HTML

A Hajnal Szép Sugara

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót, dicsértessék a Jézus Krisztus! Begyik Tibor vagyok, családapa, kegytárgy-restaurátor. Blogommal - "A Hajnal Szép Sugarával" -, a hívek- és a jószándékú istenkeresők számára szeretnék rámutatni, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház-, a pápaság iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre. Fontos megjegyeznem, hogy a Szentíráson, az Egyház és a szentek tanításán túl, számomra a Mária-jelenések és általánosságban az "üzenetek" körében elsősorban az egyházilag kivizsgált, tehát befejeződött magánkinyilatkoztatások a követendők és a mérvadóak. A főcímben megjelenő "Hajnal Szép Sugara" kifejezéssel a Szent Szűz nevezte meg magát a Szeretetláng üzenetében (Lelki Napló II/100; Szent István Társ. 2010. Nihil obstat, Imprimatur: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Nr. 494-4/2009). Blogom indíttatása nem csupán a saját, vagy a meggyőződésemet tükröző írások közzététele, hanem a figyelem felkeltése más, hitelesnek tartható forrásra és "linkre", mintegy élve az evangelizáció újabbkori eszközeivel, az internet adta lehetőségekkel! Abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy ezzel részt vállalok az általános apostoli munkában (ld. 1Pét 2,9), a lélekmentésben, melynek felelősségét a Szent Keresztségben ruházta mindannyiunkra a Szentlélek. Részemről e 'misszió', az evangéliumi felhívás teljesítése: ,,Hirdesd az Igét! Állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan! Ints, kérj, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel!” (2Tim 4,2) Felelősek vagyunk ugyanis egymás lelki üdvéért! ----------------------------------------------------- LINK AJÁNLÓ: ---------------------------- http://breviar.sk/hu http://katolikus.hu/igenaptar/ http://katolikusvalasz.blogspot.hu/ http://capitulumlaicorum.blogspot.hu/ http://petersziklaja.ml/ ------------- http://www.hagiosz.net/ ----------- http://www.wikiwand.com/hu/Port%C3%A1l:Katolicizmus ----------------------------------- http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/ http://www.karizmatikus.hu/ --------------- http://www.katolikus-honlap.hu------------ http://hu.wikipedia.org/wiki/Portál:Szűz_Mária ---------------------------------------- http://www.depositum.hu/ https://www.parkatt.hu/index.php?id=185 http://www.prohungariasacra.blogspot.hu/ http://elhallgatott.lapok.hu/ -------------- www.ppek.hu ---------------------------------- http://www.magyarkurir.hu/ http://www.oecumene.radiovaticana.org/ung/index.asp ------------------------- http://www.plebania.net/ http://uj.katolikus.hu/ http://www.liturgia.hu/ http://juventutem.hu/ http://katolikusradio.hu http://www.keesz.hu http://www.adorans.hu/node/2048 http://magzat.5mp.eu/web.php?a=magzat http://www.pazmaneum.com http://www.szentkoronalovagrend.hu http://www.szentsegimadas.hu/ http://www.szeretetlang.hu http://mariaut.hu// ----------------- http://engesztelok.hu ---------------------- https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria http://kattanok.weebly.com/ -------- http://www.kalazanci.ro/ima_07.html ---- http://prochristo.blogspot.hu/ -------- https://akv0.wordpress.com/---------------- OLVASÓIM FIGYELMÉBE AJÁNLOM! --------- A felületen 200 poszt görgethető vissza. A kétszázadik alján látható "Következő oldal" nyitja meg az újabb 200 posztot (bár ez esetben a jobboldali felsorolás nem változik)!

Korábbi bejegyzések

Korábbi bejegyzések

Friss topikok

19.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

081kuldetesed_van_530_1.jpg

Szólj hozzá!

_hajnal_sze_sugara_blog_thorns_280.jpg3. Jézus először esik el a kereszttel 

      Miért sietsz úgy? Mi az, ami Nálamnál fontosabb neked? Fáj a térded, mikor elém térdelsz? Gondolj Rám, Én is térdre roskadtam, és nem hagytam el a keresztutat. Maradj még Velem...!
Én mindannyiótokat meghívtam megváltó munkámhoz. Apákat, anyákat, művelteket és tudatlanokat, egészségeseket és betegeket. Értem mindenki dolgozhat, a szabad ember és a rabságban sínylődő, mert a lélek készsége a fontos és a lélek szabadsága, mely egyben a lélek műveltsége is. Főleg a betegek, ők igazán a feltétlen bizalom szárnyán repülhetnek Hozzám...
A mi gondolatunk mindig egy legyen: a lelkek megváltása az örök kárhozattól! Mert kegyelten fájdalmamat csak így tudod csillapítani. Ne legyen ez unalmas neked. Újra csak azt mondom: Szenvedj Velem!cd_finalpilgrimage3.jpg

Szólj hozzá!

Az irgalmasság a Szentírásban
 
     A Szentírás tanúsága szerint Jézus elmagya-rázza és megmutatja nekünk, hogy milyen, pontosabban ki az Isten. Sokszor idézzük Szent Jánost: ,,szeretet az Isten'' (1Jn 4,8), ami leginkább kitűnik Jézus életművéből. Jézus keresztáldozata a felülmúlhatatlan isteni szeretetnek kifejeződése. Jézustól tudjuk, hogy a mi Istenünk emberkereső Isten, az embernek pedig istenkereső embernek kell lennie. Az Isten és ember kapcsolata pedig a szabadságban és a szeretetben teljesedik ki.
     Az Isten már az Ószövetségben úgy mutatkozik be, mint az ember szerető Atyja, s ez az atyaság s az ebből fakadó istengyermekség meghatározó vonása az Isten-ember kapcsolatnak. Ez egyben a legnagyobb lehetőség is az ember számára, mert az Isten, az ,,irgalmasság Atyja'' (2Kor 1,3) hűséges, és soha nem hagyja magára az embert, még akkor sem, ha az tékozló fiú módjára elhagyja őt és hűtlenné válik Istenéhez életének útján. ,,...ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg'' (2Tim 2,13).
     Az Isten mindig irgalmas Istenként cselekszik. Szeretete miatt nem tudja elviselni az ember lelki nyomorúságát, s nincs olyan mélysége a nyomorúságnak, ahonnan tevékeny szánalmában nem akarná és nem tudná visszahozni az embert. Isten irgalmának egyetlen akadálya a megátalkodottság.
     A Szentírás túláradó gazdagsággal beszél Isten irgalmáról. Már az ősevangéliumban irgalmasnak mutatkozik, az Ószövetség pedig kezdeti időktől magasztalja Isten irgalmát. A Szentírásban több száz helyen olvashatunk erről. Mózes sokszor emlegeti Isten irgalmát: ,,Az Úr irgalmas és kegyes Isten, hosszan tűrő, nagy könyörületességű és hűségű, te irgalmasságot gyakorolsz ezer nemzedéken át...'' (Kiv 34,6-7) ,,Ha hozzám kiált (akitől elvették köpenyét), meghallgatom, mert irgalmas vagyok'' (Kiv 22,26). Híres a 136. zsoltár (hálaadó himnusz Isten örök hűségéért): ,,Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló.'' Refrénként ismétlődik huszonhat alkalommal. ,,...minden utad irgalom és hűség...'' (Tób 3,2b) Gyönyörű Izaiás tanítása is: ,,A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki'' (Iz 42,3). A 103. zsoltár vallomása -- ,,Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban'' (Zsolt 103,8) -- Szent Pált is megragadja, aki idézi ezt a gondolatot egyik levelében (Ef 2,4).
     Az Újszövetség első tanítása az Isten irgalmasságáról a Magnificat gyönyörű szavaiban fogalmazódik meg: ,,Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik'' (Lk 1,50). Mint említettük, Isten irgalma Jézusban mutatkozik meg, aki mindig kész a megbocsátásra. Példabeszédekben (pl.: az Elveszett bárány, a Tékozló fiú stb.) tanít erről. Az apostoli igehirdetésben Krisztus az ,,irgalmas és Istenhez hűséges főpap'' (Zsid 2,17), aki bennünket is irgalomra tanít. (Vö. Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1974. 604-611.) A szent iratok szerint olyan mértékben számíthatunk Isten irgalmára, amilyen mértékben mi is gyakoroljuk az irgalmasságot. ,,Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött'' (Jak 2,13). Isten elvárása világos: ,,Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas'' (Lk 6,36).
     Az Egyház liturgiájában, imádságaiban (különösen a papi breviáriumban) is igen gyakran megfogalmazódik Isten irgalma. 

     Korunkban sajátos történelmi szükséghelyzet alakult ki (II. János Pál), s ez a szükséghelyzet egyre sürgetőbben irányítja figyelmünket az Isten irgalmára. Úgy tűnik, az elhatalmasodott bűn nyomán a különös módon túláradó kegyelem az Isteni Irgalmasság üzenetében fogalmazódik meg teljes gazdagságában.misericordina530.jpg

Szólj hozzá!

Pápák az engesztelésről

XVI.Benedek.jpg     XVI. Benedek pápa Názáreti Jézus c. könyvének 2. részében megállapítja, hogy "Sok mai exegéta az engesztelés gondolatát Jézus istenképével összeegyeztethetetlennek ítéli, és azt állítják, hogy az engesztelés gondolata a modern felfogás számára nem követhető." 
     Sajnos feledni látszanak, hogy a megváltás ugyan egyszer s mindenkorra megtörtént "Isten Báránya" Jézus Krisztus véres áldozata által, a megváltás "érvényre juttatásához", a megváltottaknak is ki kell venniük a részüket! Egyetlen idézet a Szeretetláng Lelki Naplóból: "Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása" (II/106). "Krisztus követségében járunk, maga az Isten int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel! Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy benne „Isten igazságossága” legyünk.” (2Kor 5,20-21)
II giovanni_paolo.jpg     II. János Pál pápa: "Az Egyház hirdeti és különféle módokon tapasztalja a megfeszített és föltámadt Krisztusban kinyilatkoztatott isteni irgalom igazságát. Továbbá maga is törekszik arra, hogy gyakorolja az irgalmat az emberek által és az emberek iránt, mert megérti, hogy ez a legelemibb föltétele annak, hogy az „emberibb” és jobb világért akár most, akár a jövőben valamit valóban tenni lehessen.” (Részlet II. János Pál pápa DIVES IN MISERICORDIA c. enciklikájából)
     Benedek pápa fenti könyvéből: "A gonosznak, a jogtalanságnak a valósága, ami a világot tönkreteszi, ugyanakkor Isten képét is bemocskolja – ez a valóság itt van, a bűnünk révén. Nem lehet egyszerűen tudomást nem venni róla, fel kell dolgozni. (...) Isten önmagát teszi a kiengesztelés helyévé, és Fiában magára veszi a szenvedést... Isten maga "issza ki a kelyhet" minden borzalmával, és így helyreállítja a jogot nagy szeretete által, amely a szenvedés révén átalakítja a sötétséget."
     De mit értsünk hiteles engesztelés alatt akkor, amikor az „engesztelés”címszó alatt hamis látnokok hamis büntető próféciákkal, hamis világvégék hirdetésével, hamis "Tanok" indoklásaival igyekszenek félrevezetni Isten Népét! A megtévesztő szellem megpróbálja minden eszközzel félrevezetni a világot és kisiklatni még a kevesek engesztelő szándékát is! Újabb és újabb imákkal traktálják a készséges lelkeket, holott azok búcsú-nélküliek, tehát a kegyelem-esdés szempontjából erőtlenebbek. A leghatékonyabb engesztelési módot Jézus példázza: "Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint imádsággal és böjttel". (Mk 9,29)
     Az pedig, hogy mit (és kit) kell "kiűznünk" és milyen imával, a pápák világos útmutatást adtak!
XIII.Leo2.jpg     XIII. Leo pápa: „Az emberi szellem éleslátása a jelenlegi viszonyok megítélésében nem ér fel az Isteni Gondviselés döntéseihez. De valamikor be fog következni, hogy jóságában Isten, a történelmi események okát és következményeit nyíltan megmutatja nekünk. (!) Akkor világosan kiderül majd, mily hatalmas befolyása volt ezekre a dolgokra az ima szeretetszolgálata, és mily módon érte el a meghallgatást. (...) Ezért mindenkit könyörögve kérünk sürgetőn, hogy vegye fontolóra, hogy az ősellenség csábító trükkjeinek ne engedjen; és hogy semmi okból ne lankadjon a (rózsafüzér) imában való buzgóságban, hanem állandóan, szüntelenül tartson ki benne.” (Octobri mense 1891. szept. 22) 
XI.Piusz.jpg     XI. Pius pápa „Ingravescentibus Malis” körlevele a Szent Rózsafüzérről (részletek): „Aki ezt a lelkületet megveti, az isteni Megváltó tanítása szerint nem juthat a mennyek országába (ld Mt 18,3). Lehet, hogy a gőgös jelenkor lebecsüli és elutasítja Mária rózsafüzérét, de a szentek minden korban nemcsak szerették, hanem buzgón imádkozták is, sőt mint hatalmas fegyvert használták a gonosz lelkek ellen, a békesség megszerzésére és az emberiség számára. (…) Ugyanezért óhajtjuk, hogy a hívők kivételes buzgósággal végezzék a rózsafüzér ájtatosságot, templomban és családi otthonukban egyaránt. Mégpedig azzal a szándékkal, hogy az Isten ellenségeit, akik a katolikus hitet és az Egyház szabadságát támadják, az isteni és emberi jogok ellen az őrjöngés erejével lázadnak, s igyekszenek az társadalmakat a romlásba és pusztulásba taszítani, az Isten Anyjának hatalmas közbenjárása folytán bűnbánatra indítva végre jó útra térjenek. A szentséges Szűz, aki az albiak sötét eretnekségét a keresztény világból győztesen elűzte, buzgó könyörgéseinkre szüntesse meg az újabb tévelyeket is, különösen a kommunizmust, amely több tanával és gaztettével a régi eretnekségre emlékeztet. Az egész világon, minden városban és faluban egy lélekkel és egyesült erővel szálljon az imádság az Isten nagyságos Anyjához azzal a könyörgéssel, hogy a keresztény és emberi kultúra fölforgatói legyőzessenek s a fáradt és aggódó emberiség fölött az igazi béke napja végre fölragyogjon." (Castelgandolfo, 1937. szept. 29.) 

     És csaknem száz éve, mit is kért tőlünk a Fatimai Szűzanya? ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és
hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.''
 (1917. augusztus)vilag_megmentese1.jpg

 

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgdeskur_320.jpg1995. április 10-én II. János Pál ké­résére Civitavecchiába látogatott Andrzej Maria Deskur bíboros. A plébániatemplomban mondott homíli­ájában Szűz Mária szobrának foglyul ejtését a lengyel kommunista kor­mány tevékenységéhez hasonlította, mely 1967-ben foglyul ejtette a Czens­tochowai Szűz Mária képét.

A bíboros, a Szentatya nevében megáldott egy másik, ugyan olyan medugorjei Mária-szobrot, és Gregoriéknak ajándékozta.

Ezt az új szobrot helyezték el a Gregoriék kertjében lévő barlangban. Ám, 1995. szeptember 7-én ebből az új szoborból, titokzatos, olajszerű, balzsamhoz ha­sonló anyag kezdett el folyni, mely erős és csodálatos illatot árasztott. Ez a jelenség újra és újra megismétlő­dött. Az illatos olajos anyag a szemek­ből vagy az egész testrészből gyöngyözött, de nem mindig! Általában karácsonykor, húsvétkor és Szűz Mária liturgikus ünnepein.madonna-civitavecchia-ansa_530.jpg

Sokak voltak tanúi ennek a jelenségnek, akik zsebkendővel vagy vattával itatták fel az illatos balzsamot. A rendkívüliség olykor pár percig tartott, máskor pedig néhány óráig, vagy akár néhány napig is.part_olio_profumato2_320.jpg

Az olajos balzsam gyakran a barlang közelében növő rózsákon, faleveleken, vagy a barlangot alkotó köveken is kimutatható volt. A BBC filmesei is tanúi voltak ennek a jelenségnek, melynek látványától az újság­írók egészen megdöbbentek.

Grillo püspök kérésére Angelo Fiori professzor, a Sacro Cuore Egye­tem munkatársa, megvizsgálta a szoborból folyó olajat és azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel növé­nyi eredetű, és sok illatanyagot tar­talmaz.

rai_320.jpgÉrdekesség, hogy II. János Pál halála előtt, 2005. április 2-án a szobor valódi emberi könnye­ket sírt. Ez a jelenség megismétlődött 2006. március 28-29- és 31-én is. Sokan tanúi voltak e rendkívüli jelenségeknek, köztük Grillo püspök és a helyi plébános, Pablo atya is. És most már mi is elgondolkozhatunk Égi Anyánk könnyezésein! (Vége!) (Forrás, az első részben!)

Szólj hozzá!

18.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

080szent_mihaly_530.jpg

Szólj hozzá!

_hajnal_sze_sugara_blog_thorns_280.jpg2. Jézus vállára veszi a keresztet

      Szenvedj Velem...! Tudod, mit mondtam: fel kell érnünk a Kálváriára. De a mi lábunk együtt járjon...!
Ne sajnálj semmi fáradtságot, határt ne ismerj, megváltó munkámból soha ki ne kapcsolódj egy pillanatra sem! Ezt állandóan szem előtt kell tartanod. Ez a szentek példájának követése. Ebben megegyeznek mind az Én megváltó munkám segítői, bármilyen körülmények között éltek is. Ez a feltételem senkivel szemben sem változik, akiket követésemre meghívok: vegye föl keresztjét és kövessen Engem! Nincs olyan szentem, kit ne követhetnétek! Igaz, hogy Én különböző körülmények közé helyezem őket, de a követelmény egy és ugyanaz: mondjatok le önmagatokról, és ne sajnáljatok semmi fáradságot, határt ne ismerjetek, és ki ne kapcsolódjatok megváltó munkámból soha, egy pillanatra sem, mert ha ezt tennétek, azt kellene éreznem, hogy megfogyatkozott az Irántam érzett szeretetetek.cd_7724f6713e.jpg

 

Szólj hozzá!

Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap, amikor a díszes kereszteket lepellel le lehet fedni és csak Nagypénteken tenni újból láthatóvá azokat.
     Az ötödik vasárnap evangéliuma visszavezet bennünket Krisztus szenvedésének előestéjére, az Utolsó Vacsora termébe. Ott állhatunk Jézus mellett, amikor az áruló Júdás eltávozik, s a Mester kimondja az új parancsolatot, mely elgondolkodtat bennünket keresztény hitünkön, s annak legfőbb parancsán: „Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!” (Jn 13,34)baf011946d_530_1.jpg

Szólj hozzá!

SZENT PATRIK /389-461/ /március 17/

Írországban Szent Patrik napján így köszöntgetnek az emberek egymásnak:
"Áldjon meg az Isten és Szent Patrik!"
Ennek a csodálatos hitvallónak, apostolnak tisztelete kiemelkedő az írek körében.
Ki is volt ez a tiszteletreméltó szent ember?

07.png     Minden valószínűség szerint 389-ben született Skóciában, Kilpatrick-ban. Apja katonatiszt, vagy szerpap volt, ez bizonytalan. Édesanyja rokona volt a tours-i Szent Márton püspöknek. Patrik neve püspökké szentelése előtt Szukát volt.
     Két hiteles levél is fennmaradt tőle, amikből az életére vonatkozó adatok kikövetkeztethetőek. 16 évesen portyázó ír pogányok elrabolták és rabszolgaként pásztorként tartották 6 éven át országukban. Ezalatt ő hidegben, fagyban is hajnalban kelve elvégezte napi imádságát és megedződött későbbi feladatára. Majd egy álmot látott, amiben hang szólította, hogy hajó várja, ami haza fogja szállítani. Így is történt.
     Amint hazatért, újabb álmot látott, amiben egy hang Írországba hívta. Ekkor hozzálátott teológiai tanulmányainak elvégzéséhez Franciaországban. Tours-ban lett szerzetes, majd Auxerre-ben tanult. Nagy tudásra tett szert. Amikor meghallotta, hogy meghalt az írek misszionáriusa, felszentelt püspökként Celesztin pápa megbízásából tért vissza Írország nyugati és északi vidékeire.
     A 30 éven át tartó apostoli munkája alatt az Üdvözítő igéjének hirdetésével rengeteg embert keresztelt meg, s a pogány szigetet a szentek szigetévé változtatta. Sok püspököt szentelt fel, a családokat az evangéliumi erények gyakorlására tanította, számos papot szentelt fel az országnak és megszervezte az ír egyházat. Beszédei hasonlatosan hatásosak voltak Szent Péter beszédeihez.
saint_75.jpg     A csodálatos szent életpéldája, hősies áldozatossága és rendkívüli imaélete bő aratásokkal és kegyelmi gyümölcsök-kel áldották meg Írországot. Elmondott naponta 150 zsoltárt 200 imádsággal, éjjel ennél is  többet. Alig aludt, és imádságai mellett tevékeny apostoli életet folytatott.
     Szent Patrik hasonló-an Szent Pálhoz, maga kézi munkájából élt, semmit el nem fogadott. Gyakran erős honvágy gyötörte, de soha egyet-len pillanatra sem hagyta el új hazáját, nehogy távollétében nyája hiányt szenvedjen. 461. március 17-én Down város mellett halt meg, anélkül, hogy hazáját viszontláthatta volna.
     Halála után sokan zarándokoltak ahhoz a barlanghoz, melyben a hitetleneknek megmutatta a pokol kínjait és a mennyei örömöket. Ez a hely a középkorban a vezeklés helye lett. (Lásd alsó kép!)
     A sok megtérés miatt ezt a barlangot Szent Patrik Purgatóriumának nevezték el. Már a hetedik században Írország védőszentjeként tisztelték.st_patrik_barlangja.jpg

 

Szólj hozzá!

Az irgalmasság etimológiája
 
     A mindennapi felfogás a részvéttel, a segítőkészséggel, a megbocsátás-sal azonosítja az irgalmat.
     A Magyar Értelmező Szótár szerint az irgalom: segítő könyörület, szá-nalom, megbocsátás; az irgalmasság pedig: tevékeny szánalom.
     Bibliai értelemben többet jelent: az érdemtelen gyengének felkarolása. (Előd I. Dogmatika) Szeretni azt, aki nem szolgált rá a szeretetre. Szeretni azt, aki visszautasította a szeretetet. Szeretni az érdemtelent. Keresni vele a kapcsolatot, segíteni és támogatni mindaddig, amíg az érdemtelen véglegesen el nem fogadja vagy vissza nem utasítja a szeretetet.
     II. János Pál pápa így ír az irgalmas-ság bibliai tartalmáról:
,,Amikor az ószövetségi könyvek az irgalmat meghatározzák, többnyire két kifejezéssel élnek, melyek között igen finom jelentésbeli különbség van. Első-sorban a hesed szót használják, amely a jóság szívbeli érzületét jelenti. ...
     Az irgalom másik szava az Ószövet-ség nyelvéből: a rahamin. A hesed je-lentésétől egész kicsiben különbözik csak. Amíg ugyanis a hesed az önmagá-hoz való hűséget és a szeretetben adott ígéret kötelezettségét világítja meg (és ezek joggal tekinthetők férfias tulaj-donságoknak), addig a rahamin már eredetében az anyai szeretetet jelzi (a rehem anyaméhet jelent). Abból a kezdettől fogva fönnálló és mélyre-ható kötelékből, sőt összeköttetésből, amely az anya és magzata között létezik, egész különleges kapcsolat, egyedülálló szeretet származik...

     Az Ószövetség nyelvében más kifejezéseket is találunk, amelyek az ir-galmat jelzik... A Septuaginta görög fordításában kevesebb az irgalmat jel-ző szavak fajtája, mint a héberben: vagyis nem jelzik azokat a finom kü-lönbségeket, melyeket az Írás ősi nyelve jelzett. Az Újszövetség azonban abból a gazdagságból és mélységből lép tovább, melyet az Ószövetség mu-tatott... (Dives in misericordia. Függelék.)pope_john_paul_with_jesus_and_faustina_2.jpg

Szólj hozzá!

4. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)

     Az Istennel való megbékélésre való indíttatás, az engesztelés gondolata nem újkeletű üdvtörténetünkben! Már a zsoltáros is így int: „Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket” (Zsolt 49,22). 
Hasonló, korunk igaz Mária-jelenéseinek üzenete is, melyekben mindig bűnbánatról, megtéréséről, s a bűneikben megmaradók kárhozatának veszélyéről szól. Azokról, akik már Istenéi voltak, de elfordultak Tőle, akik a bűn szerzőjének csalárd hálójába esve távol maradnak Istentől, örök sorsukat téve kockára! Sajnos, korunkban már olyan mérvű az Istenről való „megfeledkezés”, hogy fennáll a tömeges elkárhozás veszélye! Különösen figyelemre méltók a Szent Szűz fatimai és a Szeretetláng üzenetében elhangzott szavai: „Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!” (1917. augusztus 19) Azt akarom, hogy egyetlen lélek se kárhozzon el! (Szeretetláng I/87; I/103; III/144)
     Kérdés: Az Istenanya lélekmentő stratégiájával, hogyan menthető meg a világ a pusztulástól?
     A Szűzanya Szíve Szeretetlángjával nem egy közösséget, nem csak Magyarország népét, de az egész emberiséget kívánja szívében megérinteni! Ez a “megérintettség”, nem csak “hitbeli” vonatkozású, hanem többletkegyelmet is kínál a fatimai engesztelés megvalósításához. A Szeretetláng üzenete fokozottan ösztönöz a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadítására. Ennek „stratégiai” célja azon kölcsönösségen alapul, miszerint a purgatóriumból szabadult lelkek visszasegítenek bennünket, és ez a természetfeletti segítség az, mely gátat szabhat a gonosz és csatlósai pusztító tevékenységének!
     Nem kell felsőfokú hittudás annak felismeréséhez, hogy a Mennyei Atya, Fia Édesanyjának Szeplőtelen Szíve által akarja megmenteni a világot! (vö Fatimáról beszél Lúcia nővér 4. kiadás 2006. 118; 123; 127; 172; 188) XVI. Benedek pápa 2010. május 13-i fatimai látogatása során ugyanis, így nyilatkozott: Tévedne az aki azt hinné, hogy a III. Fatimai Titok történései már beteljesedtek.
     Miről van tehát szó?
     A világ békéjének megőrzésére és végveszélybe sodródó hazánk megmentésére, egyetemes nagyságrendű engesztelésre van szükség, mely a jézusi ajánlás gyakorlatával (lásd Mk 9,29), a szentségi élet személyenkénti megvalósításával és a Mária Szeplőtelen Szíve által kiesdett többletkegyelmek segítségével valósítható meg! Természetesen nem kötelező, amiként a zuhanó gépen imára fakadó ateista hirtelen felismerése sem! NE VÁRJUK A MEG! Ne várd meg.jpgENGESZTELÉS 7b.JPG

 

 

Szólj hozzá!

kegykep_300.jpg     A 17. századi Írországban kemény üldözés tört a katolikus hívek, különösen főpásztoraik ellen. Az erőszakos protestantizálással egyidőben az angolok területeket hódítottak el Írországtól, a végletekig fokozva az elnyomást. Cromwell Olivér 1649 Nagyboldogasszony napján azzal a szándékkal kötött ki Írország partjainál, hogy kiirtsa az országból „az istenkáromló misehallgatókat.” Féktelen tömegmészárlásokat hajtottak végre, mellyel az angol történelem nem dicsekszik.
     A protestáns csapatok hamarosan elérték Clonfert egyházmegyét. Walter Lynch püspöknek menekülne kellett, de először szülővárosába Galway-ba ment, ahonnan Mária-képpel távozott néhányad magával. Az ír püspök iszonyatos nélkülözések után 1655-ben Bécsben bukkant fel, ahol megismerkedett Püsky János győri püspökkel, aki meghívta töröktől dúlt hazájába Győrbe, megbízatást kínálva neki.
     Az ír püspök visszatérését tervezte hazájába, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el. Csekély hagyatékából a Galway-ból magával hozott 'Gyermekes Mária'-kép a székesegyházba került.
     Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. 1697. március 16-án a dublini parlament a legsúlyosabb büntető törvényt hozta a katolikusokra. Ez lett az ún. „Act of Banishment”, melyet a király is jóváhagyott. A rendelet, minden pápa-hű egyházi tisztségviselőt kiűzetett az országból, visszatérésük esetén halálbüntetés terhe mellett.
     A határozat megszületésének napján, 1697. március 17-én, ami egybeesett Szent Patrik Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepével, a győri székesegyházban a reggeli szentmise kezdetétől, 6-tól 9 óráig a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.
A hír hallatára a képet levették a falról és egyházi és polgári személyek hivatalos vizsgálat alá vették. A könnyeket kendővel itatták fel, amely „sudarium” néven a mai napig tisztelet tárgya. Ezt Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el.
a_gyori_konnyezo_maria_oltar_gyor_bazilika_300.jpg     A csodás eseményről Keresztély Ágost herceg győri püspök, 7 év után engedélyezte a kép oltárra helyezését és a képnek adományozta I. Lipót császártól kapott 43 gyémánttal díszített mellkeresztjét.
A kegyképnek gróf Zichy Ferenc megyéspüspök emeltetett márványoltárt 1767-ben, egy-egy oldalán Szent László a rózsafüzérét, Szent István király pedig a koronáját ajánlja a Boldogasszonynak.
     VI. Pál pápa 1968. február 19-én, teljes búcsú elnyerését engedélyezte minden március 17-én, valamint az esztendő bármely napján búcsút nyerhetnek azok, akik a székesegyházat meglátogatják és ott (kegyelmi állapotuk feltétele mellett), legalább egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak.
     Szent II. János Pál pápa mindkét magyarországi látogatása alkalmával meglátogatta a győri Könnyező Szűzanyát, 1991. szeptember 6-án és 1996. szeptember 7-én. A Szent Pápa kitért a magyar nemzet több évtizeden át tartó súlyos megpróbáltatásaira, arra, hogy a kommunisták megdöntve a jogállamot, az Egyházra mint első számú ellenségre támadtak és az ateizmust igyekeztek elültetni a lelkekben. Ennek ellenére 1947 óta szakadatlan a március 17-i papi zarándoklat, melyet a kommunista rendszer sem mert megtiltani.
     2005-ben a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján a magyarországi ír nagykövet és egy ír miniszter jelenlétében emléktáblát avattak Walter Lynch ír püspök tiszteletére a Győri Bazilikában. (A képen John Kirby püspök, a Clofert-i egyházmegye főpásztora Győrben)
ir_puspok_530.JPGA Győri Kegykép részletes történetét lásd:
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/23/maria_konnyei_23_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/24/maria_konnyei_24_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/25/maria_konnyei_25_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya_570
http://szeretetlang.blog.hu/2014/11/26/maria_konnyei_26_resz_a_gyori_konnyezo_szuzanya

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgAz ügyészség csak öt év után, tehát 2000-ben állí­totta le a vizsgálatot azzal az indoklással, hogy "a könnyezés, vagy kollektív szuggesztió eredménye vagy természetfölötti tényezők következménye lehet." Ez bizony "bölcs" következtetés! Grillo püspök már 1995 áprilisában teológiai bizottságot alakított a Mária-szobron megjelenő véres könnyek jelenségének kivizsgálására, majd a vizsgálat eredményeiről a Sacro Cuore Katolikus Egyetem és a La Sapienza Egyetem professzoraival konzultáltak, elismerve az esemény természetfölötti jellegét!grillo-statuina-knob-u_530.jpg

Tizenöt évvel később, II. János Pál boldoggá avatása után, Grillo püspök egy titkot tárt fel: "1995. június 9-én Sta­nislaw atya, II. János Pál pápa titkára tele­fonált nekem, hogy a Szent­atya kifejezett kívánságára hozzam el hozzá a szobrot. Amikor beléptem a pá­pai lakosztályba, Dziwisz prelátus az ebédlővel szomszédos szobába vezetett, és ott helyezhettem el a Szűzanya szobrát. Amikor a pápa megérkezett, közös imába kezdtünk a szobor előtt. Ezután átmentünk az ebédlőbe és vacsorához ültünk. A Szentatya felszólított, hogy ismertessem a tényeket. Beszélni kezdtem, de néhány mondat után a pápa félbeszakított, és maga magyarázta el nekem image004.jpga könnyezés jelentését és jelentőségét. Néhányszor idézte Urs von Balthasar teológust és elmagyarázta, hogy Szűz Mária véres könnyei titkot takarnak.

Egyszóval a Szentatya már eleve értette azt, amit én még nem voltam képes megérteni. Vacsora után még egyszer imádkoztunk a szobor előtt, majd a pápa egy aranykoronát helyezett a fejére, és adott neki egy szintén aranyból készült rózsafüzért is. Azon az estén II. János Pál megparancsolta nekem, hogy hallgassak, de azt is mondta: »Eljön a nap, amikor majd elmondhatom a világnak, hogy a Pápa megtisztelte a Civita­vecchiai Madonnát. ‒ majd hozzátet­te ‒ »Most mindent Ratzinger bíboros kezébe teszünk...«"

Ez a találkozó csak 2000. október 8-án lett írásban dokumentálva, melyet II. János Pál pápa alá is írt. (Folyt. köv!) (Forrás, az első részben!) (A képen Grillo püspök és a Szentatya találkozása!)civitavecchia_grillo_papa_530.jpg

 

Szólj hozzá!

_hajnal_sze_sugara_blog_thorns_280.jpg1. Pilátus halálra ítéli Jézust 

      Észrevetted-e már, hányszor megyek feléd, hogy megfogjam kezedet? Vezetlek, hogy ne légy bátortalan. A kegyelmek bősége, mely erőt és bátorságot ad, ez vagyok én. Ez az Én világosságom, mely bevilágítja a göröngyös utakat, melyeken neked járnod kell. A fény nem azért van a lelkedben, hogy botorkálj, hanem azért, hogy emlékeztessen arra, én is ilyen utakon jártam. Nem mindegy, milyen lélekkel járjátok ezt az utat...
Te csak hagyatkozz Rám! A Golgota útja nem volt zökkenő nélküli. Én is átvergődtem rajta. Te most Velem jössz a Kálváriára. Ez a megaláztatások útja. Édesanyánk is Velünk jön, s megosztja veled fájdalmait.

515381944.jpg

Szólj hozzá!

    Nagyon fájdalmas tapasztalni – a történelmi események egyre keményebben tanúskodnak erről –, hogy az Egyház Anyjának szavai a sok akadékoskodás miatt nem járhatták át kellő mélységben az evangelizációs tevékenységet. Bár sok Mária-kegyhely folytat áldásos tevé-kenységet a népi vallásosság formálásában, de az ismételten megszólító Mária-üzenetek még nem érték el a teljes célt, mert kevesen vála-szoltak a meghívásra. Sőt, azt kell látni, hogy az evangelizáció álcázott akadályai, a tetszetős eszmék (mint pl. a racionalizmus, a felvilágo-sodás, a modernizmus, az ateizmus, a libera-lizmus) egyre nagyobb mértékben fordítják el és tartják távol az Istentől a tömegeket (Cor-rado Balducci), s ebből fakadóan mind az öt kontinensen súlyos méreteket kezd ölteni a hitetlenség. ,,Kétségtelen, hogy a keresz-ténytelenedés olyan méretűvé vált, amely még rémálmainkban is elképzelhetetlen volt a II. Vatikáni zsinat lezárása idején'' (J. Ratzinger). Ez a folyamatos leépülés pedig elindítja és mind teljesebbé teszi a bűnnek és következményeinek elhatalmasodását.
     Úgy tűnik, még a hit felelőseit és a hívek egy részét is megosztották a Mária-üzenetek. Amíg az Egyház Anyjának szavai milliók lelki életében játszanak fontos szerepet – hiszen az Evangéliumról szólnak –, addig sokan kétségbe vonják, lebecsülik, tagadják vagy egyenesen károsnak tartják az üzeneteket, s ebben bizony nemegyszer egyházi személyeknek is szerepük van. Grignon Szent Lajos gáncsoskodó vagy szűkkeblű Mária-tisztelőknek nevezi őket. ,,A gáncsoskodó Mária-tisztelők rendszerint büszke tudósok, úgynevezett művelt szellemek,... akik leértékelnek majdnem minden áhítatgyakorlatot... Kétségbe vonnak minden csodát és elbeszélést, melyek Szűz Mária irgalmáról és hatalmáról tesznek tanúságot... A hamis tisztelőknek... ettől a fajtájától nagyon kell félnünk. A Szűz Mária-tiszteletnek mérhetetlen kárt okoznak és a visszaélések kiküszöbölésének ürügye alatt magától az ájtatosságtól tartják vissza a népet. A szűkkeblű tisztelők azok, akik félnek, hogy megsértik a Fiút, ha az Anyát tisztelik, vagy lealacsonyítják Jézust, ha Édesanyját felmagasztalják...'' A Szent tanítása szerint azért nagyon veszedelmes ez a merev álláspont, mert ,,a gonosznak a nagyobb jó ürügye alatt finoman szőtt hálója ez'' (A tökéletes Mária-tisztelet 92-94).
     A tisztánlátást tovább akadályozzák az egyre nagyobb számban megjelenő, álmisztikus meséket tartalmazó írások. Az így keltett zavar nagyon legyengíti a természetfeletti jelek hatékonyságát, a bűn szerzője pedig ,,tévútra vezeti az egész világot'' (Jel 12,9b), melynek nyomán a bűn egyre inkább megszerveződik és elhatalmasodik következményével együtt.
     Az Egyház Anyjának Fatimában megígért végső diadalához nem fér kétség, de az üzenetek szerint a sorozatos kérések és figyelmeztetések ellenére is sokan esnek áldozatául a szerveződő bűnnek. A jelenséggel szemben felettébb vigasztaló a Szentírás második kijelentése az elhatalmasodott bűnnel kapcsolatban: ,,Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem'' (Róm 5,20b). Úgy véljük, az utolsó százhetven év, az utolsó idők szembetűnő jellemzői között említhetjük a bűn térhódítása mellett a nyomában járó pusztítást, és a túláradó kegyelmet. Megítélésünk szerint a Mária-üzenetek éppen úgy, mint az Isteni Irgalmasság megnyilatkozásai az elhatalmasodó bűnnel szemben a határtalan isteni szeretetből fakadó és túláradó kegyelem jelei. Míg a Mária-jelenések a bűn elhatalmasodásától és annak következményeitől kívánnak megóvni bennünket, addig az Isteni Irgalmasság a bűn áldozatait szólítja meg, és akarja visszavezetni az Evangéliumhoz. Isten a bűneink révén felhalmozódott tartozás teljes elengedését kínálja, s egyben segítségét ajánlja az élet teljes rendezéséhez. A mi feladatunk csupán a készséges együttműködés Isten akaratával.
     Az ember teljesen szabadon dönthet az Isteni Irgalmasság üzenetének elfogadása vagy elutasítása ügyében. Ajánlatos azonban tudnia Jézus figyelmeztetéséről: ,,Ó, szegények, akik nem akarnak élni Isten irgalmasságának csodájával; hiába fogtok majd könyörögni, már késő lesz'' (Napló 1448). ,,Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia'' (Napló 1146).
 

     Fontos megjegyezni: Fausztina nővér Naplója, az Isteni Irgalmasság üzenete – jóllehet a magánkinyilatkoztatás körébe tartozik  az Egyházon belül már nem képezi vita témáját. A legmagasabb egyházi fórum  II. János Pál pápával az élen  tisztázott és lezárt minden kérdést, s ajánlja a hívek figyelmébe. Fausztina nővért a Szentatya 1993. ápr. 18-án a boldogok, és 2000. április 30-án szentek sorába emelte.

Szólj hozzá!

3. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)

csodaserem_bfcc.jpg     A 'Csodásérem' üzenetével a „Hajnal Szép Sugaraként” (II/100) ragyogott fel a végve-szélybe sodródó emberiség Reménycsillaga. Az 1830-ban elkezdődött Mária-korszakot követően, az Istenanya valamennyi jelené-sében felismerhető Isten kegyelmi straté-giája, az elhatalmasodó bűnre adandó édesanyai elgondolás és ennek világosan kibontakozó – az emberiség üdvösségét segítő – pedagógiája. Az Istenanya La Salette-i (1846) próféciájának második részében az emberiség jövőjének szörnyű lehetőségét mutatta be. Lourdes-ban (1858) kinyilvánította, hogy Szeplőtelen. Fatimában (1917) hangsúlyozta, hogy az Ő Szeplőtelen Szíve menedék. Végül Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángjának (1961) üzenete az, mely kiteljesítette a sátán elleni harc új kegyelmi fogalmát, az engesztelés globális fegyvereként.
     A Szeretetláng kegyelmi adomány. Mégpedig erő, mely átjárja a szívet és az akaratot. Erő, amely helyreállítja bennünk az értékrendet; erő, amely átformál, szeretni tanít, készségessé tesz bennünket Jézussal együtt és Jézussal teljesen azonosulva hatékonyan és kitartóan részt vállalni a lélekmentő munkában. A Szeretetláng segít megérteni a Szent Szűz szándékát. Segít tárgyilagosan felismerni valós helyzetünket. Másként fogalmazva: a Szeretetláng az a kegyelmi adomány, eszköz, amely hozzásegít bennünket a Boldogasszony tevékenységének értelmezéséhez, és erőt ad kérésének, az engesztelésnek következetes megvalósításához, és az apostolkodáshoz. Ennek pedig kizárólagos célja, hogy egyetlen lélek se kárhozzék el. A Szeretetláng a bennünk és általunk szabadon működő Jézus Krisztus.
Kindelmann Erzsébet.jpg     A Szeretetláng látnoka, Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony, papi ismerősei kérdéseként feltette a Szűzanyának: Mi a Szeretetláng? – A válasz így hangzott: Szívem Szeretetlángja, maga Jézus Krisztus! (I/107, IV/12).
     Szűzanya: "Mióta az Ige testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen még nem volt, mely a sátánt így megvakítsa. És rajtatok múlik, vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után.” (I/84)
Úr Jézus: „A világegyház nagy veszélyben van, és ezen változtatni a ti földi erőtökkel nem tudtok! Már csak a Szentháromság segíthet a küzdő Egyházon, a Szűzanya, az összes angyalok és szentek, és az általatok kiszabadított lelkek együttes közbenjárása! (IV/27) Bízzatok! Az Isten ügyét nem tudja semmi keresztülhúzni! Az igaz, hogy megváltó munkámhoz szükségem van a ti erőtökre is, hisz értetek kell megtennem. Egyet sem akarok elveszíteni közületek. A sátán olyan harcot indít az emberek felé, amilyen még nem volt soha.” (I/95)
     A fentiekből következik, hogy az Istentől elfordult és végveszély felé sodródó korunkban már nem elég egyesek magánájtatossága „kevesekért”! A csillogó világ, információ-dömpingjétől eltompult lelkek egyetemes felrázásához ugyanis az istenszeretők égi segítséggel történő, tudatos összefogása kell, mégpedig „mindenkiért”! A végtelenül megbántott isteni Szeretet, okkal kívánja meg a szívből-lélekből indíttatott tudatos engesztelést! Ezt hirdette meg az Egyház Anyja 1917-ben Fatimában, ahol kiútként a rózsafüzér napi imádságát, a világ és Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének és az engesztelő Első Szombatokat ajánlotta az emberiségnek. erdey_ferenc_a_vilag_kiralynoje_1.jpgEnnek a felhívásnak kellett volna az „Engesztelés Műveként” diadalra jutnia Erdey Ferenc atya (1895-1966) által hazánkban. És ennek szellemiségét szerette volna megvalósítani a 40-es évek elején a Világ Királynője, Natália (1901-1992) nővéren keresztül! Ennek az engesztelő lelkiségnek volt példája és rejtett apostola a 40-es 60-as években boldog reményű Marton Marcell kármelita atya (1887-1966). És ezek megvalósításához kínált többlet kegyelmi erőt és lánglelkűséget a Szeretetláng üzenete (1961-1985). MariaSziveSzeretetlangja.JPG

Szólj hozzá!

A Magyar Országgyűlés 45/2014. (XII. 17.) határozatában a magyar zászló és címer emléknapjául március 16-át jelölte ki. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti összetartozást jelképező méltó és közös megünneplésére. (Ez lenne az ideális nemzeti zászló!)edes_magyar_hazank_cimere2.jpg

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgA püspök kijelentette, hogy Nagypénteken 15 órakor a szobor visszatér a Szent Ágoston-plébánia­ templomba ünnepélyes körmenet keretében. Ekkor viszont az eseményekbe beleavatko­zott az államügyészség. Április 6-án azt követelték, hogy végezzenek újabb ra­diográfiás vizsgálatokat. 1419176-carabinieri_320.JPGMegtörtént!

Az eredmény persze ugyanaz volt: a szoborban nincsenek gyanús nyílások.

A főügyész végül átadta a püspöknek a szobor elleni "letartóztatási paran­csot".

Leginkább a nagypénteki körmenet híre nem tetszett az ügyészségnek, ezért elkobozták a "bűntárgyat", és egy lepecsételt szekrénybe zárták.A püspök határozottan tiltakozott a vallás és szólásszabadság-, valamint az Egyház függetlenségének megsértése ellen.

A tiltakozások és a hívők türelmetlen­sége miatt a hatóság, kénytelen volt "szabadon en­gedni" a Szűzanya-szobrot, így 1995. június 17-én megvalósulhatott a Szűzanya szobor ünnepélyes kör­menetben való átszállítása a Szent Ágoston-templomba, ahol egy mellékoltár fülkéjében helyezték el. Az imavirrasztás alatt Grillo püspök ezeket a megindító szavakat mondta: "Szűzanyám! Köszönöm, hogy kételkedésem miatt ugyanolyan jelet adtál nekem, mint 1531. december 12-én Mexi­kó első püspökének, aki szintén nem hitt a szegény indián elmondásában, és így szólt: »Ha valóban Szűz Mária szól hozzád, mondd meg neki, hogy adjon nekem valami jelet«, te pedig – ó Anyám –, az indián köpenyében rejlő rózsák alatt egy csodás képet hagytál, melyet a mai napig a Guadalupei Szűz­anyaként tisztelünk. Köszönöm Szűzanyám, és mindenki előtt bocsánatot kérek, hogy először nem hittem Neked!"4_especial_guadalupe_apariciones_530.jpg

hqdefault_1_320.jpgA rendkívüliségeket követően, Gregoriék számára kezdetét vette az igazi keresztút. Mindenhonnan a legkülönfélébb vádakkal támadták őket. A házukat ügynökök kutatták át vegyszereket keresve, a telefonjukat is lehallgatták. Fabiót sokszor kihallgatták. Azzal vádolták, hogy csaló és visszaél az em­berek hiszékenységével. (Folyt. köv!) (Forrás, az első részben!)

Szólj hozzá!

_hajnal_sze_sugara_blog_thorns_280.jpgKindelmann Győző összeállítása

Az alábbi keresztutat a Szeretetláng-lelkiség szerves részének tekinthetjük, hiszen a stációk kommentár és kiegészítés nélkül a Szeretetláng Lelki Napló szövegéből kerültek összeállításra. 

Bevezető elmélkedés
(A Lelki Napló 1964 nagycsütörtök-nagypénteki bejegyzése segít bennünket, hogy ráhangolódjunk Krisztus szenvedésére, s hogy megértsük, mekkora áldozatot vállalt Üdvözítő Urunk az emberiség megváltásáért.)

      Szerettem volna az egész virrasztást éjjel a kápolnában tölteni. Erre semmi mód nem adódott. Az Úr Jézus látta efölötti bánkódásomat és így szólt: “Jöjj, mire hazajössz, Én már várlak kis szobánkban.” Meglepett ez a kedves, nem várt figyelmes jóság. Gondolni sem mertem erre. Amíg hazaértem, addig is állandó imádásba merültem, és amikor kis szobámba léptem, „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”-sal köszöntöttem Őt. Ő leheletszerű könnyedséggel éreztette jelenlétét, de csak néhány percig. Utána azonnal nehéz bánattal és gondterhelt fájdalommal árasztott el. De úgy, hogy meg kellett fogódznom, hogy össze ne essek. S közben az Úr Jézus fájdalmasan így szólt: „Lelkem s testem szenvedéseiből részt adok. Úgy, ahogy Én szenvedtem mint ember. Mellőzve Istenségem erejét, csak mint ember éltem át a getszemán-éji borzalmat. Én megtisztellek lelkem s testem rendkívüli fájdalmaival. Ez a szenvedés igazán a megváltó munkámban való részvételed elmélyülését jelentse számodra!” S míg ezeket mondta, ott volt mellettem. Még hosszan panaszkodott, és szavai nyomán lelkemben a fájdalmat fokozta.
Időközben éjfél lett, de én ezt az időt csak lepihenve tudtam megvárni. Éjféltől minden erőmet összeszedtem, hogy térden állva vegyek részt az Úr szenvedéseiben. Alig negyed órát tudtam térdelni. A nagy lelki fájdalom, mely eltöltött, annyira igénybe vette minden erőmet, hogy rövid idő után kis imazsámolyom térdeplőjére lekuporodva tudtam csak elmélkedni az Úr szenvedéseiről. Az Általa átárasztott szenvedés egészen elgyengített. Két óra előtt lefeküdtem, de álom nem jött szememre. Csak az Úr szenvedésére gondoltam. Az Úr Jézus reggel arra kért: „Ne hagyd el magad, ma egész nap szenvedj Velem!”

1983_00113kek_530.JPG

Szólj hozzá!

     Korunk az elhatalmasodó bűn korszaka. A Szentírás nagyon sok tanítást ad a bűnről és következ-ményeinek elhatalmasodásáról. Még a ,,termékeny föld is szikes mezővé'' válik ,,lakóinak gonosz-sága miatt'' (Zsolt 106,34). Az ember számára a legnagyobb rossz a bűn, mert minden fájdalomnak, pusztí-tásnak s végül az örök boldogság elveszítésének ez az oka. Szűkebb környezetünkben éppen úgy, mint a világ és az Egyház életében fájdal-masan tapasztaljuk a teret hódító bűn rombolását. Szent Pál apostol ezért figyelmeztet bennünket: ,,Ne adjatok teret a sátánnak'' (Ef 4,27). A bűn végkifejletét Jakab apostol röviden így összegzi: ,,A bűn meg, ha elhatalmasodik, halált von maga után'' (Jak 1,15).
  A Mária-jelenések alapvető mon-danivalója a bűnében megmaradó ember örök sorsáért való aggódás. Az elhatalmasodó bűn következtében az emberek ugyanis tömegesen veszé-lyeztetik örök boldogságukat, ma-gyarán tömegesen kerülhetnek az el-kárhozás veszélyébe. Az Isten talá-lékony szeretetében ezért szólít meg bennünket újra és újra.
     A ,,tömeges elkárhozás veszélye'' kifejezés szokatlan, és néha ellen-érzést vált ki. A rendkívüli esemé-nyek logikája, a vonatkozó üzene-tek konkrét fogalmazása és a lát-nokoknak a pokollal kapcsolatos víziója azonban a tömeges elkár-hozás veszélyére utal. Fatimában a Szent Szűz 1917. július 13-án a kár-hozat helyét mutatta meg a gyer-mekeknek, egy hónappal később, aug. 17-én pedig így szólt a látno-kokhoz: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mi-vel nincs, aki imádkozzon és áldozatot hozzon értük!'' Hasonló értelemben tanít Jézus 1936. márciusában az Isteni Irgalmasság művéről: ,,sok lélek fog általa visszafordulni a pokol kapujától'' (Napló 639). A Napló egy másik helyén Jézus így utal a felvetett kérdésre: ,,Ó, ha a bűnösök ismernék irgalmamat, nem vesznének el oly nagy számban'' (Napló 1396).
     Figyelemreméltó, hogy a XX. szá-zad nagy hatású jelenéseiben drámai jelentőséget kap a pokol víziója. A fatimai gyermekek 1917. július 13-i látomása a kárhozatról az első fatimai üzenet tartalmát képezi. (A Szent Szűz a megrázó eseményt követően azt kér-te, hogy az emberek az egyes rózsafü-zér tizedek után a következő fohászt imádkozzák: ,,Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd mennybe a lel-keket, különösen azokat, akik legjob-ban rászorulnak irgalmadra.'') Fa-usztina nővér ugyanilyen élményeket élt át. Naplójában nyomatékosan és ismételten hangsúlyozza: Isten paran-csára járt a "pokol szakadékaiban'', és Isten parancsára ír ott szerzett élmé-nyeiről, "hogy egyetlen lélek se mentegethesse magát azzal, hogy nincs pokol, és nem volt ott senki, nem lehet tudni, mi van ott'' (Vö. Napló 741)
     Az elkárhozás veszélyével kapcsolatos természetfölötti kijelentések, látomások lélektani szerepe igen fontos, mert létében érinti az Istenről megfeledkező embert. Bár sokakban ellenérzést kelt a kárhozattal kap-csolatos üzenetek kimondása, de mégis meg kell tenni, mert minden fino-mítás vagy a kérdés elhallgatása a lényegről tereli el a figyelmet, és ellen-tétes az üdvözíteni szándékozó Irgalmas Isten kifejezett akaratával.

Szólj hozzá!

2. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)

     Aki komolyan részt akar vállalni az evangelizációban, ajánlja fel magát a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, ajánlja életét és munkásságát az ő oltalmába, s kérje az ő segítségét.
     Az engesztelésben részt vállalók természetesen egyházközségükben is példaadó életet élnek, és különös gondot fordítanak az apostolkodásra. Fontos, hogy időről időre lelkésszel is találkozzon a közösség még akkor is, ha a lelkipásztor az engesztelő órákon nem tud jelen lenni. Az engesztelés lelkületét állandóan frissen kell tartani,s a felmerülő kérdésekben eligazítást kell nyújtani.
     Soha nem szabad látványos sikerre törekedni. A lelkületre kell nagyon vigyázni. Nem szabad görcsösen a normákhoz ragaszkodni. Első mindig a nyitott szív, a készséges akarat, a kitartó ima, az alázatosság, a mindenre kiterjedő szeretet. Böjtölni is kell persze, ennek módja is ismert, de akit egészségi okok akadályoznának, annak is számtalan egyéb lehetőség áll rendelkezésére. A létszám kérdését is az Istenre kell bízni. Ha szívünk nyitott, s akaratunk készséges, hasznosítani tud bennünket az Úr.
     Magasabb szintű lelki élet nem létezik következetesség, igényesség és benső fegyelem nélkül. A jelek szerint az engesztelőknek közel egyharmad része másfél-két év elmúltával feladja vállalkozását, mert nincs elegendő kitartása. Sok nehézség adódik az alázatosság hiánya, a szerepelni vágyás, az imádságos csend megbontása és a megrögzött hibákhoz való ragaszkodás miatt. Ha érnek is bennünket kudarcok, mindig legyen erőnk mindent újra kezdeni. Erdey atyát idézzük: ,,Ha azt érzem, hogy egész lelki életem oda sodródik mind jobban Szűz Máriához, ha én is megélem, hogy szívemet mindjobban betölti az engesztelés szelleme és a vágy, hogy Mária Szívével mindig jobban egyesüljek, akkor ez nyilvánvaló jele annak, hogy a Szűzanya engem is magának választott! Nyissuk meg csak lelkünket egészen ennek a szent hivatásnak! Ne féljünk az áldozatoktól! Ne sajnáljuk magunkat egészen ennek a nagy célnak, az engesztelés művének szentelni!'' (Erdey F.: A világ Királynője. Bp. 1944. 72. o.) 
     Sok erő forrása lesz, ha tudatosítjuk Jézus valóságos jelenlétét az imádkozó közösségekben: ,,Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük'' (Mt 18,20). Tehát Jézus személyesen van jelen az imádkozó közösségben. Éppen ezért mindig törekedjünk az összeszedett, az elmélyült és a hitből fakadó imádságra, s minden helyzetben emlékezzünk Jézus ígéretére: ,,...bármit kértek imádságban, higgyétek, hogy megkapjátok, és úgy is lesz'' (Mk 11,24). Megjegyzés: Erdey atya – vallotta egyik volt munkatársa – több látomásban részesedett. Ezek a revelációk a Jézus Szíve tisztelettel voltak kapcsolatban, s az engesztelés műve a fatimai események után ezekből az élményekből is ered. Az atya soha nem hivatkozik ezekre a víziókra. 

coimbrai_szeplotelen_szive.jpg

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgdoc01_300.jpgIdézve Szent II. János Pál Evangelium vitae enciklikájából:

»...Mindenkinek rá kell döbbennie arra, hogy a jó és a rossz, a halál és az élet, a „halál kultúrája” és az ”élet kultúrája” közti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk. Sőt a konfliktus „kellős közepében” vagyunk, részeseiként azzal az elháríthatatlan felelősséggel, hogy föltétlenül az élet mellett kell választanunk.« (Evangelium vitae, 28)

Szó, ami szó! A Mária-jelenések és könnyezések ‒ miként a civitavecchiai is ‒, ismételten megtérésre szólítanak, mi több fel kívánnak rázni a jóléti tespedésünkből, mely pillanatok alatt megváltozhat, ha az imádságban és a szentségi életben vissza nem térünk az evangéliumi útra!

Az is nagy kérdés, hogy miért épp egy medjugorjei Mária-szobor könnyezett vért? Talán azért, mert az Egyház nem ismeri el? Vagy tán azért, mert sajnos olyan visszásságok, hamisítások és engedetlenségek fordulnak elő, amelyeket a Hittani Kongregáció már 2008. január 25-én írásba foglalt? Nos, utána kellene nézni olyan alapossággal, ahogy ezt Grillo püspök tette a maga hatáskörében!

monsignor_grillo_300.jpgMindenesetre 1995. március 15-én a püspök hozzáállása gyökeresen megváltozott. A Szent­mise után a sekrestyében, az ott lévő szakértőktől körülvéve, kezében a szoborral a megkü­lönböztetés adományáért kezdett imádkozni, és elénekelte a Sal­ve Reginát. Abban a pilla­natban a szobor mindnyájuk szeme láttára elkezdett vérkönnyeket sírni, melyből azonnal mintát vettek. A püspök számára a karjaiban könnyező szobor látványa valóságos katarzis volt.

Később ezt mondta: "Én ‒ mint tudjátok ‒, szkeptikus voltam és nem hittem el a jelenség Istentől való voltát. De a Szűzanya fokoza­tosan megtalálta a hozzám vezető utat, egyedülálló módon győzve le minden kételyemet." (Folyt. köv!) (Forrás, az első részben!)mons_girolamo_grillo_530.jpg

Szólj hozzá!

15.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

085szeressetek_edes_magyar_530_2.jpg

Szólj hozzá!

15.
március

FELHÍVÁS!

tibor.  |  Szólj hozzá!

kepkivagas1.JPG

Szólj hozzá!

(Antalóczi Lajos "Irgalmad többet ér, mint az élet" c. munkája nyomán)
 
A bűn elhatalmasodása
 
     Történelmünk utolsó százhetven évében a hit és a lelkiség alakulását merőben új tényezők befolyásolták. Sok esetben igen hátrányosan. Elég utalnunk a felvilágosodás utáni korszak társadalmi, politikai, ideológiai, gazdasági, demográfiai és kommunikációs folyamataira. Vizsgálódásaink során az Egyház által pozitívan megítélt Mária-jelenések üzeneteire kell elsősorban pillantást vetnünk. Mária szavai ugyanis hatékonyan hívják fel figyelmünket és világítják meg a jelzett korszak nagy veszélyét: a bűn elhatalmasodásának folyamatát, ennek okait, állomásait és következményeit. Következésképpen a Mária-üzenetek fontos szerepet játszanak a népi vallásosság alakításában. A Mária-jelenések látható célja: a bűn elhatalmasodásának megakadályozása.
     Úgy véljük, 1830-ban a Csodás Érem átadása alkalmával új korszak kezdődött történelmünkben. Az elhangzott üzenet, az átadott érem története, s két oldalának rajzolata jelzi az új korszak nagy nyitányát. A Szent Szűz Jézus akaratából teljes és hatékony mozgósítást kezdeményez az emberiség hitének, keresztényi életének megőrzéséért és kiteljesedéséért.
     Az 1830-as és az azt követő Mária-jelenések üzenetei nem csupán egy régióhoz, hanem az egész világhoz szólnak. Az üzenetek egyrészt profetikusan jelzik az egyre jobban elhatalmasodó bűnt és következményeit, másrészt mindenkit meghívnak a bűn szerzőjével szembeni harcra. Az Egyház Anyja újra és újra megismétli a kánai menyegzőn elhangzott felszólítást. Krisztusra mutat és beszédes jelek kíséretében arra kér bennünket: ,,Tegyetek meg mindent, amit csak mond!'' (Jn 2,5). A végkimenetelében győzedelmes küzdelem (,,végül azonban Szeplőtelen szívem diadalmaskodik'' – Fatima, 1919. július 13.) vezére az Egyház Anyja. II. János Pál pápa így összegzi Mária szerepét az Egyház életében: ,,Mária, Sion fölséges leánya, segít gyermekeinek, bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az Atyához vezető utat'' (Redemptoris Mater 47). A Szent Szűz tehát evangelizál, amikor sajátos eszközeivel és a hívek közreműködésével gátat akar vetni a bűn térhódításának.

     Jellemző, hogy a Mária-jelenések üzeneteiben az Egyház Anyja minden alkalommal az örök boldogságunkat veszélyeztető bűnre és a nyomában járó pusztításra hívja fel figyelmünket. Már a Csodás Érem felirata, a híressé vált imádság  ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!''  is erre utal. Nem sokkal később, 1846-ban a La Salette-i jelenés prófétai kitekintést nyújt az elhatalmasodó bűn szerveződésére, pusztítására, és annak végkimenetelére. Az Egyház Anyja sírva figyelmeztetett a megszokottá vált káromkodás, és a vasárnapi szentmise-mulasztás lélekromboló hatására. 1858-ban, Lourdes-ban bűnbánatra és a bűnben élőkért hozott áldozatra szólított fel. Ez történik az 1917-es fatimai jelenések alkalmával is, amikor Jézus Anyja drámai módon újra felhív a bűnben élőkért vállalt áldozatra és az értük végzett imára. Erről beszélnek az 1953-ban, Siracusában hullott néma anyai könnyek. Nemkülönben az újabb, kivizsgálásra váró jelenések és a világ különböző pontjain vért könnyező Mária-szobrok. 

Szólj hozzá!

1. Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása. (II/106)

ozseb1.jpg     A XIII. századi Boldog Özséb pilisi remete (az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend alapítója) barlangja előtti keresztjénél látomásban részesült. Sok-sok apró lángocskát látott mindenfelől összegyűlni, melyek a kereszten egyetlen nagy lánggá egyesültek. Ez az egy látomás elegendő indíttatást adott neki ahhoz, hogy a szétszórt engesztelő remetéket egybegyűjtse, megalapítva a Pálos Rendet. A Szent Szűz célja sem más, mint összegyűjteni az engesztelő szíveket (lángocskákat), felszítsa azokat Szeplőtelen Szívének jézusi hevületével, hogy ígérete szerint bűnt perzselő Szeretetlánggá egyesítse azokat: „Tüzet tűzzel fogunk oltani, a gyűlölet tüzét, a Szeretet Tüzével!” (III/203) A lelkinaplóban olvashatjuk az Úr Jézus szavaiként: „Azt amit tesztek, égjen mint az égő csipkebokor mely ég, de el nem ég! Ilyen áldozat kell Nekem, melynek szeretettől égő tüze Hozzám ér!” (II/108-109).
     A lélekmentő indíttatású engesztelésben részt vállalók élete átformáló-dik, áttüzesedik így előbb-utóbb maguk is elmondhatják Szent Pállal: ,,Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem'' (Gal 2,20). A kitartás és az egymás erősítése szempontjából nagyon fontos hetente legalább egyszer közös imára is összejönni. Hasznos ezt a napot engesztelő napnak kijelölni, amikor a böjt (kenyéren és vízen, vagy egyéb módon), a sok imádság mellett az engesztelők szerető találkozására is sor kerül. A közös ima programját változatosan lehet összeállítani, de szerepeljen benne mindig a rózsafüzér, az irgalmasság rózsafüzére, a szentírásolvasás, s ha lehetséges, a szentmise hallgatása és a szentáldozás.engeszteles_1_.jpg     Az engesztelő napot ajánlatos meghirdetni, s egyáltalán a papság részéről az engesztelés ügyét újra és újra propagálni az egész egyházközségben. Az engesztelő nap és a közös program időpontja lehetőleg ne változzon, s a résztvevőket biztassuk a rendszeres megjelenésre még akkor is, ha ez áldozatba kerül, hiszen erőfeszítés nélkül senki nem üdvözülhet. Praktikus megfontolásból az engesztelő nap lehet a péntek, a közös ima kezdődhet a késő délutáni vagy a kora esti órákban. A péntek egyébként is bűnbánati nap, a másnapi szabad szombat pedig lehetőséget nyújt a pihenésre. A tapasztalat szerint a néhány imában töltött óra nem terheli meg az idősebbeket sem.
     Az engesztelés színhelye lehet a templom, a plébánia vagy akár magánház is, a helyi körülményektől és lehetőségektől függően. Elsősorban a templomban ajánlatos engesztelésre összejönni, de ha a megközelíthetőség, az időpont, a fűtési körülmények stb. indokolják, a magánlakás is kiváló helye lehet az engesztelésnek. Az engesztelést azonban akkor is az Oltáriszentség jelenlétében kellene végezni, ha az imaközösség tagjai templomon kívül jönnek össze (természetesen papi engedély ill. részvétel mellett)!
     Rendkívül lényeges, hogy az engesztelő ember lassan-lassan megtanuljon állandóan kapcsolatban lenni Istenével, s az Ő állandó jelenlétében élni az életét, hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk  (ApCsel 17,28). A következetes munka és a kitartó ima eredményeként Krisztushoz hasonlóvá formálódik a lélek. A már említett ,,szüntelen imádság'' (1Tessz 5,21) felé vezető út annak gyakorlásával kezdődik, hogy az ember minden lehető ún. ,,darab idejét'' (várakozás a sorban állásnál, séta közben, munkahelyre menet, autóvezetés közben stb.) együtt töltse Istenével, tehát imádkozzon. Némi gyakorlat után ez egészen természetessé válhat életünkben.  Amikor az imádságban előrehalad az ember, az Isten közvetlen örömforrás lesz számára, s úgy fog kötődni Teremtőjéhez, miként a gyermek atyjához. Az engesztelés kettős gyümölcse: az önmegszentelődés és a lelkek megmentése. ,,Értsd meg hát Isten jóságát és szigorúságát: szigorúságát a vétkesek iránt, irántad pedig Isten jóságát, föltéve, ha megmaradsz a jóban, különben téged is lenyesnek'' (Róm 11,22). 

ket_sziv_irgalmak_530.JPG

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgA jelenség Gregoriéknál egészen addig tartott, amíg a szobrot a plébános el nem vitte a templomba, február 10-én. Ám a püspök fenntartásai nem csillapodtak, sőt megrótta a helyi plébánost, a szobor templomi kitétele miatt, és egyben megtiltva, hogy közös imára gyűljenek össze a könnyező mons_girolamo_grillovescovo_530.jpgszobornál.

Mons. Girolamo Grillo püspök ‒ nagyon helyesen ‒ rövid ördögűzést végzett a szobron, mert mint apostolutód tudja, hogyha egy jelenség vagy jelenés kezdetben jó gyümölcsöt mutat is, attól még lehet a megtévesztő szellem beetetése, egy nagyobb rossz érdekében, "hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát." (Kor 11,14)

A püspök még aznap a szobrot és a vérmintákat személyesen vitte el (Marco di Gennaro schermata_320.jpgprofesszor kíséretében) a Gemelli Klinikára vizsgálatra.

A főpap szkepticizmusa a napok során gyengülni kezdett, főleg miután átvette a laborvizsgálat eredményeit, mely megállapította, hogy a minta valódi emberi vér, és rendelkezik a vérre jellemző minden tulajdonsággal. Továbbá, a radiológiai vizsgálat is megállapította, hogy a szobor belsejének anyaga egyöntetű és sértetlen, nincsenek benne nyílások vagy szerkezetek, melyek a csalást lehetővé tennék.

Ezt követően Grillo püspök jól becsomagolva a civitavecchia_madonnina_lacrime_di_sangue_320.JPGrezidenciája páncélszekrényébe zárta a szobrot, ennek ellenére az egész házban csodálatos illat terjengett.

Ám igazán akkor kezdtek Grillo püspökben oszladozni a kételyek, amikor kétszer is hívta őt a vatikáni államtitkár, Angelo Sodano bíboros.

Úgy gondolta, hogy "talán a pápának valami olyan titokról van tudomása, amiről nekem nincs?" És kedves Olvasóim, ez még nem minden! Felhívta őt Gabriel Amorth, ismert olasz ördögűző pap is, aki arról értesítette, hogy Szűz Mária véres könnyei az Olaszországot érő szerencsétlenségek előjelei. (Folyt. köv.!) (Forrás, az első részben!)

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!_61_m_530.jpg

Szólj hozzá!

14.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

101szechenyi_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A magyarság hivatása és felelőssége

      Minden népnek és minden nemzetnek, nemzedéknek, megvan a maga „szerepe” az Isten Országáért való küzdelemben, annak építésében, amiként ez érvényes minden egyes emberi személyre is. A magyarság hivatása nem nemzeti dicsőség, hanem felelősség kérdése! Elhivatottságunk gondolata nem elszigetelt felismerés nagyjaink részéről, hiszen Erdey Ferenc atyától Natália nővéren át Mindszenty Józsefig sokan tettek tanúságot népünk engesztelő hivatásáról. marcell_atya_2.jpgMi mégsem az említett személyeket idézzük, hanem az Amerikai Követség háziőrizetében lévő hercegprímás gyóntatóját – a kármelita Marcell atyát (boldoggáavatása folyamatban!) (1-es kép) –, aki szintén az engesztelést tartotta népünk fő hivatásának, melynek – állítása szerint – meg is lesz az eredménye! Mindszenty 1956. nov. 3-i beszédéhez – (A történelem orgonáján Isten játszik!) – ezt fűzte hozzá: "Valóban, de mi magyarok ezen az orgonán nem a billentyűk, hanem a pedál vagyunk!" (Útmutató Csillag, kiadvány, Marcell atya megnyilatkozásai az év minden napjára: november 3)

     1957. január 24-én ezt mondja (Marcell atya): "Sok-sok áldozat kell, hogy innen indulhasson el a katolikus restauráció, a nagy megújhodás. Kérjük a Szentlelket, jöjjön el az egész világ szívébe és művelje csodáit. A Szeretet Lelke győzzön az egész világon!" 

     1958. június 22-én már kifejezetten prófétál: "A mi országunk fogja megváltoztatni a világot!" Más alkalommal így szólt: "Minden be fog teljesedni, amik nekem megígértettek!" Idézhetünk még az atyát utolsó évtizedében gondozó nővérnek és szellemi hagyatéka őrzőjének egy a Mayerlingi Kármelbe írt leveléből, melyben így idézi a kármelita atyát: »...már negyven évvel ezelőtt megmondta: ...hogy innen fog elindulni hazánkból a katolikus restauráció, az egész világ újjászületése... Lassan, de feltartóztathatatlanul jő az új világ, aztán majd végül – az egység. Kell jönnie erre a kis országra, de az egész világra is! Jön az igazi kereszténység, ennek "áldozatai" Önök ott mindnyájan.« -- írta Marcell atya egyik szerzetesnő lelkigyermekének. (Hódosy E. Cusztódia IML nővér magánlevele Sr. Spányi Barbara OCD-hez.)

     Felmerül a kérdés, hogy a Szeretetláng kiválasztottjának, Erzsébet asszonynak is voltak-e  hasonló kijelentései? Igen! A kevesek, akik közelébe kerülhettek és um. bensőségesen beszélgethettek vele, óhatatlanul megkérdezték, hogy mi lesz Magyarország vagy egyenesen a világ sorsa!? Természetesen számtalan érdekes dolgot említett, bár emberileg némi ellentmondással. Egyfelől iszonyatos pusztulásról beszélt, másfelől Jézust idézte, hogy "Anyám mosolya fogja beragyogni a földet!" (Szeretetláng Napló szóbeli följegyzés 1971. VII. 26.) 

     Nyilvánvaló, hogy egy nagy pusztuláson aligha mosolyogna égi Anyánk! A talány, egy a mindenki számára nyilvánvaló pusztulástól való tényleges megmenekülés felismerésében oldható fel (lásd alább)! A napló csak sejtetve ír ilyesfélékről, miként a "nagy megrázkódtatásról" is, melyet Erzsébet előérzetként maga is megélt, és ha a Szűzanya Szeretetlángja meg nem erősíti, belehalt volna! 
b._taigi_annamaria_picture.jpgHasonlókról ír több (hiteles) misztikus is, köztük a XIX. szd-i Boldog Taigi Annamária (2-es kép) és Marie Julie Jahenny (3-as kép) kiknek próféciáit megerősíti Erzsébet asszony Lelki Naplójában: "Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül, utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által, a hitbe vetett bizalom gyökeret ver a lelkekben és újra megújul a föld színe! Mert ilyen még nem volt mióta az Ige testté lett! A szenvedésekkel elárasztott föld megújhodása a szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (II/93-94)marie_julie_jahenny_.jpg Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt az emberi szívekbe-lelkekbe. Minden fohász és ima, melyet bárhol bárki intézett hozzá az egész világon, Szeretetlángjának kigyúlása napján mint eggyé olvadt segélykérés lesz, s így fog az emberiség leborulni istenanyai lábaihoz és ad hálát az Ő határtalan anyai szeretetéért. Add át szavaimat az illetékeseknek, és kérd őket az Én nevemben, hogy cselekedjenek, és ne hátráltassák ezt a világraszóló kegyelmi kiáradást, melyet Anyám Szeretetlángja által akar a földre árasztani. (II/109) Most pedig tovább kell vinnetek ügyemet /nektek/, akiket kiválasztottam! Legyetek Hozzám teljes bizalommal. Én mint körültekintő édesanyátok vezetem minden lépésteket. Csak tegyétek alkalmassá lelketeket és nagy buzgósággal készüljetek az engesztelő munkára. Szomorúan látom, milyen riadalmat keltett szívetekben Szeretetlángom. Miért félemledtetek meg? Nem azért vagyok én szerető Édesanyátok, hogy kételyekben hagyjalak benneteket! Fogjatok össze minden erőtökkel és készítsétek elő a lelkeket a Szent Láng befogadására! /.../ Én a Kegyelmek Anyja szüntelenül könyörgök Szent Fiamhoz, hogy még a legkisebb ragaszkodást is egyesítse az érdemeivel. Ne féljetek a Lángtól – mely mint szelíd Fény – észrevétlenül fog kigyúlni. Senki sem fog /majd/ gyanút e szívekben végbemenő csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az Én Szeretetem Lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben. Úgy készítsenek elő mindent, hogy mint futótűz terjedjen és azok a lelkek, akiket kiszemeltem, mindent tegyenek meg a nagy felkészülésre. (I/59) ...Rajtatok múlik, vissza ne utasítsátok, mert ez nagy pusztulást vonna maga után!" (I/84)

 – Nos, lehet-e kétségünk az engesztelés szükségességéről és nemzetünk felelősségéről? Ám ne feledje senki, hogy sok hamis üzenet van, mely csak azért kereng a világban, hogy elterelje a figyelmet az igazi engesztelésről!

hamis_uzenetek2.jpg

Szólj hozzá!

Abortált magzatokkal fűtenek brit kórházakban

Brit kórházakban fűtésre használják az abortált magzatokat. Az elmúlt két évben 15 500 meg nem született gyermek földi maradványait „hasznosították” a „hulladékból energiát program” keretében működő erőművekben – írja a brit The Independent.

+Opting for abortion_1.jpg

Brit kórházak területén a „hulladékból energiát” elnevezéssel működő minierőművekben abortált és elvetélt magzatokat égetnek el. Az elmúlt két évben 15 500 magzat égett el ebben a programban. A magzatokat a kórházakban klinikai hulladékként kezelik és elégetik – derítette ki egy nyomozás.

Nagy-Britanniában minden hetedik terhesség megszakad, évente négyezer – azaz napi tizenegy – vetélés történik.

A nyomozati anyag több vezető kórházat említ, akik részt vettek a „hulladékból energiát” programban: összesen 27 intézmény neve szerepel a listán.

A nagy felháborodást kiváltó eljárásra a brit Channel 4 csatorna Dispatches című műsora kapcsán derült fény.

A gyakorlat teljességgel elfogadhatatlan – nyilatkozta a tényekkel szembesülve Dan Poulter egészségügyi miniszter. Bár a kórházak túlnyomó többsége nem így jár el, valamennyi intézmény esetében meg kell szüntetni ezt a gyakorlatot. Az emberi szövetek felhasználásában illetékes hatóságot (HTA) az ügy kapcsán felkérték, hogy azonnali hatállyal intézkedjen.

A cambridge-i egyetem kórházaihoz tartozó NHS alapítványi testület szóvivője azt nyilatkozta, hogy a szakképzett egészségügyi dolgozók tisztelettel és odafigyeléssel tájékoztatják a pácienseket és családtagjaikat a lehetőségekről, szóban és írásban egyaránt.

A szülőknek pontosan ugyanazok a választási lehetőségei vannak az elhalt magzatok maradványaival kapcsolatban, mint a halva született csecsemők esetében, személyes kívánságaikat pedig tiszteletben tartják.

Magyar Kurír - 2014. március 25.+jesusunborn.jpg

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgmaxresdefault_1_220.jpgBár a plébános azt javasolta, hogy a dolgot tartsák titokban, mégis már másnap a február 3-i szentmisén közölte az emberekkel , hogy az egyházközségükben valami rendkívüli történik: "Szűz Mária véres könnyeket sír. Ne hagyjuk, hogy ez az üzenet hiábavaló maradjon!"

A szentmise után Pablo plébános újból Gregoriékhez ment, ahol időközben már többen is összegyűltek. Este hat óra körül mindannyian határozottan láthatták, hogy Szűz Mária szobra megint véres könnyeket sír.

Február 4-én, szombaton ez a hír az egész környéken elterjedt.

A könnyezés, naponta megismétlődött és ezt a rendkívüli jelenséget sokan látták, köztük a városi rendőrparancsnok is három beosztottjával. A parancsnok később ezt mondta: "Határozottan láttam, hogy két vörös csepp, épp abban a pillanatban alakult ki a szemekben," Az esemény tanúi voltak az Il Messaggero római napilap újságírója és fényképésze is.

A könnyezés híre komoly fenntartásokat keltett a helyi püspökben, Girolamo Grilloban, aki nyomban laborvizsgálatot rendelt el, hogy elejét vegye a hamis felhajtásnak!

Tehát példaadó módon, már az eseményt követő második nap, február 4-én szombaton elvégezték a Szűz Mária szeméből csorgó folyadék első vizsgálatát. Megállapították, hogy valódi emberi vérről van szó és az nem azonos a családtagok vérével!

Vasárnap, február 5-én, sok ezren látogattak el e szokatlan esemény helyszínére, köztük a bűnügyi rendőrség képviselői is, akik 20 órakor figyelhették meg a véres könnyezés jelenségét. Szolgálati naplójukban feljegyezték, mintegy tanúsítva, hogy több szemtanú látta a véres könnyek kialakulását a szobor szemében, és ez teljesen kizárja a hallucináció lehetőségét. (Folyt. köv!) (Forrás, az első részben!)

madonna-civitavecchia_530.jpg

Szólj hozzá!

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy a hamis látnokokat és követőiket Isten keményen bünteti!

