HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

Mindent előre ki kell imádkozni!

szent_rozsafuzer.jpg     A 1874-es októberi Rózsafüzér Királynője ünnepet, már jóval előtte és sokkal alaposabban előkészítette. Egyfelől a helyi nyelvet beszélő atyákat verbuvált össze, másfelől, személyesen járta végig a házakat, kunyhókat és mindenkinek a lelkére kötötte, hogy imádkozzanak a Rózsafüzér Ünnep szép lebonyolításáért! Ennek nyomatékaként adott egy-egy emlékeztető Szűzanya képet és szentolvasót is az októberi Ünnepre.
     A környéken szokás volt, hogy kikiáltó járta körbe az utcákat, ha valami hirdetnivaló akadt. Ezúttal is így volt, de már nyolc nappal előtte hirdetve lett a "máriás ünnep"!
     Maga Bartolo is 3 nappal előtte végigjárta a népeket és adományokat gyűjtött, kukoricát, gyapotot stb. Ennek nem csak az eladási jövedelme volt a lényege, hanem az emberek személyes áldozathozatala, részvétele, érdekeltsége az ünnep megrendezésében.
     Bartolo a saját ágya fölötti Rózsafüzér Királynője képét hozta el a templomba, melyet szépen körbe rakott a rózsafüzér titkainak litografált képeivel. (A források felsorolását, lásd az első részben!)rosario_2_.jpg

Szólj hozzá!

Monforti Grignon Szent Lajos, a szentolvasó apostola

     A rózsafüzér iránti lelkesedés lendülete a protestantizmus, majd a janzenizmus alatt jelentősen megtört. Bár az ellenállás számtalan szigete őrizte az áhítatnak eme formáját, a régi tűzet mégis csak Grignion de Monfort Szent Lajosnak (1673-1716) sikerült újra lángra lobbantania.
Szűz Mária titka.jpg      A máriás kegyelem arra ösztönözte Grignon Szent Lajost, hogy csatlakozzon a prédikáló rendhez és belépett a domonkosok harmadrendjébe. Ez lehetővé tette számára, hogy rózsafüzér-társulatokat szervezhessen, amihez a domonkosok rendi főnökétől kapott engedélyt.
      Több művében is kimutatkozik, hogy Szent Lajos sokat merített a domonkos hagyományból, különösen Boldog Alanus de Rupe írásaiból. Grignon azonban nem elégedett meg a másolással, hozzáadta a maga hasonlíthatatlan zsenialítását is.
      Hogy a tudatlan és felületes népnek Jézus és Mária titkait könnyebben hozzáférhetővé tegye, szent keresztutakat is építtetett, mint például Pontchâteau-ban, azonkívül körmenetei számára zászlókat tervezett, melyek a titkokat ábrázolták. Több mint százezer tagot vett fel a rózsafüzér-közösségekbe. Az ő és az általa alapított Mária Társulat misszionáriusainak buzgósága újra kereszténnyé tette Nyugat-Franciaországot, és ezzel megalapozta azt a csodálatraméltó ellenállást, melyet ez a vidék a francia forradalommal szemben tanúsított.
      Az is Grignon Szent Lajos volt, aki a rózsafüzérhez – bizonyos fokig bevezetőként – hozzáfűzte a Hiszekegyet, a Miatyánkot és a három Üdvözlégy Máriát, melyek nem a domonkos hagyományból származnak és ezért nem szükségesek a rózsafüzérhez kötődő búcsúk elnyeréséhez. Grignon ezen toldaléka azonban az idők folyamán általánosan elterjedt. (Alsó kép: Montforti Grignon Szent Lajos rózsafüzére)chapelet_du_pere_de_montfort1.jpg

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka

A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!” (IV/27) A sátán és csatlósai, teret akarnak nyerni földrészünkön, nemzetünkön és keresztény kultúránk fölött. Hitünket bizonyítandó, engesztelő kilenceddel fordulunk az ég felé, Isten Irgalmasságáért esedezve,  Mária Országának polgári tudatában, Örökös Királynőnket kérjük, hogy parancsára angyali seregek védelmezzenek minket Szent Mihály arkangyal vezetésével!

NEGYEDIK NAP

     Magyarok Nagyasszonya, Angyalok Királynője!morszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul23.jpg
A pokoli erők azon mesterkednek, hogy elpusztítsanak minket.
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől, hogy a sátán uralmát végleg leromboljad.
Alázattal kérünk, küldd el nekünk angyali sereged, Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar Hazánkat és Európát a gonosz ármánykodása ellen!
A Te csodatevő istenanyai hatal-maddal, nyisd meg a népek veze-tőinek szemét és értelmét, hogy felismerjék, kik állnak a légiók mögött és milyen veszélynek teszik ki népüket, Európát és az egész emberiséget!
Esdekelve kérjük Szent Mihály főangyalt, hogy teremtsen békét a közel-keleten és a pokol szellemei által elvakított népeket térítse meg és terelje vissza országaikba!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Megváltónk Anyját! Ne hagyd elveszni Szent István keresztény országát!

_archangel_michael_reni_240.jpg

 

     Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzde-lemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világ-ban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen. (XIII. Leó pápa)

 

Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...

Az Üdvözlégyekbe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.veszelyben_az_egyhaz_2_1.jpg

Szólj hozzá!

22.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

021efrem-_530.jpg

Szólj hozzá!

Szeptember 21.
     Máté apostol, másik nevén Lévi egyike lehetett Jézus első követőinek és apostolainak. Márk evangéliuma szerint Alfeusz fia. Adószedő és vámos volt Kafarnaumban. Találkozván Jézussal, felhagyott munkájával és követte (Mt 9,10, Lk 5,23). A Úr legszűkebb tanítványai köréhez tartozott tehát azokhoz, akik nem botránkoztak meg Krisztusban, s pünkösdkor megkapták a Szentlelket és a világra szóló küldetést.
matthew7_530.jpg     A hagyomány szerint Jézus halála és feltámadása, az apostolok szétszéledése után előbb Palesztinában, majd Etiópiában hirdette az örömhírt, ahol Kandaké királynő kincstárnoka -- akit az ApCsel szerint Fülöp diákonus keresztelt meg -- fogadta és támogatta. Történt egy napon, hogy a király fia meghalt. A bennszülött varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiába. Akkor a kincstárnok Mátét tanácsolta urának. Ő föl is támasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog lett, hogy hívta az embereket: jöjjenek Mátéhoz, aki az egy Igaz Isten Igéjét tanítja.
Volt a királynak egy Efigénia nevű leánya, aki szintén megtért, és Máté fölvette az Istennek szentelt szüzek közé. Miután Egippus király meghalt, utóda Hirtacus szemet vetett Efigéniára. Mivel a frigy egyetlen akadálya az apostol volt, a király megölette: ima közben leszúrták hátulról, illetve bárddal fejezték le.
Egy másik hagyomány szerint Máté máglyán halt meg. Ismét más hagyomány úgy tudja, hogy a máglya az apostol imádságára kialudt, és később Núbiában halt meg békességben.
     Máté neve alatt maradt fenn egy evangélium, mely Jézus életét foglalja össze születésétől egészen feltámadásáig. Ő jegyezte le közvetlen tapasztalata alapján a Megváltó szavait és cselekedeteit, s így az evangéliumok sorában időrendben az ő írása áll az első helyen.
     Máténak köszönhetjük Krisztus szavainak és beszédeinek alapvető forrását. Az evangélium utolsó mondatai összefoglalják az Üdvözítő szándékát, aki a bűnösökért jött, hogy Isten irgalmát hirdesse és megmutassa az embereknek. Apostolait azért küldi szerte a világba, hogy minden népnek elmondják az irgalom evangéliumát: „Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá mind a népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,18-19).
matthew-and-the-angel-3.jpg     Máté apostol és evangélista névünnepét már a legkorábbi vértanúakták szeptember 21-re tették. Rómában a XI. századtól ez a nap a hivatalos emléknapja. Apostoli jelképe az angyal.
     A néphit szerint Máté napján kezdődnek az őszi viharok. Szent Máté apostol ünnepe jelentős időjárási fordulónap, az őszi búzavetés kezdete.
     Testét 954-ben vitték Keletről Salernóba, ahol ma is őrzik (Ld. lent). A keleti keresztények november 16-án ünneplik, a koptok október 9-én.

Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, és Téged követve, hűséggel ragaszkodjunk az Evangéliumhoz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

A Magyar Kurír nyománmate_apostol_sirja_salernoban530.jpg

Szólj hozzá!

Az első októberi Rózsafüzér Ünnep, az első látványos kudarc

longo35.JPG     Bartolo úgy tervezte, hogy az ünnep fénypontja egy nagy szerencsejáték lesz, amelyen minden tombolajegy egy soldóba kerül. Az első öt nyeremény "Napóleon aranynak" becézett csekély értékű csillogó pénzérme volt, továbbá egy gyűrű, egy pár fülbevaló, melltű és egyéb csecse-becsék. A többi 800 (!) nyeremény, feszületek, rózsafüzérek, érmék és a Rózsafüzér Királynője képek lesznek, azaz csak lettek volna! Aznap ugyanis esős, szeles és viharos idő szakadt a környékre, ijesztő villámlásokkal. Az eső és megáradt patakok miatt nem csak a rendelt zenészek nem tudtak eljönni, de még a helyi lakosok sem jelenhettek meg a templomban. A plébános, a meghívott papokkal és a néhány hívővel csak tébláboltak és az orrukat sem merték kidugni az Isten házából.
     Bartolo elkeseredettsége azonban tovább nőtt, amikor a jelenlévőknek a domonkos Albeto Radente atya mondott beszédet, mivel a nép szinte nem is értette a prédikációját. Ez komoly figyelmeztetés volt. A vallei lakosok ugyanis a plébános beszédéhez szoktak, aki mindig a helyi nyelvjárásban szólt hozzájuk.
     Bartolón csüggedettség vett erőt, mert úgy érezte, hogy a Szűzanyának vagy nem tetszik az ő elképzelése, vagy valamit nagyon rosszul készített elő. És ekkor, mintha a lelkiismerete szólt volna erőteljesebben, a következő felismerésre jutott: nem elég csupán a formai körülményeket előkészíteni, hanem hathatós lelki előkészületek is kellenek, kiimádkoztatva az alkalmat!
     Ez a felismerés egészen mellbe vágta! És csakugyan, amint belegondolt, előző nap még gyönyörű napos volt az idő és csak késő este érkezett meg a vihar első szele. Valóban, időben ki kell imádkozni az alkalomnak megfelelő időt, a körülményeket és azt, hogy mindezek a lelkek javára is váljanak! (A források felsorolását, lásd az első részben!) (Lenti kép: A Szűzanya mondja neked!)elotte_mindent_imadkozz_ki.jpg

Szólj hozzá!

Az Örök Rózsafüzér Mozgalma

     1634 egy olasz domonkos pap, Timotheus Ricci (1579-1643) Bolognában megalapította az „Örök Rózsafüzért”, melynek alapszabálya kimondta, hogy a rózsafüzért éjjel és nappal, az év minden órájában imádkoznia kell valakinek.
     Ez nagyon megfelelt a híveknek, mivel ez azt jelentette, hogy az évnek csak egy órájára kellett elkötelezniük magukat, melyben az egész zsolozsmát elimádkozták. A hívek elmentek a domonkos kolostorba és egy kazettából kihúztak egy papírt, melyen valamely, a nap rájuk osztott órájának időpontja volt felírva. A siker nagy volt. Egyedül Bolognában 16-szor kellett a kazettát újratölteni, és még VIII. Orbán pápa is magához rendelt a Vatikánba egy kazettát, melyből a maga óráját kihúzta. A pápa haláláig hű maradt ehhez az önként vállalt kötelezettséghez. Az óra, amit kihúzott, az este 11 és éjfél közötti volt.
      Az Örök Rózsafüzér gyorsan elterjedt az egész kereszténységben, és a pápák gazdagon ellátták búcsúkkal.6. Plas, előtér, baloldal, VIII. Orbán pápa (1623-44).jpg

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka

A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!” (IV/27) A sátán és csatlósai, teret akarnak nyerni földrészünkön, nemzetünkön és keresztény kultúránk fölött. Hitünket bizonyítandó, engesztelő kilenceddel fordulunk az ég felé, Isten Irgalmasságáért esedezve,  Mária Országának polgári tudatában, Örökös Királynőnket kérjük, hogy parancsára angyali seregek védelmezzenek minket Szent Mihály arkangyal vezetésével!

HARMADIK NAP

     Magyarok Nagyasszonya, Angyalok Királynője!morszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul23.jpg
A pokoli erők azon mesterkednek, hogy elpusztítsanak minket.
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől, hogy a sátán uralmát végleg leromboljad.
Alázattal kérünk, küldd el nekünk angyali sereged, Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar Hazánkat és Európát a gonosz ármánykodása ellen!
A Te csodatevő istenanyai hatal-maddal, nyisd meg a népek veze-tőinek szemét és értelmét, hogy felismerjék, kik állnak a légiók mögött és milyen veszélynek teszik ki népüket, Európát és az egész emberiséget!
Esdekelve kérjük Szent Mihály főangyalt, hogy teremtsen békét a közel-keleten és a pokol szellemei által elvakított népeket térítse meg és terelje vissza országaikba!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Megváltónk Anyját! Ne hagyd elveszni Szent István keresztény országát!_archangel_michael_reni_240.jpg

 

     Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzde-lemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világ-ban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen. (XIII. Leó pápa)

 

Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...

Az Üdvözlégyekbe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.veszelyben_az_egyhaz_2_1.jpg

Szólj hozzá!

Nem minden megy "karikacsapásra"

b_l_36_anni.jpg     Szép lassan rendszeressé váltak az összejövetelek, melye-ket a romos templomban tar-tottak a plébános úr engedélyé-vel és legnagyobb csodálkozá-sára! Úgyhogy hamarosan rendszeres Szentmise is volt a faluban és a résztvevők száma egyre nőtt, mi több már ismer-ték az egyházi énekeket is!
     De lássuk, hogy mit ír erről "apostolunk" maga:
"Nápolyban felkerestem az ismerős jámbor úri hölgyeket, akiktől érmeket, rózsafüzére-ket, skapulárékat és szentké-peket kéregettem. Természetesen vásárolnom is kellett efféléket, bár a legin-kább nem ezekre volt szüksége a vallei lakosoknak, fali_feszulet_pompei.jpghanem falra akasztható feszületekre! Ilyet csak elvétve láttam ná-luk! Vásárolnom kellett tehát néhány százat az ágy fölé akasztaható feszületekből és így, jelentős rakománnyal tér-tem vissza 1873 októberében. Azt akartam, hogy az októberi Rózsafüzér-népünnepély ne múljék el úgy nyomtalanul a lelkekben, mint a tüzijátékok füstje." (A források felsorolá-sát, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 3

IMAGE006 (1).JPG     Aki beiratkozott egy rózsafüzérrendbe, az részesedett a világ összes rendtagjának imájában. Az a "céhtag", aki szobájában egyedül imádkozta az Üdvözlégy Máriákat, ezt a közösségek összes többi társával és mindenkiért tette. Ez volt Alanus de Rupe természetfeletti zsenijének fő műve. Sőt, még azt is hozzáfűzte ehhez, hogy a rend minden tagja a többiek ájtatosságának minden művében és minden érdemében részesedik, méghozzá a vezeklő elégtétel szokása szerint.
      A rendi szabályzat második fejezetében Alanus de Rupe ezt írja: „Ezen rend fő tárgya az, hogy minden egyes tag minden műve és minden érdeme a rend összes tagjának közös javára szolgál”. És egyik tanítványa, Michel Francois de Lille, ugyanilyen értelemben egyfajta kommentárként még ezt tette hozzá: „Mivel az imák vagy minden jámbor mű csak akkor válik hasznára, ha ez az imádkozó azon akarata szerint történjék, hogy mindenkinek, aki a Szűz Mária zsolozsmát imádkozza, ezt akár egy, akár ismételt aktusok által, tudatosan az összes tag (élők és holtak) javára kell ajánlania”.
      Ez az univerzális imalánc jelentős sikert ért el a keresztény népnél, s nagy buzgalommal vett részt benne. Rövid időn belül szoros hálóként fonta össze a kereszténység államait, hogy pajzsként védelmezze őket.
Az első ilyen rózsafüzér-közösség 1470-ben alakult Douai-ban. Ezen ájtatossági forma iránti lelkesedés vezetett oda, hogy az emberek elkezdték a Szűz Mária zsolozsmát naponta imádkozni.

Szólj hozzá!

»Az Isten nem szorul rá arra, hogy én külsőleg is hajlongjak előtte.«
covers_135213_180.jpg

 

1) Nem "szorul rá" az igaz, de te rászorulsz és neked igenis kötelességed. A király vagy köztársasági elnök sem szorul rá, hogy tiszteletet mutass felé, ha megjelensz előtte. Nem az Isten szorul rá a te külsőleg is megnyilvánuló tiszteletedre, hanem az ész és erkölcs, a becsület és isteni törvény az, amely rászorít az alárendeltségi érzés és engedelmesség köteles kifejezésére.

kisirka3_180.jpg2) Isten a Szeretet ‒ mondja János apostol. Aki a Szeretetet nem szereti, nem tiszteli, az hasonlatossá válik a lázadó angyalokhoz és a követőivé válik.
Figyelmeztető tény, hogy a Katolikus Hit egyetemes lanyhulása visszavezethető az imádás és a tisztelet gesztusainak minimalizálására, elhagyására, vagy profanizálására.
A Szentírás és a hiteles magánkinyilatkoztatások sokszor hangsúlyozzák Isten irgalmas szeretetét, hosszan tűrő megbocsátó és végtelen jóságát (Neh 9,17), mely az időben élő ember számára véges. Bár találékony szeretetében a legvégsőkig elmegy, hogy a szegény bűnöst megmentse a magára vont büntetéstől. Ám aki tiszteletlen Isten iránt, azzal szemben nem iktathatja ki eszköztárából a végső büntetést, ezzel ugyanis Ő maga nyitna kaput a szeretetével való visszaélésre. Világosan látnunk kell tehát, hogy az emberi életben a járványok, a halál és negatív politikai fordulatok, a természeti csapások, az Isten iránti tisztelet elhagyásának, vagyis az elhatalmasodó bűnnek a következményei!
Ha nincs életünk előterében Isten, akkor az egyre bővülő terephez jutó sátán tönkretesz mindent, sőt a kárhozat felé tuszkol mindenkit, akit csak tud, „hazug, gyilkos és ordító oroszlán” módjára. Mindannyian szüntelenül harcban állunk, és ehhez természetfeletti segítséget kapunk a szentségekben, melyek iránt kötelesek vagyunk méltón kifejezni áhítatunkat, tiszteletünket! „Kerüljétek a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos ellenvetéseket, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak” (Tim 6,20-21). A krisztusi hittől való elszakadás pedig óhatatlanul a kárhozat lehetősége! (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

Bárhol is jársz, bárhol is állsz, imádkozz el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!szeretetlang_blog126.JPG

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka

A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!” (IV/27) A sátán és csatlósai, teret akarnak nyerni földrészünkön, nemzetünkön és keresztény kultúránk fölött. Hitünket bizonyítandó, engesztelő kilenceddel fordulunk az ég felé, Isten Irgalmasságáért esedezve,  Mária Országának polgári tudatában, Örökös Királynőnket kérjük, hogy parancsára angyali seregek védelmezzenek minket Szent Mihály arkangyal vezetésével!

MÁSODIK NAP

     Magyarok Nagyasszonya, Angyalok Királynője!morszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul23.jpg
A pokoli erők azon mesterkednek, hogy elpusztítsanak minket.
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől, hogy a sátán uralmát végleg leromboljad.
Alázattal kérünk, küldd el nekünk angyali sereged, Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar Hazánkat és Európát a gonosz ármánykodása ellen!
A Te csodatevő istenanyai hatal-maddal, nyisd meg a népek veze-tőinek szemét és értelmét, hogy felismerjék, kik állnak a légiók mögött és milyen veszélynek teszik ki népüket, Európát és az egész emberiséget!
Esdekelve kérjük Szent Mihály főangyalt, hogy teremtsen békét a közel-keleten és a pokol szellemei által elvakított népeket térítse meg és terelje vissza országaikba!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Megváltónk Anyját!
Ne hagyd elveszni Szent István keresztény országát!

_archangel_michael_reni_240.jpg

 

     Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzde-lemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világ-ban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen. (XIII. Leó pápa)

 

Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...

Az Üdvözlégyekbe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.veszelyben_az_egyhaz_2_1.jpg

Szólj hozzá!

TISZTELT OLVASÓIM!

AZ ELKÖVETKEZENDŐ KILENC NAP

DÖNTŐ FONTOSSÁGÚ LEHET ÉLETÜNKBEN!

KÉREK MINDENKIT, HOGYHA TEHETI,

A 'SZENT MIHÁLY KILENCEDET' VÉGEZZE EL! – A MAGYAROK NAGYASSZONYA

LEGYEN OLTALMUNKRA,

ANGYALI SEREGÉVEL,

A MAGYAR SZENTEK ÉS A MI IMÁINK KÖZBENJÁRÁSÁRA! – 

 

Szólj hozzá!

A terv és kivitelezés

origin_rosary_our_lady_250.JPG     Bartolo Longo nagy tettrekész-séggel fogott az "apostoli munka" előkészítéséhez.
     Először is megkereste a vallei illetőségű plébánost és ismertette vele a terveit, miszerint rózsafüzér közösségeket akar szervezni a faluban. Az atya meglehetős fenntartásokkal fogadta a tervet és annyit válaszolt, hogy ezt a népet inkább érdeklik a csinnadrattás, mulatós népünnepélyek tombolával, semmint az imádságok!
Ám ez a borúlátó vélemény, nagyon is szöget ütött Bartoló fejébe. Ha ez kell nekik – gondolta ‒, hát megkapják! Lesz népünnepély meg tombola is, de a nyeremények szentképek, rózsafüzér és érmecskék lesznek – tervezte el magában.
     Felmérte tehát az adottságokat és a saját lehetőségeit, és évi jövedelmének jelentős részét – 500 lírát ‒, ennek költségeire szánta (ez akkor komoly összeg volt!). A legnagyobb problémát azonban nem a külsőségek jelentették, hanem az, hogy szinte senki nem ismerte az imádságokat, a rózsafüzért meg a legkevésbé.
Nem volt mit tennie, mint házról-házra járni és ajándékozgatni a rózsafüzéreket, melyet – tekintve, hogy ingyen volt –, szívesen fogadtak. Képecskéket is osztogatott, de mivel olvasni sem tudtak, így személyesen tanította az imádságokat.
madonna-del-rosario-detail-3.jpg     Eleinte kisebb csoportok alakultak asszonyokból, majd férfiak is el-eljöttek, mert az összejövetel után mindenki kapott érmecskét. Különös módon ezt azért tekintették nagy értéknek, mert fémből volt! A férfiak egyéb-engesztelo_szentolvaso.JPG
iránt azért is jöttek, hogy az asszonynak vagy az eladó lányuknak vihessenek valami ajándékot! (A források felsorolása az első részben!)

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 2

alano9.jpg     Az előzőkben említett Boldog Alanus de Rupe, a Lille-i konvent szerzetese feladatául tűzte ki, hogy prédikációiban megtanítsa, hogyan forduljanak az Istenanyához az Üdvözlégy Mária recitálása és a hit titkairól való elmélkedés által. És ez volt a rózsafüzér, melyet tízes csoportokba osztott és egy-egy Miatyánkkal egymástól elválasztott 150 Üdvözlégy Máriából állt.
      Meg kell jegyezni, hogy Alanus nem csak Krisztus életének örömteli, fájdalmas és dicsőséges titkait tárgyalta. Az elmélkedés − minden egyes személy szükségletének megfelelően −, a vallást érintő kérdésekben: a titkok hármas szériája mellett a Hét Szentségről, a mennyei udvar dicsőségéről, boldogságáról vagy hasonlókról szólt. Ez az ájtatosság nagy szabadsággal bírt. A rózsafüzér privát elmélkedésekor még ma is megengedett ez a szabadság. (De a búcsúkat azonban csak a mi Urunk életének, szenvedésének és feltámadásának szemléletével lehet elnyerni!)
      De Alanus de Rupe legnagyobb műve vitathatatlanul a Boldogságos Szűz Mária zsolozsma-rendjének (a rózsafüzérezésnek) visszaállítása volt. Szent Domonkos óta léteztek már a híveknek olyan közösségei, kik összegyűltek, hogy a rózsafüzért együtt imádkozzák. Ezért tekintik Szent Domonkost a rózsafüzér-közösségek megalapítójának. Miből is állt ez a visszaállítás? Alanus de Rupe hozzájárulása két újdonságot hozott.
      Először: a rózsafüzért a Boldogságos Szűz Mária zsolozsmájának tekintette. Míg a papok breviáriumukban egy héten a 150 zsoltárt recitálták, addig a rózsafüzér a minden héten elimádkozott 150 Üdvözlégy Máriájával a laikusok breviáriuma lett.
      Másodszor: a híveket a céhek mintájára szervezte csoportokba, imaközösségekbe. Alanus de Rupe elképzelése szerint a rózsafüzér-közösségek az ima céhei voltak, azzal a különbséggel, hogy az ima ezen céhei univerzálisok voltak és nem csak egy provinciára vagy egy királyságra korlátozódtak, hanem az egész világra kiterjedtek, és a kereszténység összes közösségét képes volt összekötni.rozsafüzer275_med.jpg

Szólj hozzá!

A Kilenced szándéka

A Szeretetláng Lelki Napló bejegyzése szerint: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása!” (IV/27) A sátán és csatlósai teret akarnak nyerni földrészünkön, nemzetünkön és keresztény kultúránk fölött. Hitünket bizonyítandó, engesztelő kilenceddel fordulunk az ég felé, Isten Irgalmasságáért esedezve,  Mária Országának polgári tudatában, Örökös Királynőnket kérjük, hogy parancsára angyali seregek védelmezzenek minket Szent Mihály arkangyal vezetésével!

ELSŐ NAP

     Magyarok Nagyasszonya, Angyalok Királynője!morszagom_nem_pusztul_hanem_tisztul23.jpg
A pokoli erők azon mesterkednek, hogy elpusztítsanak minket.
Te hatalmat és megbízást kaptál Istentől, hogy a sátán uralmát végleg leromboljad.
Alázattal kérünk, küldd el nekünk angyali sereged, Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar Hazánkat és Európát a gonosz ármánykodása ellen!
A Te csodatevő istenanyai hatal-maddal, nyisd meg a népek veze-tőinek szemét és értelmét, hogy felismerjék, kik állnak a légiók mögött és milyen veszélynek teszik ki népüket, Európát és az egész emberiséget!
Esdekelve kérjük Szent Mihály főangyalt, hogy teremtsen békét a közel-keleten és a pokol szellemei által elvakított népeket térítse meg és terelje vissza országaikba!
Téged kérünk Magyarok Nagyasszonya, mint Megváltónk Anyját! Ne hagyd elveszni Szent István keresztény országát!_archangel_michael_reni_240.jpg

      Szent Mihály arkangyal!
Védelmezz minket a küzde-lemben!
A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körül járnak a világ-ban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
Amen. (XIII. Leó pápa)

 

Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség...

Az Üdvözlégyekbe fűzzük bele a Szeretetláng könyörgését, az alábbi módon: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért (és) áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.veszelyben_az_egyhaz_2_1.jpg

Szólj hozzá!

19.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

135wass_530.jpg

Szólj hozzá!

