégből tett Téged oly hatalmassá, hogy annál nagyobb irgalmassággal igyekezzél bennünket oltalmadban részesíteni, minél nagyobb a befolyásod felsegítésünkre«.
     Szent Bernát is arról biztosít bennünket, hogy Mária valóban végtelenül gazdag hatalom Irgalmasság dolgában. »Isten iránti nagy szereteténél fogva, Mária irgalomteljes szíve határtalan részvéttel van irántunk is, miként ezt tetteivel állandóan be is bizonyítja«. (Serm. 4 de Assumpt.) (106-107. oldal)refugium_peccatorum_convento.jpg

Szólj hozzá!