       Hazugságot prófétálnak nevemben..., nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek. (Jer 14,14) Igen, kitör az Úr haragjának vihara; pusztító szélvihar zúdul a gonoszok fejére: Az Úr haragja nem fordul vissza, míg meg nem valósítja, s be nem teljesíti szívének szándékát. Majd az idők végén értitek ezt meg világosan. Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis futnak. Nem is szóltam hozzájuk, mégis prófétálnak. Ha részt vettek volna tanácsomban, tudtára adták volna népemnek szavaimat, és visszatérítették volna őket gonosz útjaikról, gonosz tetteiktől. (Jer 23,19-22)

A szerkesztő magyarázkodása:

1296924463_n.jpg
      Testvéreim! (Nemde) ha valaki közületek eltéved az igazságtól és valaki (...) visszatéríti téves útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és betakarja bűneinek sokaságát? (Jak 5,19) 
Veletek kapcsolatban meg vagyok győződve arról, hogy ti is telve vagytok jósággal, bővében vagytok az ismeretnek és képesek vagytok figyelmeztetni egymást. Itt-ott merészebben írtam nektek, testvérek, hogy emlékeztesselek titeket bizonyos dolgokra. Annak a kegyelemnek erejében tettem ezt, amit Isten adott nekem... (Róm 15,14-15) (Mi mást ajánlhatok Keresztségemből fakadóan, mint) őrizd meg a rád bízott kincset, kerüld a profán, újdonsághajhászó fecsegést, az álságos 'ismeret' ellenvetéseit, amelyet némelyek elfogadtak, és a hittől elszakadtak. Kegyelem veletek! Ámen! (1Tim 6,20-21) 

St Peter.jpgAz Egyház első pápájának, Péternek intelme: 
      Ti tehát szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket, és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat. Sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk és üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen. (2Pét 3,17-18) Akinek van füle, hallja meg! (Mt 11,15)

_____________________________________________

Kedves Olvasóim figyelmébe és elmentésre ajánlom az alábbi szentírási idézeteket!
Mt 7,15;  Mt 24,12;  Mt 25,13;  Mk 1,15;  Mk 4,9;  Mk 13,5-13;  Mk 13,19-23;  Mk 13,32-33;  Mk 14,38;  Mk 16,15;  Lk 8,12;  Lk 12, 2-3;  Lk 16,13;  Lk 17,1-3;  Lk 18,8;  Lk 21,7-12;  Lk 21,8-11;  Lk 21,10-12; Lk 21,25;  Lk 21,34;  Jn 2,7-9;  Jn 8,44;  Jn 10,9;  Jn 14,6;  Jn 16,33;  Apcsel 2, 17-18;  Apcsel 20, 28,30;  Róm 1,29-30; Róm 16,18;  Róm 16,20;  1Kor 16,13;  Ef 5,10-14;  Kol 2,7-8;  1Tessz 5,1;  1Tesz 5,3;  1Tessz 5,15-18;  2Tessz 2,1-4;  2Tessz 2,9-10;  1Tim 4,1-2;  1Tim 6,20-21;  2Tim 3,1-9;  2Tim 3,13;  2Tim 4,3-4;  Tit 1,10-11;  Zsid 1,1-2;  Zsid 3,12-13;  Jak 3,1;  1Pét 5,8-9;  2Pét 2,2-3;  2Pét 3,17;  1Jn 4,1;  Jel 9,1-11;  Jel 8,10-11;  Jel 9,13-21;  Jel 12,1;  Jel 12,9b;  Jel 13,1-8;  Jel 14,4-6;  Jel 16,14.
Az Ószövetségből: Jer 14,14-15;  

Szólj hozzá!

13.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

077grignon2_530_1.jpg

Szólj hozzá!

3 Az engesztelés magyar ügye

     Magyarországon az engesztelés ügyének Erdey Ferenc (1895-1966), a Budapesti Hittudományi Akadémia lelki igazgatója volt első apostola.  (Erdey atya csak évekkel később, az Engesztelés Művének megindítása után találkozott Natália nővérrel ill. a naplójában leírtakkal.)
     Erdey atya hatására Mindszenty József hercegprímás buzgón támogatta az engesztelő templom felépítését, s az engesztelő rend felállítását. A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1947. aug. 14-én (Püspökkari Jegyzőkönyv 6. o.) az engesztelés ügyében megadta az approbációt dr. Erdey Ferencnek. A magyar bíboros jóváhagyta az Engesztelés Műve Hitbuzgalmi Egyesületet.
     Mindszenty hercegprímás nagy reményeket fűzött az engeszteléshez. Bizakodva jelentette ki: ,,Ha van egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.'' Erdey atya nagyszerű munkát végzett. Kiadványainak egész sora járta be az országot, s rövid idő alatt egymást követően jöttek létre az engesztelő imaközösségek. A csakhamar bekövetkező nehéz idők azonban megakadályozták az Engesztelés Művének kibontakozását. Ez a mozgalom azóta sem vesztett aktualitásából. Az egyén, de a nemzet és a világ sorskérdése is, hogy életünkkel kiállunk-e a szeretet, a jóság és az igazság mellett. Az erkölcsi nihilbe süllyedés helyett, az erkölcsi javulás mellett kell elkötelezni magunkat.
     A hitet próbáló hét évtized után Magyarországon újraéledt az engesztelés ügye, melynek élére szeretne állni a 2012.  január 21-én megalakult 'Világ Királynője Mozgalom és az Engesztelésért Alapítvány', valamint a 2012. április 27-én megalakult 'Világ Királynője Engesztelő regocziistvanatyae.jpgMozgalom',   † Regőczi István atya tiszteletbeli elnökletével. E mozgalom hivatásának érzi, terjeszteni az engesztelés fenti értelmezését és összefogni, megjeleníteni az engesz-telő közösségeket és a Normafai Engesztelő Kápolna ügyének felkaro-lását, illetve megvalósítását. Sokan nem értik, hogy miért lenne szükséges egy kápolna a normafai Szent Anna-réten, holott világos: a Magyar Engesztelés Emlékműveként! És Isten népének ezen szándéka már HETVEN éve változatlan, ez pedig önmagában is nyomaték az ügy mellett! Sajnos azzal, hogy az egyházi vezetés nem állt az élére ennek az evangéliumi szellemben fogant indíttatásnak, az lett az eredménye, hogy több – korántsem evangéliumi – csoportosulás is zászlajára tűzte a kápolnaépítést, sokszor ős-magyarkodó, sőt ezoterikus indíttatással. Márpedig ez az ÜGY a Katolikus Egyház kebelén született, és a Katolikus Egyház is fogja megvalósítani, átitatva a bensőséges Mária-tisztelettől, Jézus Szentséges Szívének engesztelésére!
     Feltétlenül elgondolkodtató, hogy az engesztelő emberek természetfö-lötti indításnak engedve önként szerveződnek imaközösségekbe. Napról napra nyilvánvalóbbá válik: az engesztelés istenáldotta eszköz az új evangelizációban. A Mária-jelenések üzenete világossá teszi: ha nem vesszük komolyan egyénileg és intézményesen az engesztelést, ha az égiek által újra és újra felkínált lelkipásztori lehetőséget figyelmen kívül hagyjuk, sok lelket veszni hagyunk.
     Ha a lelkipásztor az engesztelés megszervezésére törekszik – és minden egyházközségben kívánatos lenne –, felhívhatja híveinek figyelmét egy nagyon fontos dologra: a hívő ember felelősséggel tartozik felebarátja üdvösségéért! Minden egyházközségben létezik egy kis mag, amelyik készséges, nyitott lelkű és hajlik a hősies lelki életre; készségesen elindul az engesztelés útján, csak meg kell mutatni számára az utat és a lelkesítésről sem szabad megfeledkezni. 

purgatorio-46.jpgNem hagyható figyelmen kívül, hogy a Szeretetláng üzenete teszi világossá számunkra, hogy az üdvözült lelkek (a tisztítótűzből általunk kiszabadított lelkek), viszonos segítsége mentheti meg a világot az általános pusztulástól és a tömeges kárhozattól! Imádkozzatok, virrasszatok és engeszteljétek a végtelenül megbántott Istent – amíg szabadon tehetitek –, mert nem tudhatjátok, hogy mi zúdulhat rátok (és akkor már nem áll majd módotokban)!a_vilag_kiralynoje_engesztelo_kapolna_anna_ret.jpg

 

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpghqdefault_2_320.jpgA családfő, Fabio a gyermekeivel szentmisére készült a templomba. A felesége már előzőleg elment. Épp az autót akarta már indítani, amikor az utolsóként siető kislánya, Jessica kiáltozni kezdett: "Apu, sír a Szűzanya!" Apja azonban csak sürgette: ne viccelődj, mert már így is késésben vagyunk, gyere gyorsan!"

photo039_200.jpgDe Jessica nem mozdult, és tovább kiabált: "Apu, gyere, nézd meg, Szűz Mária véres könnyeket sír!" Amikor Fabio meghallotta a "vér" szót, aggódott, mert azt hitte, hogy kislánya megsérült. Azonnal odafutott és látta, hogy a gyermek mozdulatlanul áll, és ismételgeti: "Sír a Szűzanya!"

Az apja még mindig Jessikára neheztelt, bár látta, hogy semmi baja, a fenekére vert. A kislány elsírta magát állítgatva, hogy ő semmit sem csinált, ám ekkor Fabio észrevette, hogy a szobor bal madonna_di_civitavecchia_320.jpgszeméből véres könnyek gördülnek alá, és Mária szívére potyognak.

Azt hitte, hogy képzelődik és ujjával önkéntelenül megérintette a szobor arcát. Ennek nyoma látszik a későbbi fényképeken. A családfő ekkor látta, hogy ez nem képzelődés, és Szűz Mária szeméből valóban véres könnyek folynak.

A Szentmise már elkezdődött, amikor a templomba értek. Mélyen megrendülve mindent elmesélt a feleségének, a mise után pedig a plébánosnak, akitől végtére is ezt a medjugorjei szobrot kapták.

A Szentmisét követően többedmagával a plébános is elment megtekinteni a szobrot és tanúi lettek a könnyezésnek. Az egyik férfi, aki tüzérezredes volt, lefeküdt a földre, hogy jobban szemügyre vehesse a szobrot. Így emlékezik vissza: "A földre feküdtem, hogy jobban lássam, honnan folyik a vér, és megállapítottam, hogy a szemekből, de úgy, hogy a szemhéjra nem is folyt."

Ezt követően, készítettek pár fényképet és egész estig megrendülten imádkoztak a könnyező Szűzanyánál. (Folyt. köv!) (Forrás az első részben!)civitavecchia-jessica-alla-grotta_530.jpg

Szólj hozzá!

Lépre ne menjetek!

angeautreevangile2_1.jpg

      Az Úr szavai: Vigyázzatok, hogy senki rabul ne ejtsen titeket bölcselettel és hiú megtévesztéssel, amely emberi hagyományhoz, a világ elemeihez, nem pedig Krisztushoz igazodik. (Kol 2,8) Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: 'Én vagyok a Krisztus', és sokakat félre fognak vezetni. (Mk 13,5) Van ugyanis sok engedetlenkedő, üres fecsegést folytató, csaló ember is, főképp a körülmetéltek köréből. Ezeket le kell inteni, mert feldúlnak, rút haszon kedvéért olyasmiket tanítanak, amiket nem kellene. (Tit 1,10-11) Sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik. (2Pét 2,2-3) Az utolsó időkben egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek. (1Tim 4,1-2) Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. (2Tim 4,3-4) Akkor, ha valaki azt mondja nektek: 'Íme, itt a Krisztus, íme, amott', ne higgyétek. Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek. (Mk 13,21-23)

Azután így szólt tanítványaihoz: 
      Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! (Lk 17,1-3) Izraelita férfiak, vigyázzatok mit tesztek ezekkel az emberekkel! (Apcsel 5,35) 
(Papjaim) vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek... (Apcsel 20,28-30) Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. (1Kor 8,12) A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot (Jn 16,33). Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. (Lk 16,13) Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor szolgáljátok egymás és mindenki javát! Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! Mindenért adjatok hálát, mert ezt várja Isten mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. (1Tessz 5,15-18) Vigyázzatok testvérek, ne legyen közületek senkiben hitetlenségre hajló gonosz szív, hogy el ne szakadjon az élő Istentől! Inkább buzdítsátok egymást minden egyes nap, (...), nehogy közületek valakit is megkeményítsen a bűn csalárdsága. (Zsid 3,12-13) Vigyázzatok, legyetek állhatatosak a hitben, cselekedjetek férfiasan és legyetek erősek. (1Kor 16,13) Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! (Jn 2,7-9) Ne akarjatok sokan tanítók lenni, testvéreim, hiszen tudjátok, hogy így súlyosabb ítéletet veszünk magunkra. (Jak 3,1) Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek. (Jel 16,14) Az (antikrisztus) érkezését pedig – a sátán hatalmából – mindenféle hamis erőmegnyilvánulás, jel és csoda kíséri és mindenféle csábítás a gonoszságra, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem fogadták be az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. (2Tessz 2,9-10) Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen... (1Pét 5,8-9) Engedelmeskedjetek tehát Istennek; az ördögnek pedig álljatok ellen, és futni fog tőletek. (Jak 4,7)

Szólj hozzá!

ligeti-sandor-uvegfestmenye-pecsen_220.jpgKedves Testvérek!

Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé 30 napon keresztül a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar népen, szíveinkben, gondolkodásunkban és kapcsolatainkban. Történelmünk bizonyítja, Isten meghívta a magyar népet arra, hogy tanúságot tegyen Krisztus keresztjének az erejéről és győzelméről. Hisszük, hogy Isten erre hív minket ebben a mostani időben is!

AZ IMA MENETE

I.    Hívjuk a Szentlelket és kérjük ajándékait a pünkösdi szekvenciával
     Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből éreznünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, Te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad mindent érő, minden ép!
Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket!

II.    Imádkozzuk Pio atya ellenállhatatlan kilencedét a következő szándékokkal:
     1. Jézusom, Te mondod: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme,  most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy: 
A magyar nép tartson bűnbánatot és teljes szívvel térjen meg Istenhez, keresse az Ő arcát és az Ő akaratát, és cselekedje meg az igazság és a szeretet cselekedeteit! 
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

     2. Jézusom, Te mondod: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”   Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy: 
Áldd, erősítsd és óvd meg népünk egyházi és politikai vezetőit, hogy örömmel és bizalommal tudják építeni a Te Országodat és vezetni a magyar népet; Te legyél az Igazság és Bölcsesség számukra!
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

     3. Jézusom, Te mondod: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy: 
Kérjük a tisztánlátás, egység és béke ajándékát nemzetünk számára, hogy újjászülessen és meggyógyuljon országunk, és azzá váljon, aminek Isten megálmodta.
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség… Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Befejezésül: 
     Jézusom Szentséges Szíve, légy irgalmas hozzánk! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te         és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmeket! 
     Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk! Magyar Szentek, könyörögjetek érettünk! 

III.    Adjunk hálát előre, saját szavainkkal a meghallgatott imáért!

Kérjük, hogy továbbítsátok ezt a levelet ismerőseiteknek, barátaitoknak, az imacsoportok tagjainak, hogy együtt imádkozzunk!

http://nagykovacsiplebania.hu/content/imaszovetseg-magyarorszagertmagyar_szentek_kozbenjarasa_535.jpg

Szólj hozzá!

12.
március

GONDOLKOZZ!

tibor.  |  Szólj hozzá!

templom3_150.jpg

OLVASD VÉGIG ÉS GONDOLKOZZ!

Gyermekeid jövőjéről, Európa fennmaradásáról van szó.

Ne várj másokra, ne hidd, hogy Te kicsi vagy és nem tehetsz semmit!

Mindegy hol élsz, ha magyar vér folyik ereidben, magyar gyökerekkel, Te is felelős vagy, felelős leszel Szülőhazád sorsáért!

Nem kell rajonganod a jelenlegi Kormányért, mert ha hibákat követ is el, mégis küzdve-szenvedve stabilan jó felé emelkedik az ország és azt kell nézni, hogy minden eddigihez képest, hibái ellenére ez eddig a legjobb országvezetés! Legyen végre egységes a Nemzet!

Ne hallgass arra az ellenzéki károgásra, mely ellenségként tajtékzó dühvel Magyarország előremenetele ellen mesterkedik, és minden "nagylelkű javaslatuk" csak akkor jut eszükbe, amikor nem ők vannak kormányon. Vezetői alkalmatlanságuk bizonysága, hogy azt sem képesek felmérni, miszerint önmaguk közt is ellenségesek és a nép előtt már teljesen hitelt veszítettek! Még mindig a lenini módszer szerint igyekszenek teret nyerni: "Ha a hazugságot gyakran ismétlik, igazsággá válik" (Lenin)! Ez bizony lejárt lemez és ha lassan is, de az embereknek kinyílt a szemük, nem lehet nyilvánvaló hazugságokkal újra beetetni.

Gondolkozz és mérlegelj! A büszke nyugatot a saját "felvilágosodás szelleme" rendíti meg, és sok európai ország népe már felismerte és elismerte a helyes politikai irányt képviselő, bátor, meg nem alkuvó, a nemzetéért harcoló magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.

Jobb lenne ez másként, mással? Mert a baj nagy!

Legyen végre magyar egység!

Rajtad is múlik, kérd a Magyarok Istenét és a Magyarok Nagyasszonyát, ne hagyja elveszni sokat szenvedett országát!

Mondj el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Édes Magyar hazánkért, vezetőinkért, népünkért, a magyar családokért és biztonságunkért! Ha teheted egy tizednyi, vagy egész rózsafüzért is felajánlhatsz e szándékra (a nem imádkozók helyett)! Tehát ne akkor jusson eszedbe fohászkodni, amikor már kilátástalan lesz a helyzeted! "Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől!" − mondta Mindszenty prímásunk.

Kérlek benneteket, hogy ezt a láncot ne szakítsátok meg, küldjétek tovább, akinek jónak látjátok és akikkel együtt imádkozhatunk!

Isten áldd meg a magyart, Örökös Királynőnk és a Magyar Szentek könyörögjetek érettünk! 

Forrás: E-mai körlevélmagyarok_nagyasszonya_00024_530.jpg

Szólj hozzá!

2 Az engesztelés magyar ügye

     Az Úr szavai Natália nővérnek: „Én a világot böjttel, virrasztással és szenvedéssel váltottam meg. Engesztelésen elsősorban az életmód megjobbítását értem. Vagyis: aki eddig káromkodott, az dicsérjen, aki lopott, adjon, aki eddig gyűlölt, ezután csak szeressen. Aki testének szolgált, lelkét szolgálja, s aki valamilyen parancsot eddig nem tartott be, tartsa be ezután, mert e nélkül nincsen bűnbánat. Mondd meg ezt mindenkinek, ha az engesztelés szelleme virágzik a lelkekben, irgalmasságot gyakorlok Magyarországgal és az egész világgal.”
Tehát elsősorban magunkon kell változtatni és Isten irgalmának „javító programját” kell „végigfuttatnunk” életünkön. Az engesztelés elsősorban külső és benső életjobbítást jelent! Ezt segíti minden ima, melyet másokért mondunk.
     Említettük, hogy az önmegszentelődés szolgálata egyénileg is lehetséges de sokkal eredményesebb, ha társakat keresünk ehhez a munkához. Röviden szólva: kis közösségekben nagyon eredményesen tudunk a Szent Szűz munkatársaiként az önmegszentelődésre és a lelkek megmentésére törekedni. A társ, a közösség ebben a munkában rendkívül fontos, de elsődlegesen lényeges a nyitott szív, a készséges akarat, az elszántság, a meghatározott program és a hozzáértő vezető. Azt a munkát, amit az ember az önmegszentelődésen túl mások lelki üdvösségére fordít, más szóval, amikor áldozatot, imádságot vállal, hogy másoknak a hit ajándékát kikönyörögje, engesztelésnek nevezzük. Ügyeljünk arra, hogy imádság előtt mindig fogalmazzuk meg egyéni és közös imaszándékainkat. 
     Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli az ennek nyomán bontakozó veszélyhelyzetekkel együtt.   Márpedig nagyobb veszélyben aligha volt a világ, hiszen nem csak önmagát képes és hajlandó megsemmisíteni, de kozmikus méretű sátáni harc folyik minden egyes lélekért is, a technika és a megtévesztés minden eszközével! Ezen ádáz küzdelem végcélja pedig, a közösségek nyomorba döntése, az országok békéjének szétzilálása és a lelkek kárhozatba való taszítása. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent.ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mienkért, hanem az egész világ bűneiért is'' (1Jn 2,2).   Ám ezt a megváltást, nem csak 'magunkra kell venni', hanem kiteljesedéséért, részt kell vállalnunk a 'Jézus megváltó munkájában' (vö Szeretetláng III/144) Áldozat! Imádság! Ez a ti eszközötök. A cél a megváltó munka sikeres érvényre jutása". (II/106) Amikor az ember Jézushoz hasonlóan testét ,,élő, szent, Istennek tetsző áldozatul'' adja (Róm 12,1) önmagáért és embertársaiért, engesztelő munkát végez. 
     Az engesztelő közösségek evangelizációs munkájába kiválóan beépülhetnek az Isteni Irgalmasság kultuszának és a Szeretetláng Mozgalom lelkiségének megengedett formái, sőt az ígéretek (és a tapasztalatok) szerint rendkívüli módon eredményessé tehetik azt! Bízzatok irgalmamban!bizzatok_irgalmamban_9_n_530.jpg

Szólj hozzá!

civitavecchia_001_530.jpgKedves Olvasóim! Az Egyház életében a hiteles Mária-jelenések üzenetei, teljesen megegyeznek a Szentírás tanításával: ,,Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében'' (Mk 1,15). Isten, mint szerető Atya a Küzdő Egyházban nem nézheti a bűn elhatalmasodását, az emberek vesztükbe rohanását. Ezért küldi az utóbbi kétszáz évben újra és újra Fiának Édesanyját, Máriát a világba, világossá téve, hogy ,,ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan'' (Lk 13,3).

Ám, egyre kevésbé hallgatunk az Istenanya intő szavára, miközben a veszélyek a végletekig súlyosbodnak, mely nem csak a földi lét romba döntésével, hanem a tömeges kárhozat veszélyével fenyeget! És ha az anyai figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyjuk, az Édesanya fájó 0204j12b_320.jpgkeserűségében, már csak sírni tud.

Egy ilyen könnyezésről számolok be, mely 1995. február 2-a délutánján történt az olaszországi Civitavecchia kikötővárosban.

A Gregori házaspár két pablo_mrtinphoto038.jpggyermekével kertes házban lakott, melynek díszes bokrai közt egy kis Lourdes-i barlang állt, benne egy Medjugorjéból kapott gipsz Mária-szoborral. A 60 centis szobrocskát a helyi plébánostól Pablo Martin Sanguiaotól kapták ajándékba. (Folyt. köv!)

Forrás: Személyes látogatás, internet és a Szeressétek egymást Kat. Folyóirat 2017. 21. száma!08-_530.jpg

Szólj hozzá!

Csalárd eszmék, hamis üzenetek

aa_3.jpg

      Hova is jutott a keresztény Európa? Valamikor a reneszánsz idején elindult egy merész, gondolkodásra késztető folyamat, amely sajnos olyan szellemek révén realizálódott, mint Erasmus, Luther, Zwingli, Kálvin, majd beletorkolt abba a XVIII. századba, mely a legistentelenebb, legvéresebb forradalmat szülte meg, ennek ellenére “Nagynak” nevezik. Teljesen abszurd, hogy ezt a kort a felvilágosodás korának kell neveznünk, holott soha nem köszöntött akkora sötétség a világra, mint épp a “felvilágosodás” által! Józan ész ide, ráció oda, ettől kezdve a szavakat és meghatározásokat már másképp kellett értelmezni, annak szabadosságával, hogy nem lehet sem tabu, sem dogma a vizsgálódó értelem előtt. Érdekes, hogy mára valahol törés állt be és mintha egyre több határozott tabuval, érinthetetlen dogmával találkoznánk, melyeknek megsértése komoly retorziót vonhat maga után. Észre sem szabad venni a nyilvánvaló valótlanságokat, mert aki észreveszi, gyanússá és szélsőségessé válik. 
      A szabadosságban tobzódó új világrend fiait, egyetlen iránymutató közös szándék egyesíti, hogy gyengítsék (lerombolják) a Katolikus Egyházat! (Mindazáltal ezen igyekezetüket sem illik észre venni, pláne szóvá tenni!)
      Korunkban, amikor a tömegtájékoztatási eszközöknek (az internetnek) köszönhetően minden ismeret és titok gyorsan fényre kerül, az ezt rejteni kívánók részéről két új taktika került bevezetésre. Egyfelől az igazság vélelmét „összeesküvés elméletnek” minősítik, másfelől teljesen hamis összeesküvés elméleteket dobnak a köztudatba, hogy mintegy nevetségessé tegyék a rejtett ismereteket! Ilyenek, a katolikus Egyház egységét bomlasztani szándékozó manipulált hírek, a rágalmak, a kiszivárogtatott, késleltetett vagy felnagyított információk, a hamis „magán-kinyilatkoztatások” és az áltudományos hírek terjesztése is! (Pl. a nagyfigyelmeztetés.hu; a XVI. Benedek pápa elleni esedékes per; Jézus vérének vizsgálata /Ron Wyatt/, stb) — Ó, ezek a rendkívüli képességgel bírók, oly jól vannak értesülve (de honnan?)!
       A sátán is ad hatalmat híveinek. Olykor – mivel ő a hazugság bajnoka –, e hatalmak birtokosai nem fogják fel azonnal, honnan származik képességük, vagy esetleg nem akarják megérteni, mert túlontúl boldogok ezekkel az ingyenes adományokkal. Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól (...). Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat. (…) Vajon mi a forrása ezeknek a sajátos adományoknak? Talán a Szentlélek karizmái volnának? Vagy talán ördögi eredetűek? (D.G. AMORTH, Egy ördögűző tapasztalatai /A sátán adományai/ ECCLESIA 2005) 
      Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. (...) Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani... (Mt 10,26-28) Keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, sőt inkább korholjátok azokat. Mert amiket ők titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, arra világosság derül, s minden, ami napvilágra jut, világossággá válik. (Ef 5,10-14)

Szólj hozzá!

11.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

075keresztseg4_530_1.jpg

Szólj hozzá!

10.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

074hitelet_530_1.jpg

Szólj hozzá!