Kétségek és bizalom közt

1005_beato_bartolo-longo.jpg     Bartolo Longo 33 éves volt és egyre csak azon töprengett, hogy miként lehetne ezzel a néppel megismertetni Krisztus Örömhírét és életüket az üdvösség útjára terelni. Emellett, minden lelki biztatás ellenére rá-rátört a kétségek özöne, a reménytelenség, még az öngyilkosság gondolata is, hiszen – amiként a kísértő sugallta neki ‒, hogyan is merészel ő lélekmentésre gondolni, amikor a sajátját sem tudja már megmenteni, istentagadó ifjúkori tévelygései miatt.
     Egy napon már sem az imában, sem a könyvekben való elmélyülés nem nyugtatta meg, Ellenállhatatlan nyugtalanságtól hajtva kisietett a Fusco házból és erős léptekkel ment Valle felé céltalanul. Egy bozótos mezőre érve – amit Arpaiának, majdhogy nem "Hárpiának" neveztek – megállt és szinte rázuhant a környék csöndje. Közel s távol sehol egy lélek nem volt.ppei0007.jpg
     Némely életrajzírója ekkor Mária-jelenést tételez fel a végtelennek tűnő percekben, ám ő maga ezt soha nem állította! Életelbeszélésben így ír:
»Amint váratlanul megálltam, úgy éreztem, hogy meghasad a szívem. Lelkem sötétségében mintha egy baráti hang suttogott volna néhány szót, melyet magam is olvastam valamikor, és a lelkem szent barátja a néhai Radente domonkos atya is számtalanszor hangsúlyozott nekem:
Ha üdvözülni akarsz, terjeszd a Rózsafüzért! A Szűzanya ígérete ez: 'aki terjeszti rózsafüzéremet, annak kiesdem Szent Fiamnál az üdvösséget!'
Ez a gondolat, mint villámfény ‒ mely belehasít a viharos éjszakába ‒, úgy világította meg a lelkemet. A Sátán, aki már prédájának tekintette, előre látván a vereségét, ezért fojtogatott az alvilági sugallataival, hogy megakadályozzon! Ám, ez volt az utolsó elkeseredett harca ellenem, mert a Rózsafüzér Királynője megerősített engem. Lánglelkű szívvel tekintettem az égre és karjaimat széttárva, hangosan így tettem fogadalmat a Szűzanya szolgálatára:
arc-virgen_rosario.jpg‒ Ha igaz, amit Szent Domonkosnak ígértél, hogy a Rózsafüzér terjesztője üdvözül, akkor én üdvözülni fogok, mert nem hagyom el Pompeji földjét, amíg el nem terjesztem a Te szent Rózsafüzéredet az emberek között! –
Ám, csak síri csönd vett körül továbbra is, minden válasz nélkül. Mégis az a nyugalom, ami eltöltötte a lelkemet azt sugallta, hogy segélykiáltásom egyszer meghallgatásra talál! Amint ez a meggyőződés megfogalmazódott bennem, távolról a déli harangszó ütötte meg a fülemet. Én ekkor a földre borultam és lassan tagolva elmondtam az Úrangyalát. Amikor felálltam, éreztem, hogy könnycseppek gördülnek végig az arcomon hosszan...« (A források felsorolását, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

Boldog Alanus de Rupe szervező szerepe 1

     Sajnálatosan a 15. században alábbhagyott a szentolvasó imádkozása, úgy a szerzetesrendek, mint a nép körében. Ezt tanúsítja Alexander Forl-i püspök pápai legátus levele: „A Szent Domonkos által prédikált rózsafüzér az idő múltával és az emberek hanyagsága miatt hanyatlásnak indult és csaknem teljesen eltűnt” (1476. március 10-én a Köln-i rózsafüzér-közösséghez).
     Ál-kérdés feltenni, hogy az ima-buzgalom csökkenése a 14. század közepén kitört pestisjárványnak tudható be, vagy maga a fekete-pestis volt egyenes folyománya, az imádságos emberek csökkenésének. A járványban a koldulórendek tagjainak többsége meghalt. Ezután a nagy szkizma (egyházbomlasztó eretnekség) rontotta tovább a helyzetet, mely a lelkeket azzal zavarta össze, hogy a papságot és a híveket elidegenítette egymástól. (Ez sajnos napjaink tünete is!) Mindez az összevisszaság, vagyis a szentolvasó imádság elhanyagolása vezetett végül is a protestantizmushoz!
Alanus de Rupe 01.jpg      Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a rózsafüzér prédikálása kijött a gyakorlatból. Végülis csak a 15. század utolsó negyedében − nem sokkal a protestantizmus vihara előtt − kezdte eredménnyel újraszervezni az egyéni és közösségi rózsafüzérezést a breton származású domonkos, Alanus de Rupe (1428-1475). Egy eredetileg tőle származó dokumentumra hivatkozó írásban ez áll: „A Szűzanya többször megjelent neki gyermekével a karján; a fájdalmas passió nevében mindketten lelkére kötötték, hogy hirdesse a rózsafüzér hatékonyságát az isteni harag következményeinek elkerülésére. Mindezt azokért a kimondhatatlan bajokért, melyek Isten Egyházára és a világra zúdulni fognak. Ezen vészterhes időkben − a kereszténység legnagyobb megpróbáltatása idején Mária − az Ő zsolozsmája által akarta megújítani a föld arculatát és az embereket az isteni törvények megtartásához visszavezetni”.
     Abban az időben, amikor ezeket a sorokat egy kis kötetben németül leírták, akkor született Luther Márton és bizony már 10 éves lehetett, mire végre ki is lett nyomtatva. (Sajnos, nem kapkodták el, pedig az emberiség sorsa fordulhatott volna kedvezőbbre.) Akiknek lett volna pénze – a Gondviselés adományaként –, azok szűkmarkúak voltak a máriás ügyek iránt. Vajon, az "elszámoltatásnál", milyen jutalomban részesülhetnek? – Lásd Mt 25,28-30!) (folyt.)

Szólj hozzá!

»Én vallásos vagyok, de az én vallásosságom nem külső vallásgyakorlatokból áll.«
covers_135213_180.jpg1) Ez éppen olyan beszéd, mintha valaki azt mondaná: én jó hazafi vagyok, de nem tartom magam a hazafiság gyakorlatához, az állami törvényekhez, a honpolgári kötelességteljesítésekhez. Adót nem fizetek, a honvédelem elől kibújok, a közjót nem szolgálom. Micsoda "hazafiság" lenne ez? Ugyanígy hamis és élettelen az a "vallásosság", amely lelkében meghajol ugyan a világ Alkotója előtt, de annak mégoly hiteles kinyilatkoztatásait, parancsait és rendelkezéseit megvetéssel hárítja el magától s a gyakorlati életben nem juttatja azokat kifejezésre. Olyan volna ez, mintha egy fiú azt mondaná az apjának: "Én elismerlek téged apámnak, s hajlandó vagyok lélekben meg is hajolni előtted, de semmit sem teszek meg abból, amit kérsz és kifelé sem mutatok semmiféle tiszteletet irántad! Az ilyen tisztelet, az ilyen vallásosság üres szóbeszéd és képmutatás.

kisirka3_180.jpg2) Valójában hitetlenség nincs! Mert ha vallástalan valaki, akkor neki tulajdonképpen ez a hite, és ehhez így-úgy tartja is magát! Sajnos, fiataljaink ma mindent megkapnak szüleiktől, csak a hitet nem! Ezért a destruktív és okkultista szekták terjedésének oka a hittani alaptudás hiánya és az ifjúkori kíváncsiság. Az ezotéria nem vallás, csak az összezavarás eszköze. Sajnos a média egyre fokozza a érdeklődést a mágikus és fantasztikus fikciók iránt, melyek hamis vágyakat keltve, lassan megmételyezik a lelkeket. Az erre való hajlamot, idejekorán előkészítik a mágikus „gyermekmesék”, az erkölcsromboló filmek, az ezoterikus olvasmányok s a szekták alattomos propagandái. Az embernek szabad akarata van - ettől ember! Dönthet tehát a meggyőződései és a vallási hovatartozás felett is, ámde egy értelmes ember miért tekintene más vallások felé? Hiszen Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta, senki mást! Sok vallás létezik, de csak egynél van Örömhír!
És bizony egyesek azért állíthatják, hogy a „vallás tanítása gyermeteg”, mert a gyerekhittannál tovább nem ismerik! Gondolkozz, mert az észt is Istentől kaptad! A földi élet célja: a döntés afelől, hogy elfogadod-e Jézus Krisztust megváltódként vagy sem! (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

18.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

378aki_haragot_530.jpg

Szólj hozzá!

Az államfő részt vett egy magyar szerzetes szobrának avatásán Fatimában

MH/MTI – 2015.03.07.

     A fatimai jelenések azt üzenik a világnak, hogy a rossz erői csak akkor győzedelmeskedhetnek, ha a jók tétlenek maradnak – mondta Áder János köztársasági elnök a portugáliai Fatimában.

     A magyar államfő Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek társaságában részt vett Kondor Lajos verbita szerzetes szobrának felavatásán, és helyezett el koszorút.
     Áder János kiemelte, a portugáliai csoda, amelynek elismertetésért rendkívül sokat tett a magyar szerzetes, azt üzeni a világnak, hogy kitartó hittel és a béke iránti imádsággal véget lehet vetni a háborúnak, továbbá a Földet pedig éppúgy meg lehet menteni a pusztulástól, ahogy "lelkünket is megmenthetjük a pokol tüzétől és a kárhozattól".
     Kondor Lajos 1928-ban született a Győr-Moson-Sopron megyei Csikvándon. 1946-ban lépett be a verbiták közé. Németországi tanulmányai után, 1954-ben küldte rendje Portugáliába, ahol a szemináriumban volt nevelő és tanár. 1961-től a még kiskorukban elhunyt fatimai pásztorgyermekek, Ferenc és Jácinta boldoggá avatási perének posztulátora lett. 2006 januárjában Jorge Sampaio, Portugália köztársasági elnöke a Portugál Köztársasági Lovagrend parancsnoki rangjával tüntette ki. Ugyanebben az évben, a magyar nemzeti zarándoklat alkalmával Magyarország lisszaboni nagykövete adta át a szerzetesnek a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. Kondor Lajos 2009-ben halt meg. E nagy magyar papi személy, egy "olyan korban kötelezte el magát Isten és az emberek szolgálata mellett, amikor a kommunista diktatúra magyarországi helytartói a nép ellenségeit látták mindenben és mindenkiben, aki fölött nem gyakorolhattak hatalmat" – fejtette ki a magyar államfő. Felidézte, a magyar szerzetes Salzburgban tanult filozófiát, teológiai végzettségét Németországban szerezte és Bonnban szentelték pappá 1953-ban. Innen egy évvel később került Portugáliába, ahol élete végéig Fatima lett az otthona magyar szerzetesként - fűzte hozzá.
Áder János megjegyezte, Kondor Lajos sokat tett azért, hogy Fatimából ismert zarándokhely legyen, az ott élt pásztorgyermekeket pedig boldoggá avassák. "De Kondor Lajos jót tett velünk, magyarokkal, akiket hazájától távol élve is mindvégig testvéreinek, honfitársainak tekintett. Összetartotta a nyugati magyarságot azzal, hogy feladatot állított eléjük. Hatalmas szerepe volt a Magyar Kápolna és a Magyar Keresztút megépítésében. Tudta, hogy ezek a stációk azoknak is közös imahelyet teremtenek, akik hazájuktól távol élnek" – hangsúlyozta.
A köztársasági elnök az összefogás, valamint a méltósággal élt élet és az emberi jócselekedetek csodájaként jellemezte azt, hogy a magyar szerzetes hazájától sok ezer kilométerre golgotát emelt.
     Az államfő beszéde után Erdő Péter bíboros megszentelte a szobrot. Az ünnepségen az M1 Híradó tudósítójának beszámolója szerint mintegy kétszázan vettek részt. Paulo Fonseca, a település polgármestere arról beszélt az ünnepségen, hogy Kondor Lajos hidat képez a két ország között. Mindig a fatimai üzenet tolmácsolását tartotta feladatának, közelebb hozta a híveket Istenhez és a jelenések üzenetéhez - emlékezett.
Erdő Péter bíboros – aki megáldotta a magyar kálvária felállításának ötvenedik évfordulójára készített emléktáblát a fatimai Szent István kápolnában – ott elmondott beszédében reményét fejezte ki, hogy az emlékmű a magyarság szeretetét fejezi ki a fatimai Szűzanya és egész Portugália iránt, és annak a reménynek is a jele lesz, amely "végigkísér minket egész történelmünk során".
     Erdő Péter szintén arra emlékeztetett, hogy Kondor Lajos életműve szorosan összeforrt a fatimai kegyhely fejlődésével azáltal, hogy a gyermekkorukban elhunyt fatimai pásztorgyermekek, Ferenc és Jácinta boldoggá avatási ügyének posztulátora volt.
A magyar szerzetes volt a lelke a világban szétszórt magyarság összefogásának is, amely lehetővé tette, hogy itt, Fatimában megépülhessen a magyar kálvária és a Szent István kápolna – mondta a bíboros.
Szűz Mária imádságot, szívbéli megtérést, bizalmat kért, és lenyűgöző vízióban rajzolta meg a véres XX. századot, amely az egyházat, és az Istenre néző emberséges élet eszményét egyaránt pusztulással fenyegette - fejtette ki Erdő Péter. Felidézte, hogy II. János Pál pápa, a Szent Péter téren ellene elkövetett merénylet után a saját életben maradását is a Fatimában tisztelt Boldogságos Szent Szűz közbenjárásának tulajdonította.
A bíboros kifejtette, Szűz Mária annak ellenére is velünk van, hogy számos értelmetlen, fenyegető gyűlölködés, vagy testvérgyilkos háborúskodás, a keresztények elleni meg-megújuló gyilkos erőszak hullámai tapasztalhatók világszerte.
     A szoboravatást megelőzően Erdő Péter és António Marto leiria-fátimai püspök közösen mutatott be szentmisét az ötven évvel ezelőtt készült magyar kálvária közelében lévő Szent István-kápolnában. A misén részt vett Áder János és felesége, Herczegh Anita is. Az M1 Híradó tudósítójának beszámolója szerint a misén csaknem kétszázan vettek részt, helyiek és zarándokok is.
Az államfő és felesége, ezután koszorút helyezett el Kondor Lajos sírjánál is.

Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/19215/Csak_akkor_gyozhetnek_a_rossz_eroi_ha_a_jok_tetlenek_maradnakaderkoszoruzfatima.jpg

Szólj hozzá!

Nem elcsüggedni!

     A De Fusco grófnővel való ismeretségből mély küzdőtársi barátság szövődött és a jótékonykodásukat együtt szervezték.
longo_vonatjegy.jpg     Amikor 1872. októberében Bar-tolo megérkezett Pompeji-közeli vasútállomásra, a legnagyobb csodálkozására, két felfegyverzett férfi ajánlkozott, hogy elkíséri Valléba. Kérdésére azt kapta válaszul, hogy az útonálló banditák miatt van rájuk szükség, és igazat beszéltek!0000488_img1.jpg
     A környék a felderítetlen és értelmetlen gyilkosságokról, rablásokról volt hírhedt, mivel sem rendőrőrs, sem csendőrség nem volt Valléban.
     A mintegy 300 főre tehető lakosság jelentős része, olyan elképzelhetetlen nyomorban, babonaságban és emberhez méltatlan körülmények közt élt, ami leírhatatlan. A családok, gyakorta egyetlen helyiségben laktak egymás hegyén-hátán az állatokkal. Az általános tudatlanság és a primitív körülmények táptalajt adtak a legelképesztőbb babonáknak, hiszen sem orvost, sem papot nem-igen ismertek. Volt ugyan egy romos templomuk a Szentséges Üdvözítőről nevezve, de oda is csak időnként járt távolról pap. A lakosok ugyanis sem a Keresztség-, sem a Házasság Szentségét, sem a temetés egyházi szertartását nem igényelték!
hof_fg74.jpghlas-hurdes-super.jpgEnnek persze több oka is volt. A hitismeretek teljes hiánya, a nincstelenség, az igénytelenség, ezen kívűl pedig a terület sajátos státusztalansága, mivel három kormányzati tartomány határán feküdt. Nem volt iskolájuk és nem volt egy használható templomuk sem, ahová összegyűlhettek volna Isten segítségét kérni, megbeszélni önmaguk közt, a közös teendőket.

     Nemhogy a Szentségeket, de még az imádságot sem ismerték, és bizony olyan mélységig megkötözöttek voltak a babonasággal és boszorkánykodással, hogyha valakinek netán volt egy kecskéje vagy tehene, azt soha ki nem vitte a napvilágra (legfeljebb csak éjjel) nehogy szemmelverés érje.                                                                                               Az új intézőt mélységesen megrázta az emberi tudatlanságból fakadó számtalan istenkáromló bűn, amelyek teljesen megszokottak voltak a lakosság körében. Bartolo Longo a Szűzanya segítségét kérte ebben a siralmas helyzetben, hiszen nagy lelki szomorúság és majdhogy nem a kétségbeesés vihara háborgatta a szívét. Ekkor jöttek jól a lelkiatyák, akik szóval és alkalmas olvasmányokkal nyújtottak biztatást és reményt Bartolónak. (Alábbi kép, Ribera atya egy könyvet ad Bartolo Longónak) (A források felsorolását, lásd az első részben!)ribera.jpg

Szólj hozzá!

A prédikáció a népszerűsítés módszere

     Szent Domonkos Miasszonyunk ajánlására a hit titkait prédikálta, és hallgatóival egyúttal a Miatyánkot és az Angyali Üdvözletet imádkoztatta. Azért tette ezt, mert a beszéd akármilyen briliáns is, nem elégséges az emberek megtérítésére. Egyedül Isten kegyelme képes a lelkek rejtett ellenállását megtörni, és ezt a kegyelmet csak az ima segítségével lehet megszerezni.
      Aquinói Szent Tamás így ír: „előfordul, hogy a felebarátért mondott ima nem hoz eredményt (…) a személy oldalán meglévő akadály miatt, akiért az ima szól”. Ha viszont maga a bűnös kezd el imádkozni, akkor az ő imája megszüntetheti ezt az akadályt. Valóban „négy feltétel van, melyeknek együttes megléte biztosítja, hogy biztosan megkapjuk azt, amiért imádkozunk: szükséges, hogy magunk számára kérjünk, hogy azt kérjük, ami ahhoz kell, hogy az örök üdvösséget elérjük, és hogy ezt alázattal és kitartással kérjük”. Ezért lesz a rózsafüzér-apostol különlegesen inspirált és természetfeletti műve, ha ilyen módon prédikációs tevékenységét annak az imájával egyesíti, akit tanítani akar.
meg a szamar is terdet hajtott_n.jpg      Miért volt ez a prédikáló módszer alkalmas arra, hogy a katarok eretnekségét eltörölje? A katarok számára ugyanis az érzékelhető anyagi világ az ördög műve volt. Szerintük, Isten ezért nem vehetett föl emberi testet egy szűz méhéből, és nem is halhatott meg a kereszten a mi megmentésünkre. Ezzel az emberré válás és a megváltás titkait tagadták, a Boldogságos Szűz Máriát becsmérelték, és csak egyetlen imádságot, a Miatyánkot ismerték el, melyhez babonásan ragaszkodtak.
       Míg a katolikus prédikációk hiánya, egyenes arányban segítette elő az eretnekségek terjedését, ezzel szemben a rózsafüzér titkainak népies prédikációja hatékony ellenszerként bontakozott ki. Nagy számú szerzetes járta a vidéket és szavaikkal hatékonyan megerősítették az emberek hithűségét. Ennek folytán a szóbeli ima, Krisztus és Miasszonyunk titkainak szemléletében oly gyorsan elterjedt, hogy már 1236-ban említést tesznek róla a Gand-i beginák zsoltároskönyvben.Dominic_de_Guzman_-_Project_Gutenburg_-_eText13206.jpg

Szólj hozzá!

»A modern társadalom megvan vallás nélkül is.«
covers_135213_180.jpg1) Nem nagyon van meg és ahol megpróbál nélküle meglenni, mint a marxista-kommunista-ateista országokban, ott pokol és örökös fegyház az emberek élete. Ahol nincs vallás, ott a társadalom ragadozó farkasok marakodó helye: ott kizsákmányolás van és erőszak, háború, terror és egymás pusztítása. A társadalom megvan vallás nélkül? Vajon meglehet-e lelkiismeret nélkül? Erkölcs nélkül? Tekintély nélkül és jogtisztelet nélkül? Szeretet nélkül? Béke nélkül? Igazság nélkül? Márpedig ezek a dolgok mind a társadalmi együttélésnek az erkölcsi alapjai, legalább is nagyon ingatag talajon állanak ott, ahol nem az istenhit sziklatalapzatába ágyazódnak be.
Az emberek úgy is sokszor oly zsarnokok, gonoszok, önzők és jellemtelenek tudnak lenni, hát még végleg megszűnnék lelkiismeretükben az Isten törvényeinek tudata! A mai társadalmi élet sok tekintetben nyomorult és lezüllött, de ennek éppen az az oka, hogy sokan elfordultak a vallástól, a lelkiismeret és erkölcs e legmélyebb gyökerétől! A vezérlő elv nem az isteni Eszmény és a Tízparancsolat, hanem a saját önös hajlamok.

kisirka3_180.jpg2) Ahol nincs helye Istennek és vallásnak, ott istentelenség és embertelenség van, módszeresen elhomályosítják az erkölcsi tartást, eltorzítják azt ami igaz, jó és szép, miközben a szabadságot valójában szolgaságba süllyesztik. Ennél fogva az új nemzedékekben, teljesen hamis kép alakul ki az élet valódi céljáról és a hivatásról. Egy diktatúrában szinte minden "hivatás" negatívumba torzul! Hivatás hóhérnak, pribéknek, párttitkárnak, besúgónak lenni, hivatás a "központi hazugságot" terjeszteni, hivatás ölni vagy megszabni azt, hogy ki méltó az életre! Holott keresztényi értelemben a hivatás alatt, az emberek mindennapi feladatának lelkiismeretes és erkölcsös teljesítését, a közjó és az életszentségre való törekvést értjük. A keresztényi vallásszabadság azt jelenti, hogy Istennek engedjük, hogy jelen legyen a társadalomban. Ezzel szemben a liberálisok értelmezése a vallásszabadságról az ateizmus korlátlan szabadságát jelenti. (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

Megemlékezés egy igaz emberről

      Drága Kondor atyánk kitörölhetetlenül kapcsolódik Fatima történetéhez. A Fatimai Szűzanya a háborúzó emberiség és a szenvedő egyház számára elhozta a vigasztalás és a remény üzenetét Szeplőtelen Anyai Szívének gyengéd és anyai nyelvén, amely meghallja a gyermekek fájdalmát: „Szeplőtelen Szívem végül diadalmaskodni fog!” Mintha azt mondaná: legyetek bátrak, bízzatok: nem hagylak egyedül benneteket, a végén győzni fog a Szeretet és a Béke! Ugyanakkor arra is meghív, hogy együttműködjünk ebben a feladatban a világ bűnöseinek megtéréséért engeszteléssel, imádsággal, szentségimádással és bűnbánattal. Ez egyfajta meghívás, hogy belépjünk az isteni Szeretet Óceánjába, álljunk ellent és ne adjuk meg magunkat a rossznak; vállaljuk felelősségünket a szeretet, a jó és a béke győzelmének szolgálatában; s magunkon kezdve formáljuk át a világot.

     Így fogta fel a mi kedves Kondor atyánk Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. Számára az engesztelés a Szűzanya üzenetének magja volt. Ezért írja: „A Mária Szeplőtelen Szívének való odaszentelődés, az engesztelés és a megszentelődés ugyanazt a dolgot fejezi ki, és ezeket szükségszerűen az egész ember teljességével mély egységben és harmóniában kell megvalósítani.”
Ez valami olyasmi volt, amit ő meg is élt. Egyszer amikor betegségének végső szakaszában felkerestem, elárulta nekem: „Úgy akarom megélni a szenvedést, mint engesztelési felajánlást, ahogy a pásztorgyermekek tették.” Erre azt feleltem: „Ajánlja fel szenvedését a papi hivatások ajándékáért, amelyre az egyházmegyének olyan nagy szüksége van”. „Igen, igen” – felelte nyugodtan, mint aki nagy békét érez.
     Haláláig kimutatta az Egyház iránti mély szeretetét. Kötelességünk, hogy a Leiria-Fatimai Egyházmegye és a portugál Egyház nagy jótevőjének nyilvánítsuk őt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével nagy segítséget szerzett több egyházmegyének, plébániáknak, szemináriumoknak, kolostoroknak és szociális ügyeknek. A portugál egyház nagyon hálás neki és sosem felejti el őt.
A hit és a remény tekintetével nézzük most Kondor atyánkat, aki Isten boldogító szívében, teljes közösségben a szentekkel mindörökre él, elmélkedik és ízlelgeti a Szűzanya és a kis pásztorok örömteli társaságában Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Arcának szépségét és irgalmas szeretetének minden gazdagságát!

António Marto Leiria-fatimai püspök ( Forrás )

TALÁLKOZÁSOK: 01. Kondor atya köszönti VI. Pál pápát; 02. II. János Pál és Kondor atya; 03. A Szűzanya és fatimai fia; 04. Lúcia nővér és Kondor atya; 05. A fatimai püspök, Orbán Viktor és Kondor atya ; stb.

0001_kondor11.jpg0002_kondor_lajos_atya_es_a_papa.jpg0003kondor18_02.jpg2000-05-16, Santuário de Fátima 5.jpg0005_kondororbanpuspokkelnn.jpg

Szólj hozzá!

Tenni a jót és csakis a jót!

bartolo_l_35_anni.jpg     Életének helyes irányba való visszaállásának következményeként, Bartolo (1. kép) fejében természetszerűleg megfordult, hogy papnak kéne mennie, ám lelki vezetője és még két barátja is határozottan eltanácsolta ettől. Így azonban lelkében egyenlőre képtelen volt megnyugodni, ifjúsága "jóvátehetetlen" bűneinek megoldatlansága miatt. Isten azonban meghallgatta az érte imádkozók esdekléseit és más módon "egyirányúsította" Bartolo Longo életét!
     Részt vett egy lelkigyakorlaton, ahol egyértelművé vált számára, hogy az életét visszavonhatatlanul Istennek és a Szűzanyának ajánlja cölibátust vállalva. Később ezt írta:
»Istenem, kezedbe helyezem lelkemet és fiadként bizalommal vetem magam atyai ölelésedbe Nincs nagyobb vágyam, mintha a Te céljaid szolgálatába állhatok. Kérj, parancsolj, rendelkezz velem. Mit kívánsz, hogy tegyek vagy ne tegyek? Felemeltél, lesújtottál, szenvedtem és ezennel művednek szenteltem magamat. Feláldozom Neked akaratomat, ahogyan Mária tette. Mostantól a te szolgád vagyok, Uram, legyen nekem a te Igéd szerint.«
     P. Radente tanácsa így szólt Bartolónak: "azon igyekezeted helyes, hogy jóvá akarod tenni a mások lelkében okozott kárt, de ennek megvalósítását az Evangélium pontos tanítása nyomán tedd fiam, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek gyakorlásával! Formailag
volpicelli_a_18_anni_1.jpgcsatlakozz jól szervezett karitatív közösségekhez, akik a szegényekkel, betegekkel és szükséget szenvedőkkel foglalkoznak".


     A felsőbb nápolyi körökben olyan áldozatos és mélyen katolikus személyeket ismert meg, mint a később boldoggá avatott Louis Casoria és a jövőbeni Szent Caterina Volpicelli (2. kép), aki a Szent Szív tiszteletét terjesztette.
marianna_de_fusco_1_.jpg     Az egyik ilyen társaságban találkozott a jótékonyságáról híres Marianna Farnararo di Fusco (3. kép) grófnővel, aki hamarosan megbízta a jogász végzettségű Bartolót, hogy
mérje fel a Valle di Pompei (Pompeji-völgyi) birtokának jövedelmezőbb kihasználhatóságát. Pénzre volt ugyanis szüksége öt gyermekének taníttatásához. (A források felsorolását, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

A szentolvasó, mint fegyver

rozaniec.jpg     Egy történelmi dokumentum az eretnekek elleni egyik híres csatában Szent Domonkost, rózsafüzért imádkozva mutatja. E csata 1213. szeptember 12-én a Toulouse közelében fekvő Muret-nál olyan győzelemmel járt, melyet Szent Domonkos a rózsafüzér segítségével aratott.
     A III. Ince pápa felhívására összegyűlt 800 katolikus lovag állt szemben körülbelül 34 000 katonával (katarokkal), kiket Aragóniai II. Péter király Spanyolországból érkezett csapatai erősítettek. Domonkos a papsággal és a néppel felvonult a Muret-i templomhoz és eközben mindenkivel a rózsafüzért imádkoztatta.
A katolikus lovagok győzelme – Montforti Simon vezetésével – egyszerűen elsöprő és csodálatos volt (a katolikusok vesztesége 8, az ellenségé 10 000 fő volt). A krónikák szerint, a hit ellenségei úgy estek el sorban, mint az erdő fái a fejszecsapások alatt. Ez a győzelem visszaállította a politikai békét, így mindenek előtt a rózsafüzér prédikálása volt az, mely a szíveket megtérítette és ennek a régiónak végérvényesen a békét meghozta.
egy szal rozsa.jpg      Öt hónappal ezen esemény után egy dél-franciaországi jegyző ezt írta: „Domonkos rózsát víve [Miasszonyunknak], alázatosan jelenik meg. Ha imádkozni kezd; Domonkos csokrokat fon, [az imában] melyben jártasnak tűnik.”