1 Az engesztelés magyar ügye

natalia_nover_001.jpg

     A nagy magyar misztikus, Mária Natália nővér szerint az Úr külön kívánsága, hogy a Világ Királynőjének tisztelete Magyarországról induljon el és ennek lelkiségi központjára vonatkozóan Jézus szavaiként ezt írta: Az Egyház készítsen Nekem egy helyet, ahová kegyelmeimmel leszálljak, hogy innen megtérésre hívjam kedves bűnös gyermekeimet az egész világon. (Jézus itt egy engesztelő kápolna felállítására utal.) Az Úr Natália nővéren keresztül 1940-ben határozottan kérte a Normafai Engesztelő Kápolna felépítését. „Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni!" – ígéri az Úr. A kápolna megépítése a Kárpát-medencei népek hűséggesztusa lenne, ahonnan erőre kaphatna az engesztelő lelkület az egész világon.
Mindszenty (1).JPG Mindszenty József bíboros Teológiai Bizottsága 1948-ban kivizsgálta Natália nővér látomásait és hitelesnek ismerte el és támogatta az Engesztelő Kápolna felépítését, mely az adott politikai helyzet miatt már nem valósulhatott meg. „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom. Esztergom június 25. + József érsek” – olvasható a kápolna tervrajzán.
     A kápolnának először a lelkekben kell felépülnie, hogy mintegy virtuális kegyhelyre helyezzük el áldozataink engesztelő virágait. Ezáltal valósulhat meg nagy királyaink és a Magyar Szentek államalkotó vágya, hogy MAGYARORSZÁG MÁRIA ORSZÁGA! Országunkban mindenkinek "virtuális kővé" kellene válnia, mert bűneink következményeinek súlyos jelei már látszanak! Ha mindannyian be nem kapcsolódunk teljes lélekkel az engesztelésbe, nem tud fölépülni a magyar egység jeleként, az Engesztelő Kápolna! Felépülése azt szimbolizálja, hogy nemzetként elfogadtuk és éljük engesztelő küldetésünket.

sacrocuoregesu.jpg     Az Úr szavai Natália nővérnek: "Ne féljetek, imádkozzatok! Szeretném minden magyar ház kapujára, és minden oszlopra arany betűkkel felírni: Magyarország nem pusztul, csak tisztul! A világ végezetéig él. Szeplőtelen Anyám veletek van és vigyáz rátok! Az engesztelést mindenkor Vele együtt végezzétek!"
     1939-1940-ben az Úr Jézus konkrétan körvonalazta, milyen engesztelést kíván népünktől. Édesanyám országát egy jelzővel szeretném kitüntetni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni, mindenekelőtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik (és) tisztelettel ejti ki Szeplőtelen Anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök és kegyelemmel gazdagon felruházom őt. Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet hordozza minden nemzet előtt! Azt kívánom, hogy isteni Szívemhez az engesztelés jó illata szálljon föl a magyar földről, s hogy ez az illat áthassa az egész világot. Édesanyám országát meg akarom tisztelni, áldásomban részesíteni, és szent Szívemhez vonzani. Amint a megváltás műve a betlehemi istállóból indult, úgy fog elindulni Magyarországról az én művem: a bűnök eltörlése, a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, (és) a végső győzelem! Jézus kívánja, hogy a magyar nép különösen tisztelje és szeresse Édesanyját, a Világ Királynőjét. vilag_gyozelmes_kiralynoje_4_n_530.jpg

Szólj hozzá!

A beszédes könnyek

gyergyoszentmiklosi_maria_ikon2.jpg     Gyergyószentmiklóson 2008. február 17-én kezdett könnyezni, a XIX. században leégett templomból csodálatosan megmaradt Szűz Mária-ikon. Az Istenanya gyergyói könnyeivel érkezett új kegyelemáradás minden gyermekét szüntelenül hívja az Ő oltalmazó palástja alá.
     A templomot adminisztráló ortodox parókus 2013 januárjában nyilatkozta, hogy az ikon-könnyezés elapadása figyelhető meg. A gyergyószentmiklósi „Egység Királynője” Engesztelő Szolgálat vezetője az ikon akkori meglátogatásakor a könnyfolyás nyomát még nedvesnek találta. A Nyugati Egyház Szűzanya Szeplőtelen Szíve napján, 2013. június 8-án tett látogatásakor megállapította a könnyezés megszűntét, de a könnyfolyás legyezőszerűen – a könnyezés anyagának olajos összetevője lakkszerűnek mondható besűrűsödése miatt – maradandó fényes nyomot hagyott. Tehát a könnyezés kezdetének 5. évfordulójára, 2013. február 17-ére valószínűsíthetően megszűnt már, amit Isten akarataként el kell fogadnunk. Ugyanakkor kérnünk kell Istentől, hogy a Szűzanya gyergyószentmiklósi könnyezésével közvetített kegyelmek további árasztásával szüntelen vigasztalást, oltalmat és gyógyulást ajándékozzon a bizalommal Hozzá fordulóknak.
     A Szűzanya ezúttal tartózkodott a szavaktól, mégis érthető a könnyekben aláereszkedő mennyei kérés, amely az Istentől közvetített kegyelem által a Reá figyelőkkel megérteti magát. Mária könnyeinek tanítása megérthető, ha nem rekedünk meg a könnyezés felszínes fürkészésénél, mert az Istenre nyitott lélekbe az isteni kegyelem száll alá, hogy megérintse és meghívja a máriás engesztelő lelkületre. Forrás nyomán!gyergyoszentmiklosi_maria_ikon3.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre sétálsz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!_34_530.jpg

Szólj hozzá!

saint_ogilivie_250.jpgSzent John Ogilvie a skóciai Drumnakeith-ben született 1579-ben, protestáns családban.
12 éves korában az Európai kontinensre küldték tanulni. Tanulmányai során megismerte az igazságot és a vallási konfliktusok motivációit, és nemcsak katolizált de tizenhét évesen belépett a jezsuita rendbe 1596-ban. Párizsban szentelték pappá 1610-ben.
1613-ban magát kereskedőnek álcázva visszatért hazájába, ahol a katolikus papság működését halállal büntették!
Hitoktatott, misézett és prédikált a rejtett közösségekben.
ogilviemastroianni_300.jpg1614. októberében letartóztatták, de ő a kínzások hatására sem hagyta el hitét, nem árulta el társait és a rómahű kisközösségeket.
1615. március 10-én, 36 évesen vezették a vesztőhelyre, amikor is utolsó szabad mozdulatával a tömegbe hajította a rózsafüzérét, e szavakkal: "ha katolikust talál el, az mélyüljön el a hitében és imádkozzon érte, ha pedig hitetlent vagy protestánst talál el, az térjen meg"!
A repülő rózsafüzér egy Heckersdorff János nevű fiatal magyar reformátust ütött mellkason, aki épp tanulmányúton volt Skóciában. Aznap csak hanged_drawn_and_quartered_300.jpgvéletlenül járt Glasgow azon részében, és csupán a kaján elvhűség vitte a helyszínre. A rózsafüzér, szó szerint szíven ütötte és úgy érezte, mintha kígyó marta volna meg. Lelkében mély nyomot hagyva, hetekig nem tudott szabadulni annak gondolatától, hogy nem véletlenül történt vele az eset. Ez kikezdte kálvinista hitét.
Rómába utazott és a pápa lába elé borulva kért bocsánatot súlyos tévelygéseiért. Visszatért katolikus hitéhez és haláláig nagy rózsafüzér-imádkozóként ismerték!
John Ogilvie jezsuita vértanút 1929-ben boldoggá, 1976-ban pedig szentté avatták.
Ünnepe március 10.san_juan_de_ogilvie_530.jpg

Szólj hozzá!

2 Hogyan engeszteljünk?

     A kérdésre a fatimai gyermekek életáldozata a legszebb példa. Ha e szándék fel is merül a mai emberben, engesztelésének kifejezése és hatékonysága, önmagában már gyakran erőtlen marad, ha nem ,,Máriával egy szívvel-lélekkel”, a szentségi élet kegyelmeivel próbálja megvalósítani szándékát. Az Istenanya ígérete szerint, Szíve Szeretetlángja által a szívek áttüzesednek, erőt, sőt társakat kapnak az engeszteléshez. Erőt, amely átjárja a szívet és az akaratot, erőt mely megtanít újra szeretni, készségessé téve a szívet a Jézusért és a Jézussal való lélekmentő munkára. A Szeretetláng az a kegyelmi adomány, eszköz, amely nem csak Jézussal és Máriával hoz létre 'szív-szeretet' egységet, de embertársainkkal is! Ez az egységteremtő erő képes áthatni az egész társadalmat, végső soron a küzdő-, a szenvedő- és a megdicsőült Egyházat! Ennek kölcsönhatásával segít hozzá az ,,emberiség nagyságrendű” engesztelés megvalósításához! Célja: Jézus Szívének vigaszt-, Mária Szívének pedig azt az édesanyai örömöt nyújtani, hogy egyetlen gyermeke sem kárhozik el. A Mária Szívéből sugárzó Szeretetláng, tehát a bennünk és általunk szabadon működő jézusi késztetés. Ebből következően, azok fognak bensőségesen engesztelni, akikben megfogant ez a szívbeli indíttatás!


     Az Egyház tanítását és az égiek pedagógiáját összefoglalva, a következőket mondhatjuk:
a) Naponta imádkozzuk a rózsafüzért, a Szeretetláng könyörgéssel.
b) Cselekedeteinket és áldozatainkat hassa át Jézus megváltó munkájában való résztvállalás szándéka.
c) A szeretet (irgalmasság) lelkületének állandó gyakorlása és az apostolkodás.
d) Általánosságban, szemünk előtt tartani mindenben a Szent Szűz fatimai figyelmeztetését: „Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok: Ó Jézusom! Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a Szűzanya Szeplőtelen Szívén esett sérelmek jóvátételéért.” (Fatimáról beszél Lúcia nővér 171., a továbbiakban LN)
     Fatimával kapcsolatban nyilvánvalónak látszik, hogy a Szeretetláng üzenetének teljesítése, mintegy kibontakoztatni látszik Jézus azon szándékát, hogy a földön megvalósítsa Édesanyja Szeplőtelen Szívének tiszteletét. (vö LN 118; 123; 127; 172; 188) „Leánykám, meg kell neked mondanom, hogy ily nagy tisztelete még nem volt Anyámnak, mióta az Ige testté lett, mint most, amit Szeretetlángjának kigyúlásával áraszt  az emberi szívekbe-lelkekbe." (II/109) Mint látható, a Szent Szűzzel való együttműködés, az Ő közbenjárásának kérése, a Fatimai üzenet központi célja! Erre vonatkoznak a Szent Szűznek, Szeplőtelen Szíve tiszteletével és az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos gyönyörű szavai és ígéretei: „Jézus meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget.”Az öt elsőszombat megtartásával kapcsolatos ígéretet lásd 2013. február 17-i "A fatimai jelenések 11" c. posztomban (vm. 1925. dec. 10., LN 188; 204). A Szeretetláng-fohásszal való Üdvözlégyek (rózsafüzér) imádkozásához fűzött ígéret pedig rendkívüli módon hatékonnyá teszi engesztelésünket, miszerint: „Bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok, és három Üdvözlégyet tiszteletemre elimádkoztok, minden alkalommal egy lélek szabadul ki a tisztítótűzből.” (II/16)  Végül pedig – mint ismeretes – Mária kérte önmagunk, családunk, közösségünk, nemzetünk felajánlását is az ő Szeplőtelen Szívének. A Szeretetláng lelkisége erre ad gyermeki indíttatást! 1925_december_10_pontevedra_7_530_1.jpg

 

Szólj hozzá!

francoise-romaine_260_1.jpgRómai Szent Franciska özvegy és szerzetesnő
Ünnepe: március 9

forrás: Hankovszky Miklós

Előkelő római családban született 1384-ben. Már gyermekkorát is elmélyült vallásosság jellemezte. Szülei akaratából férjhez ment: Lorenzo de Ponziani felesége lett. Áhítat-gyakorlatait és a felebaráti szeretet cselekedeteit 40 évi házassága alatt sem hanyagolta el. A keresztény feleség és édesanya példaképe – 6 gyermeke volt. Fáradhatatlanul gondoskodott Róma szegényeiről, sőt, amikor már anyagi tehetsége nem volt, még koldulni is elment a szegények részére. Megalapította az Obláták társulatát, akik Szent Benedek szabályai szerint, de fogadalomtétel nélkül éltek. Férje halála után, 1437-ben az általa alapított kolostorba kérte felvételét. Itt fejezte be földi életét 1440 március 9-én. 1608-ban V. Pál pápa avatta szentté.

Szent Franciska, könyörögj érettünk!h_-francisca-romana2_530.jpg

Szólj hozzá!

"Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem..." (Róm 5,20b)
 
     A magánkinyilatkoztatások fontos eseményei az üdvösség történetének és részei az evangelizációnak. Az egyes üzenetek súlyos tartalma, a történeti távlatban is megvalósuló jövendölések egyre világosabbá teszik: a valódi magánkinyilatkoztatás Isten ajándéka, amely komoly lehetőség az Egyház evangelizációs munkájában, hiszen láthatóan nagy tömegeket képes megmozgatni! Évente több mint ötvenmillióan zarándokolnak el a világ kegyhelyeire.
    A magánkinyilatkoztatások epizódjai összefüggésbe hozhatók azzal a korral, amelyikben lejátszódik, vagy amelyikre utal. Egy-egy eseményt, az adott történelmi viszonyait segítenek teljesebben megérteni. Nemegyszer utólagosan látjuk be, hogy a magánkinyilatkoztatások történései nagyon is időszerűek, mert az adott kor aktuális problémáira, veszélyeire már előzetesen figyelmeztetnek, vagy a meglévő lelki bajokban kívánnak segítséget nyújtani.
    Fontos belátni: a magánkinyilatkoztatásban Jézus és Mária újra és újra a bűnbánatra szólít fel, a megtérésre biztat, a bűn elhatalmasodásának veszélyeire figyelmeztet, s ezzel az Egyház evangelizációs munkáját kívánja hatékonyan támogatni. A különféle üzenetek, a csodák és beszámolók a kárhozat veszélyéről, határozottan sugallják: az emberiség üdvözítésének legsúlyosabb kérdéseiről van szó. Az igazi problémát a magánkinyilatkoztatás kérdésében, sajnos a dilettantizmus, a jó vagy rosszhiszemű csalás, a túlfűtött rajongás és a hamis irodalmak burjánzása képezi! A Szentírás is figyelmeztet: "a sátán is a világosság angyalának tetteti magát" (2Kor 11,14), tehát a jó mögé bújva is tud tevékenykedni, sőt ez a félrevezetési mód igen hatékony. 
    A magánkinyilatkoztatások elfogadásában tehát a legsúlyosabb nehézséget a hamis események jelentik. Ez is a megtévesztő szellem munkája. Marie Julie Jahenny, a 19. századi stigmatizált (egyházilag elismert) misztikus így figyelmeztet erre: "Számtalan hamis jelenés fog kiáramlani a pokolból, akárcsak egy légyraj, és ez a sátán utolsó kísérlete arra, hogy elfojtsa és lerombolja a hitet az igazi jelenésekben a maga hamis jelenései által." Éppen ezért kell minden esetet vizsgálatnak alávetni, tanulmányozni és állást foglalni. Ha ezt nem tesszük, azért az üzenetek még a világban vannak, kifejtik hatásukat, és az érdeklődés is megmarad irántuk. Ezzel pedig számolnunk kell. A magánkinyilatkoztatás tisztaságára pedig azzal ügyelhetünk, ha a hiteles tájékoztatással kiszűrjük a hamis dolgokat. A végső álláspont kialakítása minden esetben az Egyház feladata, amihez mindenkinek alkalmazkodnia kell!!! 

(E jegyzet  Antalóczi Lajos, Jelenések, üzenetek és a jövő c. EGER 2000 munkája nyomán készült!)

Szólj hozzá!

09.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

073ido_halal_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A Feltámadás reményében

fajdalmas_anya_1.jpg     Mária töretlenül hitte, hogy Fia feltámad a halálból és a Nagypéntek sötétsége után tántoríthatatlanul várta a Feltámadás hajnalát. "Mária a hit által részesedik fia halálában a megváltó halálban" (Redemptoris Mater 18), s e hite révén, amelyet sértetlenül megőrzött abban a nagy harcban, amilyenben addig egyetlen emberi teremtménynek sem volt és ezután sem lesz része, azt is kiérde-melte, hogy minden emberi teremt-mény felülmúló intenzitással részesüljön a megdicsőült Fiú új létének ‒Feltámadás utáni – megta-pasztalásának élményében. /3/
     Mária boldogsága és nagysága tehát hitének köszönhető ‒ mindig hitt ugyanis Istennek és együttmű-ködött vele. Nincs senki, akinek nagyobb gyűlöletet kellett volna elviselnie, mint Máriának földi élete során. Egyetlen emberi teremt-ményre sem támadt tombolóbb dühvel a gonosz lélek, mint rá, de ő a legcsekélyebb mértékben sem engedett neki. Mária mindig határozottan és maradéktalanul "nem"-et mondott a gonosz léleknek, Isten szeretetére pedig éppoly határozott és mindenre kiterjedő "igen"-nel válaszolt. Az ördög támadása a Kereszt lábainál érte el csúcspontját, a Fiú Keresztről történő levételének pillanatában és a temetést követő órákban.
Isten és az emberiség iránti szeretetében Mária felajánlotta szenvedéseit, melynek intenzitását soha, egyetlen emberi teremtmény sem fogja megtapasztalni. Egész élete során mindenekfölött szerette Istent, és percről-percre akaratához alkalmazkodott. A kezdeti szentségtől kiindulva, lépésről-lépésre magasabbra emelkedett az életszentségben, amely meghaladta minden Angyal és minden korok összes szentjeinek szentségét, olyannyira növekedett ugyanis az Istennel való szeretetegységben, hogy testestől-lelkestől a Mennybe vétetett, az egyesülésnek olyan csúcsára jutva, amihez foghatót soha, egyetlen angyali vagy emberi teremtmény sem fog elérni. Mária utolérhetetlen szentsége nem azt jelenti, hogy ne követhetnénk evangéliumi magatartását. Kövessük Őt és részünk lesz Szent Fia dicsőségében! (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 131 o. nyomán)
-------------------------
/3/. Erre a témára vonatkozóan vö. II. János Pál, Rosarium Virginis Mariae 23., ill. Általános kihallgatás, 1997. május 22.asuncic3b3n-da.jpg

Szólj hozzá!

1 Hogyan engeszteljünk?

     A fatimai események világos útmutatást adnak. 1916 tavaszán, a Mária-jelenéseket bevezető (előkészítő) első angyali jelenés alkalmával Portugália őrangyala imádságra tanítja és biztatja a gyermekeket. A második angyali jelenés 1916 nyarán váratlanul, játék közben érte a gyermekeket. Az angyal kissé megrója őket: ,,Mit csináltok?'' – kérdezi tőlük. Mondanivalója végén az isteni küldött így szól: ,,Imádkozzatok szakadatlanul és vezekeljetek a sok bűnért, mellyel Istent megbántják és kérjétek a bűnösök megtérését.'' Lúcia megkérdezi: ,,Hogyan hozzunk áldozatot?'' Az Angyal ezt válaszolja: ,,Mindent alakítsatok áldozattá... Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen.'' A gondolat Péter apostol szavaira emlékeztet: ,,érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel elviseli a fájdalmat'' (1Pét 2,19). A gyermekek életét ettől kezdődően a munka, az imádság, és a vezeklés tölti ki. A gyermekek az imádság és áldozat révén rövid idő alatt komoly lelki előrehaladásról tettek tanúságot. Az októberben sorra kerülő harmadik és egyben utolsó angyali jelenés alkalmával az angyal mindhárom gyermeket megáldoztatja. Az áldozás előtt az angyal arcra borulva imádkozott. A Szentháromsághoz szóló imádságát így fejezi be: ,,Jézus Szentséges Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért.'' Már az angyal buzdításai, imádságai utalnak az engesztelésre. Csodálatos a gyermekek lelki átalakulása és a felnőtteket is túlszárnyaló hősiessége. Arcra borulva ők is órákon át imádkozták az angyal imáját, s vezeklő életük napról-napra közelebb vitte őket Istenhez.
pontmain12.jpgA Szent Szűz már az első jelenés alkalmával lelkü(n)kre köti:  ,,Imádkozzátok mindennap a rózsafüzért!'' Nagyon feltűnő, hogy Mária mind a hat jelenése során kéri a rózsafüzér napi imád-kozását. Már idéztük a negyedik jelenés (1917. augusztus 19.) napján elhangzott fontos kérést, miután a gyermekek részesültek a kárhozat szörnyű látványában. A Szűzanya a következőket mondta: ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük.'' Az augusztusi látomás után a három gyermek szinte halálra vezekelte magát ,,a szegény bűnösök'' megmentéséért. Még vezeklő övet is hordtak, de ezt csak nappal tehették, mert éjszakai viselését a Szent Szűz megtiltotta nekik. Testvéreim! Egyénileg és közösségileg is felelősek vagyunk embertársaink üdvösségéért!3pastorinhos_09_1.jpg

Szólj hozzá!

A történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást!

A könnyezés egyházi fogadtatása 2

papa-GPII.jpg     II. János Pál pápa 1994. november 6-i szirakuzai látogatása alkalmával pedig ezt mondta:,,Mária könnyei jelek. Az édesanya aggódó jelenlétét bizonyítják az Egyházban, a világban. Egy anya akkor sír, ha gyermekeit nagy veszélytől fenyegetve látja és szavaira már nem figyelnek. Siratja a széthulló családokat, melyek miatt számtalan fiatal válik áldozatává a fogyasztói társadalomnak, a démoni praktikáknak és a fizikai erőszaknak? Ezek mindenképp a fájdalom könnyei, az esdeklés könnyei, de a reménység könnyei is azok számára, akik reá tekintenek. Könnyező Szűzanya Szentélye! Te azért jöttél létre, hogy az anya sírására emlékeztesd az Egyházat''
     A Szűzanya könnyezésének következményeként tudható be, hogy egész Sziciliában, de Olaszország többi részében is fellendült a hitélet és látványosan háttérbe szorult az a kommunista párt, amely az akkori esedékes választásokon már széleskörű győzelemmel számolt!
     A Mária-korszak könnyezései közül a szirakuzai esemény jelentősen kiemelkedik. Egyrészt a magas fokú publicitás, a tudományos elemzés, a gyors kivizsgálás és nyilatkozat biztosította a teljes, a pontos és a szakszerű informálódást.
     Összefoglalva tehát újra elmondhatjuk: A Szirakuzai Mária-relief egy "Szeplőtelen Szív" ábrázolás. A Könnyező Madonna a lángoló Szívére mutat, amikor keserves könnyeit hullatja! Ezeket a tényezőket pedig fontos jelekként kell értelmeznünk! Jeleknek, melyek hozzánk szólnak, a mi figyelmünket kívánják felébreszteni jövőnket alakítandó lehetőségeinket illetően. Ha ezt megtesszük, minden kétséget kizáróan felismerhetjük a lényeget: a Szent Szűz feltárja előttünk a sátán tevékenységét, sürgetően figyelmeztet korunk emberének súlyos lelki helyzetére, egyszerűen a tömeges elkárhozás veszélyére, és megjelöli az orvoslás eszközeit és módját, lángoló Szeplőtelen Szívére mutatva. Mai fogalmakkal élve elmondhatjuk: Szűzanyánk a szirakuzai könnyezésével evangelizál, előkészíti és irányítja az Egyház újjászületését, mégpedig a fatimai engesztelés útján! El akarja indítani az emberiség nagyságrendű lelki megújulást, melyhez többletkegyelmeket esdett ki a Mennyei Atyánál. Ehhez a nagy lélekmentéshez a mi lánglelkű segítségünket igényli, felkéri és hívja készséges gyermekeit az elkötelezett lélekmentésre, az engesztelésre, hogy Szent Fia ne hitetlenséget, de virágzó hitet találjon majd a földön (vö. Lk 18,8). (vége!) (Alsó kép az új Könnyező Madonna Bazilika)56817901.jpgDSC_4209.jpg

Szólj hozzá!

08.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

071a_szuzany_fajdalma_530_1.jpg

Szólj hozzá!

templom3_150.jpgOLVASD VÉGIG ÉS GONDOLKOZZ!

Gyermekeid jövőjéről, Európa fennmaradásáról van szó.

Ne várj másokra, ne hidd, hogy Te kicsi vagy és nem tehetsz semmit!

Mindegy hol élsz, ha magyar vér folyik ereidben, magyar gyökerekkel, Te is felelős vagy, felelős leszel Szülőhazád sorsáért!

Nem kell rajonganod a jelenlegi Kormányért, mert ha hibákat követ is el, mégis küzdve-szenvedve stabilan jó felé emelkedik az ország és azt kell nézni, hogy minden eddigihez képest, hibái ellenére ez eddig a legjobb országvezetés! Legyen végre egységes a Nemzet!

Ne hallgass arra az ellenzéki károgásra, mely ellenségként tajtékzó dühvel Magyarország előremenetele ellen mesterkedik, és minden "nagylelkű javaslatuk" csak akkor jut eszükbe, amikor nem ők vannak kormányon. Vezetői alkalmatlanságuk bizonysága, hogy azt sem képesek felmérni, miszerint önmaguk közt is ellenségesek és a nép előtt már teljesen hitelt veszítettek! Még mindig a lenini módszer szerint igyekszenek teret nyerni: "Ha a hazugságot gyakran ismétlik, igazsággá válik" (Lenin)! Ez bizony lejárt lemez és ha lassan is, de az embereknek kinyílt a szemük, nem lehet nyilvánvaló hazugságokkal újra beetetni.

Gondolkozz és mérlegelj! A büszke nyugatot a saját "felvilágosodás szelleme" rendíti meg, és sok európai ország népe már felismerte és elismerte a helyes politikai irányt képviselő, bátor, meg nem alkuvó, a nemzetéért harcoló magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.

Jobb lenne ez másként, mással? Mert a baj nagy!

Legyen végre magyar egység!

Rajtad is múlik, kérd a Magyarok Istenét és a Magyarok Nagyasszonyát, ne hagyja elveszni sokat szenvedett országát!

Mondj el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Édes Magyar hazánkért, vezetőinkért, népünkért, a magyar családokért és biztonságunkért! Ha teheted egy tizednyi, vagy egész rózsafüzért is felajánlhatsz e szándékra (a nem imádkozók helyett)! Tehát ne akkor jusson eszedbe fohászkodni, amikor már kilátástalan lesz a helyzeted! "Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől!" − mondta Mindszenty prímásunk.

Kérlek benneteket, hogy ezt a láncot ne szakítsátok meg, küldjétek tovább, akinek jónak látjátok és akikkel együtt imádkozhatunk!

Isten áldd meg a magyart, Örökös Királynőnk és a Magyar Szentek könyörögjetek érettünk! 

Forrás: E-mai körlevélmagyarok_nagyasszonya_00024_530.jpg

Szólj hozzá!

A Megváltó Társa

fajdalmas_anya_1.jpg     Jézus Krisztus és Fájdalmas Anyja közös szenvedésének köszönhetjük az üdvösséget és minden jót. A megváltó Jézus után tehát, Mária joggal tart igényt az egész emberiség elismeré-sére, mely nem alaptalanul hirdeti őt boldognak. Nyilvánítsuk ki hálánkat azáltal, hogy Szeplőtelen Szívének ajánljuk minden szenvedésünket és fáradozásunkat, amit Isten és ember-társaink iránti szeretetből teszünk.
     A kísértések, megpróbáltatások és szenvedések, az Isten Anyját életé-ben, egyetlen pillanatra  sem kerül-ték el, és a sátán mindent meg is próbált, hogy akár a legkisebb mértékben is, de kételyt ébresszen Benne Isten üdvözítő szándékai iránt.
     A legnagyobb harcot Mária hite ellen a Kereszt lábánál indította a sátán, ahol gonoszságának teljes ere-jét bevetette, hogy kétséget ébresszen benne. Annak ellenére azonban, hogy Mária szívét a leggyötrelmesebb fájdalom töltötte el, amit emberi teremtmény érezhet ‒ ő tudta, hogy ki Az, aki meghal a Kereszten és hogy így kell meghalnia ‒ , az élő és sziklaszilárd hitéből mérhetetlen szeretet fakadt. A sátán mindenféle módon próbált rést ütni Mária hitén, hogy legalább parányi kétséget ébresszen benne, de a legcsekélyebb mértékben sem sikerült csorbát ejtenie rajta. Mária rendíthetetlenül hitte, hogy ez a fájdalmas és látszólag abszurd halál Jézus győzelmét, diadalát és uralmát jelenti, amellyel beteljesíti az egész emberiség ‒ s így az ő személyes ‒ Megváltását is, ami az ő esetében előzetesen érvényesült. Mária megértette, hogy e halál révén teljesül be az a nagyságról szóló prófécia, amelyet Gábriel Arkangyal előre meghirdetett neki: "Nagy lesz Ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége" (Lk 1,33). (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 130; 137 o. nyomán) (folyt.)fajdalmas_anya_2.jpg

Szólj hozzá!

Jelenések, üzenetek és a jövő – az engesztelés tükrében

     Kinek szólnak az üzenetek? Mária szavaiból egy világméretű ,,mozgósítás'', az Egyház egészére kiterjedő ,,toborzás'' szándéka olvasható ki. Mindenkit megszólít, mindenkit hív. (A párizsi, a La Salette-i, a Lourdes-i, a fatimai és a Szeretetláng üzenetekből ez egyértelműen kitűnik.) A Szent Szűznek nincsenek kitüntetett ,,címzettjei''. Mindenkit hív, mindenki címzett; s akikhez eljutnak az üzenetek, vegye személyes meghívásnak a Boldogasszony szavait.
     A Szent Szűz nehéz helyzetünkben kiutat és eszközöket is javall. 1830-ban kapjuk Párizsban Labouré Szent Katalin által a Csodás Érmet. Lourdes-ban háromszor felszólít a bűnbánatra, bár az ,,engesztelés'' szó először Fatimában hangzik el ajkáról. Fatimában a rózsafüzér napi imádságát ajánlja, ,,Imádkozzatok sokat, nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!''
     Megrendítő szavak! A Boldogasszony vállalkozó lelkületű fiainak és leányainak közreműködését, segítségét kéri, hogy megmentse övéit az örök boldogság számára. Ebben a segélykérő felszólításban fogalmazódik meg a Mária-korszak és a Szent Szűz tevékenységének célja és értelme, az egész világra kiterjedő engesztelés meghirdetése és megszervezése, hogy senki se kárhozzon el, s ehhez segítőket keres. Szavai és könnyei sürgetnek és a megvalósításához Szíve Szeretetét kínálja, mint többlet kegyelmi erőt! ,,A kegyelem kiáradása óriási mértékben jön létre minden, a megváltó munkában résztvevő lelkében, csak ne halogassátok kérésünk teljesítését.” (Szeretetláng Lelki Napló IV/30 /a továbbiakban csak a római és arab számmal jelölve/)
     Figyelemre méltó, hogy az üzenetekben mindig bűnbánatról, a bűnösök megtéréséről, a bűnösök helyzetének javításáról, a bűnösök elkárhozásáról van szó. Azokról, akik már Istenéi voltak, akik megismerték s hittek benne, de megfeledkeztek Istenről. A Szent Szűz azokról beszél, akik a bűn szerzője révén elfordultak és távol maradnak Istentől. A fentebb idézett 49. zsoltár is őket figyelmezteti: ,,Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba...'' A Szent Szűz fatimai szavai, de különösen az 1917.augusztus 19-i üzenet azok számára hív segítséget, akik megmaradnak bűneikben és a kárhozat felé sodródnak (lásd fenn!).
     Mindezek után újra aktuális a kérdés: mit kell tennünk, ha meg akarunk felelni az égiek kéréseinek? A válasz: ismernünk és élnünk kell az Evangéliumot, s mindent megtenni a magunk és mások üdvösségéért. A végeredmény pedig társadalom méretű megjobbulás, az evangéliumi útra való visszatalálás lesz. Aki vállalkozik erre a feladatra, az megteheti egyénileg és közösségben is. Az önmegszentelődéshez és az eredményességhez, a közösségben végzett evangelizációs munka sokkal hatékonyabb. Ezért evangelizációs közösségeket (imatársulatokat kell létrehozni), s ezen közösségek az engesztelésben fogják megtalálni a felkészülés módját.
     A szentmise látogatás, az engesztelő Szentségimádás, a szentolvasó imádság a könyörgésekkel, a böjt, az egyéni és közösségi fogadalmak és az Isteni Irgalmasság kultuszának formái adottak, és az ígéretek szerint rendkívüli módon eredményessé tehetik az engesztelést. eszkozok02sz.JPG

Szólj hozzá!

A történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást!

A könnyezés egyházi fogadtatása 1

cardinale_ernesto_ruffini.jpg     Égi anyánk könnyei rendkívül beszédesek. Ernesto Ruffini sziciliai bíboros, 1953. december 13-i rádióbeszédben hirdette ki a szirakuzai könnyezést elismerő iratát. Ebben indokként ismertette a laboratóriumi eredményeket, a szemtanúk tanúságát és a számtalan csodát, melyek mind bizonyítják a négy nap rendkívüliségének isteni eredetét. Beszédében Szirakuzát nem csak a "csodás könnyezés városának" nevezte, hanem kifejezte szándékát, hogy ennek az eseménynek az emlékére szentély épüljön a városban:
pie-xii_500px_sepia.jpg     XII. Piusz pápa 1954. okt. 17-i rádióbeszédében így szólt a szirakuzai eseményekről: ,,Mély megrendüléssel fogadtam a Szicíliai érsekség tanúsító nyilatkozatát a Madonna könnyezéséről! Nem kétséges, hogy Isten Anyja a mennyben örökké boldog, de Ő nem marad érzéketlen földön élő gyermekeinek szenvedései és a rájuk leselkedő veszélyek miatt. Ő valóban anyai szeretettel szeret és valóban anyai aggodalom gyötri végső sorsunkat illetően. Amikor fájdalmas és anyai könnyeit hullatja értünk, azok a könnyek gördülnek le fájdalmas orcáján, melyeket hullatott a Szent Fia keresztjének a lábánál is. Vajon meg fogják-e érteni az emberek ezeknek a könnyeknek titokzatos beszédét? Ó Mária könnyei! A Golgotán a részvét könnyei voltak Jézusa iránt, most pedig a szomorúság könnyei a világ bűnei miatt. Jézus Titokzatos testén okozott újabb sebekért sír-e, vagy azokért a gyermekeiért sír, akikben a hibák és bűnök kioltották a kegyelmi életet, és akik súlyosan megsértik az isteni méltóságot? Vagy a várakozás könnyei ezek azon gyermekeiért, akik késlekednek visszatérni Szent Fiához, pedig valamikor hívők voltak, vagy az Anyaszentegyházba tartoztak? ... Rajtatok múlik, hogy példátokkal és tetteitekkel közreműködjetek a megtévedetteknek az Atya házába való visszatérésben...'' (vö. AAS 46 (1954) 658-661) (Alsó kép, a felújított helyszín napjainkban) (folyt.)

 

Siracusa_-_Via_degli_Orti_di_San_Giorgio_11_-_Casa_della_Lacrimazione_della_Madonna_a_Siracusa.jpg

Szólj hozzá!

Vigyázz! Mert kozmikus harc folyik minden egyes lélekért, minden pillanatban, minden órában, a csábítás, a megtévesztés és a pszichotechnika minden eszközével.  A tét az örök élet boldogsága!

Ha figyelmetlen vagy, könnyen elragad a világ és észrevétlenül is az istentagadók oldalára sodor! Hirtelen azt hiszed, hogy "felvilágosodtál", holott épp az életed világos célját vesztetted szem elől és sajnos könnyen a "sötétség" várományosa lehetsz!

gondolkozz 22.jpg

Szólj hozzá!

07.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

070lanyok_1_530_1.jpg

Szólj hozzá!

Mária rendíthetetlen hite

fajdalmas_anya_1.jpg     A Szent Szűz hite, a Megtestesülés első pillanatától, a szeplőtelen méhében fogant Ige imádatában és mérhetetlen szeretet-fellángolásban nyilvánult meg, s ez nem is történhetett másként.
Ő a Szent és Szeplőtelen, felemelt fejjel állt a Kereszt lábánál, megtámadhatatlanul, megingathatatlanul, a legtisztább érchez hasonlóan, szeplőtelenül, a kétely legcsekélyebb árnyéka nélkül. Akkor sem tántorodott meg, amikor látta, hogy Fiát megostorozzák és Keresztre feszítik. Soha nem kételkedett Fia szavaiban – amit Tőle kapott és követett –, s aminek a beteljesüléséért olyan sokat imádkozott születésétől fogva.
     A Fájdalmas Szűz, a többi emberhez hasonlóan ‒ de, Szeplőtelen Fogantatásának köszönhetően, "kiválóbb módon" ‒ részesült a Megváltásban, amelynek gyümölcseit megelőlegezetten élvezte, mégis sajátosan részese lett a Fiú Megváltó Szenvedésének.
Mária, osztozott Szent Fia mély benső készségeiben, s a megfeszített Messiást ért arcátlan gyalázkodásokkal szembehelyezte az engesztelést és a megbocsátást, csatlakozva az Atyához intézett könyörgéshez: »Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek« (Lk 23,34). A Kereszt lábánál az Anya »eggyé forrt Fiával a szenvedésben«. 
     Egyszülöttjével, akinek áldozatához anyai lélekkel csatlakozott, szeretetből beleegyezve a tőle született "áldozati Bárány" föláldozásába. A Zsinat ezekkel a szavakkal »Mária részvétére« emlékeztet, aki szívében újraéli Jézus minden testi-lelki szenvedését, ugyanakkor kiemeli a megváltó szenvedésben való részvételi szándékát is, ill. azon óhaját, hogy szenvedéseit Fia papi áldozatával egyesíthesse. A zsinati szöveg hasonlóképpen nyilvánvalóvá teszi, hogy Mária beleegyezése Jézus feláldozásába nem passzív elfogadást jelent, hanem valódi szeretetaktust, mellyel engesztelő »áldozatul« felajánlja Fiát az emberiség bűneinek engeszteléséért. /1/ Joggal mondható tehát, hogy Mária, a szenvedő és haldokló Fiával együtt szenvedve és majdhogynem meghalva, "Jézus Krisztussal együtt váltotta meg az emberiséget". /2/ (Forrás: F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014. 134; 136; 137 o. nyomán) (folyt.)
-----------------------
/1/. II. János Pál, Általános kihallgatás, 1997. április 3.
/2/. XV. Bendek, Inter sodalicia kezdetű apostoli levele, 1918.7sorrows.jpg

Szólj hozzá!

Jelenések, üzenetek és a jövő

     Folyvást tévelyeg a világ, de ,,Mária, Sion fölséges leánya, segít gyermekeinek, bárhol és bármikor élnek, hogy megtalálják Krisztusban az Atyához vezető utat.'' (II. János Pál pápa: ,,Redemptoris Mater'' 47.) A Mária-jelenéseknek egyéni és kollektív gyümölcsei vannak, s ezek akár világméretekben is jelentősek lehetnek. Mária hatása – tanítja a pápa – megmutatkozik többek között ,,az egyes kegyhelyek vonzó és kisugárzó erejében'' s ,,idetartoznak azok a helyek is, ahol üzenetet kaptunk'' (RM 28). A gyümölcsök között első helyen említhetjük a megtéréseket, a testi-lelki gyógyulásokat, s az üzenetekkel való apostolkodást. Igen fontos az üzenetek illő megválaszolása (adott esetben az engesztelés) egyéni és közösségi vállalása és megszervezése.
     ,,Szabad azt is mondanunk – folytatja II. János Pál –, hogy Mária valamennyiünknek folyamatosan megismétli a galileai Kánában elhangzott szavakat: ‘Tegyetek meg mindent, amit csak mond''' (RM 28). A Szent Szűz tehát evangelizál és ezt várja el övéitől. Üzenetei az evangelizáció szolgálatában állnak. VI. Pál pápa szerint Mária a legnagyobb igehirdető. Az Egyház anyja az engesztelésben jelöli meg az új evangelizálás eszközét, s kijelenti, hogy az elhatalmasodó bűnnel szemben nem egy megújulási mozgalom, nem egy szerzetesrend, nem valaki a hírességek közül, hanem az ő Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni. ,,A végén Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedik'' – halljuk a próféciát Fatimában. Az Istenanya lélekmentő harcát nem egyedül fogja végigküzdeni, hanem velünk, engesztelő gyermekeivel – következtetésképp –, nem közömbös az engesztelők száma!
     Mária széles körű segítséget nyújt küzdőtársainak, övéinek. Leleplezi a sátán alattomosan szervező munkáját, felhívja figyelmünket a sátáni tevékenység következő lépéseire, figyelmeztet a lelki veszélyekre, kiutat és segítő, lelkesítő eszközöket ajándékoz mindenkinek, akik hallgatnak rá. ahogy_nevemet_ismerik4.JPG

Szólj hozzá!

És elnyerte a dicsőség koronáját
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Halála előtt néhány nappal Mária Magdolna jelent meg neki ezüst ruhában, fején drágakövekkel kirakott koronával. Körülötte angyalok voltak, és az Úr rá mutatott: „Az én kedvelt leányom!”
     Szentünk, Cortonában halt meg, 1297. február 22-én ötvenéves korában. És el is temették.
     Gyóntatója írta meg életrajzát, ő tanúskodott azokról a jelenésekről és kinyilatkoztatásokról, amelyekben Margit részesült.
     Remetecellája a mai Szent Bazil (Cortonai Szent Margit) Bazilika terültén, de az akkor még kicsinyke templomtól 20 méterre volt. Ma is megtekinthető a bazilika altemplomában.168303.jpg
     1393-ben exumálták, és épségben maradt testét az Szent Bazilról nevezett, akkor még kis templomban helyezték el. 1580-ban került a ma látható bazilika oltára alá, ezüst üvegkoporsóban!
     A cortonai Szent Basil templomban nyugszik üvegkoporsóban, testét nem érte romlás. 29125508_cortona_smargherita_107.JPG
     1516-ban, X. Leo pápa avatta boldoggá.
     1728-ban, XIII. Benedek pápa vette fel a szentek sorába.
     1993. május 23-án, II. János Pál pápa felkereste a szentélyt, és hosszasan imádkozott Szent Margit üvegszarkofágja előtt.
     Védőszentje: az egyedülálló anyáknak, a hamisan vádoltaknak, a hajléktalanoknak, az árváknak, a vezeklőknek, a megtért prostituáltaknak, a csavargóknak, a testi kísértésben és a hiúságban szenvedőknek.
     Attribútumai: feszület, kutya, koponya, derekán kötél (corda),
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)margherita_cortona_corpo.jpg11_5.jpg

Szólj hozzá!

2852454738.2.jpgA történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást! 

Mária könnyei nem mindenkinek tetszik, mégis beigazolódik a hitele 

     A rendőrség jelenlétére mindenképp szükség volt, elsősorban természetesen a rend fenntartására. A Via degli Orti-hoz közel, pl. volt egy baptista imaház, 200 hívővel, akik karöltve a kommunistákkal elkezdték heccelni a tömeget, tbk. kifigurázott vagy imitált csodákkal. Másfelől a kép biztonságos őrzése is feladattá vált! Annál is inkább, mivel a tömeg éjszakára sem gyérült és az Orti utcában virrasztott.
     Közben Rómából magasrangú rendőrtisztviselők érkeztek és úgy találták helyesnek, ha a reliefet beszállítják a rendőrparancsnokságra. rendőröknél siracusa 2.jpgBement velük Angelo Jannuso is. A parancs-nokságon alaposan megvizsgálták a képet és fotósorozatot készítettek róla. Ezt követően megfogalmaztak egy nyilatkozatot, hogy a könnyezés magyaráza-tául semmilyen trükköt vagy manipulációt nem fedeztek fel, és rendkí-vüliségét maguk is megerősítik! Még aznap éjjel visszavitték a Jannusoék lakásába a gipsz-reliefet és mivel a fiatalasszony aludt, nem akasztották a helyére, hanem egy fehér vászonterítőbe tekerve egy fiókban helyezték biztonságba!
Ettore_Baranzini.jpg     Másnapra, megmozdult az egyházi hatóság is, és a helyi érsek Msgr Ettore Baranzini (1881-1968) felkérte plébánosát, a házaspárt eskető Giuseppe Bruno ferences atyát, hogy az érsekség által biztosított helyre szállíttassa be a csoda tárgyát. 00-a-madonna-delle-lacrime-ferences atya.jpgA képet elkísérte az ifjú pár és a rendőrparancsnokok is. A helyszínen három orvos (Cassola, Cotzia, Bertin) és egy mérnök D'Urso vette vizsgálat alá a gipsz-reliefet. Figyelemre méltó, hogy egyfelől a vászoncsomagolás miatt nem érhette a reggeli harmat, másfelől maga a vászon is teljesen száraz volt! Harmadsorban viszont, amint elkezdték szemrevételezni a Mária-képet, az bőségesen könnyezni kezdett.
     Nagyon szemléletes az a tény, hogy az 1953. augusztus 29-e 07.30-tól négy napig síró Mária-relief, pontosan szeptember elsején 11.15-ig könnyezett, mintegy 15 percet, pontosan addig amíg a tudományos vizsgálatokhoz labor 0 (1).jpgszükséges folyadék-mennyiséget begyűjtötték Mária arcáról! Az egyébként bőséges könnyek felfogása annál is inkább körülményes volt, mert miközben a vizsgálat folyt, egyesek vattával felitatták, ugyan-akkor dr. Cassola egy pipettával gyűjtött össze egy köbcentiméternyit. Mellesleg a vizsgálódás arra is kitért, hogy a gipsz-relief homorú hátulját is tüzetesen megfigyelték, amely teljesen por-száraz volt! A könnyezésről, néhány perces video itt! 
     A könnyezés befejeződését követően is megvizsgálták a képet, és hivatalos megállapítást nyert, hogy ugyanabban az állapotban volt, mint ahogy a gyárat elhagyta.
     "A könnyezés elmaradása után is tovább özönlött a nép egész Itáliából, s ezért már szeptember 22-én egyházmegyei törvényszéket hoztak létre a csodák kivizsgálására. Több száz csodás gyógyulást vizsgáltak ki és jegyeztek fel. A testi gyógyulások mellett igen nagy csodák történtek a lelkek mélyén is. Az egyre növekvő tömeg miatt a könnyező Madonna képét ideiglenesen a város egyik legnagyobb terére, a Piazza Euripidére helyezték ki (lent). Végleges helyére, a Santuario altemplomába 1968. szeptember 1-jén került, ahol a helyi érsek fölajánlotta Szirakuzát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének". (Új Ember Kat. Hetilap 2003. 08. 17. LIX. Évf. 33-34) (folyt.)MADONNA-DELLE-LACRIME--3- (1).jpg

Szólj hozzá!

06.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

068hazassag1_530_1.jpg

Szólj hozzá!

ELŐSZÓ a sorozathoz

     Mintegy összefoglaló szerkesztményként kínálom Kedves Olvasóimnak az elkövetkezendő posztokat. 
     Legfőbb forrásként dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő (Eger 2000) c. művét használtam, de eleddig ismeretlen iratokból is idézek. Lényeg, hogy mindvégig Antalóczi atya eszmei irányvonala mentén próbálok (próbáltam eddig is) rávilágítani az engesztelés szükségességére, különös tekintettel nemzetünk engesztelő hivatására!
     Blogomban – amiként tapasztalhatják –, sorra ismertetem a Mária-jelenéseket, melyek mindegyike a rózsafüzérezést, a bűnbánat és az engesztelés szükségességét tartja elsődlegesnek. Miért? Láthatjuk és érzékelhetjük, hogy mi megy végbe a világban, sőt bennünk is, és nem csodálkozhatunk ha az Istenanya egyre inkább aggódik értünk. Márpedig ha Ő édesanyai szavával vagy néma könnyeivel kér valamit, akkor azt ajánlatos (halál)komolyan vennünk! Idézem Medjugorjét: ,,megtéréstől függ a jövőtök''! Ezen gondolat összecseng a zsoltáros szavaival: ,,Ti, akik megfeledkeztek Istenről, szálljatok magatokba, különben elvesztek, s nincs, aki megmenthet titeket'' (Zsolt 49,22).
     Kísérjék tehát figyelemmel ezt a sorozatot és kérem, legyenek elnézőek, ha olykor némi ismétlést tapasztalnak. Higgyék el, hogy az aggódó Szűzanya iránti részvét és a vele való együttműködés késztetett ezen összeállítás közlésére! (A szerkesztő) sír a Szűzanya 8.jpg

Szólj hozzá!

Az életszentség igaz hírében
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Cortonai Margitot nem véletlenül nevezték „második Bűnbánó- vagy ferences Magdolnának”! Ezt nemcsak a saját és a mások lelkében okozott bűneinek mélységes bánata indokolta, hanem az életszentségre való igyekezte, melyet különösen keményre edzett a bizonyosság és a kétség, a fény és az árnyék állandó kettőssége. Nem csak a legmélyebb misztikát élhette meg, hanem a lélek sötét éjszakáit is! Az önkínzó kísértésekben mindvégig erőt adtak neki Jézus titokzatos szavai, melyek célja nem az volt, hogy ezt a kettősséget eloszlassák Margit lelkében: „Kegyelmembe öltöztetlek, de úgy, hogy nem leszel képes felismerni engem.” ,,Veled leszek, és mégsem leszek veled!” „A kegyelmembe öltöztetlek, de úgy véled, hogy kivetkőztél belőle, mert bár teljesen nálad maradok, nem leszel képes felismerni engem.”
6848.jpg     Margit szemei előtt ‒ még a lelki sötétségben is ‒, mindvégig a Megfeszített volt, lábánál Mária Magdolnával, és ezáltal hűséges tudott maradni Jegyeséhez!
     Huszonhárom évig élt Cortonában, ezek az évek megmutatták a városnak és a környéknek, hogy a bűnbánat mily nagy hatalom egy lélek számára, amely képes átalakítani az embert, és képes felismertetni az élet igazi célját és az egyetlen valódi értékét: áldozatot vállalni mások üdvösségéért! (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)eremo_celle_cortona_big.jpg

Szólj hozzá!

2852454738.2.jpgA könnyezés csodája, meghódítja a lelkeket

     Eközben a rendőrségen is nagy tanácskozás folyt. Néhányan meg voltak győződve arról, hogy csalás történik és kemény fellépést sürgettek. Úgy vélték, hogy ha a Madonna Szirakuzában sírni akarna, biztosan nem ilyen utálatos helyen tenné. Mások viszont, akik látták, valódinak minősítették a csodát. Végül úgy döntöttek, hogy elhozzák a képet, és a rendőrség épületében alaposan megvizsgálják. Ezt a tervet meg is valósították.
     Útközben a Szűzanya könnyei olyan bőségesen patakzottak, hogy a törvény szolgájának teljesen átnedvesedett a kabátja. Mikor a képpel a rendőrség épületébe értek, és a hivatalos marcona férfiak meglátták a síró Madonnát, elcsendesedtek, meghatódva szemlélték a képet, és azt tették, amit az egyszerű nép: letérdeltek és imádkoztak. A hivatalnokok személyes meggyőződése hasznosnak bizonyult. Ettől kezdve a rendőrség rendszeresen egységeket vezényelt ki a tömeg irányítására. A szélesebb körű hírverést a liberális La Sicilia napilap vasárnap reggeli száma jelentette, amely első oldalon adott helyszíni tudósítást az eseményről.SIRACUSA_GRANDE_1024x744.JPG
     A lap munkatársa Aldo Carratore, többek között azt írta, hogy "a hitetlenkedők is fejet hajtani kényszerültek a látható tények előtt, mert a könnyek egész nap hullottak a Madonna-kép szemeiből". A cikk nyomán Szirakuza szűknek bizonyult mindazoknak a befogadására, akik vonaton, anita.jpgautóbuszon, gépkocsival hömpölyögtek a város felé Szicíliából és más országokból. Lehetetlen felbecsülni a zarándokok számát, akik 1953. augusztus 29. és szeptember 1. között a Lacrimazione (könnyezés) napjaiban Szirakuzába özönlöttek. Milliókról beszélnek.     Vasárnap a rádió riportere hangfelvételeket készített az ott tapasztaltakról, a tömeg viselkedéséről és a házaspár vallomásairól, melyeket még aznap este leadtak. A filmhíradó stábja rögzítette a könnyezést, a tévé helyszíni adásban számolt be az eseményekről.
mlacrime 1953.jpg     A hatalmas tömegre való tekintettel a képet kiakasztották a ház bejárata fölé. Az ott növő futókaktusz, nyomban virágba borult.
     Aki kérte, vattával vagy kendővel fölitathatott a könnyekből. Szeptember elsején, a könnyezés negyedik, egyben utolsó napján, a La Sicilia tudósítója egyebek között ezt írta: "Nem lehet szó szuggesztióról, mert a jelenséget olyan személyek is megállapították, akik megrögzötten hitetlenek voltak, és csak puszta kíváncsiságból mentek a csodás képhez, talán még azzal a szándékkal is, hogy mindenáron természetes magyarázatot adjanak a különleges jelenségnek." (vö. Új Ember Kat. Hetilap 2003. 08. 17. LIX. Évf. 33-34)image_1.jpg

Ezidő alatt, a fiatalasszony egészséges fiúgyermeknek adott életet, és mindketten tökéletes egészségnek örvendtek! (folyt.)

Szólj hozzá!

05.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

067wass_530.jpg

Szólj hozzá!

A teremtés csodája

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:

– Miért hiszi, hogy van Isten?

– Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk.