      A jegyző megemlíti Domonkos alázatosságát, aki nem tétovázik a rózsafüzér imát, mint hatékony fegyvert használni.shutterstock_25940932.jpg

Szólj hozzá!

»Mi hasznom nekem a vallásból? Hoz az valamit a konyhára?«
covers_135213_180.jpg1) Így csak a tompult elméjű ember beszél, egy a minden magasabb hivatásról lemondó alacsony érzületű. Mi hasznom a vallásból? Éppen úgy kérdezhetnéd ezt is: Mi hasznom a becsületből? Mi hasznom a hazából? Mi hasznom a gyermekeim tiszta lelkületéből? Mi hasznom a tudományból, a nemes és emelkedett érzületből? Közvetlenül konyhára valót csakugyan nem nyújt egyik sem. De rettenetes lenne az élet, ha az emberek mással sem törődnének, mint azzal, amit a konyhában meg lehet sütni-főzni, amit meg lehet enni és el lehet fogyasztani!

kisirka3_180.jpg2) Ha akár a természet minden adományát birtokolnád is, sőt az angyalok minden tökéletességét is megkapnád, ez még a kegyelem legkisebb fokához képest sem volna semmi, minthogy a kegyelem az isteni természetben való részesedés! Ha ezt tudod, köteles vagy tudatni felebarátaiddal is! "Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel"! (2Tim 4,2)
Ha az ember benső személyisége nem Istené, akkor minden rosszra képes. Ezért tartja Jézus a megtérést annyira fontosnak, hogy nyilvános fellépésének kezdetén ezt mondja: "Az idő betelt: közel van az Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jóhírében." (Mk 1,15)
Hogy mi a hasznod ebből? Nos, Isten előtt majd azok fognak vádolni a legjobban, akiknek nem szóltál, akikért nem imádkoztál s akikért nem hoztál áldozatot, holott megtehetted volna! Az élet célja a végső "haszon", az üdvösség elnyerése, Krisztus a mi Urunk által! (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

     Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya, Mária felmagasztalt anyai fájdalmának ünnepe. Simeon megjövendölte Mária szenvedését – azt –, hogy a hét tőr járja át a szívét (Lk 2,34-35).
Az 1423-i kölni zsinat Húsvét utáni 3. vasárnapjára rendelte az ünnepét.
XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére.
1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára tette.
Az ünnep tartalmának képi megjelentetése a Pieta-ábrázolás és Fájdalmas Szív hét tőrrel.hetfajdalu_szuzanya.jpg

Szólj hozzá!

A leghíresebb verbita utolsó napjai

kondor_lajos_svd_001.jpg     Kondor Lajos atyát a végzetes betegség (leukémia és a hólyagrák) teljesen legyengítette, sokat szenvedett, de nem panaszkodott semmire, pedig járni sem volt képes. Amikor megkérdezték tőle, hogy van, mindig mosolyogva válaszolta: „Ó, nagyon jól!”, pedig a napi gondozás – beleértve még az etetést vagy a testhelyzet változtatást is – kellemetlenséggel járt számára, bár ezt igyekezett leplezni. Továbbra is dolgozni szeretett volna. Utolsó intézkedése az volt, hogy Lúcia nővér könyvét 19 nyelven tegyék közzé az interneten. Megtörtént, és  ITT található magyar nyelven is. Fatima nagy Apostolának legvágyottabb és legboldogabb percei – hasonlóan a három fatimai gyermekhez –, a szentáldozás volt. Ekkor mindig nagyon összeszedte magát, hogy méltón és engesztelő imádással fogadhassa az "Elrejtőzött Üdvözítőt" – ahogyan a kis boldog Jácinta nevezte az Oltáriszentséget. A végén mindig együtt mondta környezetével az Angyal imáját:

„Istenem hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Benned és Szeretlek Téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak Téged, nem remélnek Benned és nem szeretnek Téged. Amen”

kondor-med-ca51.jpgAmikor az áldoztató pap áldást adott rá és elbúcsúzott tőle, akkor mindig csendben folytatta:

„Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek! Mélységes alázattal imádlak és felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki jelen van a föld valamennyi tabernákulumában, engesztelésül a szentségtörésekért a szidalmazásokért és közömbösségért, melyekkel Őt megbántják. Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök Hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ámen.”

     Kezelő orvosa (Branca doktornő) saját betegeként kezelte Lajos atyát és rendszeresen látogatta Coimbrából. Ugyanígy Ângela nővér és Béla nevű unokatestvére, akik mindketten orvosok. Az utolsó napokban makacs láza volt. Branca doktornő október 28-án kereste fel utoljára. A diagnózis kritikus volt. 12 óra körül, amikor elbúcsúztak, Kondor atya azt mondta neki: „vége a látogatásnak!” Ő nem értette, vagy úgy tett, mint aki nem érti és azt felelte: „a holnapi viszontlátásig!” Rendesen evett és kért egy kis narancslevet. 14 óra körül megállt a szíve.
     Véget ért a látogatás és elkezdődött az ünnepi találkozó. Már megtanult lábak nélkül járni és szárnyak nélkül repülni. Véget ért a találkozás a szenvedéssel és a törékenységgel, és kezdődött a teljes együttlét szeretteivel: a Szentháromsággal, a Szűzanyával és a pásztorgyermekekkel. Már csak a bűnösök megtéréséért való szeretet égeti őt, mint mindenkit a Mennyben. Úgy halt meg, ahogyan az engesztelő imádásról írt keresztútjában fogalmaz:
„Segíts úgy meghalni, mint a Fiad, hogy azt mondhassam: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” ( Forrás nyomán!)

kondor_atya_szeretete3.jpg

Szólj hozzá!

Az irgalmasság, irgalmasságot szül

bl_26_evesen.jpg     Bartolo Longo boldog volt és kiegyensúlyozott, aggodalom csak aziránt volt benne, hogy miként is tudja súlyos tévelygéseiért kiengesztelni az ő üdvösségéért is kínhalált szenvedő Üdvözítőt!
     Vidékre költözött, de a jogi pályát semmiképp nem akarta folytatni, hanem karitatív munkára szánta az életét.   Közben jelentős családi örökséghez jutott, melyből jószolgálatait kezdte finanszírozni, ehhez azonban alkalmasabb volt, ha újból Nápolyba teszi át tevékenységének színterét.
     Az Angyali Üdvözlet ünnepén, 1871. március 25-én lépett be a domonkos harmadrendbe, és napi buzgó imája után a "Rózsafüzér Testvér" nevet kapta.
     Lelkiismeretét azonban nem hagyta nyugodni, hogy mennyit ártott másoknak előző, egyházromboló megnyilvánulásaival. Elhatározta tehát, hogy meglátogatja régi társaságát és tanúságot tesz megtalált hitéről és az okkult dolgokkal való játszadozás kárhozatos veszélyéről.
     Mária éremmel a nyakában és rózsafüzérrel a kezében hangosan odakiáltotta: "Végleg felhagytam a spiritizmussal, mely nem csak totálisan téves út, de egyenesen a pokolba vezet!"
Diák-összejövetelekre és kávézókba is elment és mindenhol nyilvánosan felfedte hitbeli váltását, és dicsőítette a Katolikus Anyaszentegyházat. Ez abban az időben igen nagy bátorság volt, mert a liberális kormányzat üldözte a templomokon kívüli hittérítő tevékenységet és könnyen börtönbe kerülhetett volna, amiként ez gyakori volt akkoriban! (A kormányzat kitiltotta Nápolyból az összes szerzetesi közösséget is, így azok csak rejtett "kisközösségekben" munkálkodhattak a városban!)
     Az viszont, hogy mennyire ok-okozati "építmény" lehet a felebaráti szeretet és az Irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása, azt Bartolo Longo élete is bizonyítja! Így emlékszik vissza: "Vincenzo Pepe sokkal idősebb volt nálam, ő is Latianóban született, valamikor még előkelő-, ám később súlyosan elszegényedett, de példás keresztény szülőktől. Édesanyja olyan keresztényi erővel és derűs Istenre hagyatkozással viselte a szegénységet, hogy amikor pl. megszólalt a déli harangszó és házában nem volt egyetlen falat kenyér sem, akkor is a terített asztalhoz ültette éhes gyermekeit. Mire elmondták az Úrangyalát és az asztali áldást, zörgettek a ház kapuján, s a küszöbön kenyér és egyéb eledelek voltak, amelyet ismeretlen kezek helyeztek oda. Az egyik ilyen ismeretlen kéz volt édesanyám keze is, aki később a saját gyermekeiben százszorosan visszakapta adományait, mert az Isten úgy rendelkezett, hogy e megajándékozott szent asszonynak egyik gyermeke legyen az üdvösség eszköze az én életem döntő pillanatában. (...) Pepe professzornak nem csak az a páratlan érdeme volt az Úr előtt, hogy része volt a spiritizmusból való megtérésemnek azáltal, hogy felkutatta a két szent szerzetest és megismertetett velük, hanem ő volt az első, aki atyai módon vezetett megváltozott életmódomban. Neki köszönhetem, hogy módomban volt megismerni a Nápolyban élő szenteket", (akik közül már többeket boldoggá vagy szentté avattak)! (A források felsorolását, lásd az első részben!)a_megtero_fiu.jpg

Szólj hozzá!

Egy új szokás felbukkanása

vir_ros.jpg     A Boldogságos Szűz köszöntéseiben, bizonyos számú Ave Mária imádkozása Szent Domonkos idejében nem volt ismert, pláne nem elterjedt. Egyszóval, ez a szokás nem létezhetett akkor, mert erről egyetlen imakönyv, dokumentum vagy hagyomány sem tesz említést.
      Meghökkentő azonban – és ez bizonyítható megállapítás –, hogy Szent Domonkos óta ezen ájtatossági forma – minden társadalmi rétegben –, nagyhirtelen terjedni kezdett, úgy a műveltek, mint az egyszerű emberek között, és az erről szóló bizonyítékok száma a kor okirataiban megsokszorozódott.
    Így az 50 és 150 Ave Mária imádkozásáról szóló beszámolók megtalálhatók e kor okirataiban, mégpedig jelentőségteljes kontextusban: „Túlcsordul a száma azon dokumentumoknak, melyek tanúsítják, hogy a domonkos rend konventjeiben és kolostoraiban a 13. századtól kezdve Ave Mária-sorozatokat imádkoztak, 50, 150 vagy akár ezret is egymás után (…) a kérdés, hogy ki adta a domonkos szerzeteseknek ezt az ájtatossági formát? Nyilván az, aki a rendet is alapította: Dominik de Guzman!”
     Idézünk Szent Lajos királyról egy szép tanúságtételt: „A szent király minden este 50-szer letérdelt, majd rögtön felállt, hogy újra letérdeljen, és miközben letérdelt elmondott egy Ave Máriát.”
És ugyanebben az időben terjedt el a gyöngysorok alkalmazása is. Párizsban nem kevesebb, mint három műhely foglalkozott e gyöngyfüzérek készítésével. Az Ave Mariák számolására hamarosan elterjedt ezek használata.
     Szó mi szó, a domonkosok az egész kereszténységben szétszóródva, döntő hatással voltak, a rózsafüzér-imádság elterjesztésében. R. P. Mortier OP, a domonkos rend kimagasló történésze, nyomatékosan ezt írja: „A Szent Domonkos által alapított szerzetesrend működése kezdeteitől fogva különleges módon fejlesztette ki az Ave Máriák iránti odaadást. Ez vitathatatlan tény.”
      Mindazonáltal a rózsafüzér imádság nem csak egy új és szép szokássá vált, hanem Szent Domonkos ideje óta ez lett az Egyház egyik leghatékonyabb fegyvere, ellenségeivel szemben. (És ebben nem az imaforma, hanem az Angyali Köszöntés szavai képezik a természetfeletti erőt, ne akarjunk tehát mi más "rózsafüzéreket" imádkozni!)sao-domingos-de-gusmao-duquesne-university.jpg

Szólj hozzá!

»Jobb vallás nélkül élni.«
covers_135213_180.jpg1) Hogyne: a kutya és a féreg is megvan vallás nélkül! Amíg magasabb igényeid nincsenek és magasabb rendeltetés tudatára nem ébredsz, mint amilyen az ösztönéleted színvonala, addig jobb vallás nélkül élni. Enni, inni, aludni, szórakozni, az ösztöneidet kiélni: azt elvégre csakugyan lehet vallás nélkül is. Még színházba járni, táncolni, sőt tudományt művelni és politizálni is lehet valahogyan vallás nélkül. De a legmélyebb s legégetőbb kérdésekre megfelelni, erkölcsi életet élni, legyőzni magadban a rosszat, a szenvedést, az élet értelmét és a halált megválaszolni Isten nélkül nem lehet.

kisirka3_180.jpg2) Newman Breviáriumából: Napjainkban nem törekednek-e csaknem mindenhol a világban a vallás nélkülözhetővé tételére? Hirdetik, hogy a vallásosság nem nemzeti-, hanem magánügy. Nem kísérlik-e meg kizárólagossá tenni a vallás nélküli nevelést? Nem kísérlik-e meg, hogy a hasznosságot és nem az igazságot tegyék az állami törvények s rendelkezések irány-mutatójává? Nem kísérlik-e meg mást belemagyarázva kiforgatni a Szentírást? /Sajnos/, a gonosz összeesküvésével állunk szemben, mely a világ minden részén szervezkedik, intézkedik, hogy Krisztus Egyházát gúzsba kösse és előkészítse az utat az általános elszakadásra! Ez a nagy aposztázia vajon megszüli-e az Antikrisztust, vagy halasztódik még? Mindenesetre ez a taktika összes jeleivel és eszközeivel a sátántól ered! Távol álljon tőlünk, hogy megtévesszenek szép ígéretei, melyben mérgek vannak rejtve. Ne gondoljátok, hogy ügyetlen a mesterkedésben! Csalétkeit nagyon is nyíltan kínálja: Ígér polgári szabadságot, egyenlőséget, jó üzletet és jólétet, ígéri az adók csökkentését és reformokat. Ezáltal fedi el műve sátáni célját, melybe be akar minket is vonni. Ezért gúnyolódik az elmúlt időkön és a hagyományos intézményeken. Nekünk azonban szükséges megértenünk, hogy az első keresztények helyzetében vagyunk; ugyanazon friggyel, papi renddel, szentségekkel és kötelességgel! Tudatosítanunk kell, hogy egy bűnben fetrengő világban élünk, hogy helyzetünket felmérve lehessünk tanúságtevők Krisztus mellett. Az szükséges, hogy éber legyen a szívünk, éberek legyünk a reményre /mentsük a lelkeket/ és várjuk az Ő második eljövetelét. (vö. Szent István Társulat /Bp. 1961/ 358-363. o.) (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

Forrás: J. Henry Newman NAGYPÉNTEK. Új ember Kiadó Bp. 1995

Hétfájdalmú Szűzanya litániája

Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                         Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                        Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                     Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                       Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten                                                               Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ megváltója                                                Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten                                                                    Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten                                                   Irgalmazz nekünk!

Fájdalmak Anyja                                                           Könyörögj érettünk!
Anyánk, kinek lelkét tőr járta át -
Anyánk, ki Jézussal Egyiptomba menekültél -
Anyánk, ki őt három napig fájdalommal kerested -
Anyánk, ki vele a keresztúton fájdalommal találkoztál -
Anyánk, ki az ő keresztje alatt álltál -
Anyánk, ki őt holtan karjaidba vetted -
Mária, mártírok királynője -
Mária, szomorúak vigasztalója -
Mária, gyöngék segítsége -
Mária, csüggedők erőssége -
Mária, vigasztalás nélküliek világossága -
Mária, betegek anyja -
Mária, bűnösök menedéke -

Fiad keserű szenvedése által              Könyörgéseddel ments meg minket!
Szíved emésztő aggodalma által        Könyörgéseddel ments meg minket!
Szenvedésed terhe által                      Könyörgéseddel ments meg minket!
Szomorúságod által                             Könyörgéseddel ments meg minket!
Anyai részvéted által                           Könyörgéseddel ments meg minket!
Teljes megadásod által                        Könyörgéseddel ments meg minket!
Érdemteljes imádságod által              Könyörgéseddel ments meg minket!
A mértéktelen szomorúságtól             Könyörgéseddel ments meg minket!
A lélek gyávaságától                             Könyörgéseddel ments meg minket!
A türelmetlenségtől                              Könyörgéseddel ments meg minket!
Az ingerlékenyésgtől és elégedetlenségtől  K.géseddel ments meg minket!
A bosszúságtól és hitetlenségtől         Könyörgéseddel ments meg minket!
A bűnbánat halogatásától                    Könyörgéseddel ments meg minket!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a hirtelen haláltól megmentsél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megtanítsál jól meghalni Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy utolsó földi óránkban segítsél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a gonosz ellenségtől megvédjél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szent távozást engedj nekünk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy kieszközöld számunkra az állhatatosság kegyelmét Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az utolsó ítéleten mellettünk állj Kérünk téged, hallgass meg minket!
Istennek Anyja Kérünk téged, hallgass meg minket!
Fájdalmakkal teljes anya Kérünk téged, hallgass meg minket!
Halálosan szomorú anya Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                   Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                   Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                   Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                   Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                   Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!                                    Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                    Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                                    Uram, irgalmazz nekünk!

P: Légy mellettünk Szentséges Szűz Mária!
V: Most és mindenkor és mindenütt!

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember, könyörgünk hozzád, hogy a te drága édesanyád, Mária, kinek lelkét a te szenvedéseidnek óráiban a fájdalom tőre járta át, érettünk közbejárjon, most és halálunk órájában, a te érdemeid által, világnak Megváltója, ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.hetfajdalmu_anya4_530.jpg

Szólj hozzá!

15.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

247az_irgalmassag_530.jpg

Szólj hozzá!

     335. év szeptember 13-áján szentelték fel Jeruzsálemben a Szent Sír bazilikát, ahol 14-én mutatták be először a már május 3-án megtalált Kereszt-ereklyét, egy darabot Jézus keresztfájából. A kereszt a megváltás jelképe, így ez az ünnep közvetlenül Jézus ünnepeinek sorába tartozik. Az ünnep arra is emlékeztet, hogy az ereklyét Heraklios császár 618-ban visszaszerezte a pogányoktól. A kereszt tiszteletét a megszámlálhatatlan ábrázolás, szobor tanúsítja.

hp_Exaltation_08.jpg

Szólj hozzá!

      Kondor Lajos SVD atya, Boldog Ferenc és Jácinta szenttéavatási perének posztulátora 2009. október 28-án, 81 éves korában elhunyt. Temetésére október 30-án a fatimai Szentháromság templomban került sor. A szertartást António Marto leiria-fatimai püspök vezette több mint 150 pap, valamint Kondor atya kettőezerötszáz barátjának és ismerősének jelenlétében. Kondor atya földi maradványait a fatimai temetőben helyezték örök nyugalomra, az Isteni Ige Társaság sírboltjában. Forrás

kepatmeretezes_hu_kondor_atya_ravatala1.jpg

    Fentebb két döbbenetes adat tűnik ki. Az egyik, hogy 28-án hunyt el és 30-án már el is temették! Ugyan bizony, miért volt e nagy sietség? A választ sejteti a második meglepő adat, miszerint "több mint 150 pap, valamint Kondor atya 2500 barátjának és ismerősének jelenlétében". A Fatimai Kegyhely vezetőségében ugyanis komoly aggodalomként rémlett fel a lehetőség, hogyha néhány napot hagynának a világszerte népszerű Kondor atya híveinek és barátainak, akkor minden kontinensről – és Nagy-Magyarországról is (!) – olyan további, akár tízezrek érkeztek volna a temetésére, hogy "nehézséget" jelenthetett volna a róluk való minimális gondoskodás is!

     Megjegyzem, ez a gondolkodásmód semmi mással nem indokolható, mint a kicsinyességgel, és ez bizony, méltatlan volt Fatima Nagy Apostolának emlékéhez (annál is inkább, mivel a világ egyik legjobb költségvetéssel bíró kegyhelye a fatimai)! A Mennyek Országában viszont nem volt kapkodás, de annál nagyobb várakozás a boldog beteljesülésre, amikor a Szeplőtelen Szűzanya Szívére ölelhette legendás pap fiát! Bizonyára így is volt!

Kondoratya temetese_016.jpgkondor atya temetese_017.jpgreligious-art-06.jpg

Szólj hozzá!

Az igaz barát
vincenzo_pepe_2.JPG     Erőt vett tehát magán és felkereste egy katolikus hívő barátját, Vincenzo Pepe professzort, Nápoly közelében. Végső soron nem is igen tudta, hogy miért pont ezt a rég nem látott gyermekkori pajtását kereste fel, azt meg végképp, hogy mennyire avassa be lelki tanácstalanságába. Úgy érezte, hogy rajta már senki sem segíthet,
     Nos, ez a jóbarát látva leromlott állapotát, mindjárt meghívta ebédre, de Bartolo ezt elhárította, mondván, hogy böjtöl!
‒ Ki szabta ki rád ezt, talán a gyóntatód? ‒ kérdezte Vincenzo.
‒ Nem, hanem a szellemi közösségem! ‒ válaszolta Bartolo.
‒ Miféle szellemről beszélsz? ‒ kérdezte Vincenzo, ám a válaszon annyira megdöbbent, hogy felkiáltott:
‒ Hát hova jutottál barátom! Az őrültek házában akarsz elpusztulni és az örök kárhozatra kerülni? ‒ suttogta indulatosan, kétségbeesett arccal.
     És ezek az indulatos szavak, mintha felébresztették volna Bartolót! Feltárta barátja előtt lelkének mély meghasonlottságát, Pepe professzor pedig nyomban a szárnyai alá vette, szívvel-lélekkel.
ribera3a.jpg     Bemutatta barátját hívő katolikus férfiaknak, akik imádkoztak érte, befogadták társaságukba és beszélgettek vele.
A közösség egészen kiváló személyekből tevődött össze. A nagyszerű civilek mellett, a misztikus és később szentté avatott Emmanuele Ribera (2. kép) redemptoristával, valamint a jól képzett dominikánus pappal, Alberto Radentéval (3. kép).   Ez utóbbi tartott Bartolonak katekézist a katolikus hitről, Aquinoi Szent Tamás írásai alapján. Feltárta előtte a sátáni cselvetések célját és rafináltságainak módozatait.
Sok tanulás, imádság és alapos élet-gyónás albert_radente_op_2.jpgután, 1865. május 29-én végül magához vehette a Szentségeket. Ez olyan mély és boldog érzelmeket váltott ki belőle, hogy elhatározta, egyszer s mindenkorra az Evangélium tanítása szerint rendezi be az életét. (A források felsorolását, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

A pápák határozott állásfoglalásai

V. Piusz pápa_1.jpg     A pápák egész sora Szent Domonkost tartotta a rózsafüzér imaforma forrásának. Idézzük elsőnek Szent V. Pius 1569-ben kelt bulláját a Consueverunt romani Pontifices-t. Ebben nagyon világosan le van írva, hogy Szent Domonkos kialakított egy új imamódot – melyet rózsafüzérnek vagy a Boldogságos Szűz Mária zsoltárának neveznek –, melyet ezután az egész római Egyház magáévá tett. Ez az imamód abból áll, hogy a Boldogságos Szűz Máriát 150 Ave Mária – Dávid zsoltárai számának megfelelően – felmondásával tiszteljük, miközben minden 10 Ave Mária után egy Miatyánkot toldunk be, valamint a mi Urunk Jézus Krisztus élete titkainak szemlélését.                       Hozzá kell tennünk, hogy Szent V. Piusz 1571-ben az egész egyházban elrendelte a rózsafüzér imádkozását a Szent Szűz oltalmának kiesdésére a muszlimok európai térhódítása ellen! Amikor a keresztény hajóhadak Lepantónál fényes győzelmet arattak az Oszmán török túlerővel szemben, a pápa ezt egyértelműen a rózsafüzér kegyelmeinek tulajdonította!

      A Monet Apostolus bullában (1573), mellyel a rózsafüzér-ünnep bevezetésre került, XIII. Gergely pápa arra emlékeztet, hogy Szent Domonkos „azért vezette be ezt az igen ájtatos gyakorlatot, melyet rózsafüzérnek vagy Mária-zsoltárnak neveznek, hogy Isten haragját elterelje és a Boldogságos Szűz segítségét kieszközölje”.
      Amikor 1724-ben kétségbe kezdték vonni, a szentolvasó domonkosi eredetét, XIII. Benedek megbízta a rítus-kongregációt, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Prospero Lambertini hittudós, a későbbi XIV. Benedek, a szolid római hagyományra támaszkodva cáfolta meg az ellenkező állításokat.
      1726. március 26-án XIII. Benedek kiadta a római breviárium leckéit az október 7-i ünnep matutinumához, miközben kihirdette, hogy „Mária azt ajánlotta (Szent Domonkosnak), hogy prédikálja a népnek a rózsafüzért, és értésére adva, hogy ez az ima különösen hatásos segítség az eretnekségek és a bűnök ellen”.
Benoit_XIV.jpg      XIV. Benedek, aki ismerte ezeket az ellenvéleményeket, kijelentette, hogy a római hagyomány szolid bázisán alapszik és így válaszolt az ellenfeleknek: „Azt kérdik tőlünk, vajon valóban Szent Domonkos volt-e az, aki a rózsafüzért bevezette és kétségeik vannak e kérdésben. De mit mondanak azokhoz a határozott ítéletekhez, melyeket a pápák, X. Leó, V. Pius, XIII. Gergely, V. Sixtus, VIII. Kelemen, VII. Sándor, XI. Ince, XI. Kelemen, XIII. Ince, XIII. Benedek és még sokan mások hoztak, kik egyértelműen Szent Domonkost tartották a rózsafüzér bevezetőjének?”st domonkos.jpg

Szólj hozzá!

»A vallás álszenteket nevel.«
covers_135213_180.jpg

1) Ó igen, éppen úgy, mint ahogy a legértékesebb anyaföldből is teremhet gaz és bojtorján. Azért mégis esztelenség lenne meg nem becsülni a jó talajt s benne látni a baj okát. A vallásosság talajából is fakadhat torz és elferdült növény, de a dolgok értékét okos ember nem az esetleges elferdülésekből ítéli meg, hanem sokkal inkább abból, ami azoknak természetes és normális fejlődménye. Ez pedig nem az álszentség, hanem a tiszta szív, a becsületes jellem és az emelkedett lelkület.

kisirka3_180.jpg2) Mindig azon légy, hogy szívedet elvond a látható dolgoktól, s a láthatatlan értékek felé fordítsd!
A hit által megvilágosított lélek egészen másképp ítéli meg a dolgokat, mint azok, akik csak az érzékeiken keresztül értékelnek mindent. Ez utóbbiaknak sejtelmük sincs a magukban hordozott felmérhetetlen kincsről!
Az ember képes Isten felismerésére, mint a dolgok okára, alapjára és céljára. De először a hitben kell kapcsolatot teremtenie Istennel, és csak azután keresheti az értelem bizonyítékait! A keresztény hit nem mitológia, nem filozófia, hanem Isten kinyilatkoztatása!
Hinni annyi, mint Istenben bízni, Rá hagyatkozni, Rá építeni, Őt tenni életünk irányadójává s céljává!
A pillanatban, melyben felismerjük önmagunk sötétségét, Isten fényessége világlik fel lelkünkben.(Raoul Plus SJ)
Azok általában, akik a megszentelő kegyelem fönséges tanításával ismerkednek, azok nem az álszentségre törekszenek, hanem ezzel élni is kívánnának életük és környezetük jobbá tételére! Ez persze nem olyan egyszerű gesztus, mint belépni egy pártba, mert a hittan az lelki építkezés, ennél fogva ajánlatos többször is belemélyedniük e tanításba, mert sokszor csak a csendes szemlélődés teszi fogékonnyá a lelket. Mert például, ha verőfényes napvilágról lépünk be egy barlangba, csak hosszas szemlélődés után fedezhetjük fel csodás cseppkőoszlopait, miután a szemünk már megszokta az árkádok félhomályát. És így van ezzel a lélek is! Legjobban azáltal szoktathatjuk az elmélyülésre, ha egy-egy igét vagy tiszta gondolatot sugallunk neki. Ennek gyakorlata – az imádságos összeszedettség –, amely megszüntetheti a lélek szokott szétszórtságát. (Folyt.) (Források az első részben!)