Egy autótípus 140-150 ezer alkatrészből áll, melyet 24 mérnököm tervez meg, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. 

No de vegyük csak a húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. 

Ha nekem ezek után azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális!

– Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének:

"Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet.

Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra.

Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben." 

Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.

– Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték!

– Nem értjük, hogy mi akar ez lenni?

– Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet!

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.

– Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el!

Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte: Látom már, hogy én kiestem a versenyből, de szeretném látni azt, aki ezt megtervezte! Ezt ugyanis az ön paramétereivel egyszerűen lehetetlen megépíteni! 

A gyáros megkérdezte:

– Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem, figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.

A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:

– Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek! Figyeljenek kérem! Kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. A magassága ennek épp a 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, és az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem a kalász, itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával!

Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát.

Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják.

Ha pedig teremt és műveket alkot, akkor létezik!teremto1_1_530.jpg

Szólj hozzá!

Bizonytalan lelki állapot, de példás erény
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Az efféle lármázás, nem volt ismeretlen Cortonában, de legfeljebb a Nagypénteki passiójátékok során volt szokásban. Most azonban nem Húsvét volt és Margit viselkedése megint botrányt keltett. Az utca népe de még a ferencesek is szidalmazták! Lelki fejlődésének nyugodt szakaszában bizonyára könnyen leperegtek volna Margitról az indulatos szavak. De most úgy tűnt neki, mintha minden összeesküdött volna ellene.
Nem csak a lelki stabilitása volt ostromnak kitéve a sátántól, de testi környezetében is rágalmakat szórtak rá, olyannyira, hogy a lelkivezetője is bizalmatlan lett vele szemben. Egy átmeneti időre áthelyeztette Sziénába.
Margit némi nyugalmat talált kritikusai elől, úgyhogy átadhatta szervezési tapasztalatait az ottani beteggondozóknak, de maga is sokat tanult tőlük.
Szegény-gondozói tevékenységében, egészen hasonló akart lenni Szent Ferenchez. Az ő szellemét szolgálta azzal is, hogy ahol csak tehette, sorra szervezte a környék asszonyait a szegények és betegek gondozására, melyre aztán később, maguk is bizton számíthattak.
Egyik látomása alkalmával ezt mondta neki Jézus: „Most, a sötétségből menekült asszony vagy az emberek szemében, de majd a halálod után nagy szégyenkezve felismerik, hogy valójában ki is voltál!” (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)133681_1.jpg

Szólj hozzá!

relief medium.jpgA történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást! 

Négy nap története
     A négy nap történetének bemutatása nagyon hosszúra nyúlna. Csupán azt mondjuk el, hogy a néhány nap alatt emberek tízezrei láthatták közvetlen közelről a könnyezést, az Olasz Televízió hosszan filmezte, majd ismételten levetítették. Szakemberek tudományos vizsgálatnak vetették alá mind a domborművet, mind a könnyeket. A tudósokból álló bizottság a helyileg illetékes érsek felkérésére analizálta a folyadékot, s megállapította, hogy összetétele teljesen azonos az emberi könnyekkel. Még a fehérje sem hiányzott belőle, amit pedig csak élő szervezet termelhet. Erről 1953. október 17-én nyilatkozatot adtak ki.
0-0-1-lacrimazione--7- (1).jpg     A dombormű szeptember 1. déli negyed tizenkettőig könnyezett. Éppen addig, amíg a szakértői bizottság összegyűjtötte a laboratóriumi vizsgálathoz szükséges mennyiségű folyadékot.
Szirakuzában a könnyezés befejeződése után is feltűnően sok testi és lelki gyógyulás történt. Évente kb. félezer. Kérdés azonban, hogy mi lehetett az a nagy veszély, amelytől az Istenanya rendkívüli csodájával figyelmeztetni akarta gyermekeit? Nos, ez a terjedő kommunista szervezkedések nyomán fellépő nyílt ateizmus volt!
     A háború utáni Olaszországban, egyre nagyobb méreteket öltött a szovjet típusú marxizmus térnyerése, különösen Dél-Olaszország régióiban, ahol nagyobb volt a szegénység és a munkanélküliség. A történetünkben szereplő ifjú férj, Angelo Jannuso is szervezett kommunista volt, melynek egyenes következményeként a templomba járást, a vallásosságot és az imádságot csak primitív népszokásnak tartotta.
     Angelo a férj, az esemény megtörténtekor aggodalommal igyekezett hazafelé a munkából, du. fél hatkor. Szorongásának oka az volt, hogy az utóbbi héten megsokszorozódtak a felesége görcsei, sőt a látását is el-el vesztette. Amikor látta a nagy csődületet, végképp rosszat sejtett annak ellenére is, hogy mindenki azt újságolta, hogy sír a Madonna! Emiatt azt hitte, hogy a felesége haldoklik vagy már meg is halt.MADONNA-DELLE-LACRIME--10- (2).jpg
     Amikor belépett a szobába, épen és egészségesen találta feleségét, mire ő is a képre tekintett, melyet levett a falról és amint belenézett a könnyekben úszó Madonna szemébe, maga is könnyekre fakadt és térdre esve keresgélte emlékeiben gyermekkora elfelejtett imádságait.
p078_1_01.jpg     Közben óriási tömeg gyűlt össze a Via degli Orti (utcában) és nem csak a csodát látni kívánók, hanem a rendbontók és szkeptikusok is! Néhány fiatal protestáns szétszóródva a tömegben, megpróbálta lejáratni a rendkívüliséget. Ezért is, meg a tömeg miatt is egy Milena Messina nevű asszony kihívatta a rendőrséget. (folyt.)

Szólj hozzá!

04.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

064szienai_szent_katalin_2_1.jpg

Szólj hozzá!

Ezt, hogyan engedheti meg az Isten?

     Az évszakok és a város forgatagától függetlenül, esőben, szélben egy árva, kócos kislány üldögélt az utcán, és élelmet, pénzt koldult. Ócska ruhácskája nem védte meg sem a széltől, sem az esőtől.

Többek mellett, egy jól öltözött gazdag ember is haladt el mellette széles nagy esernyőjével, de másokhoz hasonlóan, ő se méltatta pillantásra a kislányt.

Amikor a gazdag ember hazaért jólfűtött otthonába, családjával hamarosan a bőséges vacsorához készülődött, amikor azon vette észre magát, hogy gondolatai a didergő, éhes kis kolduson járnak. Egyszerűen nem tudta kiverni a fejéből az elszomorító látványt!

Nem volt hitét gyakorló ember, de a teremtésben mindenesetre hitt, legalább is annyira, hogy ezért-azért mindig Istent vádolhassa, hogy „miért engedi meg...”?

Most is megfogalmazódott benne a vád, a Mindenható Istennel szemben.

– Isten! – mondta magában – Ha te vagy a Gondviselés, akkor miként engedheted meg, hogy ilyen szegénység létezzen? Miért nem teszel valamit, hogy segíts ezen a kislányon?

Ekkor azonban, ritka dolog történt vele! Valami benső hang szólalt meg világosan szikkadt lelke mélyén:

– Már megtettem! Adtam neked a gazdagságot!rain_1_orig_530.jpg

Szólj hozzá!

„Ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek.” (Lk 13,1–9)

     Első olvasásra úgy tűnik, hogy ez a mai evangélium dörgedelem és fenyegetés. Mennyivel jobban esne a tékozló fiú apjáról olvasni, aki feltételek nélkül szeret és bocsát meg! Mégis, miért erről beszél Jézus és nem az Atya irgalmáról és mindent megbocsátó szeretetéről?
     Az evangélium felszólítása ugyanaz, amely bensőleg indította a tékozló fiút is, amitől felindult benne a bánat és hazaindult bocsánatot kérni.
gyonas_confessionale.jpg     Jézusnak ezek a szavai számunkra sem félelmet hivatottak ébreszteni, hanem tisztánlátást, a benső felismerést: miszerint magunknak is tennünk kell valamit az üdvösségünkért. Ha én nem akarom beengedni, Isten nem töri rám erőszakkal az ajtót. A jézusi gyógyításoknál is előbb megkérdezi, hogy akar-e meggyógyulni, majd felszólítja valaminek a megtételére („nyújtsd ki a kezed”), ami eddig Isten nélkül nem volt lehetséges, vagy nem volt értelme, tehát, bizalom kellett hozzá.
A megtéréshez, a bűnbánathoz is bizalom kell: bizalom Isten megbocsátó szeretetében, akárhányszor térek is vissza hozzá.
     Jézus nem fenyeget, hanem az igazságot mondja ki: ha nem tartotok bűnbánatot, elvesztek. Nem szeretjük a kimondott igazságot, mert általában nem kellemes, de nélküle mégsem lehetünk szabadok. Nem hitegethetem magam azzal, hogy Isten úgyis megbocsát, akár bűnbánatot tartok, akár nem. Ez a téves gondolkodás ugyanis nem tesz szabaddá. Szembe kell néznem az igazsággal, akkor lehetek szabad, ha gyökeresen szakítok a bűnnel, ha egészen elfordulok attól, ami Istentől elválaszt: ez a megtérés. A megtérés: gyökeres szakítás a bűnnel és visszafordulás az Istenhez. A szívünk visszafordítása hozzá. És ebben nincs fokozatosság: vagy megteszed, vagy nem! Nem lehet egy kicsit megtérni, aztán majd a többit a halálunk előtt gyorsan egyenesbe hozni!

Mert vigyázat!  - ahogyan élünk, úgy fogunk meghalni is – és korántsem biztos –, hogy az utolsó pillanat adott lesz-e a megtérésre!
     Tartsunk tehát bűnbánatot akkor is, ha nem követünk el nagyon nagy bűnöket, mert a kicsi bűnök is elfelé visznek az Istentől. Ha a tékozló fiú nem szállt volna magába és nem fordult volna vissza bocsánatot kérni, az apa hiába várta volna, hogy visszafogadja. Igen, az Isten irgalmas és megbocsát. Isten tőlünk is megkérdezi: akarod-e az üdvösséget? Ha igen, akkor tarts bűnbánatot és fordítsd vissza a szívedet. Vagy ha neked már nem megy, kérd, hogy fordítsa vissza Ő. Forrás nyomán a_megtero_fiu_1.jpg

Szólj hozzá!

A kísértések közt is töretlenül
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Ugyanakkor nem csak a világban jeleskedett áldozatosságával, ügyességével és bátorságával, hanem a természetfeletti szinteken is! A súlyos bűnben élés tíz évével Margit lelkét már biztos prédájának tekintette a sátán, aki nem tudott belenyugodni elvesztésébe. Egyre inkább próbált kétségeket kelteni szentünkben, és testi-lelki gyötréseknek vetette alá! Ennek következtében Margitot átmeneti kétségek gyötörték: valóban megbocsátotta-e Isten a bűneit? Nem képmutatóskodó-e vezeklésében? Nem csinált-e mindent rosszul? És ekkor szólította meg a kísértő: „Tudd meg, hogy Isten sohasem bocsátja meg a bűneidet, hiába kéred szüntelenül, 27-margherita-da-cortona.jpgmert öntetszelgő önsanyar-gatásod hiábavaló, és bűne-iddel már rég halálra adtad magadat.” De Margit hallotta Krisztus édes vigasztalását is: „Leányom!”      Ekkor a sátán gúnyos nevetéssel ellene vetet-te: „Nem a Krisztusod, nem is az őrangyalod nyújtott neked vigasztalást, hanem én!”
     Margit gyakran imádkozott egy 13. századi feszület előtt, melyet még mindig tisztelnek a bazilikában. Egy nap a Fe-szület beszélt vele, és ő azon-nal eksztázisba esett. Egy másik alkalommal futott, hogy "mentálisan keresztre feszí-tettnek" érezte magát. A Tertia utáni konventmisét követően, Margit mozdulatlanul térdelt a feszület előtt, holott körülötte nagy tömeg bámészkodott. Eközben látta, hogy Krisztus szenved és vergődik a Kereszten, majd fuldokló kínok közt meghalt.
     Margit, teljesen magán kívül volt. Mint egy édesanya, aki elvesztette egyetlen fiát, elkezdett kiáltozni! Kiszaladt az utcára és azt kiáltozta, hogy – megölték az én fiamat! Megölték a fiamat! – (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)margherita_da_cortona_electa.jpg

Szólj hozzá!

relief medium.jpgA történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást! 

Az események körülményei
     A második világháború után Szicíliában szociális nyomor és munkanélküliség volt. Az Istennel csupán "népszokás" szinten kapcsolatot tartó emberekre az erkölcsi lazaság volt jellemző.
MADONNA-DELLE-LACRIME--4- (1)_1.jpg     A város Santa Lucia negyedében, a Via degli Orti di San Giorgo 11-es számú, kis földszintes házában egy fiatal házaspár húzta meg magát, Angelo Jannuso és felesége, Antonietta Guisto. Ők sem voltak vallásosak, de Máriát tisztelték. Rokonuktól nászajándékba egy értéktelennek látszó, 28x23 cm-es domborművet kaptak, amely egy 38x34 cm-es üveglemezre volt felcsavarozva. A képet ágyuk fölé akasztották. A fiatalasszony áldott állapota idején, igen súlyos terhességi toxémiában szenvedett, mely időszakos látásvesztéssel is járt.M delle lacr.jpg
     1953. augusztus 29-én, szombaton éjjel olyan heves rohamai voltak, mint még azelőtt soha. Antonietta teljesen kimerült, nem látott és talpra sem tudott állni. Férje, Angelo az át nem aludt éjszaka után aggodalmak közt indult reggel munkába, s útközben zúgolódva vádolta a Madonnát, hogy miért nem segít a feleségén, ha már a képét kifüggesztették szobájuk falára.
     Antonietta reggel újabb rohamoktól tartva, az ágyán fekve könyörgött gyógyulásért a Szent Szűzhöz. A beteg egyszerre csak visszanyerte látását, sőt rosszulléte is elmúlt. Alig ocsúdott fel örömteli csodálkozásából, amikor észrevette, hogy vízcseppek hullanak az arcára. Keresni kezdte a magyarázatot s meglátta, hogy az ágya fölött könnyezik a Mária-dombormű. Döbbenten kiáltotta: ,,Sír a Madonna!'' Csakhamar összegyűltek a szomszédok, akik a lakásban első tanúi lehettek a természetfölötti eseménynek.
     Egy-egy szobor vagy kép könnyezés nem csupán szenzáció és nem is spontán esemény, hanem konkrét figyelmeztetéssel bír, valamely nagy ‒ az üdvösséget is veszélyeztető ‒ tragédia elkerülésére! (folyt.)evento_500px.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy ott még senki sem imádkozott! Légy te az első!_176_530.jpg

Szólj hozzá!

03.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

063jezus_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A sánta kiskutya

     Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat ragasztgatott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Sokan jöttek megnézni és előjegyeztetni maguknak a kiskutyákat, mert nagyon jó hátterű ebek kölykeiről volt szó.

Egyik nap jött egy kisfiú is, kezében egy rövidke botdarabkával..

– Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már régóta szeretnék egy kutyát. Meg szabad néznem őket?

– Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de várj, félrevonom az anyjukat, mert nem mindig örül a látogatóknak, aztán kihívom őket – válaszolta a tenyésztő.

Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal csak úgy libegett a fülük a szélben és oda-vissza előzgették egymást.

De egy a sok közül lemaradva, bicegve botorkált ki a kis házikóból. Szegényke nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született.

Ahogy a kisfiú meglátta, felcsillant a szeme és így kiáltott:

– Őt kérem!

– Aranyos tőled fiacskám, de ő nem fog meggyógyulni. Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és így csak nehezen fog tudni veled játszani. Jobb ha inkább nem őt választod – reagált rá a tenyésztő.

Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágja szárát, és felhúzta a combjáig.

A tenyésztő döbbenten látta, hogy a fiúnak lábprotézise van. Szóhoz sem jutott.

– Bácsi kérem, hagy vegyem meg azt a sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy megértő társra, aki együtt tud érezni velem! – fakadt ki magából a kisfiú.

– És mondd, miért hoztad magaddal azt a kis botot? – kérdezte a tenyésztő.

– Azért, hogy amelyik az enyém lesz, annak nekiadjam! – felelte a legényke.

– Na akkor add oda neki és viheted is! 

– És mennyit kell fizetnem, bácsi? – kérdezte kíváncsian a kisfiú.

– Nem pénzért adom, hanem a megértő szeretetedért! A szeretetet nem lehet megvásárolni, légy vele boldog!

– A kiskutya szájában a bottal odajött a fiúhoz, és szemeivel szinte mondta: "Mehetünk kis gazdám!" – és a kisfiú szemében könnyek csillantak meg...images_530.jpg

Szólj hozzá!

Égi magaslatok és földi hírnév 2
cortonai_szent_margit_kep1.jpg

     Margit örömét a szenvedés és a keserűség sem tudta eloltani, mert a kegyelem növekedtével, növekedett ereje is a kereszthordozásban. Küzdő szellem volt, és ez megmutatkozott abban is, hogy a Chiusi és Perugia közt évtizedek óta folyó „ereklyehá-borúban” békeközvetítő legyen. Erre a ferencesek kérték fel, mert már hírneve volt az egész tartományban.
Lényegében ekkor hagyta el először Cortonát, melynek szélén 13 évet töltött remeteként.

  marghcorton02.jpg   A békéltető tárgyalások során értesült a háborús sérültek sokasá-gáról és álmot látott, miszerint neki egy kórházat kell létrehoznia. Még fel sem ocsú-dott az álom és valóság realitá-sán, amikor je-lentkezett nála egy Diabella nevű nemes hölgy, aki fela-jánlotta a saját házát Margit-nak. Ekkor vilá-gosan tudta, hogy az álom-beli feladatot meg kell valósítania, vagyis megalapította a Santa Maria della Misericordia nevű kórházat (mely ma is létezik). A kórház ellátását a harmadrendi nővérekre bízta, akiknek bele is foglaltatta a rendi szabálya-ikba. Ezt Guglielmino Arezzo püspöke hagyta jóvá, 1286-ban.
dante_86_1.jpg     Margit olyan hírnévre tett szert, hogy messzi földről is jöttek hozzá tanácsot kérni családi- sőt még államügyekben is.

1289. február 2-án, egy "24 éves tanult firenzei ember" látogatta meg, hogy be-szélgessenek. (Korunk tudósai úgy vélik, hogy ez az ember a híres olasz költő Dante Alighieri volt, aki hallhatatlan művében az 'Isteni színjátékban' Lúciaként örökítette meg Cortonai Margitot!) (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)calvi_j_a_estasi_di_santa_margherita.jpg

Szólj hozzá!

relief medium.jpgA történet feldolgozásához felhasználtam Dr. Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő c. könyvét ‒ Kisboldogasszony Plébánia EGER 2000; valamint internetes forrást! 

Szirakuza
     Misztikus élmény kevés kiválasztottnak adatik meg. Amiként azt blogunkban bemutattuk, a Mária-korszak nagy jelenései és az ezzel kapcsolatos valamennyi üzenet egyetlen törekvése: a bűnben elmerülő embertömeg visszafordítása, az evangéliumi útra való visszatérítése.
Megfigyelhető, hogy az idő előrehaladtával csaknem a fizikai kitapinthatóság határáig közelít meg bennünket a természetfölötti valóság.
     A természetfölötti világ közvetett megtapasztalása azonban soha nem nyújtja a közvetlen bepillantás élményét, amire pedig igen sokan vágyakoznak. Az ún. csodaváró magatartásnak bántó és kritikus kicsengése van. Ennek ellenére mégis emberi igényről van szó, s talán ezért is engedik meg az égiek, hogy olykor a természetfölötti jeleket közvetlenül is sokak megtapasztalhassák.
     Tény, hogy a csodáknak ‒ mint jeleknek ‒ mindig komoly szerepük volt az üdvtörténet során. Egy-egy gyógyulás híre, bármilyen megdöbbentő is legyen, lassan és viszonylag szűk körben válik ismertté. Ráadásul akik személyesen már nem tanúi, azok közül sokan kétkedve is fogadják. Hatása ezért mérsékelt.
     A Fatimai Napcsodának "csak" hetvenezer ember volt tanúja, életre szóló hitélményt nyújtva nekik.
     A Szirakuza-i Könnyezést már tízmilliók láthatták a filmhíradók és a televízió jóvoltából.
     A Szeretetláng szívhez-szóló üzenete már az egész emberiséget kívánja lelkében megérinteni és "tanúvá" tenni!
     A jelek szerint a Szent Szűz az egész világra kiterjedően kívánja ‒ egyre nyomatékosabban felhívni gyermekeinek figyelmét az elhatalmasodó bűn vészesen súlyosbodó pusztításának lehetőségére.
Az Egyház Anyja a lelkekért való küzdelmének egyik jelentős eseménye volt az 1953-ban történt néma könnyezése Szirakuzában 1953. augusztus 29-től szeptember 1-ig.(folyt.) (Alább: a jelentősebb jóváhagyott jelenések)JÓVÁHAGYOTT JELENÉSEK 13.jpg

Szólj hozzá!

Bármerre, bármilyen úton jársz, bárhol is állsz, mondj el egy Üdvözlégyet, mert lehet, hogy azon a helyen még senki sem imádkozott!

Légy te az első!_roman-road-07_530.jpg

Szólj hozzá!

02.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

061_keresztseg.jpg

Szólj hozzá!

Mese a Szeretetről

     Az egyszeri asszony amikor kijött a házból, három igen különös, fehér szakállú, jóságos öregre lett figyelmes, akik úgy üldögéltek, mint a "Három Királyok"! Igen szimpatikusnak találta őket és gondolta behívja a házba, hátha éhesek. Így szólt: "Szívesen megkínállak valamivel benneteket, jöjjetek be a házba!"

"A ház ura itthon van?" – kérdezték.

"Nem, nincs itthon!" – válaszolta az asszony.

"Akkor nem mehetünk be!" – felelték. Az asszony felettébb csodálkozott ezen és sajnálkozva ment a dolgára.

Amikor este a férje hazaért, a három ősz szakállú öreg, még mindig ott ült. Az asszony nem is mulasztotta el férjével közölni, hogy milyen sajátos választ kapott délelőtt. "No, akkor menj és mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és nyugodtan bejöhetnek. Már magam is kíváncsi lennék, hogy miféle szerzetek ezek?!"

A feleség kiment, és újra hívta az öregeket. Ők azonban így feleltek: "Köszönjük, de együtt nem mehetünk be a házba!"

"Miért nem?" – kérdezte az asszony csodálkozva.

"Azért, mert én vagyok a Jólét, a másik két társam pedig a Siker és a Szeretet." Majd így folytatta: "Beszéld meg a férjeddel, hogy melyikünket akarjátok behívni hármunk közül!?"

Az asszony elmondta válaszukat a házban, mire a férj igen megörült: "De hiszen ez nagyszerű! – mondta – akkor hívjuk be Jólétet a házunkba!"

A felesége nem értett egyet. "Kedvesem, miért nem inkább a Sikert hívjuk be?"

A menyük, aki eddig csak hallgatta őket, most előállt saját javaslatával. "Nem lenne helyesebb a Szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel!"

"Csakugyan, hallgassunk a menyünkre!" – mondta az asszony lelkendezve. A férj beleegyezett: "Jó, rendben! Hívd be a Szeretetet, hogy legyen a vendégünk!"

Az asszony kiment és megkérdezte a három öreget, "Melyikőtök a Szeretet? Mert jöjjön, és ő legyen a vendégünk, nektek meg csomagolok valamit!"

A Szeretet felállt, és elindult a ház felé, ám a másik kettő is elindult és követték. Az asszony meglepve kérdezte Jólétet és a Sikert: "Tévedés ne essék, örülök ha jöttök, de én csak a Szeretetet hívtam, a ti feltételetek szerint! Akkor miért jöttök mégis mindhárman?"

Az öregek egyszerre válaszoltak: "Ha Jólétet vagy Sikert hívtad volna be, a másik kettő kint marad. De mivel, a Szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is mindig vele tartunk."

Mert ahol Szeretet van, ott megtalálható a Jólét és a Siker is!the-three-kings-of-orient-on_530.jpg

Szólj hozzá!

Égi magaslatok és földi hírnév 1
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Bár teste rongyokba volt takarva, lelkét az Úr felékesítette a kegyelmek és erények kincseivel. Szentünk áldozatos szeretete annyira megnyerte Jézus szívét, hogy misztikus eljegyzésben fogadta jegyesének
szent_seb_1112.jpg Margitot. Egy ízben Krisztus ennél nagyobb kegyben is részesítette: megengedte neki, hogy kezével szétnyissa oldalsebét, és azon keresztül megpillanthassa a szívét. Eksztatikus örömében Margit átölelte szerelmét, és hosszan a karjaiban tartotta.
     Az Úr egyszer így szólt hozzá: „Égő gyertyává tettelek téged, hogy fényt mutass azoknak, akik a sötétségben élnek. Példaként állítottalak a bűnösök elé, hogy rajtad meglássák, hogyan várja az én Irgalmas Szívem azt a bűnöst, akiben feltámad a bánat, mert olyan irgalmas leszek másokhoz is, mint tehozzád voltam!” „Lányom, a nyilvánosság előtt be kell jelentened, ki kell hirdetned, hogy Te vagy az én legkedvesebb leányom.”
     Margit számára megnyílt a végtelen, de nem csak az öröm óceánja, átélte és látta a bűn rettenetes voltát is. Számára csak az volt a valódi öröm, hogy Krisztussal, szerelmével együtt hordozza a bűnteher keresztjét. Ez a kereszt pedig nagyon is könyörtelen valóság lett az életében.
     Folyvást kérlelte az Urat, hajdani bűntársa üdvösségéért és úgy érezte, hogy helyette is neki kötelessége vezekelnie itt a földön. Hallotta Krisztus hangját: ,,A becézett gyermekem szeretnél lenni, ám a keserűség gyermeke leszel.” (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)ecstasy.jpg

 

Szólj hozzá!

Pápalátogatások

orig-II.Janos_Pal_papa_a_Mariapocsi_templomban.jpg     II. János Pál pápa mindkét magyarországi látogatása alkalmával meglátogatta a győri Könnyező Szűzanyát, 1991. szeptember 6-án és 1996. szeptember 7-én.
    A 96-os szentbeszédében szinte megindokolta a Szűzanya szomorúságát, de némileg meg is vigasztalta Őt:
"A jelen évszázad során a magyar nemzet több évtizeden át súlyos megpróbáltatásokat szenvedett el, előbb a nemzeti-szocialista, majd a szovjet imperializmus diktatúrája alatt. Megdöntve a jogállamot és annak garanciáit, mindegyik az Egyházra mint első számú ellenségre támadt, feloszlatták az egyházi egyesületeket és szövetségeket, államosították a katolikus iskolákat és szétzúzták a keresztény szellemiségű sajtót. Az Egyházat kiszorították a közélet minden területéről, a hívő embereket pedig másodrangú állampolgárokká fokozták le. Közületek is sokan közvetlen tanúi voltak ezeknek az igen súlyos eseményeknek, voltak akiket bebörtönöztek, vagy az elnyomás valamely más formáját szenvedték el. Az egyházüldözés a hitoktatás területén is érvényesült: a fakultatívnak nevezett vallás-oktatást a gyakorlatban a megfélemlítés és a zaklatás különféle módszereivel akadályozták. Így aztán egész magyar nemzedékek nőttek fel a kinyilatkoztatott hit ismerete nélkül. Az újabb időkben mindezt a gyakorlati materializmus és a tudatos szekularizmus pusztítása kísérte, tovább fékezve a vallásgyakorlást. Hála legyen azonban azoknak a papoknak és híveknek, akik Apor püspök példáját követve, tudtak bátran tanúságot tenni Krisztusba vetett hitükről, azért üldöztetést és börtönbüntetést is szenvedtek, vállalták, hogy elveszítik állásukat vagy hogy a társadalmi és politikai élet peremére szorulnak. Így az Egyház továbbra is egy maréknyi élesztőként volt jelen a gyakran közömbös és ellenséges közegben. E nehéz helyzetben elsősorban a hívő családok őrizték meg a hitet, és nemcsak jó keresztényeket adtak, hanem papi és szerzetesi hivatásokat is."
     A Székesegyház vérrel verejtékező Mária-képe igazán szíve a városnak, tegyük hozzá: az egyházmegyének is! Talán nem véletlen a kegykép titulusa: „a szomorúak vigasztalója". Eszerint bárki bánatában a Könnyező Szűzanyához fordul, azon segít.
150x800_1.jpg     A győri bazilikában őrzött Könnyező Szűzanya kegykép a Szent László-hermával együtt Győr szimbóluma, amelyet évente több tízezren keresnek fel Magyarországról és külföldről egyaránt. 2003-ban dr. Pápai Lajos győri püspök vezetésével egyházi delegáció járt Írországban, s ajándékozott egy kegykép-másolatot az ír egyháznak.
     2005-ben a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján a magyarországi ír nagykövet és egy ír miniszter jelenlétében emléktáblát avattak Walter Lynch ír püspök tiszteletére a Győri Bazilikában. 2008-ban Ír-Magyar Kulturális fesztivált rendeztek Győrött, amelynek céljaként szerepelt az évszázados szakrális-kulturális kapcsolatok elmélyítése a két ország között. A rendezvény fővédnökei Mary McAleese ír és Sólyom László köztársasági elnökök voltak.
     Az Ír Madonnaként is ismert kegykép több mint 300 éve összeköti az ír és a magyar nemzetet. Általa a győri székesegyház az egyetlen olyan kegyhely Európában, amely közvetlenül az ír néphez és történetéhez kötődik.

    

Szólj hozzá!

01.
március

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

0066gandhi_530.jpg

Szólj hozzá!

Ki az a nő?

     Amikor Lengyelországot elfoglalta a szovjet hadsereg, a varsói közkórház tele volt lengyel és orosz sebesültekkel. Az elkülönítőben két tetanuszos fertőzött volt, akiknek sürgősen meg kellett kapniuk a szérumot! Az egyik egy 17 éves lengyel fiú a másik egy 60 év körüli orosz katona volt. 

Hania, a lengyel nővér egyre csak habozott, mert csak egyetlen ampullája volt. 

Az orosz magához hívatta, és mutatott Haniának egy Csodásérmet, amit a folyosón talált, kérdezve, hogy ki az a nő rajta?

Hania igen elszomorítónak találta a katona tudatlanságát, de ezt a lélekpusztító ateizmusnak tudta be, végül így válaszolt: „Az a hölgy a Szent Szűz, Isten Anyja, Mária! Csókold meg az érmet!” – mondta az orosznak, aki kissé körülnézett és ajkához emelte!

Hania úgy gondolta, hogy az ampulla tartalmát megosztja kettejük között. Az orosz azonban tiltakozott: „Kettőnknek nem elég! Én már öreg vagyok, add inkább a fiatal lengyelnek! Neki talán még van anyja és apja, nekem meg már senkim sincs! Tehát én eldöntöttem!” 

Amint a nővér elindult egy steril fecskendőért, ám hirtelen egy furcsa neszre lett figyelmes. Hátranézett és látja, hogy az orosz katona a kórterem egy pontjára szegezve tekintetét, halkan beszél: „A szépséges Asszony rám mosolyog és kedvesen hív! Ó ki vagy te, gyönyörű Hölgy? Igen, igen értem, értem... te vagy az Istenszülő...” Ezzel nagyot sóhajtott, és mosolyogva meghalt.hqdefault2_530.jpg

Szólj hozzá!

      Széthúzásra hajlamos emberek minden közösségben vannak, mely gondot akkor jelent, ha a nézetkülönbségek ellenségességgé fajulnak. Ennek pusztító lehetősége már kezdetektől fogva kísérti az emberi közösségeket, mert a bűn következménye, és mindaddig fenn is áll, amíg nem alakul ki közöttük egy egységes, a természetfelettihez kötődő célt adó ideál, mely mindenki elvének és etikai ítéletének felette áll! Különösen áll ez a magyarságra! 
     Sokan azért váltak ellenségekké vagy közömbösekké, mert részben-egészben, elhatárolják magukat az evangéliumi értékektől, a közösségformáló    nemzetideáloktól, a Szent Korona és a Magyarok Nagyasszonya nemzetegyesítő tudatától! Vajon milyen befolyásoltság eredményezheti mindezt? Sajnos, vannak akik beleszületnek, ám ennél több okra vezethető vissza! Egyfelől a vallásilag (felekezetileg) való megosztottságunkra, másfelől azon sokaságra, akiket megmételyezett a "kommunizmus kísértete", harmadsorban pedig a magyarság százévekre rúgó jóhiszemű befogadókészségére gondolhatunk, mert vannak, akik bár magyar állampolgárok, szívükben azonban örökké hálátlan idegenek maradtak. Ennek okán kellett elszenvednünk Trianont és emiatt érhettük el a világ népei közt is a kiemelkedő csúcsot, azt hogy nálunk a legmagasabb az egy főre eső hazaárulók száma!
Szóbanforgó felebarátaink, népünk legkiválóbbjai lehetnének, hiszen fokozott mértékben birtokolják az erények többségét, ám egyetlen tulajdonság az, mely ellenünk egységesíti őket: a mértékletesség erényének totális hiánya! Csoda-e, ha untalan gyűlölnek minket "éjjel és este, nem kicsit: nagyon"! Mit tehetünk értük? Könyörgő imában kérjük a Magyarok Nagyasszonyát, a Magyar Szenteket és az 56-os Vértanúkat, hogy esdjék ki Istennél ellenségeink megtérését, Nemzetünk egységét és Hazánk felemelkedését! 
 
     Dr Székely János püspök rávilágít az említett viselkedésmód miértjére és céljára is: "Krisztus mondta: ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt nálatok (Jn 15,18). Különleges aktualitást kapnak ezek a szavak ma, amikor sokan szerte a világban össztűz alá vették hazánkat. Mi ennek a gyűlöletnek az oka? A valódi ok az, hogy hazánk olyan alapvető emberi értékek mellé állt oda, melyeket ma sokan lerombolni szeretnének. A magyar parlament olyan alkotmányt adott az országnak, amely Isten nevével kezdődik (Preambulum), amely azt állítja, hogy a magzat életét védelem illeti meg a fogantatástól kezdve (Szabadság és felelősség II.), hogy Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között létrejött életszövetséget (Alapvetés L). Az alkotmány azt is kijelenti, hogy a család a nemzet fennmaradásának alapja, és hogy az adó mértékét a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani (Szabadság és felelősség XXX.). Nyilván sokan vannak a világon, akiknek nem tetszik ezeknek az emberi alapértékeknek ez a határozott megfogalmazása. Mi több, a magyar kormány átmeneti külön adót vetett ki a bankokra. Ez pedig természetesen aggodalommal tölti el a pénzvilág urait, nehogy a példa ragadós legyen". (Magyar Kurír)
 
     Ellenségeink ősi célja: a magyarság teljes megsemmisítése vagy tudattalan szolgai masszává formálása! Ennek lépcsőfokai:                                                                                                                                                                1) A történelmi küldetéstudat (nemzettudat) eltörlése.                     2) A hit kiirtása a lelkekből.                                                                             3) A kilátástalanság és a reményvesztettség besulykolása a fejekbe.
     Mindezen fáradatlan késztetéseiket csak a Nagy Konspirátor, a hazugság atyja ihletésével (Jn 8,44) képesek, erőben és anyagilag folytatni! Ez a kezdetektől való küzdelem kozmikus méretű harccá fajult mára, külön-külön minden egyes nemzetért, sőt minden egyes lélekért! Ebből a harcból és önvédelemből minden népnek,  közösségnek és léleknek ki kell vennie a részét, mert úgy a népek, mint az egyének lét-célja: bizalommal megvívni a ,,jó harcot'' (1Tim 1,18)! Erről az állandó küzdelemről a II. Vatikáni Zsinat is nyilatkozatot tett: ,,Az ember egész történetén végigvonul valami élethalál-harc a sötétség hatalmai ellen; ami a történelem hajnalán kezdődött, és az Úr tanítása szerint az utolsó napig fog tartani. Az ember benne áll ebben a harcban, szüntelenül küzdenie is kell, hogy kitartson a jóban;...'' (GS 37) 
Ennek készségéhez pedig az Istenbe vetett bizalom szükséges, hogy az áldozat, az imádság és a bűnbánat állandó gyakorlásával mutassunk "ragadós példát" felebarátainknak! A cél, hogy egyetlen nemzetből, miként egyetlen emberből se hiányozzék az állandó önvizsgálat (bűnbánat) készsége, nehogy a mértéktelenség rabjaivá váljanak!    Ne engedjen tehát senki sem teret a sátánnak (vö Ef 4,27) semmiben, sehol és semmilyen mértékben! "Ne féljetek tehát tőlük! Mert semmi sincs elrejtve, ami le ne lepleződne, s nincs rejtett dolog, ami ki ne tudódna. Amit (...) fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és a testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számlálva a fejeteken. Ne féljetek hát!" (Mt 10,26-33) Mert "gyakran megtörténik a történelemben, hogy ha feltűnik a világosság, akkor megjelenik vele szemben a sötétség hatalma is. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk a Világosság fiai, egy igazabb, emberibb világ építői". (Magyar Kurír)
     »Vigyázzatok! A sátán ki akarja rántani lábatok alól a remény talaját! Tudja nagyon jól, ha ezt sikerül megtennie mindent elvett tőletek! A reményvesztett lelkeknél
már bűnre sem kell kisértenie. A reményét vesztett ember szörnyű sötétségben van, nem lát már a hit szemével, minden erény, minden jó értékét veszti. Ó gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül egymásért, engedjétek kegyelmeim hatását létrejönni lelketekben.« (Szeretetláng Napló IV/30)
     Fogjunk tehát össze, ki-ki a maga módján és helyzetében, tanúsággal és tettekkel, imával és engeszteléssel hozzunk áldozatot a lelkekért, Édes Magyar Hazánkért!
 
 
 
 

 

Szólj hozzá!

A Kereszt lábánál
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     Margitnak évekig kellett várakoznia, míg 1276-ban felvehette a vezeklőruhát, a ferences harmadrend öltözetét. Ettől kezdve szinte minden napját Jézussal töltötte.
     A jámbor asszonyok közössége, látva Margit önként vállalt szigorú keresztvi-selését, csakhamar szentként kezdte tisztelni.
     Erre ő úgy érezte, hogy teljesen félre-ismerték, ezért az éjszaka csendjében felverte az alvókat, és kiáltozva megval-lotta nekik ifjúsága bűneit. Ezzel azonban épp az ellenkezőjét érte el: itt is bolondnak kezdték tartani. Sietve elrejtőzött egy a Moscari udvarházhoz közeli cella magá-bresciani.jpgnyosságába a város szélén, mint egy remete. Ott szigorú önsanyarga-tásba kezdett, egyféle háborút folytatott a bűnre hajló testi szépsége ellen: csomós kötéllel korbácsolta testét, betegre böjtölte magát, ékszerek helyett nyakba kötött kötéllel vonult ki az utcára, de a könnyeit igyekezett elrejteni.
     Ez a viselkedés azonban nem felelt meg Jézus akaratának és így feddte meg: ,,Egykor könnyeiddel nyilvání-tottad ki fájdalmadat, amelyet az én szenve-désem láttán éreztél. Most hallgatásra kész-teted magad, azon fecsegésektől való félelmedben, hogy azt gondolják: hiú dicsőséget keresel. Ne ezt cselekedd! Kelj fel, és sírj a Keresztem lábánál! Fájdalmadat ne tartsd vissza, ne is rejtsd el!”
     g_traversi_margherita_da_cortona_100.jpgAz Úr Jézus megmu-tatta, hogy milyen ked-ves neki a bűnbánó lélek, így Margit mind közelebb és közelebb jutott az Úrhoz és a misztikus élet ormaira emelkedett. Angyalokkal társalgott. (folyt.)
(Felhasznált forráso-kat, lásd az első részben!)

Szólj hozzá!

A Kegykép utóélete

     Egy kémia professzor az 1900-as évek közepén engedélyt kapott, hogy megvizsgáljon egy, a legsötétebb helyről kivett részecskét a gyolcsból, s a vizsgálat azt megállapította, hogy a folt, valódi emberi könny és vér keveréke.
     Alapítványok, végrendeletek és fogadalmi ajándékok sokasága bizonyítja a papság és a hívek ragaszkodását a könnyező Szűzanyához. 1947 óta pedig szakadatlan a március 17-i papi zarándoklat, melyet a kommunista rendszer sem mert megtiltani. Rákövetkező vasárnap és március 25-én nem maradhat el a hívek tisztelete.
     VI. Pál pápa 1968. február 19-i kegyes leirata, speciális teljes búcsú elnyerését engedélyezi március 17-én.   Ezenkívül az esztendő bármely napján búcsút nyerhetnek azok, akik a székesegyházat meglátogatják és ott legalább egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak és elvégzik szentgyónásukat valamint a szentáldozásukat.
kegykep arckép.jpg     A kultusz nem állt meg a város, az ország határain belül, bár Írországban csak kétszáz év múlva, 1897-ben vált ismertté az ír kép magyarországi története. Azóta több ír püspök zarándokolt el Győrbe, sőt 1983-ban Írország bíborosa is tisztelgett a kép előtt. Az írországi kultuszt jelzi az a tény, hogy az ír szigeten már két templomot is szenteltek a győri könnyező Szűzanya tiszteletére. A győri kegykép tisztelete az elmúlt évszázadokban kiterjedt Németország déli részére (Ringelai, Bajorország) és az Amerikai Egyesült Államok északi vidékére is (Toledo, Ohio). A könnyezés 300. évfordulóján, 1997-ben Győrött járt Walter Lynch hivatali utódja, John Kirby clonferti püspök, 2001-ben pedig Mary McAlesee Írország köztársasági elnöke tett látogatást a győri könnyező Szűzanyánál. 2003-ban dr. Pápai Lajos győri püspök vezetésével egyházi delegáció járt Írországban, s ajándékozott egy kegykép-másolatot az ír egyháznak. 2005-ben a kegykép Győrbe érkezésének 350. évfordulóján a magyarországi ír nagykövet és egy ír miniszter jelenlétében emléktáblát avattak Walter Lynch ír püspök tiszteletére a Győri Bazilikában. 2008-ban Ír-Magyar Kulturális fesztivált rendeztek Győrött, amelynek céljai között szerepelt az évszázados szakrális-kulturális kapcsolatok elmélyítése a két ország között. A rendezvény fővédnökei Mary McAleese ír és Sólyom László köztársasági elnök voltak. (A képen John Kirby püspök, a Cloferti egyházmegye főpásztora Győrben)800x600_2.jpg12-5.jpg

      Érdekesség, hogy Galway városának Szent Miklós templomában, máig is tisztelik azt az üres kőkeretet, ahol eredetileg volt a győri kegykép! Alatta a könnyező Szűzanya-kép másolatával jelölik a helyet. 

Szólj hozzá!

templom3_150.jpgOlvasd végig és gondolkozz! Gyermekeid jövőjéről, Európa fennmaradásáról van szó.

Ne várj másokra, ne hidd, hogy Te kicsi vagy és nem tehetsz semmit!

Mindegy hol élsz, ha magyar vér folyik ereidben, magyar gyökerekkel, Te is felelős vagy, felelős leszel Szülőhazád sorsáért!

Nem kell rajonganod a jelenlegi Kormányért, mert ha hibákat követ is el, mégis küzdve-szenvedve stabilan jó felé emelkedik az ország és azt kell nézni, hogy minden eddigihez képest, hibái ellenére ez eddig a legjobb országvezetés! Legyen végre egységes a Nemzet!

Ne hallgass arra az ellenzéki károgásra, mely ellenségként tajtékzó dühvel Magyarország előremenetele ellen mesterkedik, és minden "nagylelkű javaslatuk" csak akkor jut eszükbe, amikor nem ők vannak kormányon. Vezetői alkalmatlanságuk bizonysága, hogy azt sem képesek felmérni, miszerint önmaguk közt is ellenségesek és a nép előtt már teljesen hitelt veszítettek! Még mindig a lenini módszer szerint igyekszenek teret nyerni: "Ha a hazugságot gyakran ismétlik, igazsággá válik" (Lenin)! Ez bizony lejárt lemez és ha lassan is, de az embereknek kinyílt a szemük, nem lehet nyilvánvaló hazugságokkal újra beetetni.

Gondolkozz és mérlegelj! A büszke nyugatot a saját "felvilágosodás szelleme" rendíti meg, és sok európai ország népe már felismerte és elismerte a helyes politikai irányt képviselő, bátor, meg nem alkuvó, a nemzetéért harcoló magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort.

Jobb lenne ez másként, mással? Mert a baj nagy!

Legyen végre magyar egység! Rajtad is múlik, kérd a Magyarok Istenét és a Magyarok Nagyasszonyát, ne hagyja elveszni sokat szenvedett országát!

Mondj el egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet Édes Magyar Hazánkért, vezetőinkért, népünkért, a magyar családokért és biztonságunkért! Ha teheted egy tizednyi, vagy egész rózsafüzért is felajánlhatsz e szándékra (a nem imádkozók helyett)! Tehát ne akkor jusson eszedbe fohászkodni, amikor már kilátástalan lesz a helyzeted! "Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől!" − mondta Mindszenty prímásunk.

Kérlek benneteket, hogy ezt a láncot ne szakítsátok meg, küldjétek tovább, akinek jónak látjátok és akikkel együtt imádkozhatunk!

Isten áldd meg a magyart, Örökös Királynőnk és a Magyar Szentek könyörögjetek érettünk!

Forrás: E-mail körlevélmagyarok_nagyasszonya_00024_530.jpg

Szólj hozzá!

A kapitány és a hívő újonc

Az egység parancsnoka valamire készült, és kihozatott a szerelőműhelyből egy dzsippet. Felsorakoztatta a legénységet, akik előtt megint csúffá akarta tenni az egyik hívő katonát, csapata előtt.

Kiszólította hát: „Közlegény hozzám! Fogja ezt a kulcsot, és azzal a dzsippel, kerülje meg a parancsnoki épületet és utána tolasson be ide a parkolóba!”

A fiatal katona vigyázzba vágta magát és ezt válaszolta: „Kapitány úr jelentem, nekem nemcsak jogsim nincs, de egyáltalán nem tudok vezetni!”

A főtiszt azonban ezt mondta: – „Ez magának nem lehet gond katona, kérjen segítséget az Istentől! Ő tehet csodát, mutassa meg hát nekünk, hogy Ő létezik és maga képes azt a dzsippet a parancs szerint elvezetni!” – Erre többen kuncogtak.

A fiatalember fogta a kulcsot, odament a járműhöz, miközben imádkozott. Beindította a kocsit, melynek motorja felbőgött és megkerülve a parancsnoki épületet, a kapitány parancsának megfelelően szabályosan beparkolt! A katona kiszállt a kocsiból és jelenteni akarta a parancs végrehajtását, amikor látta, hogy valami nagy baj történhetett, mert mindenki mélyen meg van rendülve! Körülnézett, hogy nem gázolt-e el valakit, mert többen sírnak, beleértve a parancsnokot is. Sőt, a legénység közül, egyesekből feltört a sóhaj: „Van Isten, és Neki szeretnénk szolgálni!”

A katona teljesen értetlenkedve kérdezte, hogy mi folyik itt?

Mire a kapitány könnyes arccal, és szó nélkül felnyitotta a motorháztetőt, amelyben nem is volt motor.

Az újoncnak is könnybe lábadt a szeme, de alázatosan ezt mondta: „Kapitány Úr! Én azt az Istent szolgálom a hadseregben is, akinek semmi sem lehetetlen! Ő a mindenség Ura, aki életet adhat annak is, ami nem is létezik! Mert Istennek minden lehetséges!” (Mk 10,27)jeep_530.jpg

Szólj hozzá!

28.
február

NAPI GONDOLAT

tibor.  |  Szólj hozzá!

060guadalupe2_530_1.jpg

Szólj hozzá!

A szépség átka
cortonai_szent_margit_kep1.jpg     A ferences atyáktól vezeklő ruhát kért, melyet vonakodva utasítottak el, mivel még a harmadrendbe lépéshez is túl szépnek találták, ami az állhatatlanság vélelmét keltette bennük.
Keserűségében, így vádolta önmagát: „a szépségem sodort a bűnös élet útjára és lám a szépség akadályoz meg abban is, hogy felöltsem a vezekelő ruhát!”
     Annyi segítséget azonban kapott a ferencesektől, hogy Marinaria és Raniera nevű két jámbor úrihölgy gondjaira bízták, akik a városszéli Moscari udvarházukban egy női szegényház-félét vezettek. Ám Margit az itteni körülményeket túl kényelmesnek találta, ezért a földön aludt, és csak a legegyszerűbb ételekből fogyasztott keveset. Szolgált az udvarházban, hogy megkeresse a maga és gyermeke kenyerét és áldozatosan gondozta az öregeket és betegeket. Gyermekéről maga gondoskodott és igyekezett neki a testi-lelki fejlődéséhez szükséges „normális” körülményeket biztosítani.
     Marinaria és Raniera, hamarosan észrevették fájdalmasan komoly és elszánt magatartását, megsajnálták és közbenjárásukra a ferences provinciális egy lelkivezetőt jelölt ki a számára, Giunta Bevegnati testvér személyében.
fogadalomtetel_xiii-4.jpg     A ferences atya, bár elvállalta Margit lelki vezetését, de ő sem bízott igazán a még rongyokban is gyönyörű nő állhata-tosságában. Attól tartott, hogy szépsége ismét a régi útra viszi, ha beleun a vezeklésbe. Margit ezért könyörtelen követ-kezetességével elkezdte a szépsége elleni harcot: lenyírta a haját, az arcbőrét felsértette, bekente korommal, amitől a sebek begyulladtak. Lomposan öltözött, böjtölt, piszkos munkákat végzett a betegek és öregek szolgálatában. Hogy a testében mutatkozó érzékiséget legyőzze, vezeklő-övet viselt és ostorozta magát. Testének megvetően odavetette: „Legyőztél, de most én győzlek le téged!”
     A szépsége azonban ellenállt minden támadásnak. Késsel akarta hát az arcát elcsúfítani. Giunta testvérnek egész tekintélyét be kellett vetnie, hogy megakadályozza ebben. (folyt.)
(Felhasznált forrásokat, lásd az első részben!)133681.jpg

Szólj hozzá!

Az Istenanya véres könnyezése

     Az ír püspök még tervezte hazájába való visszatérését, de 1663. július 14-én elhunyt és a győri székesegyház kriptájában temették el. Csekély hagyatékából a Clonfert-ből magával hozott Gyermekes Mária-kép a kegykep_1.jpgszékesegyházba került, a mai Szent Anna oltár közelében álló oszlopra.
     Pár évtized múlva Írországban ismét katolikus-üldözés tört ki. 1697. március 16-án összeült dublini parlament és a legsúlyosabb büntető törvényt hozta a katolikusokra. Ez lett az "Act of Banishment", melyet a király hamarosan jóváhagyott: vagyis kiűzetett az országból minden pápa-hű egyházi személyt és szerzetest, akik visszatérésük esetén, halálbüntetéssel számolhattak.
     A határozat megszületésének napján, 1697. március 17-én, Szent Patrik Írország térítő apostolának és védőszentjének ünnepén (pár hónappal a máriapócsi kegykép csodája után) a reggeli szentmise kezdetétől, 6-tól 9-ig a Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek alá.
     A hír hallatára hamarosan megtelt a templom hívekkel, akik valláskülönbség nélkül összejöttek a templomban. A képet, miután a csodát észrevették, levették a falról és egyházi személyek hivatalosan is megvizsgálták.
Előbb azt gondolták, hogy a festék olvadt meg, de a letörlés után tovább folytak a véres könnyek. A könnyeket kendővel itatták fel, amely "sudarium" néven a mai napig tisztelet tárgya. Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe foglalta és hitelesítéssel látta el.
     A csodás eseményről Keresztély Ágost herceg, győri püspök vizsgálatot rendelt el és 7 év után engedélyezte, hogy a képet oltárra tegyék és a képnek adományozta I. Lipót császártól-királytól kapott 43 gyémánttal díszített mellkeresztjét.
     1701. május 20-án a végvári katonai körökből indult meg a mozgalom, hogy a csodálatos kép oltárra kerüljön. A csoda szemtanúja, gróf Heister Siegbert, a győri vár katonai kormányzója, mint az események szemtanúja, feleségével együtt a megyéspüspök 1708-i engedélyével, saját költségükön oltárt építtettek. Ez azonban csak barokk faoltár volt, amely helyett gróf Zichy Ferenc megyéspüspök 1767-re márványoltárt emeltetett. Az ő áhítatát kifejezi sírfelirata is: "E helyen készítettem Neked, az isteni kegyelmek Anyjának, oltárt, magamnak pedig sírboltot, hogy Egyszülött Fiadnál, a Te közbenjárásodra, a hívek könyörgése lelkem üdvösségére szolgáljon, amíglen ezen oltárnak, melyet Neked szenteltem, árnyékában pihenek. Tiéd, az egész örökkévalóságon át..." Az oltáron, a kegykép két oldalán Szent László és Szent István király aranyozott szobra áll. László a rózsafüzérét, István a koronáját ajánlja a Boldogasszonynak.a_gyori_konnyezo_maria_oltar__gyor__bazilika_1.jpg

Szólj hozzá!

edes_magyar_hazankert_530.jpg

Szólj hozzá!