Szólj hozzá!

Áldom a Szűzanyát, hogy ismerhettem fatimai pap fiát, Kondor atyát! Örömmel értesültem, hogy Fatimában teret neveztek el Róla! (alsó kép!)
 
     2011. november 10-én, megemlékezés volt Fatima nagy Apostoláról. A délután 3 órai szentmise főcelebránsa D. António Marto Leiria-Fatima püspöke volt. Jelen volt Rino Passigato érsek, portugáliai apostoli nuncius, valamint Konkoly Norbert, Magyarország lisszaboni nagykövete. A szertartás után emléktáblát lepleztek le Fatima egyik főterén, amelyet Kondor Lajos atyáról neveztek el.
Az Isteni Ige Társasága és a Kis Pásztorok titkársága szervezésében november 10-én a fatimai kegyhelyen bemutatták Kondor Lajos verbita atya posztumusz könyvét, amelynek címe: „Készen állsz arra, hogy felajánld magad Istennek? Fatima üzenete hívás az engesztelésre”. A kötet a Kis Pásztorok (Boldog Marto Ferenc és Jácinta) Titkársága gondozásában jelent meg egyenlőre portugálul. Angela Coelho nővér, a kis pásztorok szentté avatásának posztulátora rámutatott, hogy a könyv kiadásának hivatalos dátuma 2011. október 28-a, Kondor atya halálának második évfordulója.
Antonio Marto Leiria-Fatima püspöke a könyvhöz írt előszavában idézi P. Kondor szavait: „Az Angyal, majd később Miasszonyunk, még erőteljesebben az Isten, Jézus és Mária Szíve ellen elkövetett bűnök miatti engesztelésre szólított fel”. (vö Vatikáni Rádió/Magyar Kurír)
Az alábbi kép a Kondor atyáról elnevezett tér avatása. Jobboldalt: D. António Marto Leiria-Fatima püspöke, balról Konkoly Norbert, Magyarország lisszaboni nagykövete látható, sötét öltönyben!_kondor_4eccf00d6dab8.jpg

 

Szólj hozzá!

Lélekveszélyes utakon

a_serdulu_bartolo.jpg     Részint a szülői otthon megváltozá-sa, másrészt a kamaszkori útkeresés eltávolította a hittől. Így kezdett a nápolyi jogi egyetemen, amely libera-lizmusáról és antiklerikalizmusáról volt hírhedt. Itt adták kezébe a kor legpusztítóbb írását, renan_gyalazatos_konyve.jpgErnest Renan: Jézus élete c. könyvét. Ez, szinte sokkolta az érzékeny lelkű és útkereső Bartolót! (Kamaszkori képe)
     Miközben önálló életstí-lust keresett, úgy vélelmez-te, hogy átlát az Egyház "lélek-manipulációján" és külön utakon igyekezett kifürkészni a "valódi" természetfeletti titkokat. Kollégiumi társaival együtt egyre jobban belemerült korának meghatározó spiritiszta, szbdkmves és politikai irányzataiba.
Végül Nápoly Egyetemén fejezte be tanulmányait és 1864-ben doktorált.
no_pic.jpg     Rendkívül érdekelte az okkultizmus, az ezoteria és az akkoriban divatos spiritiszta szeánszok (melyeknek "templomaik" voltak), egészen ezek lényegéig, a sátánizmusig.
     Egyre mélyebbre merült ezekbe a lélekveszejtő "ismeretekbe". Érzékenysége folytán a vezető spritiszták alkalmasnak találták, hogy főmédium legyen, és már-már sátánista pappá akarták avatni. Ezirányú fogékonysága fokozása érdekében, hosszú böjtre fogták. Ez majdnem az életébe került, gyomorfekélyt kapott, mellyel egész életében küszködnie kellett. Egy démon állandóan a lelkét kérte tőle, de az egyik sátánista szeánszon olyan hátborzongató élményben volt része, hogy Bartolo elájult a félelemtől és depressziós idegkimerültséggel ágynak esett.
remalom.jpg     Ebben a végkimerült és ágyhoz kötött állapotában, amelyben minden éjjel rémálmok gyötörték, már az öngyilkosság gondolatát forgatta fejében.
     Bartolo félresiklott életének mintegy másfél zord éve alatt, az egész Longo család az eget ostromolta imáival a hitevesztett fiú megtéréséért! Most, hogy beteg volt az imát csak fokozták érte.
     Lassan javulni kezdett a fizikai állapota és egy napon édesanyjának figyelmeztető hangját vélte hallani, mely megmozgatta ugyan a lelkiismeretét, de még inkább össze is zavarta. Egy kívülálló tanácsára volt szüksége ‒ egy barátéra, aki kifejtené ‒, miként is látja az ő jelen helyzetét. (A források felsorolását, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

A rózsafüzér eredetét homály fedi?

8439954.jpg     A 13. és 14. század íróitól hiába várjuk, hogy megemlítsék azt a tényt, hogy a rózsafüzért Szent Domonkos vezette be. Az ilyesmi egyszerűen nem tartozott a kor irodalmi zsáneréhez. Ezek az írók fontosabbnak tartották az adatközlésnél, hogy olvasóik épülését előmozdítsák. A rózsafüzér eredetét ezért a kutatás számára homály fedi. Valószínűleg a Gondviselés így akarta – még akkor is –, ha ez a racionalistáknak nem tetszik. Ez a Szűzanya és szolgájának, Szent Domonkosnak a titka marad.
     Mindazonáltal nagy aljasság, és a józan ész meghökkentő hiányának jele, ha valaki ezt a homályt arra akarja felhasználni, hogy ezen ima bevezetését Szent Domonkostól elvitassa, amiként ezt a modernisták teszik:
     Egyfelől azért aljasság, mert a rózsafüzér Szent Domonkos által való bevezetése a biztos hagyományok körébe tartozik, nemcsak a domonkos rendben, hanem a római katolikus Egyházban is. És ez a fő érv!
     Másfelől a kifogásoló józan eszének hiánya, mivel a 13. és 14. századi dokumentumok − ha áttételesen is −, de sok és meggyőző adatot szolgáltatnak, melyek elégségesek arra, hogy a rózsafüzér bevezetését időben be lehessen határolni! Ennek a behatárolásnak az időpontja pedig, se a Szent Domonkos előtti, se az utána jövő időre nem illik. Vizsgáljuk meg egy kissé ezt a két pontot, melyet a modern kritika teljesen figyelmen kívül hagy. Szent Domonkos átveszi a rozsafüzert(Antonio Asisclo Palomino de Castro y Velasco_Seattle Art Museum).jpg

Szólj hozzá!

»Fő az, hogy mindenki becsületesen éljen, a vallás mellékes.«
covers_135213_180.jpg1) Először is, épp azért kell vallás, hogy mindenki becsületes lehessen! Másodszor: aki nem vallásos, vagyis aki Istennel szemben nem teljesíti kötelességét, az már ezen a címen sem nevezhető becsületesnek. A helyes, ha mindenki teljesíti kötelességeit, de mindenekelőtt az Isten iránt! Mert ahol az emberek Istennek nem engedelmeskednek, ott tapasztalás szerint egymással szemben sem tartják meg a becsület és tisztesség kötelességeit. Helyesen írja XII. Pius pápa, hogy a háborúk, szerződésszegések, ellenségeskedések és féktelenségek onnan erednek, hogy aki nem hajol meg Isten törvénye előtt, az nem hajol meg semmiféle erkölcsi törvény előtt sem.
A vallás hívei között is vannak jellemtelenek, sőt gonosztevők, viszont a vallástalan emberek közt is akadnak jellemes emberek.
Ebből legfeljebb az következik, hogy mindenütt vannak kivételek. De mindenki kivételnek is érzi, ha valaki vallásos ember létére mégis megfeledkezik magáról. Hasonlóképp szembeötlő, ha valaki a természetes erkölcsiség követelményeit kényesen szemmel tartja, de ugyanakkor nem veszi észre, hogy Istent teljesen kihagyja az életéből! A legderekabb emberek, a kötelességtudás és lelkiismeretesség legragyogóbb példaképei, a legönzetlenebb hazafiak és családapák, legnemesebb lelkű anyák, hitvesek, gyermekek és a legtisztább ifjúság, tapasztalás szerint mindig a vallásos élet talaján teremnek! Viszont a gonosztevők, a csalók, paráznák és tolvajok, önzők, másokat lelkiismeretlenül eltaposók csaknem kivétel nélkül az istentelenek közül kerülnek ki. Csak szét kell nézni az életben!

kisirka3_180.jpg2) Isten nélkül lehet élni, de meghalni már nem! Az ember – olykor még keresztényként is –, mily keveset gondolkodik az élet teljességéről! „Hány ember eszik-iszik, házasodik, vesz, elad, épít és gyűjt. Barátai, ellenségei, örömei és szenvedései adódnak és elmúlnak, de végül is hiába született és hal meg, mert egy életen át soha fel nem ébredt!” (Joubert)
Ez a 'soha fel nem ébredés' – a lét céljára való rá nem eszmélés –, a legnagyobb hiányossága materialista korunk hajszolt emberének, aki mindent habzsol és kiélni igyekszik, ám végül épp a saját lelkére nem marad ideje! Ez azonban, korántsem véletlen! A hírközlő eszközök pszichotechnikai manipulációkkal reklámozzák a külsőséges életet, s az erre fogékony ember benső személyiségtudata, hite és lelki kulturáltsága, sorvadásnak indul. Az igazságot és a fontosat nem hallgatja meg, de a meséket elfogadja (2Tim 4,4). Márpedig, hogy mi az igazán fontos? Ennek igazságát az Evangélium tanítja: először is az Isten országa, a többi hozzá adatik! És ez az „ország” bennünk van, csak legyünk figyelmesek szívünkben! „Ne engedjétek tehát ócsárolni szabadságtokat. Hiszen az Isten országa nem eszem-iszom, hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.” (Róm 14,16-17) (A bensőséges lelki élet - kiadatlan kézirat. Szerkesztette: Begyik Tibor OCDS) (Folyt.) (Források az első részben!)evangelium_81_530.jpg

Szólj hozzá!

szeptember_13_530.jpg

Szólj hozzá!

 

Kondor atya és a Szeretetláng

     Aki ismerte Lajos atyát, az tudta, hogy a nagy és elismert Mária-jelenéseken kívül semmit nem szívlelt! Rossz néven vette, ha a hozzá érkező zarándokok elújságolták, hogy előzőleg Garabandálban is jártak, vagy érdeklődtek afelől, hogy mi a véleménye Medjugorjéról! Nos, egyetlen kivétel mégis akadt a "világot bejárt" üzenetek között, és ez a magyar Szeretetláng volt! A Kondor atya által felügyelt kegytárgyboltokban mindig lehetett kapni a Szeretetláng füzeteket magyar és más nyelveken is. Ez bizony nagyon nagy szó volt, ám nem kétséges, hogy személyes megérintettségének volt köszönhető. Lajos atya bizonyára azon kevés egyháziak közt volt, akik felismerték a Szűzanya Szeretetlángjának a fatimai üzenetet megvalósító kegyelmi mibenlétét. Az élete példaértékű papi életpályát ívelt át amellett, hogy több alkalommal nézett magasabb kinevezés elé, ő azonban igyekezett megmaradni a "fatimai magyar pap" egyszerű titulusa mellett! A "messziről érkező" magyar zarándokoknak – akik esetleg nyelveket sem beszéltek – egyszerűen azt ajánlotta, "ha megérkeztek Fatimába, csak menjetek be bármilyen üzletbe és csak ennyit mondjatok PÁTER KONDOR! És ők nyomban megkeresnek engem telefonon!"
     Kondor Lajos atya nem ismerte személyesen a Szeretetláng látnokát, hiszen csak Erzsébet asszony halála után látogathatott el hőn szeretett hazájába. Ismerte viszont a "titkárt", aki 1986-ban kinyomatta Magyarországon Lajos atya FATIMA, SZÁZADUNK REMÉNYCSILLAGA c. híres könyvét. Meghívta őt feleségével és legkisebb gyermekével Fatimába és személyesen mutatta be nekik a fatimai események legrejtettebb színhelyeit is. 
     Kondor atya 2009. október 28-án hunyt el. Tekintve rendkívüli népszerűségére, feltűnő volt, hogy már 30-án el is temették. (!) A Leiria-i egyházmegyének ugyanis nehézséget okozott volna a temetésére érkező sok zarándok! Holttestét a halál beállta után a fatimai szeminárium kápolnájában ravatalozták fel. A temetés napjáig itt róhatták le kegyeletüket, és helyezhették el a szeretet virágait tisztelői, barátai, ismerősei – már akik időben értesültek a temetésről és oda is tudtak utazni!
    A gyász-szertartás napján a kápolnában fél 8-kor zsolozsmát mondtak, majd szentmisét mutattak be az elhunytért.
    10 órakor érkezett meg a koporsó az új Bazilikához. A bejáratnál António Augusto dos Santos Marto a leiria-fatimai egyházmegye főpásztora fogadta Kondor atya földi porhüvelyét.
    11 órakor kezdődött a szentmisével egybekötött temetési szertartás, melyet a leiria-fatimai püspök celebrált 6 püspöktársával és 160 pappal, igen nagyszámú hívő jelenlétében.
    Szentbeszédében a püspök úr kiemelte Lajos atya mély hitét és hazájához, Magyarországhoz fűződő szeretetét. Megköszönte Istennek, hogy annak idején Lajos atyát Fatimába vezérelte. Köszönetet mondott azért a sok fáradozásért, amelyet az elhunyt a kegyhelyért tett.
1432.eltemettek-p-kondor-lajos-atyat.jpg    A szentmise befejezése után a koporsót a fatimai temetőbe szállították, majd egy rövid beszentelő ima után végső nyughelyére helyezték.
150x150_024.jpg    A temetésen részt vett – feleségével együtt – Dr. Gecse Attila, Magyarország portugáliai nagykövete is.
    Az egyházmegye koszorújára csak ennyi volt írva: "Köszönet mindenért!"
    Ha most, hatodszorra is ellátogatnék Fatimába, hasonló fájdalom szorongatná a szívemet, mint a kis látnokokét, amikor véget értek a jelenések! Fatima már nem ugyanaz Kondor Lajos atya nélkül, s ez nem csak a magyarság viszonylatában van így, mert ő igazi internacionalista volt – a szó jézusi értelmében.

Szólj hozzá!

Egy jól kezdődő élet

hazassaglev.JPG
     Bartolo Longo, akit méltán nevez egyházunk a "Rózsafüzér világi apostolának" 1841. február 11-én jómódú családba született, az olaszországi Latianóban (Lecce tartományban). Már három nap múltán megke-resztelték.bartolo_longo_szuletesi_bizonyitvanya_3.jpg (Képek: 1. A szülők házasságlevele, a 2. Alfonz születési bizonyítványa)
     Apja orvos volt, aki a zene szépsége iránti rajongást nevelte fiába. Édesanyja – aki 20 évvel volt fiatalabb a férjénél – a bensőséges vallásosságot, a Mária-tiszteletet és a szegények iránti részvétet plántálta gyermeki szívébe.
Szolid, engedelmes, de szélsőségekre is hajlamos fiúcska volt. Az őt nevelő pap kimagaslóan intelligensnek, melegszívűnek, de ugyanakkor igen temperamentumosnak jellemezte.
latiano_casa_bartolo_longo.jpg(3. a szülői ház Latianóban) Apja, jogi pályára szánta és hajthatatlan akaratából már 6 évesen kollégiumi neveltetésbe küldette a piaristákhoz, Francavilla Fontana-ba.
Itt volt elsőáldozó is és feljegyezték róla, hogy az Eucharisztia vétele után annyira elmerült az imában, hogy a szentmisének és az orgonaszónak is vége volt már, amikor az egyik ministránsnak kellett figyelmeztetnie, hogy menjen a többiek után reggelizni.
     Bartolo 10 éves korában elvesztette édesapját. Ekkor hazalátogathatott a temetésére 1851-ben.
     Édesanyja másodszor is férjhez ment.
bartolo_longo_22_eves.jpg     Leccében magánúton jogot tanult. Annyira szerette a zenét, hogy majdnem egy évig éhezett, hogy zongorát és fuvolát vehessen magának.
     Fiatal éveit megzavarta a szbdkmves vezetettségű "garibaldista" forradalom, amelynek egyik célja a pápai állam teljes felszámolása volt. Bartolo ekkor megszakította tanulmányait és csak 1861-ben folytatta. (A források felsorolása az első részben!)

Szólj hozzá!

A "rózsakert telepítésének" ideje

inmacu13.jpg     Ritkán fordul elő, hogy egy ájtatossági forma ilyen hirtelenséggel bukkan fel a történelemben és hatja át az egész Egyházat. Az isteni pedagógia gyakran évszázadokig készíti fel a lelkeket ilyesmire. Általánosságban kijelenthető, hogy a rózsafüzér a keresztények azon korai szokásából ered, miszerint az első hívek Szűz Máriának köszönetet mondtak mindazokért a kegyelmekért, melyeket Ő az egész emberiségnek hozott.
Nyilvánvaló, hogy a rózsafüzér ájtatossági forma a középkorban fellendült általános Mária-tiszteletnek köszönheti különleges elterjedését, és nincs ez ma sem másként!
     Szűz Mária saját kegyelmi érdemeinek és azon kegyelmeknek a szemlélését, melyeket ő gyermekeinek kiesdett, olyan örömnek tekintették, mely minden más örömet felülmúl. Valójában, a Boldogságos Szűz köszöntésének ezen öröméből származik a rózsafüzér név. A középkorban ugyanis a rózsa az öröm szimbóluma volt. Sőt, Szűz Máriát még „rózsakertnek” is nevezték, mivel a középkori latin nyelvben a rózsakert neve rosarium volt (ami rózsafüzért is jelent).
féminin sacré.JPG      Egyesek arról is meg vannak győződve, hogy a Szent Szűznek minden általunk való egyes köszöntésével az angyal köszöntésekor érzett öröm új visszhangját érzi. Tehát azért ismételjük az angyal szavait, mert Mária Szívét meg akarjuk örvendeztetni. A Boldogságos Szűzhöz szóló köszöntések tehát spirituális rózsákként értendők, melyeket Máriának átnyújtunk, melyekből rózsakoronát fonunk. Ellenszolgáltatásként a Boldogságos Szűz rózsából font láthatatlan diadémot (lelki kegyelmeket) helyez gyermekeinek fejére.PATERNOSTER-31.JPG

Szólj hozzá!

»Ha lenne Isten, mindezt nem engedné.«
covers_135213_180.jpg1) Az embert a teremtés koronájának szokás nevezni. Csakugyan minden evilági élőlényt messze felülmúl szellemiségével, tehetségeivel, uralkodó képességével. Egyedül neki van a földi teremtmények közt értelme és szabad akarata s egyedül ő tudja esze segítségével a maga szolgálatába kényszeríteni az elemeket és a természet félelmetes erőit. Nemcsak boldogságvágya űzi egyre űzi, de tévedésre hajló természete tele van rendetlen indulatokkal, azért kultúrájának időnként nem tudja leküzdeni rettenetes belső ellenségeit: a nyomort, a bűnt, a háborút, az egymás gyilkolását, a gyűlölködést, az erkölcstelenséget és boldogtalanságot.
Főleg pedig, emberi erőinek végessége folytán, nem tudja legyőzni minden törekvés szomorú végállomását: a halált.
Ezzel a súlyos problématömeggel: bűn, kísértés, tévedés, sebezhetőség, gyűlölködés, nyomor, szenvedés és halál, az emberiség a maga erejéből nemcsak nem tud eredményesen megküzdeni, de még értelmét sem látja mindennek, amiként ereje sincs a dolgok nyugodt, derűs, békés elviseléséhez. Ha nincs felsőbb világosság, ha nincs felsőbb erő, amely lenyúl hozzá s magához emeli, reménytelen minden erőfeszítése. Az ember mint önmagában zárt egység: megoldhatatlan talány önmagának s önmagában.

kisirka3_180.jpg2) A természetfeletti létre teremtett ember szinte ellenállás nélkül hagyja magát elmerülni korunk zajos világának káprázatában – észre sem véve –, hogy közben elveszíti élő kapcsolatát az Élet Forrásával. A hitbeli gyengülésnek, a világ végzetes eltévelyedésének oka az, hogy egyre kevesebben kérik Isten segítségét dolgaikhoz, egyre kevesen imádkoznak. Az emberek, még a látványos kudarcok láttán sem vonják le a tanulságokat, hogy Teremtőjük felé kéne fordulniuk, sőt, sokan kudarcaikért, szenvedéseikért, háborúkért és természeti csapásokért csak vádaskodnak, „miért engedi az Isten?” Fel kellene ismerniük, hogy a bűnök és mulasztások, mint fel-feldobott kövek zuhannak vissza az emberiség fejére, és csakis a bűnbánatban és az Istennel való szeretet-párbeszéd felújításában remélhetnek békét és megújulást!
Márpedig ahol nem imádkoznak, ott nem számíthatnak felsőbb segítségre, ahol tagadják Istent, ott óhatatlanul istentelenség van! (Folyt.) (Források az első részben!)islam_genocidio_por_isis_530.jpg

Szólj hozzá!

babba2_280.JPG     A Boldogasszony-kultusz, népünk Szent István előtti hitvilágában gyökerezik. Az anya tisztelete, az Istenszülő szűz képzete már ott volt a magyarság egyisten őshitében. Népünk tehát nem a térítés során találkozott először Istenszülő anyával.
Gellért püspök méltán figyelmeztette szent királyunkat, Istvánt arra, hogy a magyarokat legkönnyebben a Boldogasszony hitén át lehet a Római Katolikus hit kötelékébe vonni.
     A szentistváni Országfelajánlás a Szent Koronával, földjével és népeivel, királynőnkké emelte Szűz Máriát, aki elfogadta azt, és szent kezében tartja a Szentséges Magyar Koronát, abban a kézben, amely a Világ Világosságát, Szent Fiát tartotta.
     Ezt követően a Szűzanyát, nem csak az ősi  Boldogasszony névvel illetjük, hanem Nagyboldogasszonynak is nevezzük! Ennél fogva a Mária-tisztelet rohamosan elterjedt nemzetünk körében. Őseink benne bíztak, Benne látták maguk és gyermekeik jövőjét. A tisztelet oly mértékben fokozódott, hogy eleinte nem mertek a gyermekeknek Mária nevet adni! De Szent László Európa hírű uralkodása alatt megújította a népi Mária-tiszteletet, sőt országunkat Mária Országának – Regnum Marianumnak –, nevezte, és ennek folytán széleskörűvé vált a Mária névadás is!
     A szent MÁRIA név kultusza kiterjedt a templomi titulusok választására, sőt helynevek (Mária-kútja, Mára-remete), helyiségnevek adására is (Boldogasszonyfalva, Máriapócs, Máriaradna) stb.
     Míg a Kárpát-medencében kultikus név volt Jézus Anyjának neve (Sarlósboldogasszony, Kisboldogasszony, Nagyboldogasszony, sőt Szűz Mária nevenapja stb.), addig Szűz Mária névünnepe (festum nominis Beatae Mariae Virginis) az Egyházban csak későbbi keletű a Mária-ünnepek között. Szent XI. Ince pápa intézkedésére vált egyetemessé, Bécs 1683. szeptember 12-én történt török ostrom alóli felszabadulásának emlékére.
     Mária nevének eredete titka és jelentése több oldalról közelíthető meg.
Mária neve héberül Mirjam. Jelentése és eredete (egyiptomi, kánaáni, arámi) körül máig vitatkoznak:
1. makacs
2. telt
3. keserűségek (márár)
4. magasságok, magasztos, felmagasztalt
5. Isten ajándéka
6. úrnő
7. kiváló
8. tengercsepp (mir+jam) Szent Jeromos szerint, latinul: stilla maris.
     A középkorban valaki félreértette a csepp "stilla" szót, és helyébe a "stella" szót helyezte. Így keletkezett a stella maris kifejezés – mint Mária nevének értelmezése – és ennek nyomán a VII. században a legelterjedtebb himnusz: "Üdvözlégy tenger csillaga", amelyet egyházunk Mária zsolozsmájának esti dicséretében énekel.
     A Mária név ötvenháromszor szerepel az Újszövetségben. Hat asszony viseli ezt a nevet az Újszövetségben: Mária (az Úr anyja), Mária (Kleofás felesége), Magdalai Mária, Mária (Márta és Lázár testvére), Mária (János és Márk édesanyja), Mária (egy római szent asszony akit Pál apostol említ).
     Már a Mirjam név első és utolsó betűjének sajátosan mély jelentése van, hiszen a "mem" jelentése víz, az a valóság, amelyből az élet támad.
A zsidó bölcsek a mem betűt kapcsolatba hozzák a "mazal" szerencse-csillaggal, ebből származik a mázli   szavunk. (Forrás: Sztankó Attila: Homília Mária neve ünnepén)                                                                                       Héberül MIRJAM, de Jézus idejében a 'Mariam' formát használták.
Az arám 'MARA' (= Úr) szóból eredeztetve, jelentése Úrnő.
A görög szent atyáknál három értelmezése szerepel: Úrnő; megvilágosító, tengernek mirhája.
Temesvári Pelbárt szerint: A MÁRIA név öt betűje jelenti azt az öt hatalmas jótéteményt, amellyel elárasztja a földet.
M (mater misericordiae et mediatrix) azt jelenti: ő az irgalmasság anyja, a világ szószólója.
A(advocata) jelentése: ő az emberi nem szószólója az Úrnál.
R(reparatrix ruinae) azt jelenti: ő mind angyali-, mind pedig az emberi romlás helyreállítója.
I(illuminatrix) jelentése: az egész egyháznak és a világnak a megvilágosítója. Mert amint a nap megvilágosít minden csillagot, így Mária dicsőségének fényével megvilágosít minden szentet és angyalt.
A – (auxiliatrix) jelentése: ő minden szükségben a segítség.
      Ábrázolása: a Mária név betűiből összeállított monogram szinte minden templomban látható, a szerviták attributuma (Mária-tiszteletük miatt).ave_maria_immaculata4.jpg

Szólj hozzá!

Kondor Lajos atya 1928. június 22-én született Irén ikertestvérével Csikvándon. Apja: Kondor Lajos, anyja: Hoffer Terézia. A család földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott és a nagyszülőkkel együtt mélyen vallásos emberek voltak. Négyen voltak testvérek: László, Mária, Irén, Lajos. Az elemi iskolás kisgyermek már gyermekkorában oltárt készített és ott „misézett”, a testvére Irénke pedig ministrált neki. Középiskolai tanulmányait a győri bencés gimnáziumban és a székesfehérvári ciszterci gimnáziumban végezte. 1946-ban Kőszegen lépett be a verbiták (Isteni Ige Társasága) rendjébe, majd a kánoni év után a kőszegi bencés gimnáziumban folytatta tanulmányait, ott érettségizett 1948-ban. Ekkor tette le első fogadalmát is. A Társaság több társával együtt kimenekítették az ausztriai Mödlingbe. A zsebében egyetlen kis könyvecske lapult: Montforti Grignon Szent Lajos: Tökéletes Mária-tisztelete. Mivel Mödling az orosz zónához tartozott, ezért tovább kellett menekülniük a Bonn melletti Szent Ágoston Missziósházba. A teológiai tanulmányait az ottani főiskolán végezte el, ahol 1953-ban szentelték pappá. 1954-ben rendje Portugáliába küldte, ahol a szemináriumban volt nevelő és tanár. 1956. július 8-án találkozott először Lúcia nővérrel, akivel – 1961-től a szenttéavatási per posztulátoraként – engedélye volt bármikor találkozni. 

1963-ban adta ki először a BOLDOG MARTO FERENC ÉS JÁCINTA c. hírlevelet hét nyelven, amelyet megszakítás nélkül 47 éven át szerkesztett, hogy megismertesse a két látnok életét és boldoggáavatási perük állását az érdeklődőkkel. Lásd: http://www.pastorinhos.com/hungaro/index.php?id=Leitura (sajnos, időközben a magyar verziót törölték! Hogy kik és miért?)

1968-ban szeretett volna hazajönni édesanyja temetésére, de az akkori magyar "szocialista" hatóságok nem engedélyezték Magyarországra történő utazását. (!) (A rendszerváltást követően az akkori döntnökök az emberi jogok élharcosaiként léptek föl!)

Kondor atya 1972. október 12-én este a fatimai szentély előtt a Fatima-Leirai püspökkel együtt fogadta a „száműzött bíborost”, Mindszenty Józsefet, Magyarország hercegprímását. Az egyházmegye püspöke így üdvözölte: „Nagy kitüntetés ez számunkra s örömben rebegi a hálát szívünk, hogy ebben a pillanatban s ezen a szent helyen köszönthetjük eminenciás urunk, hitvallónk és vértanúnk tiszteletreméltó személyét, aki Krisztus szenvedésének sebeit viseli testén.” 

1978-ban az akkor leirai püspökkel, Alberto Cosme do Amarallal együtt találkozott II. János Pál pápával, hogy hivatalosan is megkezdődhessen a boldoggáavatási eljárás. 1982. május 13-án II. János Pál pápa személyesen köszönte meg a Fatimai Szűzanyának, hogy csodálatos módon megmentette az előző évben ellene elkövetett merényletből.

Kondor atya, Meisner bíboros kölni érsek segítségével elérte, hogy II. János Pál pápa 2000. május 13-án Fatimában avassa boldoggá a két pásztorgyermeket, bár a korábbi tervek szerint a kihirdetés Rómában történt volna.

Lajos atya életcélja a fatimai üzenet terjesztése volt, a világ számos nyelvén, magyarul is jelentetett meg a fatimai jelenésekről szóló könyveket, Lúcia nővér emlékezéseit, elmélkedéseit és a Fatima, századunk reménycsillaga c. saját írását, melyet e sorok írója 1987-ben ezer veszély közt, kinyomatott Magyarországon!

Kondor atyának nagy szerepe volt a fatimai Magyar Keresztút felépítésében, amely az 1956-ban külföldre menekült magyarok kezdeményezésére és adományaiból jött létre. A szerzetes mindig szeretettel fogadta a Fatimába érkező magyar zarándokokat, gyakran mondott szentmisét nekik és soha nem mulasztotta el, hogy személyesen fogadja a magyar zarándokokat és a „Pásztorgyermekek irodáján” a jelenések történetéről szóló kiállítást ismertesse. Örömmel szervezte a Magyar Katolikus Püspöki Kar fatimai zarándokútjait is, miként a Zarándokszobor magyarországi látogatását is.

2004 márciusában a Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) nevű szervezet kitüntetést adományozott neki abból az alkalomból, hogy 50 éve élt és dolgozott papként Portugáliában. 2006 januárjában a portugál köztársasági elnök, Jorge Sampaio a portugál Köztársasági Lovagrend parancsnoki rangjával tüntette ki. Ugyanebben az évben októberben, a magyar nemzeti zarándoklat alkalmával Magyarország lisszaboni nagykövete adta át Kondor Lajosnak a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét.

2009-ben elrendelte, hogy Lúcia nővér emlékezéseit 19 nyelven tegyék fel a honlapra, hogy ezt a könyvet az egész világon olvashassák. Lásd: http://www.pastorinhos.com/livros/hu/MemoriasI_hu.pdf

Aranymiséje alkalmával a következőket mondta: „Gyermekkorom óta pap akartam lenni. Szüleim szigorú iskolába küldtek, hogy embert faragjanak belőlem… Tizennyolc évesen beléptem az Isteni Ige Társaságába, hogy misszionárius legyek. Ezért el kellett hagynom a hazámat, és huszonöt évesen pappá szenteltek. Azóta eltelt ötven év. Ha ma visszatekintek és felidézem életemnek azokat az éveit, elmondhatom, hogy boldog vagyok hivatásomban, és tanúságot teszek arról, hogy megéri átadni magunkat Jézus Krisztusnak és Isten országa terjesztéséért dolgozni.

2009. október 29-én, a kórházi halálos ágyán így búcsúzott a délben távozó orvosnőjétől: "Vége a látogatásnak!" 14 óra körül megállt a szíve. Földi látogatása véget ért, de elkezdődött az ünnepi találkozója a Mennyben. A Szűzanya – akinek oly fáradatlan apostola volt – kézen fogva vezette az Úrhoz, akinek hűséges papja volt! 

2010-ben teret neveztek el, 2015. március 7-én pedig szobrot avattak Kondor atyának Fatimában! (lásd a képeket!)dscf9103_530.JPGerdopeterfatima_530.jpg

 

Szólj hozzá!

Ajánlásként

    Pompei nem csupán különleges ókori romvárosként híres a világban, hanem, mint a Rózsafüzér Királynője tiszteletének egyik legjelentősebb központjaként is, mely teljes egészében Boldog Bartolo Longónak köszönheti létezését!uj_pompei_-_c.jpg
     II. János Pál, aki először 1979-ben, majd a rózsafüzérnek szentelt év lezárásakor, 2003 októberében kereste fel a kegyhelyet. Sőt, 2002. október 16-án a Vatikánba vitetett pompeji kegykép előtt írta alá a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelet. Szavait idézve:
rosarium_virginis_mariae_u_s4.jpg»...ezen apostoli levele-met Szűz Mária bölcs kezére bízom és lélekben leborulok a Boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér apostola által épített szentélyben lévő képe előtt.
Szívesen ismétlem sajá-tomként azokat a meg-indító szavakat, melyek-kel Bartolo Longo fejezi be a Rózsafüzér Király-nőjéhez szóló híressé vált könyörgését:
"Ó, Mária, áldott rózsa-füzére, édes lánc; mely Istenhez láncol minket, a szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesít, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben ‒ nem hagyunk el többé!
Te légy erősségünk halálküzdelmünk óráján. Tiéd legyen kialvó életünk utolsó csókja. És ajkunk utolsó lehelete a Te édes neved legyen, ó, Pompeji Rózsafüzér Királynője, drága jó Anyánk, ó, bűnösök Menedéke és szomorúak hatalmas Vigasztalója.
Légy áldott mindenütt, ma és mindörökké, a földön és az égben! Amen"«pompei-santuario11.jpg

Szólj hozzá!

A szerkesztő bevezetője

ima-sic499.jpg      Sajnos, korunk imádkozni hajlandó embere, ha tisztában is van hálaadó és kérő imájának Istennel való párbeszédi lényegével, azzal már kevésbé, hogy melyik szóbeli ima a leginkább tetsző és érdemszerzőbb Isten előtt.
      Sajnos, korunkban számtalan “rózsafüzér-forma” ismeretes, ám ezek közül egyedül az Irgalmasság füzére van pápailag ajánlva! Meglehet, hogyha valaki a szándékára (az Irgalmasság olvasóját kivéve), nem az ilyen-olyan rózsafüzért, hanem a Szent Domonkos-féle rózsafüzért imádkozná – azt, amelyet a pápák, a szentek és maga a Szűzanya is ajánlott –, sokkalta több kegyelmet elnyerhetne a fölséges Istentől! A kínált "választékot" a megtévesztő szellem cselvetésének tulajdoníthatjuk, nem másért, minthogy az eredeti "Domonkos" rózsafüzért ne mondjuk! Ha a Szentlélekisten az Ave Mariát tartotta alkalmasnak a leghatalmasabb kegyelem közvetítésére, ki találhat szebbet, jobbat, Isten ihlette érdemszerzőbbet? Nincs ugyanis egyetlen ima sem, mely ennyire áthatotta volna a katolicizmust, mely lényegileg meghatározta üdvtörténetünket és amely a Szentlélek szavaival ennyi kegyelmet kínálna, bírva a pápák és szentek ajánlásait.
      Sorozatomban a "rendes" rózsafüzér (más néven szentolvasó) történetét is áttekintem, de elsősorban a rendkívüli kiváltságairól szeretnék értekezni.

Források:
Grignon L. − P. Fenyvesi: SZENTOLVASÓ, (Stephaneum,1944)
LÚCIA nővér: A FATIMAI ÜZENET FELHÍVÁSAI (Secretarido dos Pastorinhos, Fátima)
A SZENTOLVASÓ, szerkesztette: Begyik Tibor OCDS Harmadik, javított és bővített magánkiadás.
Grignon L.: − A TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET. (magánkiadás)
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, II. János Pál apostoli levele (Szent István Társulat)
SZERETETLÁNG LELKI NAPLÓ (Szent István Társulat 2010)
PROHÁSZKA O. − Élet igéi (Szent István Társulat 1929)
Br. MARIE-DOMINIQUE OP: A rózsafüzér története és hitbeli alapjai (Megjelent a Szent Margit Lap 71-75. számában)engesztelo_szentolvaso.jpg

Szólj hozzá!

»A modern tudomány megdöntötte a vallást.«
covers_135213_180.jpg1) Valaha divat volt így beszélni, ma már nem az! A tudomány ma már szerényebb lett. Csakugyan, vajon melyik tudomány döntötte volna meg a vallást? S a vallásnak melyik tételét döntötte meg? Mutassanak rá határozottan arra: hol az a bizonyos ellentét s ne érjék be üres fecsegéssel! Soha a katolikus vallásnak egyetlen tételéről sem lehetett eddig semmiféle tudomány nevében kimutatni, hogy hamis és a tudománnyal ellenkező lenne. Fordítva igaz: a vallástalanság és hitetlenség minden tétele csupa tudományos képtelenség.
Ha csakugyan lenne ellentét vallás és tudomány között, akkor ezt az ellentétet elsősorban azoknak a szellemóriásoknak kellett volna észrevenniök, akik a legragyogóbb tudást a leggyermekdedebb hittel és vallásossággal tudták magukban egyesíteni. Ha olyan szellemóriások, mint Newton és Laplace, Volta és Ampere, Gauss és Cauchy, Müller János és Mendel Gergely János, Röntgen és Maxwell nem találtak ellentétet vallás és tudomány közt, mi jogon mernek akkor törpék, apró szabadgondolkozók és bolsevista tudatlanok a tudomány nevében kiáltozni a vallás ellen?

kisirka3_180.jpg2) Sokan terjesztik azt, hogy az Egyház irigy volna a modern állam vívmányaira, azonban ez hamis vád, hiszen az Egyház mindenre bizalommal tekint, amit a tudomány megismer, mert a tudomány vívmányain keresztül a világban tapasztalható isteni értelem sugarát látja. A természetben semmi sincs ugyanis, ami ellenkezne Isten kinyilatkoztatásával, sőt annak mélyebb megismerése csak a kinyilatkoztatott tanítást erősíti meg. (Vö. XIII. Leo, Immortale Dei c. körlev.)  Se a vallás, se a tudomány nem nélkülözheti Istent. Az egyik számára Ő a gondolkodás kezdete, a másiknál – kikerülhetetlenül –, Ő a következtetés vége. (Max Planck)
A tudomány hit nélkül sánta, a hit tudomány nélkül vak. (Einstein) Mindazonáltal írva van, hogy "az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek". (1Tim 4,1-2) (Folyt.) (Források az első részben!)darwin_xianmacro2_530_1.JPG

Szólj hozzá!

Egy életpálya kezdete

bartolo-longo55.jpg     Boldog Bartolo Longo életét és életművét szeretném bemutatni az elkövetkező sorozatban. Egy apostoli életet, amelyet magam is példaként tartok és ezen indíttatás működteti e blogomat!
     Csodálatra méltó az a "világi apostolság", melynek eredménye a Rózsafüzér és Királynőjének pompeji győzelme. Az Őt tisztelő Kilenced kezdő imájának részlete (melyet Bartolo állított össze), így hangzik:
"Ó, Szeplőtelen Szűz és a Rózsafüzér Királynője, te ezekben az időkben, amikor kihalt a hit és diadalmaskodott a gonoszság, királynői és anyai trónusodat a halott pogányok területén, az ókori Pompeji földjén akartad fölállítani. A helyről, ahol régen bálványokat és ördögöket imádtak, te, isteni kegyelem anyja, ma az isteni irgalmasság kincseit szórod mindenfelé."
     Nos, ez a hely amely a 19. századtól olyan jelentőségre tett szert, amilyennel Pompeji sem az első századi virágkorában, sem az azt követő tizenhét évszázadban "összesen" nem rendelkezett. Mára évente 4 millió zarándok keresi fel a Rózsafüzér Királynőjének Bazilikáját, és mindez Boldog Bartolo Longo áldozatos, világi apostoli áldozatának a gyümölcse.
     II. János Pál pápa annyira tisztelte Bartolo Longót, hogy az ő munkássága nyomán írta meg a Rosarium Virginis Mariae apostoli levelét, miként boldoggá is avatta 1980-ban.
sirrablok.jpgKíváncsian kérdezhetjük, hogy Velle di Pompeji lakói a 79-es pusztulás előtt keresztények voltak-e? Nos a válasz: a feltárások a kereszténységnek legkisebb nyomát sem találták, annál inkább az elszabadult pogány erkölcstelenség bizonyítékait! Jelentek meg ugyan szenzációs újságcikkek, miszerint a régészek keresztet találtak az ókori terepszinten, ám erről hamar kiderült, hogy jóval későbbi készítésű, és feltehetőleg véletlenül eshetett egy üregbe, vagy újkori temetkezés relikviája, esetleg a sírrablóktól maradhatott hátra.
     Két alkalommal jártam a Szűzanya Pompeji Kegyhelyén és magam is tanúsíthatom a "hely kegyelmi érintését"! Számos forrásmunkát használtam fel e sorozat minél pontosabb és olvasmányosabb összeállításához, melyeket az adott textusoknál külön nem jelölök! 
Források:
1) B. Bartolo Longo: A Pompeji Rózsafüzér Királynője kegytemplom története, Szent István Társulat 2008
2) Madeline Pecora Nugent SFO: Boldog Bartolo Longo, A Rózsafüzér Modern Szentje (internet)
3) A Pompei Legszentebb Rózsafüzér Királynéja – Imák és ájtatosságok – Vatikáni Nyomda 1947
4) Rosarium Virginis Mariae, II. János Pál pápa apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a hívőknek a szent rózsafüzérről. (internet)
5) A Rózsafüzér imakönyve, Szent István Társulat – Új Ember Kiadó 2003
6) http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolo_Longo
7) http://www.preghiereagesuemaria.it/rosari/rosario%20meditato%20con%20bartolo%20longo.htm
8) http://www.magyarkurir.hu/hirek/budapestre-keruel-boldog-bartolo-longo-ereklyejepompei_pusztulasa.jpg

Szólj hozzá!

»A vallás kiöli az életörömöt.«
covers_135213_180.jpg1) Annyi igaz, hogy a vallás nem engedi meg ösztöneink zabolátlan és lelkiismeretlen kiélését. A vallás féket rak a szenvedélyeinkre s határokat állít csapongó vágyaink elé. De éppen ezzel védi is a társadalmi együttélés legfőbb kincsét: az erkölcsöt és kölcsönös jogtiszteletet.
Jaj lenne az emberi társadalomnak, ha mindenki azt tehetné, amit akar! Ha a tolvaj szabadon lophatna, a zsarnok szabadon kegyetlenkedhetne, az ügyesebb és ravaszabb szabadon zsákmányolná ki a felebarátját! Ha a magasabb helyen ülő kénye-kedve szerint visszaélhetne mások alárendelt helyzetével! Ha egy férj és feleség szabadon taposhatná lábbal a hitvesi hűséget, ha a gyermekek szabadon garázdálkodhatnának s megfeledkezhetnének büntetlenül  a szülők iránti hála, tisztelet kötelességéről. Az életörömök korlátlan hajszolása csak a sikkasztóknak, rablóknak, gonosztevőknek használna, nem pedig a becsületes embereknek.
Viszont van egy életöröm: a jó lelkiismeret öröme, az Isten és az emberszeretet békéje és az örök élet reményének boldog biztonsága, amely ha nem is olyan zajos, mint az érzékiség örömei, viszont mélyebb, igazabb, felemelőbb öröm minden evilági gyönyörűségnél. Ennek az örömnek pedig a vallás az igazi szülő anyja és hordozója.

kisirka3_180.jpg2) Lelketlenül az élvezetek halmozása se öröm, míg a lélekben átélt egyetlen pillanat is határtalan boldogság lehet!
A jövő boldogságáért, érdemes vállalni az átmeneti boldogtalanságot is!
Míg az emberek szemében, a több fáradtságba került cselekedet az értékesebb; Isten szemében viszont az, melyet jó szándék vezérelt. (Liguori Szent Alfonz)
Életünk elsődleges célja nem az, hogy kellemesen éljünk a földön, hanem az, hogy megmentsük a lelkünket. (uo)
Az Úr nem nagy tetteket vár tőlünk, hanem azt, hogy amit teszünk, helyes szándékkal tegyük! (uo)
Kevesen ismerik fel, hogy boldogtalanságuk valójában; görcsös boldogságkeresésükben gyökerezik.
Az isteni törvények nélkül bármit tehetsz, bármi lehetsz, de megelégedett és boldog - az soha!
A keresztény erkölcsiséget sokan egyoldalúan a szexuális erkölcsre igyekszenek leszűkíteni, holott az erkölcsi élet (és a kereszténység) középpontjában a szeretet áll, amely a hittel és a reménnyel együtt a három legfontosabb erény. A keresztény élet követelménye visszavezethető a négy sarkalatos erényre: az okosságra, igazságosságra, mértékletességre és lelkierősségre. (Folyt.) (Források az első részben!)maxresdefault_530_1.jpg

Szólj hozzá!

     Nekünk magyaroknak különlegesen kiemelt szerepünk van a magunk, és az emberiség sorsának alakításában. Natália nővér, a XX. század nagy magyar misztikusa látomása által tudjuk, hogy a Szentháromság az emberiség sorsát, és külön Magyarországot Szűz Mária kezébe helyezte a mi korunkra. Miért lett ebben külön kiemelve Magyarország? Ennek oka, hogy népünk a "rejtett választott nép", melynek dicsősége csak az utolsó időkben fog kinyilvánulni! Mit jelent az, hogy "rejtett"? Azt a természeti és etikai egyensúlyt, melyet a világmindenség hordoz önmagán: a fény és az árnyék, a látható és a láthatatlan, a nyilvános és a rejtett. 

    Ezen felül 1000 évvel ezelőtt, Szent István királyunk, halála előtt – örököse nem lévén – az ország nagyjainak színe előtt, államjogilag, Isten Szentséges Anyjának ajánlotta fel a Szent Koronát az uralkodói jelvényekkel, az országot népeivel és földjével. Ezzel az országunk feletti teljes uralmat a Boldogasszony kezébe tette. Tehát nem csak felajánlotta az országot – amit ő utána 600 évvel a lengyelek is megtettek, majd ezt követően több nemzet is, – hanem átadta (!) a Magyarok Nagyasszonyának, aki ezzel Magyarország uralkodója, Örökös Királynője lett. Így lett a Szent Korona Országa, a (teljes) Kárpátmedence: MÁRIA ORSZÁGA.

    Ezért hallotta Natália nővér a Szent Szűztől a következőket: "Nagy a világ, sok az ország, de csak egy a tulajdonom belőlük: Magyarország. Az oltalmam alatt vagytok, másképpen kell gondoskodnom rólatok ... a világ végezetéig." Ez az oltalom azonban nem jelenti azt, hogy hűtlenségeink és rossz választásaink következményeiként nem érhetik csapások, gazdasági visszaesések, megpróbáltatások az országot, népünket - mint ahogy a történelmünk ezt bizonyította (és bizonyítja napjainkban is)! Ne feledjük, az Isten nélküliségnek istentelenség a hozadéka, az istentelenségnek pedig embertelenség a következménye!

    Miután Magyarország Mária Országa, ezért irányul ellene különleges módon és mértékben a sátáni erők és a szbdkmvesek mindent megrontó haragja és aknamunkája. A súlyos időkben Natália nővéren keresztül többször kaptunk biztatást és ígéretet az Égtől, hogy ne veszítsük el a reményt.

    Jézus: "Ennek ellenére a magyar nép Anyámba vetett bizalommal és szent büszkeséggel hangoztassa: Győzni fogunk, Magyarország és a Világ Királynője által!" A nővér azonban azt is megtudta látomásában, hogy ez abban a békében fog bekövetkezni, amit "a tisztulás után fog kapni és élvezni a világ".

    Jézus: "az én magyar népem egyszer megtisztulva, megszentelve fog szolgálni az Ég és a Föld színe előtt". És ehhez a nagy tisztuláshoz kaptuk Örökös Királynőnktől azt a rendkívüli kegyelmi eszközt, melyet ma Szeretetláng néven ismer és esdekel a világ. Szűzanya: »Oly sok bűn van az országban. Segíts Nekem, mentsük meg. Én fénycsóvát adok a kezedbe. Ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az Én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet, s add tovább! (…) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok és veletek összefogva megmentelek benneteket. Szent István Nekem ajánlotta (országotokat) és Én ígéretemmel biztosítottam, hogy  szívemen viselem az Ő és a Magyar Szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz le országomra. (I/37) A Föld most (...) olyan, mint a tűzhányó, amely ha kirobban, pokoli füstjével, visszahulló lávájával fojtogat, öl, vakít (...) Forr a gyűlölet krátere, gyilkos, kénes hamuja szürkévé, színtelenné akarja tenni a Mennyei Atya által Isten képére és hasonlatosságára teremtett lelkeket. (...) Én, a Hajnal Szép Sugara megvakítom a sátánt, (…) (aki) még a választottak hitét és bizalmát is el akarja pusztítani. De a most készülő rettenetes viharban érezni fogják Szeretetlángom fel-felvillanó és eget-földet bevilágító fényességét (vö I/100), soha nem látott csodákkal segítem munkátokat, mely észrevétlenül szelíden, csendben fog terjedni Szent Fiam engesztelésére. (I/58) Azt akarom, hogy ne csak nevemet ismerjék, hanem anyai Szívem Szeretetlángját /is/, mely értetek lángol, és ennek a lángoló szeretetnek elterjedését /rátok bíztam/. (I/116) Tüzet tűzzel fogunk oltani: a gyűlölet tüzét a Szeretet Tüzével. Szeretetlángom el nem képzelhető fényességgel és jótékony melegséggel fogja elárasztani a földkerekséget.« (III/203)

    Úr Jézus: »Ez szinte olyan lesz mint az Első Pünkösd, mely a földet elárasztja Szent Lelkével, Szent Lelkének erejével. Ez lesz a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség! (II/93) Mindannyiótokat meghívtalak megváltó munkámhoz. Az apákat, anyákat művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket! Értem mindenki dolgozhat a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos. (II/102) Azt amit tesztek, égjen mint az égő csipkebokor mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, melynek szeretettől égő tüze Hozzám ér!« (II/108-109) Minden Szűzanyához intézett imához, de különösen az Üdvözlégyekhez fűzzük hozzá az egyetemes könyörgést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! Ennek a könyörgésnek a kimondásához van kötve az a többletkegyelem, melyről a Szeretetláng Lelki Naplóban Jézus is és Mária is egyöntetűen hangsúlyozzák: Ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett! (III/140) Az Úr szavai szerint: „Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik.” (II/93-94) Ez valóban egy „eddig nem látott” új békekorszakot jelenthet az emberiség történelmében!

Jézus: „Megújul a föld színe és Anyám mosolya beragyogja a világot!” 

Rajtunk múlik! Imádkozzunk és engeszteljük a végtelenül megbántott Istent, hogy mihamarabb szétáradhasson a világon a Szűzanya mosolya!

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgAntonio Borelli Machado: Fatima. A tragédia vagy a remény üzenete? c. könyvének gondolatai nyomán

Érvényesítsük haszonnal!

     Valószínűleg lesznek, akik e sorozat gondolatait kétkedéssel, sőt megvetéssel fogadják. A nem hívők (akik ha egyáltalán beleolvasnak) kimosolyogni valónak-, sőt nevetségesnek tartják, hogy a társadalmi problémák megoldását egy olyan "állítólagos" égi üzenetben keressék, amelyet három írni és olvasni nem tudó kis pásztor tett közzé.

    Nem tagadjuk, hogy a mai világ helyzete rendkívül bonyolult. Sőt azt is megértjük, hogy a fatimai üzenet érthetetlen azok számára, akik nem hisznek a természetfelettiségben. Azt azonban világosan látni kell mindenkinek, hogy a világ erkölcsi és gazdasági problémái annyira összetettek, hogy emberileg nézve nincs is rájuk megoldás. Ezért akartuk megmutatni a kétkedőknek is, a Fatimai Szent Szűz által felkínált lehetőséget, mely tán az egyetlen, semmivel sem helyettesíthető megoldást kínálja. Ezzel a Fatimai sorozattal szemük elé tártunk egy más horizontot.

     Szent Ágoston bemutatja a valódi keresztény társadalom lényegét és azokat az előnyöket, melyeket egy ilyen társadalom jelent az állam számára. A következőket írja: „Képzeljünk el egy hadsereget, amely olyan katonákból áll, akik Krisztus tanítását kapták kiképzésül, hasonlóképp a kormányzókat, házasokat, szülőket, gyerekeket, urakat, szolgákat, királyokat, lovagokat, adófizetőket és adószedőket, akik mindannyian Krisztus tanítása szerint élnek. Mernék-e a pogányok még azt állítani, hogy a keresztény tanítás szemben áll az állam érdekeivel? Ellenkezőleg, tétovázás nélkül el kellene ismerniük, hogy a keresztény tanítás – ha hűen követik – az állam őrzője.” (Epist. CXXXVIII, 5 ad Marcellinum, II. fejezet, 15) Ezt a világos, egyszerű és egyúttal mély leírást tekintetbe véve, a következőket mondhatnánk a kifogásokat felhozóknak: hol van egy olyan politikai-, szociális- vagy gazdasági irányzat, amely egyáltalán alkalmas lenne arra, hogy a keresztény vallás segítsége nélkül is tartósan összetarthatná a társadalmat? Bizony, még a legkegyetlenebb diktatúrával is csak ideig-óráig sikerülne! 

     A biztató tény azonban az, hogy egyre többen ismerik fel a Fatimai Üzenet igazságát és a kérések megvalósításának szükségességét!

A Szűzanya mindenképp győzni fog a világban, amiként Fatimában megígérte!

A súlyos probléma azonban az, hogy az emberiségnek korántsem mindegy, hogy mikor, mert addig tobzódhatnak a gonosz erők (különösen, ha vesztüket érzik)! Mit tehetünk tehát? Áldozattal és imádsággal – a fatimai kérések megvalósításával és a Szeretetláng kegyelmeinek segítségül hívásával – tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy mielőbb győzedelmeskedhessen Mária Szeplőtelen édesanyai Szíve!

     Reméljük, hogy ezek a gondolatok, melyek a Szűzanya fatimai üzenete kapcsán felmerültek, sok olvasót segítenek abban, hogy magán- és közösségi életében, sőt akár a nemzetek életében is haszonnal érvényesítsék! (Ha a kedves Olvasó egyenesben akarja nézni a Fatimai kegyhelyet, próbálja ezen a linken!) vegul_szeplotelen_szivem_gyoz_530.jpg

Szólj hozzá!

eger_var_ostroma_1552ben.jpg     1552. szeptember 9-én vette ostrom alá Ahmed budai pasa és Ali pasa egyesült serege Eger várát, melyet a Dobó István vezette maroknyi védősereg később sikeresen megvédett az oszmánoktól. Az egriek helytállása következtében I. Szulejmán (ur. 1520-1566) 1552. évi hadjárata kudarccal fejeződött be, egyúttal pedig a magyar győzelem reményt, önbizalmat és hősies példát adott a végeken harcoló vitézek számára.

     „És most magam esküszöm – szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet és gondolatomat, minden csepp véremet! Esküszöm, hogy ott leszek a veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám!” (Részlet az Egri csillagok című regényből)  Forrás (részlet)                                                                                                                               Imádkozzunk értük, hogy segítsenek bennünket most, amikor újabb iszlám inváziónak vagyunk kitéve!eger_q2.jpg

 

 

Szólj hozzá!

Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat

Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty József hercegprímás írt alá, a következő közléssel:

”Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön”
Építsük fel az engesztelő kápolnát! 
     A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk Istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig Bíboros Főpásztorunk 1947. május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy a megbántott Isten kegyesen fogadja népünkért a Szűzanyának felajánlott fogadalmunkat, tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen: misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelen szívűség, gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk naponta a rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki Istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!
Mondd napjában többször minden óraütésre, harangszóra:

Ave Maria!
Éljen a Világ Királynője!
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!

Érdeklődés:  www.vilagkiralynoje.hu 

Történelmi áttekintés:
harmas_koronas_szuzanya2.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgForrás nyomán!

Még egyszer hangsúlyozva! 4

     A Szűzanya a fatimai titok második részében rámutat a pokoltól való megmenekülés leghatékonyabb módjára. A legjobb az egész emberiséget a Szűzanya Szeplőtelen Szívének ajánlani és imádkozni a rózsafüzért. II. János Pál pápa így magyarázta ezt: „A világot a Szűzanya Szent Szívének ajánlani annyit jelent, mint visszatérni a kereszt alá. Azt jelenti, hogy a világot fölajánljuk a Megváltó átszúrt szívének, az emberiséget visszavezetjük a megváltás forrásához. A megváltás mindig nagyobb, mint az ember és a «világ bűne». A megváltás ereje mindig végtelenül nagyobb, mint minden rossz az emberben vagy a világban. Az, hogy Máriának ajánljuk magunkat, azt jelenti, hogy elfogadjuk az ő segítségét abban, hogy magunkat és az egész emberiséget a mi Megváltónknak, Jézus Krisztusnak ajánljuk”. A Szűzanya az, aki a legbiztosabban vezet minket a hit és a bizalom útján, Szent Fiához, Jézus Krisztushoz, hogy ő végtelen irgalmasságán keresztül megszabadítson bennünket bűneink rabságából. „Bizalmat kívánok teremtményeimtől” – mondta Jézus Szent Fausztina nővérnek – „Ne féljen hozzám közeledni egy lélek sem, még a leggyengébb, legbűnösebb sem, akinek bűne több, mint a homok a földön, mert minden elsüllyed irgalmam végtelenségében... Az emberiség nem lel nyugalmat addig, amíg nem tér meg irgalmam forrásához”. Lúcia nővér megvallotta, hogy a Szűzanya háromszor is azt mondta neki, hogy „az utolsó időkhöz közeledünk”. Az emberiség megmentésének legfontosabb eszköze, fölajánlani magunkat Szent Szívének és imádkozni a rózsafüzért. Mária panaszkodott, hogy az emberek nem használták ki eddig a nekik ajándékozott eszközöket, ezért ő most már könnyeit ajánlja föl.0002 Mária Szíve Szeretetlángja._2.JPG
     Kedves Olvasók! A Szűzanya mindnyájunkat külön-külön arra kér, hogy csatlakozzunk a megváltás művéhez, hogy mentsük meg magunkat, hozzátartozóinkat, hazánkat és az egész világot. Tudjuk, hogy csak Krisztus szeretete tudja legyőzni a sok rosszat és gonoszat, amely felettünk és az egész föld felett uralkodni látszik. Krisztusnak viszont szüksége van a mi hozzájárulásunkra ahhoz, hogy általunk tevékenykedni tudjon és rajtunk keresztül eljuthasson szeretetével a legnagyobb bűnösökhöz is. Arra hív tehát minket, hogy egyesüljünk a Szent Szűzzel, hogy ő élő hitre, reményre taníthasson minket, amely a következőkben nyilvánul meg:
     1. A bűntől való elfordulásban és a Katolikus Egyház erkölcsi tanítása szerinti életben.
     2. A rózsafüzér napi imádkozásában és a szentírásolvasásban.
     3. A havi első pénteki és első szombati ájtatosság végzésében, hogy ezáltal engeszteljük Jézus Szentséges Szívét és a Szent Szűz Szeplőtelen Szívét saját magunk és a világ bűneiért.
     4. A havi szentgyónásban, a minél gyakoribb szentáldozásban, és ha ez lehetséges, kenyéren és vízen való böjtölésben szerdánként és péntekenként.

A fatimai Szűzanya kéréseinek teljesítése megmenthet minket, hazánkat, Európát és a világot.Bizzatok irgalmamban 8_n_2.JPG

Szólj hozzá!

09.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

025irtozatosak_530.jpg

Szólj hozzá!

     Kedves Olvasóim! Egy különös és nagyhatású szentre, a Rózsafüzér Apostolára emlékezhetünk e napon! Boldog Alan de Rupe OP (1428-1475 – más néven Alanus de Rupe; Alano de la Roche) volt az, aki Szent Domonkos után 250 évvel – mint a domonkos rend tagja és a Szűzanya kiválasztottja – megújította a szentolvasó imádságot, mely már-már feledésbe merült! E hó 11-től, október 30-ig, 50 részes posztban olvashatnak a Szent Rózsafüzér érdemeiről, majd november 3-tól 15-ig Boldog Alan de Rupe életéről, igazságáról! Kérjük tartsák emlékezetükben ezt a feledésbe merült szentet, hogy esdje ki számunkra a szentolvasó-imádság iránti szeretetünket, és a Boldogságos Szűzanyához való gyermeki ragaszkodásunkat!

Boldog Alan de Rupe könyörögj érettünk!alan_de_rupe_003_1.JPG

 

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgForrás nyomán!

Még egyszer hangsúlyozva! 3

     II. János Pál pápa, amikor 1982. május 12-én Fatimában járt, szentbeszédében utalt arra, hogy a Szűzanya figyelmeztette az embert, a legnagyobb tragédia a bűn és a bűnös élet, amely fokozatosan Isten teljes elvetéséhez, így a pokolba vezet. Amikor a Szűzanya megmutatta a pokol vízióját a gyermekeknek, tudatosította bennünk, hogy sok lélek saját akaratából megy az örök kárhozatra, amikor a bűn rabjává válik, elutasítja a parancsolatokat, abbahagyja az imádságot, nem járul szentségekhez, és megtagadja saját hitét. Az örök kárhozat egy olyan valóság, amely felé minden istentagadó ember sodródik, ha elutasítja Isten szeretetét, irgalmasságát, vagyis úgy él, mintha ő nem létezne. Az első fatimai titokra utal a Szt. Fausztina nővérnek kinyilatkoztatott igazság az isteni irgalomról: „Isten parancsára lent voltam a pokol mélységeiben(…), hogy elmondhassam és bizonyíthassam a lelkeknek, hogy a pokol valóban létezik. A legtöbb ottani lélek korábban szintén nem hitte, hogy a pokol létezik.” (Napló 741). Az Úristen „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” (1 Tim 2,4). Mint ahogy II. János Pál pápa is írja: a legnagyobb rossz Isten elvetése, melynek következménye az örök kárhozat, vagyis az ember Isten általi megtagadása. De vajon az az Isten, aki „annyira szerette a világot” beleegyezhet-e abba, hogy őt az ember elutasítsa és ezáltal örök kárhozatra jusson? Krisztus egyértelműen fogalmaz. Máté evangéliumában nyíltan beszél azokról, akik örök kárhozatra jutnak (vö. Mt 25,46). hell66 3_1.JPG
     A pokol Isten elutasításának végső következménye. Egy olyan folyamat eredménye, amely az egész életet végigkíséri. Minden tudatosan és szándékosan elkövetett bűn mélyíti az emberben az önzést és tönkreteszi a szeretetre való képességet. Ha a gonosz annyira eluralja az embert, hogy az már képtelen lesz befogadni Krisztus szeretetét, akkor ez az ember a halál pillanatában gyűlölettel utasítja el Isten megváltó szeretetét. Ez a pokol. Ezek az emberek biztosan nem nyernek bebocsátást Isten országába. „Istent nem lehet kijátszani. Mert amit az ember vet (földi életében), azt fogja aratni is (halála után); hiszen, aki testének vet, az testéből arat majd romlást, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat majd örök életet” hand-on-fire.jpg(Gal 6,8). Szt. Pál így figyelmeztet: „A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát.” (Gal 5,19-21) Az ilyen emberekhez az utolsó ítéletkor így fog Krisztus szólni: „Távozzatok tőlem átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készült.” (Mt 25,41) Az ilyen teljes elzárkózást Isten szeretetétől, Jézus a Lélek ellen elkövetett bűnnek nevezi. Ezt a bűnt azért nem lehet megbocsátani, mert ilyenkor az ember saját maga zárkózik el a megtérés lehetőségétől. (vö. Mt 12,31-33) Az örök pokol tehát az ember életének rossz gyümölcse, azé, aki önként a gonosz hatalmába adta magát. „Isten Irgalmassága – írja Szt. Fausztina – a bűnöst néha az utolsó pillanatban éri el különös és titokzatos módon. A lélek, amelyet Isten irgalmának sugara megvilágít, az utolsó pillanatban oly erős szeretettel fordul Istenhez, hogy egy pillanat alatt bocsánatot nyer Istentől minden bűnéért. Milyen kifürkészhetetlen Isten Irgalma! De jaj – vannak lelkek, akik saját akaratukból, tudatosan elutasítják ezt a kegyelmet. Bár az irgalmas Atya még a haláltusa pillanatában is fölajánlja a léleknek ezt a belső világosságot, amellyel, ha akar, még visszatérhet Istenhez. De néha a lelkek olyan megkövültek, hogy tudatosan választják a poklot és ilyenkor sem mások imádsága, sem Isten sem tud segíteni.” (Napló 1698)

Szólj hozzá!

Szeptember 8. Kisboldogasszony, Mária születésének ünnepe.

angels-love_330.JPG     Mária, öröktől fogva ki volt szemelve az Istenanyaságra (január 1 és február 2), ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott (december 8) (Péld 8,22-31) A hagyomány szerint Kisboldogasszonykor a legszebb a napfelkelte. E napon a szabadban várták a napfelkeltét, mert a népi hagyomány szerint a Napban megpillanthatták a bölcsőben fekvő Máriát. A szokás alapja az lehet, hogy a "Napbaöltözött" hozta világra  a világ világosságát, az Igazság Napját, Jézus Krisztust, akinek születésével új Nap, új korszak köszöntött be az emberiség történelmében.
 natividade.JPG    Mária, Dávid nemzetségéhez tartozott, Joakimtól és Annától született szeptember 8-án. Születésének sem a helyét, sem az időpontját nem ismerjük, de régi hagyomány szerint Jézus születésekor még meg sem közelítette a 20. életévét. Későbbi hagyomány, hogy Keleten és nyugaton egyaránt már a VII. században megünnepelték szeptember 8-át az Egyházban. fb35bfa58bf5.jpgAz ortodox Egyházban mindmáig nagy ünnepélyességgel ülik meg Mária születését. A középkorban e jeles napnak nálunk, római katolikusoknál vigíliája és nyolcada is volt, azaz megkülönböztetett jelentőségű szertartásokkal és imádsággal ünnepelték Jézus édesanyjának születését. „Minden nemzet ünnepelje ezt a napot, minden fajta, minden nyelv, minden életkor, minden méltóság; örvendezéssel üljük meg a világ örömének születése napját" – mondja egy ősi Himnusz.
     Zakariás nevelése alatt, a jeruzsálemi templomban nőtt fel, mert Istennek volt szentelve.
Szűz Mária születésnapján kívül csak Jézusnak és az előhírnök Keresztelő Szent Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Minden más szentünknek földi halála napján emlékezünk, mennyei születés napjukat ünnepelve. Ez is jelzi, hogy a mai nap ünnepeltje kiváltságos helyet foglal el a szentek seregében, az Isten által megdicsőített lelkek sorában. A néphagyományban Kisboldogasszony napja ősi ősz kezdő nap, a népi megfigyelés szerint ekkor kezdenek költözni a fecskék. Hajdan asszonyi dologtiltó, főleg fonástiltó nap volt.
     De mit is jelentett valójában az üdvtörténetben Szűz Mária születése? Öröm volt a mennynek és földnek egyaránt. A mennynek azért, mert megjelent Isten legszebb, legcsodálatosabb teremtménye, a földnek pedig azért, mert felvirradt rá a megváltás hajnala. A Szent Szűz születésével az Isten eleven temploma készült el. Az Ő születésével beteljesedett az ősevangélium, mely a paradicsomi bűnbeesés után hangzott el, megszületett a megígért asszony, kinek ivadéka széttiporja a sátán fejét. Az Ő születése bizonyítéka annak, hogy az Úr Isten mennyire becsüli teremtményét, az embert, még bűnös elesettségben is. A Szent Szűz születése hirdeti a földnek, hogy az évezredes várakozás sötét éjszakája vége felé közeledik, hiszen már feltűnt a Hajnalcsillag és jelzi, hogy nincs messze a napfelkelte, Isten melengető Napja, Krisztus, hogy megvilágítsa az egyedüli üdvösség útját, hogy felmelegítse a bűnbe dermedt, jéghideg emberi szíveket. Mária számunkra a hajnali szép csillag, vagy ahogyan a Szeretetláng üzenetében bemutatkozott: a Hajnal Szép Sugara(Többek közt felhasznált forrás) 

Boldog vagy szentséges Szűz Mária és a legméltóbb minden dicséretre. Belőled támadt az igazság Napja, Krisztus, Üdvözítő Istenünk. Alleluja! Íme, ezért örül ma az egész teremtett világ Szűz Mária születésének. kisboldogasszony-2.jpg

Szólj hozzá!

08.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

089ha_valaki_elvesziti_530.jpg

Szólj hozzá!

SZENT MÁRK, ISTVÁN és MENYHÉRT KASSAI VÉRTANÚK

kassai vértanú szentek.jpgSzeptember 7.
Körösi Márk: Krizevac (Horvátország), 1588. Grodziecki Menyhért: Czeszyn (Szilézia), 1584. Pongrácz István: Alvinc (Erdély), 1582. Vértanúságot szenvedtek: Kassa, 1619. szeptember 7.

Neveik sorrendje a régebben föltételezett születési sorrendet tükrözi. Az újabb kutatások szerint azonban valószínű, hogy – a születési helyéről Körösinek nevezett – MÁRK, volt a legfiatalabb. 1611-ben, huszonhárom éves korában iratkozott be a római Collegium Germanico-Hungaricumba, s eszerint születési éve: 1588. Születési helye a horvátországi Krizevac (= Körös). Családi neve valószínűleg Stjepinac. Középiskolai tanulmányait Grazban végezte, ugyanott hallgatott bölcsészetet is. Majd a zágrábi egyházmegye papnövendékeként került Rómába, ahonnan pappá szentelve 1615-ben tért haza. Rövid körösi tevékenysége után Pázmány érsekprímás fölfigyelt rá és meghívta elöljárónak a nagyszombati papnevelő intézetbe. 1618-ban már esztergomi kanonok, komáromi főesperes, valamint a káptalan Széplakon levő birtokának uradalmi igazgatója. Ezidőben vett részt azon a nyolcnapos lelkigyakorlaton, amelyet Homonnán 1619 júliusában tartottak, s amelynek végén későbbi vértanútársa, Grodecz Menyhért letette utolsó szerzetesi fogadalmát.

MENYHÉRT, családi neve Grodziecki, a sziléziai Czeszynben (Tesin, Teschen) született – a galíciai Grodekből származó – lengyel családban, valószínűleg 1584-ben. Gimnáziumi tanulmányait Bécsben végezte, majd 1603-ban Brünnben belépett a jezsuita rendbe. Teológiai tanulmányait Prágában végezte, ahol 1614-ben kinevezték a Szent Vencel - kollégium igazgatójává. 1618-ban beosztották tábori lelkésznek a kassai helyőrség német és különféle szláv anyanyelvű katonái mellé.

ISTVÁN az ősi szentmiklósi és óvári Pongrácz-család sarja. 1582-ben született az erdélyi Alvincen. Középfokú tanulmányait Kolozsvárott végezte a jezsuiták kollégiumában. 1602-ben lépett be a brünni jezsuita novíciátusba, ahol együtt volt Grodzieckivel. Klagenfurt, Laibach (ma Ljubljana) és Graz következett ezután. 1615-ben került Homonnára a jézustársasági kollégium tanárának és hitszónoknak. Kassára őt is 1618-ban küldték, nemcsak a helyőrség magyar ajkú katonái, hanem a csekély számú katolikus egyházközség lelkipásztorának. Érkezését megelőzte a híre: homonnai működése annyira sikeres volt, hogy Alvinczi Péter, Kálvin híveinek híres kassai prédikátora fölpanaszolta, hogy ,,amíg ez az egy jezsuita él, addig felekezetünk nem remélhet nyugtot''. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem támadása 1619 augusztusában Sárosban találta Pongráczot, aki késedelem nélkül Kassára sietett. Ide menekült Bethlen vezérének, Rákóczi Györgynek protestáns hadai elől Körösi Márk és Grodziecki Menyhért is.

Rákóczi György hajdúi szeptember 3-án a város falai alá érkeztek. A várost védő Dóczi András császári főkapitány kevés katonájával kilátástalannak látta a harcot, különös tekintettel, hogy a város protestáns vezetés alatt állott. Másnap létrejött a város átadásáról szóló szerződés, melynek az volt a kikötése, hogy senkinek, se a katolikus híveknek, se a papoknak nem esik bántódása. Szeptember 5-én bevonultak a hajdúk a városba és tüstént fölrúgták a megállapodást: Dóczit bilincsbe verték, s elhurcolták Erdélybe. Rákóczi meghagyta, hogy a három papot tartsák szigorú házi őrizetben. Kétnapi éheztetés után megpróbálták hittagadásra bírni őket. Az első sikertelen kísérlet után 7-én, éjféltájban ismét rájuk törtek, és válogatott kínzások után Márkot és Menyhértet lefejezték, Istvánt pedig halottnak vélve egy közeli szennygödörbe vetették, s mellédobták a másik két vértanú testét is.

Elvonulásuk után Eperjessy István, a három pap házi-kápolnájának sekrestyése, István atya nyöszörgésére lett figyelmes. De nem tudott rajta segíteni, mert maga sem merte elhagyni a házat és Hoffmann tanácsos, akihez Pongrácz atya tanácsára fordulnia kellett volna, szintén áldozatul esett a martalócok kegyetlenségének. Így húszórás kínlódás után István atya is meghalt...

Az első, akinek sikerült méltóbb helyre hozatni és eltemettetni a 3 vértanú holttestét, özvegy Gadóczy Bálintné volt. Fél év elteltével Bethlen és a királyi Magyarország képviselői ugyanabban a házban folytatták a béketárgyalásokat, ahol a három vértanút megkínozták. A befejező díszlakoma után az erdélyi fejedelem táncra kérte föl Forgách Zsigmondnak, a királyi nádornak a feleségét, Pálffy Katalint. Ő azonban csak azzal a föltétellel volt hajlandó táncolni Bethlennel, ha kiadatja neki a három pap holttestét. Ez megtörtént és a hitéről meg nem feledkező asszony piros selyembe burkoltatta a drága ereklyéket, amelyeket előbb a birtokán levő sebesi templomba, majd a hertneki várba vitetett. 1635-ben szállíttatta innen a nagyszombati klarissza zárda templomába. E rendháznak ugyanis leánya, Forgách Mária volt a főnöknője. Miután II. József föloszlatta a klarisszákat, Batthyány prímás engedélyével 1784-ben a nagyszombati Szent Orsolya-rendi apácák templomába kerültek a holttestek és fejereklyék.

Boldoggá avatásuk eljárását még 1628-ban indította el Pázmány bíboros, de az csak 1905-ben vezetett sikerre, amikor Szent X. Pius pápa január 15-én népes magyar küldöttség jelenlétében engedélyezte nyilvános tiszteletüket. II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával 1995 júliusában szentté avatta őket.


Eperjessy István, a sekrestyés vallomásából tudjuk a következő részletet:

Rákóczi... először Körösit akarta megtörni... Előkelő emberekből álló küldöttséget menesztett hozzá, melynek szónoka... arra kérte, pártoljon át Bethlenhez, tagadja meg hitét, kövesse Kálvin vallását, s az esetben nemcsak szabadságát nyeri vissza, hanem megkapja a széplaki apátság birtokait is. A csábítást végig kellett hallgatnia Pongrácznak is, aki... így szólt a vesztegetőhöz: ,,Úgy látszik, az ördög ábrázatát viseled, mert annak feladata az embereket Krisztustól és az Anyaszentegyháztól elszakítani. Távozz hazugságaiddal, te csalárd ember!'' De megfelelt neki Körösi is: ,,Értem mit akar Rákóczi, és mit a főrendek. De a széplaki jószág se nem az enyém, hogy valakinek elajándékozhassam, se nem az uraké, hogy tőlük elfogadhassam, annak minden jussa az esztergomi káptalannál vagyon. Ami pedig vallomását illeti, mondd meg Rákóczinak: "Inkább kívánok ezerszer meghalni, mintsem hogy ezzel az elhajlással híremet és lelkemet pokolra vessem. Tudja meg, vannak a római eklézsiában, kik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. Tudja meg, vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s el is szenvedni.'' – Így állta ki az első próbát; utána mindhárman térdre borultak és Te Deum-ot énekeltek. Ezt követően a protestánsok, szörnyű kínzások közepette kivégezték őket!


Kérünk, Istenünk, segítsen minket szent vértanúid Márk, István és Menyhért könyörgése, hogy akiknek győzelmével dicsőítünk Téged, azoknak hitbeli állhatatosságát kövessük!

 ( Forrás )kassai_vertanuk_09. 07.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgForrás nyomán!

Még egyszer hangsúlyozva! 2

     A titok harmadik része a hitünkre vonatkozik, hiszen a hit és az erkölcs krízisének történelmi hatásairól szól, vagyis arról, hogy mik lehetnek a fatimai üzenet elutasításának következményei.

Mivel a bűnbánatra és a megtérésre szóló felhívásnak nem tettünk eleget, sajnos tanúi lehettünk annak, hogy a látomás nagyrészt megvalósult. Az ateisták kerültek hatalomra, a szbdkmvesek, vagyis a fasiszták vagy a kommunisták uralma idején következtek be az emberiség történelmének legnagyobb emberirtásai. A XX. században több keresztény halt meg a hitéért, mint a történelem első tizenkilenc százada alatt. Itt kell megemlékezni a CATHOLICVS-P. Francisco Vera,fusilado en Jalisco en 1927 por oficiar la Santa Misa.jpglegvéresebb egyházüldözésekről: Mexikóban (1926-1930), ahol a gyűlölettől elvakult ateista-szbdkmves kormány hívek és papok ezreit üldözte. Vagy gondoljunk Spanyolországra, ahol (1936-1939) a hatalomra kerülő kommunisták 14 püspököt, 8 szerzetest és a világi hívek tízezreit ölték meg. A katolikus egyházat mind a kommunisták, mind pedig a nácik elsőszámú ellenségnek tekintették, amelyet meg kell semmisíteni. A szbdkmvesek, a kommunisták és a fasiszták célja a kereszténység +26643.jpegtönkretétele volt. Ezért kínoztak halálra és gyilkoltak meg papokat és híveket a szovjet lágerekben és a német koncentrációs táborokban. Megtanulhattuk a történelemből, hogy amikor az emberek elutasították Krisztust és az általa meghatározott értékrendet, az mindig gyilkos diktatúrák keletkezését vonta maga után; emberirtáshoz, a kultúra, a szabadság hanyatlásához, a társadalmak elkorcsosodásához vezetett, vagyis a földet pokollá változtatta, mert az ateizmus megjelenési formái a kommunizmus, a fasizmus, a sátánizmus vagy a New Age. A hit jelenlegi krízisére utal Európában az általános erkölcsi romlás, amely az élet helyett a halál kultúráját népszerűsíti az eutanázián, az abortuszon, és a fogamzásgátláson keresztül, de ugyanez mutatkozik meg a válások nagy számában és a kábítószer-függőségben is. A keresztény értékrend elvetése mindig a hatalom önkényességéhez vezet, végül pedig a társadalom saját magát teszi tönkre.segredos_de_fatima3_222_2.jpg

Szólj hozzá!

kisded_szuzanya3_320.jpgAz alábbi válaszos-imát, tiszteletreméltó kármelita Marton Boldizsár
– Marcell atya kézirata nyomán készítette a szerkesztő!

Ave Maria! Sis benedictus!

 

Kis Szűzanya, Szeplőtelen Fogantatás                                        – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a Szentháromság legédesebb Ajándéka            – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, aki pólyájában az Üdvösség Reménye              – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, aki kezecskéjével az Ég Urát fogva tartja         – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, aki pólyában is a mindenséget igazgatja          – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akit a Szeretet magának teremtett és megőrzött                                                                                                                                   – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a Szentháromság tündöklő Boldogsága            – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az Örök Szeretet Leánya                                      – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a Szentlélek Választottja                                      – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, Isten egyetlen Kedvese                                        – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a Szentháromság legédesebb Mátkája              – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akivel a Szeretet frigyet kötött                           – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, Istentől megáldott Szűz Ara                               – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az üdvösség ruhájában ékes Menyasszony      – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akiben Istennek kedve telik                                – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akiben az Örök Szeretet gyönyörködik             – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akit az Ég és Föld csodál                                      – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az isteni Szerelem Zsengéje                                – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, aki a Szép-szeretet Anyja lettél                          – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a völgyek tövisei közt érintetlen Liliom           – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, harmatos fehér Rózsa                                          – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az istenszeretők Erőssége                                    – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a Kármel Ékessége és Fénye                               – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a tündöklő hajnal legszebb Sugara                    – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, ránk sugárzó tiszta Fénysugár                            – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a lepecsételt mennyei Forrás                              – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a paradicsomkert legszebb Lilioma                    – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a túláradó kegyelem Árja                                     – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akit körülvesz az imádság Illata                          – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, kicsiny lelkek mennyei Mannája                        – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az Örök Világosság Ragyogása                            – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az isteni Béke Szentélye                                        – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az isteni Kegyelem Tükre                                      – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, akinek Szíve az isteni Szeretet Lángoló Tűzhelye                                                                                                                                  – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az Isten Jóságának Hasonmása                          – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, minden malaszttal teljes                                       – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, Isten átható Áldása                                                – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, az Újszövetség Szűzi Papja                                   – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, Isten Bárányának áldozati Oltára                       – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, a legragyogóbb Tabernákulum                            – Üdvözlégy! Kis Szűzanya, a mi leghűbb Szerelmünk                                     – Üdvözlégy!
Kis Szűzanya, örökre Tiéd a szívünk                                            – Üdvözlégy!

Üdvözlégy Kis Szűzanya, az Isteni Irgalom Reménye, életünk,
édességünk üdvözlégy! Hozzád kiáltunk e siralom völgyében,
ahol előttünk jártál csendben, szép-szeretetben.
Fordítsd felénk irgalmas szemedet és plántáld belénk erényeidet,
hogy teljesen krisztusivá váljunk!
Üdvözlégy Kis Szűzanya, üdvösségünk Reménycsillaga, üdvözlégy,
mindörökkön örökké hű, édes kis szerelmünk!l_immacolata_gyemek_530_3.jpg

Szólj hozzá!

07.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

088teged_kerunk_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy ÜDVÖZLÉGYET, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott. Légy te az első!

224.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgForrás nyomán!

Még egyszer hangsúlyozva! 1

     A fatimai titok harmadik része szimbolikusan Krisztus követőinek, papoknak, püspököknek, pápáknak a szenvedéseiről, üldözéseiről és vértanúságáról szól. A rombolásokat és üldözéseket az Isten ellen harcoló ateista ideológiák, különösen a kommunizmus hirdetői viszik végbe. E drámai harcok színterét jelképesen idézi meg a látomás: a pápa, a püspökök, a papok, a szerzetesek és szerzetesnők egy meredek hegyre mennek föl, amelynek tetején áll egy hatalmas kereszt. Ezt olvassuk a titok harmadik részében: „a gyerekek láttak egy fehérbe öltözött püspököt, akiről úgy gondolták, a szentatya. Botladozó léptekkel ment keresztül egy félig düledező városon, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak (püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők) lelki üdvéért; fölérve a hegy tetejére, egy csoport katona megölte őt, ugyanúgy, ahogy korábban tették ezt más püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel és különböző társadalmi osztályú és rangú világi személlyel.
     Az évtizedek távlatából tekintve azt állíthatjuk, hogy a fatimai látomás harmadik részében fölismerhetőek a XX. század végének drámai eseményei, amikor a hit súlyos krízisen ment keresztül, ateisták vették át a hatalmat, ami a társadalmak erkölcsi leépüléséhez, a kultúra hanyatlásához vezetett, az emberi jogok figyelmen kívül hagyásával pedig rabságba és emberirtásba torkollott. Ez idő alatt az Egyház valódi keresztutat járt be. Ratzinger bíboros így fogalmazott: „A múlt évszázad keresztútján a pápák különleges szerepet töltöttek be. A hegyre tartó fehér alakban több pápát is felfedezhetünk, akik X. Piusz pápától kezdve egészen a legutóbbi pápáig részt vállaltak az évszázad szenvedéseiben és a megpróbáltatások között igyekeztek fölfelé a kereszthez. A látomásban a szentatyát megölik a vértanúk között. Elképzelhető vajon, hogy az 1981. május 13-i merénylet után, amikor II. János Pál odahozatta magának a jelenés pontos leírását, akkor a fehér alakban saját magát ismerte fel? Azon a napon nagyon közel került a halálhoz és maga is így magyarázta megmenekülését: a Szűzanya keze irányította a golyót, s a pápa haláltusájában megállt a halál küszöbén. Az a tény, hogy a Szűz képes volt a halálos golyót eltéríteni csak újabb bizonyítéka annak, hogy nem létezik visszafordíthatatlan, előre elrendelt sors, hogy a hit és az imádság hatalmas erőt jelentenek, befolyásolhatják a történelmet, és hogy az ima erősebb egy golyónál, a hit nagyobb minden hatalomnál”.Harmadik Fatimai Titok rajz.jpgmerénylet 364_n.jpg

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére
3. Ó Szentséges Kisded Szűz Mária!
Aki szent szüleid: Joachim és Anna öröme és dicsősége vagy, és amellyel szeplőtelen gyermekséged iránt tanúsított szorgoskodásukat oly példaadóan viszonoztad, hallgasd meg kegyesen kérésemet és egyazon szeretet által esdd ki számomra a mindenható Istentől azt a kegyelmet, melyért fohászkodom.
     Ó édes Kisded Mária! Ki Szeplőtelen Fogantatásod kiváltságánál fogva oly közel vagy Istenhez mint senki más Éva leányai közül! Fordítsd reám irgalmas és kegyes tekinteted és mint hathatós közbenjáróm és szószólóm, eszközöld ki számomra a kért kegyelmet.
Ne engedd, hogy megszégyenülve távozzam drága bölcsődtől, hanem eszközölj ki számomra áldást és segélyt, melyért oly annyira esedezem.
Végül kérlek, ó Mária! Eszközöld ki a magam és felebarátaim számára a te szent gyermekséged iránt a valódi áhítat lelkületét és a szent állhatatosság megbecsülhetetlen ajándékát. Amen.
Üdvözlégy..., Dicsőség...szeplotelen_kis_szuzanya_530.jpg

Szólj hozzá!

06.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

087assisi_szent_ferenc_530.jpg

Szólj hozzá!

A megválaszolódott kérdések

in heaven1.jpg     A „feltámadt idő” olyan földi élményhez hasonlítható, amilyet néha egy extatikus, békés csodálkozás pillanataiban élünk át, ahol valamilyen „érték” jelenik  meg eddig ismeretlen ragyogásban. Ilyenkor azt mondjuk: 'ezért a pillanatért érdemes volt élni'. Olyan értékekről beszélek, melyekre – analóg formában – már földi életünk során is rácsodálkozhattunk, de a Mennyországban Isten akarata szerint már „véglegesen” élhetünk meg, egyre gazdagodva, egyre intenzívebb módon. Ezek az élmények nem ismernek végpontot, megállást, hanyatlást, elmúlást. Ezért e sejtéshez egy másik, még lényegesebb (és ellentmondással terhes) elképzelés is társul: az örök jelenhez „az örök változás” képzete, amit azonban nem szabad jelen életünk időfolyamatával párhuzamba állítani. Sok teológus (és laikus) szerint ugyanis az örök élet jellegzetességei közé inkább a változatlanság (mozdulatlanság) illik, hiszen ez Isten lényegéhez hozzátartozik.
Ám Szent Tamás szerint is Isten maga az Élet; ezért a feltámadott testtől nem vitatja el a mozgást, az „érzékelést” és más lelki működést, tehát a változás valamiféle földi értelemmel be nem határolható lehetőségét. Az örök élet terében ezt a „változást” elsősorban folytonos gazdagodásként, elmélyülésként érdemes megközelíteni, az Isten ajándékaként egyre gazdagodó ismeret és mélyülő szeretet metaforájával. (...)
     Úgy gondolom, hogy az örökkévalóságba költözött ember „saját tudással” is rendelkezik; a halálig megszerzett földi tudása Isten „mindentudó” hatalmának hatása alatt új formákba öltözik. Nyilvánvalóan más az információ mélysége, más a tudás alkalmazható célja és ehhez még hozzájárul a teljességet átfogóbb látásmód! Vagyis a mennyei tudás, analóg kapcsolatban áll földi „elődjével”, ám annak mintázatai átadják helyüket Isten megvilágosító, végtelen távlatokat nyitó fényének. Az örök életbe lépő embernek  egyik „legfontosabb” tudásélménye, hogy felismeri földi életének „értelmét”.
     A kiemelkedő, vagy akár csak esetleges események, az akkor még érthetetlen, értelmezhetetlen, hibás, bűnös, romboló, szenvedéssel teli történések – az élet egészébe csomagoltan – teljes világosságukban tűnnek elő, és jelentést, minősítést nyernek az örök élet szempontjából. A rész szerinti tudás helyébe az
összefüggések ismeretével feldúsult lényeglátás lép. („Úgy fogok ismerni, mint ahogy én ismert vagyok.” (1Kor 13,12).
Minden egykori „miért”-nek megjelenik válaszként a „mert”-je.
     Az események mellett az okok és következmények; a szándékok, kegyelmi behatások, döntések mellett azok „értékelése” kiterített térképként tárulnak szemünk elé. Életpályám előzményeit is felismerhetem a biológiai, történelmi, társadalmi előzmények összességében; miként a földi életem továbbhullámzó
következményeit, hatásait is. (vö. AJ)volta_de_jesus_530.jpg

Szólj hozzá!

»A tudósok közt legalább ugyanannyi a vallástalan, mint a vallásos, ebből tehát nem lehet a vallás mellett érvelni.«
covers_135213_180.jpg1) Nem abból érvelünk a vallás mellett, hogy tudósok és nagy emberek végeláthatatlan sora tett mellette hitvallást, mert tény, hogy a vallástalanság oldalán is állnak nagynevű emberek s kiváló szellemek. Csak azt mondjuk, amiként az egyik tényből nem következik a vallás igaz volta, ugyanúgy a vallástalanok nagy számából sem következik a vallás hamis volta.
Jegyezzük meg azonban a nagy különbséget: míg a hívő nagy szellemek rendesen épp azért voltak mélyen vallásosak, mert komolyan és behatóan foglalkoztak a vallás kérdéseivel, addig a vallástalan tudósok vagy államférfiak rendesen azért vallástalanok, mert sohasem foglalkoztak behatóbban ezekkel a kérdésekkel. Sokan azért vallástalanok, mert a vallás parancsaiban kényelmetlen akadályt látnak a maguk hatalmi céljainak elérésében, vagy léha életük akadálytalan folytatásában. Ebből pedig a vallás értéke s igazsága kérdésében valóban semmi sem következik.

kisirka3_180.jpg2) Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, teremtőjén és rendeltetésén kezdje a gondolkodást. (Blaise Pascal)
A korlátozó és beszűkült látásmód valójában gúzsba köt, egy helyben topogás, minden egyes nap másolata az előzőnek és minden év ismétlése az előző szomorúságának. Alapvető szemléletváltást csak úgy érhetünk el, ha megpróbáljuk Isten "szemén" keresztül látni az életünket és a világot!
A megtérésre való hajlandóság hiánya és a bűnben való megátalkodottság annyira tönkreteszi az embert, hogy teljesen önzővé válik, meggyűlöli a szeretetet és az igazság világosságát, s azáltal fog „szeretni”, hogy utálja hívő embertársait, környezetének pedig árt!
Az 1789-es francia forradalom óta sok, egykor keresztény államban egy új világrend kezdett kialakulni, egy olyan világrend, melyet az Egyház ellenségei terveztek meg, hogy Istent kiűzzék a saját teremtéséből. Azzal kezdték, hogy a régi rendszert, melyben az oltár támogatta a trónt, az Egyház és az állam szétválásával helyettesítsék. Az eredmény egy olyan társadalmi struktúra lett, mely radikálisan új, és amely ettől kezdve implicite ateista, végül minden lehetséges erejével ellenszegül Isten vallásának. Valóban, a radikális liberálisok Isten igazi imádatát a szabadság imádatával akarják helyettesíteni. Így kezdődik a modern időkben a könyörtelen háború az Egyház által védelmezett krisztusi vallás és az ember új vallása között, mely megszabadít Istentől és liberális.Ez a két vallás annyira kibékíthetetlen egymással, mint Isten és a Sátán. Mindenkinek választania kell a katolicizmus és a liberalizmus között. (Részlet, Williamson püspök Fellay püspöknek írt nyílt leveléből, London 2012. október 19) (Folyt.) (Források az első részben!) A sorozat szeptember 10-én folytatódik! thumb_54d428346dc4484149b1053d_530.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgNa, most akkor mi az igazság? 2

     Egyik kérdezőm lekicsinyelte tartalmában a titkot. Nos, nem tudom, mi borzalmasabbat lehet még várni, mint amikor a pápa és püspökei hullákkal teli utcán haladnak, s a város széli dombon, halomra gyilkolják az keresztényeket, nőket gyermekeket, és magát a pápát is agyonlövik egy nagy kereszt előtt! Olvassuk el figyelmesen e sorozat 25. részében ITT !
     Lúcia nővér alteregójával kapcsolatban, még azt sem lehet állítani, hogy a közlők éltek a "photoshop" adta lehetőségekkel, csupán olyan pillanatképeket nagyítottak ki, ami megfelelt a hipotézisük illusztrálására.
     Az egyik képpár azt mutatja, hogy Lúciának nem volt markáns álla, aztán egyszerre csak lett! Tévedés! Kifejezetten kiálló állcsontja volt mindig, a kifogásolt képen is, de azon Lúcia nővér tokáját kissé felnyomja a szűk "dorottyás" habitus nyakrésze és lehet, hogy egy picit még ducibb is volt!
     Egy másik képpáron két Lúciát láthatunk ‒ és ez tökéletesen igaz is ‒, ugyanis egy kármelita kiadványában jelent meg a "két Lúcia" ‒ mármint ‒, hogy ketten voltak azonos keresztnevű rendtársak! Amúgy egymásnak a legkevésbé sem alteregói!luciaalterego.jpg
A nővér fogsorának megváltozását nem is demonstrálom, hiszen annyira blőd érv manapság, a protézisek világában! Nem sorolom tovább, hanem tekintsük meg a képeket 1917-től 2005-ig! Láthatóan a fej és áll-karaktere cseppet sem változott! Mellesleg, az 1917-es képen azért van "modern" frizurája, mert az október 13-i események végén, a népek, levágták coffjait emlékbe! Viszont az állacskája, már jól látszik! Egyetlen igazán mosolygós képén 1946-ban láthatjuk eredeti fogazatát, mely egy fogszabályzós orvosnak fejtörést okozott volna! De álla itt is van! Ne üljünk fel minden csalárd ravaszkodásnak, melynek célja az Egyház és Fatima ügyének hiteltelenítése!1917-1920 Lucia.jpg1930-1945 Lucia.jpg1946-1947 Lucia.jpg1949-1951 Lucia.jpg1967-1982 lucia.jpg1991-2000 lucia.jpg2005.jpg

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére
2. Ó Szentséges Kisded Szűz Mária!
Aki előtt az angyalok elragadtatással és csodálkozással hajolnak meg és szent örömmel folyton hangoztatják: "Uralkodj Szent Fiaddal örökké fölöttünk!"
Kérlek Téged ezen boldog, szolgáló és hódoló szellemekre tekintettel, akik bölcsődet körülvéve, mint jövendőbeli királynéjukat tiszteltek, méltóztass a felséges Istentől kiesdeni számomra azt a kegyelmet, melyet annyira óhajtok.
     Ó édes Kisded Mária! Ki Szeplőtelen Fogantatásod kiváltságánál fogva oly közel vagy Istenhez mint senki Éva leányai közül! Fordítsd reám irgalmas és kegyes tekinteted és mint hathatós közbenjáróm és szószólóm, eszközöld ki számomra a kért kegyelmet.
Ne engedd, hogy megszégyenülve távozzam drága bölcsődtől, hanem eszközölj ki számomra áldást és segélyt, melyért oly annyira esedezem.
Végül kérlek, ó Mária! Eszközöld ki a magam és felebarátaim számára a te szent gyermekséged iránt a valódi áhítat lelkületét és a szent állhatatosság megbecsülhetetlen ajándékát. Amen.
Üdvözlégy..., Dicsőség...kis_szuzanya_530.jpg

Szólj hozzá!

05.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

079jo_vagy_rossz_530.jpg

Szólj hozzá!

Felfogni a végtelent
in_heaven1.jpg     Az örök élet létformája lényegileg közösségi és közösségalkotó. Az üdvözült a kölcsönös önátadás állapotában találkozik az összes többi üdvözülttel. Az „örök élet” kifejezésnek több olyan szinonimáját ismerjük, melyek az üdvösség kizárólagos „többletét” jelzik: Isten színelátása; örök boldogság; részesedés Isten örökkévalóságában és dicsőségében; teljes közösség Istennel, Jézussal; beteljesedés Isten kegyelmében, Isten megismerésében és szeretetében; részvétel a Szentháromság egységében stb. Vagyis mindaz, „amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szívébe föl nem hatolt” (1Kor 2,9). (...)
     Az örök élet alapvető „modellje” tehát az Istentől kapott és megtisztított szeretet sodrásában növekvő élet. A kezdeményező és a mérték: Isten. („Ő előbb szeretett bennünket” (1Jn 4,19). (...)
     Az örök élet ugyanakkor egy állandó, folyamatos, vég nélküli gazdagodás Isten szentségének (belső életének) ránk jutó „örökségében” és a gazdagodás folyamatának nincs befejezése, mert a Végtelennek nincs vége, semmilyen értelemben. Az örök életet a „bennlakás” metaforájával is kifejezhetjük. „Ahogyan te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk" (Jn 17,21). Isten dicsősége (vagyis, ami belső szentségéből, tökéletességéből számunkra is „láthatóvá” válik) az üdvözült emberben leplezetlenül felragyog, minden üdvözült számára látható módon. „Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által” (2Kor 3,18). A földi életünkben még csak korlátosan érvényesülő egység kiteljesedik az emberiség múlt, jelen és jövő tagjaival is.
     Az egész teremtett világ, a Kozmosz teremtésének „értelme” is felfoghatóvá válik, ahogy a (porszemnyi) emberiség harmonikus beilleszkedése, „szerepe” is a Kozmosz egészében. Itt mondunk majd végleges „ámen”-t a teremtés és a történelem egészére, a Kozmosz „jelentésére”, végső értelmére.
     Az örök életet az örök béke hatja át, ahogy Izaiás gyönyörű látomásában leírja: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakozik... Sehol nem ártanak s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizek a tengert.” (Iz 11,6-9).
     A mennyország „beszédmódja” a Csend, mely nem hasonlítható a földi életünk ritka, kivételes csendjéhez. A Csend „mondataival” Isten belső világának (szentségének) egy-egy újabb kapuja nyílik ki – vagy egy üdvözült válasza terjed szét a mennyei szférában, s ez a kitárt kapu sohasem zárul be: az ajándékozás örökkévaló és folyamatos állapot. (vö. AJ)proof-of-heaven-_530.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!uj7819272_n.jpg

Szólj hozzá!

covers_135213_180.jpg»Maga Krisztus mondja, hogy boldogok a "lelki szegények", vagyis az ügyefogyottak.«
1) Csakhogy Krisztus "lelki szegényeken" nem ügyefogyottakat és félkegyelműeket ért – ahogy ezt a szocialista s egyéb vallásgyalázók mindenáron értelmezni szeretnék –, hanem a lélekkel fogadott és gyakorolt szegénységet, a földi javakhoz való túlzott ragaszkodásról való öntudatos lemondást, vagyis; a lélek belső szabadságát a pénzzel, kinccsel, anyagisággal szemben.
Hogy Jézus ezt csakugyan így érti: a szív, és nem pedig az értelem szegénysége. Kiviláglik ez abból is, hogy ugyanezt a krisztusi kijelentést (Mt, 5, 3) Szent Lukács evangéliuma egyszerűen így fogalmazza: "Boldogok ti szegények!" (6, 20), valamint abból, hogy Krisztus Urunk a szegénységet máshol is sűrűn dicséri (Mt. 6, 19-21; 10, 9; 11, 5; 13, 22; 19, 21 stb.), viszont az oktalanságot és esztelenséget állandóan korholja s okosságra int ("Legyetek okosak, mint a kígyók." (Mt. 10, 16).
Nem kell az evangéliumot erőszakosan kiforgatni az értelméből!

kisirka3_180.jpg2) A hívő ember nem dicsekedhet azzal, hogy megtalálta az élet értelmét. A hit által történő felismerés ugyanis ingyenes ajándék és nem annak bizonysága, hogy a hívő ember másokét felülmúló erkölcsi képesség birtokában lenne.
Akkor kérsz bizalommal Istentől, ha meghajolva elfogadod: „legyen meg a Te akaratod!” Aki abbahagyja a benső imát, nemsokára megszűnik Istent szeretni. (Liguori Szent Alfonz) Imádság nélkül nincs üdvösség! (uo.) A lemondás nélküli élet: az üdvösségről való lemondás! (Folyt.) (Források az első részben!)losing_money_530.jpg

Szólj hozzá!

Na, most akkor mi az igazság? 1

     Fatimai sorozatom anyaggyűjtése közben, többször találkoztam a III. Fatimai Titok hitelességét megkérdőjelező cikkekkel, sőt olyan feltételezésekkel, miszerint Lúcia nővért időközben (kb. 1960 körül) lecserélték egy "alteregóra". Ezen badar kérdésekkel, személyesen és levélben is felkerestek nekem.
     A kétségekre azt tudom válaszolni, melyeket lentebb képekkel is igazolok, hogy kifejezetten heccelő, rosszindulatú hipotézisekkel állunk szemben. Papokkal, nem egyszer voltam Kondor Lajos atya társaságában, ahol téma volt ez is, mint "képzeld, miket hall az ember", különösen a III. Titok tekintetében. Nos ő (Kondor a.) határozottan kijelentette, hogy az eredeti titok teljesen közzé lett téve, és egyesek csak azért csalódottak, mert hatalmas földrengéseket, szökőárakat és világháborút képzeltek bele! Azt azonban hozzá tette, hogy nézete szerint a III. Titok nem teljesen a múlt történése, hanem több részlete még hátra van!
     Kondor Lajos SVD atyát hiteles emberként ismerhette mindenki (aki személyes kapcsolatba került vele!), Jácinta és Ferenc boldoggáavatási viceposztulátoraként, Lúcia nővérhez szabad bejárása volt. Ha ő hazudott, az egy emberi dolog! Ám ha Katolikus Anyaszentegyházunk legfőbb vezetőiről állítjuk ezt, úgymint Ratzinger bíborosról és Szent II. János Pál pápáról, akkor ezzel az Egyházat vádoljuk hazugsággal, ez pedig egyike a legsúlyosabb bűnöknek!
Tévedés ne essék, még az egyházilag elismert magánkinyilatkoztatásokat ‒ Fatimát sem ‒ kötelező elhinni, ám azt állítani, hogy az Egyház megmásította a nevezett iratot – az –, hazugság vádjával illeti Krisztus Misztikus Testét, az Egyházat!
     Sokan felteszik a tipikus kérdést, "ha ez volt a III. Titok, akkor ezt miért nem lehetett előbb közzé tenni?" Sajnálom, hogy nekem kell megválaszolnom (legalább is ezen a felületen):
‒ Azért, mert a titokban leírtak, pontos tükörképét mutatták azoknak az istentelen diktatúráknak, amelyek még dühödtebbé váltak volna (ahogy mondták volna) az "aljas és manipulatív klerikális rágalom" ismeretében! Azt se feledjük, hogy "legalább is pápai szinten" biztosan működik a Szentlélek! (Alábbi képek 2000-ben készültek!)Padre Luís Kondor com a Irmã Lúcia 2000.jpg2000-05-13, Santuário de Fátima 4.jpg

Szólj hozzá!

Valamely különös kegyelem elnyerésére

Ezen imasort, a "Háromnapi ájtatosság a Kisded Szűz Mária tiszteletére" c.
virgen-nina_ii_300.jpgkiadvány nyomán,a blog szerkesztője állította össze némi stilizálással.
A forrásként használt füzet jóváhagyásai:
Nihil obstat. Dr. Georgtus Hajós m. p. censor.
Imprimatur. Quinque-Ecclesiis, die 13. Octobris a 1925. Dr. Dionysius Mosonyi m. p. vic. gen. eppalis. 

 

1. Ó Szentséges Kisded Szűz Mária!
Aki örök időtől fogva megnyerted a teljes Szentháromság tetszését, kérlek téged, hogy rendkívüli kiváltságaid által, melyekkel fel vagy ékesítve, fordítsd anyai kegyes tekintetedet reám, ki oly szegény vagyok minden erényben és nyerd meg nekem az irgalmas Istentől azt a kegyelmet, melyért itt lábaidnál esedezem.
     Ó édes Kisded Mária! Ki Szeplőtelen Fogantatásod kiváltságánál fogva oly közel vagy Istenhez mint senki Éva leányai közül! Fordítsd reám irgalmas és kegyes tekinteted és mint hathatós közbenjáróm és szószólóm, eszközöld ki számomra a kért kegyelmet.
Ne engedd, hogy megszégyenülve távozzam drága bölcsődtől, hanem eszközölj ki számomra áldást és segélyt, melyért oly annyira esedezem.
Végül kérlek, ó Mária! Eszközöld ki a magam és felebarátaim számára a te szent gyermekséged iránt a valódi áhítat lelkületét és a szent állhatatosság megbecsülhetetlen ajándékát. Amen.
Üdvözlégy..., Dicsőség...l_immacolata_mariabambina_530.jpg

Szólj hozzá!

Mennyei előzetesben
     Olvasóim számára, esetenként túl merésznek, hihetetlennek vagy egyenesen badarságnak is tűnhettek az elmúlt posztok összeollózott állításai! Már a legelején kijelentettem, hogy csupán feltételezéseket, végkövetkeztetéseket találtam a mennyországi "állapotokról". A cél az elgondolkodtatás és az ebből fakadó mérlegelés, különösen életvitelünk földi vonatkozásait illetően. Egyébiránt, emberileg kétségkívül hihetetlen lenne, ha nem maga az Üdvözítő Krisztus ígéri meg! Így, a mennyországban hinnünk kell, a földi tetteinken pedig el-elgondolkodni! És e sorozatnak ez volt a lényege: Gondolkodni, küzdeni és bízni!
     A legelképesztőbb viszont azon evangéliumi ismeret, miszerint az örök élet már a földi életben is jelen van. És nem előjelről beszélünk, hanem valóságos, bár rejtőző jelenlétről. (A megtestesülés ténye csakis így értelmezhető.) Bár az örök élet mibenlétére földi életünkben nem találunk közvetlen tapasztalati mintákat, az emberré válás folyamata olyan képességekkel, határtapasztalatokkal, reflexiós készségekkel ruházta fel az embert, mely a szorosan vett emberlét korlátain túllépő – bár azt meg nem tagadó – horizontokat tesz beláthatóvá (és részben bejárhatóvá). Itt különösen a „másért élő élet”, a szerelem, bizonyos misztikus élmények (például 2Kor 12,2-4), a szabadság, a művészi alkotás (kiemelkedően a zene univerzuma), a mindenfajta igazság megragadására törekvő vágyra gondolhatunk, melyek bár még így-úgy szennyezettek, de mégis a természetfeletti érzet kitörölhetetlen jelenlétére utalnak, időnként konkrétan.
     Ezek az „emberi” jelenségek a menny előzetes hírnökei a földi életben, talán minden korszak, minden nép, minden kultúra emberei számára. Erősebb megfogalmazással: a földi élet mulandósága és a túlvilági örök élet – részben –, de lényegi formákban átfedik egymást. A lényeg, hogy az örök élet már földi életünkben elkezdődött és korántsem mindegy, hogy miként tudatosítjuk magunkban! Az örökkévalóságunk ugyanis könnyen ott folytatódik, ahogy és amiként azt az időben megéltük! Az „ott” már „itt” van, nemcsak a hit, hanem egyfajta kódolt tapasztalat formájában is. (vö. AJ) E tekintetben nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Szentségeket, melyek konkrétan természetfeletti segítséget nyújtanak az üdvösségre – olyannyira –, hogy képesek bennünket "itteni" életünk nyomán is alkalmassá tenni az "ottani" életre, Krisztus a mi Urunk által!Egyetlen út az üdvösségre 2.JPG

 

Szólj hozzá!

»Művelt ember megvan vallás nélkül is.«
covers_135213_180.jpg1) Ha erővel elhallgattatja magában a végső nagy kérdések után kutató értelem szavát, akkor ideig-óráig csakugyan meglehet az ember vallás nélkül is. Ez azonban nem a műveltség jele, hanem inkább a szellemi szegénységé, egyoldalúságé, sokszor csak az értelmi eligazodást önkényesen beszűkítő bátortalanságé. Viszont a történelem szerint éppen a legműveltebb s legmélyebb elmék nagyon is keresték a világnézeti kérdések megoldását s legjava részük azt a keresztény vallásban meg is találta. Már azért sincs tehát senkinek joga a vallásban műveletlenséget látni.
Fordítva: gyanús dolog, hogy rendesen éppen a félműveltek hivatkoznak a vallással szemben a maguk nagy műveltségére. Amily kevés az igazi műveltek közt a vallástalan ember, éppoly gyakori a hitetlenséggel való üresfejű hencegés a sekélyes műveltségű vagy csak egyoldalúan (pl. technikailag) képzettek közt s leginkább a teljesen műveletlen hangoskodók soraiban. A vallástalanság az esetek nagyobbik részében a gondolattalanság, nagyzolás és szellemi kamaszkodás jele.
A vallás a gyengék és együgyűek menedéke.
Rendesen azok beszélnek így, akik maguk is talán túlzottan gyengék és együgyűek ahhoz, hogy a vallás nagyszerű gondolatait s eszmerendszerét megértsék. Gyengék és együgyűek? Vajon gyenge és együgyű volt-e Apponyi Albert és Prohászka Ottokár? Együgyű volt-e Pasteur és Marconi s az újkor nagynevű tudósainak, gondolkozóinak, szellemi óriásainak az a fényes sora, akik a vallásban s a keresztény hitben találták meg a nagy világtalány megoldását? Gyengék-e azok a hithősök, akik bátor szívvel és emelt fővel vállalták a megkínoztatást és a leggyötrelmesebb halált, mert hívők, istenfélők, vallásosak voltak? Vannak a vallásos emberek közt együgyűek is és gyengék kétségtelenül, de az igazi gyengéket és együgyűeket valóban nem a vallás komoly követői közt kell keresni!

kisirka3_180.jpg2) Isten nélkül lehet élni, de meghalni már nem! (Szerk.) Ha vakmerőn úgy hiszed, hogy „egy jó darabig még nem fogsz meghalni” – rosszul teszed – mert meglehet, úgy elmész, hogy észre sem veszed! Az Isten nélküli élet, megkezdett kárhozat!
"Földünk hatalmas területein már csak pislákol a hit, mint a mécses, melyből fogyóban az olaj. Ma ez az egyik legnagyobb kihívása az Egyháznak." (XVI. Benedek A Hit Évének megnyitásán 2012 jan. 27-én)
Európa vezetői „nem számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában gondolkodnak. Olyan "európai értékekről" szónokolnak (például szabadságról és egyenlőségről), amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget összekeverik az egyformasággal (genderideológia), a szabadságot pedig a szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat.” (Márffi Gy. Veszprémi érsek) (Folyt.) (Források az első részben!)tentacion-dinerocopy_530.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgIdeje a számvetésnek, de legfőképp a megtérésnek! 

      Az előző három részben felvázolt szekuláris bomlasztásnak a progresszizmus és deszakralizáció az irányvonala, melynek működtető erőforrása a protestantizmus és a szbdkmvesség, valamint szoc-liberálisnak álcázott (kemény) marxizmus, mely szellemiségével igyekszik betörni a Katolikus Egyházba is. Ez utóbbinak tüneti jelei:

– engedékenység a felekezeti hitelvek értelmezésében: a „szabadság”,
– engedékenység a ökumenikus célokért: „egyenlőség” (liturgikus reformok),
– kollegialitás a hierarchiában: a „testvériség”.

     Nagy veszélyt jelenthet a kommunizmus újbóli előretörése annak következményeként, hogy a liberális gazdasági ideológia nem képes megnyugtató szociális alternatívát kínálni az emberiségnek. Évezredek tapasztalata kiált figyelmeztetőn, ahol nincs szerepe a léleknek, ott óhatatlanul lelketlenség és lelkiismeretlenség van! Az Isten nélküli eszmék térhódítása pedig elborzasztó istentelenséggel jár, és ezt sajnos már sok nép megtapasztalhatta! Mert mi az igazi végcél? A katolikus hitnek – a Mária-tisztelet kiirtása által való – eltörlése és a világ fölötti uralom megszerzése. Hogyan is mondta a kis Jácinta: "Jézus, megakarja alapítani a Szeplőtelen Szív tiszteletét a földön, hogy ezáltal megmentse azt!" Akiben felmerülne a szörnyű gondolat, hogy miért kell nekünk a Mária-tisztelet ahhoz, hogy követhessük Jézust? – Nos, visszakérdezhetünk: miért kellett a Megtestesüléshez Szűz Mária személye? – És hogy rá is sejtsünk az igazi válaszra, idézzük Grignon Szent Lajost: "Szűz Mária által jött el Jézus Krisztus először e világra, Őáltala kell eljönni másodszor is" (TMT 1)!
     Az egykori és a mai kortársaknak alig van sejtésük arról, hogy mi megy a háttérben! Magas rangú politikusok és az Egyházba beszivárgott személyek untalan munkálkodnak, mert az ősi harc ma is folyik! Emlékezzünk a Biblia szavaira, amikor Isten ellenkezést vetett a kígyó (Lucifer) és az asszony (Mária) közé, a kígyó utódai és az asszony utódai közé (Ter 3,15). Ez az, ami ma is folyik! Erre a globális veszélyre figyelmeztetett a Fatimai Szent Szűz 1917-ben, ezért kéri a világnak és Oroszországnak a felajánlását Szeplőtelen Szívének. Ezért kéri az egyetemes engesztelést, amiként ehhez kínál többletkegyelmet és indíttatást, Szívének Szeretetlángjával! A cél, nem a megváltás semmissé tétele, hanem "a megváltó munka sikeres érvényre juttatása" – mondja az Úr a Szeretetláng Lelki Napló tanúsága szerint (II/106)! (Képünkön, a spanyol polgárháború "célirányos" kommunistái!)persecucion-religiosa02.jpg

Szólj hozzá!

LITÁNIA A KISDED SZŰZ MÁRIÁHOZ

szeplotelen_kis_szuzanya_250.jpg
Uram irgalmazz nekünk
Krisztus kegyelmezz nekünk
Uram irgalmazz nekünk
Jézus, hallgass minket                         Jézus, hallgass meg minket

Mennybéli Atyaisten       ‒ Irgalmazz      nekünk!
Megváltó Fiúisten            ‒ Irgalmazz     nekünk!
Szentlélek Úristen           ‒ Irgalmazz     nekünk!
Szentháromság egy Isten ‒                       Irgalmazz nekünk!

 

Kisded Szűz Mária, az örök bölcsesség széke         ‒ Könyörögj érettünk!
A Szentlélek jegyese                                                     ‒ Könyörögj érettünk!
Akiben Isten Igéje anyját látta                                   ‒ Könyörögj érettünk!
Aki Istentől akaratában öröktől fogva teremtettél ‒ Könyörögj érettünk!
Ki szeplőtelenül fogantattál                                        ‒ Könyörögj érettünk!
Joakim és Annának áldott leánya                              ‒ Könyörögj érettünk!
Kisded Szűz Mária, édes anyádnak öröme és
megtiszteltetése                                                             ‒ Könyörögj érettünk!
Szebb mint Ádám és Éva ártatlanságuk
első napján voltak                                                         ‒ Könyörögj érettünk!
Nyájasabb az angyaloknál                                           ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek születésénél angyalok szolgáltak                  ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek neve összhang és édesség                               ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek nevét az anyák gyermekeiknek tanítják       ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek neve tenger-csillagot jelent                            ‒ Könyörögj érettünk!
Kinek neve a szenvedélyek hullámait lecsendesíti  ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek nevére a lankadt bátorság föléled                 ‒ Könyörögj érettünk!
Akinek nevére a pokol megrémül                               ‒ Könyörögj érettünk!
A pátriárkák magasztos leszármazottja                     ‒ Könyörögj érettünk!
Akit a próféták megjövendöltek                                   ‒ Könyörögj érettünk!
Kisded Szűz Mária, Jesse csodálatos gyökere           ‒ Könyörögj érettünk!
A mezők pompás lilioma                                               ‒ Könyörögj érettünk!
A dicsénekek hógalambja                                              ‒ Könyörögj érettünk!
Kellemes illatú myrha                                                    ‒ Könyörögj érettünk!
Titokzatos ajtó, melyen a kiválasztottak járnak        ‒ Könyörögj érettünk!
Ragyogóbb mint a hajnal                                               ‒ Könyörögj érettünk!
Az igazság napjának hajnala                                         ‒ Könyörögj érettünk!
Tisztább mint a hajnali csillag                                      ‒ Könyörögj érettünk!
A földet üdítő harmat                                                     ‒ Könyörögj érettünk!
Aki három éves korodban a templomban
magadat az Úrnak bemutattad                                     ‒ Könyörögj érettünk!
A lelki élet példaképe                                                      ‒ Könyörögj érettünk!
A hallgatás példaképe                                                     ‒ Könyörögj érettünk!
Az alázatosság példaképe                                               ‒ Könyörögj érettünk!
Az egyszerűség példaképe                                              ‒ Könyörögj érettünk!
Az engedelmesség példaképe                                         ‒ Könyörögj érettünk!
A gyermekség példaképe                                                ‒ Könyörögj érettünk!
Aki első a tisztaság fogadalmának letételében           ‒ Könyörögj érettünk!
Aki az Üdvözítő eljövetele után áhítoztál                    ‒ Könyörögj érettünk!
Kisded Szűz Mária, ki Istenhez könyörögtél,
hogy az Üdvözítő Anyját szolgálhasd                           ‒ Könyörögj érettünk!

Isten báránya ki elveszed a világ bűneit ‒ Kegyelmezz nekünk!
Isten báránya ki elveszed a világ bűneit ‒ Hallgass meg minket!
Isten báránya ki elveszed a világ bűneit ‒ irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Kisded Szűz Mária,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

KÖNYÖRÖGJÜNK! Isten, ki a Boldogságos Szűz Máriának
szent gyermekségét kegyelem kincseiddel elárasztottad,
kérünk add meg nekünk, hogy gyermeki áhítattal tiszteljük
a Kisded Szűz Máriát, hasonlóak lehessünk hozzá
s egykoron a mennyben vele örvendezhessünk,
a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

A fordítást jóváhagyom, a litániát magánhasználatra engedélyezem
és 40 napi búcsút adományozok.
Kassa, 1917. VIlI./6-án. ÁGOSTON ppk.angels-love_3_530.JPG

Szólj hozzá!

03.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

077grignon2_530.jpg

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?

101.jpg     Szent János evangélistának egy jelenésben megmutatta ezt is az Úr. Szent János ezt így írja le: »És lélekben engem egy nagy és magas hegyre vitt és megmutatá nekem a szent várost Jeruzsálemet, mely a mennyből szállott alá a földre. Az Isten fényessége volt abban és világossága hasonlított a drágakőhöz, a jáspiskőhöz, a kristályhoz. És nagy és magas kerítése vala… és a kerítés jáspiskőből vala rakva, a város pedig tiszta arany, hasonló az üveghez. És a város kerítésének alapkövei mindenféle drágakövekkel valának fölékesítve. Az első alapkő vala jáspis, a második zafir, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szárdonix, a hatodik szárdis, a hetedik krizolit, a nyolcadik berill, a kilencedik topáz, a tizedik krizoprász, a tizenegyedik hiacint, a tizenkettedik ametiszt. És a tizenkét kapu tizenkét gyöngy vala, mindegyik kapu egy-egy gyöngyből és a város utcája tiszta arany, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert, annak temploma a mindenható Úristen és a Bárány. És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy abban világítsanak, mert az Isten fényessége világítja azt és annak szövétneke a Bárány… És annak kapui nem tétetnek be nappal, mert nem leszen ott éjszaka… Nem megyen abba semmi fertőztetett vagy utálatosságot cselekvő és hazug, hanem csak akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe… Isten és a Bárány királyi székei lesznek abban és az ő szolgái szolgálnak neki. És látni fogják az ő országát és az ő neve lesz az ő homlokaikon. És éjszaka többé nem leszen és nem szorulnak szövétnekvilágra, sem napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket és országlani fognak örökkön örökké». (Jel 21,10; 22,5) Szent János eme leírásához nem adhatok semmit, de ez is csak azt mutatja, amit szent Pál mondott, hogy emberi szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív nem képes fölfogni, amit Isten készített az őt szeretők számára. (1Kor 2,9)
     Az Írás és az atyák nem győzik magasztalni a mennyei boldogságot. Az ember értelmes természeténél fogva leghevesebben az igazságot és szépséget óhajtja; Isten színelátásában ez az óhaj a mennyek országában hiánytalan tökéletességgel teljesül. newjerusalem2_1.jpg


Szólj hozzá!

»A modern világ vallás nélkül intézi az ügyeit és más kérdések érdeklik ma az emberiséget!«
covers_135213_180.jpg1) Sajnos, ez sok tekintetben így van. Sokan elhanyagolják Isten iránti kötelességeiket. És mi következik ebből? Az, hogy sokan annyira rabjai az evilágiságnak, a merőben érdekelvi, politikai és gazdasági szempontoknak, annyira csak maguknak és a mának élnek, hogy az élet legnagyobb kérdéseivel már nem érnek rá foglalkozni. Azonkívül ma legkönnyebben azok kerülnek élre, akik minden eszközzel csak a maguk anyagi, evilági, gazdasági, politikai céljaikért küzdenek. Következhet-e ebből, hogy vallási téren is irányadók lehetnek? Az érték és evilági érdek nem mindig fedik egymást; az erkölcsi több-érték és több-igazság a mai anyagelvi harcban könnyen kerül a kerekek alá.
Azért, mert az emberek közt sok a színvak, még nem lehet azt mondani, hogy színek nem léteznek s mindenki téved, aki színekben hisz! Azért, mert vannak léha és cinikus emberek s ezeknek sokszor igen jól is megy a dolguk itt a földön, még nem következik, hogy a léhaság és cinizmus a leghelyesebb életirány, és a magasabb eszmények - pl. önzetlenség, önfeláldozás, erkölcs, hazaszeretet, hősiesség - megvetést érdemlő babonaságok! Ugyanígy nem következik semmi a vallás ellen abból, hogy sok ember vallástalan és csak az evilági dolgokkal törődik.

kisirka3_180.jpg2) Bűn az: amely eltávolít Istentől, csökkenti a lelkiismeret érzékenységét, rest a jóra, gyengíti az értelmet a test vágyai felett, elhomályosítja az Isten- és felebaráti szeretetet, meghamisítja a nemzettudatot.
Az életeszmények nélküli élet csak puszta lét.
Az Istentől elszakadó ember, a megtévesztések csapdájába esik, fokozatosan a sátán befolyása alá kerülhet, veszít emberségéből, megrontja a környezetét és maga is a gonoszság aktív eszközévé válik.
Ha a világban kell is élni, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélyebb víz áramlásai is magyarázhatják. A dolgok mögé kell nézni, ügyelve arra, hogy életedben mindig az isteni parancsolatok maradjanak iránymutatóak!
Bár az Üdvösség Honába vagyunk hivatalosak, átmenetileg azonban a Bukás Birodalmában kell élnünk! Az embert a történelmi-, politikai körülmények, melyekben él, többnyire akadályozzák Isten létének értelmi felismerésében és hitének gyakorlásában. (Folyt.) (Források az első részben!)plano-de-deus_nem_530.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpgHa tovább alusztok, mindnyájan elvesztek!

Don Gobbi_1.jpg
(Paul Josef Jakobius: Utolsó harc a fény és a sötétség között; Marana Tha 2012, részlet!)

     A marxista kommunizmus hatásait az Istenanya Don Stefano Gobbinak kimerítően leírta. (Itt-ott, már sorozatunkban is szó volt róla.) Következzen még néhány kiegészítés.
     XII. Pius pápa beszélt egyszer a kommunizmus és a kereszténység viszonyáról:
"A harc nem politikai Kelet és Nyugat között, a világ szabad és elnyomott népei XII. Pius ima közben .jpgközött, hanem életre, halálra menő harc, és ezt a harcot úgy hívják, hogy: Moszkva vagy Róma, pokol vagy mennyország, Lucifer vagy Mária, kommunizmus vagy kereszténység, gyűlölet vagy szeretet!"
     Az egykori szovjet nevelésügyi felügyelő fogalmazta meg a kereszténység ellen folytatott harcot:
"Gyűlöljük a keresztényeket! Legnagyobb ellenségünknek kell őket tekinteni. Szeretetről és irgalomról prédikálnak; de mi gyűlöletet akarunk! A föld királyait már elintéztük, most a felhők királyai vannak soron. Minden vallás méreg!" ("Fatima ruft" 1981. október, Fatima Aktion, Kissleg)
werenfried-schreibtisch.jpg     1949-ben hosszú vitát folytatott Pater Werenfried von Straten a "Bajban az Egyház, keleti papok segítése" alapítója és egy orosz tábornok, aki elismerte: "mi a sátán elitje vagyunk!" Aztán feltette a cinikus kérdést. "És ti kik vagytok, talán Isten elitjei?"
     A kommunizmus áldozatainak száma az emberiség történetében mindenen túltesz. Mellette elmarad a tömeggyilkos Hitler rezsimje. A kommunista rendszer hatalmas pusztítását, az általa megszállt országokban, beleértve Oroszországot is az 1979-es "Deutschland magazin" 3. számának kimutatása tartalmazza.
1979-ig a nemzetközi kommunizmus világszerte összesen 142 millió halottat követelt, tehát háromszor többet, mint a II. világháború. Hozzájön még 1,8 millió áldozat Afganisztánban, számtalan további még Afrikában és Latin-Amerikában.
     Az Egyház oroszországi üldözése és megsemmisítése a következőképpen néz ki:
A századfordulón még kb. 300.000 pap működött, ma csak 14.000. Több százezret börtönbe zártak, üldöztek, vagy brutálisan meggyilkoltak. 1917-ben a Szovjetunióban 54.000 templom volt, ma csak 7.000. A többit lerombolták, vagy más, profán célra használták.
     1917-ben a Szovjetunióban 1000 kolostor volt, ebből 20 maradt meg, inkább csak a külföldi turisták és látogatók miatt, hogy lehessen mutatni, hogy vallásszabadság van, amelyet rögzít az alkotmány, de gyakorlatilag nem létezik ("Fatima ruft" , 1985. december és "Deutsche Tagespost" , Würzburg, 52.sz. 1986. 4. 30.)
     A híres orosz író, Szolzsenyicin, aki a "Gulágot" írta, nyugatra emigrált, és ezekkel a szavakkal figyelmeztette a Nyugatot:  "Ha tovább alusztok, mindnyájan elvesztek...!"
A vörös sárkány nem halott, csak átöltözött és követi az idők szavát. (És mi követjük a Fatimai Szűzanya esdeklő szavát?)gulag_2-(1).jpg

Szólj hozzá!

Forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Üzenetek '96-'97 évekből.
beolvasas0_250.jpgMegjelent a Máriás Papi mozgalom kiadása ‒ Csató és Tsa Kft 1998. ‒ 45-47. oldal. (Részletek), 1996. szeptember 2.

‒ A gyakorlati ateizmust a hamis ideológiák, a szekták, a tévedések terjesztik, amelyek egyre jobban elterjednek az Egyház belsejében is.
‒ A gyakorlati ateizmus rávette az embereket, hogy Isten nélküli civilizációt építsenek fel, melyet az anyagi javak, az élvezetek, a szórakozás, a pénznek és hatalmának adott kultusz elkeseredett keresése jellemez.
‒ A gyakorlati ateizmus sokakban kioltotta az Isten utáni szomjúságot, tökéletesen elérte, hogy elvegyék Tőle a Neki járó tiszteletet, hogy helyette a teremtményeknek, végül pedig a Sátánnak adják meg azt és úgy éljenek, mintha Isten nem létezne.
‒ A gyakorlati ateizmus mindenütt elterjesztette a féktelen önzés, az erőszak, a gyűlölet és a tisztátalanság sebét.
A tisztátalanságot mint értéket és jót ajánlják és a tömegkommunikáció minden eszközével propagálják. A tisztátalan bűnöket mint módot mutatják be az egyéni szabadság gyakorlására és így igazolják és szinte felmagasztalják a tisztátalanság természetellenes bűneit, melyek Isten színe előtt kiáltanak megtorlásért.
A világ sárral borított, óriási pusztasággá vált.
Ti e rettenetes rabszolgaság járma alatt éltek. Ezért csak az irgalmas büntetés fájdalma szabadíthatja meg ezt a szegény emberiséget a gyakorlati ateizmus mindenütt elterjedt nagy betegségéből.
Az én anyai feladatom, hogy segítsek nektek a nagy megtisztító megpróbáltatás óráiban.
Anyaként vagyok mellettetek, hogy megvédjelek és megsegítselek titeket.
És azért is, mert művemet, amit e nemzetekben elkezdtem, teljesen be kell fejeznem.
Ez akkor fog megtörténni, amikor Szeplőtelen Szívemnek a világban aratott diadalával teljesen megszabadultok a gyakorlati ateizmus minden formájától, mert ez volt századotok legnagyobb betegsége.fondosalette_2_1025_530.jpg

Szólj hozzá!

Milyen a mennyország?

Jezus arc IMG.jpg     "Arról némi sejtelmünk lesz, ha az Evangélium ez irányú kifejezéseit elemezzük: Krisztusba öltözünk (Gal 6,27; Kol 3,10; Ef 4,23; Róm 13,14), Krisztus él bennünk, Krisztus élete lesz a mi életünk (2Kor 13,5; Gal 2,20; Fil 1,21; 2Tim 1,1). Szent Pál 164 alkalommal használ ilyen kitételeket, de maga Jézus is így gondolkodik, mint a szőlőtőről és szőlővesszőkről mondott szép hasonlata (Jn 15,1-11) mutatja (vö. Jn 17,20-23). Földi életünk állapotát, lelkünk közli velünk és tartja fönn bennünk, krisztusi életünket pedig Krisztus lelke, a Szentlélek. Ez a tény arra mutat, hogy az új élet nemcsak erkölcsi értelemben vett megújulás, hanem létfilozófiai (ontológiai) többlet, illetve éppen úgy elemi valóság, mint a földi életünk. Testi születésünk által testi emberré (1Kor 2,15; 15-44) váltunk, a lélekben való újjászületésünk által viszont testi életünkhöz hozzáadódott lelki emberségünk (1Kor 1,15; Gal 6,1). János első levélben azt olvassuk, hogy Isten gyermekeinek hívnak bennünket 'és azok is vagyunk' (3,1). A második Péter-levél pedig arról beszél, hogy részesei lehetünk az isteni természetnek (1,4)." (vö. Előd: 408. old.)
     A Jelenések könyve (19,9; 21,2-3) menyegzői lakomához hasonlítja a mennyet, ott pedig a legnagyobb boldogságot az új házasok egymás iránti kölcsönös szeretete biztosítja (vö. Mt 25,1-13). Az evangéliumi lakoma-hasonlatoknál (Mt 22,1-14 párh; Lk 12,35-38; 14,15-24; 22,16-18) sem csak az étkezés és az együttlét örömeire kell gondolnunk, hanem arra is, hogy a vendégek ilyenkor ugyanazt fogyasztják, amit a házigazda. Isten lakomája tehát Isten örömében és szeretetében való részesedést, abból való táplálkozást is jelent. Jézus továbbá örök "életet" ígért, az élet szó pedig a Bibliában nemcsak létezést, hanem bőséget, boldogságot, örömet, tevékenységet és főképpen személyes kapcsolatot jelez. Vegyük hozzá, hogy Szent Pál szerint ugyanaz az örökség lesz osztályrészünk, mint Krisztusnak (Róm 8,17; vö. Mt 5,11-12; 25,21; Mk 10,30; Jn 16,22; 1Kor 2,9; Fil 3,8-11).
     A mennyei jutalom tehát nemcsak látás, hanem egész emberségünket betöltő szeretetkapcsolat és ezzel együtt járó boldogság lesz.
     Mai fogalmazásban tehát azt mondhatjuk, hogy a boldog színről-színre látás nem egyéb, mint a végtelen szeretettel való személyes találkozás és vég nélküli dialogizálás, valamint az ezzel járó, ma még elképzelhetetlen boldogság (vö. 1Kor 2,9).
     Az bizonyos, hogy az emberi szív a szeretetre van alkotva; szeretni és szeretve lenni: ez képezi minden vágyát, minden óhaját. De az is bizonyos, hogy ennek a kis emberi szívnek vágyódását semmi földi szeretet, legyen az bármily nagy és nemes, teljesen ki nem elégítheti; a leggyöngédebb, legforróbb hitvesi, gyermeki és szülői szeretet mellett még mindig vágy, űr marad az ember szívében más, nagyobb, tökéletesebb szeretet után: «Addig nyugtalan a mi szívünk – mondja szent Ágoston – míg benned nem nyugszik, Istenünk». Itt a menny boldogságában, itt szűnik meg a lélek szárnyvergődése, itt megtalálta helyét, itt az a végtelen sóvárgása a szeretet után kielégítést talál. Szereti a legnagyobbat, a legdicsőbbet, a legszentebbet, magát az Istent s Isten viszontszereti őt határtalan, végtelen jóságával; ez a menny legnagyobb boldogsága. (MFI)jesus_christ_wallpapers_with_quotes.jpg

Szólj hozzá!

»Ki beszél ma vallásról? A vallás kora lejárt s az emberiség új eszmék felé halad.«
covers_135213_180.jpg1) Ezt mondogatják a vallás ellenségei már néhány száz vagy ezer év óta s a vallás még mindig itt van és él, sőt mindig új meg új lendületet vesz, sokszor ott is, ahol már szinte eltemetettnek vélték. Oka ennek az, hogy a vallás annyira komoly dolog s annyira az ember természetének legmélyéből fakad, hogy ha ideig-óráig elhallgattatják is a szavát, mindig újra felszínre tör s követeli természetes jogait.
Vallás mindig volt és mindig lesz, amíg ember él a földön. Mert minden ember, aki nem eszement, szükségképpen felveti magában előbb-utóbb a kérdést: honnan a világ? Hova megy az élet? S mi az oka, célja, értelme minden történésnek? S mihelyt az ember ezeket a kérdéseket kutatja, komoly feleletet nem talál rájuk mást, mint azt, amely az Istenhez vezet s a vallást alapozza meg.

kisirka3_180.jpg2) Márai szerint; az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök. Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „én más vagyok, mint a tenger.” /.../ De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint minden /.../ s aztán, a következő pillanatban, a szemétbe vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember testi mivoltában /.../ pusztulásra ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, /.../ (de) a lelkünk erősebb és maradandóbb /.../ Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas. (Füveskönyv 9.f.)
A hit nem csak a felismerésből vagy a lélek készségéből ered, hanem elsősorban az Isten kegyelméből.
Apropó "új eszmék"! Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb, hogy ez a sötétség erőinek a társadalom alapjait pusztító működése. Miközben recsegnek-ropognak a jelen gazdasági-társadalmi rend eresztékei, egy „új spiritualitáson” alapuló, új világrend kibontakozásának vagyunk tanúi, melynek „egyetemes vallása” tagadja Jézus Krisztust. Mindez nem összeesküvés-elmélet, hanem szemünk előtt bontakozó valóság, amire immár egy évtizede figyelmeztet a New Age-ről szóló, prófétai erejű vatikáni dokumentum.„A felelős kormányzáshoz szükséges harmónia és megértés egyre inkább úgy jelenik meg a felfogásban, mint egy globális etikai keret alapján működő globális kormányzat.” (ÉVH 2.3.1) „A globális agynak szüksége van intézményekre a kormányzáshoz, vagyis világkormányra.” (ÉVH 2.3.4.3.) (Az idézetek a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa által 2003-ban kiadott Jézus Krisztus, az élő víz hordozója című dokumentumból származnak.) (Folyt.) (Források az első részben!)luther_francia_forradalom_lenin_530.jpg

Szólj hozzá!

fatimai_100_eves_530.jpg(P. Gérard Mura Fatima – Róma – Moszkva (1999) c. könyvének részletei nyomán)

95-Theses.jpg1517-ben zajlik le Luther téziseinek kitűzése. Ez a döntő kezdet – legalábbis kívülről nézve – a protestantizmus számára. Luther a két megadott küldetésből csupán egyet: Krisztus Isten felé való közvetítését fogadja el, míg az Egyház közvetítését Krisztus felé már nem! Ezért hangzanak el Luther programszerű kijelentései: „Egyedül az írás” (és az Egyház tanítóhivatala nem); „Egyedül a kegyelem” (és a papság és a szentségek által való közvetítés nem); „Egyedül Isten” (és a menny szentjeinek közvetítése nem).

1717 hozta meg az elszakadás második fokát. Ez a szbdkmvesség megalakulásának éve Angliában. A protestantizmusnak az Egyház és tanítóhivatala szembeni visszautasításából logikusan következett az isteni Kinyilatkoztatás alapvető elutasítása is. De mivel a kinyilatkoztatásnak Isten emberré válása a csúcspontja, ez valójában Isten emberré válásának elutasítását jelenti. Ezzel az első megjövendölt lépés valóraválása valósult meg: „Aki titeket elutasít, engem utasít el.”

Ahogy Luther az Egyház közvetítő szerepét elutasította, úgy utasítják el a szbdkmvesek Krisztust, és vele minden közvetítést vagy hidat Istenhez. Ezért képviselik ők a deizmust, mely mind az isteni gondviselést, mind a csodák lehetőségét tagadja.

1917 hozta meg az istenellenesség harmadik logikus lépését, mégha ezt "szociális forradalomnak" álcázták is. Miután 1717 óta Isten mindennemű működését és gondviselő beavatkozását megtagadták (deizmus), ebből következett az utolsó lépés, az antideizmus, a tökéletes ateizmus. A kommunizmus ugyanis lényegét tekintve nem más, mint harcos ateizmus, mely szociális gazdasági rendszerként adatja el magát (holott ebből tartósan semmit sem valósít meg)!

"Aki pedig engem elutasít, azt utasítja el, aki küldött" vagyis "aki engem gyűlöl, az az Atyát is gyűlöli”, melyet Krisztus világosan felvázolt. Ez a második következmény – az Istennel szembeni gyűlölet, mely a késő-szbdkmvességben egyértelműen kirajzolódott – ez mutatkozik meg világosan és harciasan a kommunizmusban. Aki nem bírja Krisztust, az nem bírja az Atyát sem. 

A modern kor mindeme tévtana nem marad csupán elvi síkon, hanem minden időben világforradalomra és világuralomra törekszik. Az istengyűlölet = egyházgyűlölet, ez pedig embergyűlöletté fajul és természetszerűleg tömeggyilkosságokban mutatkozik meg!kommunisták 003.jpgmassoneria[2].jpg

Szólj hozzá!

01.
szeptember

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

094ami_belul_ragyog_530.jpg